Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Vzorové úlohy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Vzorové úlohy"

Transkript

1 Jiří Pechoušek, Milan Vůjtek Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Vzorové úlohy V tomto dokumentu jsou uvedeny základy úloh probíraných v předmětu KEF/VIJF. KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI verze z 6. února 2012 volně šířitelný text Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky (CZ.1.07/2.2.00/ ).

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Simulace generování impulzů z detektorů ionizujícího záření Základní zpracování impulzu Kontinuální generování impulzů Ovládání funkčního generátoru a generování impulzů Vzorový program Ovládání digitálního osciloskopu a zpracování impulzů Vzorový program Ovládání napájecího zdroje a napájení signálového zesilovače Vzorový program Proměřování signálového zesilovače Ovládání modulu sbrio Generování impulzů Zpracování impulzů Použitá literatura 23 2

3 1. Úvod Virtuální instrumentace je dnes velice často používaný přístup při tvorbě číslicových měřicích přístrojů pro laboratoře i průmyslové podniky. Tato technika je založena na využívání zejména komerčně dostupných měřicích zařízení a jejich programování v grafickém programovacím prostředí, převážně LabVIEW od firmy National Instruments. Předmět Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky navazuje na předměty Číslicové měřicí systémy 1-4 a Praktika z atomové a jaderné fyziky, kde se studenti seznamují se základními a pokročilými technikami tvorby měřicích a testovacích systémů a základy charakterizace ionizujícího záření. Zaměření je vedeno zejména na aplikace techniky virtuální instrumentace v oblastech jaderné fyziky. Získané praktické znalosti lze dále uplatnit i v jiných oblastech zpracování signálů a naměřených dat. Na obrázku 1 je ukázána sestava přístrojů a počítače na pracovním stole. Všechny přístroje jsou programovatelné a s počítačem jsou propojeny přes přístrojové rozhraní. Na počítači jsou vyvíjeny měřicí aplikace v prostředí LabVIEW, kde jsou využívány přístrojové ovladače dodané s přístroji.... Obrázek 1: Sestava přístrojů a počítače na pracovním stole. Počítač je vybaven zásuvnou kartou přístrojového rozhraní GPIB (obrázek 2), což je standardní rozhraní pro komunikaci s měřicími přístroji (zakoupena dříve z jiných zdrojů). Všechny přístroje zakoupené z projektu jsou programovatelné, takže studenti se včetně práce s nimi naučí i je konfigurovat přes přístrojová rozhraní (USB, GPIB, Ethernet) s použitím přístrojových ovladačů.... Obrázek 2: Zadní část počítače s GPIB a USB rozhraními. V tomto textu je uveden základní přehled možných aplikací, které budou ve výuce podrobněji realizovány a dále na ně bude navazováno formou studentských projeků. Úlohy představují typické aplikace měřicích zařízení v experimentech jaderné fyziky a řízení přístrojů z aplikace běžící na centrálním počítači. Text zaměřený na tuto problematiku jako zdroj námětů [1, 2] vznikal souběžně s tímto projektem. V úlohách je prováděno generování signálů tvyrů typických pro signály z detektorů ionizujícího záření, jejich zpracování a analýza. Jsou zde také úlohy na proměřování prvků měřicího řetězce a jejich charakterizaci. Všechny níže diskutované vytvořené programy (VI) jsou vytvořeny v rámci LabVIEW projektu, který je v prostředí LabVIEW zobrazován oknem zobrazeným na obrázku 3. 3

4 ... Obrázek 3: Okno LabVIEW projektu VIJF. 2. Simulace generování impulzů z detektorů ionizujícího záření Základní součástí každého přístroje pro měření ionizujícího záření je čidlo záření neboli detektor, který umožňuje převádět základní parametry detekovaného ionizujícího záření na elektrický signál. Dalším zpracováním a vyhodnocením signálu v měřicím systému lze získat důležité informace o zkoumaném záření, a to jak po kvalitativní, tak po kvantitativní stránce. Na základě ionizačních účinků jednotlivých částic nebo kvant poskytuje detektor na svém výstupu signál, který se po náležitém zpracování (zesílení a tvarování) vyhodnotí ve vyhodnocovací části systému. Z parametrů výsledných signálů detektorů (proudu, náboje, četnosti impulzů, amplitudy impulzů, okamžiku výskytu impulzu a tvaru impulzu) lze usuzovat na charakteristické vlastnosti analyzovaného záření (ionizační účinky, hustotu toku částic, jejich energii, vzájemnou časovou korelaci a druh). Mezi základní parametry detektorů patří citlivost, účinnost, časové rozlišení (mrtvá doba), energetické (amplitudové) rozlišení, selektivita, vlastní šum, velikost výstupního signálu a stabilita. Všechny takovéto parametry lze vhodně simulovat a analyzovat tak jejich vliv na spektrometrický systém. Generování a zpracování různých typů impulzů představuje nejvíce úloh jaderné elektroniky. Lab- VIEW nabízí řadu standardních funkcí pro generování standardních tvarů průběhů (impulz, rampa, sin, sinc atd.) a další průběhy lze jednoduše vytvořit z těchto funkcí či pomocí vlastních algoritmů. Čas se zde simuluje ve formě čísla (pořadí, iterace cyklu) vzorku v generovaném průběhu a výstup je ve formě pole (1D, řada) hodnot různé amplitudy podle simulovaného průběhu. Jednoduše se zde také simulují zašuměné průběhy, např. s uniformní nebo gaussovskou distribucí šumu, prostým přidáním do generovaného průběhu. Příkladem může být standardní funkce, která generuje obdélníkový impulz s volitelnou amplitudou, zpožděním, šířkou a délkou průběhu. První úlohou je tedy simulace generování impulzů z detektoru ionizujícího záření v aplikaci běžící na počítači. Podle známých rovnic popisujících tvar impulzu je sestaven algoritmus v kódu LabVIEW a další tvarovací obvody, které se používají při zpracování signálů z detektoru (předzesilovače, zesilovače, tvarovače, diskriminátory apod.). Na obrázku 4 je znázorněna část vytvořené aplikace (VI). Impulz simulující výstup z klasického detektoru lze generovatpomocí kódu zobrazeným na obrázku 5, čelní panel tohoto VI je na obrázku 6. Uvedený kód generuje impulz s určitou délkou průběhu, zpožděním, amplitudou a časovou konstantou pro exponenciální vybíjení (doběh). Tvar simulovaného výstupního průběhu je určen čtyřmi parametry, které nastavují délku a amplitudu impulzu, zpoždění a dobu doběhu. Hodnota zpoždění zde určuje velikost nulového (šumového) pole generovaného cyklem. Pro zbývající část průběhu jsou hodnoty nenulových vzorků i dány vztahem a i = Ae i τ, (1) 4

