Zkratka Celý název Vysvětlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkratka Celý název Vysvětlení"

Transkript

1 4R A Right quantity, place, time, quality A.R. All Risk Všechna rizika A.TR A/ C Account Účet A/P Accounts Payable Účet pro odchozí platby A/R Accounts Receivable Účet pro příchozí platby Správné množství, správné místo, správný čas, správná kvalita (česky 4S) Průvodní osvědčení mezi EU a TR, potvrzení statusu zboží A/R All Risks Všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách AA Automatic Approval Automatické potvrzení AAR Against all risks Proti všem rizikům ABC Activity Based Costing Aktivita vykonaná na základě ceny ABC Pareto Analysis Paretová analýza zásob ABS American Bureau of Shipping Americký výbor pro lodní zasilatelství ADR Articles Dangereux de Route Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí AETR Accord Européen sur les Transports Routiers Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AID Agency for International Development Agentura pro mezinárodní rozvoj AMS After Market Service Poprodejní servis APS Advanced Planning and Schedulling Pokročilé řízení a plánování výroby ATA Actual time of arrival Skutečná čas příjezdu ATA See carnet ATA Viz. carnet ATA ATD Actual time of departure Skutečná čas odjezdu ATO Available to Order Dostupný na objenávku. ATP Available to Promise Dostupný na příslib. ATP Accord Transport Perissable Úmluva o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin ATR - Dokument o původu zboží pro celní řízení AVI/LAR Live Animals Regulation Letecká přeprava živých zvířat (IATA) AWB Air Waybill Letecký nákladní list (česky též LTA) B B/C Bulk cargo Hromadný náklad B/E Bill of Exchange Směnka B/G Bonded Goods Nevyclené zboží vázané zárukou B/L Bill of Lading Konosament,náložný list BAF Bunker Adjustment Factor Palivový příplatek BPCS Proprietary ERP System Registrovaný ERP systém C C.B.D. Cash Before Delivery Platba před dodáním C.O.D. Cash On Delivery Dobírka C.O.D. Cargo origin Declaration Doklad o původu zboží C/O Country of Origin Země původu C/P Charter Party Smlouva o nájmu nebo provozu lodi CA Corrective Action Nápravné opatření CAF Currency Adjustment Factor Měnová přirážka CAR Corrective Action Request Požadavek nápravného opatření Carnet ATA Admission Temporaire Temporary Admission ATA Carnet je mezinárodním dokumentem pro dočasný dovoz

2 Carnet TIR Transports Internationaux Routiers Mezinárodní přepravní doklad při silniční dopravě CBM Cubic Meter Metr krychlový CBP U.S. Customs and Border Protection Celní úřad USA CEMT Conférence Européenne des Ministres des Transports Evropská konference ministrů dopravy CEP Courier, Express, Parcel Kurýrní, expresní a balíkové služby CFR Cost and Freight Náklady a přepravné Cost and Freight (Incoterms 2010) CFT Cubic Feet Kubická stopa (1 cft = 0,0283 cbm) CH.W Chargeable weight Účtovaná hmotnost CIF Cost, Insurance and Freight Náklady, pojištění a přepravné (Incoterms 2010) CIM Contrat de Transport International Ferroviaire des Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží Marchandises CIP Carriage and Insurance Paid to Přeprava a pojištění placeny do (Incoterms 2010) CLL Colli Jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd. CMR Convention Marchandise Routière Mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě CoDB Cost of Doing Business Cena obchodu COGS Cost of Goods Sold Cena prodaného zboží COO Certificate of origin Certifikát o původu COT Collection on truck Přímá nakládka COTIF Convention Relative Aux Transports Internationaux Úmluva o mezinárodní železniční přepravě Ferroviaires CPAS Corrective and Preventative Action System Systém nápravy a preventivních akcí CPFR Collaborative planning, forecasting and replenishment Systém společného plánování, předpovídaní poptávky a doplňování zásob CPT Carriage paid to Přeprava placena do (Incoterms 2010) CRP Continuous replenishment Pokračující doplnění CRT Carton Karton CSAT Customer Satisfaction Ukazatel zákazníkovi spokojenosti CSU Computer Systems Unit Jednotka počítačového systému CTD Combined Transport Document nákladní list pro kombinovanou přepravu Sea - Air D D.T. Delivery Time Čas dodání D/P Documents Against Payment Předání dokumentů až po zaplacení DAF Delivered at Frontier S dodáním na hranici (Incoterms 2010) DAP Delivered at Place S dodáním na místa určení (Incoterms 2010) DAT Delivered at Terminal S dodáním na překladiště (Incoterms 2010) DC Distribution centre Distribuční centrum DDP Delivered duty paid S dodáním clo placeno (Incoterms 2010) DDU Delivered Duty Unpaid S dodáním clo neplaceno (Incoterms 2000) DEQ Delivered ex Quay S dodáním na nábřeží (Incoterms 2000) DES Delivered ex Ship S dodáním z lodi (Incoterms 2000) DF Dead Freight Přepravné placené za objednaný, ale nevyužitý lodní prostor DGR Dangerous Goods Regulations Přeprava nebezpečného zboží (IATA) DLY Delivery Doručení DOT Delivery on Truck Přímá vykládka

