Obsah zápisu za rok 2004.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah zápisu za rok 2004."

Transkript

1 Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od , dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina. Je nyní na všech občanech, jak se naučí využívat všechna práva a možnosti, které členství v EU poskytuje, ale také i jak se naučí plnit povinnosti, které s tímto členstvím souvisí Z místních událostí nutno uvést dokončení všech řízení spojených s likvidací nemocnice a její prodej vítězi výběrového řízení, který založil novou organizaci Nemocnice Počátky s.r.o. a po určitém zdržení i zaplatil dohodnutou částku. Nepodařilo se však zajistit do konce roku příslušná vyjádření a povolení úřadů a i fin.prostředky na rekonstrukci objektu, takže práce na přestavbě nemocnice na ústav pro dlouhodobě nemocné budou zahájeny až v 1.čtvrtletí Nepříjemnou zprávou bylo oznámení vedení kraje Vysočina, že hodlá od uzavřít Dětskou léčebnu ve sv. Kateřině jako její zřizovatel a nabízí celý areál k odprodeji. Na druhé straně byl úspěšně dostavěn Dům pečovatelské služby č.2 s 11 byty, provedena nákladná rekonstrukce Havlíčkovy ulice, díky velké státní dotaci byla provedena rekonstrukce budov základní a mateřské školy i plynofikace budovy čp.87 v Horní ulici používané Kulturním zařízením města a poštou. Uskutečnil se již druhý Den přírody a třetí ročník Václavských slavností spojený s otevřením počátecké věže pro veřejnost. Kromě dnes již tradičních přátelských styků s městem Konolfingen ve Švýcarsku začala se rozvíjet i spolupráce s městem Lokca na Slovensku. V souvislosti se záměrem postavit v blízkosti města dvě větrné elektrárny se naše veřejnost rozdělila na dva tábory příznivců a odpůrců této stavby, rozhodnout musely až výsledky ankety vyhlášené Zastupitelstvem města. Vyhráli odpůrci. 3

2 Obsah zápisu za rok List číslo Název statě List číslo Název statě 5 Činnost Měst.rady a zastupitelstva 40 Vodotechnické služby s.r.o. 9 Výstavba města 40 Změny v obchodní síti 12 Hospodaření města 41 Výchovný ústav pro děti a mládež 17 Matrika města 42 Agrodružstvo Počátky 19 Změny ve zdrav.službách 44 Návštěva ze Slovenska z Lokce 20 Péče o staré občany 45 Větrné elektrárny 22 Žijí mezi námi 47 Provoz solária 24 Volby v roce 2004 a vstup do EU 47 Den přírody 25 Místní poplatky změny 50 Václavské slavnosti 26 Obvodní odd. policie ČR 51 Kulturní a společenské dění let Hasičského sboru 60 Tříkráloví koledníci 27 Počasí 61 Zázraky přírody 30 Římsko katolická církev v Počátkách 61 Čápi na náměstí 32 Základní škola 62 Historie lyžování v Počátkách let mateřské školy 66 Slunce a čas 36 Několik údajů ze statistiky 66 Jubilejní 50.ročník fotbal.turnaje 37 Městská knihovna let chovatelů drob.hosp.zvířat 38 Horní Vilímeč, historie, současnost 68 Vítěz telev.soutěže,,neváhej a toč 4

3 Činnost Městské rady a zastupitelstva v roce Městská rada zasedala v roce 2004 celkem 14x usnesení č.24 až 37. Z výpisů usnesení z jednotlivých schůzí rady uvádím zvlášť jen ty body, které se netýkají běžné agendy v pravomoci městské rady, jako jsou bytové otázky, návrhy odprodejů pozemků, běžné změny v hospodaření města, styk s krajem Vysočina a dalšími úřady i s pověřeným Městským úřadem v Pelhřimově. Zasedání č.24 z 12.ledna - projednány změny v organizaci Společná správa lesů, uloženo vypracovat nový statut pro příspěvkovou organizaci Správa lesů Počátky, která by obhospodařovala pouze majetek města Počátky. Zároveň vyřešit fin. vypořádání společné pily a její další provoz, - svěřit správu bytového a nebytového fondu města místo fy. Bytep spol.s.r.o. Kamenice n.l. nástupnické organizaci Realitní kancelář Koubská s.r.o. Pelhřimov, - uzavřít smlouvu o výkonu lékařské služby první pomoci na rok 2004 s Územním střediskem záchranné služby Jihlava, - projednat v zastupitelstvu návrh hejtmana kraje Vysočina na bezplatný převod Lázní sv. Kateřina na město Počátky, protože stávající Dětská léčebna se bude rušit. Zasedání č.25 z byla schválena příloha č.2 ke smlouvě s Vodotech.službami s.r.o. na správu a údržbu majetku ve vlastnictví města se specifikací cen prací a služeb na rok 2004 v celkové hodnotě 3, Kč, - byla projednána spolupráce při správě a provozu věže kostela sv.jana Křtitele Počátky čp.34 s Českobudějovickým biskupstvím. Správu bude provádět městské muzeum, - negativní stanovisko města k plánovanému vybudování úložiště radioaktivního odpadu v obvodu MěÚ Třešť u obcí Rohozná, nebo Růženná. Zasedání č.26 z schválen převod areálu nemocnice na novou právnickou osobu Nemocnice Počátky s.r.o. čp. 206 Počátky. Zasedání č.28 z návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2003 pro zastupitelstvo, 5

