OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OMNIPOL a. s. Zpráva 2001"

Transkript

1 OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

2

3 ZPRÁVA 2001 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ K ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI K INFORMACE Z VALNÝCH HROMAD ROZVAHA K VÈETNÌ GRAFU VÝVOJE AKTIV A PASIV VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT K PØEHLED PENÌŽNÍCH TOKÙ V ROCE ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI STANOVISKO DOZORÈÍ RADY HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2001 A NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU Tato Zpráva 2001 byla sestavena na základì Výroèní zprávy OMNIPOL a. s. za rok 2001 zpracované v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, a zákonem è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znìní.

4 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE Vážení akcionáøi, vážení obchodní pøátelé, jako každý rok i letos Vám pøedkládáme výroèní zprávu, ve které naleznete pøehled nejdùležitìjších údajù a informací o èinnosti naší spoleènosti v uplynulém období. Naším hlavním cílem bylo i v roce 2001 zajistit prosperitu spoleènosti. Zvláštì v našem tradièním oboru, obchodu s vojenským materiálem, jsme se potýkali se stále komplikovanìjšími podmínkami na svìtovém trhu, které jsou ovlivnìny nejen politickými a hospodáøskými vlivy, ale také stále rostoucí konkurencí. Na druhé stranì pokraèující reforma ozbrojených sil v ÈR a spolupráce v rámci Severoatlantické aliance umožnila zahájit mnohé projekty, které v budoucnu pøispìjí k posílení pozice OMNIPOL a.s. jak na mezinárodním tak na domácím trhu. Vedle všech tìchto tradièních forem obchodu jsme pokraèovali v hledání nových obchodní aktivit. Rozvíjeli jsme naše vloni zapoèaté aktivity v oblasti ekologických projektù doma i v zahranièí, vèetnì spojení leasingových operací s ekologií. Také v oblasti obchodu s civilními komoditami, zvláštì pak s potravináøskými technologiemi a strojírenskými výrobky, jsme úspìšnì pokraèovali v rozvíjení našich aktivit v zemích bývalého SSSR a v zemích støední a jižní Ameriky. To bezpochyby pøispìlo k rùstu objemu exportu v tìchto teritoriích. Naším významným partnerem je vojenský prùmysl ÈR. Spolupráce s ním a jeho podpora patøila k dalším prioritám našich aktivit. Výrobní a obchodní spolupráci s firmami v oblasti elektronického prùmyslu a munièní výroby se daøilo stále prohlubovat k oboustranné spokojenosti. Našimi dalšími partnery, tak jako v minulých letech, byly významné obchodní komory, díky kterým získáváme, udržujeme a rozvíjíme pøímé obchodní kon- 2

5 takty s partnery v pøíslušných teritoriích. To nám umožòuje dobøe se orientovat v mnohdy specifických podmínkách obchodních vztahù. Také èinnost OMNI- POL a. s. v Asociaci obranného prùmyslu pøedstavuje dùležitou souèást našich aktivit. Chtìl bych zdùraznit, že naše spoleènost vìnuje velkou pozornost øízení jakosti našich služeb. V roce 2001 jsme úspìšnì ukonèili proces certifikace systému jakosti podle norem ISO Pøi závìreèném certifikaèním auditu potvrdili auditoøi renomované zahranièní certifikaèní spoleènosti RW TÜV, že obchodní procesy provádìné naší spoleèností odpovídají pøísným mezinárodním standardùm. Certifikát samotný nám byl pøedán pøi pøíležitosti nejvìtšího vojenského veletrhu ve støední Evropì IDET. Dále vyvíjíme snahu o spolupráci s orgány MO ÈR na certifikaci podle norem AQAP. OMNIPOL a. s. vìnoval tak jako v minulých letech i v roce 2001 èást svých finanèních prostøedkù na sponzorské a reklamnì-propagaèní akce. Naši podporu nalezly projekty spjaté s armádní problematikou stejnì jako projekty humanitárního charakteru. Dlouhodobou strategií OMNIPOL a. s. zùstává dosažení a upevnìní pozice pøedního poskytovatele komplexních služeb podnikùm i rozpoètové sféøe v oblasti zahraniènì obchodních aktivit, tedy zabezpeèování vývozu, dovozu, leasingu technologií a dopravních prostøedkù vèetnì kapitálového propojení a úèastí OMNIPOL a. s. v pøedních èeských firmách vojenského prùmyslu. V souvislosti s oèekávaným rozšíøením Severoatlantické aliance je OMNIPOL a. s. pøipraven se aktivnì podílet na modernizaci armád pøípadných nových èlenských zemí a uplatnit zkušenosti ze spolupráce s tradièními agenturami NATO zabezpeèujícími zbrojní kontrakty ostatních armád aliance, vèetnì zajiš- ování pøípadných souvisejících off-setových projektù. Pro nejbližší období, tj. na léta , je stìžejním zámìrem vytváøení pøedpokladù pro naplnìní zmínìné strategie, kterými jsou zejména: rozvoj a upevnìní spolupráce se strategickým partnerem udržení dynamiky rùstu obratu leasingu dopravních prostøedkù a technologií udržení zvyšování tempa rùstu exportu certifikace systému jakosti podle AQAP 110. Domnívám se, že hospodáøské výsledky dosažené v roce 2001 i náš výhled rozvoje spoleènosti v budoucnosti prokázaly správnost cesty, po které se naše spoleènost vloni v roce 10letého trvání ve formì akciové spoleènosti vydala. Ing. Michal Hon pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel 3

