SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Logistika a mezinárodní obchod. Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu. 2013/2014 Katedra oděvnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Logistika a mezinárodní obchod. Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu. 2013/2014 Katedra oděvnictví"

Transkript

1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Logistika a mezinárodní obchod Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu Vypracovala: Natálie Zipserová 2013/2014 Katedra oděvnictví

2 ANOTACE Tato semestrální práce je zaměřena na mezinárodní obchod a dokumenty důležité k jeho uskutečnění. První část práce se vztahuje k mezinárodnímu obchodu, jak probíhá, jaké jsou jeho nástroje a formy. Druhá část informuje o jednotlivých nejpoužívanějších dokumentech v mezinárodním obchodu. Klíčová slova: mezinárodní obchod, logistika, dokumenty, celní řízení, zboží ANNOTATION This work is focused on international trade and documents relevant to its implementation. The first part relates to international trade as it happens, what are the tools and forms. The second section indicates the individual documents most commonly used in international trade. Keywords: international trade, logistics, documents, customs procedures, goods Key words:

3 OBSAH ANOTACE... 2 OBSAH Úvod Mezinárodní obchod Nástroje zahraničního obchodu Formy zahraničního obchodu Incoterms Dokumenty v mezinárodním obchodu Dokumenty obchodní Dokumenty pro celní úřady Intrastat Extrastat Dokumenty přepravní a skladovací Dokumenty platební a úvěrové Pojišťovací dokumenty Závěr Literatura Seznam příloh Přílohy... 21

4 1. Úvod Semestrální práce pojednává o mezinárodním obchodu a dokumenty potřebnými k jeho fungování. Cílem práce je stručně popsat co je to mezinárodní obchod, jak funguje, jaké jsou jeho nástroje a formy, seznámit se se samotnými dokumenty potřebnými k zahraničnímu obchodu a pro přehlednost je rozdělit do jednotlivých kategorií. Zahraniční obchod je historicky jedním z nejstarších a nejvýznamnějších ekonomických vztahů, které působí vně státu. Jeho význam stoupl zejména vlivem globalizace, vstupu zemí do EU, vývoje IT a dopravy. Zjednodušil se tok informací, zrychlil se finanční tok a obchodování se zeměmi je o mnoho jednodušší. V rámci EU se obchoduje se zbožím, aniž by podléhalo celnímu řízení, naopak ze zemí mimo EU toto řízení probíhá a je k němu potřeba mnoho dokumentů. K zahraničnímu obchodu ať už v rámci EU nebo mimo EU je potřeba hromada různých dokladů o vyváženém nebo dováženém zboží. V druhé části této práce jsem se snažila uvést příklady používaných dokumentů a některé jsou pro ukázku obsaženy v příloze. 5

5 2. Mezinárodní obchod Mezinárodní či zahraniční obchod značí výměnu kapitálu, zboží a služeb přes hranice daného státu. Ve většině zemí představuje mezinárodní obchod významný podíl hrubého domácího produktu (HDP). Mezinárodní obchod byl uskutečňován i v dávné historii, ale jeho ekonomický, sociální a politický význam je na vzestupu až v posledních staletích. Obchodování po celém světě dává spotřebitelům a zemím příležitost získávat zboží a služby, které nejsou v jejich vlastních zemích k dispozici. V mezinárodním obchodu se objevuje téměř každý druh výrobku např. jídlo, oblečení, oleje, šperky, víno či měny a akcie. Jako služby jsou v mezinárodním obchodu označovány doprava, cestovní ruch, bankovnictví či poradenství. Produkt, který je prodáván na celosvětový trh je export a produkt, který lze koupit z celosvětového trhu je import. Zahraniční obchod je ve srovnání s obchodem v rámci jednoho státu náročnější. Jedná se zejména o jazykovou bariéru, vzdálenost, kurzové riziko, právní bariéru či náboženství daných spolupracujících zemí Nástroje zahraničního obchodu Nástroje mezinárodního obchodu dělíme na autonomní a smluvní. Smluvními se rozumí obchodní smlouvy, dohody a závazky vyplývající z členství v mezinárodních organizacích. Autonomní dělíme na pasivní tarifní (cla, celní sazebníky apod.) a pasivní netarifní (celní řízení, embargo apod.). Dále jsou aktivními autonomními prostředky např. dotace, daňové úlevy, propagace apod Formy zahraničního obchodu Export je vývoz zboží nebo služeb do zahraničí. Důsledkem exportu je příliv kapitálu do země, odkud se zboží nebo služby vyvážejí. Export se dále dělí na přímý, tj. když tuzemský producent a zahraniční odběratel jsou v přímém kontaktu a na nepřímý export, kdy mezi producenta a odběratele vstupuje sprostředkovatel, který nakupuje v tuzemsku a prodává 6