4 - vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího org. složky Správa lesů Počátky s nástupem od , - schválena kupní smlouva na areál nemocnice za 3, Kč, - schválena smlouva na restaurování maleb v zasedací místnosti v čp.87 s akadem. arch. Milanem Hubeňákem za Kč, - schváleno uzavření smlouvy na rekonstrukci areálu škol s fy.inex Mor.Budějovice, vítězem výběrového řízení, - schválena nabídka cca 300 starých oken ze školních budov bezplatně občanům, - stále ještě pokračuje jednání s krajem Vysočina o dalším osudu Lázní sv. Kateřiny. Zasedání č.29. z 19.4 o4 - schválen návrh pro zastupitelstvo na majetkové vypořádání pozemkových parcel silnic a chodníků mezi městem a krajem Vysočina, - za vedoucího Správy lesů Počátky byl vybrán Radek Mráček, - byl schválen nový organizační řád Kulturního zařízení města, - byl stanoven termín na slavnostní otevření Domu s pečov.službou č.2 na od 11 hodin. Zasedání.č.30. z zastupitelstvu doporučeno schválit převod pozemků v areálu Dětské léčebny na město, které sousedí se zdroji pitné vody, případně pozemky bez závazků, - byl schválen Domovní řád pro domy s pečovatelskou službou, výše nájemného za 1m2 a ceny jednotlivých služeb, - schválena nabídka prodeje sanitních vozidel z bývalé nemocnice. Zasedání č. 31. z zastupitelstvu doporučeno schválit Zřizovací listinu Pečovatelské služby v Počátkách, dále pak prodej větších výměr pozemků v Horní Vilímči a schválení půjček z fondu modernizace bydlení pro fyzické i právnické osoby, - schválena zpráva Dozorčí rady VTS za rok 2003, - schválen návrh na rozdělení majetku Společné správy lesů a vypořádání pracoviště pily včetně pomocného zařízení ze společného majetku. Zasedání č.32. z bylo schváleno, že novým odborným lesním hospodářem pro zajištění součinnosti při hospodaření v městských lesích se stal Ing.Josef Topka z Horní Cerekve, - schválen návrh smlouvy o výpůjčce tělovýchovných zařízení mezi městem a TJ Spartak. O upřesnění smlouvy bude dále jednáno se zástupci TJ Spartak. 6

5 Správu všech tělovýchovných zařízení bude zajišťovat firma Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, - byla ustavena odborná skupina pro informace a jednání o větrných elektrárnách. Zasedání č. 33. z pro případnou dotaci od státu bylo uloženo jednateli VTS s.r.o. a ved.stavebního odboru shromáždit požadavky na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic 2.a 3.třídy, obdobně i místních komunikací včetně předběžně odhadnutých nákladů, - byla schválena kupní smlouva mezi Společnou správou lesů v likvidaci a městem Počátky na odkup movitých věcí a technického zhodnocení pily za Kč. Zasedání č.34 z rada doporučuje zastupitelstvu schválit v rozpočtu na rok 2005 fin.rezervu milion korun na případné investiční akce, - schválen nákup lesních pozemků od pí.marcely Dolejšové za Kč, - užíváním a hospodařením s věží kostela sv.jana Křtitele čp.34 bylo na dobu určitou do pověřeno Městské muzeum, - byla schválena smlouva o dílo mezi Městem Počátky a VTS s.r.o. na zhotovení chodníku v Havlíčkově ulici za Kč. v termínu do , - byl schválen výběr možných investičních akcí na kterých by se finančně mohlo podílet partnerské město Konolfingen. Pořadí bude navrhovat Výbor pro partnerskou spolupráci, - projednáno oznámení stavebního odboru o zahájení územního řízení na akci,,přístavba víceúčelového. zařízení Sportovní haly. Zasedání č.35 z byl schválen zápis do městské kroniky za rok byla schválena žádost fy Hamalčík-Japro servis Pelhřimov na instalací zařízení pro bezdrátové připojení k internetu na věž požární zbrojnice, - bylo rozhodnuto uspořádat anketu občanů města a místních částí k zamýšlené výstavbě větrných elektráren v termínu voleb do krajského zastupitelstva 5.a6.11. Názor občanů, kteří se ankety nezúčastní bude považován za kladný bez připomínek. Zasedání č. 36 z bylo schváleno zvýšení základního kapitálu u Vodotechnických služeb s.r.o. o 44, Kč dle úředního odhadu souboru zařízení vodovodu a kanalizace, 7

