Èíñòðóêöèè çà ïîëçâàíå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èíñòðóêöèè çà ïîëçâàíå"

Transkript

1 Èíñòðóêöèè çà ïîëçâàíå ÏÅÐÀËÍß BG Áúëãàðñêè,1 CZ Èeský,13 PL Polski,25 Ñúäúðæàíèå Ìîíòèðàíå, 2-3 Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå Õèäðàâëè íè è åëåêòðè åñêè âðúçêè Òåõíè åñêè äàííè BG SK Slovenský,37 Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà, 4-5 Êîìàíäíî òàáëî Êàê äà ñå èçâúðøè åäèí öèêúë ïðàíå, 6 Ïðîãðàìè è îïöèè, 7 Òàáëèöà íà ïðîãðàìèòå Îïöèè íà ïðàíåòî AQXL 109 Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è òúêàíè, 8 Ïåðèëåí ïðåïàðàò Ðàçïðåäåëÿíå íà ïðàíåòî Ñúâåòè çà èçïèðàíå Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è ïðåïîðúêè, 9 Îáùè ïðåäîõðàíèòåëíè ìåðêè Ðåöèêëèðàíå Ðú íî îòâàðÿíå íà âðàòè êàòà Ïîääðúæêà è ïî èñòâàíå, 10 Ñïèðàíå íà âîäàòà è èçêëþ âàíå íà åëåêòðîçàõðàíâàíåòî Ïî èñòâàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà Ïî èñòâàíå íà åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè Ïðåãëåä íà áàðàáàíà Ïî èñòâàíå íà ïîìïàòà Ïðîâåðêà íà ìàðêó à çà ñòóäåíàòà âîäà Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì, 11 Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå, 12 1

2 Ìîíòèðàíå BG! Âàæíî å äà ñúõðàíÿâàòå èíñòðóêöèèòå, çà äà ìîæåòå äà ïðàâèòå äîïúëíèòåëíè ñïðàâêè ïî âñÿêî âðåìå. Â ñëó àè íà ïðîäàæáà, ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ðàáîòà èëè ïðåìåñòâàíå, íåêà èíñòðóêöèèòå ñúñ ñèãóðíîñò äà îñòàíàò çàåäíî ñ ïåðàëíÿòà.! Ïðî åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèèòå, çàùîòî ñúäúðæàò âàæíà èíôîðìàöèÿ çà ìîíòàæà, èçïîëçâàíåòî è áåçîïàñíîñòòà.! Â ïëèêà ñ èíñòðóêöèèòå ùå íàìåðèòå îñâåí ãàðàíöèÿòà, ïîäðîáíîñòè, êîèòî ùå áúäàò íåîáõîäèìè çà èíñòàëèðàíåòî. Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå Ðàçîïàêîâàíå 1. Ñëåä ðàçîïàêîâàíå íà ïåðàëíÿòà ïðîâåðåòå äàëè íÿìà ùåòè, ïðè èíåíè ïî âðåìå íà òðàíñïîðòà. Àêî å ïîâðåäåíà, íå ÿ ñâúðçâàéòå, à ñå îáúðíåòå êúì ïðîäàâà à. 2. Ñâàëåòå 4-òå òðàíñïîðòíè âèíòà è ñúîòâåòíàòà âòóëêà, ïîñòàâåíè îò çàäíàòà àñò (âèæ ôèãóðàòà). 