Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP"

Transkript

1 Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200 strana 1

2 Obsah: Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda 1 Identifikační údaje Charakteristika školy : Úplnost, velikost, vybavení školy a hygienické podmínky Charakteristika pedagogického sboru Struktura žáků : Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1.stupni Zařazení průřezových témat na 2.stupni Učební plán pro speciální třídy základní školy určené pro žáky s LMP Učební osnovy Učební osnovy pro 1.stupeň Český jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Učební osnovy pro 2.stupeň Český jazyk Anglický jazyk Dějepis Fyzika Matematika Zeměpis Přírodopis Chemie Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výchova ke zdraví Informatika Volitelné předměty Umělecké činnosti Sportovní výchova Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání strana 2

3 5.2.3 Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů Výsledky vzdělávání žáků Řízení školy Úroveň výsledků práce školy, image školy strana 3

4 1 Identifikační údaje Název programu : Předkladatel: Adresa: Právní forma : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Člověk přírodě - příroda člověku. zpracovaný podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda Školní 200, Odolena Voda Příspěvková organizace IČO Kontakty : tel: Web: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Ullmannová Zřizovatel : Město Odolena Voda Dolní náměstí Odolena Voda tel Zařazení do Sítě škol RED- IZO: Obor: ŠVP pro základní vzdělávání, studium denní, v délce studia 9 roků Koordinátor tvorby ŠVP : Mgr. Jana Jistebnická Platnost od: Aktualizován: strana 4

5 2 Charakteristika školy : 2.1 Úplnost, velikost, vybavení školy a hygienické podmínky Jsme úplnou školou s 1. až 9.ročníkem a dvěma speciálními třídami. Kapacita školy je 750 žáků a podle počtu žáků v jednotlivých ročnících probíhá výuka v několika paralelních třídách. Škola je dostupná žákům okolních obcí, dopravní obslužnost je velmi dobrá autobusová doprava PID. V budově školy je celkem 28 učeben, jedna počítačová učebna a tělocvična. K výuce slouží několik odborných učeben, jsou to učebny jazyků, přírodopisu, fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy a dále cvičná kuchyňka, dílna a učebna v přírodě. V současné době se i v těchto třídách nacházejí kmenové třídy. Pro potřeby výtvarné výchovy a kroužků slouží keramická pec. Všechny učebny jsou vybaveny počítači s dataprojektory, v některých třídách jsou k dispozici interaktivní tabule. Technické vybavení se každým rokem rozšiřuje a obnovuje. Učitelé mohou při své práci využívat také 8 tiskáren, scanner a dvě moderní velkokapacitní kopírky. Dále pak velké množství pomůcek, které jsou uloženy v příslušných kabinetech. Třídy jsou vybaveny a průběžně doplňovány novým nábytkem. Pro žáky jsou k dispozici nové uzamykatelné šatní skříňky. Na chodbách jsou k dispozici tři nápojové automaty a jeden jídelní. Hygienické podmínky školy jsou vzhledem ke stáří budov na dobré úrovni, všechna WC jsou rekonstruována, ve škole jsou k dispozici dvě sprchy a místnost pro denní pobyt. Stravování probíhá ve školní jídelně. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je stabilizovaný, spolupracující, kreativní a přístupný veřejnosti. Téměř všichni splňují pedagogickou i odbornou způsobilost. Ti, kteří ji nesplňují, mají dlouhodobé zkušenosti z práce s dětmi a snaží se si vzdělání doplnit. Jsou navzájem zastupitelní. Většina pedagogů se dále vzdělává ve svém oboru, všichni si rozšiřují obzor v novinkách oboru pedagogiky, psychologie a ICT. Více než polovina sboru ovládá aspoň jeden cizí jazyk. Všichni pedagogové absolvují každoročně základní kurz první pomoci. Ve škole pracuje výchovný poradce, asistenti pedagoga a speciální pedagogové. Školní psycholog dochází jednou týdně a úzce spolupracujeme s PPP pro Prahu- východ. 2.3 Struktura žáků : Školu navštěvují žáci Odoleny Vody a obcí : Kopeč, Veliká Ves, Korycany, Postřižín, Úžice, Dřínov, Netřeba, Kozomín. Žáci z Panenských Břežan a Klíčan se objevují většinou v ročníku. A dále školu navštěvují takoví žáci např. z Prahy nebo Kralup nad Vltavou, jejichž rodiče projevují zájem o priority našeho ŠVP. Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním znevýhodněním, i když škola není bezbariérová, dále pak i žáci se sociálním znevýhodněním i se zdravotním postižením. Pro žáky s lehkým mentálním postižením nabízíme vzdělávání ve speciálních třídách s praktickým zaměřením. 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do projektu Partnerství českých a keňských škol. Ve školním roce 2010/11 získala finanční prostředky z projektu EU peníze školám. Ve školním roce 2014/2015 získala finanční prostředky z výzvy EU peníze do škol č. 51 a č. 56, dále pak z projektu EU Erasmus+. Každoročně v rámci spolupráce se školním parlamentem a EKO týmem realizujeme jeden celoroční projekt odrážející aktuální dění nebo potřeby ve společnosti. V roce 2014 škola získala prestižní mezinárodní titul Eko škola. Další drobné projekty realizují vyučující v rámci výuky. Učitelé na I. stupni se zapojili do projektu Tvořivá škola a Step by Step (Začít spolu). Na II. stupni se seznamují a ve výuce využívají metody RWCT strana 5

6 (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Pro předškoláky je určený projekt Krůčky ke škole, kdy se děti předškolního věku nenásilnou formou připravují na vstup do školy. 2.5 Spolupráce Škola spolupracuje s rodiči žáků prostřednictvím třídních schůzek a konzultačních hodin, dnů otevřených dveří a dalších různých akcí pořádaných pro veřejnost (např. Dětský karneval, Disco-buřto párty, tvořivé dílničky, besedy se školním psychologem, vánoční koncert, jarmark a další) a dále dle potřeb. Spolupracuje se Školskou radou, ZUŠ Klecany, TJ Aero, Městem Odolena Voda, knihovnou, Policií ČR, PPP, lékaři a dalšími jedinci či institucemi např. ekologického či jiného zaměření, jejichž činnost se jeví pro žáky přínosná. strana 6

