BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Numerické metody jednorozměrné minimalizace Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Horymír Netuka, Ph.D. Rok odevzdání: 2013 Vypracovala: Barbora Dohnalová MATAP, III. ročník

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně. Veškeré zdroje a literatura, kterých bylo při práci používáno, jsou citovány a uvedeny v seznamu literatury. V Olomouci dne

3 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala svému vedoucímu práce, RNDr. Horymíru Netukovi, PhD., za cenné připomínky a rady, bez nichž by práce nemohla být vypracována. Také děkuji své rodině a příteli, kteří mě během psaní podporovali.

4 Obsah Úvod 4 1 Základní pojmy 5 2 Typy metod 8 3 Metody druhého řádu Newtonova metoda Metody prvního řádu Metoda půlení intervalu Metoda sečen Metoda regula falsi Metoda kubické interpolace Metody nevyužívající derivace Metoda kvadratické interpolace Rovnoměrná komparativní metoda Metoda zlatého řezu Fibonacciho metoda Příklady 26 Literatura 36

5 Úvod Tématem této práce jsou numerické metody, které se používají při hledání nepodmíněného minima funkcí jedné proměnné. Numerické metody řeší mnoho matematických úloh, u kterých neznáme přesné analytické řešení nebo je nalezení takového řešení těžce proveditelné. Hledání minima funkce je součástí procesu optimalizace, jenž má široké využití. Optimalizaci nalezneme například v přírodních vědách (optimalizace chemických či biologických procesů) nebo v ekonomice (optimalizace výrobních procesů, využití skladových zásob). Cílem práce je seznámení se nejenom se základními numerickými metodami, jenž jsou obsahem studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, jako je například Newtonova metoda či metoda sečen, ale také s méně známými numerickými metodami, jimž nejsou věnovány učební texty, jako je kvadratická či kubická interpolace. Záměrem této práce není srovnání daných metod ani zkoumání jejich rychlosti konvergence. 4

6 1. Základní pojmy V této kapitole si zavedeme základní pojmy vztahující se k tématu jednorozměrné minimalizace. Zároveň předpokládáme, že čtenář má základní znalosti z oblasti numerických metod a matematické analýzy, tedy chápe pojmy jako rostoucí funkce, derivace funkce, iterace apod. Definice 1. Řekneme, že funkce f má v bodě x 0 nepodmíněné lokální minimum (resp. maximum), jestliže existuje δ-okolí bodu x 0, takové, že f(x 0 ) f(x) (resp.f(x) f(x 0 )) pro každé x z δ-okolí. Bude-li platit ostrá nerovnost, nazveme lokální minimum (resp. maximum) ostré. Definice 2. Nechť f je funkce s definičním oborem D(f), M D(f) je neprázdná množina. Řekneme, že funkce f má v bodě x 0 nepodmíněné globální minimum (resp. maximum) na M, jestliže Mplatí f(x) f(x 0 ) (resp. f(x) f(x 0 )). Bude-li platit ostrá nerovnost, nazveme globální minimum (resp. maximum) ostré. Definice 3. Funkce f se nazývá unimodální na intervalu I, jestliže má na I právě jeden lokální extrém. (viz [10], str.3) Poznámka 1. Unimodální funkce se dá definovat více způsoby, další z nich je ukázán v následující definici. Definice 4. Funkce f : R R se nazývá unimodální na intervalu I, jestliže existuje bod x I takový, že x je bodem minima funkce f na I a jestliže pro libovolné x 1, x 2 I takové, že x 1 < x 2 platí x 2 x = f(x 1 ) > f(x 2 ) x 1 x = f(x 2 ) > f(x 1 ). (viz [5], str.22) 5

7 Obrázek 1: Příklad unimodální funkce Definice 5. Nechť je funkce f definovaná na intervalu I R. Pokud pro libovolnou dvojici bodů x 1, x 2 I a libovolné λ [0, 1] platí f(λx 1 + (1 λ)(x 2 )) λf(x 1 ) + (1 λ)f(x 2 ), pak funkci f nazýváme konvexní funkce na intervalu I. Poznámka 2. Dá se ukázat, že funkce, která je v intervalu [a, b] konvexní, je v tomto intervalu také unimodální. Účelovou funkcí nazýváme funkci, jejíž minimum hledáme. Budeme se zabývat numerickými metodami pro unimodální spojité funkce, tedy budeme hledat řešení optimalizační úlohy x = minf(x), x [a, b], kde f = f(x ). V teorii numerických metod je také třeba definovat přesnost vyznačení optimálního řešení x, to jest číslo ε 0 takové, pro něž k-tá aproximace řešení x k vyhovuje nerovnosti x k x ε. Tento vztah bývá také nazýván odhadem absolutní chyby k-té aproximace. Přesností vyznačení optimální hodnoty účelové funkce f je číslo δ 0, pro něž 6

8 hodnota účelové funkce v bodě x k vyhovuje této nerovnosti f(x k ) f δ. Obrázek 2: Přesnost řešení Splnění podmínek přesnosti je však značně problematické, jelikož je k jeho výpočtu třeba znát optimální řešení x. Naším cílem je ale právě toto řešení najít, je tedy zřejmé, že při výpočtu numerických úloh pomocí algoritmů nelze dané vztahy pro přesnost užít. Z tohoto důvodu užíváme modifikované vztahy, které využívají hodnot x k, x k+1, tedy hodnot, jichž dosáhneme výpočtem. Vztah užívající odhad absolutní chyby x k+1 x k ε 1, a vztah pro odhad relativní chyby x k+1 x k x k ε 2, kde ε 1,ε 2 jsou kladná reálná čísla. 7

9 2. Typy metod Numerické metody jednorozměrné minimalizace lze rozdělit na dva typy: metody využívající derivace - metody vyžadující hodnoty účelové funkce a hodnoty první a druhé derivace této funkce ve všech bodech z intervalu [a, b] metody druhého řádu - metody vyžadujicího hodnoty účelové funkce a hodnoty první i druhé derivace Newtonova metoda metody prvního řádu - metody vyžadujicího hodnoty účelové funkce a hodnoty první derivace metoda půlení intervalu metoda sečen metoda regula falsi metoda kubické interpolace Metody využívající derivace jsou založeny na principu nalezení jediného stacionárního bodu, v němž má funkce f(x) na intervalu I ostré globální minimum, a který je reálným kořenem rovnice f (x) = 0. V některých případech je rovnice řešitelná analyticky, jesliže však není algebraická, je třeba její řešení najít numerickými metodami. Pro zajištění nalezení minima je třeba předpokládat, že funkce f(x) je na intervalu I = [a, b] spojitá a f(a),f(b) mají rozdílná znaménka, tedy platí f(a)f(b) < 0. 8

10 metody nevyužívající derivace - metody vyžadující jen hodnoty účelové funkce metoda kvadratické interpolace rovnoměrná komparativní metoda metoda zlatého řezu Fibonacciho metoda Metody nevyužívající derivace, někdy také nazývané jako metody nultého řádu, neužívají derivace minimalizovaných funkcí ani jejich aproximace. Byly využívany především v 60. letech 20. století, kdy byly považovány za spolehlivější než metody prvního a druhého řádu. Důvodem, proč je používáme dodnes, je fakt, že metody prvního a druhého řádu nefungují pro všechny optimalizační problémy a také to, že technická realizace přímých metod je snadná. 9

11 3. Metody druhého řádu 3.1. Newtonova metoda Newtonova metoda (neboli metoda tečen) je iterační metoda, ke které je třeba znát počáteční hodnotu x k a k ní jsme schopni vypočítat hodnoty f(x k ), f (x k ), f (x k ). Geometrický význam této metody spočívá v tom, že v počátečním bodě [x k, f(x k )] sestrojíme tečnu ke grafu funkce f(x). V bodě, ve kterém se protne graf tečny s osou x, leží bod [x k+1, 0], protože platí (x k+1 x k )f (x k ) = f (x k ). Hledáme tedy průsečík přímky y s osou x y = (x k+1 x k )f (x k ) + f (x k ) = 0 => x k+1 = x k f (x k ) f (x k ). Z předpisu iteračního procesu je zřejmé, že nezávisí na hodnotě f(x k ). Newtonova metoda se tedy dá technicky zjednodušit na iterační řešení rovnic typu: g(x) = 0, kde g(x) f (x). Poté se dá metoda psát stylem: x k+1 = x k g(x k) g (x k ). Výpočet se ukončí při splnění nerovnosti x k+1 x k ε. 10

