OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OMNIPOL a. s. Zpráva 2001"

Transkript

1 OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

2

3 ZPRÁVA 2001 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ K ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI K INFORMACE Z VALNÝCH HROMAD ROZVAHA K VÈETNÌ GRAFU VÝVOJE AKTIV A PASIV VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT K PØEHLED PENÌŽNÍCH TOKÙ V ROCE ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI STANOVISKO DOZORÈÍ RADY HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2001 A NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU Tato Zpráva 2001 byla sestavena na základì Výroèní zprávy OMNIPOL a. s. za rok 2001 zpracované v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, a zákonem è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znìní.

4 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE Vážení akcionáøi, vážení obchodní pøátelé, jako každý rok i letos Vám pøedkládáme výroèní zprávu, ve které naleznete pøehled nejdùležitìjších údajù a informací o èinnosti naší spoleènosti v uplynulém období. Naším hlavním cílem bylo i v roce 2001 zajistit prosperitu spoleènosti. Zvláštì v našem tradièním oboru, obchodu s vojenským materiálem, jsme se potýkali se stále komplikovanìjšími podmínkami na svìtovém trhu, které jsou ovlivnìny nejen politickými a hospodáøskými vlivy, ale také stále rostoucí konkurencí. Na druhé stranì pokraèující reforma ozbrojených sil v ÈR a spolupráce v rámci Severoatlantické aliance umožnila zahájit mnohé projekty, které v budoucnu pøispìjí k posílení pozice OMNIPOL a.s. jak na mezinárodním tak na domácím trhu. Vedle všech tìchto tradièních forem obchodu jsme pokraèovali v hledání nových obchodní aktivit. Rozvíjeli jsme naše vloni zapoèaté aktivity v oblasti ekologických projektù doma i v zahranièí, vèetnì spojení leasingových operací s ekologií. Také v oblasti obchodu s civilními komoditami, zvláštì pak s potravináøskými technologiemi a strojírenskými výrobky, jsme úspìšnì pokraèovali v rozvíjení našich aktivit v zemích bývalého SSSR a v zemích støední a jižní Ameriky. To bezpochyby pøispìlo k rùstu objemu exportu v tìchto teritoriích. Naším významným partnerem je vojenský prùmysl ÈR. Spolupráce s ním a jeho podpora patøila k dalším prioritám našich aktivit. Výrobní a obchodní spolupráci s firmami v oblasti elektronického prùmyslu a munièní výroby se daøilo stále prohlubovat k oboustranné spokojenosti. Našimi dalšími partnery, tak jako v minulých letech, byly významné obchodní komory, díky kterým získáváme, udržujeme a rozvíjíme pøímé obchodní kon- 2

5 takty s partnery v pøíslušných teritoriích. To nám umožòuje dobøe se orientovat v mnohdy specifických podmínkách obchodních vztahù. Také èinnost OMNI- POL a. s. v Asociaci obranného prùmyslu pøedstavuje dùležitou souèást našich aktivit. Chtìl bych zdùraznit, že naše spoleènost vìnuje velkou pozornost øízení jakosti našich služeb. V roce 2001 jsme úspìšnì ukonèili proces certifikace systému jakosti podle norem ISO Pøi závìreèném certifikaèním auditu potvrdili auditoøi renomované zahranièní certifikaèní spoleènosti RW TÜV, že obchodní procesy provádìné naší spoleèností odpovídají pøísným mezinárodním standardùm. Certifikát samotný nám byl pøedán pøi pøíležitosti nejvìtšího vojenského veletrhu ve støední Evropì IDET. Dále vyvíjíme snahu o spolupráci s orgány MO ÈR na certifikaci podle norem AQAP. OMNIPOL a. s. vìnoval tak jako v minulých letech i v roce 2001 èást svých finanèních prostøedkù na sponzorské a reklamnì-propagaèní akce. Naši podporu nalezly projekty spjaté s armádní problematikou stejnì jako projekty humanitárního charakteru. Dlouhodobou strategií OMNIPOL a. s. zùstává dosažení a upevnìní pozice pøedního poskytovatele komplexních služeb podnikùm i rozpoètové sféøe v oblasti zahraniènì obchodních aktivit, tedy zabezpeèování vývozu, dovozu, leasingu technologií a dopravních prostøedkù vèetnì kapitálového propojení a úèastí OMNIPOL a. s. v pøedních èeských firmách vojenského prùmyslu. V souvislosti s oèekávaným rozšíøením Severoatlantické aliance je OMNIPOL a. s. pøipraven se aktivnì podílet na modernizaci armád pøípadných nových èlenských zemí a uplatnit zkušenosti ze spolupráce s tradièními agenturami NATO zabezpeèujícími zbrojní kontrakty ostatních armád aliance, vèetnì zajiš- ování pøípadných souvisejících off-setových projektù. Pro nejbližší období, tj. na léta , je stìžejním zámìrem vytváøení pøedpokladù pro naplnìní zmínìné strategie, kterými jsou zejména: rozvoj a upevnìní spolupráce se strategickým partnerem udržení dynamiky rùstu obratu leasingu dopravních prostøedkù a technologií udržení zvyšování tempa rùstu exportu certifikace systému jakosti podle AQAP 110. Domnívám se, že hospodáøské výsledky dosažené v roce 2001 i náš výhled rozvoje spoleènosti v budoucnosti prokázaly správnost cesty, po které se naše spoleènost vloni v roce 10letého trvání ve formì akciové spoleènosti vydala. Ing. Michal Hon pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel 3