7 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Škola se zaměřuje na čtenářskou a finanční gramotnost, jazyky, Tvořivou školu, ekologii, volnočasové aktivity pro žáky. V rámci výuky se realizují různé projekty, které jsou zařazovány nepravidelně. Slouží k hlubšímu propojení mezipředmětových vztahů, k realizaci průřezových témat. Výběr tématu projektu je plně v kompetenci pedagogů. Žákům je umožněn rozvoj jejich zájmů nabídkou volitelných předmětů, nepovinných předmětů, zájmových kroužků, pobytových kurzů. Třídíme odpad, provádíme sběr papíru a bylin. 3.2 Cíle vzdělávání Škola poskytuje svým žákům základní všeobecné vzdělání směřované k praxi a k dalšímu studiu. Vzdělávací metody používané pedagogy školy podporují u žáků samostatnost, tvořivost a vzájemnou toleranci. Absolvent školy se samostatně rozhoduje i po poradě s povolanějšími, za svá rozhodnutí zodpovídá. Je odolný vůči negativním jevům. Umí komunikovat se svým okolím. Pečuje o své zdraví. Spolupracuje a respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých. Je tolerantní a ohleduplný k jiným lidem. Pedagogický sbor chápe potřeby dalšího vzdělávání jako svou prioritu směřující ke zkvalitnění výuky. Prioritními kompetencemi školy je rozvoj jazykové komunikace, práce s informacemi i využití znalostí a dovedností pro osobní rozvoj. strana 7

8 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence a postupy, metody a formy vedoucí k jejich utváření a rozvíjení Klíčová kompetence Postupy, metody a formy vedoucí k utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence Kompetence k učení Žáci vyhledávají a třídí informace, pracují s různými informačními zdroji. Využívají při práci zábavné formy (kvízy, tajenky, soutěže, doplňovačky aj.). Žáci si připravují a prezentují své projekty. Získaných poznatků využívají v ostatních předmětech. Žáci se učí pracovat s textem (výběr informací, zápis, referát). Při projektovém vyučování pracují často ve skupinách. Diskutují, hodnotí svou práci i práci ostatních. Využívají se prvky činnostního učení (poznávání, přemísťování a třídění informací). Žáci chápou obecně používané termíny, znaky a symboly. Kompetence k řešení problémů Žáci se zapojují do projektů, řeší různé problémy s nimi spojené. Žáci v rámci svých možností vyvozují nové poznatky. Využívají skupinové práce. Využívají různé informační zdroje. Žáci navzájem připravují různé akce, diskutují a prezentují výsledky svých akcí. Žáci pracují s chybou. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Dokáží přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby. Přijímají důsledky svých rozhodnutí. Kompetence komunikativní Mezi žáky vznikají přátelské vztahy, spolupracují mezi sebou na tvorbě projektů, při skupinové práci. Učí se argumentovat a vhodnou formou obhajovat vlastní názor a naslouchat druhým. Žáci hodnotí práci druhých, sebehodnotí se. Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování. Zvládají jednoduchou formu písemné komunikace. Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagují. strana 8

9 Klíčová kompetence Postupy, metody a formy vedoucí k utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence Kompetence sociální a personální Učíme žáky pracovat samostatně, ale i v týmu. Podporujeme u žáků vzájemné učení se, pomoc a spolupráci. Žáci se účastní ozdravných pobytů, lyžařských výcvikových kurzů, výletů a exkurzí a na nich své sociální a personální kompetence aplikují.. Žáci navštěvují různé kulturní akce a účastní se akcí sportovních. Dbáme na prevenci sociálně patologických jevů. Žáci prochází kurzy protidrogové prevence. Učíme žáky zodpovídat za své jednání a respektovat druhé. Žáci mají podvědomí o základních mravních hodnotách. Kompetence občanské Všichni mají stejnou šanci bez ohledu na individuální odlišnosti (kulturní, národnostní, sociální, zdravotní). Žáci se podílejí na chodu školy (žákovský parlament). Žáci se účastní na tvorbě pravidel soužití a respektují je. Žáci mohou spolupracovat se složkami veřejného života (knihovna, policie, městský úřad, soud, hasiči, krizová centra). Žáci nacvičují chování v krizových situacích. Žáci nacvičují první pomoc. Práce žáků se objevují v regionálních novinách. Navštěvují muzea, knihovny, divadla, kina aj. Učí se třídit odpad, pomáhají při úklidu okolí školy. Žáci znají základní práva a povinností občanů, respektují společenské normy a pravidla soužití. Kompetence pracovní Žáci se účastní různých exkurzí do podniků a institucí. Využívají odborných časopisů (vyhledávají informace, které doplňují a zpestřují výklad učitele, samostatně se vyjadřují). Žáci prezentují dosažené výsledky ( tvoří formou slohových, výtvarných prací, soutěží, ukázek vlastní tvorby poezie, sportovních zpravodajství, využívají fotodokumentaci). Prezentují výrobky a produkty formou výstav a soutěží. Využívají internet a přístupná media (vyhledávají informace, zpracovávají a využívají je v praxi). Žáci mají možnost spolupráce s výchovným poradcem (možnost vyplnit testy profesní orientace, spolupracovat s úřadem práce). Žáci si mohou vyzkoušet různé činnosti v rámci projektů. Mají vytvořený pozitivní vztah k manuálním činnostem. Žáci jsou schopni výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení. strana 9

