D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, Želatovice Investor: Zhotovitel projektových prací: Obec Podolí Podolí Želatovice IČ: DIČ: CZ ASA Expert a.s. Konečného 1919/ Slezská Ostrava IČ: Ing. Pavel Petruška autorizovaný inženýr ČKAIT Ing. Lukáš Slepčan zodpovědný projektant Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

2 OBSAH: a. Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny b. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky...3 b.1 Bourací práce..3 b.2 Repasované konstrukce..4 b.3 Nové konstrukce...5 b.3.1 Výkopové práce..5 b.3.2 Svislé nenosné konstrukce.5 b.3.3 Tepelné izolace...5 b.3.4 Vodorovné konstrukce..11 b.3.5 Podlahové konstrukce a povrchová úprava stěna a stropů 13 b.3.6 Výplně otvorů...14 b.3.7 Stavební výrobky...16 b.3.8 Dokončovací práce c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů e. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby..18 f. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 19 h. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem Dokumentace pro provedení stavby 2

3 a. Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny Soubor budov tvořící víceúčelový objekt obecního úřadu, byl realizován jako samostatné stavby pro individuální bydlení přibližně v roce Přístavba budovy kulturního domu, byla provedena v 70-tých letech 20.století. Jedná se o řadový objekt složen ze tří samostatných staveb. Stavba kulturního domu a přístavba k objektu obecního úřadu, nejmladší ze tří budov, jsou vybudovány jako nepodsklepené stavby s plochou střechou zděné technologie. Výplně v kulturním domě tvoří již vyměněné okna a dveře, a to plastové s tepelně izolačním dvojsklem. Výplně přístavby obecního úřadu jsou původní tvořené kovovými okny s jednoduchým zasklením a kovovými plnými dveřmi. Střešní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou konstrukcí s krytinou z asfaltových hydroizolačních pásů. Budovy obecního úřadu a knihovny s garáží hasičské zbrojnice jsou, co se stáří týče přibližně stejně staré. Jsou nepodsklepeny, tvořeny tradiční zděnou technologii s železobetonovými stropy a vaznicovou konstrukcí sedlové střechy. Budovy jsou vzájemně, co se výškové úrovně týká, odskočeny rozdílem kopírující terén. Hlavní vstupy do všech tří provozních části jsou situovány od příjezdové komunikace na severní straně. Provozně víceúčelový objekt slouží jako kulturní dům, obecní úřad, obecní knihovna a zázemí pro obecní dobrovolné hasiče. V místě dilatace mezi budovy obecního úřadu a budovou knihovny dochází vzhledem k výškovému odskoku ke vzlínání vlhkosti zdiva knihovny. Toto je pravděpodobně způsobeno chybějící, či již nefunkční hydroizolací. Při prohlídce objektu dále projektant nalezl v půdním prostoru nad garáží trhlinu většího charakteru. Dle vizuální prohlídky a zkušeností projektanta je trhlina neaktivní. Nebrání tedy provedení zateplení objektu. Předmětem projektové dokumentace dle smluvního vztahu není řešení statického posouzení a návrh oprav statických poruch. V rámci stavebních prací bude provedeno zateplení fasády všech tří budov, dále bude provedeno zateplení střešní konstrukce budovy kulturního domu a přístavby obecního úřadu společně s provedením nové hydroizolační krytiny, a zateplení podlahy půdního prostoru budov obecního úřadu a knihovny. Dosud nevyměněné výplně stavebních otvorů budou vyměněny za nové plastové výplně. b. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky Před zahájením stavebních prací nutno provést úpravu vedení nadzemní přípojky elektrického vedení NN. Předem nutno zajistit povolení prací v ochranném pásmu a provedení izolace tohoto vedení. b.1 Bourací práce V rámci stavebních prací nutných k zateplení objektu, bude nutno provést tyto níže uvedené bourací práce. Veškeré bourací práce jsou vyznačeny v odpovídajících výkresech. - veškeré kotvící prvky a kotvené zařízení na fasádě (např. mříže, antény, vysílače, osvětlení, čidlo, popisné tabule, kabely apod.) bude demontováno, a po dokončení prací upraveno, nově kotveno a zapojeno (nutno projednat s vlastníky těchto zařízení) Dokumentace pro provedení stavby 3

4 - odstranění původních oken, včetně veškerého příslušenství (rám, parapety, mříž, apod.), vlastní demontáž provádět s ohledem na co nejmenší poškození zdiva a povrchových úprav - odstranění původních dveří, včetně veškerého příslušenství (zárubeň, mříž, apod.), vlastní demontáž provádět s ohledem na co nejmenší poškození zdiva a povrchových úprav a nášlapné vrstvy podlahy - odstranění kovových dveří, včetně kovového rámu, vlastní demontáž provádět s ohledem na co nejmenší poškození zdiva a povrchových úprav a nášlapné vrstvy podlahy - odstranění stávajících vnějších plechových parapetu, a jiných klempířských prvků na fasádě a atice - odstranění plechové krytiny stříšky nad vstupem - odstranění lokálního otopného tělesa, včetně kouřovodu a všech jeho částí - vybourání části zdiva za účelem osazení nových výplní otvorů, před započetím bouracích prací vlastního otvoru nutno zřídit překlad nad budoucím otvorem - demontáž dvířek elektroměrů, zrušení nevyužívaných prostor pro elektroměry - demontáž krycích mřížek větracích otvorů na fasádě - vybourání zdiva v prostoru půdy, provedení kontrolní sondy za účelem objasnění důvodu umístění tohoto zdiva, jeho následné odbourání v případě vzájemné funkční a provozní neprovázanosti komínové těleso také vybourat - odstranění fasádního členění tvořené povrchovou úpravou, srovnání nerovnosti zednickým způsobem - vybourání stávajícího, již nepoužívaného komínového tělesa, odbourání bude provedeno nad střešní rovinou, v rovině průniku skrz střešní konstrukci bude komín uzavřen zabetonováním průduchů - demontáž skříňky HUP - keramický obklad soklové části fasády objektu bude odstraněn, následně bude provedeno zarovnání povrchu zednickou maltou - přívod plynu k jednotlivým otopným tělesům uvnitř objektu, bude v rámci odstranění těchto otopných těles rovněž odstraněn - vytvoření montážního otvoru, v místě stávajícího prostupu provést částečné odbourání zdiva za účelem zvětšení prostupu a umožnění provedení zateplení stropní konstrukce, otvor bude nahrubo zednicky zapraven jádrovou omítkou - odstranění stávajícího zábradlí u vstupu do budovy obecního úřadu - odstranění nášlapné vrstvy (koberce) V případě zjištění jakýchkoliv neshod dokumentace a skutečností zjištěnou na stavbě je nutno před započetím bouracích prací informovat projektanta. b.2 Repasované konstrukce V rámci stavebních prací nutných k zateplení objektu, bude nutno provést tyto níže uvedené repase. Veškeré repasované konstrukce jsou vyznačeny v odpovídajících výkresech. - demontáž plynovodního vedení na fasádě pro umožnění provedení KZS, po jeho provedení částečná zpětná montáž vedení, kotveno pomocí nových úchytek (ve vzájemné vzdálenosti 2m) přes KZS, před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize - demontáž části oplocení pro umožnění provedení KZS, provedení úpravy této části opocení - demontáž dešťových žlabů a svodů, kontrola jejich stavu a zpětná montáž po Dokumentace pro provedení stavby 4