6 v zahraničí. Nevýhodou nepřímého exportu může být marže, kterou si sprostředkovatel připočítá. Reexport je vývoz zboží a služeb, které byly předtím dovezeny. Přímý reexport znamená, že reexportér nakoupí zboží v zahraničí a jiné zemi ho prodá, aniž by vstoupilo co země reexportéra. Nepřímý reexport naopak znamená, že reexportét doveze zboží do své země a odtud ho vyvze. Import značí dovoz zboží nebo služem do zahraničí. Jeho důsledkem je odliv kapitálu do země, kam se dováží. U přímého importu tuzemský producent nakupuje v zahraničí a u nepřímého importu nakupuje tuzemský producent od tuzemského zprostředkovatele zboží zahraniční. [1] 2.3. Incoterms Incoterms (International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodu. Incoterms vznikly v roce 1936 v Paříži, Mezinárodní obchodní komora je vydala za účelem odstranění problémů spojených s rozdílností obchodních zákoníků různých zemí. Protože mezinárodní obchod procházel velkými změnami, byly v posledních letech upravovány postupně do dnešní podoby. Tato pravidla se zabývají vztahy vyplývajícími z kupní smlouvy, povinnostmi při celním řízení, balení zboží čí přebírání dodávky. Přestože Incoterms byly vždy určeny pro mezinárodní obchod, používají se někdy i v rámci smluv při vnitrostátních obchodních transakcích. Od roku 2000 obsahují Incoterms 13 doložek, dělí se do čtyř kategorií a určující je zde první písmeno anglické zkratky. Od platí nová verze Incoterms obsahující pouze 11 položek a 2 kategorie (podmínky použitelné pro všechny druhy přepravy a podmínky použitelné pouze pro námořní přepravu). V praxi se však ale stále používají i doložky z roku [2] 7

7 Skupina E - Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá. EXW (Ex Works) ze závodu (ujednané místo) Skupina F - Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující. FCA (Free Carrier) vyplaceně dopravci (ujednané místo) FAS (Free Alongside Ship) vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění) FOB (Free On Board) vyplaceně na loď (ujednaný přístav nalodění) Skupina C - Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, bez toho aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží. CFR (Cost and Freight) náklady a přepravné (ujednaný přístav určení) CIF (Cost, Insurance and Freight) náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení) CPT (Carriage Paid To) přeprava placena do (ujednané místo určení) CIP (Carriage and Insurance Paid to) přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení) Skupina D - Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží. DAF (Delivered At Frontier) s dodáním na hranici (ujednané místo). Tato podmínka byla k zrušena. DES (Delivered Ex Ship) s dodáním z lodi (ujednaný přístav určení). Tato podmínka byla k zrušena. DEQ (Delivered Ex Quay) s dodáním z nábřeží (ujednaný přístav určení). Tato podmínka byla k zrušena. DDU (Delivered Duty Unpaid) s dodáním clo neplaceno (ujednané místo určení).tato podmínka byla k zrušena. 8