12 Obrázek 3: Newtonova metoda 11

13 4. Metody prvního řádu 4.1. Metoda půlení intervalu Metoda půlení intervalu je známá také pod pojmy Bolzanova metoda, metoda bisekce nebo metoda dichotomie. Jedná se o nejjednodušší iterační metodu, která spočívá v utvoření posloupnosti intervalů I k = [a k, b k ], I k+1 I k, kde délka následujícího intervalu s k+1 je vždy poloviční oproti původnímu intervalu s k s k+1 = 1 2 s k = 1 2 (b k a k ), tedy optimální bod x I k, a 1 = a, b 1 = b, k = 1 : N. Intuitivně je zřejmé, že lim I k = x k lim s k = 0. k Z unimodálnosti funkce je zřejmé, že jestliže nalezneme hledané minimum x na intervalu [a, b], pak nám tento bod rozdělí funkci f tak, že na intervalu [a, x ] klesá a na intervalu [x, b] roste. Z toho nám plyne, že x [a, x ] je f (x) < 0 a x [x, b] je f (x) > 0. Přirozeně platí, že f (x ) = 0. Na těchto vlastnostech postavíme metodu půlení intervalu. V prvním kroku položíme a 1 = a, b 1 = b, x 1 = 1 2 (a 1 + b 1 ), s 1 = b 1 a 1 = b a, a pro k = 1 : N opakujeme postup níže, dokud nedostaneme požadovanou přesnost 1. jestliže f (x k ) < 0 x > x k, položíme a k+1 = x k, b k+1 = b k, x k+1 = 1 2 (a k+1 + b k+1 ) 12

14 2. jestliže f (x k ) > 0 x < x k, položíme a k+1 = a k, b k+1 = x k, x k+1 = 1 2 (a k+1 + b k+1 ) 3. jestliže f (x k ) = 0 x k je hledané minimum. Lze odvodit, že nutný počet iterací pro dosažení požadované přesnosti ε je dán vztahem N log b a 2ε log Metoda sečen Metoda sečen, někdy také nazývaná jako sekantová, vychází z Newtonovy metody. Počítání funkčních hodnot první a druhé derivace může být pracné, a tak aproximujeme f (x k ) takto f (x k ) f (x k ) f (x k 1 ) x k x k 1. Následným dosazením do vzorce pro Newtonovu metodu dostaneme x k+1 = x k x k x k 1 f (x k ) f (x k 1 ) f (x k ). Takto jsme získali metodu sečen, která požaduje na vstup dvě počáteční iterace x k, x k 1 a funkční hodnoty první derivace v těchto bodech. Geometrický význam spočívá v nalezení iterace x k+1 jako průsečíku přímky [(x k, f(x k )), (x k 1, f(x k 1 ))] s osou x Metoda regula falsi Metoda regula falsi, v literatuře někdy uváděná jako "method of false position", je dalším typem iterační metody, která vychází z metody Newtonovy. Newtonova metoda je založena na informacích o jediném bodu x k, funkční hodnotě a funkční hodnotě první a druhé derivace v tomto bodě. Užitím více bodů snížíme požadavky na každý z nich. Metoda regula falsi tedy spočívá v užití bodu x k a 13

15 v hodnotách f(x k ), f (x k ), f (x k 1 ). Poté můžeme vytvořit kvadratickou funkci h(x) h(x) = f(x k ) + f (x k )(x x k ) + f (x k 1 ) f (x k ). (x x k) 2, x k 1 x k 2 která má odpovídající hodnoty stejné. Stejně jako u Newtonovy metody funkci zderivujeme, dosadíme do bodu x k+1 a položíme rovnu nule: A po úpravě dostáváme h (x) = f (x k ) + (f (x k 1 ) f (x k ))(x x k ) x k 1 x k h (x k+1 ) = f (x k ) + (f (x k 1 ) f (x k ))(x k+1 x k ) x k 1 x k = 0 x k+1 = x k f x k 1 x k (x k ). f (x k 1 ) f (x k ) Metoda regula falsi také nezávisí na hodnotě f(x k ), proto naše aproximace povede buď přes f(x k ) nebo f(x k 1 ). Na tuto metodu se dá také nahlížet jako na aproximaci Newtonovy metody, kde druhou derivaci nahradíme rozdílem dvou prvních derivací ve dvou různých bodech. Další podobností s metodou tečen je, že se dá také psát ve tvaru f (x) g(x) = 0, tedy také iterační předpis je možné přepsat na tvar x k 1 x k x k+1 = x k g(x k ). g(x k 1 ) g(x k ). 14

16 Obrázek 4: Princip metody regula falsi, první tři iterace 4.4. Metoda kubické interpolace Další metoda, která je při jednorozměrné minimalizaci užitečná, se nazývá metoda kubické interpolace. Je založena na polynomu třetího stupně neboli na kubickém polynomu: y = f(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 + a 3 x 3. Z nákresu polynomu y je zřejmé, že polynom může mít minimum stejně tak jako maximum. Obrázek 5: Kubická funkce, vlevo s koeficentem a 3 > 0, vpravo s koeficientem a 3 < 0 15

17 minima x y (x ) = 2a 2 + 6a 3 x > 0 Nyní si ukážeme způsob, jakým nalezneme hledané minimum. Postupujeme jako při obvyklém hledání extrému, tedy položíme první derivaci funkce rovno nule: y = f (x) = a 1 + 2a 2 x + 3a 3 x 2 = 0 Vypočteme kořeny této kvadratické rovnice klasickým způsobem a dostáváme x = 2a 2 ± 4a a 1 a 3 = a 2 ± a 2 2 3a 1 a 3 6a 3 3a 3 Z matematické analýzy plyne, že v bodech lokálního minima je druhá derivace kladná, takže nám platí následující vztah pro druhou derivaci v hledaném bodě neboli x > a 2 3a 3 (1) Za vztahu (1) a odvození je nyní zřejmé, který ze dvou kořenů je minimum. Neznámé koeficienty a 0, a 1, a 2, a 3 se dají určit několika způsoby, jedním z nich je vycházet ze systému rovnic y 1 = f(x 1 ) = a 0 + a 1 x 1 + a 2 x a 3 x 3 1 y 2 = f(x 2 ) = a 0 + a 1 x 2 + a 2 x a 3 x 3 2 y 3 = f(x 3 ) = a 0 + a 1 x 3 + a 2 x a 3 x 3 3, a k tomuto systému přidat funkční hodnotu první derivace v jednom z bodů x 1, x 2, x 3, vybereme například bod x 1, tedy platí y = f (x) = a 1 + 2a 2 x + 3a 3 x 2 y 1 = f (x 1 ) = a 1 + 2a 2 x 1 + 3a 3 x 2 1 Řešením tohoto systému čtyř rovnic o čtyřech neznámých nalezneme hodnoty koeficientů a 0, a 1, a 2, a 3, přičemž koeficient a 0 nás početně nezajímá. Hodnoty koeficientů jsou nicméně velmi rozsáhlé, proto je zapisujeme touto formou: 16

18 a 1 = y 1 2a 2 x 1 3a 3 x 2 1 a 2 = α γa 3 a 3 = α β γ δ, kde α = y 2 y 1 + y 1(x 1 x 2 ) (x 1 x 2 ) 2 β = y 3 y 1 + y 1(x 1 x 3 ) (x 1 x 3 ) 2 γ = 2x2 1 x 2 (x 1 + x 2 ) (x 1 x 2 ) δ = 2x2 1 x 3 (x 1 + x 3 ) (x 1 x 3 ) Je zřejmé, že při užití metody kubické interpolace zahrnuje jedna iterace mnohem více počítání, než-li při užití interpolace kvadratické. I přesto však může být kubická interpolace účinnější než kvadratická, protože aproximace funkce f(x) polynomem třetího řádu je přesnější než aproximace polynomem řádu dva. Obrázek 6: Příklad užití metody kubické interpolace, funkci f(x) = x 5 2x proložíme kubickou křivkou y = 1.75x x 2 2x 17