5 provedení KZS na nové kotvící prvky, stávající podstřešní háky budou ponechány, nutno provést úpravu napojení do gajgru, včetně úpravy jejich umístění - v místě nezpevněné plochy okolo objektu bude proveden výkop do hloubky 600mm, pro umožnění zatažení izolace soklu pod terén min.500mm, po provedení KZS, bude chráněna vložením nopové fólie a výkop bude zpětně zasypán a nově bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50mm ložených do písčitého lóže tl.50mm, se spádem od objektu V případě zjištění jakýchkoliv neshod dokumentace a skutečností zjištěnou na stavbě je nutno před započetím bouracích prací informovat projektanta. b.3 Nové konstrukce b.3.1 Výkopové práce V bezprostředním okolí objektu, v místě kde není zpevněná plocha, bude proveden výkop do hloubky 600mm, za účelem zatažení tepelné izolace soklu pod terén. b.3.2 Svislé nenosné konstrukce Po odstranění původních výplní v budově obecního úřadu, bude provedena lokální úprava velikosti okenních otvorů. Zazdění původních otvorů bude provedeno keramickými tvarovkami rozměrů 247x490x249mm, pevnosti v tlaku 8MPa, objemové hmotnosti kg.m -3, třídou reakce na oheň A1, požární odolnosti REI 180, vzduchová neprůzvučnosti R w =48dB, a tvarovkami rozměrů 247x300x238mm, pevnosti v tlaku 8MPa, objemové hmotnosti kg.m -3, třídou reakce na oheň A1, požární odolnosti REI 90, vzduchová neprůzvučnosti R w =39dB, vyzdívaných na příslušnou lepící hmotu nanášenou celoplošně. Vyzdívky zarovnávat k vnitřnímu líci konstrukce. Nutno počítat se zděním s doplňkovým sortimentem (menšími formáty). Nově ohraničený prostor pro umístění technologie zdroje, bude vytvořen vyzděním keramickými tvarovkami rozměrů 497x115x238mm, pevnosti v tlaku 10MPa, objemové hmotnosti kg.m -3, třídou reakce na oheň A1, požární odolnosti EI 120, vzduchová neprůzvučnosti R w =45dB, vyzdívaných na příslušnou zdící vápenocementovou maltu. Takto nově vyzděné konstrukce je nutno ke stávajícím konstrukcím řádně kotvit. Doporučuji použití systémových kotev, nerezovými spojkami zdiva, které budou mechanicky kotveny ke stávající konstrukci a jejich část vložená do ložných spár nově vyzdívaného zdiva. Takto navržené kotvení bude provedeno minimálně každou druhou vrstvu. Založení nových zděných konstrukcí doporučuji provést na podklad opatřeny asfaltovým hydroizolačním pásem, případně jinak obdobně ošetřený povrch. Prostup v obvodové konstrukci vzniklý odstraněním kouřovodů z lokálních otopných těles a kouřovodu z plynového kotle, bude zednicky zapraven vyzděním z cihel plných pálených klasického rozměru, případně jejich dílčích formátu. Vyzděním vzniklé nové vnitřní a vnější plochy budou opatřeny povrchovou úpravou. b.3.3 Tepelné izolace Návrh všech tepelných izolací vychází z požadavku stanovených na jednotlivé konstrukce normou ČSN Tepelná ochrana budov, ověřenou v rámci dokumentace ke stavebnímu řízení ve formě zpracování Energetického auditu a Průkazu energetické náročnosti budov. Pro zateplení obvodových konstrukcí-fasády je navržen izolant z EPS 70F, kvalitativní třídy A, tloušťky 140mm, se součinitelem tepelné vodivosti =0,039 W.m -1.K -1. V soklové části fasády bude nahrazen izolantem z EPS desek s minimální nasákavosti určených pro toto užití kvalitativní třídy A, tloušťky 120mm, se součinitelem tepelné Dokumentace pro provedení stavby 5

6 vodivosti =0,034 W.m -1.K -1. Izolace soklu bude v místech, kde není v bezprostředním okolí zpevněná plocha, zatažen min.500mm pod terén. V místě zpevněné plochy bude izolant zatažen těsně nad tuto plochu. Nerovnost zateplované fasády bude vyrovnána podlepením, případně navýšením tloušťky příslušného izolantu o patřičnou míru. Odhad míry podlepu projektanta činí tl.max 30mm, v ploše nepřesahující 35% z celkové plochy zateplené fasády. K zateplení ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů je navržen izolant z EPS 70F, kvalitativní třídy A, tl.30mm, se součinitelem tepelné vodivosti =0,039 W.m -1.K -1. K zateplení pod vnějším parapetem je navržen izolant z EPS desek s minimální nasákavosti kvalitativní třídy A, tloušťky 20mm, se součinitelem tepelné vodivosti =0,034 W.m -1.K -1. V případě nutnosti provést lokální osekání povrchové úpravy ostění a nadpraží u již osazených výplní stavebních otvorů, pro umožnění zateplení ostění a nadpraží. V krajním případě bude tloušťka izolantu snížena, případně nahrazena termoizolační maltou. Stropní (podlaha) konstrukce v prostorech se sedlovou střechou, bude zateplena volně loženým izolantem z minerální vlny, se součinitelem tepelné vodivosti =0,037 W.m -1.K -1 a lepším, na podlaze v půdním prostoru. Celková tloušťka tepelné izolace složené ze dvou vrstev je 240mm (120mm+120mm). Izolant bude opatřen pochozím roštěm v celé ploše půdy, pojistnou a parotěsnou hydroizolací. Bližší podrobnosti jsou v části b.3.4 Vodorovné konstrukce. Střešní konstrukce ploché střechy u kulturního domu bude zateplená kompletizovanými dílci z EPS 100S Stabil v celkové tl.220mm, se součinitelem tepelné vodivosti =0,037 W.m -1.K -1. Boční stěny a horní líc atiky pak tl.50mm. Střešní konstrukce ploché střechy u přístavby obecního úřadu bude zateplená kombinací izolantu z EPS 100S Stabil v tl.140mm, se součinitelem tepelné vodivosti =0,037 W.m -1.K -1 a střešních desek z tuhé MV v tl.80mm, se součinitelem tepelné vodivosti =0,039 W.m -1.K -1 a lepším. Vrchní líc atiky bude zateplen vložením izolantu z XPS tl.50mm. Bližší podrobnosti jsou v části b.3.4 Vodorovné konstrukce. Veškeré použité materiály, jejich návaznost a pracovní postupy musí byt v souladu s kritérii pro provádění zateplení objektu certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, kvalitativní třídy A. A také plně v souladu s normou ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) a to zejména: I. Příprava podkladu a) Požadavky na podklad - Podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků výkvětu, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a trhlin v ploše. Průměrná soudržnost podkladu by měla být nejméně 200 kpa (nejmenší přípustná hodnota alespoň 80 kpa). - Maximální hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 10 mm/m v případě spojení ETICS s podkladem pouze pomocí lepící hmoty. Je-li ETICS spojen s podkladem pomocí lepící hmoty a hmoždinek je maximální hodnota odchylky rovinnosti podkladu 20 mm/m. - Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost a ani nesmí být trvale zvlhčován. Před prováděním KZS musí být zvýšená vlhkost podkladu snížená vhodnými sanační opatřeními, tak aby byla příčina výskytu vlhkosti odstraněna. Pro KZS spojovaný k podkladu pouze lepící hmotou, nesmí být podklad opatřen povrchovou úpravou vytvořenou omítkou nebo nátěrovými hmotami (nátěry, nástřiky). Přípustné je lokální vyrovnání nebo reprofilace podkladu s prokazatelně Dokumentace pro provedení stavby 6