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI Obchodní firma: OMNIPOL a. s. Sídlo: Nekázanka 880/ Praha 1 Telefon: (02) Telefax: (02) Internet: IÈ: DIÈ: Zápis v obchodním rejstøíku: dne 19. srpna 1991 Mìstský soud v Praze (oddíl B, vložka 885) Základní kapitál k : Vlastní kapitál k : Kè Kè Poèet zamìstnancù k : 179 Prùmìrný poèet zamìstnancù v r. 2001: 175 4

7 HISTORIE SPOLEÈNOSTI OMNIPOL byl založen dne 22. øíjna 1934 jako obchodní spoleènost s r. o. provádìjící pøedevším dovozní a vývozní operace související s aktivitami Škodových závodù v Plzni. Koncem 30. let mìl OMNIPOL obchodní zastoupení ve více než 20 zemích. Po roce 1945 bylo ukonèeno spojení se Škodovými závody a OMNIPOL se transformoval na univerzální obchodní spoleènost s pùsobností po celém svìtì, která si brzy získala povìst spolehlivého obchodníka pøedevším v oblasti strojírenských výrobkù a vojenské techniky. Až do konce 80. let byl OMNIPOL státním podnikem zahranièního obchodu pøímo øízeným ministerstvem zahranièního obchodu. Jako monopolní vývozce a dovozce letecké a vojenské techniky zabezpeèoval státní politiku obranyschopnosti zemì. Po roce 1989 OMNIPOL rozšíøil svoje aktivity a v roce 1991 byl transformován na akciovou spoleènost a následnì byl èásteènì privatizován v rámci první vlny kupónové privatizace. V záøí 1996 odkoupil CHEMAPOL GROUP, a. s. veškeré akcie OMNIPOL a. s. vlastnìné státem, èímž byla dokonèena jeho privatizace. Poèátkem roku 1998 došlo k další zmìnì majoritního akcionáøe, když veškeré akcie od CHEMAPOL GROUP, a. s. odkoupila spoleènost C.H.M., a. s., v lednu 1999 pøejmenovaná na OMNYX, a. s. PØEDMÌT PODNIKÁNÍ koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostøedkování pøi koupi zboží za úèelem jeho dalšího prodeje nákup a prodej zbraní a støeliva zahranièní obchod s vojenským materiálem pronájem nebytových prostor v rozsahu, kdy není živností nákup a prodej vojenských zbraní a støeliva èinnost ekonomických a organizaèních poradcù pronájem a pùjèování vìcí movitých zastupování v celním øízení Zahranièní obchod s vojenským materiálem provozuje OMNIPOL a. s. na základì Povolení è. R k provádìní zahranièního obchodu s vojenským materiálem vydaného Licenèní správou Ministerstva prùmyslu a obchodu Èeské republiky dne 2. øíjna 1997 v rozsahu seznamu vojenského materiálu (SVM) 1 až 24 a s teritoriálním zamìøením na všechny státy s výjimkou tìch, kam je vývoz vojenského materiálu zakázán. 5