8 DDP (Delivered Duty Paid) s dodáním clo placeno (ujednané místo určení) DAT (Delivered At Terminal) s dodáním na terminál. Tato podmínka byla zavedena od DAP (Delivered At Place) s dodáním na místo. Tato podmínka byla zavedena od Obr.1 Incorerms 2000: Převod rizik z prodávajícího na kupujícího [7] 3. Dokumenty v mezinárodním obchodu K průběhu jednotlivých transakcí a operací v zahraničním obchodu je nezbytné doložit několik desítek originálních dokladů, dle odhadů je to průměrně asi čtyřicet dokumentů. Každý z těchto dokumentů bývá vyhotovován v několika kopiích. 9

9 Kromě klasických forem korespondence mezi obchodními partnery, dělíme početnou skupinu dokumentů potřebných v zahraničním obchodě do následujících skupin. Dokumenty obchodní Dokumenty pro celní úřady Dokumenty přepravní a skladovací Dokumenty platební a úvěrové Dokumenty pojišťovací a další 3.1. Dokumenty obchodní Mezi tyto dokumenty lze zařadit ty, které kupující a prodávající vystavují v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy a jejím plněním. Vzhledem k značnému počtu těchto dokumentů, jsou dále uvedeny jen ty nejpoužívanější. Poptávka bývá prvním impulzem ke spolupráci v mezinárodním obchodu. Poptávku vypracovává kupující a je adresována potencionálním dodavatelům. Dokument ve svém obsahu specifikuje o jaké zboží má kupující zájem a blíže specifikuje i požadavky na dané zboží, např. kolik kusů je potřeba za jakou cenu apod. (viz Příloha č.1) Nabídka již představuje návrh kupní smlouvy a obsahuje všechny údaje, potřebné k jejímu uzavření. Pokud je přijata, stává se jedním z dokumentů kupní smlouvy. Nabídka také může mít podobu faktury, která předvídá, jak bude vypadat faktura budoucí, ale neslouží jako podklad pro placení (viz. Příloha č.2).v některých zemích je tato forma nabídky používána jako dokument požadovaný při předkládaní žádosti o dovozní licenci. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, je zpracována kupujícím podle jeho požadavků na její obsah. Bývá odpovědí na nabídku prodávajícího, nebo využívá informace o dodacích možnostech exportéra získané jiným způsobem, např. od obchodního zástupce. Nejčastěji se používá mezi obchodními partnery, kteří spolu už spolupracují dlouhodobě. 10

10 Stává se jedním z dokumentů kupní smlouvy, pokud je objednávka protistanou přijata (viz Příloha č.3). Potvrzení objednávky je vystavováno prodávajícím a vyjadřuje jeho závazek splnit objednávku kupujícího a přijmout podnímky, které jsou v ní obsaženy. Jde o jeden z dokumentů kupní smlouvy. Kontrakt obsahuje všechny formální i obsahové náležitosti kupní smlouvy včetně podpisů obou spolupracujících stran. U uzavření smlouvy touto formou bývají přítomni jak prodávající, tak i kupující. Jde spíše o vyjímečnou formu úmluvy, kterým smluvní strany přikládají značný výžnam, nebo které se uzavírají při příležitosti osobních setkání dodavatele a odběratele. Specifikace dodávky uvádí detailní požadavky na zboží, jež má být dodáno v rámci uzavření kupní smlouvy. Jde většinou o upřesnění dílčích dodávek, např. pokud jde o počet jednotlivých typů, vybavení výrobků příslušenstvím, jejich provedení co do barvy, materiálu apod. Specifikace tak může reagovat na upřesněný odhad poptávky či na individuální přání konečných spotřebitelů. Obchodní faktura v mezinárodním obchode něbývá spojena se zvláštními požadavky na formu ani obsah. Exportén fakturuje v době objednávky a ve faktuře specifikuje dodané zboží co do druhu a množství, uvádí zpravidla jednotkovou cenu a celkovou částku za dodávku vyjádřenou ve sjednané platební měně. Tento dokument se stává podkladem pro placeni kupujícím v souladu s dohodnutou platební podmínkou (viz příloha č.4). Balící list představuje dokument, který poskytuje další detailní informace o dodávce zboží a umožňuje snadnější kontrolu dodávky. Udádí detailní obsah jednotlivých obalových jednotek jako např. kartonů, beden apod. Prodávající nebo kupující opatřují také dokumenty oficiálně požadované pro vývoz či dovoz daného druhu zboží a pro úhradu kupní ceny do zahraničí. Může tak jít o vývozní nebo dovozní licence v zemích s nesměnitelnou měnou o platební povolení apod. Kromě toho prodávající a kupující vystavují některé dokumenty, které často upřesňují podmínky kupní smlouvy v průběhu jejího plnění a mívají vztah k uskutečňování dopravy. Při některých 11

