KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1

2 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Poděbrady 5 Centrum pro pomoc obětem a intervenční centrum 8 Centrum pro všechny, o.s. 9 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 10 Diakonie ČCE 13 Domov Mladá 15 Domov pro seniory Luxor Poděbrady 16 Domov pro seniory Luxor Poděbrady - Komunitní centrum 17 Domov pro seniory - Domov Na Zámku 18 Domov pro seniory - Domov Rožďalovice 19 Domov se zvláštním režimem - Domov Rožďalovice 20 Domy s pečovatelskou službou v Poděbradech 21 Dům s pečovatelskou službou Činěves 22 Dům s pečovatelskou službou Kněžice 22 Dům s pečovatelskou službou Městec Králové 23 Dům s pečovatelskou službou Sadská 23 Fokus Mladá Boleslav 24 Handicap centrum Srdce, o.p.s 25 Kluby a sdružení 26 Český červený kříž oblastní spolek Poděbrady 26 Český červený kříž místní organizace Poděbrady 26 Klub důchodců Městec Králové 26 Klub důchodců Poděbrady 27 Klub Parkinson 27 Klub Seniorka Sadská 27 Old Skauti Sadská 27 Senior klub Žižkovák 27 Svaz diabetiků ČR Územní organizace Poděbrady 28 Svaz postižených civilizačními chorobami 28 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Městec Králové 29 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Poděbrady 29 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Nymburk 29 Mateřské centrum Poděbrady 30 Městská nemocnice Městec Králové a.s 31 Občanská poradna Nymburk, o.s. 32 Občanské sdružení Přístav 33 Okresní správa sociálního zabezpečení 34 Poděbradské tety 34 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 35 Probační a mediační služba ČR - středisko Nymburk 37 Psycholog - Školní poradenské pracoviště při ZŠ T. G. M. Poděbrady 38 Psycholog - Školní poradenské pracoviště při ZŠ Na Valech Poděbrady 38 Sdružení Romských Občanů Lysá nad Labem 39 Služby pro uživatele drog - Centrum terénních programů 39 Speciální Základní škola Poděbrady 40 Středisko rané péče při Oblastní charitě Kutná Hora 41 Úřad práce v Nymburku 42 2

3 Vážení spoluobčané, kdokoliv z nás se může dostat do situace, kterou nezvládne sám, a potřebuje pomoc ostatních. Katalog sociálních služeb Poděbrady a okolí, který právě držíte v ruce, byl sestaven v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb s cílem sloužit jako základní informační materiál pro širokou veřejnost o škále nabízených sociálních služeb. Vedle těchto služeb jsou zde uvedeny kontakty na kluby seniorů a domy s pečovatelskou službou, které nejsou sociálními službami ve smyslu zákona, ale svým charakterem slouží ke stejným účelům a širokou veřejností jsou tak vnímány. Pro lepší orientaci se pokusíme vymezit základní pojmy, se kterými se setkáte v tomto katalogu. Co je sociální služba? Sociální službou se rozumí činnost nebo souhrn činností poskytující osobám v nepříznivé životní situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Kdo je uživatel? Uživatel je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Co je nepříznivá sociální situace? Situace, v níž se lidé mohou ocitnout, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny nebo jestliže jejich způsob života ohrožuje zájmy a potřeby společnosti. Co je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav? Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem je myšlen nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost. Co je přirozené sociální prostředí? Přirozené sociální prostředí je definováno jako rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost. Místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. Zákon č. 108/2006 Sb. vymezuje tři základní oblasti služeb: SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ jako nedílnou součást všech sociálních služeb. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE jako služby, jejichž cílem je zabezpečovat základní životní potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka. 3

4 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE, které slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy. Sociální služby jsou členěny také podle místa jejich poskytování: TERÉNNÍ SLUŽBY jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. především v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Jde například o pečovatelskou službu, osobní asistenci či terénní programy pro ohroženou mládež. AMBULANTNÍ SLUŽBY jsou takové služby, za kterými člověk dochází do specializovaných zařízení, jako jsou například poradny, denní stacionáře nebo kontaktní centra. POBYTOVÉ SLUŽBY jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk v určitém období svého života celodenně, respektive celoročně žije. Jedná se především o domovy pro seniory či pro lidi se zdravotním postižením, ale také o tzv. chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením či azylové domy. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. TÍSŇOVÁ PÉČE je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhají jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. CENTRA DENNÍCH SLUŽEB poskytují pobytové služby osobám se sníženými schopnostmi, např. v oblasti osobní péče, ve výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. TÝDENNÍ STACIONÁŘE poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 4

5 DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. DENNÍ STACIONÁŘE poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při osobní hygieně, při poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. DOMOVY PRO SENIORY poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. RANÁ PÉČE je terénní, popř. ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci. TLUMOČNICKÉ SLUŽBY jsou terénní, popř. ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. AZYLOVÉ DOMY poskytují pobytové služby na přechodnou dobu lidem bez přístřeší za současné motivace k aktivitě a pomoc s navržením a realizací způsobů, jak si zajistit vlastní bydlení. DOMY NA PŮL CESTY poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. KONTAKTNÍ CENTRA jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popř. terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. 5