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI Obchodní firma: OMNIPOL a. s. Sídlo: Nekázanka 880/ Praha 1 Telefon: (02) Telefax: (02) Internet: IÈ: DIÈ: Zápis v obchodním rejstøíku: dne 19. srpna 1991 Mìstský soud v Praze (oddíl B, vložka 885) Základní kapitál k : Vlastní kapitál k : Kè Kè Poèet zamìstnancù k : 179 Prùmìrný poèet zamìstnancù v r. 2001: 175 4

7 HISTORIE SPOLEÈNOSTI OMNIPOL byl založen dne 22. øíjna 1934 jako obchodní spoleènost s r. o. provádìjící pøedevším dovozní a vývozní operace související s aktivitami Škodových závodù v Plzni. Koncem 30. let mìl OMNIPOL obchodní zastoupení ve více než 20 zemích. Po roce 1945 bylo ukonèeno spojení se Škodovými závody a OMNIPOL se transformoval na univerzální obchodní spoleènost s pùsobností po celém svìtì, která si brzy získala povìst spolehlivého obchodníka pøedevším v oblasti strojírenských výrobkù a vojenské techniky. Až do konce 80. let byl OMNIPOL státním podnikem zahranièního obchodu pøímo øízeným ministerstvem zahranièního obchodu. Jako monopolní vývozce a dovozce letecké a vojenské techniky zabezpeèoval státní politiku obranyschopnosti zemì. Po roce 1989 OMNIPOL rozšíøil svoje aktivity a v roce 1991 byl transformován na akciovou spoleènost a následnì byl èásteènì privatizován v rámci první vlny kupónové privatizace. V záøí 1996 odkoupil CHEMAPOL GROUP, a. s. veškeré akcie OMNIPOL a. s. vlastnìné státem, èímž byla dokonèena jeho privatizace. Poèátkem roku 1998 došlo k další zmìnì majoritního akcionáøe, když veškeré akcie od CHEMAPOL GROUP, a. s. odkoupila spoleènost C.H.M., a. s., v lednu 1999 pøejmenovaná na OMNYX, a. s. PØEDMÌT PODNIKÁNÍ koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostøedkování pøi koupi zboží za úèelem jeho dalšího prodeje nákup a prodej zbraní a støeliva zahranièní obchod s vojenským materiálem pronájem nebytových prostor v rozsahu, kdy není živností nákup a prodej vojenských zbraní a støeliva èinnost ekonomických a organizaèních poradcù pronájem a pùjèování vìcí movitých zastupování v celním øízení Zahranièní obchod s vojenským materiálem provozuje OMNIPOL a. s. na základì Povolení è. R k provádìní zahranièního obchodu s vojenským materiálem vydaného Licenèní správou Ministerstva prùmyslu a obchodu Èeské republiky dne 2. øíjna 1997 v rozsahu seznamu vojenského materiálu (SVM) 1 až 24 a s teritoriálním zamìøením na všechny státy s výjimkou tìch, kam je vývoz vojenského materiálu zakázán. 5