11 dodacích podmínkách zasílá kupující prodávajícímu dopravní dispozice (uvádí například přístav, nábřeží, jméno lodi, dobu nákladky a další informace nezbytné k nalodění zboží). Exportér sleduje dodací lhůtu a plnění kupní smlouvy kupujícím a po splnění některých podmínek (např. po úhradě části kupní ceny předem) uvolňuje zásilku k odeslání. Tento pokyn uděluje svému subdodavateli či vnitropodnikově výrobní jednotce nebo skladu. O odeslání zboží informuje kupujícího avizováním zásilky s uvedením nezbytných podrobností o zahájení dopravy. [3] 3.2. Dokumenty pro celní úřady Celní řízení je nedílnou součástí každé mezinárodní obchodní transakce a má dopad na financování celé operace. Je důležité z hlediska kontroly pohybu zboží a výběru cla a dalších daní a poplatků v zemi dovozu. Ve většině případů spadá celní řízení v zemi dovozu do povinnosti kupujícího. S vyměřením a inkasem dovozního cla chodází k navýšení ceny dováženého výrobku na tuzemský trh a tím i jeho cenovému znevýhodnění oproti domácí produkci. Celní opatření mohou tímto způsobem chránit odvětví domácí výtoby před zahraniční konkurencí. Účelem celního řízení je rozhodnout o propuštění zboží do navrženého celního režimu a uplatnit příslušná opatření. Pro účely podání celního prohlášení v obchodním styku bývá v zemích Evropské unie obvykle používáno celní prohlášení v listinné formě Jednotného správního dokladu (JSD). Pojem JSD znamená jednotný správní doklad a dnes nahradil dříve používanou zkratku JCD a pojem jednotná celní deklarace. JSD je dokument, kterým je zboží propuštěno do celního režimu při dovozu zboží do České republiky nebo při vývozu z Evropské Unie. JSD je využíván také ve speciálních celních režimech, kdy sice zboží neopustí hranice našeho státu, ale je uloženo například do celního skladu nebo svobodného celního pásma. Doklad JSD je předkládán celnímu úřadu při celním odbavení zboží a zejména při dovozu zboží pak slouží k vyměření daní a jiných poplatků, souvisejících s dovozem zboží do České republiky. Při vývozu zboží z Evropské unie se již dnes, po kompletním přechodu na systém e-vývoz, JSD doklad nevyužívá. Vývoz je realizován elektronicky pomocí elektronické celní deklarace s tím, že je možné vytisknout tzv. Vývozní doprovodný doklad (VDD). [4] 12

12 V následujícím schématu je vysvětleno zpoplatnění při dovozu zboží při celním řízení ze zemí mimo Evropskou unii. DPH v těchto případech činí většinou 21% a samotné clo asi 5%. Tato čísla se liší také podle druhu zboží nebo podle toho, jak s doručovaným zbožím budeme dále zacházet, pokud je to dar, zboží pro obchodní či soukromé účely. Zásilky, na které lze uplatnit ustanovení osvobození od dovozního cla dle Nařízení Rady ES č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla jsou: zásilky, které splňují podmínky pro osvobození od dovozního cla pro zboží obsažené v zásilkách odesílaných soukromou osobou ze třetí země soukromé osobě, která se nachází na celním území Společenství (dovoz neobchodní povahy do 45 EUR). zásilky, které splňují podmínky zboží nepatrné hodnoty pro osvobození od cla, nebo DPH (viz obr.č.2). [5] Obr. č.2: Schéma pro zpoplatnění dováženého zboží [8] 13