3. Çàòâîðåòå îòâîðèòå ñ ïðåäîñòàâåíèòå ïëàñòìàñîâè êàïà êè. 4. Çàïàçåòå âñè êè àñòè, â ñëó àè, å ïåðàëíÿòà òðÿáâà äà ñå òðàíñïîðòèðà, òå òðÿáâà äà ñå ìîíòèðàò îòíîâî çà äà ñå èçáåãíàò âúòðåøíè ïîâðåäè.! Îïàêîâú íèÿò ìàòåðèàë íå å äåòñêà èãðà êà! Íèâåëèðàíå 1. Ìîíòèðàéòå ïåðàëíàòà ìàøèíà íà ðàâåí è òâúðä ïîä áåç äà ÿ îïèðàòå â ñòåíè, ìåáåëè è äð. 2. Êîìïåíñèðàéòå îòêëîíåíèÿòà, êàòî âúðòèòå êðà åòàòà äîêàòî ïåðàëíÿòà äîñòèãíå õîðèçîíòàëíî ïîëîæåíèå (íå òðÿáâà äà èìà íàêëîí, ïîãîëÿì îò 2 ãðàäóñà).! Â ñëó àè, å ïåðàëíÿòà å ïîñòàâåíà âúðõó ìîêåò èëè êèëèì, ðåãóëèðàèòå òàêà êðà åòàòà, å ïîä ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îñòàíå äîñòàòú íî ìÿñòî çà âåíòèëàöèÿ. Õèäðàâëè íè è åëåêòðè åñêè âðúçêè Ñâúðçâàíå íà ìàðêó à êúì âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà! Ïðåäè äà ñâúðæåòå òðúáàòà êúì âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà, ïóñíåòå âîäàòà äà ñå èçòå å äî èçáèñòðÿíå. A 1. Ñâúðæåòå ìàðêó à çà ñòóäåíàòà âîäà êúì ïåðàëíàòà ìàøèíà, êàòî ãî çàâèåòå êúì ùóöåðà, ðàçïîëîæåí íà ãúðáà, ãîðå âäÿñíî (âèæ ôèãóðàòà). 2. Ïîñòàâåòå óïëúòíåíèå À, êîåòî ñå äîñòàâÿ â ïëèêà, â êðàÿ íà ìàðêó à çà ñòóäåíàòà âîäà è ãî çàâèéòå êúì êðàíà çà ñòóäåíàòà âîäà 3/4 (âèæ ôèãóðàòà). 3. Âíèìàâàéòå ìàðêó à äà íå ñå ïðåãúâà è ïðå óïâà.! Íàëÿãàíåòî ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà òðÿáâà äà áúäå â ãðàíèöèòå, óêàçàíè â òàáëèöàòà ñ òåõíè åñêèòå äàííè (âèæ ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà).! Àêî äúëæèíàòà íà çàõðàíâàùèÿ ìàðêó íå å äîñòàòú íà, ñå îáúðíåòå êúì ñïåöèàëèçèðàí ìàãàçèí èëè êúì îòîðèçèðàí òåõíèê.! Íèêîãà íå èçïîëçâàéòå ñòàðè èëè óïîòðåáÿâàíè çàõðàíâàùè ìàðêó è, à ñàìî òåçè, êîèòî ñå äîñòàâÿò ñ ïåðàëíÿòà.! Ïðåöèçíîòî íèâåëèðàíå äàâà ñòàáèëíîñò è ñå èçáÿãâàò øóìîâå è âèáðàöèè íàè-âå å ïðè öåíòðîôóãèðàíå. 2

3 Ñâúðçâàíå íà ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà cm Ñâúðæåòå ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà êúì êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà èëè êúì òðúáàòà çà îòâåæäàíå â ñòåíàòà, ðàçïîëîæåíè îò ïîäà íà âèñî èíà ìåæäó 65 è 100 ñì, êàòî âíèìàâàòå â íèêàêúâ ñëó àé äà íå ãî ïðåãúâàòå èëè ãî ïîäïðåòå â êðàÿ íà ìèâêàòà èëè âàíàòà, êàòî âúðæåòå âîäà à çà êðàíà (âèæ ôèãóðàòà). Ñâîáîäíèÿò êðàé íà ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà íå òðÿáâà äà áúäå ïîòîïåí âúâ âîäàòà.! Íå ñå ïðåïîðú âà èçïîëçâàíåòî íà óäúëæèòåëíè ìàðêó è. Àêî å íåîáõîäèìî, óäúëæèòåëÿò òðÿáâà äà èìà ñúùèÿ äèàìåòúð êàòî îðèãèíàëíèÿ è äà íå íàäâèøàâà 150 ñì. Åëåêòðè åñêè âðúçêè Ïðåäè äà ñâúðæåòå ùåïñåëà ñ êîíòàêòà, ïðîâåðåòå äàëè: êîíòàêòúò å çàçåìåí ñúãëàñíî äåéñòâàùàòà íîðìà; êîíòàêòúò ìîæå äà ïîåìå ìàêñèìàëíàòà ìîùíîñò íà íàòîâàðâàíå íà ìàøèíàòà, óêàçàíà â òàáëèöàòà ñ òåõíè åñêèòå äàííè (âèæ ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà); çàõðàíâàùîòî íàïðåæåíèå å â ãðàíèöèòå íà óêàçàíîòî â òàáëèöàòà ñ òåõíè åñêèòå äàííè (âèæ ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà); êîíòàêòúò îòãîâàðÿ íà ùåïñåëà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà. Â ïðîòèâåí ñëó àé çàìåíåòå ùåïñåëà èëè êîíòàêòà.! Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå ìîíòèðà íà îòêðèòî, äîðè ïîä íàâåñ, çàùîòî å ìíîãî îïàñíî äà ñå îñòàâè íà âëèÿíèåòî íà àòìîñôåðíèòå óñëîâèÿ.! Çà ìîíòèðàíàòà ïåðàëíà ìàøèíà åëåêòðè åñêèÿò êîíòàêò òðÿáâà äà áúäå ëåñíî äîñòúïåí.! Íå èçïîëçâàéòå óäúëæèòåëè èëè ðàçêëîíèòåëè.! Êàáåëúò íå òðÿáâà äà áúäå îãúíàò èëè ñïëåñêàí.! Çàõðàíâàùèÿò êàáåë è ùåïñåëúò òðÿáâà äà ñå çàìåíÿò ñàìî îò îòîðèçèðàíè òåõíèöè. Âíèìàíèå! Ôèðìàòà îòõâúðëÿ âñÿêàêâà îòãîâîðíîñò â ñëó àèòå, â êîèòî òåçè íîðìè íå ñå ñïàçâàò. Òåõíè åñêè äàííè Ìîäåë AQXL 109 Ðàçìåðè Âìåñòèìîñò Åëåêòðè åñêî çàõðàíâàíå Çàõðàíâàíå ñ âîäà Ñêîðîñò íà öåíòðîôóãàòà Ïðîãðàìè çà ïðîâåðêà ñúãëàñíî íîðìà IEC 456 øèðèíà 59,5 ñì âèñî èíà 85 ñì äúëáî èíà 58 ñì îò 1 äî 6 êã. íàïðåæåíèå V 50 Hz ìàêñèìàëíà êîíñóìèðàíà ìîùíîñò 2100 W ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 1 ÌÐà (10 bar) ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 0,05 ÌÐà (0,5 bar) îáåì íà êàçàíà 52 ëèòðà äî 1000 îáîðîòà/ìèíóòà ïðîãðàìà ÏÀÌÓ-ÁÅËÈ; òåìïåðàòóðà 60 ; èçâúðøåíà ñ 6 êã ïðàíå. Ïåðàëíàòà ìàøèíà ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè: - 73/23/ÑÅÅ îò 19/02/73 (çà íèñêî íàïðåæåíèå) è ïîñëåäâàùèòå èçìåíåíèÿ - 89/336/ÑÅÅ îò 03/05/89 (çà åëåêòðîìàãíèòíà ñúâìåñòèìîñò) è ïîñëåäâàùèòå èçìåíåíèÿ /96/CE BG 3

4 Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà BG ÂÐÀÒÀ ÍÀ ËÞÊÀ ÊÎÌÀÍÄÍÎ ÒÀÁËÎ ÐÚÊÎÕÂÀÒÊÀ ÍÀ ÂÐÀÒÀÒÀ ÍÀ ËÞÊÀ ÖÎÊÚË ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÈ ÊÐÀ ÅÒÀ ÂÐÀÒÈ ÊÀ ÍÀ ËÞÊÀ 20 Çà îòâàðÿíå âðàòè êàòà íà ëþêà âèíàãè èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíàòà ðúêîõâàòêà (âèæ ôèãóðàòà). ÅÊÌÅÄÆÅ ÇÀ ÏÅÐÈËÍÈ ÏÐÅÏÀÐÀÒÈ: Íàìèðà ñå âúòðå â ïåðàëíÿòà è çà äà ñå èçïîëçâà òðÿáâà äà ñå îòâàðè âðàòè êàòà. Çà äîçèðàíå íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè âèæòå ðàçäåë Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è òúêàíè. 