8 MAJETKOVÉ ÚÈASTI (k ) Obchodní firma a sídlo spoleènosti % ze ZK SLOMEX a. s., Bratislava 100,00 % Èeská letecká servisní a. s., Praha 51,00 % Elektrosignál Praha, a. s., Praha 49,66 % Polièské strojírny a. s., Polièka 39,81 % RAMET C.H.M. a. s., Kunovice 34,00 % RAMET s.r.o., Kunovice 20,00 % ERA a. s., Pardubice 10,00 % Union Group a. s., Ostrava 4,78 % AKCIE Základní kapitál spoleènosti OMNIPOL a. s. èiní 1,616 mld. Kè a je složen z kusù kmenových akcií na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie je Kè 1 000,-. Mimoøádná valná hromada konaná dne rozhodla o pøemìnì podoby akcií ze zaknihovaných ve Støedisku cenných papírù na listinné. STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ (k ) Poèet akcií % ze ZK OMNYX, a. s., Praha ,68 INSTAR a. s., Bratislava ,12 Rubín, dynamický investièní fond, a. s., Praha ,08 Ostatní právnické osoby ,30 Fyzické osoby ,82 C e l k e m ,00 Celkový poèet akcionáøù je 28 právnických a fyzických osob. 6

9 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K STATUTÁRNÍ ORGÁN PØEDSTAVENSTVO V období od do pracovalo pøedstavenstvo spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Michal Hon generální øeditel OMNIPOL a. s. èlenové: Ing. Jiøí Øezáè obchodní námìstek generálního øeditele OMNIPOL a. s. Ing. Milan Faltus øeditel obchodní skupiny OMNIPOL a. s. KONTROLNÍ ORGÁN DOZORÈÍ RADA V období od do pracovala dozorèí rada spoleènosti OMNIPOL a. s. ve složení: pøedseda: Ing. Richard Háva pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel OMNYX, a. s. èlenové: Ing. Jozef Piga èlen pøedstavenstva a výkonný øeditel OMNYX, a. s. Ing. Petr Kudrna èlen zvolený zamìstnanci spoleènosti OMNIPOL a. s. ( úmrtí) Vratislav Ondráèek èlen zvolený zamìstnanci spoleènosti OMNIPOL a. s. ( ) 7

10 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Generální øeditel Právní odbor Oddìlení propagace Obchodní úsek Ekonomicko-správní úsek Odbor øízení lidských zdrojù a jakosti Obchodní skupina 21 letecká technika Obchodní skupina 22 pozemní technika Obchodní skupina 23 offsetové programy Obchodní skupina 24 trading Obchodní skupina 25 elektrotechnika Oddìlení mezinárodní pøepravy Odbor financí a controllingu Úètárny Technicko-hospodáøský odbor Odbor informaèních technologií Obchodní skupina 46 leasing Pokladna Sekretariát GØ Personální a mzdové oddìlení Oddìlení øízení informací a jakosti Oddìlení podpory obchodu VEDENÍ SPOLEÈNOSTI Pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel Èlen pøedstavenstva a obchodní námìstek Èlen pøedstavenstva a øeditel obchodní skupiny Ekonomicko-správní námìstek Øeditelka odboru øízení lidských zdrojù a jakosti Øeditel právního odboru Ing. Michal Hon Ing. Jiøí Øezáè Ing. Milan Faltus Ing. Jan Eret Ing. Alena Cejnarová JUDr. Bruno Chudý 8

11 INFORMACE Z VALNÝCH HROMAD KONANÝCH V ROCE 2001 V prùbìhu roku 2001 se konaly dvì valné hromady spoleènosti OMNIPOL a. s. Øádná valná hromada probìhla dne v sídle spoleènosti za úèasti 15 akcionáøù vlastnících celkem kusù akcií, tj. 91,17 % z celkového základního kapitálu. Pøítomní akcionáøi kromì procedurálních otázek projednali: zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti, stavu majetku, obchodní politice a úèetní závìrce za rok 2000 a návrh na rozdìlení zisku vèetnì návrhu výše, zpùsobu a termínu vyplacení dividend zprávu dozorèí rady o kontrolní èinnosti a stanovisko k výsledkùm hospodaøení za rok 2000 a návrhu na rozdìlení zisku výhled rozvoje spoleènosti v roce 2001 Akcionáøi dále schválili: úèetní závìrku za rok 2000 rozdìlení zisku za rok 2000 vèetnì výše, zpùsobu a termínu vyplacení dividend zmìnu stanov spoleènosti navazující na novelu obchodního zákoníku vyhlášenou zákonem è. 370/2000 Sb. odmìòování èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady vèetnì textu smluv o výkonu funkcí èlenù tìchto orgánù Akcionáøi neschválili návrh na zrušení registrace akcií OMNIPOL a. s. Mimoøádná valná hromada akcionáøù OMNIPOL a. s. se uskuteènila dne v sídle spoleènosti za úèasti 7 akcionáøù vlastnících celkem kusù akcií, tj. 91,47 % z celkového základního kapitálu. Pøítomní akcionáøi kromì obvyklých procedurálních záležitostí: rozhodli o pøemìnì zaknihovaných akcií OMNIPOL a. s. na listinnou podobu akcií rozhodli o zmìnì stanov v bodech týkajících se zmìny podoby akcií zvolili na další funkèní období za èleny dozorèí rady Ing. Richarda Hávu a Ing. Jozefa Pigu vzali na vìdomí informaci o zvolení pana Vratislava Ondráèka za èlena dozorèí rady voleného zamìstnanci 9

