Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z Platnost

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 11 3 Učební plán Celkový Ročníkový 41 4 Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Školní projekty Podzim - strašidelný večer - noc - průřezová t Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t Toulky Českou republikou- průřezová témata Odpad dopad Jaro - Den s Amosem Jaro -Voda má Den vody 22. březen Jaro - Velikonoce - průřezová t. 149 Strana 3 z 213

4 5.8 Léto - Zápis do 1.roč Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t Léto - poutě - průřezové t Léto - Den s koňmi Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba 157 pole- průřezové t Podzim - Sklizeň řepa a brambory, ovoce a zelenina Zima - rok, čas, světlo, tma - hromnice Zima - karneval - průřezové t Stará řemesla, řemesla a povolání - průřezové téma Projekt ke zdravotní výchově Projekt k ekologické výchově Návštěva divadla podzim - oslavy kulatých výročí založení školy - průřezové t Výlet - průřezové t Jaro - Den matek čarodějnice - průřezové t Léto - Projekt s myslivci Momenty z dějin Další náměty Informace o projektech Bezpečná cesta do školy Mikuláš a Vánoce Evropská unie Podzimní den Mnichov Předvánoční večer Hodnocení žáků a autoevaluace školy 196 Strana 4 z 213

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro základní vzdělávání Motivační název: Škola pro všechny žáky Předkladatel: Název školy Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny REDIZO IČ Adresa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚŠICE, OKR. LOUNY, LIBĚŠICE 61, PSĆ Ředitel Mgr. Danuše Manová Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název Obec Liběšice IČ Kontakt Adresa Obec Liběšice, Liběšice 89, PSČ Liběšice Telefon Fax www Strana 5 z 213

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy Charakteristika školy Česká škola začala působit v obci V této budově byla německá škola, k ní byla z provizorních prostor v obci přistěhovaná začínající česká, až posléze zůstala pouze česká škola, která funguje dodnes. V současnosti je to dvojtřídka a v případě dostatečného počtu žáků jsou na některé předměty třídy děleny. Budova je uprostřed obce Liběšice, autobusová zastávka pro dojíždějící děti je na dohled od školy a cesta nevede přes frekventovanou komunikaci. Úplnost a velikost školy: Škola je málotřídní o pěti ročnících ve dvou až třech třídách v případě, že počet žáků dovolí dělit hlavní předměty na skupiny a pod jedním ředitelstvím je ještě mateřská škola, školní jídelna a školní družina. základní škola IZO kapacita 50 žáků mateřská škola IZO kapacita 40 žáků školní družina IZO školní jídelna IZO kapacita 27 žáků kapacita 100 jídel Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické): Škola je vybavena základními pomůckami, které jsou průběžně obnovovány, školní knihovna obsahuje dětskou beletrii a naučnou literaturu pro výuku i volný čas žáků a odbornou literaturu pro pedagogy. Prostorově je budova dostačující. Dvě třídy, školní družina, která je také využívána při dělených hodinách, tělocvična, dva kabinety a místnost, která je využívána pro samostatnou práci integrovaných žáků, kteří mají přiděleného asistenta pedagoga. Ředitelna, sborovna a kancelář školní jídelny. Asfaltové hřiště a travnatý prostor za školou jsou využívány pro tělesnou výchovu, pro školní družinu a mateřskou školu. Technické a provozní vybavení pro vyučování je na standardní úrovni. Počítačová technika je nakupována a obnovována průběžně z rozpočtu školy a ještě je využívána technika od Autocontu (Indoš). Počítače jsou umístěny v učebnách, aby mohly být soustavně využívány pro výuku. Průběžně modernizujeme počítačovou síť a dokupujeme výukové programy. K výuce využíváme také nově pořízené interaktivní tabule ve dvou učebnách. Ve škole funguje počítačová síť připojená na internet v ředitelně a obou třídách. Učitelé mají k dispozici také tiskárny a kopírku. Tělocvičnu, hřiště, počítače v učebnách využívají nejen žáci MŠ a ZŠ při vyučování, ale také v době velké dopolední přestávky (35 min) a v rámci školní družiny. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře učitelé a žáci výzdobou svými výrobky a výkresy. Hygienické zázemí je na standardní úrovni. V budově je umístěna sprcha, která je k dispozici žákům i zaměstnancům školy. Na všech toaletách je k dispozici teplá voda, toaletní papír a mýdlo. Ve školní budově je umístěna zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou, která podává kromě obědů také dopolední svačiny a pití žákům ZŠ a MŠ. Strana 6 z 213

