Obsah zápisu za rok 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah zápisu za rok 2004."

Transkript

1 Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od , dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina. Je nyní na všech občanech, jak se naučí využívat všechna práva a možnosti, které členství v EU poskytuje, ale také i jak se naučí plnit povinnosti, které s tímto členstvím souvisí Z místních událostí nutno uvést dokončení všech řízení spojených s likvidací nemocnice a její prodej vítězi výběrového řízení, který založil novou organizaci Nemocnice Počátky s.r.o. a po určitém zdržení i zaplatil dohodnutou částku. Nepodařilo se však zajistit do konce roku příslušná vyjádření a povolení úřadů a i fin.prostředky na rekonstrukci objektu, takže práce na přestavbě nemocnice na ústav pro dlouhodobě nemocné budou zahájeny až v 1.čtvrtletí Nepříjemnou zprávou bylo oznámení vedení kraje Vysočina, že hodlá od uzavřít Dětskou léčebnu ve sv. Kateřině jako její zřizovatel a nabízí celý areál k odprodeji. Na druhé straně byl úspěšně dostavěn Dům pečovatelské služby č.2 s 11 byty, provedena nákladná rekonstrukce Havlíčkovy ulice, díky velké státní dotaci byla provedena rekonstrukce budov základní a mateřské školy i plynofikace budovy čp.87 v Horní ulici používané Kulturním zařízením města a poštou. Uskutečnil se již druhý Den přírody a třetí ročník Václavských slavností spojený s otevřením počátecké věže pro veřejnost. Kromě dnes již tradičních přátelských styků s městem Konolfingen ve Švýcarsku začala se rozvíjet i spolupráce s městem Lokca na Slovensku. V souvislosti se záměrem postavit v blízkosti města dvě větrné elektrárny se naše veřejnost rozdělila na dva tábory příznivců a odpůrců této stavby, rozhodnout musely až výsledky ankety vyhlášené Zastupitelstvem města. Vyhráli odpůrci. 3

2 Obsah zápisu za rok List číslo Název statě List číslo Název statě 5 Činnost Měst.rady a zastupitelstva 40 Vodotechnické služby s.r.o. 9 Výstavba města 40 Změny v obchodní síti 12 Hospodaření města 41 Výchovný ústav pro děti a mládež 17 Matrika města 42 Agrodružstvo Počátky 19 Změny ve zdrav.službách 44 Návštěva ze Slovenska z Lokce 20 Péče o staré občany 45 Větrné elektrárny 22 Žijí mezi námi 47 Provoz solária 24 Volby v roce 2004 a vstup do EU 47 Den přírody 25 Místní poplatky změny 50 Václavské slavnosti 26 Obvodní odd. policie ČR 51 Kulturní a společenské dění let Hasičského sboru 60 Tříkráloví koledníci 27 Počasí 61 Zázraky přírody 30 Římsko katolická církev v Počátkách 61 Čápi na náměstí 32 Základní škola 62 Historie lyžování v Počátkách let mateřské školy 66 Slunce a čas 36 Několik údajů ze statistiky 66 Jubilejní 50.ročník fotbal.turnaje 37 Městská knihovna let chovatelů drob.hosp.zvířat 38 Horní Vilímeč, historie, současnost 68 Vítěz telev.soutěže,,neváhej a toč 4

3 Činnost Městské rady a zastupitelstva v roce Městská rada zasedala v roce 2004 celkem 14x usnesení č.24 až 37. Z výpisů usnesení z jednotlivých schůzí rady uvádím zvlášť jen ty body, které se netýkají běžné agendy v pravomoci městské rady, jako jsou bytové otázky, návrhy odprodejů pozemků, běžné změny v hospodaření města, styk s krajem Vysočina a dalšími úřady i s pověřeným Městským úřadem v Pelhřimově. Zasedání č.24 z 12.ledna - projednány změny v organizaci Společná správa lesů, uloženo vypracovat nový statut pro příspěvkovou organizaci Správa lesů Počátky, která by obhospodařovala pouze majetek města Počátky. Zároveň vyřešit fin. vypořádání společné pily a její další provoz, - svěřit správu bytového a nebytového fondu města místo fy. Bytep spol.s.r.o. Kamenice n.l. nástupnické organizaci Realitní kancelář Koubská s.r.o. Pelhřimov, - uzavřít smlouvu o výkonu lékařské služby první pomoci na rok 2004 s Územním střediskem záchranné služby Jihlava, - projednat v zastupitelstvu návrh hejtmana kraje Vysočina na bezplatný převod Lázní sv. Kateřina na město Počátky, protože stávající Dětská léčebna se bude rušit. Zasedání č.25 z byla schválena příloha č.2 ke smlouvě s Vodotech.službami s.r.o. na správu a údržbu majetku ve vlastnictví města se specifikací cen prací a služeb na rok 2004 v celkové hodnotě 3, Kč, - byla projednána spolupráce při správě a provozu věže kostela sv.jana Křtitele Počátky čp.34 s Českobudějovickým biskupstvím. Správu bude provádět městské muzeum, - negativní stanovisko města k plánovanému vybudování úložiště radioaktivního odpadu v obvodu MěÚ Třešť u obcí Rohozná, nebo Růženná. Zasedání č.26 z schválen převod areálu nemocnice na novou právnickou osobu Nemocnice Počátky s.r.o. čp. 206 Počátky. Zasedání č.28 z návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2003 pro zastupitelstvo, 5