5 ... Obrázek 4: Vytvořená aplikace pro generování impulzů a jejich úpravu.... Obrázek 5: Kód pro simulaci generování impulzu. kde A je amplituda impulzu a τ je konstanta doby doběhu (decay time constant). Výsledné pole z exponenciálního cyklu je spojeno se zpožďovacím polem použitím funkce Build Array, čímž se vytvoří finální výstupní průběh. Tento výstupní impulz lze pak dále tvarovat, jak bude ukázáno v dalších úlohách. Pomocí uvedeného VI je možné simulovat generování jednoho impulzu s danými parametry zpoždění a doběhu. Program je koncipován k použití ve formě podprogramu (SubVI) v nadřazeném programu, proto jsou zde vytvořeny i vstup a výstup chybové hlášky pro lepší správu kódu při jeho možné následné úpravě. Náhodné hodnoty pro každý parametr impulzu lze nastavit použitím funkce generátoru náhodných čísel¹. Pro opakované generování impulzů lze toto SubVI začlenit do programové smyčky s vhodným časováním, takže lze simulovat také velikost aktivity zářiče a testovat zatížitelnost dalších funkcí zpracovávajících signál pomocí DSP (digital signal processing) funkcí Základní zpracování impulzu Reálný impulz z detektoru většinou nemá pro amplitudovou analýzu vhodný tvar a je nezbytné ho upravit. Napěťové impulzy z detektoru se strmým náběhem a dlouhým exponenciálním doběhem jsou nevhodné i pro zpracování v zesilovačích, protože při větších četnostech nastává superpozice těchto impulzů. Tvarování impulzů, rozlišovací doba a správná funkce amplitudových analyzátorů značně závisí na tvaru zpracovávaného impulzu. Proto se impulzy tvarují - upravují. Tvar impulzů lze upravit tvarovacími obvody zařazenými na vhodné místo v systému. Tvarovací obvody musí odstranit především doběh impulzu takovým způsobem, aby do příchodu dalšího impulzu byla ustálena nulová hladina a impulz byl tedy dostatečně krátký. Musí také zabezpečit optimální poměr signál/šum a umožnit přesné určení energetického spektra měřeného signálu. V některých případech je nutné zachovat informace pro časovou analýzu. V praxi se používá dvou nejrozšířenějších způsobů tvarování, jednostranného a dvoustranného (souměrného k nulové ose napětí, kdy je stejná plocha průběhu pod a nad osou). Tvaruje se různými deri¹implementovaný standardní generátor náhodných čísel má jednotkovou distribuci (uniformní). 5

6 ... Obrázek 6: Simulace generování impulzu. vačními a integračními obvody (tzv. CR-RC filtry), zpožďovacími linkami a dalšími spec. obvody. V DSP technice lze CR/RC filtraci provádět použitím diferenční aproximace pro diferenciální rovnice s popisem simulovaného obvodu odpor-kondenzátor. Pro diferenční CR část lze tento vztah popsat výrazem y(k) = 1 [ ( )] y(k 1) + x(k) x(k 1), (2) τ kde τ = CR je časová konstanta, x a y jsou navzorkované vstupní a výstupní průběhy, a k a k 1 jsou pořadnice pro dva po sobě jdoucí vzorky. LabVIEW kódem lze tento CR filtr implementovat blokovým diagramem z obrázku 7. Posuvný registr je zde použit pro vytvoření hodnot x(k) a y(k) na konci dané iterace a jako x(k 1) a y(k 1) pro další iteraci algoritmu uvnitř cyklu. Na obrázku 8 je uveden čelní panel tohoto VI.... Obrázek 7: Blokový diagram VI založeného na rovnici implementující diferencující CR filtraci pro tvarování impulzu. Obě hodnoty x(k) a y(k) jsou inicializovány nulou (počátečně vynulovány). Vliv CR filtru na tvar vstupního impulzu je znázorněn na obrázku 9 a kód programu na obrázku 10. Derivační obvod RC se umísťuje co nejblíže ke vstupu zesilovače, zamezí se tak nepříznivému vlivu superpozice signálu na zesilovací stupně. Integrační obvody RC se umísťují ke konci zesilovače, před 6