6 - byl schválen návrh KZM na zřízení městského informačního centra v přízemí domu čp. 87.v Horní ulici včetně veřejného internetu, - byla schválena smlouva o dílo na ošetření památných stromů na rekr.středisku Valcha s p.vl.skoumalem z Č.Budějovic, úhrada prací bude provedena ze státní dotace, - byl zadán projekt na akci,,rekonstrukce Lázeňské ulice, - byl vydán zápis do katastru nemovitostí pro obch.firmu Nemocnice Počátky s.r.o. předkupní právo s účinky věcného břemena pro město Počátky. Zasedání č.37 z bylo jednáno se zástupci městské části Praha 13 o prodeji Dětské léčebny v Lázních sv. Kateřiny. Městské zastupitelstvo zasedalo v roce 2004 celkem šestkrát- zasedání č.12 až 17. Zasedání č.12 z schválen prodej drobných výměr pozemků - schválena změna právnické osoby pro převod areálu bývalé nemocnice z Infekční nemocnice s.r.o. Valtice na právnickou osobu Nemocnice Počátky s.r.o. Počátky, - bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu modernizace bydlení, - bylo schváleno vystoupení města z příspěvkové organizace Společná správa lesů a zřízení organizační složky města Správa městských lesů od Zasedání č.13 z schváleny změny ve vlastnictví pozemků, prodej šesti garáží bývalé Všeobecné veřejné nemocnice, směny pozemků mezi krajem Vysočina a městem Počátky, - schválen prodej parcel pro výstavbu rodinných domů nad Krátkou ulicí, - schválen závěrečný účet města ua rok 2003, - schváleny rozpočtové změny navržené městskou radou. Zasedání č.14 z schválen prodej nemovitostí a pozemků, - schváleny navržené rozpočtové změny, - schváleno rozdělení státní dotace na obnovu památek, - schváleno poskytnutí půjček z Fondu modernizace bydlení, - schválena zřizovací listina Pečovatelské služby Počátky, - schválena zřizovací listina organizace Lesy města Počátky, - schváleno přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou č

7 Zasedání č.15 z schválen prodej pozemků, - schváleny směny pozemků mezi krajem Vysočina a městem, - schválen nákup lesa od pí.marcely Dolejšové, který sousedí s městským lesem, - schválen převod majetku města vodovod a kanalizace na Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, - schváleny navržené rozpočtové změny. Zasedání č.16 z schválen prodej pozemků, - schválen prodej bývalé požární zbrojnice v Leskovci, - schváleny navržené rozpočtové změny, - projednán výsledek ankety občanů k větrným elektrárnám. Zasedání č.17 z schválen prodej pozemků, - jako závazná vyhláška byl vydán Požární řád obce, - byly schváleny rozpočtové změny, - byl schválen rozpočet města na rok 2005, - byla schválena cena za odvoz komunálního odpadu v roce 2005, - bylo projednáno zrušení lékařské služby první pomoci k a změny v Rychlé záchranné pomoci od Výstavba města v roce 2004 Příloha č.3, 4, 5, 6, 7, 8. Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu byla věnována největší pozornost dostavbě dalšího domu s pečovatelskou službou č. 2., kde bude získáno 11 malometrážních bytů, z toho některé bezbarierové, včetně potřebného příslušenství. Stavba je prováděna rekonstrukcí bývalého kulturního domu v nemocniční zahradě a při jejím provádění se přišlo na řadu potíží se kterými nebylo v rozpočtu počítáno, např.bylo zjištěno, že pod stavbou se nalézá kanalizační sběrač, který byl prasklý a splaškové vody podemlely celý střed stavby, takže bylo nutno provést jeho opravu i bezpečné zajištění základů. Další stavbou z vlastních prostředků města byla rekonstrukce chodníku, vodovodu a kanalizace v Havlíčkově ulici, kde byla také 9

8 současně provedena kabelizace elektrického vedení, kabelizace a výměna těles veřejného osvětlení a kabelizace vedení městského rozhlasu. Vedení města se podařilo získat ze státních prostředků dotaci 15 milionů korun na opravy a zateplení budov základní i mateřské školy a na instalaci plynového ústředního topení v budově Kulturního zařízení města. Dotace musela být cele vyčerpána do konce roku, navíc většina prací musela být prováděna v době letních prázdnin ve školách. Starší budova mateřské školy byla zateplena izolací, okna byla vyměněna za plastová a byla opatřena novou fasádou. V zahradě školky bylo rekonstruováno dopravní hřiště. Na školní budově býv.obecné školy byla provedena výměna krytiny a opravena fasáda na zadní straně budovy, na budově druhého stupně základní školy byla vyměněna okna, provedeno zateplení stěn a celá budova byla opatřena novou fasádou. Byla provedena výměna chodníku na pravé str.tyršovy ul. Vydaná stavební povolení. Výchovný ústav pro děti a mládež čp.326 nástavba starší budovy. Vichrovi Marta a Lubomír, Vodičkova ul.čp.615 zastřešení vstupu. Město Počátky, plynofikace domu čp.87 v Horní ulici. Sdružení vlastníků domu čp. 520 Lipárky výměna krytiny. Hana Hejdová a Komín Pavel, Zahradní čp. 597 přístavba 1 bytu. Semorádovi, Jaroslava a Zdeněk, Sládkova ul.čp.566 stavební úpravy RD. Stavební byt.družstvo Pelhřimov, výměna oken a zateplení panel. domů čp. 552, 567, 568, 579 a 580. Kapounovi, Vladimíra a Karel, Žižkova ul.čp.627- přístavba místnosti. Štefl Stanislav, Žirovnická čp.109 přístavba trafiky. Neužilovi, Miroslava a Jiří, Prostý 22. stavební úpravy RD. Přibylovi, Miloslava a Václav, Výsluní čp. 648 stavba garáže. Konvalinková Hana, Palackého nám.čp.24 plynové topení. Tunkovi, Sylvie a Aleš, stavba rod. domku nad Krátkou ulicí. Agrodružstvo Počátky, výstavba nové stáje pro dojnice na farmě,,statek. Faurecia Lecotex, Stodolní ulice přístavba nakládací rampy. Trkolovi, Aleš a Libor, přístavba RD čp.230 Březinova ul. Michal Čech, Nádražní ul.čp.422 plynofikace rod.domu. Jana Vítků, Žirovnická ulice přístavba garáže. Ludmila Marková, Děčín 383, opravy domu čp.474 ve Školní ul. 10