19 5. Metody nevyužívající derivace 5.1. Metoda kvadratické interpolace Metoda kvadratické interpolace (někdy také známá jako Powellova metoda) je iterační metoda, která požaduje na vstup do algoritmu (a také do každé další iterace) tři body - (x i, y i ), y i = f(x i ), i = 1, 2, 3. Těmito body poté proložíme kvadratickou parabolu y = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 (2) a najdeme její extrém, jehož souřadnice označíme (x 4, y 4 ). Pro extrém kvadratické fce (2) platí Řešení systému rovnic dy dx = a 1 + 2a 2 x => x 4 = x = a 1 2a 2. y 1 = a 0 + a 1 x 1 + a 2 x 2 1 y 2 = a 0 + a 1 x 2 + a 2 x 2 2 y 3 = a 0 + a 1 x 3 + a 2 x 2 3 vede k hodnotám koeficientů a 1, a 2. Po odečtení první rovnice od druhé dostáváme výraz y 2 y 1 = a 1 (x 2 x 1 ) + a 2 (x 2 2 x 2 1) => a 1 = y 2 y 1 a 2 (x 2 2 x 2 1) x 2 x 1 Po odečtení první rovnice od třetí dostáváme výraz y 3 y 1 = a 1 (x 3 x 1 ) + a 2 (x 2 3 x 2 1) a po dosazení již odvozeného a 1 dostaneme y 3 y 1 = y 2 y 1 a 2 (x 2 2 x 2 1) x 2 x 1 (x 3 x 1 ) + a 2 (x 2 3 x 2 1) (y 3 y 1 )(x 2 x 1 ) = (y 2 y 1 a 2 (x 2 2 x 2 1))(x 3 x 1 ) + a 2 (x 2 3 x 2 1)(x 2 x 1 ) 18

20 (y 3 y 1 )(x 2 x 1 ) = (y 2 y 1 )(x 3 x 1 ) + a 2 ((x 2 3 x 2 1)(x 2 x 1 ) (x 2 2 x 2 1)(x 3 x 1 )) a 2 = (y 3 y 1 )(x 2 x 1 ) (y 2 y 1 )(x 3 x 1 ) (x 2 3 x 2 1)(x 2 x 1 ) (x 2 2 x 2 1)(x 3 x 1 ) Dosazením do rovnice x = x 4 = a 1 2a 2 dostáváme výraz x = a 1 2a 2 = (y 2 y 1 ) + a 2 (x 2 2 x 2 1) x 2 x 1 2a 2 = = (y 2 y 1 ) + (x2 x1)(y3 y1) (x3 x1)(y2 y1) (x 2 3 x2 1 )(x 2 x 1 ) (x 2 2 x2 1 )(x 3 x 1 ) (x2 2 x 2 1) 2 (x 2 x 1 )(y 3 y 1 ) (x 3 x 1 )(y 2 y 1 ) (x 2 3 x2 1 )(x 2 x 1 ) (x 2 2 x2 1 )(x 3 x 1 ) (x 2 x 1 ) = 1 2.(x2 2 x 2 1)(y 3 y 1 ) (x 2 3 x 2 1)(y 2 y 1 ) (x 2 x 1 )(y 3 y 1 ) (x 3 x 1 )(y 2 y 1 ) Další postup při hledání extrému funkce f na intervalu [a, b]: = 1. V bodech x 1 = a, x 2 = b, x 3 = a + b 2 f(x i ), i = 1, 2, 3. vypočítáme hodnoty funkce y i = 2. Využitím vztahu pro x 4 vypočítáme další aproximaci polohy extrému. Dále vypočítáme y 4 = f(x 4 ). 3. Zjistíme, zda hodnoty funkce vyhovují požadavku na přesnost, tedy jestli platí vztah x 3 x 4 ε, jestliže ano, přejdeme k následující bodu. Jestliže vztah není splněn, je třeba udělat tyto substituce x 1 = x 2, y 1 = y 2 x 2 = x 3, y 2 = y 3 x 3 = x 4, y 3 = y 4, a vrátit se k bodu 2. 19

21 4. Výpočet nyní můžeme ukončit, souřadnice extrému jsou (x 4, y 4 ). Obrázek 7: Princip metody kvadratické interpolace Nevýhoda metody kvadratické interpolace je v tom, že někdy může selhat i při unimodální funkci, například tehdy, když není účelová funkce při hledání minima konvexní. Důvodem je to, že při prokládání bodů parabolou může vzniknout parabola konkávní a extrém, který nalezneme, nebude hledané minimum, ale naopak maximum funkce. Poté metoda kvadratické interpolace nepočítá správné hodnoty a je třeba užít jinou metodu. Příklad 1. Metodou kvadratické interpolace nalezněte minimum funkce f(x) = x 5 2x na intervalu [ 1, 0.5], kde přesnost ε = Zaokrouhlujte na tři desetinná místa. V prvním kroku kvadratické interpolace volíme jako body x 1,x 2 krajní body intervalu a jako bod x 3 = a + b 2. Poté vypočítáme hodnoty y i = f(x i ) pro i = 1 : 3 a hodnotu x 4. 20

22 x 1 = 1, y 1 = 1 x 2 = 0.5, y 2 = x 3 = 0.75, y 3 = x 4. = 0.794, y4. = x 3 x 4 = > Přesnost nebyla splněna, je potřeba udělat dané substituce a opakovat postup. x 1 = 0.5, y 1 = x 2 = 0.75, y 2 = x 3 = 0.794, y 3 = x 4. = 0.804, y4. = x 3 x 4 = 0.01 = Nyní je splněna přesnost, ale je zřejmé, že výsledek není správný, protože funkční hodnota v bodě x 4 je 1.272, což je více než funkční hodnota v krajním bodě intervalu x 1 = 0.5, kde f(x 1 ) = y 1 = 0.969, tedy v bodě x 4 určitě neleží minimum. Naopak se nám povedlo nalézt maximum dané funkce na tomto intervalu. Důvodem je to, že funkce není na našem intervalu konvexní, i přesto, že je unimodální. Z definice konvexity platí, že pro libovolnou dvojici bodů x 1, x 2 I a libovolné λ [0, 1] platí vztah f(λx 1 + (1 λ)(x 2 )) λf(x 1 ) + (1 λ)f(x 2 ). Zvolíme-li tedy za x 1 = 1, x 2 = 0.5 a λ = 0.5, dostáváme f( 0.75) 1 (f( 1) + f( 0.5)) = , 2 což ale určitě neplatí Rovnoměrná komparativní metoda bodů Rovnoměrná komparativní metoda spočívá v rozdělení intervalu [a, b] pomocí x k = a + k b a N + 1, k = 1 : N 21

23 a nalezení f(x m ) = min 1 k N f(x k). Optimální bod x se tedy nachází v intervalu [x m 1, x m+1 ] a lze psát x = x m ± b a N + 1 U komparativních metod nazýváme určení hodnoty účelové funkce (ať už výpočtem či experimentálním měřením) experiment. Efektivnost metody je vyjádřena poměrem délky počátečního intervalu k délce posledního j-tého intervalu neurčitosti, tedy E = b a l j. Pokud není předem dán počet experimentů N, lze z požadované přesnosti ε tato hodnota odvodit, neboť l j = x m+1 x m 1 = 2. b a N + 1 2ε b a N + 1 ε b a ε(n + 1) b a εn + ε b a ε εn N b a ε 1 22

24 Vztah pro efektivnost se dá také upravit následujícím způsobem E = b a l j = b a 2(b a) N+1 = N Obrázek 8: Princip rovnoměrné komparativní metody 5.3. Metoda zlatého řezu Metoda zlatého řezu se řadí mezi postupné komparativní metody. Stejně jako u metody půlení intervalu vytvoříme posloupnost intervalů I k = [a k, b k ], I k+1 I k... I 2 I 1 = [a, b], kde délka intervalů s se neustále snižuje s k+1 < s k < < s 2 < s 1 = b a. Je tedy zřejmé, že opět lim I k = x k 23

25 lim s k = 0. k Metoda zlatého řezu je založena na rozdělení intervalu neurčitosti následujícím způsobem s k 1 s k = s k s k+1 = r = konst. a platí s k 1 = s k + s k+1, k = 2 : N Obrázek 9: Dělení intervalu metodou zlatého řezu Dosazením do proměnné r dostaneme kvadratickou rovnici r 2 r 1 = 0, která má dva reálné kořeny. Zajímá nás jen kladný kořen r = = 1, , který se nazývá zlatý řez. Platí pro něj následující vztahy 1 r = = 0, , 1 r = = 0, , 1 r r = 1. Obrázek 10: k-tý krok dělení metodou zlatého řezu 24