6 KRIZOVÁ POMOC je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA poskytují ambulantní, popř. terénní služby pro osoby bez přístřeší. NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ poskytují ambulantní, popř. terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let s ohrožením společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života. NOCLEHÁRNY zařízení určené lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o přespání, u kterých se nevyžaduje aktivní zájem o zajištění si vlastního bydlení. Podstatou služby je poskytnutí přespání, hygienické úkony. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI jsou terénní, popř. ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat. SOCIÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM jsou ambulantní, popř. terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY jsou pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. TERÉNNÍ PROGRAMY jsou určené osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. SOCIÁLNÍ REHABILITACE je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem nezbytných činností. Doufáme, že v tomto dokumentu naleznete potřebné informace a bude Vám užitečným průvodcem. V průběhu času bude tento katalog doplňován a aktualizován a rádi přivítáme Vaše podněty a připomínky na ové adrese nebo přímo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Poděbrady, který je připraven Vám pomoci. Vedení města Poděbrady 6

7 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Poděbrady V následujících řádcích přinášíme velmi stručnou informaci pro usnadnění orientace občana v systému dávek a služeb sociálního zabezpečení, které jsou poskytovány občanům pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Poděbradech. Dávky a služby: dávka soc. péče -příspěvek na péči pomoc a dávky soc. péče osobám v hmotné nouzi dávky soc. péče pro zdravotně postižené občany sociálně - právní ochrana dětí náhradní rodinná péče kurátoři (pro děti a mládež i pro dospělé občany) pomoc při umísťování občanů do ústavů sociální péče, domovů důchodců pomoc při zavedení úkonů pečovatelské služby sociální poradenství Hmotná nouze Systém pomoci v hmotné nouzi je moderním systémem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení. Je jednotný na celém území České republiky. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Kdo je v hmotné nouzi? Zákon stanovuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Nastanou-li, je osoba či rodina v hmotné nouzi a má nárok na pomoc. Jde v zásadě o situace, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Zákon zároveň napomáhá řešení některých nárazových životních situací, které nelze vyřešit jinak než okamžitou peněžní pomocí. Jaké jsou dávky hmotné nouze a kdo je vyplácí? Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: 1. příspěvek na živobytí 2. doplatek na bydlení 3. mimořádná okamžitá pomoc. O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady. Sociální služby Základním cílem zákona o sociálních službách je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování. 7

8 Již v roce 2007 bylo zrušeno tzv. zvýšení důchodu pro bezmocnost, které bylo poskytováno společně s výplatou důchodu Českou správou sociálního zabezpečení. Namísto zvýšení důchodu pro bezmocnost je uzákoněna dávka příspěvek na péči (ve svém správním obvodu poskytuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Poděbrady). O podmínkách přiznání právě tohoto druhu dávky je mezi občany stále velký zájem, a proto zde - příspěvek na péči trochu blíže: Komu je určen příspěvek na péči? Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. Příspěvek náleží (a je vyplácen) osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok. Jakým procedurám je nutné se podrobit k získání příspěvku? Tomu, aby někomu vznikl nárok na příspěvek na péči a jeho výplatu, předchází poměrně složitá procedura. Občan žadatel o příspěvek samozřejmě také musí dodržet některé povinnosti, respektive podrobit se některým procedurám. V prvé řadě musí správně podat žádost o příspěvek na péči na předepsaném formuláři a uvést všechny požadované povinné informace, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajišťovat (je-li to již známo). Žádost podává přímo žadatel nebo jeho zástupce. Žadatel je v dalším kroku správního řízení povinen podrobit se sociálnímu šetření v přirozeném sociálním prostředí, tj. v místě, kde žije. Účelem sociálního šetření je objektivně zjistit životní podmínky žadatele a jeho schopnost zvládat péči o vlastní osobu, čili jeho soběstačnost, ale i míru zachování ostatních potřebných schopností, nutných k normálnímu životu a chodu domácnosti. Po provedení sociálního šetření se žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař OSSZ, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným a vychází přitom z výsledku sociálního šetření. Lékař OSSZ si může pro tyto účely vyžádat specializované vyšetření nebo vyšetření provést sám. V těchto případech je žadatel povinen podrobit se těmto vyšetřením. Pokud se žadatel odmítne podrobit některé z výše uvedených procedur, tj. nedá písemné svolení nebo neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak ztrácí možnost získat příspěvek. O dávce příspěvek na péči - rozhodují a vyplácejí ji pověřené obecní úřady. Dalším druhem poskytovaných dávek jsou dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. Výčet dávek jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení motorového vozidla příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuální dopravu příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu příspěvek na úhradu za užívání garáže příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 8