1. Âàíè êà çà ñúùèíñêî ïðàíå: èçïîëçâàéòå ïåðèëåí ïðåïàðàò íà ïðàõ Âàíè êà çà ñúùèíñêî ïðàíå: èçïîëçâàéòå 2 ïðàõîîáðàçåí èëè òå åí ïåðèëåí ïðåïàðàò. Â ïîñëåäíèÿ ñëó àè ñå ïðåïîðú âà òîé äà ñå ïîñòàâè íåïîñðåäñòâåíî ïðåäè ïóñêàíå íà ïåðàëíÿòà. Âàíè êà çà äîáàâêè: çà îìåêîòèòåë èëè òå íè äîáàâêè. Ïðåïîðú âà ñå íèêîãà äà íå ñå ïðåâèøàâà ìàêñèìàëíîòî óêàçàíî íèâî íà ðåøåòêàòà è äà ñå ðàçðåäÿò êîíöåíòðèðàíèòå îìåêîòèòåëè. 4

5 Êîìàíäíî òàáëî ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÎÐ Áóòîíè è ñâåòëèííè èíäèêàòîðè ÎÏÖÈÈ Èêîíè ÔÀÇÈ ÍÀ ÏÐÀÍÅ Áóòîí ñúñ ñâåòëèíåí èíäèêàòîð START/PAUSE BG Áóòîí ñúñ ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÂÊËÞ ÂÀÍÅ/ÈÇÊËÞ ÂÀÍÅ è ÍÓËÈÐÀÍÅ Áóòîí ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ Áóòîí ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ Áóòîí ÎÒËÎÆÅÍ ÑÒÀÐÒ Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð EÊO Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍÀ ÂÐÀÒÀ Áóòîí è ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍÅ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÈÒÅ Áóòîí ñúñ ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÂÊËÞ ÂÀÍÅ ÈÇÊËÞ ÂÀÍÅ è ÍÓËÈÐÀÍÅ: íàòèñêà ñå áåç çàäúðæàíå áóòîíúò çà âêëþ âàíå è èçêëþ âàíå íà ïåðàëíÿòà. Çåëåíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ïîêàçâà, å ïåðàëíÿòà å âêëþ åíà. Çà èçêëþ âàíå íà ïåðàëíÿòà ïî âðåìå íà ïðàíå òðÿáâà äà ñå çàäúðæè íàòèñíàò áóòîíúò ïî-äúëãî, îêîëî 2 ñåê.; êðàòêîòðàéíîòî èëè ñëó àéíîòî ìó íàòèñêàíå íå ìîæå äà äîâåäå äî èçêëþ âàíå íà ïåðàëíÿòà. Èçêëþ âàíåòî íà ïåðàëíÿòà ïî âðåìå íà çàïî íàëî âå å ïðàíå àíóëèðà çàäàäåíàòà ïðîãðàìà. ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÎÐ: ìîæå äà ñå âúðòè â äâåòå ïîñîêè. Çà äà èçáåðåòå ïðàâèëíàòà ïðîãðàìà, âèæòå Òàáëèöàòà ñ ïðîãðàìèòå. Ïî âðåìå íà ïðîãðàìàòà ïðîãðàìàòîðúò îñòàâà íåïîäâèæåí. Áóòîí ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ: íàòèñíåòå; çà äà ïðîìåíèòå òåìïåðàòóðàòà; ñòîéíîñòòà ñå óêàçâà îò ðàçïîëîæåíèòå îòãîðå èíäèêàòîðè (âèæ Êàê äà ñå èçïúëíè öèêúë ïðàíå ). Áóòîí ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ: íàòèñíåòå çà çàäàâàíå íà èçìåíåíèå èëè çà èçêëþ âàíå íà öåíòðîôóãàòà; ñòîéíîñòòà ñå óêàçâà îò ðàçïîëîæåíèòå îòãîðå èíäèêàòîðè (âèæ Êàê äà ñå èçïúëíè öèêúë ïðàíå ). Áóòîí ÎÒËÎÆÅÍ ÑÒÀÐÒ: íàòèñíåòå çà çàäàâàíå íà îòëîæåí ñòàðò íà èçáðàíàòà ïðîãðàìà; ñòîèíîñòòà íà çàäàäåíîòî çàêúñíåíèå ñå óêàçâà îò ðàçïîëîæåíèòå îòãîðå èíäèêàòîðè (âèæ Êàê äà ñå èçïúëíè öèêúë ïðàíå ). Áóòîíè è ñâåòëèííè èíäèêàòîðè ÎÏÖÈÈI: çà èçáîð íà âúçìîæíèòå îïöèè. Ñúîòâåòñòâàùèÿò íà èçáðàíàòà îïöèÿ ñâåòëèíåí èíäèêàòîð îñòàâà âêëþ åí (âèæ Êàê äà ñå èçïúëíè öèêúë ïðàíå ). Èêîíè ÔÀÇÈ ÍÀ ÏÐÀÍÅ: îñâåòÿâàò ñå, óêàçâàéêè íàïðåäâàíåòî íà öèêúëà (Ïðàíå Èçïëàêâàíå Öåíòðîôóãèðàíå Èçòî âàíå íà âîäàòà ). Íàäïèñúò ñå îñâåòÿâà ïðè çàâúðøåí öèêúë. Áóòîí ñúñ ñâåòëèíåí èíäèêàòîð START/PAUSE: Êîãàòî âêëþ åíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ìèãà áàâíî íàòèñíåòå áóòîíà çà äà çàïî íå ïðàíåòî. Ïðè çàïî íàë öèêúë ñâåòëèíàòà ñòàâà íåïðåêúñíàòà. Çà çàäàâàíå íà ïàóçà â ïðàíåòî íàòèñíåòå îòíîâî áóòîíà - èíäèêàòîðúò ùå ìèãà ñ îðàíæåâà ñâåòëèíà. Àêî ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð Áëîêèðàíà âðàòà å óãàñíàë, ìîæåòå äà îòâîðèòå âðàòàòà íà ëþêà. Çà ïðîäúëæàâàíå íà öèêúëà ïðàíå îò ìÿñòîòî, â êîåòî å áèë ïðåêúñíàò, íàòèñíåòå îòíîâî áóòîíà. Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍÀ ÂÐÀÒÀ: ñèãíàëèçèðà, å âðàòàòà íà ëþêà å áëîêèðàíà. Çà îòâàðÿíå íà âðàòàòà òðÿáâà äà ñå ïîñòàâè öèêúëúò â ïàóçà (âèæ ñëåäâàùà ñòðàíèöà). Áóòîí è ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍÅ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÈÒÅ: Çà àêòèâèðàíå èëè äåàêòèâèðàíå áëîêèðàíåòî íà êîìàíäíîòî òàáëî çàäðúæòå íàòèñíàò áóòîíà çà îêîëî 2 ñåêóíäè. Ñâåòåùèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ñèãíàëèçèðà, å òàáëîòî çà óïðàâëåíèå å áëîêèðàíî. Ïî òîçè íà èí ñå âúçïðåïÿòñòâàò ñëó àéíè ïðîìåíè â ïðîãðàìèòå, ïðåäè âñè êî àêî â êúùè èìà äåöà. Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð EÊO: èêîíàòà ñâåòâà, êîãàòî ïðîìåíÿéêè ïàðàìåòðèòå íà ïðàíå, ñå ïîñòèãà íàé-ìàëêî 10% èêîíîìèÿ íà åëåêòðè åñêà åíåðãèÿ. 5