10 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Chceme vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Pracujeme s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním i sociálním znevýhodněním. Ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem a školským poradenským zařízením se věnujeme žákům se zdravotním postižením. Těmto žákům pomáhají pedagogičtí asistenti při výuce. Žáci jsou integrováni v běžných třídách a pracují v některých předmětech podle individuálních vzdělávacích plánů. Tyto plány vychází z diagnostiky a doporučení odborného školského poradenského zařízení. Podle nich pracujeme na zmírnění dopadu zdravotního postižení žáka. Při škole pracují dvě speciální třídy, kde jsou žáci s lehkým mentálním postižením vyučováni podle vzdělávacího progamu zpracovaného podle přílohy RVP ZV. Pro žáky se zdravotním znevýhodněním zohledníme jejich handicap a po dohodě s ošetřujícím lékařem stanovíme individuální postup (od doporučených cviků přes vynechání některých cviků po uvolnění z tělesné výchovy na žádost rodičů). Žáky se sociálním znevýhodněním začleňujeme do třídního kolektivu. Pro práci s nimi volí třídní učitel vhodné metody, k dispozici má asistenta pedagoga. Úzce spolupracujeme s odborem sociálních věcí a zdravotnictví (OSPOD) příslušné oblasti. Žáky eviduje školní metodik prevence, který úzce spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli. Podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami: - spolupráce s odborným školským poradenským zařízením, školním psychologem, lékařem a OSPOD - možnost využití asistenta pedagoga - připravenost učitelů na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (další vzdělávání pedagogů) - spolupráce učitelů a vychovatelů s rodiči - vypracování individuálních vzdělávacích plánů žákům zdravotně postiženým, jejich dodržování, vyhodnocování a úpravy - používání vhodných relaxačních a kompenzačních pomůcek - taktní jednání 3.5 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci jsou žáci, kteří svými dovednostmi a vědomostmi přesahují stanovené požadavky. Jsme připraveni na tyto žáky klást větší nároky a nabízet jim další možnosti rozvoje podle jejich zaměření. Škola nabízí: -volitelné předměty -zájmové kroužky -soutěže -veřejná vystoupení -projektové vyučování -práce ve skupinách -diferenciaci při výuce Na učitele jsou kladeny vyšší nároky na přípravu vyučování. Žákům je zapotřebí zvýšená motivace a dostatečné množství podnětů,výběr z podpůrných materiálů, umožnění účasti na činnostech stimulujících další rozvoj, umožnění rychlejšího postupu v učení a mít možnost využít odborné pomoci. strana 10

11 3.6 Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1.stupni Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda Zařazení průřezového tématu Mediální výchova do ŠVP Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Čj - využ.médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, naplnění volného času Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu strana 11

12 Zařazení průřezového tématu Výchova demokratického občana do ŠVP Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Občanská společnost a poznání Občan, občanská společnost, stát Formy participace občanů v politickém životě Vl život v naší obci, každodenní život občanů (návštěva MěÚ, pošty, knihovny,..) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování strana 12

13 Zařazení průřezového tématu Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Evropa a svět nás zajímá Vl zvyky a tradice národů Evropy Objevujeme Evropu a svět ČJ získávání z literatury a jiných zdrojů informace o zemích Evropy - návštěva knihovny Jsme Evropané strana 13

14 Zařazení průřezového tématu Multikulturní výchova do ŠVP Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Prv podpora smyslu pro spravedlnost, toleranci Čj rómské pohádky Čj rómské pohádky Čj rómské pohádky Vl poznávání a tolerance odlišností a zvláštností žáků jiných národ., sociál. a náboženských skupin Multikulturalita Princip solidárního smíru a solidarity Vl snaha o přijetí, rovnoprávnost všech žáků a dodržování třídního kodexu strana 14

15 Zařazení průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Prv les Prv les Prv les Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Pda problém ochrany a týrání zvířat Vl péče o životní prostředí Vztah člověka k prostředí strana 15

16 Osobnostní rozvoj Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda Zařazení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do ŠVP Okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Rozvoj schopností poznání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Prv péče o naše zdraví Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Prv vztahy mezi lidmi Morální rozvoj Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Pč práce v kolektivu, řešení krizových situací strana 16

17 3.6.2 Zařazení průřezových témat na 2.stupni Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda Zařazení průřezového tématu Mediální výchova do ŠVP Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ČJ slohová výchova rozdílný přístup: zpravodajství x reklama Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ sloh.výchova Příběh se zápletkou Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu strana 17

18 Zařazení průřezového tématu Výchova demokratického občana do ŠVP Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Občanská společnost a poznání Občan, občanská společnost, stát Formy participace občanů v politickém životě Ov- volby Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Ov- morálka jako základ soužití mezi lidmi strana 18

19 Zařazení průřezového tématu Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá ČJ-slohová výchova (Lidová slovesnost,zvyky a tradice národů Evropy) Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Z- Evropa, EU strana 19

20 Zařazení průřezového tématu Multikulturní výchova do ŠVP Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Př rovnocennost lids. Ras (odlišnost a rovnocennost) Multikulturalita Princip solidárního smíru a solidarity Ov- lidská práva,šikana,diskriminace strana 20

21 Ekosystémy Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda Zařazení průřezového tématu Enviromentální výchova do ŠVP Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Př- Ekosystémy Základní podmínky života Př- základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Př- Ochrana životního prostředí Zeměpis- Naše obec strana 21

22 Zařazení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do ŠVP Okruhy 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Rozvoj schopností poznání Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena TV- autoregulační trénink s relaxací Kreativita Poznávání lidí Sociální rozvoj Morální rozvoj Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ- komunikační výchova- dramatické etudy strana 22

23 3.7 Učební plán pro speciální třídy základní školy určené pro žáky s LMP Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ročník 1.stupeň ročník celkem strana 23 2.stupeň celkem Český jazyk Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Inform. a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelný předmět Celkem týdně Z toho disponibilní časová dotace

24 Poznámky k učebnímu plánu ŠVP-LMP Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je realizován vyučovacími předměty český jazyk v ročníku, a český jazyk a literatura v ročníku. Vyučovací předměty český jazyk a český jazyk a literatura : v prvním ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 9. ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. V rámci předmětu se realizuje v ročníku řečová výchova. V předmětu se realizují průřezová témata: Multikulturní výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech, a proto je předmět posílen v každém ročníku, kromě 7. ročníku, o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Součástí předmětu český jazyk je řečová výchova. Vzdělávací obor Cizí jazyk je realizován vyučovacím předmětem anglický jazyk. Vzdělávací obor Matematika a její aplikace je realizován vyučovacím předmětem matematika. Ve 3. a 5. ročníku je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace z důvodu rozvíjení praktických dovedností při manipulaci s penězi. Na druhém stupni je součástí předmětu také rýsování. Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie je realizován vyučovacím předmětem informatika. Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je realizován vyučovacími předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Vzdělávací obor Výchova k občanství je realizován vyučovacím předmětem občanská výchova. Vzdělávací obor Přírodopis je posílen z disponibilní časové dotace celkem o 1 vyučovací hodinu týdně v 8. ročníku, současně jsou do předmětu promítnuta průřezová témata Environmentální výchova a Multikulturní výchova. Vzdělávací obor Tělesná výchova je realizován vyučovacími předměty tělesná výchova a volitelným předmětem sportovní výchova. Vzdělávací obor Člověk a svět práce je realizována vyučovacím předmětem pracovní činnosti a volitelným předmětem umělecké činnosti: předmět zahrnuje oblast člověk a svět práce, v rámci předmětu jsou vyučovány pěstitelské a dílenské práce, montážní a demontážní práce, práce s technickými materiály, příprava pokrmů, provoz a údržba domácnosti, profesní orientace a příprava. V předmětu se realizuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Žáci se učí manipulativním dovednostem, připravují se na budoucí povolání, proto je od 4. do 9.ročníku posílen o jednu hodinu disponibilní časové dotace týdně. Volitelný předmět: žákům jsou nabízeny na výběr dle zájmu předměty: sportovní výchova a umělecké činnosti. Předmět slouží k profilaci žáka a jako příprava k volbě povolání. Předmět je v ročníku dotován jednou hodinou disponibilní časové dotace týdně. V rámci organizačních potřeb školy je možné žáky ze speciálních tříd zařadit do běžných tříd ZŠ. Žáci 1. stupně speciálních tříd mají dle zájmu možnost účastnit se plavání organizovaného pro 2. a 3. ročníky ZŠ. Na 1. stupni lze použít dle vhodnosti k výuce psaní písmo Comenia Script. Primární prevence rizikového chování probíhá na 1. i na 2. stupni v rámci jednotlivých předmětů. Na 1. stupni získala většina třídních učitelů certifikáty na program akreditovaný MŠMT Kočičí zahrada, který probíhá v ročníku a Zdravý životní styl pro 4. a 5. ročník. Na druhém stupni je v 6. ročníku ucelený program EU-DAT UNPUGGED, v ročníku lektoruje nezisková organizace. Třídní učitelé pracují s dětmi během školního roku i v třídnických hodinách. Doporučení MŠMT je, aby se na všechny formy rizikového chování vyčlenilo za doby školní docházky 86 hodin strana 24

25 Vysvětlivky: 1) K zápisu do třídní knihy o zařazení průřezového tématu se pro zjednodušení zápisu používá kód, který je tvořen zkratkou konkrétního průřezového tématu a číslem okruhu. Př: PT-MV/7.zařazení průřezového tématu Mediální výchova, 7 okruh (tedy práce v realizačním týmu) Použité kratky průřezových témat: OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana VKM Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MKV Multikulturní výchova EV Environmentální výchova MV Mediální výchova 2) Průřezová témata jsou integrována do vzdělávacích předmětů dle výše uvedených tabulek. Použité zkratky předmětů Čj český jazyk Vl vlastivěda Pda přírodověda Prv prvouka Př přírodopis Z zeměpis Aj anglický jazyk Ov občanská výchova Vkz výchova ke zdraví Inf informatika Ch chemie D dějepis strana 25

26 4 Učební osnovy 4.1 Učební osnovy pro 1.stupeň Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících. Jeho součástí je realizována řečová výchova. Obsahem předmětu Český jazyk je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání upravených pro žáky s lehkým mentálním postižením. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávat poznatky v dalších oborech. Vyučování českému jazyku má za cíl naučit žáky srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou spisovného jazyka. Vyučovací předmět Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova. Časové vymezení: 1.-2.ročník -7 hodin týdně 3.ročník - 9 hodin týdně 4.ročník - 7 hodin týdně 5.ročník - 8 hodin týdně Součástí Českého jazyka na 1. stupni je samostatně realizovaný předmět Řečová výchova. Učivo se dá operativně v jednotlivých měsících přesunout, ale konečné výstupy i učivo v ročníku jsou závazné. Rozvržení učiva do čtvrtletí v ročníku je pouze doporučené. Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojení učiva - vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací - seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probraným učivem Kompetence k řešení problému - vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla,kterými se řídí probrané mluvnické jevy - vést žáky k tomu, aby uměli nalézt chyby v textu a odůvodnit správná řešení Kompetence komunikativní - nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů - pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků - vést žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění Kompetence občanské strana 26

27 - podporovat žáky v potřebě literárního projevu, recitace, četby - vést ke správnému hodnotovému žebříčku Kompetence pracovní - vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní - vést žáky k přípravě a dodržování jejich učebního prostoru. Kompetence sociální a personální - vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc - umožnit žákům pracovat ve dvojicích, malé skupině i v kolektivu celé třídy Ve vzdělávacím obsahu předmětu se realizují tato průřezová témata: Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova. strana 27