7 Zázemí pro učitele tvoří sborovna a po skončení vyučování jednotlivé třídy. Během dopoledne je minimum volných hodin. Pro případ potřeby chybí bezbariérový přístup. Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost): Pedagogický sbor tvoří 3 učitelky ZŠ ( vysokoškolské vzdělání, z toho 2 pedagogického a 1 nepedagogického směru), 4 učitelky MŠ (1 kvalifikovaná - vysokoškolské vzdělání - bakalář, 1 studující vyšší odbornou ped. školu, 2 středoškolsky vzdělané s maturitou nepedagogického směru, z nichž 1 má také kurz pedagogiky), kvalifikovaná vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga ( kurz pro asistenty pedagoga). Kvalifikovanost ped. sboru je 60%. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně účastní kurzů DVPP na témata, která aktuálně potřebují k výuce. Školní družina má jedno oddělení, kde vychovatelce pomáhá pomocná síla, aby se žáci dle svých zájmů mohli rozptýlit do různých částí budovy. Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání také ostatních pracovníků školy. Například účast na seminářích ve svém oboru. V případě zájmu ostatních málotřídních škol Mikroregionu Žatec budeme organizovat setkávání pro pedagogy. Sledujeme nabídky DVPP. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce: Mezinárodní spolupráce se prozatím nekoná, protože žáci se na tomto stupni školy teprve začínají seznamovat s cizími jazyky. Pedagogové spolupracují na školních projektech, které se částečně opakují, částečně obměňují v každém školním roce tak, aby byla plněna průřezová témata ŠVP a budovány klíčové kompetence žáků. Pomocnou ruku podávají všichni zaměstnanci školy. Viz portfolio projektů. Každoročně se koná několik exkurzí nejčastěji pro žáky ročníku také formou projektů, v nichž je integrováno mezipředmětově. Součástí je setkávání a projekty, napříč školou, aby starší předali své dovednosti těm mladším a naučili se tak být zodpovědnými. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.): Spolupráce s rodiči je neustálá individuální podle potřeby. Společné schůzky jsou svolávány 2x ročně, případně podle potřeby dle momentální situace. Rodičům poskytujeme konzultace, zveme je na akce školy.vydáváme školní časopis a různé letáky. Pro propagaci činnosti školy využíváme prostory mimo školu např. nástěnky v obchodech místních částí, vitríny na návsi, internetové stránky. Škola pořádá během školního roku několik akcí pro veřejnost tradičně besídky vánoční, velikonoční, Den matek,vítání prvňáčků při zápisu a první den školy, loučení s absolventy 5. roč., loučení s předškoláky v MŠ; akce Čarodějnice a další jsou nepravidelné a obměňované - např. strašidelná noc. Akce se konají mimo školu v obecním sále, v kostele, nebo venku. Počítáme se společnými dílnami pro děti a rodiče. Veřejnost i rodiče jsou o dění informováni školním časopisem, který tvoří žáci i dospělí pracovníci školy. Adresa webových stránek školy: zsmslibesice.cogito.cz Zdůrazňujeme komunikaci a dobré vztahy uvnitř i navenek s rodiči a veřejností. Školská rada byla založena na základě zákona. Škola úzce spolupracuje s obcí, která je zřizovatelem a pečuje o školu v rámci svých možností ( nová školní kuchyně, bezpečnostní dveře ). Vztahy jsou na vysoké úrovni. Strana 7 z 213

8 Škola spolupracuje se zřizovatelem, PPP a SPC Demosthenes v Ústí n.l., SPC Měcholupy, Praktickou školou v Lounech a v Žatci, s farou, obecní knihovnou, s městskou knihovnou v Lounech, místními prodejnami, policií ČR, Autoškola Janouš, muzeum v Žatci. Škola je umístěna uprostřed obce Liběšice a jejími žáky jsou děti z obcí, které spadají pod obec Liběšice: Dobříčany, Dubčany, Lhota, Líčkov, Klůček a dojíždějí žáci také z Třeskonic. Žáci jsou rozptýleni po celém spektru úspěšnosti od žáků nadaných přes průměrné žáky až k žákům s výukovými, zdravotními a výchovnými problémy, které integrujeme. Zájmové aktivity podle momentálních možností a zájmu žáků jsou tělovýchovné, hudební, jazykové, ruční práce, divadlo, náboženství, angličtina, matematika, tvořivá dílna, metoda dobrého startu. Náboženství nabízíme ve spolupráci s místní katolickou církví. Projekty s tématem vánočním a velikonočním umožňují další seznámení s křesťanskou tradicí. 2.2 Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP Motto: Škola se nezbavuje dětí, které mají zvláštní vzdělávací potřeby, ale pomáhá jim. Malá škola má při možnosti využití speciálního pedagoga, asistenta pedagoga a rodinného prostředí školy možnost úspěšně pracovat nejen s žáky průměrně nadanými, ale i se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými. Zaměření školy Škola se zaměřuje na položení základů vzdělání, na rozvoj myšlení, na vštípení základů práce s knihou, časopisem, internetem, které budou žákům umožňovat v budoucnu celoživotní vzdělávání. Z méně vzdálených cílů je důležitá příprava žáků na přechod do 6.r. v plně organizovaných ZŠ a gymnázii tak, aby se dokázali přizpůsobit různým ŠVP. Zaměřujeme se na žáka jako jednotlivce, který má osobní maximum, jehož při dobrém vedení dokáže dosáhnout při splnění svých individuálních potřeb. Učitelé žákovi vytvoří prostředí, v němž rozvíjí tvořivost. Škola neuvažuje o specifickém zaměření, je otevřena všem. Integrujeme na základě spolupráce s rodiči, PPP a SPC. Rodiče dětí, které nejsou z rodiny dostatečně připravené na školu, přesvědčujeme o důležitosti pravidelného navštěvování mateřské školy v posledním roce před školní docházkou. Integrací umožňujeme optimální rozvoj dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem, aby se současně zmírňovalo jeho individuální znevýhodnění. Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. Patří sem také děti se zdravotním postižením. Pro mimořádně nadané žáky chceme preferovat metody, které budou rozvíjet jejich nadání formou specifických úkolů, ve vyšších třídách ročníkovými pracemi a projekty. Chceme jim nabízet účast v soutěžích školních i vyšších postupových. Zavádíme do výuky efektivní metody jako je skupinové a projektové vyučování, které organizujeme také napříč všemi ročníky a vedeme tak žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Za důležitou považujeme v rámci EU výuku cizích jazyků hlavně anglického nejen jako povinného předmětu od 2. ročníku, ale i ve formě kroužku pro 1. ročník a MŠ. Strana 8 z 213