7 ... Obrázek 8: Čelní panel VI pro CR filtr.... Obrázek 9: Vliv CR filtru na tvar pulzu. koncový zesilovací stupeň. Derivační obvod je horní propust, která omezuje nízkofrekvenční složky kmitočtového spektra signálu. U integračního obvodu je tomu naopak. Šířka pásma kmitočtů přenášených zesilovačem se tedy zúží na šířku nezbytnou pro přenos impulzového signálu, rušivé signály ležící vně pásma jsou potlačeny a poměr signálu k šumu se tím příznivě ovlivní. Zesilovače s jednou derivační a integrační časovou konstantou (CR-RC) se považují za standard, se kterým se porovnávají jiné způsoby tvarování. V praxi se většinou používají prvky s větším počtem CR a RC členů, které výrazněji ovlivňují tvar impulzů a zlepšují následné zpracování a analýzu. Vliv CR filtru 4. řádu na tvar impulzu je uveden na obrázku 11 s kódem na obrázku 12. U všech funkcí je k vlastnímu signálu přidán šum pro demonstraci efektu filtrace zašuměného vstupu. CR-(RC) n filtraci s adekvátně velkou hodnotou n lze např. použít pro vytvoření přibližně Gaussovského impulzu z obdélníkového vstupního impulzu². Zařadí-li se za derivační obvod několik integračních obvodů RC se stejnou časovou konstantou, získá se impulz, jehož tvar připomíná Gaussovu křivku tím více, čím více integračních obvodů bylo použito. Toto tvarování nabízí zlepšení poměru signál/šum v porovnání s klasickým tvarováním RC. Plocha impulzu nad nulovou osou i pod ní jsou si rovny, a je zřejmé, že čím bude podkmit větší, tím dříve impulz dozní a jeho celková délka bude menší. Na této skutečnosti je založeno dvoustranné ²Tyto impulzy se používají jako vstupní signály do simulovaných časových přístrojů. 7

8 ... Obrázek 10: Kód pro testování vlivu CR filtru na tvar.... Obrázek 11: Vliv CR filtru 4. řádu na tvar impulzu.... Obrázek 12: Kód pro testování vlivu CR filtru 4. řádu na tvar impulzu. tvarování dvěma derivačními obvody RC se stejnou časovou konstantou. Použije-li se za derivačními obvody několik integračních obvodů, snižuje se amplituda impulzu, tím se bude zvyšovat relativní velikost podkmitu a impulz se stane souměrným. 8

9 Pro dokonalou souměrnost by bylo třeba mnoha integračních obvodů. V praxi se často používají pouze dva. Výhodou dvoustranného tvarování je přesný okamžik průběhu impulzu nulovou osou napětí, nezávislý na velikosti amplitudy. Tento bod průchodu se může použít pro určení časových vztahů nutných pro činnost obvodů následujících za lineárním zesilovačem Kontinuální generování impulzů Další úlohou navržené simulační techniky je kontinuální generování impulzů. Vytvořený program je použitelný při testování vyvinutých algoritmů zpracování impulzů z detektorů bez nutnosti pracovat s radioaktivním zdrojem. Kód programu je znázorněn na obrázku 13 a jeho čelní panel je na obázku Obrázek 13: Kód pro simulaci kontinuálního generování impulzu.... Obrázek 14: Simulace kontinuálního generování impulzu. Základem kódu je algoritmus generování impulzu s náhodnou amplitudou v náhodném čase po předchozím impulzu. 9

10 3. Ovládání funkčního generátoru a generování impulzů Počítačem řízený funkční generátor lze využít v simulačních úlohách pro generování přesných signálů nutných pro odzkoušení navržených algoritmů a upravovacích obvodů. V další úloze je tedy prováděna simulace generování impulzů, konfigurace přístroje přes GPIB rozhraní a používání přístrojových ovladačů. Fotografie generátoru Agilent 33521A je na obrázku 15, detaily k přístroji jsou uvedeny v dokumentu Seznam přístrojů [5].... Obrázek 15: Funkční generátor Agilent 33521A. Na obrázku 16 je dále znázorněna zadní část funkčního generátoru s GPIB rozhraním, které se používá pro komunikaci mezi počítačem a generátorem.... Obrázek 16: Zadní část funkčního generátoru s GPIB rozhraním. Na zadním panelu na uvedeném obrázku jsou na GPIB konektor připevněny dva propojovací kabely, toto rozhraní totiž umožňuje propojit ve sběrnicové topologii k počítači více přístrojů přes jeden GPIB kontrolér. Funkční generátor má také LXI přístrojové rozhraní, které může být použito v dalších úlohách Vzorový program Na následujícím obrázku 17 je zobrazen kód základního programu pro ovládání funkčního generátoru a generování obecných průběhů včetně vestavěných průběhů impulzů s nastavitelnými parametry. Na obrázku 18 je čelní panel tohoto programu. V kódu na obrázku je použita sekvence příkazů pro nastavení generátoru - inicializace, konfigurace výstupu, volba generovaného průběhu a zapnutí výstupu. Všechny použité funkce jsou součástí sady přístrojových ovladačů pro prostředí LabVIEW. V konkrétním případě je kódem generován kontinuální signál impulzů s exponenciálním doběhem s amplitudou 0,1 V. Signál pak může vstupovat do osciloskopu a dalších zpracovávajících obvodů pro jeho analýzu. 4. Ovládání digitálního osciloskopu a zpracování impulzů Digitální osciloskop lze využít pro přesné měření rychlých signálů z detektorů a simulačních prostředků, pro měření a analýzu signálů z funkčního generátoru a sbrio modulu a z testovaných upravo- 10