28 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - 1. ročník Září-říjen Listopadprosinec Leden-únor Březen-duben Květen-červen Technika mluveného projevu. Čtení obrázků orientace na řádku. Příprava na čtení v řádcích. Vyvození A. Písmeno A jako spojka. Nácvik držení tužky. Krátká říkadla. Vyjadřování děje. Povídání o Vánocích. Vyvození E. Čtení otevřených slabik. Vyvození M, O. Vyprávění k obrázkům. Prvky prvních písmen. Spojení šikmé čáry. Vyvození U, L. Čtení psaného písma. Vyvození V, T. Opakování krátkého sdělení. Poslech krátké pohádky. Dodržování správného tvaru číslic. Nácvik m. Vyprávění krátké pohádky. Vyvození Y. Čtení jednoduchých vět. Vyvození I. Čtení psacího písma. Dodržování správného pořadí slov. Zdokonalování tvarů písmen. Žák by měl zlepšovat techniku mluveného projevu. Žák by se měl orientovat na řádku a stránce. Žák by měl rozlišovat A v textu. Žák by měl zvládnout svislé a šikmé čáry. Žák by měl umět psát dolní a horní zátrh. Žák by měl rozeznat zmíněné samohlásky a M. Žák by měl rozlišovat délky těchto samohlásek. Žák by měl rozeznat hlásku a písmeno M m, O o. Žák by měl zvládat horní a dolní kličku. Žák by měl rozvíjet smyslové vnímání. Žák by měl zvládnout psát číslice 1,2,3. Žák by měl rozlišovat hlásku a písmeno U u, L l, V v, T, t. Žák by měl zlepšovat čtenářské dovednosti. Žák by měl zlepšovat vyjadřování. Žák by měl zvládnout tři zátrhy. Žák by měl rozvíjet slovní zásobu, psaní číslice 4. Žák by měl rozlišovat hlásku a písmeno Y y, I i. Žák by měl vnímat rytmus a melodii věty a dodržovat správný slovní přízvuk. Žák by měl umět napsat číslici 5. Žák by měl zvládat přepis a opis písmen. Žák by měl rozumět pokynům přiměřené složitosti. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Prv-popis obrázku-škola Vv-obrázek z písmene MKV/3-pohádky různých národů Tv-pohybové vyjádření písmen,říkadla s pohybem na danou hlásku M-psaní číslic Vv-obrázky k písmenům M-psaní číslice 4 Pč-modelování a vystřih. písmen Metody a formy práce Obrázky, mřížka, uvolňovací cviky Obrázky, říkadla, písmenkové pohádky Skládanky písmen, puzzle abeceda Obrázky k písmenům, puzzle číslice M-psaní číslice 5 Skládanky, puzzle strana 28

29 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - 2. ročník Záříříjen Listopadprosinec Ledenúnor Březenduben Květenčerven Jazyková výchova Správná výslovnost, čtení psaného textu Komunikační a slohová výchova Dodržení správného tvaru písmen Literární výchova Čtení tiskacího a psacího písma Jazyková výchova Spojování písmen a slabik Komunikační a slohová výchova Správné tvary písmen, vyprávění Literární výchova Čtení krátkých vět Jazyková výchova Čtení dvojslabičných slov Komunikační a slohová výchova Psaní krátkých vět, opis psacího písma Literární výchova Žák by měl mít zautomatizováno čtení jednoslabičných slov Jazyková výchova Čtení textu s obrázky Komunikační a slohová výchova Psaní krátkých vět,opis psacího písma Literární výchova Čtení krátkých textů Jazyková výchova Čtení s porozuměním Komunikační a slohová výchova Opis a přepis krátkých vět, vyprávění Literární výchova Čtení krátkých textů Žák by měl upevnit znalosti z 1. ročníku a zvládnout psaní písmen-p,l,n,s,š. Žák by měl užívat správné tempo řeči. Žák by se měl snažit o rozvoj svých čtenářských dovedností. Žák by měl číst jednoduché texty s porozuměním. Žák by měl procvičovat psaní-d,j,z,u,k. Žák by měl číst otevřené slabiky. Žák by měl rozvíjet fonematický sluch. Žák by měl nacvičovat psaní b,t,c, m,m, r,y,č,č. Žák by měl mít zautomatizováno čtení jednoslabičných slov. Žák by měl číst text s obrázky. Žák by měl zvládnout písmena- N,h,ou,U,ž,Z,Ž,f,v,V. Žák by měl reprodukovat text. Žák by měl dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání. Žák by měl odpovídat na otázky týkající se textu, číst s porozuměním Žák by měl zvládnout psaní g,a,ř.ch,ch. Žák by měl řadit obrázky a slova podle děje a koncentrovat se na poslech pohádky, básničky. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Metody a formy práce Řv-správná obrázky, výslovnost,vyhledávání tvary písmen, písmen kostky Vv-vybarvování písmen s písmenky MKV/3-pohádky různých národů Prv-vyprávění o podzimu tvary písmen, Vv-kresba k textu kostky s písmeny Řv-skládání slov z písmen Řv-hláska na zač.,na konci,uprostřed Vv-obrázek z písmene MED/1 -využití médií jako zdroj informací Prv-spoj text s obrázky jara Vv-velik. přání Řv-skládání slov,vět Prv-vyprávění o jaru Řv-reprodukce textu s pomocí dějových obrázků tvary písmen, obrázky, písmenkové pohádky tvary písmen,malované čtení, pěnová písmena tvary písmen, obrázky strana 29

30 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk 3. ročník (1. část) Záříříjen Listopadprosinec Ledenúnor Březenduben Jazyková výchova Řazení obrázků k textům Spojování slabik, skládání slov Komunikační a slohová výchova Čtení s porozuměním Správné tvary písmen, přepisy a opisy Literární výchova Přednes-říkanky a krátké básničky Jazyková výchova Rozvoj slovního projevu, tvoření vět Komunikační a slohová výchova Zlepšení psaní, dodržení pořadí písmen Pozdrav, poděkování, prosba, omluva Literární výchova Poslech předčítaného textu Jazyková výchova Členění slova na hlásky Rozpoznání písmen abecedy Komunikační a slohová výchova Psaní slov s rozlišením slabik, zlepšování tvaru písmen Literární výchova Čtení krátkého textu, pohádek Jazyková výchova Doplňování slabik ve slovech Doplňování vhodných slov Komunikační a slohová výchova Přepis známých písmen Vzkaz, blahopřání, dopis Literární výchova Reprodukce textu podle obrázků Žák by měl znát písmena abecedy, dodržovat jejich správný tvar. Žák by měl spojovat písmena a slabiky do slov a vět. Žák by měl umět reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Žák by měl tvořit slabiky, rozpoznat samohlásky a souhlásky Žák by měl opisovat a přepisovat krátká slova. Žák by se měl snažit o sebekontrolu napsaného textu. Žák by měl zvládnout psát slova z mluvené podoby Žák by měl přepisovat tiskací písmena. Žák by měl umět psát písmena a číslice, dodržovat poměr výšky, velikosti, tvary Žák by se měl orientovat na řádku. Žák by měl poznat všechna písmena malé a velké abecedy. Žák by měl dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání. Žák by měl zvládat úpravu psaného textu, hygienické návyky spojené se psaním Žák by měl používat slabiky ve slovech. Žák by měl psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech Žák by se měl dokázat soustředit na zadaný úkol. strana 30 Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Řv-vyhled. dvojic písmen MKV/3-pohádky různých národů Řv-tvoření slov z daných písmen Řv-spojování slabik Prv-spojení věty s obrázkem Řv-vyhled. slabik M-diktát číslic Metody a formy práce pohádky-poslech obrázky s texty skupinová práceskládací obrázky pěnová a papírová písmena, pracovní listy pracovní listy, křížovky