9 Restaurace,,U Karásků, Horní ul.čp.41 přístavba zadního traktu. Haruda Vladimír, Vesce čp.25 půdní vestavba bytu. Provedené kolaudace. Vichrovi, Marta a Lubomír, Vodičkova čp.615 zastřešení vstupu. Konvalinková Hana, Palackého nám.čp.24- přípojka plynu. Smrčka Antonín, Stodolní ul.čp.481 garáž. Další řada 21 garáží pod Nádražní ulicí. Hostinec,,U Karásků nová kuchyň provizorní provoz. Ing Kadlec, Žižkova ul.čp.68 úprava prodejny elektron. Zboží. Římsko-katolická farnost Počátky- kostel sv.kateřiny, úpravy, jako stažení klenby, oprava krovů, odvodnění, sanační omítky. Marcela Vítová, Hejmanecká ul.čp.280 stavební úpravy a nástavba Dejmkovi Eva a Josef, Vesce čp. 37 nová garáž. Luděk Smejkal a Pavel Hric, Vesce čp.43 truhlářská dílna. Město Počátky Dům s peč.službou II., Nádražní čp bytů. Ivana Šteflová a V.Vopravil Nádražní čp.385 rod.domek. Helena Fuková a Pavel Fuk, Tyršova ul.čp.419- přístavba a úpravy RD. Město Počátky čp.87 plynofikace budovy Kult.zařízení města. Město Počátky, čp.87 restaurování malby v sále KZM. Nově byly ke konci roku zahájeny práce na zateplení a opravě fasády hasičské zbrojnice v Žižkově ulici. Výkup a prodej pozemků. Ing.Třebický Jan a Jindřiška, Leskovec čp.29- prodej p.p.620/8, 194 m2, cena Kč, st.parc.32 s garáží 25 m2, cena Kč. Tunka Aleš a Silvie, Sídliště 574, prodej parc.na stavbu RD nad Krátkou ulicí, p.p.3472/ m2 za Kč. OBP Pelhřimov,,v likvidaci, výkup p.p.88/8 a 88/9-255 m2 za Kč pozemek v areálu mateř.školky. Kubů Jaroslav a Miluše, Horní Vilímeč 36, prodej p.p.321/32, 1644 m2 11

10 za Kč. Mgr. Šohaj Roman a Milena, Počátky Lipárky 529, prodej parc.3472/ m2 za Kč na stavbu RD. Adamec Jiří, Jindř.Hradec, prodej p.p. 436/4, kú Vesce 43 m2 za 445 Kč. Šindelář Michal a Hašpicová Martina, Stodolní ul.512, prodej p.p.156/ m2 za Kč. Nemocnice Počátky s.r.o. Havlíčkova 206, prodej p.p. 56/ m2 st.parc. 111, 1241, 1221, 451, 590, 608, 1303 s budovami čp.206, cena 3, Kč. Rychta Vlastimil a Marie, Švermova ul. 486, prodej p.p. 4120/21 a 4120/ m2 za Kč. Hrnčíř Pavel, Lipárky čp.531 prodej garáže st.p. 403/2, 27 m2, cena Kč. Štěpnička František, Žirovnice, čp.735, zpětný výkup parcely na stavbu RD protože stavbu nezapočal do tří let od koupě p.p.3472/ m2, cena Kč. Vrábel Jaroslav a Petra, Sídliště 568, prodej p.p. 3472/38, 1109 m2 za Kč na stavbu RD nad Krátkou ulicí. Dolejšová Marcela a Ing.Jitka Praha výkup lesa pro město m2 za Kč, pozemek za a lesní porost za Kč. Jednalo se o p.p. 1951, 1954, 1955 a 1956 Tělovýchovná jednota Spartak Počátky darovala městu st.p.641, st.p.918 s budovou a p.k.1463 díl 1 /celk.výměra m2/, hodnota Kč. Jednalo se o areál sportovního stadionu. Kraj Vysočina Město Počátky darovalo kraji silnice v celk.výměře m2 a dostalo od kraje chodníky a silnice ve výměře m2. Hospodaření města v roce Při sestavování rozpočtu nebylo možno splnit všechny potřeby města a jeho organizací, protože nebyl přesně známý objem příjmů. Požadavky byly tedy kráceny 12