8 MAJETKOVÉ ÚÈASTI (k ) Obchodní firma a sídlo spoleènosti % ze ZK SLOMEX a. s., Bratislava 100,00 % Èeská letecká servisní a. s., Praha 51,00 % Elektrosignál Praha, a. s., Praha 49,66 % Polièské strojírny a. s., Polièka 39,81 % RAMET C.H.M. a. s., Kunovice 34,00 % RAMET s.r.o., Kunovice 20,00 % ERA a. s., Pardubice 10,00 % Union Group a. s., Ostrava 4,78 % AKCIE Základní kapitál spoleènosti OMNIPOL a. s. èiní 1,616 mld. Kè a je složen z kusù kmenových akcií na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie je Kè 1 000,-. Mimoøádná valná hromada konaná dne rozhodla o pøemìnì podoby akcií ze zaknihovaných ve Støedisku cenných papírù na listinné. STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ (k ) Poèet akcií % ze ZK OMNYX, a. s., Praha ,68 INSTAR a. s., Bratislava ,12 Rubín, dynamický investièní fond, a. s., Praha ,08 Ostatní právnické osoby ,30 Fyzické osoby ,82 C e l k e m ,00 Celkový poèet akcionáøù je 28 právnických a fyzických osob. 6

9 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K STATUTÁRNÍ ORGÁN PØEDSTAVENSTVO V období od do pracovalo pøedstavenstvo spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Michal Hon generální øeditel OMNIPOL a. s. èlenové: Ing. Jiøí Øezáè obchodní námìstek generálního øeditele OMNIPOL a. s. Ing. Milan Faltus øeditel obchodní skupiny OMNIPOL a. s. KONTROLNÍ ORGÁN DOZORÈÍ RADA V období od do pracovala dozorèí rada spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Richard Háva pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel OMNYX, a. s. èlenové: Ing. Jozef Piga èlen pøedstavenstva a výkonný øeditel OMNYX, a. s. Ing. Petr Kudrna èlen zvolený zamìstnanci spoleènosti OMNIPOL a. s. ( úmrtí) Vratislav Ondráèek èlen zvolený zamìstnanci spoleènosti OMNIPOL a. s. ( ) 7

10 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Generální øeditel Právní odbor Oddìlení propagace Obchodní úsek Ekonomicko-správní úsek Odbor øízení lidských zdrojù a jakosti Obchodní skupina 21 letecká technika Obchodní skupina 22 pozemní technika Obchodní skupina 23 offsetové programy Obchodní skupina 24 trading Obchodní skupina 25 elektrotechnika Oddìlení mezinárodní pøepravy Odbor financí a controllingu Úètárny Technicko-hospodáøský odbor Odbor informaèních technologií Obchodní skupina 46 leasing Pokladna Sekretariát GØ Personální a mzdové oddìlení Oddìlení øízení informací a jakosti Oddìlení podpory obchodu VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel Èlen pøedstavenstva a obchodní námìstek Èlen pøedstavenstva a øeditel obchodní skupiny Ekonomicko-správní námìstek Øeditelka odboru øízení lidských zdrojù a jakosti Øeditel právního odboru Ing. Michal Hon Ing. Jiøí Øezáè Ing. Milan Faltus Ing. Jan Eret Ing. Alena Cejnarová JUDr. Bruno Chudý 8

11 INFORMACE Z VALNÝCH HROMAD KONANÝCH V ROCE 2001 V prùbìhu roku 2001 se konaly dvì valné hromady spoleènosti OMNIPOL a. s. Øádná valná hromada probìhla dne v sídle spoleènosti za úèasti 15 akcionáøù vlastnících celkem kusù akcií, tj. 91,17 % z celkového základního kapitálu. Pøítomní akcionáøi kromì procedurálních otázek projednali: zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti, stavu majetku, obchodní politice a úèetní závìrce za rok 2000 a návrh na rozdìlení zisku vèetnì návrhu výše, zpùsobu a termínu vyplacení dividend zprávu dozorèí rady o kontrolní èinnosti a stanovisko k výsledkùm hospodaøení za rok 2000 a návrhu na rozdìlení zisku výhled rozvoje spoleènosti v roce 2001 Akcionáøi dále schválili: úèetní závìrku za rok 2000 rozdìlení zisku za rok 2000 vèetnì výše, zpùsobu a termínu vyplacení dividend zmìnu stanov spoleènosti navazující na novelu obchodního zákoníku vyhlášenou zákonem è. 370/2000 Sb. odmìòování èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady vèetnì textu smluv o výkonu funkcí èlenù tìchto orgánù Akcionáøi neschválili návrh na zrušení registrace akcií OMNIPOL a. s. Mimoøádná valná hromada akcionáøù OMNIPOL a. s. se uskuteènila dne v sídle spoleènosti za úèasti 7 akcionáøù vlastnících celkem kusù akcií, tj. 91,47 % z celkového základního kapitálu. Pøítomní akcionáøi kromì obvyklých procedurálních záležitostí: rozhodli o pøemìnì zaknihovaných akcií OMNIPOL a. s. na listinnou podobu akcií rozhodli o zmìnì stanov v bodech týkajících se zmìny podoby akcií zvolili na další funkèní období za èleny dozorèí rady Ing. Richarda Hávu a Ing. Jozefa Pigu vzali na vìdomí informaci o zvolení pana Vratislava Ondráèka za èlena dozorèí rady voleného zamìstnanci 9