9 Podporujeme využívání výpočetní techniky ve všech předmětech, podporujeme výuku na počítačích. Snažíme se, podle zásad Tvořivé školy a pokud to dovolí, nepředkládat žákům hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vést je k objevování, aby získávali vše nové na základě činností, pozorování, pokusů, aby se nehromadilo jen množství vědomostí místo kvality, ale snažíme se rozvíjet schopnosti žáků a seznamovat je s pracovními metodami a postupy tak, aby je uměli uplatnit v životě a mohli se sami dál vzdělávat. Žáci se tak učí vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život i existenci okolního světa. Vedeme žáky k sebekontrole, sebehodnocení a samostatnému rozhodování. Žák se učí pracovat sám i v týmu.významnou úlohu má zdůvodňování zvoleného řešení, protože to má vliv na rozumový vývoj žáka.. To, o čem se jen teoreticky můžeme učit ve škole, je možné objevovat i ve skutečnosti účastí na sportovních i jiných soutěžích mimo školu, exkurzemi, přírodovědnými a historickými vycházkami do okolí. Klasickou výuku tělesné výchovy mohou doplňovat kurzy plavání. Výuka tělesné výchovy je zařazena do oblasti Člověk a zdraví. Práce s informacemi Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Od prvního ročníku jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a škola spolupracuje s obecní knihovnou. Všichni žáci mohou využívat počítače ve třídách k procvičování získaných znalostí a k rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Na nástěnkách ve škole i mimo školu jsou pravidelně vystavovány výtvory dětí. Všechny aktivity dokumentujeme fotograficky a uveřejňujeme na nástěnkách v budově. Od prvního ročníku se děti učí plánovat, rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit. Velká péče je věnována preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Vedení školy spolupracuje s třídními učiteli, žáci jsou odpoledne vychováváni ve školní družině, odkud odcházejí na různé kroužky, které probíhají ve škole a zpestřují volný čas i těch žáků, kteří nechodí do družiny. V odpoledních hodinách je pro žáky školy přístupná školní knihovna, pravidelně obecní knihovna, výpočetní technika s kontrolovaným přístupem k internetu, tělocvična a školní hřiště. Družina připravuje žáky na soutěže a sportovní akce. Školní družina tak doplňuje školní výuku i působí preventivně proti různým nebezpečím. Program školní družiny navazuje na rozvoj klíčových kompetencí a jednotlivých předmětů. Je realizován mimo jiné prostřednictvím jednotlivých projektů, které se mohou vzájemně prolínat. Při přípravě projektů spolupracuje daný vychovatel s třídními učiteli. Zdravý životní styl, kultura, výchova k občanství Vedeme žáky k základům zdravého životního stylu, k zájmu o věci veřejné s využitím seznámení s původem a smyslem státních svátků. Schopnost kulturního a estetického prožitku pěstujeme formou návštěv divadelních představení a vlastním nácvikem dramatizací, hudebních a pohybových vystoupení, jež využíváme uvnitř školy i na veřejnosti. Vystavujeme žákovské práce ve škole i mimo školu. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Strana 9 z 213