11 a investiční akce byly zařazeny do rozpočtu jen v nutných případech, s tím, že v případě zajištění finančních prostředků bude provedena rozpočtová změna. Do rozpočtu byla zařazena jen jedna větší akce z vlastních prostředků a to rekonstrukce chodníku v Havlíčkově ulici. Byla to vyvolaná investice, jelikož energetici měli provádět výměnu vzdušného vedení el.proudu za kabelizaci a bylo účelné spojit tuto akci s rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních přípojek, veřejného osvětlení a rozvodu městského rozhlasu. Po realizaci těchto prací byly položeny nové obrubníky a chodníková betonová dlažba. Celkový náklad převýšil půl milionu korun. Díky přidělení mimořádné dotace ze státního rozpočtu ve výši 15 milionů Kč určených na opravy školních budov bylo možno realizovat výměnu oken, zateplení a fasádu v budově čp.387 zákl.školy za 10, Kč, výměnu části oken a opravu střechy v budově čp. 361 zákl.školy za 1, Kč, výměnu oken, opravu střechy, zateplení a fasádu ve starší budově mateřské školy za 2, Kč.a rekonstrukci dopravního hřiště v mateř.škole za Kč. Další větší akcí byla plynofikace budovy čp.87 v Horní ulici, kde sídlí pošta a Kulturní zařízení města., která stála včetně projektu 1, Kč. Na obnovu památek bylo vynaloženo Kč. Byl dokončen a uveden do provozu i druhý dům s pečovatelskou službou s 11 byty umístěný v nemocniční zahradě. Jen v letošním roce byla na jeho dostavbu poskytnuta státní dotace ve výši 3, Kč. Příjmy: Daně z příjmů, přidané hodnoty i nemovitostí 16, Správní poplatky Místní poplatky dle měst.vyhlášky Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení Úroky z půjček fondu rozvoje bydlení Příspěvek okolních obcí na provoz zákl.školy Prodej areálu nemocnice a zbytku zařízení 3, Nájem z bytových a nebytových prostor, sokolovny, obř.síně 2, Hřbitovní poplatky Odvoz odpadu 1, Pronájem honitby Prodej popelnic

12 Pronájem pozemků Odvod ze zrušené Společné správy lesů Lesy Počátky, příjmy z činnosti od , Pečovatelská služby příjem za poskytované služby Vnitřní správa nájmy, kopírování, hlášení měst.rozhlasu Výtěžek z provozu hracích automatů Úroky z běžných účtů a vkladů Prodej pozemků Prodej budov Drobné prodeje, dary, náhrady a nahodilé příjmy Sankce a pokuty Dotace od Kraje Vysočina na lék.službu první pomoci Státní dotace na: Sociální dávky 3, Výkon státní správy 1, Sbor dobrovolných hasičů Provoz škol 13, Opravy budov základní a mateřské školy 15, Volby do parlamentu Evropské Unie Volby do krajského zastupitelstva Veřejně prospěšné práce Dokončení domu s peč.službou č. 2 3, Opravy a obnovu památek Novou výsadbu lesa Nákup kontejnerů na tříděný odpad Ošetření aleje ve Valše a údržbu chráněné louky Ostatní příjmy 918 Příjmy celkem 68, Výdaje Doprava Doprava - investice Výkup pozemků

13 Projekt na cestu u parcel u Vesce Pozemky,,Kačerovky ochr.pásmo vod.zdroje Školy a školní jídelny 15, Školy rekonstrukce budov 15, Sportovní hala Muzeum 1, Kulturní zařízení města Plynofikace domu čp.87 Horní ulice 1, Městský rozhlas Výbor pro partner.spolupráci Obnova památek Oprava věže Sbor pro občanské záležitosti Podpora spolků a sportu Počátecká dechovka Publikace Půjčky z fondu rozvoje bydlení Nemocnice provozní výdaje a daň z prodeje Lékařská služba první pomoci Bytové hospodářství 1, Pohřebnictví Společná správa lesů odkup zařízení Lesy města Počátky 1, Odkup lesa od pí Dolejšové Odpady 1, Veř.osvětlení Nákup popelnic Veřejná zeleň 1, Ošetření lipové aleje a chráněné louky Péče o opuštěná zvířata 470 Komunální služby a územní rozvoj Přípojka el.proudu na parcelu u Vesce Sbor dobrovol hasičů vč.opravy požární zbrojnice Sociální dávky 3, Pečovatelská služba