4 - vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího org. složky Správa lesů Počátky s nástupem od , - schválena kupní smlouva na areál nemocnice za 3, Kč, - schválena smlouva na restaurování maleb v zasedací místnosti v čp.87 s akadem. arch. Milanem Hubeňákem za Kč, - schváleno uzavření smlouvy na rekonstrukci areálu škol s fy.inex Mor.Budějovice, vítězem výběrového řízení, - schválena nabídka cca 300 starých oken ze školních budov bezplatně občanům, - stále ještě pokračuje jednání s krajem Vysočina o dalším osudu Lázní sv. Kateřiny. Zasedání č.29. z 19.4 o4 - schválen návrh pro zastupitelstvo na majetkové vypořádání pozemkových parcel silnic a chodníků mezi městem a krajem Vysočina, - za vedoucího Správy lesů Počátky byl vybrán Radek Mráček, - byl schválen nový organizační řád Kulturního zařízení města, - byl stanoven termín na slavnostní otevření Domu s pečov.službou č.2 na od 11 hodin. Zasedání.č.30. z zastupitelstvu doporučeno schválit převod pozemků v areálu Dětské léčebny na město, které sousedí se zdroji pitné vody, případně pozemky bez závazků, - byl schválen Domovní řád pro domy s pečovatelskou službou, výše nájemného za 1m2 a ceny jednotlivých služeb, - schválena nabídka prodeje sanitních vozidel z bývalé nemocnice. Zasedání č. 31. z zastupitelstvu doporučeno schválit Zřizovací listinu Pečovatelské služby v Počátkách, dále pak prodej větších výměr pozemků v Horní Vilímči a schválení půjček z fondu modernizace bydlení pro fyzické i právnické osoby, - schválena zpráva Dozorčí rady VTS za rok 2003, - schválen návrh na rozdělení majetku Společné správy lesů a vypořádání pracoviště pily včetně pomocného zařízení ze společného majetku. Zasedání č.32. z bylo schváleno, že novým odborným lesním hospodářem pro zajištění součinnosti při hospodaření v městských lesích se stal Ing.Josef Topka z Horní Cerekve, - schválen návrh smlouvy o výpůjčce tělovýchovných zařízení mezi městem a TJ Spartak. O upřesnění smlouvy bude dále jednáno se zástupci TJ Spartak. 6

5 Správu všech tělovýchovných zařízení bude zajišťovat firma Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, - byla ustavena odborná skupina pro informace a jednání o větrných elektrárnách. Zasedání č. 33. z pro případnou dotaci od státu bylo uloženo jednateli VTS s.r.o. a ved.stavebního odboru shromáždit požadavky na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic 2.a 3.třídy, obdobně i místních komunikací včetně předběžně odhadnutých nákladů, - byla schválena kupní smlouva mezi Společnou správou lesů v likvidaci a městem Počátky na odkup movitých věcí a technického zhodnocení pily za Kč. Zasedání č.34 z rada doporučuje zastupitelstvu schválit v rozpočtu na rok 2005 fin.rezervu milion korun na případné investiční akce, - schválen nákup lesních pozemků od pí.marcely Dolejšové za Kč, - užíváním a hospodařením s věží kostela sv.jana Křtitele čp.34 bylo na dobu určitou do pověřeno Městské muzeum, - byla schválena smlouva o dílo mezi Městem Počátky a VTS s.r.o. na zhotovení chodníku v Havlíčkově ulici za Kč. v termínu do , - byl schválen výběr možných investičních akcí na kterých by se finančně mohlo podílet partnerské město Konolfingen. Pořadí bude navrhovat Výbor pro partnerskou spolupráci, - projednáno oznámení stavebního odboru o zahájení územního řízení na akci,,přístavba víceúčelového. zařízení Sportovní haly. Zasedání č.35 z byl schválen zápis do městské kroniky za rok byla schválena žádost fy Hamalčík-Japro servis Pelhřimov na instalací zařízení pro bezdrátové připojení k internetu na věž požární zbrojnice, - bylo rozhodnuto uspořádat anketu občanů města a místních částí k zamýšlené výstavbě větrných elektráren v termínu voleb do krajského zastupitelstva 5.a6.11. Názor občanů, kteří se ankety nezúčastní bude považován za kladný bez připomínek. Zasedání č. 36 z bylo schváleno zvýšení základního kapitálu u Vodotechnických služeb s.r.o. o 44, Kč dle úředního odhadu souboru zařízení vodovodu a kanalizace, 7