10 Vzdělávání výše uvedených žáků se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Individuální vzdělávací plány žáků vycházejí z ŠVP ZV - část D a z RVP ZV - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Při jejich tvorbě a realizaci vycházíme z komplexní speciálně pedagogické diagnostiky, osobnosti žáka a doporučení poradenských zařízení (PPP Žatec, PPP Louny, SPC Demosthenes Ústí nad Labem, SPC Měcholupy). Důležitá je spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Žákům vytváříme podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Uplatňujeme kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků. V případě potřeby a v souladu s právními předpisy zajišťujeme pro žáky asistenta pedagoga. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci mimořádně nadaní mohou podle doporučení pedagogicko psychologické poradny využívat individuálního vzdělávacího plánu, který zohlední žákovo specifické zaměření. Žáci jsou vedeni k účasti v soutěžích a srovnávacích testech (např. Klokan). Klima školy Je příjemné, liberální, vládnou zde partnerské vztahy nejen mezi pedagogy, ale mezi všemi zaměstnanci. Noví pracovníci jsou vybíráni takoví, kterým je tento způsob blízký, nezneužívají ostatních a dokáží spolupracovat na akcích školy. Škola je řízena demokraticky s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Příjemné prostředí vytvářejí všichni pracovníci školy děti se mohou obrátit na kteréhokoli z nich, děti je respektují, a naopak pracovníci chápou žáky jako osobnosti. Respektují se pracovníci navzájem a váží si své práce. Při projektech se účastní všichni na přípravě i realizaci. Na vylepšování prostředí školy se účastní všichni ať nápadem nebo jeho realizací a organizací. Viz projekty a další společné školní akce. Výsledek je buď pro děti překvapením, nebo se samy cíleně účastní. Program školy je otevřen pro další aktivity dětí i dospělých. Vedeme žáky k dodržování školního řádu a dalších pravidel, protože kolem sebe v běžném životě často vidí porušování pravidel. Dbáme na zabezpečení objektu školy a bezpečnost žáků a zaměstnanců.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu na základě oblastí a oborů RVP ZV. Jsou to tyto oblasti a předměty: Jazyk a jazyková komunikace (předměty ŠVP: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk), Matematika a její aplikace (předmět ŠVP: Matematika), Informační a komunikační technologie (předmět ŠVP: Informační a komunikační technologie), Člověk a jeho svět (předměty ŠVP: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda), Umění a kultura (předměty ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova ), Člověk a zdraví (předměty ŠVP: Tělesná výchova) Člověk a svět práce (předmět ŠVP: Člověk a svět práce). Strana 10 z 213

11 Výchovu ke zdraví a dramatickou výchovu zařadit do prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy a českého jazyka Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Prvouka Přírodověda Vlastivěda Matematika a její aplikace Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Jaro - Velikonoce - průřezová t. Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Projekt ke zdravotní výchově Projekt k ekologické výchově určen pro ročníky: 3, 4, 5 Návštěva divadla Léto - Projekt s myslivci Momenty z dějin určen pro ročníky: 3, 4, 5 Bezpečná cesta do školy Mikuláš a Vánoce Evropská unie Strana 11 z 213

12 Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Předvánoční večer Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 3. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Prvouka Přírodověda Tělesná výchova Člověk a svět práce Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí projektem Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Strana 12 z 213

13 Předvánoční večer Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem Tělesná výchova Člověk a svět práce Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Bezpečná cesta do školy Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Psychohygiena - pokrytí předmětem Přírodověda Psychohygiena - pokrytí projektem Projekt ke zdravotní výchově Předvánoční večer Kreativita - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Výtvarná výchova Člověk a svět práce Strana 13 z 213

14 Kreativita - pokrytí projektem Podzim - strašidelný večer - noc - průřezová t. Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Odpad dopad Jaro - Den s Amosem Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Jaro - Velikonoce - průřezová t. Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Léto - poutě - průřezové t. Léto - Den s koňmi Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba pole- průřezové t. Podzim - Sklizeň řepa a brambory, ovoce a zelenina Zima - rok, čas, světlo, tma - hromnice Zima - karneval - průřezové t. Stará řemesla, řemesla a povolání - průřezové téma určen pro ročníky: 4, 5 Projekt ke zdravotní výchově Projekt k ekologické výchově určen pro ročníky: 3, 4, 5 Návštěva divadla Strana 14 z 213

15 podzim - oslavy kulatých výročí založení školy - průřezové t. Výlet - průřezové t. Jaro - Den matek čarodějnice - průřezové t. Léto - Projekt s myslivci Další náměty Momenty z dějin určen pro ročníky: 3, 4, 5 Informace o projektech Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Bezpečná cesta do školy Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Poznávací schopnosti - pokrytí předmětem Strana 15 z 213

16 Vlastivěda Prvouka Poznávací schopnosti - pokrytí projektem Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Předvánoční večer Poznávací schopnosti - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Mezilidské vztahy - pokrytí předmětem Prvouka Český jazyk a literatura Mezilidské vztahy - pokrytí projektem Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Projekt ke zdravotní výchově Jaro - Den matek Strana 16 z 213