12 ROZVAHA SPOLEÈNOSTI KE DNI (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok Aktiva celkem A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 B Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Finanèní dlouhodobý majetek B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C Obìžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanèní majetek D Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv Bìžný rok Minulý rok Pasiva celkem A Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Hospodáøský výsledek minulých let B Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvìry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvìry dlouhodobé C Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv

13 AKTIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Stálá aktiva 1 293, , ,9 Obìžná aktiva 2 222, , ,6 Ostatní aktiva 131,5 33,7 100,7 Celkem 3 647, , ,2 PASIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Vlastní kapitál 2 010, , ,1 Cizí zdroje 1 289, , ,2 Ostatní pasiva 347,9 222,3 247,9 Celkem 3 647, , ,2 11

14 VÝNOSY V ROCE 2001 (v tis. Kè) Obchodní èinnost tržby za prodej zboží (vývoz, dovoz, reexport, tuzemsko) 66,3 % Leasing tržby za pronájem 20,7 % Ostatní výnosy (zúètování opravných položek a rezerv, kurzové zisky, tržby z prodeje HIM a NIM, pøijaté úroky, ostatní tržby za pronájem a ostatní služby) 13,0 % Obchodní èinnost Leasing Ostatní OBCHODNÍ ÈINNOST V ROCE 2001 TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ (v tis. Kè) Dovoz 43,7 % Vývoz 48,5 % Tuzemsko 3,1 % Reexport 4,7 % Vývoz Dovoz Reexport Tuzemsko

15 VÝVOZ A REEXPORT V ROCE 2001 Jižní a Severní Amerika 57 % Východní Evropa 21 % Západní Evropa 1 % Afrika 2 % Asie 19 % Jižní a Severní Amerika Východní Evropa (Rusko, Chorvatsko, Polsko, Ukrajina a další) Asie (Indie, Pákistán, Tádžikistán a další) Afrika (Etiopie, Egypt, Alžírsko a další) Západní Evropa (Itálie, Nìmecko, Belgie, Francie a další) Západní Evropa 88 % DOVOZ V ROCE 2001 Asie 2,8 % Východní Evropa 0,2 % Severní Amerika 9 % Západní Evropa (Francie, Norsko, Velká Británie, Belgie, Finsko, Nìmecko a další) Severní Amerika (USA, Kanada) Východní Evropa (Slovensko, Polsko, Maïarsko, Rusko a další) Asie (Izrael, Korea) 13

16 VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT KE DNI (v tis. Kè) Bìžný rok Minulý rok I. Tržby za prodej zboží A Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B Výkonová spotøeba C Osobní náklady D Danì a poplatky E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F Zùstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu IV. Zúètování rezerv a èasového rozlišení provozních výnosù G Tvorba rezerv a èasového rozlišení provozních nákladù V. Zúètování opravných položek do provozních výnosù H Zúètování opravných položek do provozních nákladù VI. Ostatní provozní výnosy I Ostatní provozní náklady VII. Pøevod provozních výnosù 0 0 J Pøevod provozních nákladù 0 0 * Provozní hospodáøský výsledek