7 zaručenou hodnotou soudržnosti minimálně 250 kpa. b) Posouzení a ověření podkladu - Posouzení vhodnosti podkladu se provádí nepřímými diagnostickými metodami (např. vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti, odlupující se místa, vlhké oblasti podkladu,posouzení soudržnosti podkladu poklepem, míry degradace podkladu vrypem, přilnavosti povrchových úprav lepící páskou, posouzení podkladu otěrem, přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou,posouzení vlhkosti podkladu in situ, posouzení stavu dilatačních spár v podkladu apod.) Rozsah a četnost jednotlivých posouzení dokládající skutečný stav podkladu záleží na druhu podkladu, míry jeho degradace a četnosti výskytu ploch stejného druhu. Ověření vlastností podkladu a stanovení jeho vlastností se provádí v rozsahu dle požadavků investora, projektanta a dalších oprávněných účastníků provádění KZS. c) Provedení přípravy podkladu (doporučující opatření) Při zvýšené vlhkosti podkladu provést analýzu příčin a dle jejich výsledků realizovat sanaci příčin a zajištění vyschnutí podkladu, popř. zajistit pouze vyschnutí podkladu. - Zaprášený podklad nutno omést a omýt tlakovou vodou se zajištěním vyschnutí podklad. - Výkvěty na vyschlém podkladu mechanicky odstranit ometením. - Puchýře a odlupující se místa podkladu mechanicky odstranit ometením, v případě nutnosti lokální vyrovnání nebo reprofilace vhodnou hmotou s prokazatelně zaručenou hodnotou soudržnosti minimálně 250 kpa, vždy při zajištění vyschnutí podkladu. - Při výskytu aktivních trhlin v podkladu provést analýzu příčin, vyhodnocení výsledků a odstranění příčiny, popř. řešit dilatačními spárami. Vždy však návrh konzultovat s projektantem a investorem. - Nedostatečně soudržné vrstvy podkladu je nutné mechanicky odstranit (obvykle za mokra) a případně zajistit vyschnutí podkladu. - Při výskytu odbedňovacích prostředků nebo jiných separačních prostředků na podkladu je nezbytné tyto prostředky odstranit z podkladu vodní parou s použitím čisticích prostředků, následně omýt podklad tlakovou vodou a zajistit jeho vyschnutí. - Podklad, který nevykazuje dostatečnou rovinnost, musí být lokálně vyspraven vhodnou hmotou prokazatelně zajišťující dostatečnou soudržnost podkladu viz I. a) požadavky na podklad. - Průvzdušné neaktivní spáry a trhliny se utěsní. - Dilatační spáry v podkladu musí být v případě potřeby sanovány. II. Lepení desek tepelné izolace - Před realizací budou provedeny odtrhové a výtažné zkoušky. - Před lepením desek musí být osazeny ukončovací a zakládací lišty nebo montážní latě. Na prostupující prvky připevňované k podkladu, navazující části konstrukce a oplechování musí být bezprostředně před lepením desek aplikovány určené těsnící prvky. - Příprava lepící hmoty je popsána v technickém listu těchto výrobků. Do lepcí hmoty nesmí být přidávány přísady, pokud to nepředepisuje technologický postup. - Lepící hmota se nanáší ručně nebo strojně buď na celý povrch rubu desky tepelné izolace, nebo na celý obvod desky ve formě pásu a zároveň uprostřed desky Dokumentace pro provedení stavby 7

8 (nejméně tři terče na jednu desku). - V případě desek z EPS spojovaných s podkladem pouze pomocí lepící hmoty musí být minimálně 40% povrchu desky spojeno lepící hmotou s podkladem. - U tepelné izolace z desek z minerální vlny spojovaných pouze pomocí lepící hmoty musí být s podkladem spojen celý povrch desky. - Desky z minerální vlny s kolmými vlákny vyžadují vždy spojení celého povrchu s podkladem. - Lepící hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních stranách tepelné izolace, ani na ně při jejich osazování vytlačena. - Desky se kladou přitlačením na podklad ve směru od zdola nahoru, na vazbu a bez křížových spár. Výjimku tvoří lepení desek u terénu, kde se desky lepí obvykle od shora dolů. - Desky se lepí vždy těsně na sraz větším rozměrem desky vodorovně. V případě vzniku spáry mezi deskami větší než 2mm, se musí spára vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. U spáry mezi deskami z EPS do 4mm je možné ji vyplnit pěnovou hmotou dle ETICS. Při vyplňování spár je vždy nutné dodržet rovinatost vrstvy tepelné izolace. Spáry musí být vyplněny v celé tloušťce desek. - Pokud je to možné, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Přířezy (zbytky) je možné použít pouze v případě, je-li jejich šířka nejméně 150mm. Takové přířezy desek se nesmí osazovat na nárožích, v koutech, v ukončení systému na stěně nebo podhledu a ani v místech navazující na ostění výplní otvorů. Přířezy smí být pouze jednotlivě rozmístěny v ploše KZS. Svislý rozměr desky tepelné izolace nelze zajišťovat skládáním zbytků desek na sebe. - Lepení první řady desek se provádí do zakládací lišty, nebo pomocí montážní latě. Spára mezi zakládací lištou a podkladem musí být utěsněna. - Desky tepelné izolace musí při lepení dolehnout k přednímu líci zakládací lišty, nesmí ji přesahovat ani být zapuštěny. - Při zakládání první řady desek tepelné izolace pomocí montážní latě se před osazením latě nejprve celoplošně na podklad upevní lepící hmotou skleněná síťovina na výšku minimálně 200mm od spodního okraje budoucí první řady tepelné izolace. Po nalepení desek tepelné izolace a odstranění montážní latě se síťovina přetáhne přes okraj desek na jejich vnější povrch a zatlačí do předem nanesené stěrkové hmoty, která se následně zahladí. Výška přetažené síťoviny na vnějším povrchu desek musí být minimálně 150mm. Při lepení desek tepelné izolace na montážní latě se musí zajistit na vnější dolní hraně KZS okapní nos. - Na nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Je doporučeno desky lepit s přesahem oproti hraně nároží a následně po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah pečlivě zařízne a zabrousí. - Desky tepelné izolace nesmějí překrývat dilatační spáru. V případě upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a změn tloušťky konstrukce projevující se na povrchu podkladu nebo změn materiálů- podkladu se desky tepelné izolace osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny minimálně 100mm. - U výplní otvoru se desky tepelné izolace osazují tak, aby křížení jejich spár bylo minimálně 100mm od rohů těchto otvorů. Lepení desek se u otvorů doporučuje s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. - Ponechání vnějšího ostění výplní bez KZS se nepřipouští bez prokázaného zajištění technických požadavků dle normy ČSN Tepelná ochrana budov-požadavky. - Při provádění zateplení s deskami z EPS je možné po zatvrdnutí lepící hmoty Dokumentace pro provedení stavby 8