17 Bezpečná cesta do školy Mikuláš a Vánoce Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Předvánoční večer Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Komunikace - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Komunikace - pokrytí projektem Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Podzim - strašidelný večer - noc - průřezová t. Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Jaro - Velikonoce - průřezová t. Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Strana 17 z 213

18 Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba pole- průřezové t. Návštěva divadla Výlet - průřezové t. Jaro - Den matek Bezpečná cesta do školy Mikuláš a Vánoce Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Předvánoční večer Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 3. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 5. ročník Anglický jazyk Strana 18 z 213

19 Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Spolupráce a soutěživost - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Spolupráce a soutěživost - pokrytí projektem Podzim - strašidelný večer - noc - průřezová t. Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Odpad dopad Jaro - Den s Amosem Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Jaro - Velikonoce - průřezová t. Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Léto - poutě - průřezové t. Léto - Den s koňmi Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba pole- průřezové t. Podzim - Sklizeň řepa a brambory, ovoce a zelenina Zima - rok, čas, světlo, tma - hromnice Zima - karneval - průřezové t. Strana 19 z 213

20 Stará řemesla, řemesla a povolání - průřezové téma určen pro ročníky: 4, 5 Projekt ke zdravotní výchově Projekt k ekologické výchově určen pro ročníky: 3, 4, 5 podzim - oslavy kulatých výročí založení školy - průřezové t. Výlet - průřezové t. Jaro - Den matek čarodějnice - průřezové t. Léto - Projekt s myslivci Další náměty Momenty z dějin určen pro ročníky: 3, 4, 5 Informace o projektech Bezpečná cesta do školy Mikuláš a Vánoce Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Předvánoční večer Spolupráce a soutěživost - integrace ve výuce 2. ročník Český jazyk a literatura Strana 20 z 213

21 Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 3. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí předmětem Prvouka Tělesná výchova Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Odpad dopad Jaro - Den s Amosem Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Jaro - Velikonoce - průřezová t. Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Léto - poutě - průřezové t. Léto - Den s koňmi Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba pole- průřezové t. Podzim - Sklizeň řepa a brambory, ovoce a zelenina Strana 21 z 213

22 Zima - rok, čas, světlo, tma - hromnice Zima - karneval - průřezové t. Stará řemesla, řemesla a povolání - průřezové téma určen pro ročníky: 4, 5 Projekt ke zdravotní výchově Projekt k ekologické výchově určen pro ročníky: 3, 4, 5 Návštěva divadla podzim - oslavy kulatých výročí založení školy - průřezové t. Výlet - průřezové t čarodějnice - průřezové t. Léto - Projekt s myslivci Další náměty Momenty z dějin určen pro ročníky: 3, 4, 5 Informace o projektech Jaro - Den matek Bezpečná cesta do školy Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Strana 22 z 213

23 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Vlastivěda Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí projektem Podzim - strašidelný večer - noc - průřezová t. Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Odpad dopad Jaro - Den s Amosem Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Jaro - Velikonoce - průřezová t. Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Léto - poutě - průřezové t. Léto - Den s koňmi Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba pole- průřezové t. Podzim - Sklizeň řepa a brambory, ovoce a zelenina Zima - karneval - průřezové t. Strana 23 z 213

24 Stará řemesla, řemesla a povolání - průřezové téma určen pro ročníky: 4, 5 Projekt ke zdravotní výchově Projekt k ekologické výchově určen pro ročníky: 3, 4, 5 Návštěva divadla podzim - oslavy kulatých výročí založení školy - průřezové t. Výlet - průřezové t. Jaro - Den matek čarodějnice - průřezové t. Léto - Projekt s myslivci Další náměty Momenty z dějin určen pro ročníky: 3, 4, 5 Informace o projektech Bezpečná cesta do školy Mikuláš a Vánoce Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Předvánoční večer Strana 24 z 213

25 Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Literární výchova VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - pokrytí předmětem Vlastivěda Občanská společnost a škola - pokrytí projektem Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba pole- průřezové t. Jaro - Den matek Momenty z dějin určen pro ročníky: 3, 4, 5 Bezpečná cesta do školy Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Občan, občanská společnost a stát - pokrytí předmětem Vlastivěda Občan, občanská společnost a stát - pokrytí projektem Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Formy participace občanů v politickém životě - pokrytí předmětem Vlastivěda Formy participace občanů v politickém životě - pokrytí projektem Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. Strana 25 z 213

26 určen pro ročníky: 4, 5 Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí předmětem Vlastivěda Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí projektem Momenty z dějin určen pro ročníky: 3, 4, 5 Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - pokrytí předmětem Anglický jazyk Vlastivěda Český jazyk a literatura Evropa a svět nás zajímá - pokrytí projektem Jaro - Velikonoce - průřezová t. Momenty z dějin určen pro ročníky: 3, 4, 5 Bezpečná cesta do školy Mikuláš a Vánoce Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Předvánoční večer Strana 26 z 213