26 V prvním kroce položíme a 1 = a, b 1 = b, x 1 1 = a r 2 (b 1 a 1 ), x 2 1 = b 1 1 r 2 (b 1 a 1 ), s 1 = b 1 a 1 = b a a pro k = 2 : N 1 opakujeme tento postup 1. jestliže f(x 1 k 1 ) f(x2 k 1 ), položíme a k = a k 1, b k = x 2 k 1, x 1 k = a k + 1 r 2 (b k a k ), x 2 k = x1 k 1 2. jestliže f(x 1 k 1 ) > f(x2 k 1 ), položíme a k = x 1 k 1, b k = b k 1, x 1 k = x2 k 1, x2 k = b k 1 r 2 (b k a k ) V posledním, N-tém kroce, užijeme tento postup 1. jestliže f(x 1 k 1 ) f(x2 k 1 ), položíme a N = a N 1, b N = x 2 N 1, x N = 1 2 (a N + b N ) 2. jestliže f(x 1 k 1 ) > f(x2 k 1 ), položíme a N = x 1 N 1, b N = b N 1, x N = 1 2 (a N + b N ). Lze odvodit, že nutný počet iterací pro dosažení požadované přesnosti ε je dán vztahem N log b a 2ε log r Fibonacciho metoda Fibonacciho metoda, někdy též známá pod pojmem Kieferova, je modifikací metody zlatého řezu. Je také založena na posloupnosti intervalů I k = [a k, b k ] a na práci s délkami těchto intervalů. Při snaze zkrátit délky intervalů neurčitosti využívá Fibonacciho číselné posloupnosti. Počítací technika je podobná jako v metodě zlatého řezu. Algoritmus postupu je součástí přílohy. 25

27 6. Příklady V této kapitole si pro ilustraci uvedeme jednoduché příklady na určité typy metod. Příklad 2. Newtonovou metodou, metodou půlení intervalu, metodou sečen a metodou kubické interpolace nalezněte minimum funkce f(x) = x 3 5x + 3 na intervalu [1, 2], kde přesnost ε = Zaokrouhlujte na čtyři desetinná místa. V metodách užívajících derivace je zapotřebí první a druhá derivace f(x), tedy f (x) = 3x 2 5, f (x) = 6x. Newtonova metoda Jako vhodné se jeví zvolit za počáteční iteraci některý bod intervalu, tedy například zvolíme x 1 = 1. Dále spočítáme hodnoty f (x 1 ) = 2, f (x 1 ) = 6. Druhou iteraci spočítáme dosazením do vzorce Newtonovy metody a dostáváme Poté otestujeme přesnost x 2 = x 1 f (x 1 ) f (x 1 ) = 4 3. x 2 x 1 = 1 3 > Přesnost není splněna, je třeba pokračovat další iterací. f (x 2 ) = 1 3, f (x 2 ) = 8, x 3 = x 2 f (x 2 ) f (x 2 ) = = , x 3 x 2 = < Výpočet nyní můžeme ukončit, požadovaný výsledek je (x 3, f(x 3 )) = (1.2917, ). 26

28 Metoda půlení intervalu Jako první je dobré spočítat si potřebný počet iterací N, který zaručuje dosažení přesnosti. N V prvním kroce pokládáme log b a 2ε log2 = log log2 = 3.32 = N = 4. a 1 = a = 1, b 1 = b = 2, x 1 = 1.5. Spočítáme f (x 1 ) = 1.75 > 0 a algoritmem metody bisekce pokračujeme. a 2 = a 1 = 1, b 2 = x 1 = 1.5, x 2 = 1.25, f (x 2 ) = < 0 a 3 = x 2 = 1.25, b 3 = b 2 = 1.5, x 3 = 1.375, f (x 3 ). = > 0 a 4 = a 3 = 1.25, b 4 = x 3 = 1.375, x 4 = Námi hledané minimum je tedy v bodě (x 4, f(x 4 )) = (1.3125, ). Metoda sečen V metodě sečen je zapotřebí na vstup dvě iterace. Zvolíme proto krajní body našeho intervalu a dopočítáme hodnoty potřebné pro vzorec. x 1 = 1, x 2 = 2, f (x 1 ) = 2, f (x 2 ) = 7, x 2 x 1 x 3 = x 2 f (x 2 ) f (x 1 ).f (x 2 ) = , x 3 x 2 = > 0.05 x 3 x 2 x 4 = x 3 f (x 3 ) f (x 2 ).f (x 3 ) = , x 4 x 3 = > 0.05 x 4 x 3 x 5 = x 4 f (x 4 ) f (x 3 ).f (x 4 ) = , x 4 x 3 = < 0.05 V páté iteraci jsme nalezli výsledek odpovídající kritériím přesnosti, (x 5, f(x 5 )) = (1.2914, ). 27

29 Metoda kubické interpolace Jelikož zadaná funkce je třetího stupně, není třeba počítat koeficienty v kubické interpolaci, stačí si pouze uvědomit, že a 0 = 3, a 1 = 5,a 2 = 0,a 3 = 1. Poté dosadíme do vzorce pro minimum x = a 2 ± a 2 2 3a 1 a 3 ( 3)(5) = ± 3a 3 3. = ± Z teorie metody kubické interpolace ale víme, že musí platit následující vztah, ze kterého je jasné, který z kořenů je minimum. x > a 2 3a 3 > 0 = x = Příklad 3. Metodou kvadratické interpolace, rovnoměrnou komparativní metodou a metodou zlatého řezu nalezněte minimum funkce f(x) = 3x 3 2x + 7 na intervalu [0, 1], kde přesnost ε = 0.1. Zaokrouhlujte na tři desetinná místa. Metoda kvadratické interpolace V kvadratické interpolaci volíme jako body x 1,x 2 krajní body intervalu a jako bod x 3 = a + b 2. Dále vypočítáme hodnoty y i = f(x i ) pro i = 1 : 3 a hodnotu x 4. Pak otestujeme přesnost. x 1 = 0, y 1 = 7 x 2 = 1, y 2 = 8 x 3 = 0.5, y 3 = x 4. = 0.389, y4. = x 3 x 4 = > 0.1. Přesnost není splněna, je třeba udělat substituce a zopakovat daný postup. 28

30 x 1 = 1, y 1 = 8 x 2 = 0.5, y 2 = x 3 = 0.389, y 3 = x 4. = 0.464, y4. = x 3 x 4 = < 0.1. Splnili jsme požadavek přesnosti a tím nalezli minimum funkce, kterým je bod (x 4, f(x 4 )) = (0.464, 6.372). Rovnoměrná komparativní metoda V této metodě je vhodné začít spočítáním počtu iterací N pro zaručení přesnosti. N b a ε 1 = 9 = N = 9. k(b a) Pomocí vzorce x k = a+ spočítáme devět iterací a jejich funkční hodnoty. N + 1 Z funkčních hodnot pak vybereme tu nejmenší. x 1 = 0.1, f(x 1 ) = x 2 = 0.2, f(x 2 ) = x 3 = 0.3, f(x 3 ) = x 4 = 0.4, f(x 4 ) = x 5 = 0.5, f(x 5 ) = x 6 = 0.6, f(x 6 ) = x 7 = 0.7, f(x 7 ) = x 8 = 0.8, f(x 8 ) = x 9 = 0.9, f(x 9 ) = Nejmenší funkční hodnota je f(x 5 ) = = minimum se nachází v bodě (x 5, f(x 5 )) = (0.5, 6.375). Metoda zlatého řezu Opět začneme výpočtem N log b a 2ε logr tedy aplikujeme metodu zlatého řezu podle popisu = = N = 5. V pěti krocích 29

31 1. a 1 = a = 0, b 1 = b = 1, x 1 1 = 0.382, x 2 1 = f(x 1 1) = < f(x 2 1) = a 2 = a 1 = 0, b 2 = x 2 1 = 0.618, x 1 2 = 0.236, x 2 2 = f(x 1 2) = > f(x 2 1) = a 3 = x 1 2 = 0.236, b 3 = b 2 = 0.618, x 1 3 = 0.382, x 2 3 = f(x 1 3) = > f(x 2 3) = a 4 = x 1 3 = 0.382, b 4 = b = 3 = 0.618, x 1 4 = 0.472, x 2 4 = f(x 1 4) = < f(x 2 4) = a 5 = a 4 = 0.382, b 5 = x 2 4 = 0.528, x 1 5 = x 2 5 = Minimum jsme našli v bodě (x 5, f(x 5 )) = (0.455, 6.373). Následující příklady budou popsány velmi stručným, ilustračním způsobem. Příklad 4. Metodami využívajícími derivace nalezněte minimum funkce f(x) = 6x 4 7sin(x) na intervalu [0, 1], kde přesnost ε = Zaokrouhlujte na čtyři desetinná místa. f (x) = 24x 3 7cos(x), f (x) = 72x 2 + sin(x) Newtonova metoda Za počáteční bod nelze zvolit nula, protože ve vzorci Newtonovy metody bychom dostali nulu ve jmenovateli. Jako počáteční bod tedy zvolíme x 1 = 1. x 2 = , x 2 x 1 = > 0.01 x 3 = , x 3 x 2 = > 0.01 x 4 = , x 4 x 3 = > 0.01 x 5 = , x 5 x 4 = < 0.01 Minimum nalezené Newtonovou metodou leží v bodě (0.6193, ). 30