9 Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž: mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Poděbrady je umístěn na adrese Náměstí T. G. Masaryka 1130, Poděbrady, v 6.patře. Mgr. Strunzová Jindra vedoucí odboru tel Naděžda Serbusová zástupce vedoucí odboru tel Dvanáct sociálních pracovníků zde občanům poskytuje poradenství, sociální dávky a sociální služby. Z tohoto počtu pět sociálních pracovníků vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí. Provozní doba: Po: 8:00 17:00 hodin St: 8:00 17:00 hodin Čt: 8:00 11:00 hodin Nám T.G.M. 1130, Poděbrady Kontakt: Webová stránka: 9

10 Centrum pro pomoc obětem a intervenční centrum Cílová skupina: Osoby, které se stali oběťmi násilí nebo trestného činu a nejsou si schopni svou nepříznivou situaci sami vyřešit. Cíle: Centrum usiluje o snížení rizika sociálního vyloučení těchto lidí prostřednictvím poskytnutí bezplatné odborné psychologické, sociálně-právní a právní pomoci. Poradna poskytuje rady, informace a pomoc především v těchto oblastech: ochrana spotřebitele, trestní řízení, bydlení, pracovně právní vztahy, občansko právní problematika, majetkoprávní vztahy, problematika rodinného práva a mezilidských vztahů, sociální oblast, oblast lidských práv, problematiky domácího násilí, oblast financí (dně, půjčky, dluhy) apod. Poradna poskytuje kromě rady a informací i praktickou pomoc, tzv. asistenci při složitějších jednáních s institucemi, pomoc při sepsání podání i prokonzultování situace s právníkem. Poskytované služby: psychologické poradenství právní poradenství sociálně-právní poradenství aktivní pomoc při sestavování dokumentů, návrhů a podání doprovod na jednání s úřady, k lékaři, na policii, k soudu apod. vyjednávání s dalšími stranami zprostředkování kontaktů na organizace návazné péče Úřední hodiny: úterý 10:00 12:00 hodin, čtvrtek 14:00 17:00 hodin, pátek 9:00 11:00 hodin Kontakt: Webová stránka: Zahradní 46, Kolín Gabriela Kaucká, Dis

11 Centrum pro všechny, o.s. Občanské sdružení Cílová skupina: osoby postižené Jsme partou mladých iniciativních lidí, kteří se snaží pomáhat, kde je třeba. Naše sdružení, jak z názvu vyplývá, není zaměřené svou činností jen na jednu skupinu, ale připravujeme akce jak pro postižené, tak i zdravé, jak pro malé, tak velké. Prostě pro všechny. Poskytované služby: Odlehčovací služba je především určena rodičům postižených dětí a mládeže, kteří si v nepřetržitém kolotoči péče o své blízké potřebují odpočinout. Osobní asistence je poskytována postiženým dětem a mládeži dobrovolníky z řad studentů, kteří pomáhají dětem při činnostech se vším, co potřebují. Volnočasové aktivity jsou integračního charakteru, což znamená, že se jich účastní i děti zdravé. Mezi naše nejčastější aktivity patří Artíkovy dny, což jsou výtvarněpracovní činnosti, dále výlety s kulturním zaměřením a největším projektem jsou tábory s bohatým programem. Úhrada za služby: Služby jsou zpoplatněny dle aktuálních ceníků /vždy minimálně, programy jsou dotované/. Cílová skupina: rodiny s dětmi Poskytované služby: Služby prevence sociálního vyloučení rodičů na MD a RD je poskytována formou otevřené Herny s neřízenou činností, kde si děti mohou pohrát, pobavit či přiučit s nějakou didaktickou hrou. Volnočasové aktivity jsou poskytovány předškolákům a dětem (již od 6 měsíců) s maminkami formou projektu Cvičeníčko či Výtvarka. Cvičeníčko je cvičení všech dětských smyslů, těla i mysli, Výtvarka je pro děti, které navštěvují MŠ a které mají rády pracovně-výtvarné činnosti. Provozní doba: září - červen: po, čt 8:30-17:00 hodin; st, pá 8:30 13:00 hodin; út - uzavřené skupiny Jak se k nám dostanete: Centrum se nachází v Mezinárodním skautském středisku Tortuga, Zálabí Nymburk Parkování možné, přístup do Herny kdykoliv během provozní doby bez ohlášení. Jizbice 32, Nymburk (sídlo) Kolínská 282, Nymburk (provozovna) Kontakt: či osobně v době provozní doby Webová stránka: 11