31 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk 3. ročník (2. část) Termín Učivo-obsah Očekávané výstupy Květenčerven Jazyková výchova Rozpoznání samohlásek a souhlásek Rozlišení vět Komunikační a slohová výchova Zvládnutí tvaru písmen, přepis textu psaní slov a vět podle nápovědy Základní komunikační pravidlaoslovení, zdvořilé vystupování Literární výchova Porozumění textu, reprodukce podle otázek Žák by měl umět přepis tištěného textu. Žák by měl zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním. Žák by se měl snažit o čitelnost psaného projevu. Žák by měl rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky, zvládat opis a přepis krátkých vět. Žák by měl reprodukovat text, číst s porozuměním Žák by měl dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Pč-hrátky s písmeny, vystřihování,vytrhávání, lepení písmen Metody a formy práce poslech nahrávek, knihy, časopisy strana 31

32 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - 4. ročník (1. část) Záříříjen Listopadprosinec Ledenúnor Jazyková výchova Vlastní jména Komunikační a slohová výchova Vyprávění, oslovování cizích lidí Doplňování písmen a vět, psaní velkých písmen, písmena abecedy Literární výchova Vyprávění slyšeného textu Jazyková výchova Řazení a tvoření vět, druhy vět, znaménka za větami Komunikační a slohová výchova Vyprávění vlastních zážitků, psaní písmen podle nápovědy Literární výchova Dramatizace Jazyková výchova Slova opačného významu, pořádek slov ve větě Komunikační a slohová výchova Popis, odpovědi na otázky Psaní jednoduchých sdělení Literární výchova Pohádkové prostředí Hlavní postavy Žák by měl psát malá a velká písmena, tvořit věty. Žák by měl mít rozvinutou slovní zásobu a umět vyprávět vlastními slovy. Žák by měl znát druhy vět,znaménka za větou. Žák by měl odpovídat smysluplně na otázky. Žák by měl umět doplnit slova ve větách. Žák by měl umět nahrazovat slova, spojovat slabiky, umět určit počet slabik. Žák by měl popsat jednoduché předměty, činnosti a děje. Žák by měl určit hlavní postavu v příběhu. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Vv-veselá písmenadotváření vlastního jména Řv-barevné rozlišení vlastních jmen dívek a chlapců Řv-přiřazování vět k obrázkům,odpovědí k otázkám Řv-sestavení věty ze slov,pozvánka na karneval Vv-kresba pohád.postavy Metody a formy práce časopisy, knihy Malované čtení poslech nahrávek, pracovní listy skládací obrázky pracovní listy karty s obrázky strana 32

33 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - 4. ročník (2. část) Březenduben Květenčerven Jazyková výchova Samohlásky,souhlásky,tvoření vět, doplňování vět správnými tvary Komunikační a slohová výchova Popis zvířat, hádanky Přepis jednoduchého tištěného textu Literární výchova Tiché čtení, orientace v čteném textu Jazyková výchova Slova se skupinami dě, tě, ně Druhy vět Komunikační a slohová výchova Souhlásky měkké, tvrdé, obojetné Literární výchova Vyprávění podle obrázků Žák by měl umět určovat a doplnit samohlásky a souhlásky ve slovech. Žák by měl doplňovat u-ú-ů ve slovech. Žák by měl ovládat tiché čtení a orientovat se v textu. Žák by měl volit v mluveném projevu správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči Žák by měl rozlišit tvrdé, měkké a obojetné souhlásky, umět doplnit i-í,y-ý ve slovech. Žák by měl vyprávět text podle obrázkové osnovy, vyprávět vlastní zážitky, text podle předlohy. Žák by měl poznat a určit druhy vět. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Vv-barevné přehledy Vv-barevné přehledy Metody a formy práce beseda v knihovně, časopisy pexesa pracovní listy, obrázky, kostky s i-í,yý,magnet.tabulky s písmeny strana 33

34 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk 5. ročník (1. část) Záříříjen Listopadprosinec Ledenúnor Jazyková výchova Procvičení písmen,dělení slov ve větě, měkké a tvrdé souhlásky, výslovnost a psaní bě, pě, vě, mě Komunikační a slohová výchova Dotazník, zápis tvořených vět Literární výchova Správné čtení, slovní a větný přízvuk Jazyková výchova Psaní a čtení b-p, d-t, ď-ť, h-ch, v-f, z-s, ž-š ve slovech Komunikační a slohová výchova Vyprávění děje, psaní pohlednice Literární výchova Rozvoj tichého čtení,vyhledávání a určování hlavní postavy a vlastností postav Jazyková výchova Procvičování výslovnosti a psaní výrazů s předložkami Komunikační a slohová výchova Psaní předložek Přivítání, rozloučení Literární výchova Reprodukce textu, vyprávění děje Žák by měl umět správně velká a malá písmena, dodržovat pořádek slov ve větě, znát tvrdé a měkké souhlásky,druhy vět, vyslovovat a psát slova s dě,tě,ně,bě.pě,vě,mě. Žák by měl znát a správně psát znělé a neznělé souhlásky. Žák by měl znát abecedu, umět řadit slova podle abecedy. Žák by měl ovládat formy společenského styku, domluvit se v běžných situacích Žák by měl rozlišit prózu a verše. Žák by měl rozlišit pohádkové prostředí od reálného, dramatizovat jednoduchý příběh Žák by měl správně psát výrazy s předložkami. Žák by měl ovládat formy společenské styku. Žák by měl tvořit otázky a odpovídat na ně. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Řv-doplň správnou slabiku Vl-jak se zachovat Tv-řazení dětí dle abecedy Vv-kresba dle instrukce s použitím předložek Řv-rozhovor na dané téma Metody a formy práce situační obrázky pracovní listy knihy, časopisy, abecední přehledy,vánoční blahopřání pracovní listy, dějové obrázky,situační etudy strana 34