6 - byl schválen návrh KZM na zřízení městského informačního centra v přízemí domu čp. 87.v Horní ulici včetně veřejného internetu, - byla schválena smlouva o dílo na ošetření památných stromů na rekr.středisku Valcha s p.vl.skoumalem z Č.Budějovic, úhrada prací bude provedena ze státní dotace, - byl zadán projekt na akci,,rekonstrukce Lázeňské ulice, - byl vydán zápis do katastru nemovitostí pro obch.firmu Nemocnice Počátky s.r.o. předkupní právo s účinky věcného břemena pro město Počátky. Zasedání č.37 z bylo jednáno se zástupci městské části Praha 13 o prodeji Dětské léčebny v Lázních sv. Kateřiny. Městské zastupitelstvo zasedalo v roce 2004 celkem šestkrát- zasedání č.12 až 17. Zasedání č.12 z schválen prodej drobných výměr pozemků - schválena změna právnické osoby pro převod areálu bývalé nemocnice z Infekční nemocnice s.r.o. Valtice na právnickou osobu Nemocnice Počátky s.r.o. Počátky, - bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu modernizace bydlení, - bylo schváleno vystoupení města z příspěvkové organizace Společná správa lesů a zřízení organizační složky města Správa městských lesů od Zasedání č.13 z schváleny změny ve vlastnictví pozemků, prodej šesti garáží bývalé Všeobecné veřejné nemocnice, směny pozemků mezi krajem Vysočina a městem Počátky, - schválen prodej parcel pro výstavbu rodinných domů nad Krátkou ulicí, - schválen závěrečný účet města ua rok 2003, - schváleny rozpočtové změny navržené městskou radou. Zasedání č.14 z schválen prodej nemovitostí a pozemků, - schváleny navržené rozpočtové změny, - schváleno rozdělení státní dotace na obnovu památek, - schváleno poskytnutí půjček z Fondu modernizace bydlení, - schválena zřizovací listina Pečovatelské služby Počátky, - schválena zřizovací listina organizace Lesy města Počátky, - schváleno přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou č

7 Zasedání č.15 z schválen prodej pozemků, - schváleny směny pozemků mezi krajem Vysočina a městem, - schválen nákup lesa od pí.marcely Dolejšové, který sousedí s městským lesem, - schválen převod majetku města vodovod a kanalizace na Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, - schváleny navržené rozpočtové změny. Zasedání č.16 z schválen prodej pozemků, - schválen prodej bývalé požární zbrojnice v Leskovci, - schváleny navržené rozpočtové změny, - projednán výsledek ankety občanů k větrným elektrárnám. Zasedání č.17 z schválen prodej pozemků, - jako závazná vyhláška byl vydán Požární řád obce, - byly schváleny rozpočtové změny, - byl schválen rozpočet města na rok 2005, - byla schválena cena za odvoz komunálního odpadu v roce 2005, - bylo projednáno zrušení lékařské služby první pomoci k a změny v Rychlé záchranné pomoci od Výstavba města v roce 2004 Příloha č.3, 4, 5, 6, 7, 8. Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu byla věnována největší pozornost dostavbě dalšího domu s pečovatelskou službou č. 2., kde bude získáno 11 malometrážních bytů, z toho některé bezbarierové, včetně potřebného příslušenství. Stavba je prováděna rekonstrukcí bývalého kulturního domu v nemocniční zahradě a při jejím provádění se přišlo na řadu potíží se kterými nebylo v rozpočtu počítáno, např.bylo zjištěno, že pod stavbou se nalézá kanalizační sběrač, který byl prasklý a splaškové vody podemlely celý střed stavby, takže bylo nutno provést jeho opravu i bezpečné zajištění základů. Další stavbou z vlastních prostředků města byla rekonstrukce chodníku, vodovodu a kanalizace v Havlíčkově ulici, kde byla také 9

8 současně provedena kabelizace elektrického vedení, kabelizace a výměna těles veřejného osvětlení a kabelizace vedení městského rozhlasu. Vedení města se podařilo získat ze státních prostředků dotaci 15 milionů korun na opravy a zateplení budov základní i mateřské školy a na instalaci plynového ústředního topení v budově Kulturního zařízení města. Dotace musela být cele vyčerpána do konce roku, navíc většina prací musela být prováděna v době letních prázdnin ve školách. Starší budova mateřské školy byla zateplena izolací, okna byla vyměněna za plastová a byla opatřena novou fasádou. V zahradě školky bylo rekonstruováno dopravní hřiště. Na školní budově býv.obecné školy byla provedena výměna krytiny a opravena fasáda na zadní straně budovy, na budově druhého stupně základní školy byla vyměněna okna, provedeno zateplení stěn a celá budova byla opatřena novou fasádou. Byla provedena výměna chodníku na pravé str.tyršovy ul. Vydaná stavební povolení. Výchovný ústav pro děti a mládež čp.326 nástavba starší budovy. Vichrovi Marta a Lubomír, Vodičkova ul.čp.615 zastřešení vstupu. Město Počátky, plynofikace domu čp.87 v Horní ulici. Sdružení vlastníků domu čp. 520 Lipárky výměna krytiny. Hana Hejdová a Komín Pavel, Zahradní čp. 597 přístavba 1 bytu. Semorádovi, Jaroslava a Zdeněk, Sládkova ul.čp.566 stavební úpravy RD. Stavební byt.družstvo Pelhřimov, výměna oken a zateplení panel. domů čp. 552, 567, 568, 579 a 580. Kapounovi, Vladimíra a Karel, Žižkova ul.čp.627- přístavba místnosti. Štefl Stanislav, Žirovnická čp.109 přístavba trafiky. Neužilovi, Miroslava a Jiří, Prostý 22. stavební úpravy RD. Přibylovi, Miloslava a Václav, Výsluní čp. 648 stavba garáže. Konvalinková Hana, Palackého nám.čp.24 plynové topení. Tunkovi, Sylvie a Aleš, stavba rod. domku nad Krátkou ulicí. Agrodružstvo Počátky, výstavba nové stáje pro dojnice na farmě,,statek. Faurecia Lecotex, Stodolní ulice přístavba nakládací rampy. Trkolovi, Aleš a Libor, přístavba RD čp.230 Březinova ul. Michal Čech, Nádražní ul.čp.422 plynofikace rod.domu. Jana Vítků, Žirovnická ulice přístavba garáže. Ludmila Marková, Děčín 383, opravy domu čp.474 ve Školní ul. 10