12 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Obecně prospěšná společnost Základní informace o společnosti Posláním CSZS Poděbrady o.p.s. je poskytnout podporu občanům v samostatném a nezávislém životě v domácím prostředí, kde jsou zachovány přirozené rodinné, přátelské a společenské vazby. Tato podpora je zajištěna prostřednictvím poskytování sociálních a zdravotních služeb. Domov je DOMA Zakladatel: Město Poděbrady Právní forma: Obecně prospěšná společnost Působnost služby: Území okresu Nymburk Sociální služby: Sociální poradenství, Pečovatelská služba (terénní, ambulantní), Osobní asistence, Denní stacionáře, Odlehčovací služby (pobytové, terénní, ambulantní) Ostatní služby: Domácí zdravotní péče, Hospicová péče v domácím prostředí, Aktivizační a volnočasové činnosti. Cílové skupiny, věková kategorie: Pečovatelská služba: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dětmi o Věková kategorie: bez omezení věku Denní stacionáře: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením o Věková kategorie: dospělí (27 64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) Osobní asistence: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dětmi o Věková kategorie: bez omezení věku Odlehčovací služby: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dětmi o Věková kategorie: bez omezení věku Sociální služba - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostředí, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, péče o vlasy, nehty. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - dovážka oběda. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, běžný úklid, velký úklid, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Domácí zdravotní péče - poskytuje se pacientům, kteří byli propuštěni z nemocnice nebo pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou péči tj. chronicky nemocným pacientům. Poskytuje se na základě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře. Domácí zdravotní péče je poskytována bezplatně (zdravotní výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami), 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tuto péči zajišťují registrované zdravotní sestry s praxí. Úkony, které se poskytují např.: odběry krve a dalších biologických 12

13 materiálů, aplikace injekcí, nácvik a aplikace inzulínu, ošetřování stomií, převazy ran, bércových vředů, proleženin, ošetření permanentních katetrů, ošetřovatelská rehabilitace a nácvik soběstačnosti (po úrazech, mozkových příhodách), péče o dlouhodobě ležící a onkologicky nemocné pacienty. Hospicová péče v domácím prostředí - vhodnou kombinací domácí zdravotní péče a sociálních služeb pomáháme rodině zajistit podmínky pro důstojné umírání v rodinném kruhu. Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem poskytujeme potřebné zdravotní úkony a zároveň pomáháme pečující rodině v péči o klienta. Zařízení společnosti: Provozní doba ve všech zařízeních společnosti je Pondělí Pátek od 7:00 do 15:30 hodin Služby v domácnostech klientů: každý den od 7:00 do 15:30 hodin (v ojedinělých případech a po dohodě i mimo tuto dobu). Pobytové zařízení v Sánech provoz 24 hodin. Středisko Poděbrady - (bezbariérové) Mírová 1217, Poděbrady, tel: , Vedoucí střediska: Marie Chromečková Poskytované sociální služby: Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací služby (terénní), Ambulantní pečovatelská služba ve středisku osobní hygieny Denní stacionář Poděbrady Kluk - (částečně bezbariérové - schodolez) Sokolečská 64, Poděbrady Kluk, tel.: Poskytované sociální služby: Denní stacionář Denní stacionář Poděbrady Tyršova (bezbariérové) Tyršova 1359, Poděbrady, tel.: Poskytované sociální služby: Denní stacionář Centrum volného času Poděbrady (bezbariérové) Nám. T.G.M. 1130, Poděbrady, tel , zázemí pro volnočasové aktivity seniorů a zdravotně postižených občanů. Středisko Nymburk Velké Valy 995, Nymburk, tel: , Vedoucí střediska Lenka Pavelková Poskytované sociální služby: Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací služby (terénní), Ambulantní pečovatelská služba ve středisku osobní hygieny, Denní stacionář Dům s pečovatelskou službou Sadská (bezbariérové) Za Sokolovnou 973, Sadská, tel.: Poskytované sociální služby: Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací služby Středisko Lysá nad Labem (bezbariérové) Nám. B. Hrozného 1722, Lysá nad Labem, tel.: Vedoucí střediska Věra Součková Poskytované sociální služby: Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací služby (terénní), Ambulantní pečovatelská služba ve středisku osobní hygieny 13

14 Denní stacionář Milovice (bezbariérové) Mírová 194, Milovice, tel.: Poskytované sociální služby: Denní stacionář, Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací služby Středisko Městec Králové (bezbariérové) Míru 530, Městec Králové, tel.: Vedoucí střediska Irena Homolová Poskytované sociální služby: Pečovatelská služba, Ambulantní pečovatelská služba ve středisku osobní hygieny, Odlehčovací služby, Osobní asistence Pobytové odlehčovací služby Sány (bezbariérové) Sány č.p. 58, tel.: Poskytované sociální služby: Odlehčovací služby pobytové Ředitelství CSZS Lipanská 721, Poděbrady Kontakt: Webová stránka: 14

15 Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko v Libici nad Cidlinou Druh služby: Domov pro seniory Název služby: Evangelický domov pro seniory Forma služby: pobytová Cílová skupina: senioři Věková struktura: od 60let výše Kapacita: 28 lůžek Husova 2, Libice nad Cidlinou Kontakt: Webová stránka: Středisko v Libici nad Cidlinou Druh služby: Domov se zvláštním režimem Název služby: Domov rodinného typu Opolany Forma služby: pobytová Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním především pro osoby s Azheimerovou chorobou nebo jiným onemocněním typu demence Věková struktura: od 50let výše Kapacita: 9 lůžek Opolany 84, Libice nad Cidlinou Kontakt: Webová stránka: 15