9 (obvykle 1-2 dny) rovinnost povrchu vrstvy EPS upravit zbroušením. Pokud je přestávka mezi osazením desek EPS a provedením základní vrstvy delší než 14 dní, musí se vnější povrch desek zbrousit z důvodu odstranění degradované povrchové vrstvy. Po broušení je nutné prach z broušení z povrchu desek odstranit. III. Kotvení hmoždinkami - Druh hmoždinek, jejich počet, poloha a rozmístění v ploše desek tepelné izolace vychází z podmínek a výsledků zkoušek související se stabilitou KZS na podkladu a z podmínek a výsledků zkoušek hmoždinek. - Pro KZS s deskami z minerální vlny s podélnými vlákny se vždy požaduje použití hmoždinek. - Hmoždinky se osazují tak, aby nedošlo k posunu nebo narušení izolantu, zpravidla 1-3 dny po lepení desek tepelné izolace a před provedením základní vrstvy. Při osazování nesmí být překročena maximální doba vystavení hmoždinek UV záření, tzn. doba po kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. Maximální dobu vystavení hmoždinek UV zářením stanovuje jejich výrobce. - Obecné zásady při osazování hmoždinek: - Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu. - Pro KZS z desek z minerální vlny se s vrtáním může začít až po propíchnutí desek vrtákem. - Do podkladu z vysoce porézních hmot a dutinových materiálů se otvory vrtají bez příklepu. - Hloubka provedeného vrtu musí být o 10mm větší než je předepsané kotevní délka dané hmoždinky. - Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinek od okraje je 100mm. - Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. - Osazování zatloukacích hmoždinek se provádí gumovou palicí. Při zatloukání trnu nesmí dojít k jeho poškození. - Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka musí být poblíž nahrazena novou. Špatně osazená hmoždinka se celá odstraní a zbylý otvor se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. Zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. IV. Provádění základní vrstvy - Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina. - Příprava stěrkové hmoty je popsána v technickém listu těchto výrobků. Do stěrkové hmoty není dovoleno přidávat žádné přísady. - Před zahájením provádění základní vrstvy je nutné zajistit ochranu před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. - Před prováděním základní vrstvy se na desky tepelné izolace připevní pomocí stěrkové hmoty ukončovací, nárožní a dilatační lišty. - Stěrková hmotu se pro základní vrstvy nebo pro zesilující vyztužení aplikuje na suché a čisté desky tepelné izolace zpravidla 1-3 dny od ukončení lepení desek a po případném kotvení hmoždinkami. Stěrkovou hmotu lze nanášet ručně nebo strojně. - Základní vrstva musí být provedena maximálně do 14 dnů od ukončení lepení desek. (Pokud bude tato doba překročena, musí být přijata zvláštní opatření Dokumentace pro provedení stavby 9

10 vedoucí k ochraně desek tepelné izolace proti negativnímu působení venkovního prostředí. - Zesilující vyztužení se realizuje před provedením základní vrstvy vtlačením příslušného druhu síťoviny do nanesené vrstvy stěrkové hmoty na desky tepelné izolace. Druh síťoviny a časový odstup před nanášením určuje technologický postup výrobce. Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. Pokud je předepsáno zesilující vyztužení pro větší mechanickou odolnost zateplovacího systému, ukládají se jednotlivé zesilující pásy na sraz bez přesahů. - U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy provede diagonální zesilující vyztužení pruhem skleněné síťoviny o rozměrech minimálně 300x200mm. - V případě styku dvou rozdílných tepelně izolačních materiálu bez přiznané spáry se musí provést zesilující vyztužení ve vzdálenosti minimálně 150mm na každou stranu od styku materiálů. - Základní vrstva se provádí obvykle v tloušťce 2-6mm. Pokud není tloušťka základní vrstvy dostatečná, zajistí se požadovaná tloušťka nanesením druhé vrstvy stěrkové hmoty na vyrovnanou, nezatuhlou a vyschlou původní základní vrstvu (původně nanesená stěrková hmota se skleněnou síťovinou). - Vyztužení základní vrstvy se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do předem nanesené stěrkové hmoty na podklad izolantu tak, aby se pás síťoviny odvíjel shora dolů, vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100mm. - Výztuž základní vrstvy, tedy skleněná síťoviny musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí bát kryta stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být krytí stěrkovou hmotou minimálně 1mm, v místech přesahů síťoviny pak nejméně 0,5mm. Pokud to umožňuje tloušťka základní vrstvy, musí být síťovina uložena ve vnější třetině tloušťky základní vrstvy. - Rovinnost základní vrstvy je dána zejména druhem omítky. Hodnota odchylky rovonnosti na délku jednoho metru nesmí převyšovat hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5mm. - V případě těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy se musí nejprve vytvořit spára o šířce a hloubce potřebná pro daný tmel dle předpisu výrobce. - Dekorativní prvky se zpravidla lepí na dokončenou základní vrstvu v časovém odstupu dle technologie výrobce. Spára po jejich obvodu se zpravidla těsní pružným tmelem určeným k tomuto použití. V. Provádění konečné povrchové úpravy - Před prováděním omítky popř. omítky s nátěrem se zajistí ochrana před znečištěním přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. - Příprava omítky nebo nátěrové hmoty a práci s nimi je dán technologickým postupem výrobce. Do výrobků nesmí být přidávány přísady. - Před nanášením omítky je nutné základní vrstvu penetrovat podkladním nátěrem určeným pro daný typ povrchové úpravy z důvodu zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a snížení savosti podkladu. Penetrační nátěr se nanáší válečkem nebo štětcem na vyzrálou základní vrstvu. - Barevný odstín penetračního nátěru musí být shodný s odstínem omítky v případě možnosti proškrábnutí až na základní vrstvu (např. rýhování omítek) - Omítka se nanáší na suchou a neznečištěnou základní vrstvu, opatřenou penetračním nátěrem ručně nebo strojně. Provádí se zpravidla shora dolů. Pohledově ucelené plochy se musí provádět v jednom pracovním záběru. Dokumentace pro provedení stavby 10

11 Přerušení práce je možné pouze na hranici stejnobarevné plochy, na nárožích a na jiných vodorovných a svislých hranách. - Na jedné stejnobarevné ploše je zakázáno použít více výrobních šarží omítek nebo nátěrů. Technická specifikace jednotlivých materiálu tepelných izolací: EPS 70F - fasádní izolační desky z expandovaného pěnového polystyrénu určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS. Objemová hmotnost v rozmezí 13,5-18 kg.m -3 s trvalou zatížitelnosti v tlaku max kg/m 2. Požadovaná měrná tepelná kapacita v rozmezí J.kg -1.K -1. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W.m -1.K -1. Pevnost v tlaku 70 kpa (při 10% deformaci), pevnost v tahu 100 kpa, pevnost v ohybu 100 kpa. Faktor difúzního odporu v rozmezí Maximální objemová nasákavost při úplném ponoření je 5%. Třída reakce na oheň E dle ČSN EPS Sokl tepelně izolační desky s minimální nasákavostí a vysokou mechanickou pevností. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m -1.K -1. Objemová hmotnost kg.m -3 s trvalou zatížitelnosti v tlaku max kg.m -2. Pevnost v tlaku při 2% deformaci je 60 kpa. Faktor difúzního odporu v rozmezí Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření 3%. Třída reakce na oheň E dle ČSN EPS 100S tepelně Izolační desky ze stabilizovaného expandovaného pěnového polystyrénu. Objemová hmotnost kg.m -3 s trvalou zatížitelnosti v tlaku max kg.m -2. Měrná tepelná kapacita 1270J.kg -1.K -1. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,037 W.m -1.K -1. Pevnost v tlaku je 100 kpa při 10% deformaci Faktor difúzního odporu v rozmezí Maximální objemová nasákavost při úplném ponoření je 5%. Třída reakce na oheň E dle ČSN MV - tepelně izolační materiál s reakci na oheň dle ČSN EN třídy A1. Součinitel tepelné vodivosti 0,037-0,039 W.m -1.K -1. Objemová hmotnost v rozmezí kg.m-3. Krátkodobě je nasákavost 1 kg.m -2 a dlouhodobě 3 kg.m -2. Měrná tepelná kapacita dosahuje hodnot přibližně 1140 J.kg -1.K -1. Faktor difúzního odporu je 1, b.3.4 Vodorovné konstrukce Nově zřizované okenní otvory v přístavbě obecního úřadu budou překlenuty překlady z ocelových válcovaných profilu I140 v počtu 3ks na každé okno. Uložení minimálně 200mm na každé straně. Překlady budou loženy do maltového, případně betonového lóže, následně fixovány klíny a dotěsněny. Vstupy v nově zřízené vnitřní dělící konstrukci v přístavbě obecního úřadu budou opatřeny keramickými systémovými překlady (v souladu s použitým zdivem) o rozměru 115x71x1500mm, s minimálním uložením 125mm na obou stranách. Překlady budou loženy do maltového lóže. Před prováděním zateplení plochých střech je nutné provést navýšení původní atiky z důvodu umožnění provedení zateplení střešní konstrukce. Navýšení bude provedeno o 150mm u kulturního domu a o 250mm u přístavby obecního úřadu, pomocí dřevěných hranolu kotvených pomoci vrutů do atiky. Střešní konstrukce bude zateplena a dále opatřena novým hydroizolačním souvrstvím. Před zateplováním střešního pláště bude provedena oprava stávajícího povrchu. Provede se vyspravení původní krytiny případně poškozená místa a bubliny na stávající krytině z asfaltových pásu se prořežou, vysuší a případně přelepí novou vrstvou asfaltového pásu. Následně se provede plnoplošné přelepení střechy v jedné vrstvě asfaltovým pásem bez posypu. Provede se penetrace vyspraveného podkladu, pro Dokumentace pro provedení stavby 11