11 ... Obrázek 17: Kód základního programu pro ovládání funkčního generátoru. vacích obvodů, dále pro používání přístrojových ovladačů. Fotografie osciloskopu Agilent DSOX2002A je na obrázku 19, detaily k přístroji jsou uvedeny v dokumentu Seznam přístrojů [5]. Na obrázku 20 je dále znázorněna zadní část digitálního osciloskopu s USB rozhraním, které se používá pro komunikaci mezi počítačem a osciloskopem Vzorový program Na následujícím obrázku 21 je zobrazen kód základního programu pro ovládání osciloskopu se zobrazením snímaných signálů včetně jejich jednoduché analýzy. Na obrázku 22 je čelní panel tohoto programu. V kódu na obrázku je použita sekvence příkazů pro nastavení osciloskopu - inicializace, konfigurace vstupů, sejmutí signálů z obou vstupů. Všechny použité funkce jsou součástí sady přístrojových ovladačů pro prostředí LabVIEW. V konkrétním případě je kódem zpracováván signál na vstupu č. 1 generovný generátorem podle kódu 11

12 ... Obrázek 18: Čelní panel programu generátoru.... Obrázek 19: Digitální osciloskop Agilent DSOX2002A.... Obrázek 20: Zadní část digitáního osciloskopu s USB rozhraním. z obrázku 17 a na vstupu č. 2 signál z výstupu signálového zesilovače, viz další úlohy. Nasnímaný signál lze pak dalším kódem analyzovat či upravovat. Na obrázku 23 je kód jednoduché analýzy nalezeného impulzu v signálu. Uživatel pomocí kurzorů určí počátek a konec impulzu pro určení jeho délky, náběžné nebo sestupné hrany a amplitudy impulzu, viz spodní část čelního panelu na obrázku

13 ... Obrázek 21: Kód základního programu pro ovládání osciloskopu. 13

14 ... Obrázek 22: Čelní panel programu osciloskopu. 14

15 ... Obrázek 23: Kód základního programu analýzy signálu z osciloskopu. 15

16 5. Ovládání napájecího zdroje a napájení signálového zesilovače Stabilizovaný zdroj napětí/proudu lze využít pro napájení modulů, testovaných zařízení a vytvořených elektronických obvodů. Konfigurace přístroje opět probíhá přes GPIB rozhraní pomocí přístrojových ovladačů. Fotografie zdroje Agilent E3648A je na obrázku 24, detaily k přístroji jsou uvedeny v dokumentu Seznam přístrojů [5].... Obrázek 24: Napájecí zdroj Agilent E3648A. Na obrázku 25 je dále znázorněna zadní část napájecího zdroje s GPIB rozhraním, které se používá pro komunikaci mezi počítačem a zdrojem. Napájecí zdroj má také sériové RS-232 přístrojové rozhraní, které může být použito v dalších úlohách.... Obrázek 25: Zadní část napájecího zdroje s GPIB rozhraním Vzorový program Na následujícím obrázku 26 je zobrazen kód základního programu pro ovládání zdroje s nastavením napájecího napětí pro připojené elektronické moduly, např. signálový zesilovač. Na obrázku 27 je čelní panel tohoto programu. V kódu na obrázku je použita sekvence příkazů pro nastavení zdroje - inicializace, konfigurace výstupů, zapnutí výstupů. Všechny použité funkce jsou součástí sady přístrojových ovladačů pro prostředí LabVIEW. V konkrétním případě je kódem nastaveno napětí 12 V na obou výstupech, které jsou zapojeny paralelně a je tedy vytvořeno symetrické napájecí napětí ±12 V DC, které je doporučené pro napájení signálového zesilovače používaného v další úloze. 16

17 ... Obrázek 26: Kód základního programu pro ovládání zdroje.... Obrázek 27: Čelní panel programu zdroje. 17

18 6. Proměřování signálového zesilovače Praktickou úlohou je proměřování komerčního prvku, signálového zesilovače určeného pro scintilační detektory. V této úloze může být sledována stabilita výstupního signálu v závislosti na různých podmínkách (napájení, vstupní signál apod.). Detail zapojení měřicích sond na předzesilovači je uveden na obrázku 28, konkrétně se jedná o zesilovač Model 2007B od firmy Canberra, vhodný pro scintilační detektory ionizujícího záření.... Obrázek 28: Komerční signálový zesilovač proměřovaný v úloze VIJF. Napěťové impulzy z některých detektorů záření jsou nosiči informace o energii detekované částice a zpracování těchto impulzů je důležité. Impulzové zesilovače jsou standardními moduly v měřicí sestavě. Jejich základní funkcí je úprava nízkoúrovňových signálů z detektoru na signál vhodný pro další zpracování kvalitativního charakteru (analýzu). Výstup zesilovače je připojen na další přístroje/bloky DSP systému, požadavky kladené na zesilovač jsou proto určovány nejen detektory, ale i přístrojem, který je na zesilovač připojen. Hlavní úlohou zesilovače (mimo zesílení) je ve většině případů zachovat informace obsažené v původním signálu, tj. výška výstupního impulzu (obvykle lineárně, v celém pracovním rozsahu!) a tyto vlastnosti musí podléhat zanedbatelným změnám po celou dobu měření. Lineární zesilovače musí být velice přesné a stabilní, aby neznehodnotily vlastnosti detektoru. Dále musí zachovávat časové vztahy pro koincidenční měření nebo průletové doby. V zesilovačích je mnoho zdrojů možných zkreslení signálu. Jsou to dynamické charakteristiky různých částí zesilovače, superpozice impulzů při větších četnostech, vliv termických šumů, změny zisku způsobené změnami teploty, zahlcení obvodů po přetížení apod. Zesílení - je určeno potřebnou velikostí signálu na výstupu zesilovače, nutnou pro účelnou funkci dalších přístrojů a velikostí signálu, kterou dává detektor. V mnoha spektrometrických měřeních není rozhodující znalost přesné hodnoty zesílení, je však kladen důraz na jeho stabilitu - krátkodobá - několik hodin, den měření; změny zesílení jsou způsobené hlavně kolísáním napájecího napětí nebo výkyvy teploty. Dlouhodobá stabilita (dny a vise) je důležitá požadujeme-li reprodukovatelně opakovat měření. Změny zesílení v tomto rozmezí jsou způsobeny hlavně pomalými změnami hodnot součástek zesilovače. Linearita - u lineárních zesilovačů se nepožaduje na výstupu přesná reprodukce celého tvaru vstupního impulzu, neboť tvar impulzu z detektoru není optimální pro zpracování v dalších obvodech. Požaduje se konstantní zesílení spektra amplitud vstupních impulzů v celém dynamickém rozsahu zesilovače, které se hodnotí jako linearita zesilovače, resp. nelinearita. Tzv. integrální nelinearita je udána jako maximální odchylka skutečné charakteristiky od přímky vyjádřená v % maximální výstupní amplitudy. Lze rovněž určit diferenciální nelinearitu, která vyjadřuje změny zesílení zesilovače ve vztahu ke střední hodnotě zesílení v dynamickém rozsahu zesilovače. Z fyzikálního hlediska integrální nelinearita způsobuje nelinearitu na ose energií a diferenciální nelinearita, která je úměrná derivaci integrální nelinearity, ovlivňuje energetickou rozlišovací schopnost, tj, ostrost jednotlivých maxim měřeného spektra. Všechny takovéto charakteristiky lze proměřovat simulačními experimenty. Ukázka první analýzy práce signálového zesilovače je uvedena na obrázku 22 z aplikace digitálního osciloskopu, kdy je možné jednoduše porovnat vstupní (kladný) a výstupní (záporný) impulz ze zesilovače. Zde uvedený zesilovač svou podstatou zesiluje a invertuje vstupní signál. 18