13 Intrastat Intrastat je statistický systém sběru a zpracování dat, pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a tedy i Českou republikou. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, slouží jako národní stupeň sběru statistických dat o intrakomunitárním obchodu pro Eurostat, který je statistickým orgánem Evropské unie. Díky údajům získaných z Intrastatu se sestavuje statistika zahraničního obchodu a zveřejněné údaje používají především podnikatelské subjekty při sledování svého podílu na trhu a objevování trhů nových. Údaje pro systém Intrastat v České republice vykazují obchodní subjekty (fyzické i právnické osoby) registrované k DPH, které pro tyto účely nazýváme zpravodajskou jednotkou a dosáhly prahu pro vykazování údajů v průběhu kalendářního roku od toho měsíce, kdy prahu dosáhly, od byl stanoven limit 8 milionů korun. Zpravodajské jednotky obchodující pod tímto limitem, jsou od výkaznictví pro Intrastat osvobozeny. Výkazy se podávají v listinné nebo elektronické formě místně příslušnému celnímu úřadu každý měsíc na předepsaných tiskopisech, nebo stanovenými programovými aplikacemi po předchozím písemném oznámení o vzniku povinnosti vykazovat údaje a registraci. Při vykazování údajů do systému Intrastat se zpravodajská jednotka může také nechat zastupovat specializovanou službou na základě smluvního vztahu. [6] Extrastat Zahraniční obchod s ostatními státy světa je sledován v systému Extrastat. Nezahrnují se do něj údaje o zboží umístěném do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, propuštěném do celního režimu uskladňování v celním skladu a celního režimu dočasného použití a také o zpět vyváženém zboží bezprostředně po některém z těchto celně schválených určení. Dále nejsou v Extrastatu vykazovány údaje o zboží propuštěném do celního režimu tranzitu. Data sbírá Celní správa ČR z Jednotných správních dokumentů (JSD). Primárně jsou údaje z těchto dokumentů zdrojem informací pro správu daní i cel, sekundárně jsou využívány pro účely statistiky zahraničního obchodu. 14

14 3.3. Dokumenty přepravní a skladovací Do této skupiny patří zejména potvrzení odesílatele o převzetí, kterým zasílatel potvrzuje, že převzal zásilku uvedenou v dokumentu o přepravě. Druhým nejpoužívanějším dodkladem je speditérské potvrzení o odeslání zísilky, které potvrzuje její neodvolatelné odeslání, uvádí údaje o stavu zásilky, o způsobu a datu odeslání, místu odeslání, místu určení apod. Legitimační dokumenty jsou používány ve všech dopravních oborech. Jejich typickým představitelem je nákladní list (viz příloha č. 5). Funkce tohoto listu spočívá v potvrzení o uzavřené přepravní smlouvy, v potvrzení dopravce o převzetí zboží a jeho závazku dopravit zboží do sjednaného místa. Existuje nákladní list CMR (pro mezinárodní cestní nákladní přepravu zboží), JPP CIM (pro mezinárodní železniční přepravu zboží), AWB (letecký nákladní list), námořní konosament. Dispoziční dopravní dokumenty plní rovněž tyto funkce, ale jsou navíc cennými papíy a je s nimi spojeno právo disponovat se zbožím. Oprávněný držitel dispozičního dokumetu má právo požadovat vydání zboží u dopravce, a naopak dopravce může zboží vydat pouze držiteli dispozičního dokumentu. Mezi dispoziční dokumenty patří konodamenty, náložné listy a některé druhy skladištních a vydacích listů. Konosament je dokument vyplňuje kapitán lodi jež převáží náklad zboží a to v několika originálech a kopiích. Při tom musí všechny údaje konosamentu souhlasit s ostatními dokumenty a samozřejmě se skutečností - signa, adresy, váhy, kupující, prodávající, počet beden atd. Balicí list, někdy jsou též používána označení konsignace, specifikace. Je to podrobný seznam zboží podle jednotlivých druhů a množství v zásilce. Jedno vyhotovení se vkládá buď do zásilky, nebo se upevňuje na vnější straně obalu (bedny) zásilky. Jde o důležitý dokument, který usnadňuje a urychluje celní odbavení (viz příloha č.6). [3] 15