12 vytvoření přilnavého podkladu pro střešní izolaci. Nátěr je možné natírat, stříkat či nanášet pomoci válečku. U ploché střechy nad kulturním domem, bude na vyspravenou a napenetrovanou původní krytinu nalepen pomocí asfaltového nátěru nanášenou bodově za horka (AOSI asfalt oxidační stavebně izolační) izolační systém, který je tvořen tepelnou izolací ze samozhašivého stabilizovaného polystyrénu, EPS 100S, tl.100mm, se součinitelem tepelné vodivosti =0,037 W.m -1.K -1 (bližší požadované vlastnosti tepelného izolantu jsou uvedeny v části části b.3.3 Tepelná izolace). Druhou vrstvu bude tvořit kompletizovaný střešní dílec s izolaci z polystyrénu EPS 100S Stabil tl.120mm s nakašírovaným SBS modifikovaným asfaltovým pásem v tl.3mm, s kombinovanou spřaženou vložkou, s pevnosti v tahu 800N/5cm, se sklopným dílcem, s přesahem asfaltových pásu 80mm, lepeným na podklad z EPS izolace jednokomponentním polyuretanovým lepidlem za studena, vhodným pro styk daných materiálu, v množství daném dodavatelem. Jednotlivé vrstvy budou kladeny se vzájemným přesahem spár. Druhá hydroizolační vrstva se provede z plnoplošně natavených asfaltových modifikovaných pásů s nenasákavou vložkou ze skelné tkaniny s minerálním posypem tl. 5,2 mm. Vrchní hydroizolační pás, z SBS modifikovaného asfaltu, v tl.5,2mm. Je složen z polyesterové netkané vložky 250g/m 2 a z SBS modifikovaného asfaltu. Horní povrch tvoří břidlicový posyp modrozelený. Dolní povrch odtavovací fólie. Klade se plnoplošným natavením na podkladní pás, který tvoří horní vrstvu tepelného izolantu. Vnitřní boční stěny atiky budou zatepleny obdobnými kompletizovanými dílci tl.50mm. Přechod mezi vodorovnou izolaci a svislým zateplením bude proveden náběhovým klínem z EPS. Náběhový klín bude izolován SBS modifikovaným asfaltovým podkladním za studena samolepícím pásem, s nosnou vložkou s vysokou odolnosti proti roztržení, se spodní stahovací fólií a vrchní krycí spalitelnou folií. Vrchní vrstva bude provedena hydroizolačním pásem, viz zateplení střechy nad přístavbou obecního úřadu. Vrchní hrana atiky bude tepelně izolovaná izolantem z XPS v tl.50mm, opatřeným zakrytím z OSB desek, a následně klempířským prvkem. U ploché střechy nad přístavbou obecního úřadu bude použito zateplení pomoci kombinace tepelného izolantu z EPS 100S Stabil tl.140mm (spodní vrstva), lepeného za studena jednosložkovým vytvrzujícím PUR lepidlem. Druhá vrstva je pak tvořena střešními deskami z tuhé MV v tl.80mm, ložených s přesahem spar a lepených za studena jednosložkovým vytvrzujícím PUR lepidlem. První hydroizolační vrstva je tvořena na MV samolopícím SBS modifikovaným asfaltovým pásem s vrchní krycí svařovací fólii. Druhá hydroizolační vrstva, z SBS modifikovaného asfaltového pásu, v tl.5,2mm. Je složena z polyesterové netkané vložky 250g/m 2 a z SBS modifikovaného asfaltu. Horní povrch tvoří břidlicový posyp modrozelený. Dolní povrch odtavovací fólie. Klade se plnoplošným natavením na podkladní pás. Izolace podlahy v prostoru půdy a podstřešního prostoru je řešeno pomocí volně loženého izolantu z minerální vlny, celkové tloušťky 240mm. Navrženo provedení ve dvou vrstvách, tedy 2x 120mm. Vlastní podlaha bude řešena jako pochozí, a to prostřednictvím roštu vytvořeného pomoci dřevěných hranolů (průřezu 100x120mm), a nášlapné vrstvy tvořené velkoformátovými deskami z lisovaných plošně orientovaných třísek, s tloušťkou desek 18mm, rozměrů 625x2500mm. Ložených ve dvou vzájemně kolmých vrstvách. Desky jsou k roznášecí konstrukci fixovány přišroubováním samořeznými nerez šrouby ve vzájemné vzdálenosti max.1m. Dřevěné hranoly tvořící nosnou (roznášecí) konstrukci jsou kladeny vzájemně kolmo s fixací v místě styku prošroubováním, nebo probitím. Dokumentace pro provedení stavby 12