19 7. Ovládání modulu sbrio Jedná se o moderní programovatelný modul NI sbrio obsahující programovatelné pole pro realizaci výkonově a časově náročných algoritmů zaznamenávajících a zpracovávajích naměřená data. Modul lze použít pro simulaci generování pulzů z detektorů, simulaci vícekanálových měření, prostředky pro vytvoření koincidenčních a antikoincidenčních měření, generování synchronizačních signálů. Lze také např. testovat rychlé provádění kódů, vytvářet deterministické úlohy, vykonávat paralelní běh aplikací apod. Fotografie modulu sbrio je na obrázku 29, detaily k přístroji jsou uvedeny v dokumentu [5].... Obrázek 29: Modul National Instruments sbrio Základní kód pro ovládání modulu a jednoduché generování a zpracování průběhů. Sekvence příkazů pro nastavení generování a analýzu signálu. Možná realizace vzdáleného systému, řízení přes webový prohlížeč. Podobně jako u předchozích úloh, všechny níže diskutované vytvořené programy (VI) jsou vytvořeny v rámci samostaného LabVIEW projektu, kdy tentokrát není cílovým zařízením (kde běží kód) počítač, ale právě modul sbrio. Okno tohoto projektu je zobrazeno na obrázku 30. V projektu jsou zahrnuty také jednotlivé vestavěné moduly analogových a digitálních vstupů a výstupů, které lze využít v základních i pokročilých úlohách Generování impulzů Na následujícím obrázku 31 je zobrazen kód základního programu pro generování impulzů z analogového výstupu modulu. Na obrázku 32 je čelní panel tohoto programu. V kódu je použita funkce pro generování kontinuálních pulzů s definovanou délkou a frekvencí, výstupní signál je vedený na terminál analogového výstupu. Takto generovný signál je snímán vytvořeným vzorovým programem pro digitální osciloskop, čelní panel programu je na obrázku Zpracování impulzů Na následujícím obrázku 34 je zobrazen kód snímání signálu na analogovém vstupu modulu. Na obrázku 35 je čelní panel tohoto programu. Vstupní signál je vedený z terminálu analogového vstupu do grafu. 19

20 ... Obrázek 30: Okno LabVIEW projektu VIJF-sbRIO.... Obrázek 31: Kód základního programu pro generování průběhů z modulu sbrio.... Obrázek 32: Čelní panel programu generátoru. 20

21 ... Obrázek 33: Kód základního programu analýzy signálu z osciloskopu.... Obrázek 34: Kód základního programu pro snímání a zpracování signálů modulem sbrio. 21

22 ... Obrázek 35: Čelní panel programu analýzy. 22

23 8. Použitá literatura [1] Jiri Pechousek (2011). Application of Virtual Instrumentation in Nuclear Physics Experiments, Practical Applications and Solutions Using LabVIEW Software, Folea Silviu (Ed.), ISBN: , InTech, [2] Teorie VIJF. [3] Abdel-Aal, R.E. (1993). Simulation and Analysis of Nuclear Physics Instrumentation Using the Lab- VIEW Graphical Programming Environment. e Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 18, No. 3, [4] Šeda, J., Sabol, J., Kubálek J. (1977). Jaderná elektronika. SNTL, Praha. [5] Seznam přístrojů. Autor textu RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D. tel.: Pracoviště Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12, Olomouc Katedra experimentální fyziky Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12, Olomouc 23

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 Jiří Pechoušek, Milan Vůjtek Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 V tomto dokumentu je uveden seznam přístrojů, které byly