17 Bìžný rok Minulý rok VIII. Tržby za prodej cenných papírù a vkladù K Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 0 0 X. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 0 0 XI. Zúètování rezerv do finanèních výnosù 0 0 L Tvorba rezerv na finanèní náklady 0 0 XII. Zúètování opravných položek do finanèních výnosù 0 0 M Zúètování opravných položek do finanèních nákladù 0 0 XIII. Výnosové úroky N Nákladové úroky XIV. Ostatní finanèní výnosy O Ostatní finanèní náklady XV. Pøevod finanèních výnosù 0 0 P Pøevod finanèních nákladù 0 0 * Hospodáøský výsledek z finanèních operací R Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost ** Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost XVI. Mimoøádné výnosy S Mimoøádné náklady T Daò z pøíjmù za mimoøádnou èinnost * Mimoøádný hospodáøský výsledek UPøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm 0 0 *** Hospodáøský výsledek za úèetní období

18 PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH V ROCE 2001 (v tis. Kè) P Stav penìžních prostøedkù na zaèátku úèetního období A Penìžní toky z provozní èinnosti Z Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním A 1 Úpravy o nepenìžní operace Odpisy stálých aktiv a pohledávek Zmìny stavu opravných položek a pøechodných úètù aktiv a pasiv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílù na zisku 5. Vyúètované nákladové úroky (+) a vyúètované výnosové úroky (-) A 2 Zmìna potøeby pracovního kapitálu Zmìna stavu pohledávek Zmìna stavu krátkodobých závazkù Zmìna stavu zásob Výdaje s poøízením leasingového majetku A 3 Výdaje z plateb úrokù A 4 Pøijaté úroky A 5 Zaplacená daò z pøíjmù A 6 Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady B Penìžní toky z dlouhodobého finanèního majetku B 1 Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv B 2 Pøíjmy z prodeje stálých aktiv B 3 Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám 808 C Penìžní toky z finanèní èinnosti C 1 Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù C 2 Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky Zvýšení penìžních prostøedkù z titulu zvýšení vlastního kapitálu 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleèníkùm 3. Penìžní dary a dotace do vlastního kapitálu 4. Úhrada ztráty spoleèníky 5. Pøímé platby na vrub fondù Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C 3 Pøijaté dividendy a podíly na zisku F Èisté zvýšení, resp. snížení penìžních prostøedkù R Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na konci období

19 ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI Provedli jsme audit pøiložené úèetní závìrky spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci Za sestavení úèetní závìrky je odpovìdný statutární orgán spoleènosti. Naší úlohou je na základì provedeného auditu vydat výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu s právními pøedpisy platnými v Èeské republice, tj. v souladu se zákonem è. 254/2000 Sb., o auditorech, a auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù Èeské republiky. Tyto smìrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní závìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení použitých úèetních postupù a významných odhadù uèinìných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku. (1) Spoleènost vytvoøila k 31. prosinci 2001 opravné položky na nedobytné a pochybné pohledávky ve výši tis. Kè. Podle našeho názoru jsou opravné položky na nedobytné a pochybné pohledávky podhodnoceny o èástku tis. Kè, která mìla být vytvoøena již v minulém roce. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní kapitál spoleènosti k (2) Spoleènost nevytvoøila k 31. prosinci 2001 stejnì jako v pøedcházejícím roce žádné opravné položky k finanèním investicím. Podle našeho názoru mìly být vytvoøeny opravné položky k finanèním investicím ve výši tis. Kè. O tuto èástku mìla být snížena aktiva a vlastní kapitál spoleènosti k Podle našeho názoru, s výhradou vlivu podhodnocení opravných položek a nadhodnocení aktiv a vlastního kapitálu spoleènosti uvedených v odstavcích (1) a (2), úèetní závìrka ve všech významných ohledech vìrnì zobrazuje aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanèní situaci spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci 2001 a výsledek jejího hospodaøení za rok 2001 v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, platným v Èeské republice. Aniž bychom vydávali další výhradu, upozoròujeme na: - bod è. 5 v pøíloze úèetní závìrky. Spoleènost v rozvaze vykazuje již dlouho nesplacené pohledávky za subjekty ve Slovenské republice ve výši tis. Kè, jejichž úhrada z velké èásti závisí na získání kontraktu spoleènosti od tøetí strany. K tìmto pohledávkám nebyla vytváøena žádná opravná položka. Vedení spoleènosti vìøí, že všechny pohledávky budou vyrovnány v plné výši, avšak èasový prùbìh jejich splátek nelze v souèasné dobì spolehlivì odhadnout. 17