9 Restaurace,,U Karásků, Horní ul.čp.41 přístavba zadního traktu. Haruda Vladimír, Vesce čp.25 půdní vestavba bytu. Provedené kolaudace. Vichrovi, Marta a Lubomír, Vodičkova čp.615 zastřešení vstupu. Konvalinková Hana, Palackého nám.čp.24- přípojka plynu. Smrčka Antonín, Stodolní ul.čp.481 garáž. Další řada 21 garáží pod Nádražní ulicí. Hostinec,,U Karásků nová kuchyň provizorní provoz. Ing Kadlec, Žižkova ul.čp.68 úprava prodejny elektron. Zboží. Římsko-katolická farnost Počátky- kostel sv.kateřiny, úpravy, jako stažení klenby, oprava krovů, odvodnění, sanační omítky. Marcela Vítová, Hejmanecká ul.čp.280 stavební úpravy a nástavba Dejmkovi Eva a Josef, Vesce čp. 37 nová garáž. Luděk Smejkal a Pavel Hric, Vesce čp.43 truhlářská dílna. Město Počátky Dům s peč.službou II., Nádražní čp bytů. Ivana Šteflová a V.Vopravil Nádražní čp.385 rod.domek. Helena Fuková a Pavel Fuk, Tyršova ul.čp.419- přístavba a úpravy RD. Město Počátky čp.87 plynofikace budovy Kult.zařízení města. Město Počátky, čp.87 restaurování malby v sále KZM. Nově byly ke konci roku zahájeny práce na zateplení a opravě fasády hasičské zbrojnice v Žižkově ulici. Výkup a prodej pozemků. Ing.Třebický Jan a Jindřiška, Leskovec čp.29- prodej p.p.620/8, 194 m2, cena Kč, st.parc.32 s garáží 25 m2, cena Kč. Tunka Aleš a Silvie, Sídliště 574, prodej parc.na stavbu RD nad Krátkou ulicí, p.p.3472/ m2 za Kč. OBP Pelhřimov,,v likvidaci, výkup p.p.88/8 a 88/9-255 m2 za Kč pozemek v areálu mateř.školky. Kubů Jaroslav a Miluše, Horní Vilímeč 36, prodej p.p.321/32, 1644 m2 11

10 za Kč. Mgr. Šohaj Roman a Milena, Počátky Lipárky 529, prodej parc.3472/ m2 za Kč na stavbu RD. Adamec Jiří, Jindř.Hradec, prodej p.p. 436/4, kú Vesce 43 m2 za 445 Kč. Šindelář Michal a Hašpicová Martina, Stodolní ul.512, prodej p.p.156/ m2 za Kč. Nemocnice Počátky s.r.o. Havlíčkova 206, prodej p.p. 56/ m2 st.parc. 111, 1241, 1221, 451, 590, 608, 1303 s budovami čp.206, cena 3, Kč. Rychta Vlastimil a Marie, Švermova ul. 486, prodej p.p. 4120/21 a 4120/ m2 za Kč. Hrnčíř Pavel, Lipárky čp.531 prodej garáže st.p. 403/2, 27 m2, cena Kč. Štěpnička František, Žirovnice, čp.735, zpětný výkup parcely na stavbu RD protože stavbu nezapočal do tří let od koupě p.p.3472/ m2, cena Kč. Vrábel Jaroslav a Petra, Sídliště 568, prodej p.p. 3472/38, 1109 m2 za Kč na stavbu RD nad Krátkou ulicí. Dolejšová Marcela a Ing.Jitka Praha výkup lesa pro město m2 za Kč, pozemek za a lesní porost za Kč. Jednalo se o p.p. 1951, 1954, 1955 a 1956 Tělovýchovná jednota Spartak Počátky darovala městu st.p.641, st.p.918 s budovou a p.k.1463 díl 1 /celk.výměra m2/, hodnota Kč. Jednalo se o areál sportovního stadionu. Kraj Vysočina Město Počátky darovalo kraji silnice v celk.výměře m2 a dostalo od kraje chodníky a silnice ve výměře m2. Hospodaření města v roce Při sestavování rozpočtu nebylo možno splnit všechny potřeby města a jeho organizací, protože nebyl přesně známý objem příjmů. Požadavky byly tedy kráceny 12