13 Tepelný izolant je vložen mezi dřevěné hranoly na vyčištěnou (vysátou) podlahu půdního prostoru opatřenou parozábranou. Vrchní vrstva izolantu bude překryta pojistnou hydroizolací z fólie. Žádná dřevěná konstrukce se nesmí ke komínovému tělesu přiblížit více jak na vzdálenost 50mm. Parozábrana je navrhována jako kontaktní třívrstvá fólie, složená z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminové fólie. Fólie bude v minimální gramáži 110g/m 2. Parozábrana musí být slepená ve vzájemných přesazích a napojena na prostupující a navazující konstrukce lepící páskou. Pojístnou hydroizolací provést z kontaktní vysoce difuzní membrány o hmotnosti 270g/m2. Fólie je složena ze spodní netkané polyesterové textilie a z vrchního funkčního zátěru. Spoje se vzájemným přesahem jsou opatřeny přelepy lepící páskou. Stejným způsobem budou také ošetřeny napojení na navazující konstrukce. Stávající otvor ve stropní konstrukci v místnosti skladu v budově knihovny bude zakryt ze strany půdy vytvořením záklopu z dřevěných fošen tl.25mm, ložených na sraz a přišroubovaných ke stropní konstrukci. Uložení jednotlivých desek min.150mm na obou stranách. b.3.5 Podlahové konstrukce a povrchová úprava stěn a stropů Vnější fasádní plochy vzniklé dodatečným zateplením stávajících ploch, budou opatřeny povrchovou úpravou silikonovou probarvenou omítkou, v soklové části minerální mozaikovou omítkou z jemnozrnného marmolitu. Fasádní nezateplované plochy, budou opatřeny penetrací, stěrkou s výztužnou síťovinou a konečnou povrchovou úpravou z probarvené silikonové omítky (v soklové části minerální mozaikovou omítkou z jemnozrnného marmolitu). V případě nerovnosti bude podklad zapraven maltovou směsí (předpokládá se v ploše 15% nezateplované fasády). U větších nerovnosti bude provedeno vylepení nerovnosti deskou z EPS 70F v patřičné tloušťce. Předpokládá se, že by tloušťka výlepu neměla přesáhnout 20-30mm, v ploše 10% nezateplované fasády. Barevné řešení fasády bude odsouhlaseno před zahájením patřičných prací na základě dodaných vzorku zvolených odstínu. Nově vytvořené vnitřní plochy obvodových konstrukcí, případně poškozené plochy, budou opatřeny jádrovou jemnou omítkou, zrnitostí 1,2mm, určenou pro ruční omítání. Následně bude povrch opatřen vnitřní štukovou omítkou, zrnitosti 0,7mm (alt. dle přání investora menší). Nově vytvořené vnitřní plochy a nově zapravené vnitřní plochy budou následně vymalovány. Malba dvojnásobná bílá. Nášlapné plochy, odhalené změnou umístění výplní dveřních otvorů, budou lokálně zapraveny. Vlastní nášlapná vrstva bude v totožném provedení okolní nášlapné plochy. V prostoru přístavby obecního úřadu bude po provedení nových vnitřních dělících konstrukci ponechána původní betonová mazanina. Doporučuji proto investorovi provést finální nášlapnou vrstvu, která není v rámci projektové dokumentace řešena. Veškeré repasované, nebo ponechané kovové konstrukce budou opatřeny novou povrchovou úpravou a to v rozsahu odstranění stávající povrchové úpravy, následném provedení podkladního nátěru a finálního povrchového nátěru provedeném ve dvou vrstvách. Použité nátěrové hmoty musí být v souladu s podkladním materiálem a vnějším použitím. Dřevěné podbití přesahu sedlové střechy na budově obecního úřadu, a plechové podbití přesahu budovy knihovny a hasičské zbrojnice, budou opatřeny vhodným nátěrem do vnějšího prostředí k danému povrchu, provedeném ve dvou vrstvách. Vlhkosti napadené plochy stěn v objektu knihovny budou zbaveny povrchové úpravy v celé ploše napadené zdi a vlhké zdivo bude vysušeno. Následně bude provedena injektáž v patě stěny injektáží silikonovou mikroemulzní. Injektáž lze provádět na předem Dokumentace pro provedení stavby 13

14 připraveném povrchu opatřeném stěrkou pro zamezení výtoku injektážní emulze. Vrtné otvory průměru 30mm budou vyvrtány se vzájemným odstupem 100 až 120mm, pod úhlem 25 až 45 stupňů šikmo dolů. Hloubka vrtného otvoru je zhruba o 50mm menší, než je tloušťka zdi. Výchozí bod se musí stanovit tak, aby byla zachycena minimálně jedna ložná spára. Doporučuji provedení ve dvou nad sebou ležících vrtných řadách s otvory přesazenými o polovinu odstupu. Doba nasáknutí mikroemulze činí min. 8 hod. Takto injektované zdivo bude opatřeno sanační jádrovou omítkou v min. tl. 20mm (možno provést jako dvouvrstvou, s přestávkou do 24 hod). Po zatvrdnutí a vyschnutí jádrové omítky (cca po 5-ti dnech) provedeme povrchovou úpravu z jemné štukové omítky s vysokou propustnosti vodních par. Finální (barevnou) povrchovou úpravu provést s nátěrové hmoty určené pro sanační omítky. Při provádění sanace budou dodrženy veškeré technologické postupy a podmínky dané výrobcem použitého sanačního systému. Technická specifikace jednotlivých materiálu sanace vlhkého zdiva: Injektážní silikónová mikroemulze silikónový mikroemulzní koncentrát vhodný pro zdivo s vysokým stupněm provlhnutí, smísitelný s vodou, přibližná hustota 950 kg/m 3, teplota ovzduší během aplikace v rozmezí +5st. C do +26st. C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5st. C Sanační jádrová omítka omítka určená k sanaci vlhkého zdiva a zdiva zatíženého solnými výkvěty, určená pro strojní i ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí, hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad, odpuzující vodu, odolná vůči solím, propouštějící vodní páry (µ= max. 12), aplikuje se na mechanicky očištěnou plochu, přídržnou min. 0,3N/mm 2, teplota ovzduší a podkladu během aplikace nesmí klesnout pod +5st. C Jemná štuková omítka s vysokou propustnosti vodních par omítková směs na vápenocementové bázi, k použití jako jemná omítková malta, hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad, propouštějící vodní páry (µ= max. 15), teplota ovzduší a podkladu během aplikace nesmí klesnout pod +5st. C, rovněž se nesmí provádět během silného větru a při dešti b.3.6 Výplně otvorů Výplně stavebních otvorů jsou řešeny jako plastová okna, nebo dveře. Plastové rámy jsou vyrobeny z pětikomorového systému, v případě oken a prosklených dveří jsou zaskleny čirým tepelně izolačním dvojsklem s výsledným celkovým součinitelem prostupu tepla U w(d) =1,2 W.m -2.K -1. Okna budou opatřeny kováním s mikroventilací a vnitřními horizontálními žaluziemi. Součástí dodávky oken jsou vnitřní a vnější parapety. Vnitřní parapety jsou řešeny jako plastové s mramorovým dekorem. Vnější jsou z poplastovaného ocelového plechu s plastovými koncovkami. Vnější vstupní plastové dveře do prostor obecního úřadu a přístavby jsou z plastového 5-ti komorového profilu, pravé, s výsledným součinitelem prostupu tepla dveří U d =1,2 W.m -2.K -1. Vstupní dveře do prostor obecního úřadu jsou částečně prosklené, kopírující vzhled již osazených dveří do obecního úřadu. Dveře do přístavby jsou plné, bez zasklení. Dveře jsou opatřeny třídílnými panty s bezpečnostní úpravou proti vysazení, dále samozavíračem s aretaci, opatřeny bezpečnostní zámkovou vložkou a bezpečnostním kováním klika-madlo, případně klika-klika (dle přáni investora). Nově zřizované vnitřní dveře, barvy bílé, vedoucí do nově vzniklých vnitřních prostorů, jsou navrženy jako pravé a levé, světlé šířky 1m, a světle výšky 1970mm, v Dokumentace pro provedení stavby 14