16 Středisko v Libici nad Cidlinou Druh služby: Týdenní stacionář Forma služby: pobytová Věková struktura: od 50let výše Kapacita: 4 lůžka, služba je pouze pro ženy Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním především pro osoby s Azheimerovou chorobou nebo jiným onemocněním typu demence Pátek 178, Poděbrady Kontakt: Webová stránka: Středisko v Libici nad Cidlinou Druh služby: Denní stacionář Forma služby: ambulantní Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním především pro osoby s Azheimerovou chorobou nebo jiným onemocněním typu demence Věková struktura: od 50let výše Kapacita: 10 míst Pátek 178, Poděbrady Kontakt: Webová stránka: Služby denního a týdenního stacionáře budou v průběhu roku 2010 ukončeny a místo nich vznikne v Pátku domov se zvláštním režimem. Cílovou skupinou budou hlavně osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným onemocněním typu demence. Plánovaná kapacita služby je 9 lůžek a zařízení bude koedukované. 16

17 Domov Mladá Poskytovatel sociálních služeb Zřizovatel: Středočeský kraj Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením bez rozdílu pohlaví od třech let věku, osoby s mentálním postižením, v kombinaci s dalším postižením (smyslovým, tělesným), mobilní i imobilní, bez psychiatrické diagnózy a denní lékařské péče a osoby se sníženou schopností uplatňovat svá osobní práva Domov Mladá pro osoby se zdravotním postižením v Milovicích poskytuje sociální služby, které podporují samostatnost a soběstačnost lidem s postižením, nebo jejich rodinám, převážně v regionech Nymburk, Mělník, Mladá Boleslav, Praha - Východ zároveň respektují a posilují naplňování jejich práv, individuálních potřeb umožňují začlenění uživatelů do běžné společnosti. Forma služby: Denní pobyt stacionář, Celoroční pobyt Poskytované služby: Denní pobyt - Je možný pro děti od 5 let věku. Pracují zde dvě kvalifikované pracovnice. V programu dne je pamatováno na výchovnou práci s dětmi, je možné zajišťovat rehabilitační cvičení dle pokynů lékaře. Celoroční - Pro děti od 3 let věku a pro dospělé. Poskytované služby jsou na základě zpracovaných individuálních plánů zaměřeny na výchovnou, zdravotní, rehabilitační, vzdělávací terapii, u mládeže a dospělých je podporováno i pracovní zařazení dle jejich schopností a zájmu. Kapacita: Denní stacionář 5 míst, Celoroční pobyt 65 míst Provozní doba: nepřetržitá Denní pobyt - v pracovní dny od 7:00 hodin do cca 15:00 hodin Úhrada za služby: Závisí na velikosti pokoje, věku, plus úhrada za stravu. Úplný přehled úhrad za služby na Rakouská 552, Milovice Kontakt: linka 21, Miloslav Müller Webová stránka: 17

18 Domov pro seniory Luxor Poděbrady Domov pro seniory Luxor Poděbrady Zřizovatel: Středočeský kraj Cílová skupina: senioři, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Pro osoby ve věku 65 let a výše, výjimečně od 60 let. Cíle: Zajistit důstojné a spokojené žití seniorů v domově pro seniory a vytvořit podmínky v tomto domově co nejvíce blízké běžnému životu. Pobytové zařízení s celodenní péčí o seniory. Sociální služba zajišťuje všechny fyziologické, sociální a duševní potřeby. Jedná se o zařízení rodinného typu. Je strategicky umístěno přímo na kolonádě města Poděbrad. Forma služby: celoroční pobytová Poskytované služby: Poskytují sociální služby seniorům, kteří se ocitli v obtížné sociální nebo zdravotní situaci. To znamená ubytování v 1-3 lůžkových pokojích, celodenní stravu, ošetřovatelskou a rehabilitační péči a další služby. Zabezpečují lékařskou péči, včetně péče odborných lékařů. Běžně jsou prováděny služby denní potřeby: úklid, praní prádla a drobné opravy. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: kondiční cvičení, muzikoterapie živá i reprodukovaná hudba, Univerzita třetího věku, filmy pro pamětníky, Filmový klub, výtvarný kroužek, odpoledne s překvapením, vystoupení dětí ZUŠ, 2x měsíčně bohoslužba... individuální výuka na PC, skupinový trénink paměti, nácvik vaření a pečení. Odborné sociální poradenství: informace a podpora v orientaci soc. síti, kontakty na další poskytovatele sociálních služeb, podpora při jednání s úřady, dalšími institucemi, zapůjčení kompenzačních pomůcek. Sociální rehabilitace: ergoterapeutické poradenství, poradenství a nácvik s kompenzačními pomůckami, nácvik jemné motoriky, úchopů, nácvik všedních denních činností, kognitivních funkcí, individuální trénink paměti. Vzdělávací centrum: vzdělávání pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty... Kapacita: Počet lůžek je 70. Provozní doba: nepřetržitá Úhrada za služby: Závisí na velikosti pokoje, plus úhrada za stravu. Úplný dotazník dostupný na: Kontakt: Kontakt: Webová stránka: Tyršova 678/21, Poděbrady III Mgr. Jaromír Novák - ředitel Soudská Kristýna, Dis. 18