11 a investiční akce byly zařazeny do rozpočtu jen v nutných případech, s tím, že v případě zajištění finančních prostředků bude provedena rozpočtová změna. Do rozpočtu byla zařazena jen jedna větší akce z vlastních prostředků a to rekonstrukce chodníku v Havlíčkově ulici. Byla to vyvolaná investice, jelikož energetici měli provádět výměnu vzdušného vedení el.proudu za kabelizaci a bylo účelné spojit tuto akci s rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních přípojek, veřejného osvětlení a rozvodu městského rozhlasu. Po realizaci těchto prací byly položeny nové obrubníky a chodníková betonová dlažba. Celkový náklad převýšil půl milionu korun. Díky přidělení mimořádné dotace ze státního rozpočtu ve výši 15 milionů Kč určených na opravy školních budov bylo možno realizovat výměnu oken, zateplení a fasádu v budově čp.387 zákl.školy za 10, Kč, výměnu části oken a opravu střechy v budově čp. 361 zákl.školy za 1, Kč, výměnu oken, opravu střechy, zateplení a fasádu ve starší budově mateřské školy za 2, Kč.a rekonstrukci dopravního hřiště v mateř.škole za Kč. Další větší akcí byla plynofikace budovy čp.87 v Horní ulici, kde sídlí pošta a Kulturní zařízení města., která stála včetně projektu 1, Kč. Na obnovu památek bylo vynaloženo Kč. Byl dokončen a uveden do provozu i druhý dům s pečovatelskou službou s 11 byty umístěný v nemocniční zahradě. Jen v letošním roce byla na jeho dostavbu poskytnuta státní dotace ve výši 3, Kč. Příjmy: Daně z příjmů, přidané hodnoty i nemovitostí 16, Správní poplatky Místní poplatky dle měst.vyhlášky Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení Úroky z půjček fondu rozvoje bydlení Příspěvek okolních obcí na provoz zákl.školy Prodej areálu nemocnice a zbytku zařízení 3, Nájem z bytových a nebytových prostor, sokolovny, obř.síně 2, Hřbitovní poplatky Odvoz odpadu 1, Pronájem honitby Prodej popelnic

12 Pronájem pozemků Odvod ze zrušené Společné správy lesů Lesy Počátky, příjmy z činnosti od , Pečovatelská služby příjem za poskytované služby Vnitřní správa nájmy, kopírování, hlášení měst.rozhlasu Výtěžek z provozu hracích automatů Úroky z běžných účtů a vkladů Prodej pozemků Prodej budov Drobné prodeje, dary, náhrady a nahodilé příjmy Sankce a pokuty Dotace od Kraje Vysočina na lék.službu první pomoci Státní dotace na: Sociální dávky 3, Výkon státní správy 1, Sbor dobrovolných hasičů Provoz škol 13, Opravy budov základní a mateřské školy 15, Volby do parlamentu Evropské Unie Volby do krajského zastupitelstva Veřejně prospěšné práce Dokončení domu s peč.službou č. 2 3, Opravy a obnovu památek Novou výsadbu lesa Nákup kontejnerů na tříděný odpad Ošetření aleje ve Valše a údržbu chráněné louky Ostatní příjmy 918 Příjmy celkem 68, Výdaje Doprava Doprava - investice Výkup pozemků

13 Projekt na cestu u parcel u Vesce Pozemky,,Kačerovky ochr.pásmo vod.zdroje Školy a školní jídelny 15, Školy rekonstrukce budov 15, Sportovní hala Muzeum 1, Kulturní zařízení města Plynofikace domu čp.87 Horní ulice 1, Městský rozhlas Výbor pro partner.spolupráci Obnova památek Oprava věže Sbor pro občanské záležitosti Podpora spolků a sportu Počátecká dechovka Publikace Půjčky z fondu rozvoje bydlení Nemocnice provozní výdaje a daň z prodeje Lékařská služba první pomoci Bytové hospodářství 1, Pohřebnictví Společná správa lesů odkup zařízení Lesy města Počátky 1, Odkup lesa od pí Dolejšové Odpady 1, Veř.osvětlení Nákup popelnic Veřejná zeleň 1, Ošetření lipové aleje a chráněné louky Péče o opuštěná zvířata 470 Komunální služby a územní rozvoj Přípojka el.proudu na parcelu u Vesce Sbor dobrovol hasičů vč.opravy požární zbrojnice Sociální dávky 3, Pečovatelská služba