14 Dostavba pečovatel.domu č.2 3, Vybavení peč. domu č Péče o staré občany Členské příspěvky sdružení obcí apod Úroky z půjček a vedení účtů Zastupitelstvo města Vnitřní správa 4, Daň z obecních příjmů a nemovitostí Vratka fin. vypořádání z min.roku Volby do Evropského parlamentu a kraj.zastupitelstva Výkup pozemků a ost. výdaje Výdaje celkem 61, Financování příjmy Převod ze sociálního fondu Převody z fondu rozvoje bydlení Financování výdaje Splátky úvěrů 1, Převod do sociálního fondu Zvýšení zůstatku fondu rozvoje bydlení Zvýšení sociálního fondu Stav bankovních účtů k Základní účet 9, Účet u Sparkasse z prodeje akcií 4, Fond rezerv Sociální fond Fond modernizace bydlení Zůstatek nesplacených úvěrů Sparkasse úvěr na rekonstrukci Sokolovny 4, Komerční banka úvěr na likvidaci nemocnice 5, Fond rozvoje bydlení nesplac.půjčky pro město 1,

15 Blokovaný účet - skládka Depozitní účet mzdy z prosince min.roku Výsledek hospodaření za rok 2004 je přebytek 6, Kč. Podle dřívější rozpočtové skladby by výsledek hospodaření po započtení přijatých půjček, převodů z fondů a splátek půjček byl přebytek ve výši 6, Kč. V rámci finančního vypořádání musí město vrátit na účet Krajského úřadu kraje Vysočina nevyčerpanou část dotace na sociální dávky v částce Kč. Z městské matriky v roce Narození: V tomto roce se narodilo 20 dětí, z toho 12 chlapců a 8 děvčat. Lukáš Bejda Počátky 369 Lenka Krčmářová Počátky 404 David Bureš Počátky-Prostý 12 Simova Fáčková Počátky 623 Vojtěch Fiala Počátky-Vesce 41 Adam Kocmánek Počátky 162 Marek Smejkal Počátky 577 ChristinaZboroňová Počátky 612 Mikuláš, Diviš Počátky24 Lucie Randlíková Počátky 568 Konvalinka Veronika Košanová Počátky 580 Natálie Šimánková Počátky 569 Ondřej Petrů Počátky 569 Jakub Březina Počátky 578 Kryštof Ešner Počátky 18 Andrej Průša Počátky 623 Michal Pavlíček Počátky-Heřmaneč Linda Kybová Počátky 374 Tadeáš Smejkal Počátky 624 Vendula Hricová Počátky-Vesce 33 Sňatky v roce Celkem bylo v matričním obvodě Počátky uzavřeno 9 sňatků, z toho šest v Počátkách, jeden v Častrově a dva ve Veselé. Šest dalších sňatků počáteckých občanů bylo uzavřeno v jiných matričních obvodech na základě zmocnění MěÚ Počátky. Byly to následující dvojice novomanželů: 17

16 Tomáš Solar Praha 5 Petra Prylová Mimoň Štefan Mankovecký Dubnica n.váhom Daniela Malířová Popelín Kamil Kratochvíl Počátky Petra Dubová Jindř.Hradec Lukáš Oláh Duchcov Jarosl.Mynářová Duchcov Jiří Teplý Jihlava Pavla Janáková Nová Ves Zdeněk Potůček Počátky Vendula Neužilová Mrákotín Miroslav Kuldan Božejov Helena Leichterová Praha David Jančička Kamenice n.l. Věra Hávová Veselá Stanislav Fanta Nemíž Iveta Hrnčířová Veselá Milan Malý Počátky Edita Nemethová Slov.republika Bohumil Herceg Počátky Marie Hercegová Počátky Miroslav Černý Břeclav Marie Zárubová Počátky ViktorZluky Počátky Petra Kantorová Zajíčkov Libor Jelínek Počátky Eva Hlavová Počátky Karel Jelínek Batelov Hana Málková Počátky. Blahopřání k životnímu jubileu. Občanům starším 75 let bylo zasláno 57 písemných blahopřání. K žily v našem městě pouze dvě občanky starší devadesáti let a to Marie Povolná. Počátky čp let nejstarší občanka města Marie Hofhanslová, Počátky let Zlaté svatby. Jubilanti si nepřáli uspořádání slavnostního obřadu a bylo jim proto zasláno písemné blahopřání. Byli to: Božena a Václav Vichrovi Počátky Marie a Miroslav Bartákovi, Počátky Libuše a Jiří Brdlíkovi, Počátky 533 Úmrtí. V matričním obvodu Počátky zemřelo 5 občanů Počátek a v jiných matričních obvodech 25. Celkem tedy zemřelo 30 místních občanů. Anna Holubová Počátky let Marie Šteflová Počátky let Karel Štědrý Prostý 8 48 let MUDr. Jan Bartoníček Počátky let 18