12 ROZVAHA SPOLEÈNOSTI KE DNI (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok Aktiva celkem A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 B Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Finanèní dlouhodobý majetek B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C Obìžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanèní majetek D Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv Bìžný rok Minulý rok Pasiva celkem A Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Hospodáøský výsledek minulých let B Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé C Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv

13 AKTIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Stálá aktiva 1 293, , ,9 Obìžná aktiva 2 222, , ,6 Ostatní aktiva 131,5 33,7 100,7 Celkem 3 647, , ,2 PASIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Vlastní kapitál 2 010, , ,1 Cizí zdroje 1 289, , ,2 Ostatní pasiva 347,9 222,3 247,9 Celkem 3 647, , ,2 11

14 VÝNOSY V ROCE 2001 (v tis. Kè) Obchodní èinnost tržby za prodej zboží (vývoz, dovoz, reexport, tuzemsko) 66,3 % Leasing tržby za pronájem 20,7 % Ostatní výnosy (zúètování opravných položek a rezerv, kurzové zisky, tržby z prodeje HIM a NIM, pøijaté úroky, ostatní tržby za pronájem a ostatní služby) 13,0 % Obchodní èinnost Leasing Ostatní OBCHODNÍ ÈINNOST V ROCE 2001 TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ (v tis. Kè) Dovoz 43,7 % Vývoz 48,5 % Tuzemsko 3,1 % Reexport 4,7 % Vývoz Dovoz Reexport Tuzemsko

15 VÝVOZ A REEXPORT V ROCE 2001 Jižní a Severní Amerika 57 % Východní Evropa 21 % Západní Evropa 1 % Afrika 2 % Asie 19 % Jižní a Severní Amerika Východní Evropa (Rusko, Chorvatsko, Polsko, Ukrajina a další) Asie (Indie, Pákistán, Tádžikistán a další) Afrika (Etiopie, Egypt, Alžírsko a další) Západní Evropa (Itálie, Nìmecko, Belgie, Francie a další) Západní Evropa 88 % DOVOZ V ROCE 2001 Asie 2,8 % Východní Evropa 0,2 % Severní Amerika 9 % Západní Evropa (Francie, Norsko, Velká Británie, Belgie, Finsko, Nìmecko a další) Severní Amerika (USA, Kanada) Východní Evropa (Slovensko, Polsko, Maïarsko, Rusko a další) Asie (Izrael, Korea) 13

16 VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT KE DNI (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok I. Tržby za prodej zboží A Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B Výkonová spotøeba C Osobní náklady D Danì a poplatky E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F Zùstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu IV. Zúètování rezerv a èasového rozlišení provozních výnosù G Tvorba rezerv a èasového rozlišení provozních nákladù V. Zúètování opravných položek do provozních výnosù H Zúètování opravných položek do provozních nákladù VI. Ostatní provozní výnosy I Ostatní provozní náklady VII. Pøevod provozních výnosù 0 0 J Pøevod provozních nákladù 0 0 * Provozní hospodáøský výsledek

17 Bìžný rok Minulý rok VIII. Tržby za prodej cenných papírù a vkladù K Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 0 0 X. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 0 0 XI. Zúètování rezerv do finanèních výnosù 0 0 L Tvorba rezerv na finanèní náklady 0 0 XII. Zúètování opravných položek do finanèních výnosù 0 0 M Zúètování opravných položek do finanèních nákladù 0 0 XIII. Výnosové úroky N Nákladové úroky XIV. Ostatní finanèní výnosy O Ostatní finanèní náklady XV. Pøevod finanèních výnosù 0 0 P Pøevod finanèních nákladù 0 0 * Hospodáøský výsledek z finanèních operací R Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost ** Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost XVI. Mimoøádné výnosy S Mimoøádné náklady T Daò z pøíjmù za mimoøádnou èinnost * Mimoøádný hospodáøský výsledek UPøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm 0 0 *** Hospodáøský výsledek za úèetní období