14 Dostavba pečovatel.domu č.2 3, Vybavení peč. domu č Péče o staré občany Členské příspěvky sdružení obcí apod Úroky z půjček a vedení účtů Zastupitelstvo města Vnitřní správa 4, Daň z obecních příjmů a nemovitostí Vratka fin. vypořádání z min.roku Volby do Evropského parlamentu a kraj.zastupitelstva Výkup pozemků a ost. výdaje Výdaje celkem 61, Financování příjmy Převod ze sociálního fondu Převody z fondu rozvoje bydlení Financování výdaje Splátky úvěrů 1, Převod do sociálního fondu Zvýšení zůstatku fondu rozvoje bydlení Zvýšení sociálního fondu Stav bankovních účtů k Základní účet 9, Účet u Sparkasse z prodeje akcií 4, Fond rezerv Sociální fond Fond modernizace bydlení Zůstatek nesplacených úvěrů Sparkasse úvěr na rekonstrukci Sokolovny 4, Komerční banka úvěr na likvidaci nemocnice 5, Fond rozvoje bydlení nesplac.půjčky pro město 1,

15 Blokovaný účet - skládka Depozitní účet mzdy z prosince min.roku Výsledek hospodaření za rok 2004 je přebytek 6, Kč. Podle dřívější rozpočtové skladby by výsledek hospodaření po započtení přijatých půjček, převodů z fondů a splátek půjček byl přebytek ve výši 6, Kč. V rámci finančního vypořádání musí město vrátit na účet Krajského úřadu kraje Vysočina nevyčerpanou část dotace na sociální dávky v částce Kč. Z městské matriky v roce Narození: V tomto roce se narodilo 20 dětí, z toho 12 chlapců a 8 děvčat. Lukáš Bejda Počátky 369 Lenka Krčmářová Počátky 404 David Bureš Počátky-Prostý 12 Simova Fáčková Počátky 623 Vojtěch Fiala Počátky-Vesce 41 Adam Kocmánek Počátky 162 Marek Smejkal Počátky 577 ChristinaZboroňová Počátky 612 Mikuláš, Diviš Počátky24 Lucie Randlíková Počátky 568 Konvalinka Veronika Košanová Počátky 580 Natálie Šimánková Počátky 569 Ondřej Petrů Počátky 569 Jakub Březina Počátky 578 Kryštof Ešner Počátky 18 Andrej Průša Počátky 623 Michal Pavlíček Počátky-Heřmaneč Linda Kybová Počátky 374 Tadeáš Smejkal Počátky 624 Vendula Hricová Počátky-Vesce 33 Sňatky v roce Celkem bylo v matričním obvodě Počátky uzavřeno 9 sňatků, z toho šest v Počátkách, jeden v Častrově a dva ve Veselé. Šest dalších sňatků počáteckých občanů bylo uzavřeno v jiných matričních obvodech na základě zmocnění MěÚ Počátky. Byly to následující dvojice novomanželů: 17

16 Tomáš Solar Praha 5 Petra Prylová Mimoň Štefan Mankovecký Dubnica n.váhom Daniela Malířová Popelín Kamil Kratochvíl Počátky Petra Dubová Jindř.Hradec Lukáš Oláh Duchcov Jarosl.Mynářová Duchcov Jiří Teplý Jihlava Pavla Janáková Nová Ves Zdeněk Potůček Počátky Vendula Neužilová Mrákotín Miroslav Kuldan Božejov Helena Leichterová Praha David Jančička Kamenice n.l. Věra Hávová Veselá Stanislav Fanta Nemíž Iveta Hrnčířová Veselá Milan Malý Počátky Edita Nemethová Slov.republika Bohumil Herceg Počátky Marie Hercegová Počátky Miroslav Černý Břeclav Marie Zárubová Počátky ViktorZluky Počátky Petra Kantorová Zajíčkov Libor Jelínek Počátky Eva Hlavová Počátky Karel Jelínek Batelov Hana Málková Počátky. Blahopřání k životnímu jubileu. Občanům starším 75 let bylo zasláno 57 písemných blahopřání. K žily v našem městě pouze dvě občanky starší devadesáti let a to Marie Povolná. Počátky čp let nejstarší občanka města Marie Hofhanslová, Počátky let Zlaté svatby. Jubilanti si nepřáli uspořádání slavnostního obřadu a bylo jim proto zasláno písemné blahopřání. Byli to: Božena a Václav Vichrovi Počátky Marie a Miroslav Bartákovi, Počátky Libuše a Jiří Brdlíkovi, Počátky 533 Úmrtí. V matričním obvodu Počátky zemřelo 5 občanů Počátek a v jiných matričních obvodech 25. Celkem tedy zemřelo 30 místních občanů. Anna Holubová Počátky let Marie Šteflová Počátky let Karel Štědrý Prostý 8 48 let MUDr. Jan Bartoníček Počátky let 18