27 Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Literární výchova 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Objevujeme Evropu a svět - pokrytí předmětem Anglický jazyk Vlastivěda Objevujeme Evropu a svět - pokrytí projektem Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Evropská unie Předvánoční večer Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Jsme Evropané - pokrytí projektem Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Jaro - Den s Amosem Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Strana 27 z 213

28 Projekt ke zdravotní výchově Výlet - průřezové t. Bezpečná cesta do školy Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Předvánoční večer Jsme Evropané - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní rozdíly - pokrytí předmětem Vlastivěda Tělesná výchova Hudební výchova Kulturní rozdíly - pokrytí projektem Podzim - strašidelný večer - noc - průřezová t. Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Jaro - Den s Amosem Jaro - Velikonoce - průřezová t. Strana 28 z 213

29 Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Léto - poutě - průřezové t. Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba pole- průřezové t. Zima - karneval - průřezové t. Stará řemesla, řemesla a povolání - průřezové téma určen pro ročníky: 4, 5 Návštěva divadla podzim - oslavy kulatých výročí založení školy - průřezové t. Výlet - průřezové t. Jaro - Den matek čarodějnice - průřezové t. Další náměty Informace o projektech Mikuláš a Vánoce Evropská unie Předvánoční večer Kulturní rozdíly - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 3. ročník Anglický jazyk Strana 29 z 213

30 Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Lidské vztahy - pokrytí předmětem Prvouka Lidské vztahy - pokrytí projektem Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Projekt ke zdravotní výchově Výlet - průřezové t. Jaro - Den matek Bezpečná cesta do školy Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Předvánoční večer Strana 30 z 213

31 Lidské vztahy - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Etnický původ - pokrytí předmětem Vlastivěda Multikulturalita - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Hudební výchova Multikulturalita - pokrytí projektem Jaro - Velikonoce - průřezová t. Předvánoční večer Multikulturalita - integrace ve výuce 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 4. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 5. ročník Anglický jazyk Anglický jazyk Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Princip sociálního smíru a solidarity - pokrytí projektem Mikuláš a Vánoce Evropská unie Strana 31 z 213

32 Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den Předvánoční večer ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy - pokrytí předmětem Prvouka Přírodověda Ekosystémy - pokrytí projektem Podzim - Sklizeň řepa a brambory, ovoce a zelenina Projekt k ekologické výchově určen pro ročníky: 3, 4, 5 Základní podmínky života - pokrytí předmětem Přírodověda Základní podmínky života - pokrytí projektem Odpad dopad Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Zima - rok, čas, světlo, tma - hromnice Projekt k ekologické výchově určen pro ročníky: 3, 4, 5 Podzimní den Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí předmětem Přírodověda Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí projektem Strana 32 z 213

33 Podzim - strašidelný večer - noc - průřezová t. Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Odpad dopad Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Jaro - Velikonoce - průřezová t. Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Léto - poutě - průřezové t. Léto - Den s koňmi Podzim - Sklizeň řepa a brambory, ovoce a zelenina Zima - karneval - průřezové t. Stará řemesla, řemesla a povolání - průřezové téma určen pro ročníky: 4, 5 Projekt k ekologické výchově určen pro ročníky: 3, 4, 5 podzim - oslavy kulatých výročí založení školy - průřezové t. Výlet - průřezové t čarodějnice - průřezové t. Léto - Projekt s myslivci Další náměty Informace o projektech Strana 33 z 213

34 Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba pole- průřezové t. Zima - rok, čas, světlo, tma - hromnice Projekt ke zdravotní výchově Podzimní den Předvánoční večer Vztah člověka k prostředí - pokrytí předmětem Přírodověda Prvouka Vztah člověka k prostředí - pokrytí projektem Podzim - strašidelný večer - noc - průřezová t. Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Odpad dopad Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Jaro - Velikonoce - průřezová t. Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Léto - poutě - průřezové t. Léto - Den s koňmi Strana 34 z 213

35 Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba pole- průřezové t. Podzim - Sklizeň řepa a brambory, ovoce a zelenina Zima - rok, čas, světlo, tma - hromnice Zima - karneval - průřezové t. Stará řemesla, řemesla a povolání - průřezové téma určen pro ročníky: 4, 5 Projekt ke zdravotní výchově Projekt k ekologické výchově určen pro ročníky: 3, 4, 5 podzim - oslavy kulatých výročí založení školy - průřezové t. Výlet - průřezové t čarodějnice - průřezové t. Léto - Projekt s myslivci Další náměty Informace o projektech Bezpečná cesta do školy Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Podzimní den MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pokrytí předmětem Strana 35 z 213