32 Metoda půlení intervalu N log b a 2ε log2 = log log2 = 5.64 = N = 6. a 1 = a = 0, b 1 = b = 1, x 1 = 0.5 f (x 1 ) = < 0 a 2 = x 1 = 0.5, b 2 = b 1 = 1, x 2 = 0.75, f (x 2 ) = > 0 a 3 = a 2 = 0.5, b 3 = x 2 = 0.75, x 3 = 0.625, f (x 3 ) = > 0 a 4 = a 3 = 0.5, b 4 = x 3 = 0.625, x 4 = f (x 4 ) = < 0 a 5 = x 4 = , b 5 = b 4 = 0.625, x 5 = , f (x 5 ) = < 0 a 6 = x 5 = , b 6 = b 5 = 0.625, x 6 = , Námi hledané minimum je (0.6094, ). Metoda sečen, metoda regula falsi Metoda regula falsi vychází v tomto příkladu při zaokrouhlení na čtyři desetinná místa stejně jako metoda sečen, proto jsou jejich hodnoty uvedeny společně. x 1 = 0, x 2 = 1, f (x 1 ) = 7, f (x 2 ) = , x 3 = x 3 x 2 = > 0.01 x 4 = x 4 x 3 = > 0.01 x 5 = x 5 x 4 = > 0.01 x 6 = x 6 x 5 = > 0.01 x 7 = x 7 x 6 = > 0.01 x 8 = x 8 x 7 = > 0.01 x 9 = x 9 x 8 = <

33 Metoda kubické interpolace Za vstupní body zvolíme hodnoty x 1 = 0,x 2 = 0.5,x 3 = 1. x 1 = 0 y 1 = 0 x 2 = 0.5 y 2 = x 3 = 1 y 3 = y 1 = 7 α = a 3 = β = a 2 = γ = 0.5 a 1 = 7 δ = 1 x m1 = x m2 = x > a 2 3a 3 > x = x m2 = y m = max(y 1, y 2, y 3 ) m = 3 x 0 = x = x m = x 3 = x = x 1 = 0 y 1 = 0 x 2 = 0.5 y 2 = x 3 = y 3 = y 1 = 7 α = a 3 = β = a 2 = γ = 0.5 a 1 = 7 δ = x m1 = x m2 = x > a 2 3a 3 > x = x m2 = y m = max(y 1, y 2, y 3 ) m = 1 x 0 = x = x m = x 1 = x =

34 x 1 = y 1 = x 2 = 0.5 y 2 = x 3 = y 3 = y 1 = α = a 3 = β = a 2 = γ = a 1 = δ = x m1 = x m2 = x > a 2 3a 3 > x = x m2 = Aproximací kubickým polynomem jsme nalezli minimum (0.6193, ). Příklad 5. Metodami bez využití derivací nalezněte minimum funkce f(x) = sinh(x) 4x 2 na intervalu [ 1, 0], kde přesnost ε = 0.1. Zaokrouhlujte na čtyři desetinná místa. Metoda kvadratické interpolace x 1 = 1 y 1 = x 2 = 0 y 2 = 0 x 3 = 0.5 y 3 = x 4 = x 3 x 4 = > 0.1 x 1 = 0 y 1 = 0 x 2 = 0.5 y 2 = x 3 = y 3 = x 4 = x 3 x 4 = < 0.1 Minimum bylo nalezeno v bodě ( , ). 33

35 Rovnoměrná komparativní metoda N b a ε 1 = 9 = N = 9. x 1 = 0.9, f(x 1 ) = x 2 = 0.8, f(x 2 ) = x 3 = 0.7, f(x 3 ) = x 4 = 0.6, f(x 4 ) = x 5 = 0.5, f(x 5 ) = x 6 = 0.4, f(x 6 ) = x 7 = 0.3, f(x 7 ) = x 8 = 0.2, f(x 8 ) = x 9 = 0.1, f(x 9 ) = Nejmenší funkční hodnota je f(x 9 ), minimum se nachází v bodě ( 0.1, ). Metoda zlatého řezu N log b a 2ε logr + 1. = = N = 5 1. a 1 = 1, b 1 = 0, x 1 1 = 0.618, x 2 1 = f(x 1 1) = > f(x 2 1) = a 2 = 0.618, b 2 = 0, x 1 2 = 0.382, x 2 2 = f(x 1 2) = > f(x 2 1) = a 3 = 0.382, b 3 = 0, x 1 3 = 0.236, x 2 3 = f(x 1 3) = > f(x 2 3) = a 4 = 0.236, b 4 = 0, x 1 4 = , x 2 4 = f(x 1 4) = < f(x 2 4) = a 5 = 0.236, b 5 = , x 1 5 = x 2 5 =

36 Minimum jsme našli v bodě (x 5, f(x 5 )) = ( , ). Fibonacciho metoda N log b a 2ε logr + log 5 logr 1. = = N = 5 F 1 = F 2 = 2 F 3 = F 4 = 5 F 5 = a 1 = 1, b 1 = 0, x 1 1 = , x 2 1 = f(x 1 1) = > f(x 2 1) = a 2 = , b 2 = 0, x 1 2 = , x 2 2 = f(x 1 2) = > f(x 2 1) = a 3 = , b 3 = 0, x 1 3 = , x 2 3 = f(x 1 3) = > f(x 2 3) = a 4 = , b 4 = 0, x 1 4 = = x 2 4 f(x 1 4) = > f(x g) = , kde g= a 5 = , b 5 = 0, x 1 5 = x 2 5 = Minimum leží v bodě ( , ). 35

37 Literatura [1] Antoniou, A., Lu, W-S.: Practical Optimization: Alghoritms and Engineering applications. Springer, [2] Brunovská, A.: Malá optimalizácia: Metódy, programy, príklady. Alfa, Bratislava, [3] Luenberger, D.G., Ye, Y.: Linear and Nonlinear Programming. 3rd Edition, Springer, [4] Machalová, J.: Numerické metody (učební text), [5] Machalová, J., Netuka, H.: Numerické metody nepodmíněné optimalizace. PřF UP, [6] Míka, S.: Matematická optimalizace. Vydavatelství ZČU Plzeň, [7] Netuka, H.: Numerické metody optimalizace (učební text), [8] [online ] (Dostál, Z., Beremlijski, P.: Metody optimalizace - interaktivní verze. VŠB - TUO, ZČU, 2012) [9] [online ] (Dokanová, L.: Konvexní funkce. PřF MU, 2007) [10] [online ] (Urbánek, J.: Hledání minima funkce jedné proměnné. PřF MU, 2006) [11] [online ] (Wikipedia.org: Metoda tečen) [12] [online ] (Vítečková, M., Jedlička, D.: Statická optimalizace systému. VŠB-TU Ostrava, 2003) 36

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Matematika 3. RNDr. Břetislav Fajmon, PhD. Autoři textu:

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Matematika 3. RNDr. Břetislav Fajmon, PhD. Autoři textu: FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Matematika 3 Garant předmětu: RNDr. Břetislav Fajmon, PhD Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Břetislav Fajmon, PhD

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY POMNĚNKA prase Pomni, abys nezapomněl na Pomněnku MSc. Catherine Morris POMNĚNKA Verze ze dne: 14. října 01 Materiál je v aktuální

Více

Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno. Poznámka 1.1. A) první část hodiny (cca 50 minut): představení všech tří metod při řešení jednoho příkladu.

Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno. Poznámka 1.1. A) první část hodiny (cca 50 minut): představení všech tří metod při řešení jednoho příkladu. Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Poznámka 1.1. A) první část hodiny (cca 50 minut): představení všech tří metod při řešení jednoho příkladu. Na jiných příkladech je téma podrobně zpracováno ve skriptech

Více

Elektrotechnická fakulta

Elektrotechnická fakulta ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta OPTIMÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ Jan Štecha Katedra řídicí techniky 1999 Předmluva Toto skriptum je určeno posluchačům 4. ročníku oboru technická

Více

Numerické řešení rovnice f(x) = 0

Numerické řešení rovnice f(x) = 0 Numerické řešení rovnice f(x) = 0 Přemysl Vihan 9.10.2003 Katedra fyziky, Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n.l. 2. ročník, PMVT-mag. Abstrakt Seminární práce se zabývá numerickým řešením

Více

6. T e s t o v á n í h y p o t é z

6. T e s t o v á n í h y p o t é z 6. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot z realizace náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Používáme k tomu vhodně

Více

http://user.mendelu.cz/marik, kde je dostupný ve formě vhodné pro tisk i ve formě vhodné pro prohlížení na obrazovce a z adresy http://is.mendelu.

http://user.mendelu.cz/marik, kde je dostupný ve formě vhodné pro tisk i ve formě vhodné pro prohlížení na obrazovce a z adresy http://is.mendelu. Inženýrská matematika Robert Mařík Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg.

Více

Jak pracovat s absolutními hodnotami

Jak pracovat s absolutními hodnotami Jak pracovat s absolutními hodnotami Petr Matyáš 1 Co to je absolutní hodnota Absolutní hodnota čísla a, dále ji budeme označovat výrazem a, je jeho vzdálenost od nuly na ose x, tedy je to vždy číslo kladné.

Více

A NUMERICKÉ METODY. Matice derivací: ( ) ( ) Volím x 0 = 0, y 0 = -2.

A NUMERICKÉ METODY. Matice derivací: ( ) ( ) Volím x 0 = 0, y 0 = -2. A NUMERICKÉ METODY Fourierova podmínka: f (x) > 0 => rostoucí, f (x) < 0 => klesající, f (x) > 0 => konvexní ᴗ, f (x) < 0 => konkávní ᴖ, f (x) = 0 ᴧ f (x)!= 0 => inflexní bod 1. Řešení nelineárních rovnic:

Více

1. Alternativní rozdělení A(p) (Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy. p(0) = P (X = 0) = 1 p, p(1) = P (X = 1) = p, 0 < p < 1.

1. Alternativní rozdělení A(p) (Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy. p(0) = P (X = 0) = 1 p, p(1) = P (X = 1) = p, 0 < p < 1. 2. Některá důležitá rozdělení Diskrétní rozdělení. Alternativní rozdělení Ap) Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy náhodná veličina X nabývá pouze dvou hodnot a a pro její pravděpodobnostní funkci platí:

Více

Spojitost funkcí více proměnných

Spojitost funkcí více proměnných Reálné funkce více proměnných Reálnou funkcí n reálných proměnných rozumíme zobrazení, které každé uspořádané n ticireálnýchčíselznějaképodmnožinykartézskéhosoučinur R=R n přiřazuje nějaké reálné číslo.

Více

MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z. Obsah. 1. Parciální diferenciální rovnice obecně. 2. Kvaazilineární rovnice prvního řádu

MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z. Obsah. 1. Parciální diferenciální rovnice obecně. 2. Kvaazilineární rovnice prvního řádu MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK JAN MALÝ Obsah 1. Parciální diferenciální rovnice obecně 1. Kvaazilineární rovnice prvního řádu 1 3. Lineární rovnice druhého řádu

Více

Masarykova univerzita. Základy konvexní analýzy a optimalizace v R n.

Masarykova univerzita. Základy konvexní analýzy a optimalizace v R n. Masarykova univerzita Ondřej Došlý Základy konvexní analýzy a optimalizace v R n. První vydání Brno 2004 Došlý Ondřej Název knihy c prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., 2005 Největší životní umění je neoptimalizovat

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

3. Polynomy Verze 338.

3. Polynomy Verze 338. 3. Polynomy Verze 338. V této kapitole se věnujeme vlastnostem polynomů. Definujeme základní pojmy, které se k nim váží, definujeme algebraické operace s polynomy. Diskutujeme dělitelnost polynomů, existenci

Více

Zlatý řez nejen v matematice

Zlatý řez nejen v matematice Zlatý řez nejen v matematice Zlaté číslo a jeho vlastnosti In: Vlasta Chmelíková author): Zlatý řez nejen v matematice Czech) Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, 009 pp 7 Persistent URL: http://dmlcz/dmlcz/40079

Více

Poznámky z matematiky

Poznámky z matematiky Poznámky z matematiky Verze: 14. dubna 2015 Petr Hasil hasil@mendelu.cz http://user.mendelu.cz/hasil/ Ústav matematiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně Vytvořeno s podporou projektu

Více

Základy matematiky kombinované studium 714 0365/06

Základy matematiky kombinované studium 714 0365/06 Základy matematiky kombinované studium 714 0365/06 1. Některé základní pojmy: číselné množiny, intervaly, operace s intervaly (sjednocení, průnik), kvantifikátory, absolutní hodnota čísla, vzorce: 2. Algebraické

Více

Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie

Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie Jiří Kolafa Vektory. Vektorový prostor Vektor je často zaveden jako n-tice čísel, (v,..., v n ), v i R (pro reálný vektorový prostor);

Více

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity Tlumené kmit V praxi téměř vžd brání pohbu nějaká brzdicí síla, jejíž původ je v třecích silách mezi reálnými těles. Matematický popis těchto sil bývá dosti komplikovaný. Velmi často se vsktuje tzv. viskózní

Více

Zadání projektů z BPC2 pro letní semestr 2007/2008

Zadání projektů z BPC2 pro letní semestr 2007/2008 Zadání projektů z BPC2 pro letní semestr 2007/2008 Několik poznámek na úvod Projekt může být i konzolová aplikace. Záleží však na typu zadání, ne každé v konzolové aplikace vyřešit lze. Mezi studenty jsou

Více

Gymnázium, Brno. Matice. Závěrečná maturitní práce. Jakub Juránek 4.A Školní rok 2010/11

Gymnázium, Brno. Matice. Závěrečná maturitní práce. Jakub Juránek 4.A Školní rok 2010/11 Gymnázium, Brno Matice Závěrečná maturitní práce Jakub Juránek 4.A Školní rok 2010/11 Konzultant: Mgr. Aleš Kobza Ph.D. Brno, 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci zpracoval samostatně

Více

Úvod do optimalizace

Úvod do optimalizace Přednáška Ú-Opt, February 19, 2006:1324 Petr Lachout 1 Úvod do optimalizace Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. KPMS MFF UK Verze 19. února 2006 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Optimalizace

Více

zejména Dijkstrův algoritmus pro hledání minimální cesty a hladový algoritmus pro hledání minimální kostry.

zejména Dijkstrův algoritmus pro hledání minimální cesty a hladový algoritmus pro hledání minimální kostry. Kapitola Ohodnocené grafy V praktických aplikacích teorie grafů zpravidla graf slouží jako nástroj k popisu nějaké struktury. Jednotlivé prvky této struktury mají často přiřazeny nějaké hodnoty (může jít

Více

2. RBF neuronové sítě

2. RBF neuronové sítě 2. RBF neuronové sítě Kapitola pojednává o neuronových sítích typu RBF. V kapitole je popsána základní struktura tohoto typu neuronové sítě. Poté následuje definice a charakteristika jednotlivých radiálně

Více

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik 1 Obsah 1 Přehled použité smbolik 3 Základní pojm matematické logik a teorie množin 4.1 Element matematické logik.........................