20 - bod è. 17 v pøíloze úèetní závìrky. Spoleènost v rozvaze vykazuje pohledávky za mateøskou spoleèností OMNYX, a. s. v celkové výši tis. Kè. Vedení spoleèností vìøí, že všechny pohledávky budou splaceny v plné výši, avšak návratnost tìchto finanèních prostøedkù spoleènosti OMNIPOL a. s. je závislá na uskuteènìní a èasovém prùbìhu budoucích událostí, které nelze v souèasné dobì spolehlivì odhadnout. V Praze dne 17. kvìtna 2002 ERNST & YOUNG AUDIT s.r.o. Praha 2, Mánesova 28 auditorská licence KA ÈR è. 137 Ing. Vìra Vlasáková auditor è. dekretu 820 STANOVISKO DOZORÈÍ RADY Dozorèí rada projednala a pøezkoumala na svém zasedání dne øádnou úèetní závìrku za rok 2001 a návrh pøedstavenstva na rozdìlení zisku za uvedené období. Po diskusi bylo konstatováno pøezkoumání b e z v ý h r a d. Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì schválit hospodáøský výsledek za rok 2001 a návrh na rozdìlení zisku pøedložený pøedstavenstvem spoleènosti. Ing. Richard Háva pøedseda dozorèí rady 18

21 HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2001 (v Kè) Náklady ,78 Výnosy ,51 Hospodáøský výsledek pøed zdanìním ,73 Pøipoèitatelné položky ,59 Odpoèitatelné položky ,00 Hospodáøský výsledek ,32 Odpoèet 10 % HIM nakoupeného v roce ,00 Základ danì I ,32 Dary do 2 % ze základu danì I ,00 Základ danì II ,32 Základ danì zaokrouhlený ,00 Daò 31 % ,00 Sleva dle ,50 Daò k odvodu ,50 Zisk po zdanìní ,23 NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2001 (v Kè) Zisk po zdanìní Základní pøídìl do rezervního fondu (5 %) Pøídìl do sociálního fondu (2 %) Další pøídìl do sociálního fondu Dividendy Výplata dividend byla navržena ve výši 13 Kè na jednu akcii pøed zdanìním a bude uskuteènìna zpùsobem schváleným valnou hromadou. 19

22 Poznámky: 20

23

24 OMNIPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ OMNIPOL a. s. Nekázanka 11, PRAHA 1

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2003 ZÁKLADNÍ INFORMACE

OMNIPOL a. s. Zpráva 2003 ZÁKLADNÍ INFORMACE OMNIPOL a. s. Zpráva 2003 ZÁKLADNÍ INFORMACE Obchodní firma: OMNIPOL a. s. Sídlo: Nekázanka 880/11 112 21 Praha 1 Telefon: 224 011 111 Telefax: 224 012 241 E-mail: omnipol@omnipol.cz Internet: http://www.omnipol.cz

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 PROFIL SPOLEÈNOSTI...4 HLAVNÍ AKCIONÁØI A MAJETKOVÉ ÚÈASTI STAV K 31. 12. 2005...6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2008 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 35 588 30 007 31 818 22 770 2005 2006 2007 2008 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

a byl nastaven tak, že pokud pracovníci splní své dlouhodobé roèní úkoly, spoleènosti se sníží provozní náklady, popø. zvýší provozní výnosy.

a byl nastaven tak, že pokud pracovníci splní své dlouhodobé roèní úkoly, spoleènosti se sníží provozní náklady, popø. zvýší provozní výnosy. Výroèní zpráva 212 Slovo úvodem Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetín v èervenci 29. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení, které

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 VVooddoovvooddyy aa kkaannaal lli iizzaaccee PPaar rdduubbi iiccee,,, aa...ss. Výroční zpráva za rok 2003 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 31.12.2011 (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 31.12.2011 (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF ČR č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ke dni Rok VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu

Více

O M N I P O L a. s. Zpráva 2007

O M N I P O L a. s. Zpráva 2007 O M N I P O L a. s. Zpráva 2007 ZPRÁVA 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE................................. 4 a 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...................................................................

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Ve Zlíně dne 2. srpna 2012 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2005

OMNIPOL a. s. Zpráva 2005 OMNIPOL a. s. Zpráva 2005 omnipol_zprava 2006_CZ.indd 1 31.8.2006 15:29:22 2 omnipol_zprava 2006_CZ.indd 2 31.8.2006 15:29:29 ZPRÁVA 2005 OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...................................................................