19 Komunitní centrum Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, mentálním postižením, chronickým postižením, jiným zdravotním postižením, kombinovaným postižením, seniorům Věková kategorie klientů: od 19 let a výše Komunitní centrum vzniklo v rámci projektu Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby a byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, SROP a Středočeského kraje. Forma služby: ambulantní Poskytované služby: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: informace, a podpora v orientaci v sociální síti kontakty na dalšího poskytovatele sociálních služeb dle požadavku klienta posílení klienta v kompetencích řešit svou situaci podporu při dojednávání různých záležitostí s úřady, dalšími institucemi nebo poskytovateli zapůjčení kompenzačních pomůcek pro sebeobsluhu, naučení se s ní pracovat SOCIÁLNÍ REHABILITACE (ergoterapie): ergoterapeutické poradenství poradenství a nácvik s kompenzačními pomůckami např. vozík, berle, navlékač ponožek, podavače nácvik jemné motoriky, úchopů nácvik všedních denních činností např. oblékání, nakupování, vaření nácvik kognitivních funkcí individuální trénink paměti, orientace skupinový trénink paměti SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: individuální výuku na počítači nácvik vaření a pečení (individuální a skupinový) Provozní doba: pondělí- pátek od 7:30 do 15:30 nebo dle dohody Úhrada za služby: zdarma Tyršova 678/21, Poděbrady III Kontakt: , Webová stránka: 19

20 Domov pro seniory Domov Na Zámku Zřizovatel: Středočeský kraj Cílová skupina: senioři Cíle: Zabezpečit důstojné stáří. Domov Na Zámku je pobytové zařízení s celoročním pobytem. Domov je určen především pro seniory s trvalým pobytem v České republice, kteří jsou příjemci starobního, invalidního popř. vdovského důchodu, a kteří pro změny zdravotního stavu potřebují péči, která jim nemůže být zabezpečena rodinou, pečovatelskou službou ani jinými službami sociální péče nebo potřebují naše služby z jiného vážného důvodu. Domov není vhodný pro osoby vyžadující akutní zdravotní péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, pro osoby, které by narušovaly kolektivní soužití zejména z důvodu duševní poruchy, závažné mentální poruchy a závislosti na návykových látkách. Bližší informace o cílové skupině domova Vám podá sociální pracovnice domova. Forma služby: pobytová Poskytované služby: ubytování (zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení) celodenní stravování úkony ošetřovatelské péče úkony zdravotní péče rehabilitace na úseku elektroléčby a vodoléčby na základě ordinace lékaře zájmové a společenské programy poradenskou péči zajištění drobných nákupů zajištění duchovní péče možnost zajišťování dalších sociálních a jiných služeb dle požadavků a potřeb klienta a možností domova Kapacita: Počet lůžek je 120. Provozní doba: Nepřetržitá Úhrada za služby: Dle velikosti pokoje a úhrada celodenní stravy. Pobírá-li uživatel příspěvek na péči je tento poskytován domovu jako úhrada za péči v plné výši. Kontakt: Webová stránka: Zámek 1, Lysá nad Labem Mgr. Jiří Hendrich 20

21 Domov pro seniory Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj Cílová skupina: senioři Cíle: Poskytovat a zajišťovat sociální a ošetřovatelskou péči, která je zaměřena na uspokojování potřeb celé osobnosti klienta klient je chápán jako psychosomatický, sociální a religiózní celek. Je umístěn ve dvou komplexech - v zámku z počátku 17. století, který tvoří dominantu městečka i blízkého okolí, a v bývalém klášteře, umístěném přímo na náměstí. Obě budovy byly v nedávné době opraveny a rekonstruovány jak z venčí, tak i uvnitř a jsou vybaveny i náležitostmi, potřebnými pro zajištění bezproblémového chodu našeho domova. Součástí obou těchto komplexů jsou vlastní zahrady a parčíky, poskytující nejen možnost odpočinku v nejbližší přírodě, ale i krásné prostředí. Forma služby: Pobytová Poskytované služby: stálá lékařská péče různé typy volnočasových aktivit celoroční ubytování rehabilitační péče stravování podle výběru duchovní a pastorační péče dietní stravování psychologické poradenství úklidové služby nabídka kulturních pořadů, akcí, praní a žehlení výletů a rekreace individuální ošetřovatelská a sociální péče Kapacita: Počet lůžek je 171. Z toho 121 klientů na zámku a 50 klientů v klášteře. Provozní doba: Nepřetržitá Úhrada za služby: Uživatelé si v zařízení hradí ubytování a stravu (z důchodu) a úkony péče (z příspěvku na péči). U Barborky 1, Rožďalovice Kontakt: , Miroslava Honzíková, ředitelka Mgr. Jaroslav Malý, ved. sociální prac. Webová stránka: 21