15 3.4. Dokumenty platební a úvěrové Dokumenty platební a úvěrové mají úzkou souvislost s placením, s financovánm obchodu a se zajišťováním některých rizik. Tato skupina dokumentů je velmi různorodá. Používají se ve vztahu mezi bankami a jejich klienty (např. žádost o otevření akreditivu), ve vztahu mezi obchodními partnery (např. směnka vystavená dodavatelem na odběratele), jsou vystavované bankami ve prospěch oprávněných osob (např. bankovní záruka) apod. (viz příloha č.7) 3.5. Pojišťovací dokumenty Pojištění slouží k úhradě škod způsobených na majetku. Nejčastějším případem pojištění v zahraničním obchodě je pojištění zboží při jeho přepravě (dopravní pojištění). Pojistnou hodnotou je v tomto případě hodnota zboží vč. nákladů na jeho dopravu, příp. ušlý zisk, clo, a další výlohy spojené s přepravou zboží do místa určení. Pojišťovna u tohoto typu pojištění poskytuje plnění (pojistnou prémii) za poškození, zničení nebo ztrátu zboží, pokud k tomuto došlo jakoukoliv nahodilou událostí (vzniklou tedy náhle, nečekaně a nepředvídatelně) pokud dotčený typ události není z pojištění v rámci uzavřené pojistky předem vyloučen. V praxi se dopravní pojištění zboží nejčastěji uzavírá buď podle dodací parity (Incoterms) nebo tzv. "ze skladu do skladu" (warehouse to warehouse - zahrnuje i pojištění nebezpečí spojená s nakládkou, překládkou a vykládkou). Hlavní dokladem v této skupině dokladů je tedy pojistka, dokládající uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva se uzavírá písemnou formou. Pojistná částka představuje horní limit plnění pojišťovny a stanovuje si ji pojistník (tedy ten, v jehož prospěch je pojistka uzavřena). Do této částky se kromě hodnoty zboží v době uzavírání pojistky zahrnuje i přepravné, pojistné, skladné, očekávaný zisk a u některých dodacích parit i clo a další daně platné v zemi určení zboží. Při sjednávání pojistné smlouvy se od klienta obvykle požaduje specifikace zboží a balení, způsob nebo metoda lodění nebo nakládky, teritoriální informace, údaje týkající se hodnoty/ohodnocení zboží. dopravní prostředek/dopravce/místo nakládky/překládky/vykládky zboží, výše a způsob pojistného krytí. U všech výše uvedených 16

16 dokladů se doporučuje předkládat kopie (třeba úředně ověřené), pojišťovna může požadovat některé další doklady dle svého vlastního uvážení a povahy celého případu. [4] 17

17 4. Závěr V semestrální práci jsem představila co znamená mezinárodní obchod, jaké jsou jeho pravidla a jaké dokumenty jsou k němu potřeba. K mezinárodnímu obchodu se váže spousta pravidel, např. k mezinárodní pravidla Incoterms. Tato pravidla se zabývají vztahy vyplývajícími z kupní smlouvy, povinnostmi při celním řízení, balení zboží čí přebírání dodávky. Přestože Incoterms byly vždy určeny pro mezinárodní obchod, používají se někdy i v rámci smluv při vnitrostátních obchodních transakcích. Zmínila jsem se také o celním řízení, jak probíhá a co je k němu potřeba. V celním řízení může obchodníka nebo soukromou osobu zastupovat tzv. celní deklarant, kterým může být např. Česká pošta či soukromá firma. Poplatky spojené s celním řízením se liší dle druhu dovezeného zboží nebo podle toho, jak s doručovaným zbožím bude dále zacházeno, např. pokud je to dar, zboží pro obchodní či soukromé účely. K samotnému obchodování se zbožím či službami je také potřeba zajistit a vyplnit spoustu dokumentů. Ať už při poptávce, nabídce, samotném obchodování, dodání a přepravě zboží, pojištění zboží při dopravě apod. V práci jsem uvedla několik základních potřebných dokumentů k obchodování se zahraničím a také vyhledala některé vzory pro ukázku, které jsou obsaženy v příloze. Mimo zmíněné dokumenty existuje ještě celá řada dalších, což poukazuje na skutečnost, že k tomuto obchodování je potřeba spousta informací a znalostí. 18