18 PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH V ROCE 2001 (v tis. Kè) P Stav penìžních prostøedkù na zaèátku úèetního období A Penìžní toky z provozní èinnosti Z Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním A 1 Úpravy o nepenìžní operace Odpisy stálých aktiv a pohledávek Zmìny stavu opravných položek a pøechodných úètù aktiv a pasiv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílù na zisku 5. Vyúètované nákladové úroky (+) a vyúètované výnosové úroky (-) A 2 Zmìna potøeby pracovního kapitálu Zmìna stavu pohledávek Zmìna stavu krátkodobých závazkù Zmìna stavu zásob Výdaje s poøízením leasingového majetku A 3 Výdaje z plateb úrokù A 4 Pøijaté úroky A 5 Zaplacená daò z pøíjmù A 6 Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady B Penìžní toky z dlouhodobého finanèního majetku B 1 Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv B 2 Pøíjmy z prodeje stálých aktiv B 3 Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám 808 C Penìžní toky z finanèní èinnosti C 1 Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù C 2 Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky Zvýšení penìžních prostøedkù z titulu zvýšení vlastního kapitálu 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleèníkùm 3. Penìžní dary a dotace do vlastního kapitálu 4. Úhrada ztráty spoleèníky 5. Pøímé platby na vrub fondù Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C 3 Pøijaté dividendy a podíly na zisku F Èisté zvýšení, resp. snížení penìžních prostøedkù R Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na konci období

19 ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI Provedli jsme audit pøiložené úèetní závìrky spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci Za sestavení úèetní závìrky je odpovìdný statutární orgán spoleènosti. Naší úlohou je na základì provedeného auditu vydat výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu s právními pøedpisy platnými v Èeské republice, tj. v souladu se zákonem è. 254/2000 Sb., o auditorech, a auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù Èeské republiky. Tyto smìrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní závìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení použitých úèetních postupù a významných odhadù uèinìných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku. (1) Spoleènost vytvoøila k 31. prosinci 2001 opravné položky na nedobytné a pochybné pohledávky ve výši tis. Kè. Podle našeho názoru jsou opravné položky na nedobytné a pochybné pohledávky podhodnoceny o èástku tis. Kè, která mìla být vytvoøena již v minulém roce. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní kapitál spoleènosti k (2) Spoleènost nevytvoøila k 31. prosinci 2001 stejnì jako v pøedcházejícím roce žádné opravné položky k finanèním investicím. Podle našeho názoru mìly být vytvoøeny opravné položky k finanèním investicím ve výši tis. Kè. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní kapitál spoleènosti k Podle našeho názoru, s výhradou vlivu podhodnocení opravných položek a nadhodnocení aktiv a vlastního kapitálu spoleènosti uvedených v odstavcích (1) a (2), úèetní závìrka ve všech významných ohledech vìrnì zobrazuje aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanèní situaci spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci 2001 a výsledek jejího hospodaøení za rok 2001 v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, platným v Èeské republice. Aniž bychom vydávali další výhradu, upozoròujeme na: - bod è. 5 v pøíloze úèetní závìrky. Spoleènost v rozvaze vykazuje již dlouho nesplacené pohledávky za subjekty ve Slovenské republice ve výši tis. Kè, jejichž úhrada z velké èásti závisí na získání kontraktu spoleènosti od tøetí strany. K tìmto pohledávkám nebyla vytváøena žádná opravná položka. Vedení spoleènosti vìøí, že všechny pohledávky budou vyrovnány v plné výši, avšak èasový prùbìh jejich splátek nelze v souèasné dobì spolehlivì odhadnout. 17

20 - bod è. 17 v pøíloze úèetní závìrky. Spoleènost v rozvaze vykazuje pohledávky za mateøskou spoleèností OMNYX, a. s. v celkové výši tis. Kè. Vedení spoleèností vìøí, že všechny pohledávky budou splaceny v plné výši, avšak návratnost tìchto finanèních prostøedkù spoleènosti OMNIPOL a. s. je závislá na uskuteènìní a èasovém prùbìhu budoucích událostí, které nelze v souèasné dobì spolehlivì odhadnout. V Praze dne 17. kvìtna 2002 ERNST & YOUNG AUDIT s.r.o. Praha 2, Mánesova 28 auditorská licence KA ÈR è. 137 Ing. Vìra Vlasáková auditor è. dekretu 820 STANOVISKO DOZORÈÍ RADY Dozorèí rada projednala a pøezkoumala na svém zasedání dne øádnou úèetní závìrku za rok 2001 a návrh pøedstavenstva na rozdìlení zisku za uvedené období. Po diskusi bylo konstatováno pøezkoumání b e z v ý h r a d. Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì schválit hospodáøský výsledek za rok 2001 a návrh na rozdìlení zisku pøedložený pøedstavenstvem spoleènosti. Ing. Richard Háva pøedseda dozorèí rady 18