15 jednoduchém provedení s polodrážkou, kdy vnitřní výplň dveří je tvořena voštinovou vložkou. Dveře jsou vybaveny kováním klika-klika s dlouhým štítkem, provedení z pozinkovaného plechu, s profilovou cylindrickou vložkou pro osazení zámku. Dveře budou osazeny v ocelové zárubni v provedení pro cihelné zdivo, v příslušném rozměru pro daný rozměr dveří a tloušťku zdiva, vyrobených z plechu minimální tloušťky 1,5mm, opatřeny ochranním převozním nátěrem. Finální povrchová úprava bude provedena nátěrem barvou černé barvy, vhodnou k danému použití, ve dvou vrstvách. Zárubně jsou vybaveny 3-mi pevnými závěsy. Veškeré výplně otvorů s popisem a se soupisem doplňků jsou vypsány ve výpisu prvků a jejich umístění je znázorněno ve výkresové dokumentaci. Technická specifikace vnějších výplní stavebních otvorů: Okna - plastová okna minimálně z pětikomorového profilu z prvoplastu (nepovoleno používání recyklovaných plastů) o stavební hloubce rámu min. 70mm, křídla min. 80mm. Výška rámu min. 66mm, výška křídla min. 77mm. Celková pohledová výška 115mm. Profil třídy A dle ČSN EN Rám bude vyztužen uzavřenou pozinkovanou ocelovou armaturou o tl. min. 1,5mm. Okenní křídlo bude vyztuženo pozinkovanou ocelovou armaturou o tl. min. 1,5mm. Celkově bude k oknu doložena výrobní dokumentace, statický výpočet jednoho prvku i celé sestavy. Odolnost proti zatížení větrem (ČSN EN 12211) třída B4 (relativní průhyb < 1/200). Barva profilů oken dle specifikace a to jako celek včetně doplňků. Podkladový profil bude pětikomorový s výplní druhé a páté komory polystyrénem. Do tohoto profilu bude mechanicky kotven vnější parapet. Zasklení tepelně izolačním dvojsklem s distančním rámečkem (swisspacer y 0,044 W.m - 1.K -1 dle EN ISO s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a argonu). Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 5mm). Zasklení musí být navrženo tak, aby bylo v souladu s ČSN a dle ČSN mohou být změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin. Celoobvodové kování, otvíravě-sklopné. Všechna křídla musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Těsnění bude integrované na profilu a musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN , ČSN EN 1027 a ČSN EN Současně s výše uvedenými požadavky je nutné splnění požadavků kritických povrchových teplot včetně kritické povrchové teploty v ostění dle ČSN :2011. Výplně otvorů musí splňovat třídu zvukové izolace 2 dle ČSN Akustika. Okna jsou volná. Výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna, dle směrnic dodavatele profilů. Dveře - plastové dveře minimálně z pětikomorového profilu z prvoplastu (nepovoleno používání recyklovaných plastů) o stavební hloubce rámu min. 70 mm, křídla min. 80 mm. Výška rámu min. 66, výška křídla min. 77 mm. Celková pohledová výška 115 mm. Profil třídy A dle ČSN EN 12608, tzn. vnější stěny tloušťky 3mm, s výrobní tolerancí ±0,2 mm. Rám bude vyztužen uzavřenou pozinkovanou ocelovou armaturou o tl. min. 1,5mm. Dveřní křídlo bude vyztuženo pozinkovanou ocelovou armaturou o tl. min. 1,5mm. Celkově bude k dveřím doložena výrobní dokumentace a statický výpočet celé sestavy. Dokumentace pro provedení stavby 15

16 Těsnění musí zajišťovat dokonalé utěsnění spár mezi rámem a dveřním křídlem. Všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN , ČSN EN 1027 a ČSN EN Současně s výše uvedenými požadavky je nutné splnění požadavků kritických povrchových teplo včetně kritické povrchové teploty v ostění dle ČSN Dveřní práh bude proveden max. do výšky 20mm nad přiléhající podlahu. Musí být proveden s přerušeným tepelným mostem. Prosklené dveře budou opatřeny reflexním pruhem ve dvou úrovních. Ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny oproti pozadí, zeména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Výplně otvorů budou dodány a zabudovány odbornou firmou s dostatečnou praxí, která provede odborné zaměření všech otvorových výplní a uvede do souladu výsledky svého zaměření s požadavky projektové dokumentace a technologii výroby zvoleného výrobce oken. V rámci projektové přípravy byly zaměřeny všechny typy oken, byly však rozměrově sjednoceny pro stavební otvor. Okna budou osazena dle detailů uvedených v PD. Jedná se o umístění do stávající pozice původních výplní otvorů. Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Spára v napojení parapetu na rám okna musí být vyplněna těsnicím materiálem, pro prachovou, průvanovou a difúzní uzávěru. Spára v napojení na okolní konstrukce ostění nebo oken musí být po celém obvodu okna (i pod parapetem), provedena podle požadavků ČSN :2011 a vyhlášky 148/2007 Sb. zevnitř parotěsně, zvenku vodovzdorně a paropropustně. Z exteriéru bude parapet upraven klempířsky, viz. část b.3.7 Stavební výrobky. Zateplení parapetu, ostění a nadpraží bude provedeno dle části b.3.3 Tepelné izolace. Nakládaní, transport, přesun a zabudování oken bude provedeno výrobcem, nebo jiným zodpovědným subjektem. Je nutno použít odpovídající počet pracovníků a případně zvolit odpovídající technologii přepravy. Výplně otvorů nesmí být poškozeny technicky, funkčně ani vizuálně. Jakékoliv poškození, včetně vizuálního, je považováno za vadu výrobku. Kotvení výplní bude provedeno dle technologického předpisu dodavatele oken. První kotva musí být max. 200mm od rohu a následně po vzdálenosti max. 700mm (nestanoví li technologický předpis jinak). Kotvení bude provedeno pomocí ocelohliníkových pozinkovaných rámových kotev ukotvených na oknech. Ke každému výrobku bude před realizací doložen nákres rozmístění kotevních bodů se statický, výpočtem kotvení. b.3.7 Stavební výrobky Nové výplně okenních otvorů budou opatřeny novými vnitřními a vnějšími parapety. Již vyměněná okna, budou opatřena novými vnějšími parapety. Ty budou z poplastovaného ocelového plechu, s plastovou koncovkou. Klempířské prvky, oplechování stříšky nad vstupem, oplechování atiky jsou navrženy z poplastovaného ocelového plechu. Stříška nad vstupem do kulturního domu bude opatřena novou plechovou krytinou, v provedení hladké krytiny se stojatou drážkou. Původní kovové skříně elektroměru budou demontovány. Nově bude provedena montáž nových skříní pouze však v místech zapojení elektroměru. Nepoužívané elektroskříně budou zrušeny zazděním. Nové dešťové žlaby a svody, mimo repasovaných žlabů a svodů v uliční části objektu, jsou navrženy z poplastovaného ocelového plechu ( 150mm žláb, 120mm svod, u vstupu do objektu kulturního domu pak hranatý žlab vel.135mm, a svod 87mm). Součásti dodávky dešťových žlabů jsou i žlabové kotlíky patřičných rozměrů. Současně Dokumentace pro provedení stavby 16