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

OBSAH Profil společnosti Czech Airlines Technics, a.s. II. Správa a řízení společnosti Czech Airlines Technics, a.s.

OBSAH Profil společnosti Czech Airlines Technics, a.s. II. Správa a řízení společnosti Czech Airlines Technics, a.s. OBSAH I. Profil společnosti Czech Airlines Technics, II. Správa a řízení společnosti Czech Airlines Technics, Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt III. Představenstvo společnosti Czech Airlines

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: CONCENTRA, a.s. V Orlové, duben 2005 1 Historie a současný vývoj mateřské společnosti a koncernu PROSPERITA Mateřská

Více

Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 1 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 3. Společnost Vědecko technologický park Ostrava, a. s.

Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 1 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 3. Společnost Vědecko technologický park Ostrava, a. s. v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady............................. 1 2. Úvodní slovo předsedy představenstva........................... 2 3. Společnost Vědecko technologický

Více

O M N I P O L a. s. Zpráva 2006

O M N I P O L a. s. Zpráva 2006 O M N I P O L a. s. Zpráva 2006 2 ZPRÁVA 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE................................. 4 a 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...................................................................

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s.

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e mail info@teplospol.cz

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimni sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 * typ závěrky označte 'X' NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Veselí nad Moravou Sidlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 1. Obsah 1.Obsah... 1 2.Úvodní slovo... 2 3. Základní údaje o společnosti... 4 4. Základní údaje o základním kapitálu... 5 5. Základní údaje o činnosti společnost... 7 6. Roční

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

2. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva. Vážené dámy, vážení pánové, Vážení čtenáři,

2. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva. Vážené dámy, vážení pánové, Vážení čtenáři, v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 O b s a h 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ 760 01 za rok 2008

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ 760 01 za rok 2008 BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o., Sokolská 622, Zlín, PSČ 760 01 --------------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Obsah. Výroční zpráva STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. za rok 2005

Obsah. Výroční zpráva STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. za rok 2005 Obsah Základní údaje o společnosti...2 Úvod...3 Jednatelé a hospodářské vedení...4 Organizační schéma společnosti...5 Vývoj podnikání v roce 2005...6 Vývoj zaměstnanosti v roce 2005...8 Řízení jakosti...9

Více

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Finanční zpravodaj 6/2012 Strana 123 24 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Referent: JUDr. David Bauer Ing. Michal Svoboda

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva...5 Zpráva představenstva...7

Úvodní slovo předsedy představenstva...5 Zpráva představenstva...7 Výroční zpráva 2011 Ob s a h Úvodní slovo předsedy představenstva...5 Zpráva představenstva...7 I. Základní údaje o společnosti...7 I.1. Identifikační údaje... 7 I.2. Založení společnosti... 7 I.3. Vznik

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. za rok 2004

Výroční zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. za rok 2004 Vodovody a kanalizace Trutnov, akciová společnost Výroční zpráva emitenta kótovaných cenných papírů za rok 2004 (podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva. SLOT GROUP, a. s. 2006

Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva. SLOT GROUP, a. s. 2006 Slot Group 2 Výroční zpráva 3 SLOT GROUP, 2006 Obsah výroční zprávy 4 Úvod.......................................................................................6 Orgány společnosti a její management...7

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Výroèní zpráva T Machinery a.s.

Výroèní zpráva T Machinery a.s. Výroèní zpráva 2007 I. SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA Vážený akcionáøi, vážení obchodní pøátelé, v roce 2007 naše spoleènost T Machinery a. s. pokraèovala již ètvrtým rokem v stanovené tendenci rùstu tržeb.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... ISSN-0322-9653 17. 12. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výroční zpráva 2011. www.kovosvit.cz

Výroční zpráva 2011. www.kovosvit.cz Výroční zpráva 2011 kovosvit mas, a.s. www.kovosvit.cz 02 Obsah 03 Úvodní slovo Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 03 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Základní údaje 06 Orgány společnosti

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti 5 6

Více

Obsah Výroční zprávy za rok 2008

Obsah Výroční zprávy za rok 2008 Výroční zpráva 2008 Obsah Výroční zprávy za rok 2008 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 5 Organizační struktura 6 Podnikatelská

Více

8. Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou

8. Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou ISSN-0322-9653 1. 2. 2012 Ročník XLVI Cena 80 Kč 2 MINISTERSTVO FINANCÍ 3. Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více