17 Karel Kopejtka Počátky let Havel Miloš Počátky let Marie Rešlová Počátky let Drah.Kačerová Počátky let Miloš Kopejtka Počátky let David Novák Počátky let Žofie Lojdová Počátky let Jar.Krejčová Počátky let Jelínek Oldřich Počátky let Valík Josef Počátky let Lahodná Libuše Počátky let Jelínek Josef Počátky let Dařinová Bož. Počátky let Baštová Vlasta Počátky let Bendová Marie Počátky let Krystiánová R. Počátky let Vobrová Věra Počátky let Vaňková Marie Leskovec let Bouzek Zdeněk Počátky let Norek Ludvík Počátky let Hlavová Frant. Leskovec let Vaněk Jaroslav Počátky let Poláček Josef Počátky let Janko František Počátky let Procházka Jos. Počátky let Kárníková Em. Počátky let Změny ve zdravotních službách v r otevřela MUDr Hájková, odborná lékařka ORL v objektu býv.agrostroje ušní, nosní a krční ambulanci. Ordinuje 1x týdně, každé pondělí zahájila v objektu Sdružení ambul.lékařů v Horní ulici čp.90 provoz chirurgická ambulance MUDr. Miroslava Krystiána, býv.primáře chirurg.odd. počátecké nemocnice. Ordinace je otevřena denně rovněž v objektu SAL nastoupila na uvolněný zdravotní obvod MUDr. Alice Ševčíková, praktická lékařka pro dospělé a interní lékařka. Dříve pracovala v nemocnici v Jihlavě. Ordinace je otevřena denně byla rovněž v objektu SAL v Horní ulici otevřena odborná kardiologická ordinace, kde ordinuje dvakrát týdně MUDr. Pavel Kos, kardiolog z inter. odd. nemocnice Pelhřimov. 19

18 Péče o staré občany v našem městě. Příloha č. 17, 18, 19. Motto: Péče o své spoluobčany ve stáří a nemoci je obrazem kultury národa. Na letošní rok připadá třicáté výročí zahájení provozu domu s pečovatelskou službou v našem městě. Tehdy to byl pokus o uplatnění nové formy péče o staré spoluobčany, první v tehdejším okrese Pelhřimov a jeden z prvních v jihočeském kraji. Než však popíši průběh této třicetileté historie, dovolím si krátký pohled zpět o několik století. Ve středověku byla péče o chudé, osamělé a bezmocné převážně náplní různých náboženských organizací, většinou klášterů, teprve později v době renesance přebíraly tuto činnost města a obce, které se hospodářsky osamostatnily výnosy z obchodu a výroby. První zmínky o charitativních činech počátecké obce v péči o staré občany se objevují již v 16.století. Zachovalo se asi deset písemných dokladů o darech špitálu od bohatých místních občanů. Špitál stál na dolním hradeckém předměstí, v místě dnešní nemocniční zahrady. V roce 1693 postavil zámožný občan pan Ludvík de Gregorio z domu čp.1. na náměstí /dnes čp.9/ nový špitál s kaplí sv.anny jako poděkování. Vrchnost pan Adam Vratislav ze Šternberka v roce 1694 poskytl za to počáteckým úlevu jedné měsíční platby berní ve prospěch tohoto špitálu. Tento špitál stál na místě domku čp.255 v Březinově ulici. Byl však zničen spolu s kaplí při velkém požáru v roce 1821, následně obnoven v roce 1834, sice zvětšen, časem nestačil potřebám města. Městská rada uvažovala o výstavbě nového chudobince. Měla zkušenosti již se získáváním potřebných financí prostřednictvím veřejných sbírek při budování nemocnice a jednala tak i v tomto případě. Zásluhu o prosazování této akce měl purkmistr Jan Solař, obchodník, rodáci jak Msgre Vincenc Švehla, kanovník od sv.víta v Praze a paní Božena Voitlová, dcera továrníka Jana Brdlíka. Městská rada vypsala několik veřejných sbírek a zbytek nákladů uhradila Záložna počátecká. Na tehdejší dobu velkoryse komponovaná stavba byla dokončena v roce 1915 s celkovým nákladem zlatých. Jednopatrová budova čp.256 navazující na kapli sv. Anny slouží tak svému účelu dodnes, i když ne vždy v plném rozsahu. Po roce 1945 bylo přízemí budovy využíváno pro potřeby místní pošty, malé byty v poschodí se společným příslušenstvím sloužily dále pro potřeby chudobince. V sedmdesátých letech bylo uvažováno o modernizaci bytů v prvním patře a městská rada se přiklonila k názoru navrhovaném 20