36 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pokrytí projektem Evropská unie Mnichov určen pro ročníky: 4, 5 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí předmětem Anglický jazyk Informační a komunikační technologie Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí projektem Evropská unie Podzimní den Fungování a vliv médií ve společnosti - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Tvorba mediálního sdělení - pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Tvorba mediálního sdělení - pokrytí projektem Podzim - strašidelný večer - noc - průřezová t. Strana 36 z 213

37 Podzim - Mikuláš, Vánoce - průřezová t. Toulky Českou republikou- průřezová témata určen pro ročníky: 3, 4, 5 Odpad dopad Jaro - Den s Amosem Jaro -Voda má Den vody 22. březen určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Jaro - Velikonoce - průřezová t. Léto - Zápis do 1.roč. určen pro ročníky: 1, 4, 5 Podzim - vítání zimního slunovratu - průřezové t. určen pro ročníky: 4, 5 Léto - poutě - průřezové t. Léto - Den s koňmi Jaro- sv. Řehoř - ochránce žáků - svatořehořské vojsko. první orba pole- průřezové t. Podzim - Sklizeň řepa a brambory, ovoce a zelenina Zima - rok, čas, světlo, tma - hromnice Zima - karneval - průřezové t. Stará řemesla, řemesla a povolání - průřezové téma určen pro ročníky: 4, 5 Projekt ke zdravotní výchově Projekt k ekologické výchově určen pro ročníky: 3, 4, 5 Návštěva divadla Strana 37 z 213

38 podzim - oslavy kulatých výročí založení školy - průřezové t. Výlet - průřezové t. Jaro - Den matek čarodějnice - průřezové t. Léto - Projekt s myslivci Další náměty Momenty z dějin určen pro ročníky: 3, 4, 5 Informace o projektech Strana 38 z 213

39 3 Učební plán 3.1 Celkový Realizace učebního plánu Strana 39 z 213

40 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace X Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie X Člověk a jeho svět Prvouka X Přírodověda X Vlastivěda X Umění a kultura Hudební výchova 5 0 Výtvarná výchova 7 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 15 Člověk a svět práce 5 0 Strana 40 z 213

41 3.2 Ročníkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk X Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace X Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X X Přírodověda X X X X Vlastivěda X X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 15 Člověk a svět práce Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny Strana 41 z 213

42 4 Učební osnovy 4.1 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků s lehkým mentálním postižením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Vzdělávací oblast zahrnuje zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím jazyce. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Komunikační a slohová výchova vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Na prvním stupni má složka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní. Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků. Literární výchova se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti. Zařazení vzdělávacího oboru Cizí jazyk umožňuje žákům s lehkým mentálním postižením komunikaci v rámci integrované Evropy. Znalost základů cizího jazyka jim pomáhá překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí, připravuje je k praktickému užívání jazyka, zlepšuje jejich postavení při přestupu do středního vzdělávání i při uplatnění na trhu práce, a tím zamezuje jejich společenské izolaci. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání - srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka - dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku Strana 42 z 213

43 - osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním - získávání základních literárních poznatků důležitých pro pochopení čteného textu - zvládání orientace v textech různého zaměření - k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla a zájmu o literaturu - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích Strana 43 z 213

44 4.1.1 Anglický jazyk Vzdělávací oblast zahrnuje zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání,vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím jazyce. Zařazení vzdělávacího oboru Cizí jazyk umožňuje žákům komunikaci v rámci integrované Evropy. Znalost základů cizího jazyka jim pomáhá překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí, připravuje je k praktickému užívání jazyka, zlepšuje jejich postavení při přestupu do středního vzdělávání i při uplatnění na trhu práce, a tím zamezuje jejich společenské izolaci. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v daném oboru směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,že vede žáka k: - rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání - srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou cizího jazyka - dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů - osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním - zvládání orientace v textech Učební plán předmětu Ročník Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný povinný Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Multikulturalita OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: - Komunikace VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: - Evropa a svět nás zajímá - Objevujeme Evropu a svět Klíčové kompetence Kompetence k učení dáváme příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací Strana 44 z 213