22 Domov se zvláštním režimem Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj Cílová skupina: Dospělí od 55 let, kteří jsou příjemci starobního nebo plného invalidního důchodu, a kteří onemocněli demencí nebo Alzheimerovou chorobou a rozhodli se strávit stáří v našem Domově. Cíle: Poskytujeme a zajišťujeme speciální sociální a ošetřovatelskou péči plně kvalifikovaným personálem starším lidem s demencí nebo Alzheimerovou chorobou, která je zcela individuální a je zaměřena na uspokojování potřeb osobnosti klienta, kterého chápeme jako psychosomatický, sociální a religiózní celek. Forma služby: pobytová Poskytované služby: stálá lékařská péče různé typy volnočasových aktivit celoroční ubytování rehabilitační péče stravování podle výběru duchovní a pastorační péče dietní stravování psychologické poradenství úklidové služby nabídka kulturních pořadů, akcí, praní a žehlení výletů a rekreace individuální ošetřovatelská a sociální péče Kapacita: 20 lůžek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích v přízemí budovy zámku. Provozní doba: nepřetržitá Úhrada za služby: Uživatelé si v zařízení hradí ubytování a stravu (z důchodu) a úkony péče (z příspěvku na péči). U Barborky 1, Rožďalovice Kontakt: , Miroslava Honzíková, ředitelka Mgr.Jaroslav Malý, ved. sociální prac. Alexandra Koudelková, vedoucí DZR Webová stránka: 20

23 Domy s pečovatelskou službou v Poděbradech Domy s pečovatelskou službou v Poděbradech Zřizovatel: Město Poděbrady Cílová skupina: senioři Cíle: Poskytnout ubytování lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci. V Poděbradech je 6 domů s pečovatelskou službou. Žádost o byt v DPS lze podat na odbor školství a kultury na formuláři, který je k vyzvednutí na tomto odboru nebo je možné ho najít na (Zásady pro uzavírání nájemních smluv o nájmu bytů). Forma služby: ubytování Úhrada za služby: Foto DPS Tyršova 1359 Bližší informace Městská realitní a.s., Palackého 348/III, Poděbrady, tel a Kontakt: Webová stránka: Budovcova 998/III, Poděbrady Budovcova 999/III, Poděbrady Jeseniova 927/III, Poděbrady Jeseniova 928/III, Poděbrady Krátká 333/III, Poděbrady (bezbariérový DPS) Tyršova 1359/III, Poděbrady (bezbariérový DPS) Ing. Blanka Krebsová 21

24 Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Činěves Zřizovatel: Obec Činěves Cílová skupina: senioři Cíle: Poskytnout ubytování seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Dům s pečovatelskou službou se nachází v samém středu obce. V prostorách DPS je společenská místnost, která slouží jako klub seniorů. Žádost o byt v DPS se podává na OÚ Činěves na předepsaném formuláři. Kapacita: 5 bytů Úhrada za služby: Informace na Obecním úřadě Činěves. OÚ, Činěves 250, Dymokury Kontakt: Webová stránka: Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Kněžice 15 Zřizovatel: Obec Kněžice Cílová skupina: senioři Cíle: Poskytnout ubytování seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Dům s pečovatelskou službou funguje od roku Byty jsou postaveny do tvaru L, ve dvou patrech. Každý byt má oddělený vchod. Žádost o byt v DPS se podává na OÚ Kněžice na předepsaném formuláři. Kapacita: Kapacita je 20 bytů. Úhrada za služby: Informace na Obecním úřadě Kněžice. OÚ, Kněžice 37, Kněžice Kontakt: Webová stránka: 22

25 Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Městec Králové, Míru 530 Zřizovatel: Město Městec Králové Cílová skupina: senioři Cíle: Pomoci obyvatelům z regionu, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci. Zabezpečit ubytování a potřebnou péči. Dům s pečovatelskou službou leží téměř v centru města, v jeho západní části. Dříve budova sloužila jako chudobinec, ale postupem času se z něho stal dům s pečovatelskou službou. V prostorách DPS má sídlo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady středisko Městec Králové. Prostory DPS využívá klub seniorů. Žádost o byt v DPS se podává na MěÚ oddělení sociální péče na předepsaném formuláři. Kapacita: 17 bytů, z toho 13 bytů pro jednotlivce a 4 byty pro manželské dvojice. Úhrada za služby: Informace na MěÚ odbor sociální péče. MěÚ, Náměstí Republiky 1, Městec Králové Kontakt: Ilona Tvrzická Webová stránka: Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Sadská, Za Sokolovnou 973 Zřizovatel: Město Sadská Cílová skupina: senioři Cíle: Poskytnout ubytování seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Žádost o byt v DPS se podává na MěÚ Sadská na předepsaném formuláři. V prostorách DPS má sídlo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady středisko Sadská. Prostory DPS využívá klub seniorů. Kapacita: Kapacita je 16 bytů. Úhrada za služby: Informace na Městském úřadě Sadská. Kontakt: Webová stránka: MěÚ, Palackého nám. 1, Sadská PhDr. Danuše Petržílková 23