17 Karel Kopejtka Počátky let Havel Miloš Počátky let Marie Rešlová Počátky let Drah.Kačerová Počátky let Miloš Kopejtka Počátky let David Novák Počátky let Žofie Lojdová Počátky let Jar.Krejčová Počátky let Jelínek Oldřich Počátky let Valík Josef Počátky let Lahodná Libuše Počátky let Jelínek Josef Počátky let Dařinová Bož. Počátky let Baštová Vlasta Počátky let Bendová Marie Počátky let Krystiánová R. Počátky let Vobrová Věra Počátky let Vaňková Marie Leskovec let Bouzek Zdeněk Počátky let Norek Ludvík Počátky let Hlavová Frant. Leskovec let Vaněk Jaroslav Počátky let Poláček Josef Počátky let Janko František Počátky let Procházka Jos. Počátky let Kárníková Em. Počátky let Změny ve zdravotních službách v r otevřela MUDr Hájková, odborná lékařka ORL v objektu býv.agrostroje ušní, nosní a krční ambulanci. Ordinuje 1x týdně, každé pondělí zahájila v objektu Sdružení ambul.lékařů v Horní ulici čp.90 provoz chirurgická ambulance MUDr. Miroslava Krystiána, býv.primáře chirurg.odd. počátecké nemocnice. Ordinace je otevřena denně rovněž v objektu SAL nastoupila na uvolněný zdravotní obvod MUDr. Alice Ševčíková, praktická lékařka pro dospělé a interní lékařka. Dříve pracovala v nemocnici v Jihlavě. Ordinace je otevřena denně byla rovněž v objektu SAL v Horní ulici otevřena odborná kardiologická ordinace, kde ordinuje dvakrát týdně MUDr. Pavel Kos, kardiolog z inter. odd. nemocnice Pelhřimov. 19

18 Péče o staré občany v našem městě. Příloha č. 17, 18, 19. Motto: Péče o své spoluobčany ve stáří a nemoci je obrazem kultury národa. Na letošní rok připadá třicáté výročí zahájení provozu domu s pečovatelskou službou v našem městě. Tehdy to byl pokus o uplatnění nové formy péče o staré spoluobčany, první v tehdejším okrese Pelhřimov a jeden z prvních v jihočeském kraji. Než však popíši průběh této třicetileté historie, dovolím si krátký pohled zpět o několik století. Ve středověku byla péče o chudé, osamělé a bezmocné převážně náplní různých náboženských organizací, většinou klášterů, teprve později v době renesance přebíraly tuto činnost města a obce, které se hospodářsky osamostatnily výnosy z obchodu a výroby. První zmínky o charitativních činech počátecké obce v péči o staré občany se objevují již v 16.století. Zachovalo se asi deset písemných dokladů o darech špitálu od bohatých místních občanů. Špitál stál na dolním hradeckém předměstí, v místě dnešní nemocniční zahrady. V roce 1693 postavil zámožný občan pan Ludvík de Gregorio z domu čp.1. na náměstí /dnes čp.9/ nový špitál s kaplí sv.anny jako poděkování. Vrchnost pan Adam Vratislav ze Šternberka v roce 1694 poskytl za to počáteckým úlevu jedné měsíční platby berní ve prospěch tohoto špitálu. Tento špitál stál na místě domku čp.255 v Březinově ulici. Byl však zničen spolu s kaplí při velkém požáru v roce 1821, následně obnoven v roce 1834, sice zvětšen, časem nestačil potřebám města. Městská rada uvažovala o výstavbě nového chudobince. Měla zkušenosti již se získáváním potřebných financí prostřednictvím veřejných sbírek při budování nemocnice a jednala tak i v tomto případě. Zásluhu o prosazování této akce měl purkmistr Jan Solař, obchodník, rodáci jak Msgre Vincenc Švehla, kanovník od sv.víta v Praze a paní Božena Voitlová, dcera továrníka Jana Brdlíka. Městská rada vypsala několik veřejných sbírek a zbytek nákladů uhradila Záložna počátecká. Na tehdejší dobu velkoryse komponovaná stavba byla dokončena v roce 1915 s celkovým nákladem zlatých. Jednopatrová budova čp.256 navazující na kapli sv. Anny slouží tak svému účelu dodnes, i když ne vždy v plném rozsahu. Po roce 1945 bylo přízemí budovy využíváno pro potřeby místní pošty, malé byty v poschodí se společným příslušenstvím sloužily dále pro potřeby chudobince. V sedmdesátých letech bylo uvažováno o modernizaci bytů v prvním patře a městská rada se přiklonila k názoru navrhovaném 20