45 individuální přístup je počítáno se sebehodnocením žáka klademe důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky klademe na žáky přiměřené nároky, vedeme je k dobrému zvládnutí základního učiva v časovém prostoru, který zohledńuje jeho individuální schopnosti pokud je to možné, používat pomůcky, aby žák zapojil více smyslů při manipulaci, pozorování, třídění, rozlišování realizace žákovských nápadů sebehodnocení žáka účast na soutěžích učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost ze samotného učení upozorňujeme na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě vedeme žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály v učení je kladen důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení vytváříme návyk k pozdějšímu samost. učení-domácí úkoly směřujeme k procvičování učiva, které žáci ve škole zvládli Kompetence k řešení problémů postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším řešení necháváme žáky obhajovat učitel připravuje vyučování tak, aby žák hledal různá řešení učitel připravuje vyučování tak,aby žák řešil netradiční problémové úlohy z praktického života vedeme žáky k tomu, aby se nenechali odradit nezdarem žáci nacházejí shodné, podobné a odlišné znaky žáci pracují s informacemi z různých zdrojů-ústních,písemných,internetových, informace třídí a propojují s učivem žáci připravují divadelní, hudební, taneční vystoupení pro spolužáky a veřejnost žáci rozlišují, seskupují, přidávají, vyřazují určité pojmy a pomůcky žáci se zapojují do do řešení problémů školního života žáci vyjadřují své myšlenky a názory při výuce při vhodných příležitostech žáky vedeme k účasti na všech fázích činnosti - plánování, přípravě, realizaci, hodnocení Kompetence komunikativní dáváme žákům prostor k vyjádření vlastního názoru necháme žáky klást otázky necháme žáky poradit druhým necháme žáky ptát se mezi sebou i učitele na problémy v učivu neodborně vyjádřené žákovské názory upřesňujeme při společných akcích s jinými školami podporujeme komunikaci učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou vlastní názor a poslouchat názory jiných učitel klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci - se spolužákem, s dospělým ve škole i mimo školu vedeme děti ke spolupráci mezi ročníky v jedné třídě vedeme děti ke spolupráci mezi žáky jednoho ročníku vyjadřujeme uspokojení nad správnými žákovskými závěry Kompetence sociální a personální Strana 45 z 213

46 komunikaci v příjemné atmosféře napomáhá vhodné oslovování žáků mezi sebou učíme žáky požádat o pomoc a ochotě pomoc poskytnout učíme žáky vzájemné tolerqnci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení vedeme žáky, aby se podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a pak je respektovali vedeme žáky k respektování pravidel chování a k zodpovědnosti Kompetence občanské učitel i žák respektují individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužáků ve třídě - škola vítá žáky z jiných zemí učitel i žák respektují práva a dodržují povinnosti nejen při dodržování školního řádu vedeme žáky ke snaze o co nejlepší plnění povinností a uvědomění si vlastních práv vedeme žáky k péči o zdraví a jeho ochraně vedeme žáky k slušnému chování bez hrubostí a násilí, ke snaze pomáhat druhým, oceńovat úspěchy druhých Kompetence pracovní podněcujeme zájem o jazykové kroužky pro životní zaměření žáků při práci s nůžkami vedeme žáky k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech vedeme žáky k dodržování systému při ukládání pomůcek a nářadí ve škole i ŠD vedeme žáky k zodpovědnému a pečlivému plnění zadaných činností ve škole i družině vedeme žáky k udržování pořádku na pracovním místě 2. ročník - dotace: 0 + 1, povinný Anglický jazyk 2.r. čísla (1 10) slovní zásoba z tématických celků pozdravy a rozloučení, představování se, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, sdělení záliby, reakce na pokyny práce s tematickou slovní zásobou otázka, zápor, rozkazovací způsob, vyjádření libosti, nelibosti, dovednosti - základy osobní zájmena 3. ročník - dotace: 3, povinný vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby Anglický jazyk 3.r. čísla (1 100), základní fonetické značky Strana 46 z 213

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD 1. Identifikační údaje školy Název školy: Základní škola Chotěboř, Buttulova

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Poznáváme přírodu, poznáváme sebe Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace Motto: Jedině díky přírodě je svět světem a my jsme sebou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : ředitelka školy razítko školy

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

Základní škola Pivín, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 24 Pivín 170 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola pro život

Základní škola Pivín, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 24 Pivín 170 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Škola pro život Základní škola Pivín, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 24 Pivín 170 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Školní vzdělávací program Škola pro život ZŠ Pivín, okres Prostějov, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY školní rok 2015 / 2016

KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY školní rok 2015 / 2016 KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY školní rok 2015 / 2016 Základní vzdělávání na prvním stupni ZŠ zajišťuje přechod ţáků z rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Navazuje na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č. 2 ÚVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ÚVOZ 55 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Skupinová výuka nadaných Cílem je vytvoření méně početné skupiny, v níž by kooperovali

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nové Sedlo, okres Louny. Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec. Identifikátor školy: 600 082 792

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nové Sedlo, okres Louny. Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec. Identifikátor školy: 600 082 792 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Sedlo, okres Louny Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 082 792 Termín konání inspekce: 8. 9. prosinec

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola, cesta do školy Žák: - popíše cestu do školy, orientuje se ve škole - organizace dne ve škole - jednání s dospělými (ředitel, učitelé, vychovatelé) - bezpečná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dukovany, okres Třebíč. 675 56 Dukovany 64. Identifikátor školy: 600 121 925 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dukovany, okres Třebíč 675 56 Dukovany 64 Identifikátor školy: 600 121 925 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více