21 HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2001 (v Kè) Náklady ,78 Výnosy ,51 Hospodáøský výsledek pøed zdanìním ,73 Pøipoèitatelné položky ,59 Odpoèitatelné položky ,00 Hospodáøský výsledek ,32 Odpoèet 10 % HIM nakoupeného v roce ,00 Základ danì I ,32 Dary do 2 % ze základu danì I ,00 Základ danì II ,32 Základ danì zaokrouhlený ,00 Daò 31 % ,00 Sleva dle ,50 Daò k odvodu ,50 Zisk po zdanìní ,23 NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2001 (v Kè) Zisk po zdanìní Základní pøídìl do rezervního fondu (5 %) Pøídìl do sociálního fondu (2 %) Další pøídìl do sociálního fondu Dividendy Výplata dividend byla navržena ve výši 13 Kè na jednu akcii pøed zdanìním a bude uskuteènìna zpùsobem schváleným valnou hromadou. 19

22 Poznámky: 20

23

24 OMNIPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ OMNIPOL a. s. Nekázanka 11, PRAHA 1

OMNIPOL a. s. Zpráva 2005

OMNIPOL a. s. Zpráva 2005 OMNIPOL a. s. Zpráva 2005 omnipol_zprava 2006_CZ.indd 1 31.8.2006 15:29:22 2 omnipol_zprava 2006_CZ.indd 2 31.8.2006 15:29:29 ZPRÁVA 2005 OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...................................................................

Více

O M N I P O L a. s. Zpráva 2006

O M N I P O L a. s. Zpráva 2006 O M N I P O L a. s. Zpráva 2006 2 ZPRÁVA 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE................................. 4 a 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...................................................................

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Název Českého účetního 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Výroční zpráva 2011 OBSAH

Výroční zpráva 2011 OBSAH Výroční zpráva 2011 OBSAH I. Slovo předsedy představenstva 3 II. v roce 2011 III. Obecné údaje IV. Orgány společnosti V. Organizační struktura VI. Dosažené hospodářské výsledky VII. Rozvaha VIII. Výsledovka

Více

D O P L N Ě K číslo 3/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010

D O P L N Ě K číslo 3/2010. Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 +HPSEQ1145XW[+ D O P L N Ě K číslo 3/2010 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro organizační složky státu a územní samosprávné celky pro rok 2010 verze 1.10.15.03 RO Copyright GORDIC spol. s r.o.

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Zpráva auditora. Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s.

FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Zpráva auditora. Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. finanãní CZ/Honza 15.6.2001 8:19 Stránka 22 FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Zpráva auditora Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Na základě provedeného auditu jsme

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2010 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od.. do 3.. v plnem rozsahu 3.. (v celych tisících Kc) ˇ 4964 5.3. Nadacní ˇ fond pro podporu

Více

ŠMR, a.s. za rok 2013

ŠMR, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠMR, a.s. za rok 2013 ŠMR, a.s., se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00 společnost zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15914 IČ: 607 93 295 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva 2011 Obsah Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva dozorčí rady společnosti 6 Hospodářské výsledky v roce 2011 8 Podnikání společnosti

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne 12.3.2014

Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne 12.3.2014 Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany ze dne.3.0 Schůzi svolal: MUDr. Jan Flašar Místo konání: Restaurace Dvořák, Ostřešany Přítomni: MUDr. Jan Flašar Renata Hájková Mgr. Vladimír Hron Lubor

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Uherský Ostroh srpen 2008

Uherský Ostroh srpen 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Uherský Ostroh srpen 2008 A) Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ŽPSV a.s. IČ: 43 34 67 41 Sídlo společnosti: Právní forma: Základní kapitál: Třebízského 207, 687 24 Uherský

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : 403. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Finanční analýza společnosti JANKA Radotín, a.s. Bakalářská práce Mufová Edita 2008 Prohlašuji,

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více