17 s osazením nových svodů, bude provedeno osazení nových gajgrů. Žlaby, svody a lapače je nutné kontrolovat a čistit, zejména pak v jarním a podzimním období. Osvětlení vstupu bude nově provedeno osvětlením ovládaným pohybovým čidlem. Případná nutná oprava, nebo úprava instalace bude provedena v nezbytně nutném rozsahu. Větrací otvory na fasádě objektu budou zakryty plastovými, nebo kovovými krytkami kruhového, nebo čtvercového průřezu, opatřeny síťkou proti hmyzu a prodlužovací části průřezu dle prostupu, délky 240mm. Vodorovná prostupka bude vložena do zdi v hloubce 100mm, utěsněná tmelem či pěnou. Elektroskříně budou vybaveny novými kovovými dvířky, osazenými včetně rámu. Dvířka budou opatřeny patřičným označením a budou uzamykatelné. HUP bude vybaven novou plastovou skříni, osazenou na stávající základ. Vstupní část do budovy obecního úřadu bude opatřeno novým zábradlím vytvořených z jaklových profilů dle přiloženého schématu. V dvorní části objektu knihovny bude pro instalaci vnější jednotky plynového tepelného čerpadla zřízená zpevněná plocha z betonových dlaždic ložených do násypu a ohraničených betonovými obrubníky. Stavební výrobky jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. Veškeré klempířské, zámečnické a ostatní prvky budou během transportu a montáže opatřeny ochrannou vrstvou (např.fólii), která bude demontována v nejzazší možný termín (z důvodu ochranný povrchové úpravy). Technická specifikace materiálu klempířských prvků: Poplastovaný ocelový plech - žárově pozinkovaný plech min. tl.0,7mm, povrchově chráněn vrstvou měkčeného PVC, výrobky dodány s ochrannou fólii proti poškrábaní při manipulaci a montáži. Kotvení prováděno lepením, alternativně lze provést kotvením či připevněním (nepřímým kotvením). Spojování jednotlivých částí lze provést lepením, případně nýtováním, vždy však musí být spoj vodotěsný. Styk mezi klempířským prvkem a okolními konstrukcemi musí být vodotěsně zapraven. Životnost spojů a styků, musí odpovídat životnosti spojovaných prvků. Pokládku klempířských prvků provádět vždy na rovný, čistý povrch. Minimální sklony ploch zajišťující odvod vody jsou 3 stupně (5,24%), minimální přesah okapnice od svislé konstrukce je 30mm. Dešťové žlaby jsou navrženy jako půlkruhové, alternativně čtvercové uchyceny háky v požadovaném spádu ve vzájemné vzdálenosti 1m. dešťové svody kruhového průřezu jsou na žlaby napojeny žlabovými kotlíky. Přichyceny jsou k fasádě prostřednictvím objímek (zdeřemi) ve vzdálenosti 2m. b.3.8 Dokončovací práce Po provedení kontaktního zateplovacího systému bude provedeno osazení popisných tabulí, apod. Po dokončení stavby bude provedena rekultivace poškozených okolních ploch, v případě poškození komunikace bude provedena její oprava. Veškeré vnitřní prostory budou vyklizeny od nečistot. Víceúčelový objekt obecního úřadu není v současnosti vybaven bleskosvodným systémem. Doporučuji tedy, aby během provedení stavebních prací v rámci energetických úspor, byla navržena a provedena bleskosvodná ochrana, dle platných norem. VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PATŘIČNÝ DOKLAD (ATEST). PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ. Dokumentace pro provedení stavby 17

18 VEŠKERÉ ZABUDOVANÉ PRVKY BUDOU DOPRAVOVÁNY NA STAVENIŠTĚ I MIMO NĚJ, S OHLEDEM NA OCHRANU DANÉHO PRVKU PŘED JEHO POŠKOZENÍM. VIZUÁLNĚ POŠKOZENÝ VÝROBEK JE POVAŽOVÁN ZA VADNÝ VÝROBEK. c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce Netýká se této stavby. Navrhované nové konstrukce nejsou nosné. d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů Zateplení objektu je navrženo z běžných stavebních materiálů, které nevyžaduji zvláštní postupy při provádění. Veškeré pracovní postupy budou probíhat v souladu s normou ČSN a ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). e. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby Při stavbě je nutno dodržovat běžné technologické postupy charakteristické pro typy jednotlivých konstrukcí. Při mokrých stavebních procesech je nutno dodržovat technologické přestávky dle požadavků certifikovaných stavebních systémů i případných jednotlivých komponentů (přísady, příměsi). Jednotlivé postupy prací určí zhotovitel stavby, v případě nejasnosti je povinen zhotovitel kontaktovat projektanta. Provádění mokrých procesů je možno pouze při dlouhodobých teplotách vyšších než +5ºC. Při provádění veškerých stavebních prací je nutné postupovat dle příslušného technologického postupu daného projektovou dokumentaci, případně technologii provádění dodavatele materiálů. Dále je nutné zabezpečit, aby byly tyto konstrukce chráněny proti dešti a zvýšené vlhkosti. Při stavebních pracích je nutno dodržovat normy týkající se tolerancí a odchylek stavebních konstrukcí a povrchových úprav. Stejně jako normy pro jednotlivé typy konstrukce. Použité materiály musí dosahovat minimálně kvalit uvedených v projektové dokumentaci, nebo vyšších. f. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů Před započetím veškerých bouracích prací je nutné veškeré statický rozhodující konstrukce řádně zajistit. Dokumentace pro provedení stavby 18

19 g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí Před provedením lepení fasádního izolantu bude provedena kontrola podkladu. Před prováděním základní výztužné vrstvy, bude provedena kontrola spojitosti a kotvení desek zateplovacích systému. Dále bude provedena kontrola po provedení základní výztužné vrstvy, před nanášením finální povrchové úpravy. Během provádění zateplení střešní konstrukce bude provedena kontrola připravenosti podkladu před započetím lepení vlastního tepelného izolantu. Následně bude provedena prohlídka během vlastního provádění zateplení, a to před provedením finální povrchové úpravy. h. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady dodány objednatelem, zejména pak dokumentace ke stavebnímu řízení, ze které jsou převzatý veškeré navržené opatření a konstrukce. Projektová dokumentace je zpracována programy: AutoCAD, Microsoft Office, PDF Creator. Projektová dokumentace vychází z platných, doporučených a závazných norem ČSN. Projektová dokumentace vychází z požadavků stavebního zákona č.183/2006 Sb., ve znění novely zákona č.350/2012 Sb., vyhlášky č.499/2006 Sb. o rozsahu dokumentace, ve znění novely vyhlášky č.62/2013 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby, případně dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné vypracovat dokumentaci skutečného provedení v podrobnosti dostatečně obhajující provedené změny oproti prováděcí dokumentaci. Před zahájením realizace stavby (předání staveniště) je investor, povinen přizvat na stavbu projektanta. Tato schůzka bude oznámená minimálně 5 pracovních dnů předem. V případě nepřizvání projektanta nebude brán zřetel na odlišné provedení a následné vícepráce. Odlišnost v provedení stavby od projektové dokumentace bude bráno jako porušení projektové dokumentace. Schůzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena bezplatně. V Ostravě Vypracoval: Ing. Lukáš Slepčan Dokumentace pro provedení stavby 19

20 zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, Želatovice Investor: Zhotovitel projektových prací: Obec Podolí Podolí Želatovice IČ: DIČ: CZ ASA Expert a.s. Konečného 1919/ Slezská Ostrava IČ: Ing. Pavel Petruška autorizovaný inženýr ČKAIT Ing. Lukáš Slepčan zodpovědný projektant Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 26/02/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Hasičské zbrojnice v Bernarticích Místo stavby: Parcela číslo: 89/2 Katastrální

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Tento montážní návod je závazný pro přípravu a realizaci certifikovaných vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále ETICS) Stavo-Therm a Stavo-

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o.

www.paulin.cz Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. Technologický předpis pro ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Paulín CZ, s.r.o. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 3 1.1 Podmínky pro montáž systémů 3 1.2 Posouzení a příprava podkladu 4 1.3 Provádění montáže systémů 5 1.3.1

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ...

LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika. Technologický předpis provádění zateplovacích systémů. Cemix THERM DIFU ... LB Cemix, s.r.o. Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika Technologický předpis provádění zateplovacích systémů Cemix THERM DIFU Schválil: Vypracoval:... Petr Semera výrobně technický ředitel

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Kontaktní zateplovací systém. Technologický předpis montáže

Kontaktní zateplovací systém. Technologický předpis montáže Kontaktní zateplovací systém Technologický předpis montáže Vydání č. 2 Datum vydání: 02/2016 Tato verze nahrazuje vydání č.1 z 03/2014 OBSAH: 1. Základní pojmy 2. Seznámení se systémy vnější tepelné izolace

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152 S01 PODLAHA NA TERÉNU DLAŽBA ZÁDVĚŘÍ, CHODBA, SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST 220 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPIDLO LITÝ POTĚR Samonivelační anhydritový potěr (rovinatost vrstvy ± 2 mm na 2 m lati), např. Cemix C20 PODLAHOVÉHO

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST 1. Účel objektu Objekt slouží jako bytový dům. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 2. Zásady architektonického

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více