35 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk 5. ročník (2. část) Březenduben Květenčerven Jazyková výchova Vyhledávání podstatných jmen,určování vlastních jmen, pravopis vlastních jmen Komunikační a slohová výchova Popis jednoduchých předmětů Dodržování vzdáleností mezi slovy při psaní Literární výchova Čtení delších textů, rozlišování místa a času děje Prostředí reálné a pohádkové Jazyková výchova Podstatná jména, určování rodu a čísla Komunikační a slohová výchova Přepis jednoduchých textů, psaní tiskacím písmem Adresa Literární výchova Tiché čtení, rozvoj mluveného slova Žák by měl umět rozlišovat podstatná jména a slovesa, umět správně psát vlastní jména. Žák by měl umět popsat jednoduchý předmět, činnost a děj. Žák by měl dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy, opisovat a přepisovat jednoduché texty, napsat správně jednoduchá sdělení, ovládat psaní hůlkového písma Žák by se měl orientovat v kategoriích podstatných jmen-rod,číslo. Žák by měl číst text s porozuměním. Žák by měl reprodukovat text podle jednoduché osnovy Žák by měl psát správně nadpis. Žák by měl znát svojí adresu. Žák by měl vyprávět shlédnutý film nebo divadelní příběh podle daných otázek. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Vl-členové rodiny - jména EGS/2-informace o zemích Evropy M- slovní úlohy k příkladům,správné skloňování Metody a formy práce obrázky, DVD, CD, knihy, časopisy pracovní listy, knihy, časopisy, dopis-adresa strana 35

36 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - řečová výchova - 1. ročník Záříříjen Listopadprosinec Diagnostika mluvního projevu, výslovnosti, diferenciační cvičení Vyvozování hlásek Zařazena edukace a reedukace řeči Cvičení na rozvoj fonematického sluchu Rytmizační a dechová cvičení Spojování říkadel s pohybem Žák by se měl snažit o správnou výslovnost. Žák by měl dbát o správné tempo řeči a o pravidelné dýchání. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Tv-pohybové hry s říkadly Metody a formy práce rozhovor, vyprávění, říkadla, logop.básničky rytmizace slov, bzučák Ledenúnor Březenduben Květenčerven Rozvoj paměti ( přednes říkanek a krátkých básní) Cvičení na rozvoj grafomotoriky Poslech předčítaného textu Artikulační a diferenciační cvičení Cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání Vypravování a dramatizace veršované pohádky Žák by měl umět reprodukovat jednoduché básně a říkadla. Žák by se měl koncentrovat na poslech krátké pohádky, měl by reprodukovat krátký text ( i podle otázek). Žák by měl rozumět jednoduchému ději. Hv-rytmizace a melod. říkadel Vv-uvolňovací cvičení sešity na rozvoj grafomotoriky, Orffovy nástroje CD, vyprávění, obrázky smyslová cvičení, maňásci strana 36

37 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - řečová výchova - 2. ročník Záříříjen Listopadprosinec Ledenúnor Březenduben Květenčerven Diagnostika výslovnosti Pokračování vyvozování a fixace hlásek Cvičení na rozvoj fonematického sluchu Rytmizační a dechová cvičení Spojování říkadel s pohybem Rozvoj paměti ( přednes říkanek a krátkých básní) Cvičení na rozvoj grafomotoriky Sluchové rozlišování hlásek, zařazení analyticko-syntetických činností Poslech předčítaného textu Reprodukce děje, řazení obrázků podle posloupnosti Cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání Výslovnost a reprodukce náročnějších souhláskových skupin Žák by měl dbát na správnou výslovnost. Žák by měl určit hlásku na začátku a konci slova, délku slabik. Žák by měl dbát na správné tempo řeči a pravidelné dýchání. Žák by měl tvořit jednoduché věty k obrázkům. Žák by si měl pamatovat a umět reprodukovat jednoduché říkanky a básničky. Žák by se měl snažit o sluchové rozlišení hlásek. Žák by měl určit počet a délku slabik. Žák by se měl koncentrovat na poslech krátké pohádky. Žák by měl reprodukovat krátký text podle otázek a obrázků. Žák by měl rozumět pokynům přiměřené složitosti. Žák by se měl snažit správně vyslovovat souhláskové skupiny, sluchově a zrakově určit rozdíly Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Tv-pohyb.hry s říkadly Hv-zhudeb.říkadla s pohybem Vv-tečkované obrázky Metody a formy práce vyprávění, rozhovor,obrázk y k hláskám rytmizace, popis CD, knihy, časopisy obrázky k hláskám četba, přednes,dějové obrázky smyslová cvičení log. říkadla,pracovní listy strana 37

38 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - řečová výchova - 3. ročník Záříříjen Listopadprosinec Ledenúnor Březenduben Květenčerven Diagnostika výslovnosti Pokračuje fixace již vyvozených hlásek Psaní vlastních jmen osob,cvičení na rozvoj fonematického sluchu, analytickosyntetická cvičení Rytmizační a dechová cvičení, spojování říkadel s pohybem, dramatizace zaměřená na každodenní setkávání.,popis činnosti dle obrázků,vypravování vlastních zážitků Rozvoj paměti, přednes říkanek Sluchové rozlišování hlásek Analyticko-syntetické činnosti Poslech předčítaného textu, řazení slov do krátkých vět dle významu Cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání. Výslovnost náročnějších souhláskových skupin Přednes básně Žák by měl dbát a snažit se o správnou výslovnost, snažit se o doplnění slov dle významu. Žák by měl poznat slovo se stejným významem. Žák by měl chápat a rozlišovat větu, slovo, slabiku a hlásky. Žák by měl dbát o správné tempo řeči a o pravidelné dýchání. Žák by měl zvládat formy společenského styku (pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se). Žák by měl tvořit jednoduché věty k obrázkům. Žák by si měl pamatovat a reprodukovat jednoduché básničky. Žák by se měl snažit o sluchové rozlišení hlásek. Žák by se měl dokázat koncentrovat na poslech krátké pohádky. Žák by měl dramatizovat dle sestaveného scénáře. Žák by měl správně vyslovovat souhláskové skupiny, snažit se o správnou intonaci ve větách. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Tv-dech. a relax. cvičení Hv-rytmizace říkadel Vv-kresba obsahu říkadla Metody a formy práce pracovní listy jazyk. hry rytmizace, dramat.hry, etudy přednes, sluchová cvičení CD, prac.listy smyslové hry hádanky, rozpočítadla strana 38