Více

Obsah 1 Struènì z historie LabVIEW...11 1.1 Vznik LabVIEW... 12 1.2 Vývoj LabVIEW... 13 2 Popis a princip vývojového prostøedí LabVIEW... 17 2.1 LabVIEW nástroj virtuální instrumentace... 18 2.2 Spuštìní

Více

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU Václav Michálek, Antonín Černoch Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů CZ.1.07/2.2.00/07.0018 VM, AČ (SLO/RCPTM)

Více

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů OSCILOSKOPY Základní vlastnosti osciloskopů režimy y t pozorování časových průběhů, měření v časové oblasti x y napětí přivedené k vertikálnímu vstupu je funkcí napětí přivedeného k horizontálnímu vstupu

Více

Inovované sylaby předmětů Číslicové měřicí systémy 1 4

Inovované sylaby předmětů Číslicové měřicí systémy 1 4 Jiří Pechoušek Inovované sylaby předmětů Číslicové měřicí systémy 1 4 KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 1. Číslicové měřicí systémy 1 2 2. Číslicové měřicí systémy 2 3 3. Číslicové

Více

Osciloskopická měření

Osciloskopická měření Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247), který je spolufinancován Evropským

Více

i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1

i ma Teorie: Měření budeme provádět podle obr. 1. Obr. 1 117 Pomůcky: Systém ISES, moduly: ampérmetr, capacity-meter, kondenzátor na destičce, regulovatelný zdroj elektrického napětí (např. PS 32A), přepínač, sada rezistorů, 6 spojovacích vodičů, soubory: vybij1.imc,

Více

Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty

Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty Úloha č. 2: Měření voltampérových charakteristik elektrických prvků pomocí multifunkční karty Úvod Laboratorní úloha se zabývá měřením voltampérových charakteristik vybraných elektrických prvků pomocí

Více

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop Szymeczek Michal Elektrotechnika, Študentské práce 20.10.2010 Bakalářská práce se zabývá konfigurací

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku)

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Teorie: Sekvenční injekční analýza (SIA) je další technikou průtokové analýzy, která umožňuje snadnou

Více

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 12/25

4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 12/25 4. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Poslední období je vyústěním výzkumných a vývojových aktivit celého projektu. V tomto roce bylo plánováno dosažení většiny zásadních výstupů projektu, které byly na základě přístupů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

Signálové a mezisystémové převodníky

Signálové a mezisystémové převodníky Signálové a mezisystémové převodníky Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z přirozených signálů vznikajících v čidlech. Často jsou nazývány vysílači příslušné fyzikální

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU

POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU 1 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje zařízení realizující lineární posuv ultrazvukového snímače. Mechanismem realizujícím lineární posuv je kuličkový

Více

Generátor libovolných průběhů Agilent Technologies 33 220A

Generátor libovolných průběhů Agilent Technologies 33 220A kmitočtové pásmo DC až 20 MHz jeden kanál vzorkování AWG - 50MS/s vertikální rozlišení - 14 bit barevný displej délka slova AWG - 64 000 bodů rozhraní USB, LAN, GPIB software Intui Link Agilent Generátor

Více

Aplikace číslicového řízení

Aplikace číslicového řízení Aplikace číslicového řízení Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora Řízení spotřeby Proč regulovat spotřebu obtížná regulace velkých energetických zdrojů převedení regulace na stranu odběratele tarifní systém

Více

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí 4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí Cíl: Cílem laboratorní úlohy je ověření vlivu rychlých změn efektivní hodnoty napětí na vyzařovaný světelný tok světelných zdrojů. 4.1 Úvod Světelný

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

Programovací prostředek AmexCLV-V1.0

Programovací prostředek AmexCLV-V1.0 Programovací prostředek AmexCLV-V1.0 Popis výsledku Autor : Ing. Miroslav TALPA, Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Katedra elektrotechniky, Kounicova 65, 662 10 Brno Email: miroslav.talpa@unob.cz

Více

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY V této úloze budou řešeny symetrické čtyřpóly jako frekvenční filtry. Bude představena jejich funkce na praktickém příkladu reproduktorů. Teoretický základ Pod pojmem čtyřpól

Více

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

1 Elektronika pro zpracování optického signálu 1 Elektronika pro zpracování optického signálu Výběr elektroniky a detektorů pro měření optického signálu je odvislé od toho, jaký signál budeme detekovat. V první řadě je potřeba vědět, jakých intenzit

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Řídicí systém obvykle komunikuje s řízenou technologií prostřednictvím snímačů a akčních členů.

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP 103 Doplněk návodu k obsluze BDP 103 14.09.2000 (upraveno 15.02.2005) Tento doplněk předpokládá znalost Návodu k obsluze

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Zkoušky vnitřním přetlakem > 100 bar

Zkoušky vnitřním přetlakem > 100 bar Zkoušky vnitřním přetlakem > 100 bar Září 2006 1 Zkoušky vnitřním přetlakem v laboratoři plastových potrubních systémů Zkoušky statickým vnitřním přetlakem (zkušební teplota, prostředí, tlakové médium)

Více

Realizace měření. Hliníkový, volně stojící žebřík. Angela Bäumel HBM Darmstadt

Realizace měření. Hliníkový, volně stojící žebřík. Angela Bäumel HBM Darmstadt Realizace měření Hliníkový, volně stojící žebřík Angela Bäumel HBM Darmstadt 2 Měřicí úloha echanická pevnost konstrukce pod běžným zatížením pod zatížením na hranici bezpečnosti oloha těžiště při normálním

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Vývojové práce v elektrických pohonech

Vývojové práce v elektrických pohonech Vývojové práce v elektrických pohonech Pavel Komárek ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, K 31 Katedra elektrických pohonů a trakce Technická, 166 7 Praha 6-Dejvice Konference MATLAB 001 Abstrakt Při

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON 1 Měření: 8. 4. 2008 Trubička:

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Vynález se týká způsobu určování ráže jaderného výbuchu a zapojení k jeho provádění.