Více

(Auto)korelační funkce. 2. 11. 2015 Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada www.fzu.cz/ ~ cada

(Auto)korelační funkce. 2. 11. 2015 Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada www.fzu.cz/ ~ cada (Auto)korelační funkce 1 Náhodné procesy Korelace mezi náhodnými proměnnými má široké uplatnění v elektrotechnické praxi, kde se snažíme o porovnávání dvou signálů, které by měly být stejné. Příkladem

Více

0. Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04

0. Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04 0 Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04 V tomto krátkém textu se budeme zabývat lineárními rekurencemi, tj posloupnostmi definovanými rekurentní rovnicí typu A n+k = c 0 A n + c 1 A n+1 + + c k 1

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

Matematika I Lineární závislost a nezávislost

Matematika I Lineární závislost a nezávislost Matematika I Lineární závislost a nezávislost RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Co u¾ známe? vektory - základní operace

Více

GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY

GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Geometrie pro FST 2. Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0

Geometrie pro FST 2. Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0 Geometrie pro FST 2 Pomocný učební text František Ježek, Světlana Tomiczková Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0 Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Geometrie pro FST 2, který vyučujeme

Více

2 Spojité modely rozhodování

2 Spojité modely rozhodování 2 Spojité modely rozhodování Jak již víme z přednášky, diskrétní model rozhodování lze zapsat ve tvaru úlohy hodnocení variant: f(a i ) max, a i A = {a 1, a 2,... a p }, kde f je kriteriální funkce a A

Více

Matematická analýza 1b. 9. Primitivní funkce

Matematická analýza 1b. 9. Primitivní funkce Matematická analýza 1b 9. Primitivní funkce 9.1 Základní vlastnosti Definice Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Tématické celky { kontrolní otázky.

Tématické celky { kontrolní otázky. Tématické celky kontrolní otázky. Základy teorie pravdìpodobnosti..pravdìpodobnostní míra základní pojmy... Vysvìtlete pojem náhody, náhodného pokusu, náhodného jevu a jeho mno- ¾inovou interpretaci. Popi¹te

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Geometrie pro FST 1 Pomocný učební text František Ježek, Marta Míková, Světlana Tomiczková Plzeň 29. srpna 2005 verze 1.0 Předmluva

Více

Vektory a matice. Matice a operace s nimi. Hodnost matice. Determinanty. . p.1/12

Vektory a matice. Matice a operace s nimi. Hodnost matice. Determinanty. . p.1/12 Vektory a matice Lineární (ne-)závislost vektorů n zê Matice a operace s nimi Hodnost matice Determinanty. p.1/12 Lineární (ne-)závislost vektorů zê n Příklad 9.1.1 Rozhodněte, zda jsou uvedené vektory

Více

Aplikace derivace a průběh funkce

Aplikace derivace a průběh funkce Aplikace derivace a průběh funkce Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

Vybrané problémy lineární algebry v programu Maple

Vybrané problémy lineární algebry v programu Maple UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vybrané problémy lineární algebry v programu Maple Vedoucí bakalářské práce: RNDr.

Více

11. Geometrická optika

11. Geometrická optika Trivium z optiky 83 Geometrická optika V této a v následující kapitole se budeme zabývat studiem světla v situacích, kdy je možno zanedbat jeho vlnový charakter V tomto ohledu se obě kapitoly podstatně

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. IX Název: Charakteristiky termistoru Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV (73) dne 17.10.2013 Odevzdal

Více

TEORIE MATIC. Tomáš Vondra

TEORIE MATIC. Tomáš Vondra TEORIE MATIC Tomáš Vondra 2 Obsah 1 Opakování 5 1.1 Základní operace s maticemi..................... 5 1.2 Determinant matice......................... 7 1.2.1 Cauchyův-Binedův vzorec..................

Více

1a. Metoda půlení intervalů (metoda bisekce, Bisection method) Tato metoda vychází z vlastnosti mezihodnoty pro spojité funkce.

1a. Metoda půlení intervalů (metoda bisekce, Bisection method) Tato metoda vychází z vlastnosti mezihodnoty pro spojité funkce. Hledání kořenů Úloha: Pro danou funkci f(x) máme najít číslo r tak, aby f(r) = 0. Pozor, počítač totiž kořen nepozná! Má jistou přesnost výpočtu δ > 0 a prohlásí f(r) = 0 pokaždé, když f(x) < δ. Není ovšem

Více

2. Je dáno jevové pole (Ω;A) a na něm nezáporná normovaná funkce. Definujte distrubuční funkci náhodného vektoru.

2. Je dáno jevové pole (Ω;A) a na něm nezáporná normovaná funkce. Definujte distrubuční funkci náhodného vektoru. Varianta I 1. Definujte pravděpodobnostní funkci. 2. Je dáno jevové pole (Ω;A) a na něm nezáporná normovaná funkce. Definujte distrubuční funkci náhodného vektoru. 3. Definujte Fisher-Snedecorovo rozdělení.

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Asymptoty grafu funkce

Asymptoty grafu funkce Asymptoty grafu funkce Lenka Přibylová 8. července 006 Obsah Najděteasymptotygrafufunkce y = 1 x.... 3 Asymptotybezsměrnicekegrafufunkce y = 1 x : D(f) = R {} x + = 0 + = x = 0 = Funkcemáasymptotubezsměrniceajejípřímka

Více

Hledání minima funkce jedné proměnné

Hledání minima funkce jedné proměnné MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Hledání minima funkce jedné proměnné BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jaroslav Urbánek Brno, jaro 2006 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem,

Více

MATEMATIKA. Robert Mařík Ústav matematiky, LDF, MZLU 5. patro, budova B marik@mendelu.cz user.mendelu.cz/marik

MATEMATIKA. Robert Mařík Ústav matematiky, LDF, MZLU 5. patro, budova B marik@mendelu.cz user.mendelu.cz/marik MATEMATIKA Robert Mařík Ústav matematiky, LDF, MZLU 5. patro, budova B marik@mendelu.cz user.mendelu.cz/marik P. Rádl, B. Černá, L. Stará: Základy vyšší matematiky, skriptum MZLU Text přednášky na user.mendelu.cz/marik,

Více

Rozptyl. Pozn.: rozptyl je nezávislý na posunu hustoty pravděpodobnosti na ose x, protože Var(X) mi určuje jen šířku rozdělení.

Rozptyl. Pozn.: rozptyl je nezávislý na posunu hustoty pravděpodobnosti na ose x, protože Var(X) mi určuje jen šířku rozdělení. Rozptyl Základní vlastnosti disperze Var(konst) = 0 Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) (nezávislé proměnné) Lineární změna jednotek Y = rx + s, například z C na F. Jak vypočítám střední hodnotu a rozptyl? Pozn.:

Více

y = Spočtěte všechny jejich normy (vektor je také matice, typu n 1). Řádková norma (po řádcích sečteme absolutní hodnoty prvků matice a z nich

y = Spočtěte všechny jejich normy (vektor je také matice, typu n 1). Řádková norma (po řádcích sečteme absolutní hodnoty prvků matice a z nich Normy matic Příklad 1 Je dána matice A a vektor y: A = 2 0 3 4 3 2 y = Spočtěte všechny jejich normy (vektor je také matice, typu n 1). Ověřte, že platí Ay A y (1) Ay = (4, 14, 2) T 2 2 Frobeniova norma

Více

Matematika I Reálná funkce jedné promìnné

Matematika I Reálná funkce jedné promìnné Matematika I Reálná funkce jedné promìnné RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Reálná funkce Def. Zobrazení f nazveme

Více

Tento text je stručným shrnutím těch tvrzení Ramseyovy teorie, která zazněla

Tento text je stručným shrnutím těch tvrzení Ramseyovy teorie, která zazněla Ramseyovy věty Martin Mareš Tento text je stručným shrnutím těch tvrzení Ramseyovy teorie, která zazněla na mé letošní přednášce z Kombinatoriky a grafů I Předpokládá, že čtenář se již seznámil se základní

Více

Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I. Mechanika hmotného bodu

Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I. Mechanika hmotného bodu Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I Mechanika hmotného bodu Autor: Kateřina Kárová Text vznikl v rámci bakalářské práce roku 2006. Návod na práci s

Více

Základy podmíněné matematické optimalizace

Základy podmíněné matematické optimalizace Základy podmíněné matematické optimalizace Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc V tématu nepodmíněné optimalizace jsme na pohyb bodu v prostoru nezávisle proměnných nekladli žádná omezení. V případě

Více

2. Matice, soustavy lineárních rovnic

2. Matice, soustavy lineárních rovnic Matice, soustavy lineárních rovnic Tento učební text byl podpořen z Operačního programu Praha- Adaptabilita Irena Sýkorová Některé vlastnosti matic Uvažujmečtvercovoumatici A=(a ij ) n n Matice Asenazývásymetrická,jestližeplatí

Více

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2.