18 Literatura [1] Zahraniční obchod. Wikipedie otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z: [2] The new Incoterms 2010 rules. In: International Chamber od Commerce [online] [cit ]. Dostupné z: [3] MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní obchodní operace /: Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv. 5., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, 240 s. ISBN [4] Dokumenty v zahraničním obchodu. In: Czech Trade [online] [cit ] Dostupné z: [5] Očekáváte zásilku ze zahraničí?. In: Česká pošta [online] [cit ]. Dostupné z: [6] Intrastat. In: CEDA service & consulting s.r.o. [online] [cit ]. Dostupné z: [7] Incoterms. In: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: [8] Změna bezcelního limitu při dovozu ze zemí mimo EU. In: Temná komora [online] [cit ]. Dostupné z: 19

19 Seznam příloh Příloha č.1: Poptávka Příloha č.2: Nabídka Příloha č.3: Objednávka Příloha č.4: Faktura Příloha č.5: Nákladní list Příloha č.6: Balící list Příloha č.7: Platební dokumenty 20

20 Přílohy Příloha č.1: Poptávka Poptávka Moravské tiskařské závody Slezská 4, Zlín, tel./fax: 0645/ , Internet: Grafotechny, s. r. o. Nezvalova Kolín Poptávka po perforovacích strojích a pojízdných regálech Vážený pane řediteli, z Vašich informačních materiálů jsme se dověděli, že vyrábíte perforovací stroje a pojízdné regály. Naše firma v nedávné době přijala mnoho nových zaměstnanců, a proto potřebuje nové zařízení do našich tiskařských závodů. Obracíme se tedy na Vás s těmito požadavky na perforovací stroje a pojízdné regály. Potřebujeme 20 kusů perforovacích strojů, které mají přídavná zařízení na drážkování, umožňující všechny druhy řádkové perforace a také kulatou a obdélníčkovou perforaci. Délka perforace do 65 mm, výkon stroje 120 zdvihů za minutu a průměr jehel od 1 do 3 mm. Cena jednoho kusu do tisíc korun. A dále potřebujeme 100 kusů pojízdných regálů na odkládání potištěného materiálu v ceně do 10 tisíc korun. Uvítáme, když nám s Vaší nabídkou, v níž uvedete cenu strojů a pojízdných regálů, zašlete také více informačních materiálů o vašich výrobcích. S pozdravem Ing. Ivo Juřík prokurista 21

21 Nabídka Příloha č.2: Nabídka Dílny pro opravu mechanizmů Přerov Cukrovar, a. s. Velkomoravská Hodonín Upřesnění služeb z časopisu Moravskoslezský železničář. Vážení panové, děkujeme za Váš dotaz na naše služby a zároveň tímto dopisem Vám upřesňujeme námi inzerované služby v časopisu Moravskoslezský železničář. Naše firma opravuje všechny druhy akumulátorových vozíků, šnekové vykládače, pásové dopravníky, kontejnery a hydraulické nakládače, a to buď servisní službou, nebo v opravárenských střediscích, z nichž je nejbližší v Kunovicích. Dále pak provádíme pravidelný servis u výtahů všech typů, revizní činnost u zvedacích zařízení a tlakových nádob a školení vazačů, jeřábníků a řidičů plošinových vozíků. Informace o cenách dostanete na čísle 0 68/ S pozdravem Ing. Daniel Vašek ekonomický poradce 22