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Vynález se týká způsobu určování ráže jaderného výbuchu a zapojení k jeho provádění. ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (6l) (23) Výstavnípriorita (22) Přihlášeno 26 03 76 (2!) PV 1967-76 199 070 (11) (BIJ (51) Int.CI. J G 21 J 5/CO

Více

Robert Láníèek ELEKTRONIK obvody souèástky dìje V knize jsou probrány základní elektronické obvody Publikace je doplnìna velkým množstvím obrázkù a øadou názornì øešených pøíkladù Pøi øešení pøíkladù se

Více

9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem

9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem 9. Číslicové osciloskopy Hybridní osciloskop (kombiskop) blokové schéma, princip funkce Číslicový osciloskop (DSO) blokové schéma, princip funkce Vzorkování a rekonstrukce signálu Aliasing, možnost nesprávné

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Numerické metody jednorozměrné minimalizace Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Horymír

Více

Nuclear instrumentation - Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides - Calibration and use of germanium spectrometers

Nuclear instrumentation - Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides - Calibration and use of germanium spectrometers ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.240 Listopad 1998 Přístroje jaderné techniky Měření emisí gama záření radionuklidů Kalibrace a užití germaniových spektrometrů ČSN IEC 1452 35 6639 Nuclear instrumentation

Více

STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO

STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO ZVLÁKŇOVÁNÍ J. Kula, M. Tunák, D. Lukáš, A. Linka Technická Univerzita v Liberci Abstrakt V posledních letech se uplatňuje výroba netkaných, nanovlákenných vrstev,

Více

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Technický lexikon Pojmy z techniky měření sil a točivých momentů a d a tových listů GTM Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Úvod V tomto Technickém lexikonu najdete vysvětlení pojmů z techniky měření síly

Více

Technická specifikace požadovaného systému

Technická specifikace požadovaného systému Technická specifikace požadovaného systému Základní požadované parametry MIS Použitá zařízení musí splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného

Více

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY P. Novák, J. Novák, A. Mikš Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V rámci přechodu na model strukturovaného

Více

Obr. 1. Grafické programovací prostředí LabVIEW

Obr. 1. Grafické programovací prostředí LabVIEW Úloha č. 1: Měření časové konstanty RC členu Úvod Laboratorní úloha se zabývá měřením časové konstanty RC členu pomocí měřicí karty NI USB-6009, která je přes USB port připojena k počítači a řízena (ovládána)

Více

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu. ZADÁNÍ: ) Seznamte se se zapojením a principem činnosti synchronního detektoru 2) Změřte statickou převodní charakteristiku synchronního detektoru v rozsahu vstupního ss napětí ±V a určete její linearitu.

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014 PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec spol. s.r.o. Ostrovačice OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 Parametry převodníku DSCUSB...

Více

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007 Měřič krevního tlaku Ing. Martin Švrček martin.svrcek@phd.feec.vutbr.cz Ústav biomedicínckého inženýrství Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 4, 61200 Brno Tento článek

Více

Téma 5. Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID)

Téma 5. Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID) Cíl a užitek z ID: Téma 5 Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID) ID jsou vrstvou nad tradičními příkazy pro ovládání přístrojů (SCPI) message based obsahují vyšší (high level) softwarové funkce, které

Více

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE INTELIGENTNÍ SNÍMAČE Petr Beneš Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav automatizace a měřicí techniky Kolejní 4, 612 00 Brno, benesp@feec.vutbr.cz Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice inteligentních

Více

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít

Více

Dalibor Biolek Øešíme elektronické obvody pøíruèka pro naprosté zaèáteèníky aneb kniha o jejich analýze Praha 2004 Dalibor Biolek ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY aneb kniha o jejich analýze Bez pøedchozího

Více

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Měření plynem indukovaných změn voltampérových charakteristik chemických vodivostních senzorů 1. Úvod

Více

Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů

Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů Školská fyzika 2012/3 Experiment ve výuce fyziky Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů Petr Michalík 1, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Článek uvádí na příkladech některá

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Český metrologický institut Okružní 31, 638 00 Brno Manažerské shrnutí pro EK (není součástí tohoto právního předpisu) Optické radiometry pro spektrální oblast 400 nm až 2 800 nm a měření vyzařování v

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů Ing. Pavel Rydlo KROKOVÉ MOTORY A JEJICH ŘÍZENÍ Studijní texty

Více

Měřicí automatizované systémy

Měřicí automatizované systémy Měřicí automatizované systémy Jednotlivé přístroje PXI systém VXI systém Měřicí automatizované systémy Nároky na měřicí systém provoz laboratoř zpracování dat jednoúčelové rozsáhlé typ automatizace jednoúčelové

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA Optická vlákna patří k nejmodernějším přenosovým zařízením ve sdělovací technice pro níž byla původně určena. Tato technologie ale proniká i do dalších odvětví. Optická

Více

Modulované signály. Protokol 2

Modulované signály. Protokol 2 Modulované signály Protokol 2 Jan Kotyza, Adam Uhlíř KOT0099, UHL0030 Zadání: 1. Signálový analyzátor AGILENT N9010A Nastavit parametry přístroje a BEZDRÁTOVĚ (pomocí antén) naměřit vybraný v éteru vysílaný

Více

LabVIEW. Tvorba programů. Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench

LabVIEW. Tvorba programů.  Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench Tvorba programů www.ni.com Spuštění LabVIEW Start» Programy» National Instruments LabVIEW Průvodní obrazovka: Umožňuje vytvoření: Nového prázdného

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Popis produktů série GDS-3000. Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce:

Popis produktů série GDS-3000. Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce: Popis produktů série GDS-3000 Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce: Příslušenství součástí dodávky Uživatelská příručka, napájecí kabel GTP-351R 350 MHz (10:1) pasivní sonda pro GDS-3352/3354

Více

DOPLNĚK 2 PŘEDPIS L 16/I

DOPLNĚK 2 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 2 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 2 METODA HODNOCENÍ PRO HLUKOVÉ OSVĚDČENÍ 1. PODZVUKOVÝCH PROUDOVÝCH LETOUNŮ Žádost o typová osvědčení podaná 6. října 1977 nebo později 2. VRTULOVÝCH LETOUNŮ O HMOTNOSTI

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO typ TENZ2304 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Sestava kamery s mot. objektivem Tamron

Sestava kamery s mot. objektivem Tamron Sestava kamery s mot. objektivem Tamron Uživatelský Manuál 02/2016 ATEsystem s.r.o. www.atesystem.cz Informace o dokumentu Číslo revize Autor Datum revize Popis 0 Gustav Hrudka 25.2.2016 Vytvoření manuálu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU 7.1. Odporové snímače 7.2. Indukční snímače 7.3. Magnetostrikční snímače 7.4. Kapacitní snímače 7.5. Optické snímače 7.6. Číslicové snímače 7.1. ODPOROVÉ SNÍMAČE

Více

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí.

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí. FM tuner TES 25S Pavel Kotráš, Jaroslav Belza Návodù na stavbu FM pøijímaèù bylo otištìno na stránkách PE a AR již mnoho. Vìtšinou se však jednalo o jednoduché a nepøíliš kvalitní pøijímaèe s obvody TDA7000

Více

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením. SG 2000 je vysokofrekvenční generátor s kmitočtovým rozsahem 100 khz - 1 GHz (s option až do 2 GHz), s možností amplitudové i kmitočtové modulace. Velmi užitečnou funkcí je také rozmítání výstupního kmitočtu

Více

REALIZACE VÝKONOVÉ ČÁSTI

REALIZACE VÝKONOVÉ ČÁSTI VZ /K/ REALIZACE VÝKONOVÉ ČÁSTI NAPĚŤOVÉHO IGBT STŘÍDAČE Interní zpráva katedry K FEL ČVUT Praha Vypracoval: Petr Kadaník Aktualizováno:.. Jaroslav Hybner V této zprávě je stručně popsán počátek a současný

Více

STATOGRAPH ECM 6.421. cenově příznivý vířivoproudý přístroj pro nedestruktivní kontrolu materiálu. kompaktní přístroj řízený mikroprocesorem

STATOGRAPH ECM 6.421. cenově příznivý vířivoproudý přístroj pro nedestruktivní kontrolu materiálu. kompaktní přístroj řízený mikroprocesorem STATOGRAPH ECM 6.421 cenově příznivý vířivoproudý přístroj pro nedestruktivní kontrolu materiálu kompaktní přístroj řízený mikroprocesorem jednoduchá obsluha třídění do dvou skupin: vyhovující / zmetkové

Více

Regulace frekvence a napětí

Regulace frekvence a napětí Regulace frekvence a napětí Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 5. Regulace frekvence a napětí 1 Osnova Opakování Blokové schéma otáčkové regulace turbíny Statická charakteristika (otáčky, výkon) turbíny Zajištění

Více

Laboratorní zdroj - 6. část

Laboratorní zdroj - 6. část Laboratorní zdroj - 6. část Publikované: 20.05.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com V tomto článku popíšu způsob, jak dojít k rovnicím (regresní funkce), které budou přepočítávat milivolty

Více

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM 9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM Úkoly měření: 1. Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly v rozsahu 0 10 kg 1. 2. Určete hmotnost neznámého závaží. 3. Ověřte, zda lze měření zpřesnit

Více

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku Otázky k úloze, domácí příprava Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku a) Co je to piezo-rezistivní jev? b) Jaký je rozdíl mezi absolutním (absolute), relativním (gauge) a diferenčním (differential) tlakovým

Více

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity Tlumené kmit V praxi téměř vžd brání pohbu nějaká brzdicí síla, jejíž původ je v třecích silách mezi reálnými těles. Matematický popis těchto sil bývá dosti komplikovaný. Velmi často se vsktuje tzv. viskózní

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE AUDIO D/A PŘEVODNÍK Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Kubík 2012 Autor: Bc. David Kříž Anotace

Více

Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25

Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25 Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25 Krist Pavel, Vognar Miroslav, Šimáně Čestmír Oddělení urychlovačů, Ústav jaderné fyziky AVČR v. v. i., 250 68 Řež 130 Cílem naší

Více

IMPLEMENTACE AUTOMATIZOVANÉHO MĚŘENÍ HRTF V MATLABU

IMPLEMENTACE AUTOMATIZOVANÉHO MĚŘENÍ HRTF V MATLABU IMPLEMENTACE AUTOMATIZOVANÉHO MĚŘENÍ HRTF V MATLABU O. Šupka, F. Rund, J. Bouše Katedra radioelektroniky, fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze, Česká republika Abstrakt Tento příspěvek

Více

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ typ TENZ2400 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda

Více

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače. DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY 104-4R Pomocí stavebnice Optel sestavte optický systém, který umožní přenos zvuku. Systém bude vysílat audio informaci prostřednictvím optického kabelu jako sekvenci

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více