26 Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Právní forma: Občanské sdružení Cílová skupina: osoby s dlouhodobým duševním onemocněním Občanské sdružení Fokus Nymburk je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko a Nymbursko. Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Poskytované služby: sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace chráněné bydlení Kontakt: Webová stránka: Palackého 449/64, Nymburk Veronika Křičková, DiS 24

27 Handicap centrum Srdce, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Mgr. Marek a Mgr. Michal Šmídovi Právní forma: Obecně prospěšná společnost Cílová skupina: Lidé s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým a kombinovaným postižením po ukončení základní školní docházky od 16 do 35 let. Poskytované služby: Denní stacionář nabízí možnost zajímavě stráveného času během dne zejména pro osoby s mentálním postižením. Denní stacionář navštěvuje 15 klientů každý den a naším cílem je připravit co možná nejpestřejší činnost. Za všechny snad jen kroužek ergoterapie, vaření, arteterapie, hodiny hudby a fyzioterapie. Chráněná dílna umožňuje našim klientům aktivně psát příběh svého života ve formě smysluplné práce, pohodového kolektivu a mírného zlepšení své finanční situace. Pro nepřestávající zájem klientů o práci budujeme s městem Poděbrady novou dílnu v prostorách sousedního domu na Ostende. Tato nová dílna bude poskytovat lepší zázemí pro kolegy a kolegyně dílnaře a zároveň umožní i uspokojit ostatní zájemce o práci z řad zdravotně postižených spoluobčanů. Třetí a nejmladší službou Handicap centra Srdce je chráněné bydlení. Tato služba uzavírá komplexní služby o klienty s mentálním postižením v Poděbradech a okolí. K dispozici je 8 bytových jednotek a vysokoškolsky vzdělaná osobní asistentka, která pomáhá ve věcech pro většinu lidí naprosto samozřejmých a nezbytných pro fungování ve společnosti. Pro příklad uveďme běžné úkony péče o vlastní osobu, pochůzky po úřadech, vlastní správa peněz, praní prádla atd Prostě povinnosti běžného života. Pro děti, které vyjdou ze speciálních škol, máme připraven týdenní stacionář s pobytem od pondělí do pátku, kde se mladí lidé s mentálním postižením učí samostatnosti ve střední praktické škole. Naučíme je vše, co budou jednou potřebovat v chráněném bytě, nebo v dílně. Mimo tyto pravidelné sociální služby si dopřáváme i výlety do divadel, sportovní akce, týdenní pobyty v přírodě, nebo jen společná setkání našich členů. Do dalších tradičních aktivit Handicap centra Srdce patří i velice hluboká aktivita odběry krve. Za několik let odběrů se podařilo získat 648 litrů nejvzácnější tekutiny. Nikdo již dnes nespočítá kolika lidem toto krásné gesto zachránilo zdraví a život. Lze však objem krve přirovnat k 6 plným vanám, 324 lahvím coca-coly, nebo by bylo na toto množství benzinu možné ujet přes 8000 km. Všem dárcům tímto patří naše vyjádření úcty. Kapacita: 35 osob Provozní doba: Stacionář od pondělí do pátku od 7:00 do13:00 hodin Ostende 87, Poděbrady Kontakt: , Webová stránka: 25

28 Kluby a spolky Český červený kříž oblastní spolek Poděbrady Jedná se o občanské sdružení. Český červený kříž je humanitární organizace, která působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Aktivity: poradenská činnost osobní asistence měření krevního tlaku zajišťování zdravotního dozoru pořádání rekondičních pobytů výuka první pomoci organizování rekvalifikačních kurzů pro pedagogické pracovníky a pracovníky pracující v sociální oblasti organizování dárcovství krve s následným oceňováním Pražská 12, Poděbrady Kontakt: , Webová stránka: Český červený kříž místní organizace Poděbrady Český červený kříž je humanitární organizace, která působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Aktivity: poradenská činnost zajišťování zdravotního dozoru pořádání besed, odborných přednášek, výletů, zájezdů a akademie 3. věku Kontakt: Na Skupici 607, Poděbrady Jindřiška Kantorová Klub důchodců Městec Králové Zřizovatel: Město Městec Králové Cílová skupina: senioři Aktivity: Organizace zájezdů, výletů, besed, odborných přednášek, čtyřikrát do roka zábavné odpoledne s hudbou u paní Kavkové. Pravidelné schůzky se konají každé úterý a středu v klubovně v Domě s pečovatelskou službou od 14:00 16:00 hodin. Kontakt: Zdenka Krejčíková 26

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává Katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk. Od jeho prvního vydání

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sanus Brno Základní ustanovení Právní postavení sdružení 1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují dobrovolně na základě společného

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Katedra správního práva

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Katedra správního práva Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení Plzeň, únor 2012 Kristýna Krejsová Ing. Antonín

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR):

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 2016 ÚVOD DŮLEŽITÉ KONTAKTY Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná : - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 112 150 155 158 1180 Krizové linky bezplatné - Linka bezpečí pro

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více