22 Příloha č.3: Objednávka Objednávka Agropress Beroun, a. S. Zemědělské družstvo Černošice u Prahy Objednávka obilovin po úpravě nabídky Vážení pánové děkujeme Vám za snížení ceny obilovin, které v současné době potřebujeme. A tímto u Vás objednáváme tyto druhy obilovin. 200 tun krmné pšenice po Kč za tunu 300 tun potravinářské pšenice Dále požadujeme, aby potravinářská pšenice obsahovala nejméně 25% lepku, což si ověříme ve Vašem skladu atestem při přejímce v příštím týdnu. Má-li Vaše družstvo zájem, prodat spadaná jablka na výrobu moštu, ať se telefonicky spojí s JUDr. Alešem Hanákem nebo Ing. Vítězslavem Hrdličkou na tel. č. 0 2/ S pozdravem Daniel Vašek vedoucí zásobování 23

23 Příloha č.4: Faktura 24

24 Příloha č.5: Nákladní list 25

25 Příloha č.6: Balící list 26

26 Příloha č.7: Platební dokumenty (akreditiv) 27

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

Právní úprava v přepravě

Právní úprava v přepravě Právní úprava v přepravě Národní právní úprava + multilaterální dohody Multilaterální dohody mají přednost před právní úpravou Řím I Silniční Železniční Letecká Námořní Základní právní předpisy v silniční

Více

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb... 4

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 4 4 Edice Účetnictví a daně

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

CLO A CELNÍ POLITIKA

CLO A CELNÍ POLITIKA JUDr. Miroslav Kárník CLO A CELNÍ POLITIKA od A do Z clo a celnictví celní orgány v ČR celní režimy podle modernizovaného celního kodexu přílohová část 1. vydání edice právo Všechny právní předpisy, na

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice

O nás. Obchodní oddělení. Damco Czech Republic s.r.o. Průmyslová 1367 CZ - 253 01, Hostivice Vážení zákazníci, právě jste obdrželi naši DAMCO příručku, ve které naleznete informace o naší společnosti, popis služeb a k nim vztahující se standardní operativní postupy. Věříme, že Vám daná brožura

Více

Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky,

Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky, Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky, 1. Kupní smlouva Kupní smlouva je písemnost, ve které se prodávající a kupující zavazují nejen

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 1 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 1 Literatura Mezinárodní obchodní operace, 5. aktualizované vydání, Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato a kolektiv Nákladní doprava

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem

Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem Než odcestujete do Číny Kritéria pro výběr partnera před osobní návštěvou 1. Posouzení podle dodacích a platebních podmínek 2. Cenová kalkulace 3. Ochrana

Více

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 13.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu

Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu Řízení obchodu Řízení zahraničního obchodu Předpoklady dobývání světových teritorií Hyperkonkurence jsme minimálně desátí, kteří nabízejí obdobný produkt, konkurence nás chce zlikvidovat cenou, kvalitou,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Veronika Lelková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Veronika Lelková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Export zemědělské techniky od vybrané akciové společnosti v České republice Veronika Lelková Bakalářská práce 2013

Více

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 611. publikaci Realizace

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv

Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Stylizace a úprava písemnosti při plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti při plnění obchodních

Více

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin LESCUS Cetkovice, s.r.o. Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o., Cetkovice 43,

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

1. Množství, místo skladování a dodací parita. 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca 55.218 t

1. Množství, místo skladování a dodací parita. 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca 55.218 t Vyhlášení výběrového řízení č. 05/4100/03 pro prodej pšenice obecné z intervenčních zásob na vývoz do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska,

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_11 Jméno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Mezinárodní cenová a distribuční politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora

Mezinárodní cenová a distribuční politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Mezinárodní cenová a distribuční politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy druhy pojištění V rámci pojištění přepravy lze sjednat následující

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18

MATURITNÍ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Zasilatelství MATURITNÍ PRÁCE Téma:

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající:, se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 30/2008-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o.

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. www.zajdo.cz Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o podrobnější informace o naší společnosti a dovolte nám tedy, abychom se stručně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a produktů vlastní výroby mezi společností Simply Gastronomy s.r.o.

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pro-long.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více