19 místním obvodním lékařem MUDr. Bohumilem Peterkou, též členem národního výboru, aby první patro chudobince bylo modernizováno na dům s pečovatelskou službou. Byla to nově zaváděná forma péče o staré občany, kde na rozdíl od domova důchodců mohl starý občan zůstat v kontaktu se svými přáteli a známými, ve svém bytě a částečně ve svém nábytku, jemuž byla zajištěna základní ošetřovatelská péče, donáška jídla, úklid bytu a jiné potřebné služby. Záměru se dostalo podpory i od nadřízeného Okresního národního výboru v Pelhřimově a v červenci 1974 bylo nákladem korun dokončeno 5 dvoupokojových bytových jednotek, každá s vlastním hygienickým zařízením a vybavená el.sporákem, ledničkou a kuchyňskou linkou. Do domu bylo instalováno ústřední topení. Nastěhovalo se prvních 8 obyvatelů, vrchní sestrou byla jmenována pí.tampírová, pečovatelkou pí.pulkrabová. V roce 1980 byl Poštovní úřad přestěhován do jiných prostor v Horní ulici čp.87 a adaptací přízemí se získalo dalších 7 jednopokojových bytů, společenská místnost, prádelna a hygienické středisko sloužící i pro občany města, kteří neměli vlastní koupelny V roce 1996 bylo půdní vestavbou získáno dalších 5 bytů a v budově byl zřízen výtah. V současné době je vrchní sestrou pí.milada Norková a pečovatelkami pí Hana Vaňková, Markéta Žáková a Zdena Marhoulová. Současně provádějí i pečovatelké služby pro staré občany ve městě, kteří o to požádají. Nová kapitola rozvoje pečovatelské služby v našem městě byla zahájena v roce 2004, kdy byla dokončena přestavba bývalého kulturního domu nemocnice na druhý dům s pečovatelskou službou s kapacitou 11 bytů. Stavba byla zahájena na konci roku 2002 a dokončena na konci června Dodavatelem stavebních prací po výběrovém řízení byla určena První Kamenická stavební a obchodní společnost s.r.o. z Kamenice n.l. pod vedením Ing. Hanzálka zpolesí. Kanalizaci, vodovod a zdravotní techniku prováděly městské Vodotechnické služby s.r.o. Počátky. Rozpočet na stavbu činil cca 9,3 mil.kč, z toho státní příspěvek byl 7,7 mil., zbytek byl financován z městského rozpočtu. Budova byla zvýšena o jedno patro, je tedy třípodlažní. Je v ní 11 malometrážních bytů 1+1, z toho je 6 bytů plně bezbariérových. V bytech je zabudována kuchyňská linka a úplné sociální zařízení, zbytek místností si uživatelé vybavují svým zařízením. Několik větších bytů je vhodných pro manželské páry. V přízemí je velká společenská místnost a místnosti potřebné pro pečovatelky. Celý dům je řešen jako bezbariérový a má výtah vhodný i pro tělesně postižené a vozíčkáře. V sobotu 26.června 2004 byl uspořádán slavnostní den,,otevřených dveří za účasti významných hostů, kterými byli: Hejtman kraje Vysočina Fr.Dohnal, 21

20 poslanec Parlamentu ČR za KDU ČSL Jan Kasal, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny z Pelhřimova Ing.J.Veselý, zástupci stavební firmy, současný starosta města Ing.J.Třebický a minulý starosta Ing.Fr.Peroutka, ostatní zastupitelé a MUDr. B.Peterka, který stál u zrodu prvního domu s peč.službou v Počátkách před třiceti roky. Byli pozváni i občané našeho města, kteří měli zájem o prohlídku objektu. Po slavnostním přestřižení pásky a úvodních projevech hostů následovala prohlídka celého objektu, při které bylo opakovaně vyřčeno mnoho slov chvály a uznání. Dne otevřených dveří využilo více než 200 občanů Počátek a okolí, mnozí i jako budoucí potencionální zájemci o ubytování v něm. Na závěr ještě několik údajů o tom, kolik bude muset každý obyvatel za pobyt v Domě s peč. službou platit. Předběžnou kalkulací bylo stanoveno orientační nájemné 30 Kč za 1 m2, dále pak zálohy na vodu, teplo, úklid společných prostor, odvoz odpadu, elektřinu pro společné prostory, nájem za bytové vybavení, výtah a společnou anténu. Celkově by nájemné u bytu o výměře 32 m2 nemělo přesáhnout Kč měsíčně. Spotřebovanou elektřinu v bytě si bude každý platit sám, dle údajů vlastního elektroměru. Dále byl stanoven minimální rozsah služeb, který bude poskytován každému obyvateli DPS. Jsou to: celková koupel včetně umytí vlasů bezplatně 1x za týden, praní drobného prádla 2x měsíčně za 40 Kč/kg, praní velkého prádla 1x za dva měsíce za 50 Kč/kg, dovážka oběda denně za 10Kč/úkon a běžný úklid domácnosti 2x měsíčně za 80 Kč/úkon. Další úkony jako např. donáška léků, vyřízení pošty, nákupy a podobně si může každý obyvatel objednávat dle vlastní potřeby. Stejné služby jsou poskytovány i dřívějším obyvatelům v DPS č.1. Žijí mezi námi. Příloha č. 40 Nejstarší občanka města, pí.marie Povolná nar Bydlí na Palackého náměstí v domě čp.13. společně se svojí nejstarší dcerou a jejím manželem a rodinou svého vnuka. Po předchozí domluvě jsem ji navštívil v jejím přízemním bytě s okny na náměstí a požádal ji o několik vzpomínek, ze kterých jsem sestavil následující pojednání. 22

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005

US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Č.J.: 1572/05 US N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 29.12. 2005 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: A) podle 94 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2008 schváleno dne 11. prosince 2007 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2008 schváleno dne 11. prosince 2007 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2008 schváleno dne 11. prosince 2007 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2211/2007 Rozpočet Města Počátky na rok 2008 je navržen jako přebytkový (podle

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * **************************************************************************************************

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více