3 DD Double decker Dvoupodlažní DTA Door-to-Airport Přeprava z místa odeslání na letiště DTD Door-to-Door Přeprava z místa odeslání do místa určení DWCC Deadweight cargo capacity Čistá nosnost lodi (max. nosnost nákladu) DWT Deadweight all told Hrubá nosnost lodi E EAN European Article Number Čárový kod zboží, zásilky ECR Efficient Customer Response Řízení zásob dodavateli ECS Export Control System Elektronický způsob celní deklarace EDI Electronic data interchange Elektronická výměna dat ETA Expected time of arrival Předpokládané připlutí / příjezd ETC Expected time of completion Předpokládané ukončení nakl./vykl. ETD Expected time of departure Předpokládané odplutí / odjezd EUR EUR pallet EURo paleta EUR.1 EUR.1 movement certificate Osvědčení o původu zboží EX Export document Vývozní doprovodný doklad ex. B/L Exchange Bill of Lading Obchodovatelný konosament F FAC Fast As Can Dodání nejrychlejším možným způsobem FAK Freight All Kinds Sazba za zboží všeho druhu při přepravě v kontejnerech FAS Free Alongside Ship FAS - Vyplaceně k boku lodi (Incoterms 2010) FCA Free Carrier FCA - Vyplaceně dopravci (Incoterms 2010) FCC Federal Communications Commission Federální komise pro dopravu FCL Full Container Load Celokontejnerové zásilka FCO Franco Vyplaceně FD Free Discharge Vykládka na účet najímatele nebo příjemce FDA Food and Drug Administration (USA) Úřad pro potraviny a léčiva FEFO First expired First out První expirující - první vyskladněno FEU Forty-foot equivalent unit Ekvivalent 40 stopého kontejneru FIATA Federation Internationale des Associations de Transitaires et Mezinárodní sdružení zasilatelů Assimiles FCR Forwarders Certificate of Receipt FIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky) FIFO First in - First out První naskladněno - první vyskladněno FIO Free in and out Volně do a z lodi FIOS Free in and out and free stowed Volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi FIOT Free in and out and free trimmed Volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky) FOB Free on Board Vyplaceně loď (Incoterms 2010) FOC Free of Charge Zdarma FRT Freight Přepravné FRT ppd. Freight Prepaid Přepravné zaplaceno předem FSC Fuel surcharge Palivový příplatek FTL Full truck load Celovozová zásilka G General Agreement on Tariffs and GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu Trade GRP Groupage Sběrná služba GRT Gross Registered Ton Hrubá prostornost lodi v rejstř. tunách

4 H HAWB House AirWay Bill HAWB letecký nákladový list, používá se pro konsolidované zásilky HC High Cube Vysokoobjemový kontejner (námořní) HS Harmonize System Jedinečný celní kód výrobku pro celní účely HUB HUB Překladiště/Logistické centum I IATA International Air Transport Association Mezinárodní asociace leteckých dopravců ICAO International civil aviation organization Mezinárodní organizace pro civilního letectví ICC International Chamber of Commerce Mezinárodní obchodní komora ICS Import Control System Dovozní kontrolní systém IDL Indirect Labour Pracovníci nepřímo se podílející na výrobě (kancelářská podpora) IE Immediate exportation Okamžitý export IN Inbound Příjem INCOTERMS International Commercial Terms Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INTRASTAT - Systém pro statistiku pro dovoz a vývoz v rámci EU IOD Information of delivery Informace o doručení IRU International Road Transport Union Mezinárodní unie silniční dopravy ISO International Organization for Standardization Mezinárodní organizace pro standardizaci J JCD - Jednotná celní deklarace JIT Just in Time Logistická metoda dodávek na přesný čas JMI Jointly-managed inventory Jednotné řízení zásob JPP Contrat de Transport Jednotné právní předpisy pro Smlouvu o mezinárodní železniční přepravě JPP CIM International Ferroviaire des zboží Marchandises JSD - JSD - jednotný správní doklad, dříve JCD K KEB - Kurýrní, expresní a balíkové služby KEP Kurier Express Paket Kurýrní, expresní a balíkové služby KPI Key Performance Indicators Klíčový ukazatel výkonnosti KSI Key Success Indicators Klíčové indikátory úspěšnosti L L/A Letter of Advice Avízo, oznámení L/C Letter of Credit Dokumentární akreditiv LCG Low Cost Geography Nízkonákladová země LCL Less than container load Kusová zásilka LDM Loading meter Ložný metr LIFO Last In First Out Poslední naskladněno - první vyskladněno LKW Lastkraftwagen Nákladní vůz Lo/Lo Lift-on/Lift-off containership Kontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů LOI Letter of Intent Dohoda o záměru lps Lumpsum Paušální dopravné LTL Less then Truck Load Kusová zásilka; menší FTL zásilka