19 místním obvodním lékařem MUDr. Bohumilem Peterkou, též členem národního výboru, aby první patro chudobince bylo modernizováno na dům s pečovatelskou službou. Byla to nově zaváděná forma péče o staré občany, kde na rozdíl od domova důchodců mohl starý občan zůstat v kontaktu se svými přáteli a známými, ve svém bytě a částečně ve svém nábytku, jemuž byla zajištěna základní ošetřovatelská péče, donáška jídla, úklid bytu a jiné potřebné služby. Záměru se dostalo podpory i od nadřízeného Okresního národního výboru v Pelhřimově a v červenci 1974 bylo nákladem korun dokončeno 5 dvoupokojových bytových jednotek, každá s vlastním hygienickým zařízením a vybavená el.sporákem, ledničkou a kuchyňskou linkou. Do domu bylo instalováno ústřední topení. Nastěhovalo se prvních 8 obyvatelů, vrchní sestrou byla jmenována pí.tampírová, pečovatelkou pí.pulkrabová. V roce 1980 byl Poštovní úřad přestěhován do jiných prostor v Horní ulici čp.87 a adaptací přízemí se získalo dalších 7 jednopokojových bytů, společenská místnost, prádelna a hygienické středisko sloužící i pro občany města, kteří neměli vlastní koupelny V roce 1996 bylo půdní vestavbou získáno dalších 5 bytů a v budově byl zřízen výtah. V současné době je vrchní sestrou pí.milada Norková a pečovatelkami pí Hana Vaňková, Markéta Žáková a Zdena Marhoulová. Současně provádějí i pečovatelké služby pro staré občany ve městě, kteří o to požádají. Nová kapitola rozvoje pečovatelské služby v našem městě byla zahájena v roce 2004, kdy byla dokončena přestavba bývalého kulturního domu nemocnice na druhý dům s pečovatelskou službou s kapacitou 11 bytů. Stavba byla zahájena na konci roku 2002 a dokončena na konci června Dodavatelem stavebních prací po výběrovém řízení byla určena První Kamenická stavební a obchodní společnost s.r.o. z Kamenice n.l. pod vedením Ing. Hanzálka zpolesí. Kanalizaci, vodovod a zdravotní techniku prováděly městské Vodotechnické služby s.r.o. Počátky. Rozpočet na stavbu činil cca 9,3 mil.kč, z toho státní příspěvek byl 7,7 mil., zbytek byl financován z městského rozpočtu. Budova byla zvýšena o jedno patro, je tedy třípodlažní. Je v ní 11 malometrážních bytů 1+1, z toho je 6 bytů plně bezbariérových. V bytech je zabudována kuchyňská linka a úplné sociální zařízení, zbytek místností si uživatelé vybavují svým zařízením. Několik větších bytů je vhodných pro manželské páry. V přízemí je velká společenská místnost a místnosti potřebné pro pečovatelky. Celý dům je řešen jako bezbariérový a má výtah vhodný i pro tělesně postižené a vozíčkáře. V sobotu 26.června 2004 byl uspořádán slavnostní den,,otevřených dveří za účasti významných hostů, kterými byli: Hejtman kraje Vysočina Fr.Dohnal, 21

20 poslanec Parlamentu ČR za KDU ČSL Jan Kasal, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny z Pelhřimova Ing.J.Veselý, zástupci stavební firmy, současný starosta města Ing.J.Třebický a minulý starosta Ing.Fr.Peroutka, ostatní zastupitelé a MUDr. B.Peterka, který stál u zrodu prvního domu s peč.službou v Počátkách před třiceti roky. Byli pozváni i občané našeho města, kteří měli zájem o prohlídku objektu. Po slavnostním přestřižení pásky a úvodních projevech hostů následovala prohlídka celého objektu, při které bylo opakovaně vyřčeno mnoho slov chvály a uznání. Dne otevřených dveří využilo více než 200 občanů Počátek a okolí, mnozí i jako budoucí potencionální zájemci o ubytování v něm. Na závěr ještě několik údajů o tom, kolik bude muset každý obyvatel za pobyt v Domě s peč. službou platit. Předběžnou kalkulací bylo stanoveno orientační nájemné 30 Kč za 1 m2, dále pak zálohy na vodu, teplo, úklid společných prostor, odvoz odpadu, elektřinu pro společné prostory, nájem za bytové vybavení, výtah a společnou anténu. Celkově by nájemné u bytu o výměře 32 m2 nemělo přesáhnout Kč měsíčně. Spotřebovanou elektřinu v bytě si bude každý platit sám, dle údajů vlastního elektroměru. Dále byl stanoven minimální rozsah služeb, který bude poskytován každému obyvateli DPS. Jsou to: celková koupel včetně umytí vlasů bezplatně 1x za týden, praní drobného prádla 2x měsíčně za 40 Kč/kg, praní velkého prádla 1x za dva měsíce za 50 Kč/kg, dovážka oběda denně za 10Kč/úkon a běžný úklid domácnosti 2x měsíčně za 80 Kč/úkon. Další úkony jako např. donáška léků, vyřízení pošty, nákupy a podobně si může každý obyvatel objednávat dle vlastní potřeby. Stejné služby jsou poskytovány i dřívějším obyvatelům v DPS č.1. Žijí mezi námi. Příloha č. 40 Nejstarší občanka města, pí.marie Povolná nar Bydlí na Palackého náměstí v domě čp.13. společně se svojí nejstarší dcerou a jejím manželem a rodinou svého vnuka. Po předchozí domluvě jsem ji navštívil v jejím přízemním bytě s okny na náměstí a požádal ji o několik vzpomínek, ze kterých jsem sestavil následující pojednání. 22