39 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - řečová výchova - 4. ročník Záříříjen Listopadprosinec Ledenúnor Březenduben Květenčerven Diagnostika výslovnosti, diferenciační cvičení. Snaha o správnou intonaci při kladení otázky. Analyticko-syntetická cvičení. Dramatizace zaměřená na každodenní setkávání. Popis činnosti dle obrázků. Rozvoj paměti ( přednes říkanek a krátkých básní) Sluchové rozlišování hlásek Zařazení analyticko-syntetických činností. Poslech předčítaného textu. Řazení slov do krátkých vět dle významu. Výslovnost a reprodukce náročnějších souhláskových skupin. Určování druhů vět. Přednes básně Žák by měl dbát a snažit se o správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání. Žák by měl volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči. Žák by měl rozlišovat větu, slovo, slabiku a hlásku. Žák by měl zvládat formy společenského styku, tvořit jednoduché věty k obrázkům, Žák by měl umět vyprávět vlastní zážitky. Žák by měl reprodukovat jednoduché říkanky a básničky Žák by se měl snažit o sluchové rozlišení hlásek. Žák by se měl umět koncentrovat na poslech krátké pohádky, reprodukovat krátký text ( i podle otázek). Žák by měl umět se domluvit v běžných každodenních situacích Žák by se měl snažit správně vyslovovat souhláskové skupiny, snažit se určit druh věty (při zachování její správné intonace). Žák by měl znát a uvědomovat si rozdíl mezi rozpočitadlem, hádankou Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Čj-hry se slovy-řekni to podobně, naopak Hv-rytmizace a melodizace říkadel Čj-vymysli slovo na hlásku,slovní fotbal Čj-hádanky s obrázky Metody a formy práce souvislé vypravování, prac.listy práce s obrázky etudy obrázkové čtení texty k obrázkům hry se slovy, obrázky časopisy CD-poslech dramatizace dětské, časopisy prac.listy strana 39

40 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět Český jazyk - řečová výchova - 5. ročník Záříříjen Listopadprosinec Ledenúnor Artikulační,dechová cvičení. Snaha o správnou intonaci při kladení otázky. Analyticko-syntetická cvičení. Mluvní pohotovost,rozlišení komunikace na různých společ.úrovních Diskuze na dané téma Rozvoj paměti přednes,reprodukce,dramatizace Žák by měl dbát a snažit se o správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání. Žák by měl umět tvořit otázky a odpovídat na ně. Žák by měl umět rozlišit větu, slovo, slabiku a hlásky. Žák by měl zvládat formy společenského styku. Žák by měl umět vyjadřovat vlastní názory, pocity, myšlenky. Žák by si měl pamatovat, reprodukovat a dramatizovat jednoduché básně a texty. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Vl-Jak by ses zachoval,co bys dělal kdyby Hv-rytmické a pohybové doprovody k říkadlu Metody a formy práce popis, vyprávění, rozhovor společ.hry, etudy poslech CD, přednes, dramat.hry Březenduben Květenčerven Vhodná slovní zásoba při společ.komunikaci,rozvoj souvislého vyjadřování. Správná formulace vět,otázek,vyjádření prosby,přání. Žák by měl mít vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování. Žák by se měl umět domluvit v běžných každodenních situacích. Žák by se měl snažit o zachování správné výslovnosti, intonace,tempa řeči. situační dialogy,vypravování,rozhovo -ry modelové situace,etudy strana 40

41 4.1.2 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět matematika a její aplikace je vyučován na celém 1. stupni. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, upravených pro žáky s lehkým mentálním postižením. Cílem vyučování matematice je poskytovat žákům takové vědomosti a dovednosti, které jim umožní řešit základní problémy a úkoly. Časové vymezení: 1.ročník - 5 hodin týdně 2.ročník - 4 hodiny týdně ročník 5 hodin týdně Předmět Matematika a její aplikace je v prvním ročníku probírán komplexně a od 2. ročníku je rozdělen do tematických okruhů: ve 2. a 3. ročníku to jsou: Čísla a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a prostoru ve 4. a 5. ročníku ještě Aplikační úlohy Učivo se dá operativně v jednotlivých měsících přesunout, ale konečné výstupy i učivo v ročníku jsou závazné. Rozvržení učiva do čtvrtletí v ročníku je pouze doporučené. Výchovné a vzdělávací postupy směřující k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - podporovat u žáků rozvoj schopností a logického myšlení - nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně - organizovat a řídit vlastní učení Kompetence k řešení problému - poskytovat žákům prostor k vlastnímu názoru na řešení problému, vest žáky k optimální variantě řešení problému - zařazovat řešení úloh z praktického života, matematické hádanky, kvízy Kompetence komunikativní - rozvíjet u žáků dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory - vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků Kompetence občanské - zařazovat úlohy s tématikou výchovy k občanství a s ekologickou problematikou Kompetence pracovní strana 41

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ROZVRH HODIN ČJ M ČJ VV. M ČJ TV ČJ Přírodověda ČJ PRV ČJ HV M ČJ TV ČJ ČJ M PR PČ. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Chrášťany I. třída, 1.

ROZVRH HODIN ČJ M ČJ VV. M ČJ TV ČJ Přírodověda ČJ PRV ČJ HV M ČJ TV ČJ ČJ M PR PČ. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Chrášťany I. třída, 1. I. třída, 1. ročník Školní rok 014/01 1.. 3. 4.. 6. 7. 8. 7.0-8.3 8.4-9.30 9.0-10.3 10.4-11.30 11.40-1. 1.30-13.1 13. - 14.10 14.0-1.0 Český jazyk a literatura 9 Anglický jazyk Kabelová Kabelová Kabelová

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 Úplnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jarmila

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu

Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Český jazyk Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 8 až 5 hodin týdně. Český jazyk

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více