5 M M/R Mate s Receipt Potvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí zboží na loď M/S Motor Ship Motorová loď M/V Motor Vessel Motorová loď M/W Measurement/weight Míra, kubatura/váha MAWB Master AirWay Bill Letecký nákladový list, používá se pro přímé zásilky MRN Movement reference number Identifikační číslo v systému ICS,ECS a NCTS MTO Multimodal Transport Operator Dopravci organizující více druhů dopravy N NCL Non-Containerised Load Nekontejnerová zásilka (námořní) NCTS New Computerised Transit System Elektronický systém přenosu dat v mezinárodním režimu tranzitu NDA Non-disclosure Agreement Dohoda o mlčenlivosti NHM Nomenclature Harmonisée Marchandises Označení pro harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě Nt.wt. Net Weight Čistá váha NTO Near Term Overage Limit přebytků (zásob) O O/N Overnight Přes noc OAR Order Action Request Požadavek objednávky OR Owner`s Risk Na nebezpečí majitele lodi OT Open Top Kontejner ISO s nepevnou střechou umožňující nakládat zboží shora OTD On Time Delivery Včasná dodávka OTIF On Time In Full Zásilka doručena včas a v úplnosti P PC Piece Kus PCL Parcel Balíček PIC Picking Vychystání PKG Package Balíček PLC Product Life Cycle Životní cyklus výrobku PLL Pallet Paleta PLM - Překročená ložná míra PO Purchase Order Nákupní objednávka POA Power of Attorney Plná moc POD Proof of Delivery Potvrzení o doručení PPD Prepaid Vyplaceně PTP Product Transfer Process Proces přepravy produktu PUDO Pick Up Drop Off Point Sběrné místo PUT Put-a-way Naskladnění Q QA Quality Assurance Zajištění kvality QMS Quality Management System Systém řízení kvality QSHE Quality, Safety, Health & Environment Kvalita, bezpečnost, ochrana zdraví a přírody R RBC Resource based Costing Náklady zásob REDLY Re-delivery Opakovaná dodávka RFQ Request for Quotation Požadavek nabídky (poptávka)

6 RID Regulations Concerning the International Transport of Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí Dangerous Goods by Rail RMR Retail Management Replenishment Způsob řízení toku zboží RoLa Rollende Landstraße Kombinovaná doprava silnice/železnice Ro/Ro Roll on/roll off Nakládka po vlastní ose RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances ROIC Return on Invested Capital Návrat investovaného kapitálu S SCM Supply Chain Management Řízení dodavatelského řetězce SCP - Souhrnné celní prohlášení Shtg Shortage Manko Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních SMI Supplier Managed Inventory Zásoby řízené dodavatelem SSCC Serial Shipping Container Code Specifický kód pro označení a identifikaci celé přepravní jednotky, např. kontejneru. T T&E Transportation and exportation Přeprava a export T/C Time-charter Nájem na dobu T1 - Tranzitní celní prohlášení (společný režim tranzitu) T2L - Tranzitní celní prohlášení (doklad statutu zboží Společenství) TACT The Air Cargo Tariff Sazebník leteckých nákladů TAT Turn Around Time Čas obrátky T-C Trans-Container Kontejner pro zámořskou přepravu TCP Tranzitní celní prohlášení Tranzitní celní prohlášení TDD - Tranzitní doprovodný doklad TEU Twenty-Foot-Equivalent Unit Ekvivalent dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C THC Terminal Handling Charge Poplatky za manipulaci kontejneru v přístavu TIR Transport International Routier Mezinárodní dohoda o zvláštním režimu přeprav U U.S. Under Seal Pod celní uzávěrou UKAS UK Accreditation Service Akreditační služba V v.c. Valuable Cargo Cenná zásilka Val Value, Valued, Valuable Cenná zásilka VAR Value Added Reseller Přeprodej přidané hodnoty VAS Value Added Service Přidaná hodnota VAT Value Added Tax Daň z přidané hodnoty VDD - Vývozní doprovodný doklad VIC Very Important Cargo Velmi důležitý náklad VZV W Vysokozdvižný vozík w.p. Weather Permitting Pokud počasí umožní W/M Weight/Measurement Hmotnost/objem W/R Warehouse Receipt Potvrzení o vlastnictví zboží uloženého ve skladu Wd. Warranted Potvrzeno, zaručeno Whse Warehouse Sklad

7 WMS Warehouse Management System Systém pro řízení skladu wt. Weight Váha, hmotnost WTO World Trade Organization Světová obchodní organizace Z ZIP Zone Improvement Plan Code Poštovní směrovací číslo