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2. Aproximace funkcí Aproximace je výpočet funkčních hodnot funkce z nějaké třídy funkcí, která je v určitém smyslu nejbližší funkci nebo datům, která chceme aproximovat. Třída funkcí, ze které volíme aproximace

Více

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 1 Tutoriál č. 3 Exponenciála matice a její užití řešení Cauchyovy úlohy pro lineární systémy užitím fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 0.1 Exponenciála matice a její užití

Více

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na Matematika II 7.1. Zavedení diferenciálních rovnic Definice 7.1.1. Rovnice tvaru F(y (n), y (n 1),, y, y, x) = 0 se nazývá diferenciální rovnice n-tého řádu pro funkci y = y(x). Speciálně je F(y, y, x)

Více

Pravděpodobnost a statistika

Pravděpodobnost a statistika Pravděpodobnost a statistika Diskrétní rozdělení Vilém Vychodil KMI/PRAS, Přednáška 6 Vytvořeno v rámci projektu 2963/2011 FRVŠ V. Vychodil (KMI/PRAS, Přednáška 6) Diskrétní rozdělení Pravděpodobnost a

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATEMATIKY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATEMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATEMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATHEMATICS OPTIMALIZACE V INŽENÝRSKÝCH ÚLOHÁCH

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Pro bodový odhad při základním krigování by soustava rovnic v maticovém tvaru vypadala následovně:

Pro bodový odhad při základním krigování by soustava rovnic v maticovém tvaru vypadala následovně: KRIGING Krigování (kriging) označujeme interpolační metody, které využívají geostacionární metody odhadu. Těchto metod je celá řada, zde jsou některé příklady. Pro krigování se používá tzv. Lokální odhad.

Více

Diferenciální rovnice a jejich aplikace. (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36

Diferenciální rovnice a jejich aplikace. (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36 Diferenciální rovnice a jejich aplikace Zdeněk Kadeřábek (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36 Obsah 1 Co to je derivace? 2 Diferenciální rovnice 3 Systémy diferenciálních rovnic

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úlohač.8 Název: Kalibrace odporového teploměru a termočlánku- fázové přechody Pracoval: Lukáš Ledvina stud.skup.17 24.3.2009

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003 2004 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 003 004 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO M 0030 Vyjádřete jedním desetinným číslem (4 ½ 4 ¼ ) (4 ½ + 4 ¼ ) Správné řešení: 0,5 Zjednodušte výraz : ( 4)

Více

Projekty do předmětu MF

Projekty do předmětu MF Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra optiky ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty do předmětu MF Vypracoval: Miroslav Mlynář E-mail: mlynarm@centrum.cz Studijní program: B1701 Fyzika Studijní

Více

Kapitola 11. Vzdálenost v grafech. 11.1 Matice sousednosti a počty sledů

Kapitola 11. Vzdálenost v grafech. 11.1 Matice sousednosti a počty sledů Kapitola 11 Vzdálenost v grafech V každém grafu lze přirozeným způsobem definovat vzdálenost libovolné dvojice vrcholů. Hlavním výsledkem této kapitoly je překvapivé tvrzení, podle kterého lze vzdálenosti

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech.

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Kapitola 9 Skalární součin Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Definice 9.1 Je-li x = (x 1,..., x n ) T R n 1 reálný

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

Matematika 3. RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Irena Růžičková ÚSTAV MATEMATIKY

Matematika 3. RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Irena Růžičková ÚSTAV MATEMATIKY Matematika 3 RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Irena Růžičková ÚSTAV MATEMATIKY Matematika 3 1 Obsah 1 Vstupní test 8 I NUMERICKÉ METODY 10 2 Chyby při numerických výpočtech 10 2.1 Zdroje a typy chyb...............................

Více

Euklidovský prostor Stručnější verze

Euklidovský prostor Stručnější verze [1] Euklidovský prostor Stručnější verze definice Eulidovského prostoru kartézský souřadnicový systém vektorový součin v E 3 vlastnosti přímek a rovin v E 3 a) eprostor-v2, 16, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c)

Více

Funkce - pro třídu 1EB

Funkce - pro třídu 1EB Variace 1 Funkce - pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s odkazem na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení, které každému

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 6 Číslo 3, 2004 Gasser-Müllerův odhad J. Poměnková Došlo: 8.

Více

Teoretická rozdělení

Teoretická rozdělení Teoretická rozdělení Diskrétní rozdělení Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Některá teoretická rozdělení diskrétních veličin: Alternativní rozdělení Binomické

Více

Matematika I: Aplikované úlohy

Matematika I: Aplikované úlohy Matematika I: Aplikované úlohy Zuzana Morávková Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava 260. Řy 283 - Pálkař Zadání Pálkař odpálí míč pod úhlem α = 30 a rychlostí

Více

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení.

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. @083 6 Polynomické funkce Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. Definice: Polynomická funkce n-tého stupně (n N) je dána předpisem n n 1 2 f : y a x

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

PRŮBĚH FUNKCE - CVIČENÍ

PRŮBĚH FUNKCE - CVIČENÍ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA PRŮBĚH FUNKCE - CVIČENÍ Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny

Více

Přehled učiva matematiky 7. ročník ZŠ

Přehled učiva matematiky 7. ročník ZŠ Přehled učiva matematiky 7. ročník ZŠ I. ARITMETIKA 1. Zlomky a racionální čísla Jestliže rozdělíme něco (= celek) na několik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlomkem. Zlomek tři čtvrtiny = tři

Více

Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti. 1. Binomické rozdělení

Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti. 1. Binomické rozdělení Přednáška 5/1 Některé zákony rozdělení pravděpodobnosti 1. Binomické rozdělení Předpoklady: (a) pst výskytu jevu A v jediném pokuse P (A) = π, (b) je uskutečněno n pokusů, (c) pokusy jsou nezávislé, tj.

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

Sbírka úloh z matematiky

Sbírka úloh z matematiky Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 Sbírka úloh z matematiky v rámci projektu královéhradeckého kraje zavádění inovativních metod výuky pomocí ICT v předmětu matematika

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

Seznámení se se zvolenou pokročilou iterativní metodou na problému batohu

Seznámení se se zvolenou pokročilou iterativní metodou na problému batohu 4. 12. 213 MI-PAA úkol č. 4 Antonín Daněk Seznámení se se zvolenou pokročilou iterativní metodou na problému batohu 1 SPECIFIKACE ÚLOHY Cílem tohoto úkolu bylo seznámit se s vybranou pokročilou iterativní

Více

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1 Lineární algebra 10. přednáška: Ortogonalita II Dalibor Lukáš Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1 Text byl vytvořen

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h)

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h) Příklad Řešte v R rovnice: a) 8 3 5 5 2 8 =20+4 b) = + c) = d) = e) + =2 f) +6 +8=4 g) + =0 h) = Řešení a Máme řešit rovnici 8 3 5 5 2 8 =20+4 Zjevně jde o lineární rovnici o jedné neznámé. Nejprve roznásobíme

Více

Matematika pro informatiku 4

Matematika pro informatiku 4 Matematika pro informatiku 4 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph. D., KTI FIT ČVUT v Praze 7.března 2011 Evropský sociální fond Investujeme do vaší budoucnosti Alena Šolcová Lámejte si hlavu - L1 Určete všechny

Více

Matematické symboly a značky

Matematické symboly a značky Matematické symboly a značky Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Matematický symbol je libovolný znak, používaný v. Může to být znaménko pro označení operace s množinami, jejich prvky, čísly či jinými objekty,

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie A

Návody k domácí části I. kola kategorie A Návody k domácí části I. kola kategorie A 1. Najděte všechny dvojice prvočísel p, q, pro které existuje přirozené číslo a takové, že pq p + q = a + 1 a + 1. 1. Nechť p a q jsou prvočísla. Zjistěte, jaký

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25 Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Večerní kurzy matematiky Letní studentská konference Tudy Cesta Nevede

Večerní kurzy matematiky Letní studentská konference Tudy Cesta Nevede Večerní kurzy matematiky Letní studentská konference Tudy Cesta Nevede 1 Výroková logika výroky:a,b pravdivost výroku: 0 nepravda, 1 pravda logické spojky: A negace A A B konjunkce A B disjunkce A B implikace

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010)

1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010) 1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010) Pravděpodobnost pojmy 1. Diskrétní pravděpodobnostní prostor(definice, vlastnosti, příklad). Diskrétní pravděpodobnostní prostor je trojice(ω, A, P), kde

Více

5. Konstrukční planimetrické úlohy

5. Konstrukční planimetrické úlohy 5 Konstrukční planimetrické úlohy 5.1 Řešení konstrukčních úloh 5. Konstrukční planimetrické úlohy Konstrukční úlohou rozumíme úlohu, ve které je požadováno sestrojení jistého geometrického útvaru (alespoň

Více