6 Êàê äà ñå èçâúðøè åäèí öèêúë ïðàíå BG ÇÀÁÅËÅÆÊÀ: Êîãàòî ñå èçïîëçâà çà ïðúâ ïúò ïåðàëíÿòà òðÿáâà äà ñå èçïúëíè åäèí öèêúë ïðàíå áåç ïîñòàâÿíå íà äðåõè, à ñàìî ñ ïåðèëåí ïðåïàðàò, çàäàâàéêè ïðîãðàìà ïàìóê 90 áåç ïðåäïðàíå. 1. ÂÊËÞ ÂÀÍÅ ÍÀ ÏÅÐÀËÍßÒÀ. Íàòèñíåòå áóòîí. Âñè êè ñâåòëèííè èíäèêàòîðè ùå ñâåòíàò çà 1 ñåêóíäà, ñëåä êîåòî ùå îñòàíå äà ñâåòè íåïðåêúñíàòî ñàìî òîçè íà áóòîíà, áóòîíúò START/PAUSE ùå ñâåòè ñëàáî. 2. ÏÎÑÒÀÂßÍÅ ÍÀ ÄÐÅÕÈÒÅ ÇÀ ÏÐÀÍÅ. Îòâîðåòå âðàòè êàòà íà ëþêà. Çàðåäåòå ïðàíåòî, êàòî âíèìàâàòå äà íå ïðåâèøèòå êîëè åñòâîòî íà çàðåæäàíå, ïîñî åíî â òàáëèöàòà çà ïðîãðàìèòå íà ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà. 3. ÄOÇÈÐÀÍÅ ÍÀ ÏÅÐÈËÍÈß ÏÐÅÏÀÐÀÒ. Èçâàäåòå åêìåäæåòî è ïîñòàâåòå ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò â ñïåöèàëíèòå âàíè êè, êàêòî å îáÿñíåíî â Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà. 4. ÇÀÒÂÎÐÅÒÅ ÂÐÀÒÀÒÀ ÍÀ ËÞÊÀ. 5. ÈÇÁÅÐÅÒÅ ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÀ. Çàâúðòåòå ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÎÐÀ íàäÿñíî èëè íàëÿâî äî èçáîð íà æåëàíàòà ïðîãðàìà, êúì íåÿ ñå äàâàò àâòîìàòè íî òåìïåðàòóðà, ñêîðîñò íà öåíòðîôóãèðàíå, êîèòî ìîãàò äà ñå ïðîìåíÿò. 6. ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÈÐÀÍÅ ÍÀ ÖÈÊÚË ÏÐÀÍÅ. Ðàáîòè ñå ñúñ ñïåöèàëíèòå áóòîíè îò êîìàíäíîòî òàáëî: 6 Ïðîìÿíà íà òåìïåðàòóðàòà è/èëè öåíòðîôóãèðàíåòî. Ïåðàëíÿòà èçáèðà àâòîìàòè íî ìàêñèìàëíèòå ñòîéíîñòè íà òåìïåðàòóðà è öåíòðîôóãèðàíå, ïðåäâèäåíè îò çàäàäåíàòà ïðîãðàìà, êîèòî íå ìîãàò äà ñå óâåëè àò. Ñ íàòèñêàíå íà áóòîí ñå íàìàëÿâà ïðîãðåñèâíî òåìïåðàòóðàòà äî ñòóäåíî ïðàíå. Ñ íàòèñêàíå íà áóòîí ïðîãðåñèâíî íàìàëÿâà öåíòðîôóãèðàíåòî äî ïúëíîòî ìó èçêëþ âàíå. Ïîñëåäâàùîòî íàòèñêàíå íà áóòîíèòå ùå äîâåäå îòíîâî ñòîéíîñòèòå äî ìàêñèìàëíî ïðåäâèäåíèòå. Çàäàâàíå íà çàáàâåíî çàäåéñòâàíå. Çà äà çàäàäåòå çàáàâåíî çàäåéñòâàíå íà èçáðàíàòà ïðîãðàìà, íàòèñíåòå ñúîòâåòíèÿ áóòîí äî äîñòèãàíå íà æåëàíàòà ñòîéíîñò âðåìå íà çàáàâÿíå. Ïðè åòâúðòîòî íàòèñêàíå íà áóòîíà ôóíêöèÿòà ùå ñå äåçàêòèâèðà. Çàáåëåæêà: Ñëåä íàòèñêàíå íà áóòîí START/ PAUSE çàïî âà äà ìèãà ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð, ñúîòâåòñòâàù íà çàäàäåíîòî çàáàâÿíå (ñòîéíîñòòà íà çàáàâÿíåòî ìîæå äà ñå ïðîìåíÿ ñàìî íàìàëÿâàéêè). Ïðîìåíÿíå íà õàðàêòåðèñòèêèòå íà öèêúëà. Íàòèñíåòå áóòîíèòå ÎÏÖÈÈ, çà äà ïåðñîíàëèçèðàòå ïðàíåòî ñúãëàñíî âàøèòå èçèñêâàíèÿ. Íàòèñíåòå áóòîíà çà àêòèâèðàíå íà îïöèÿòà; ùå ñâåòíå ñúîòâåòíèÿò èíäèêàòîð. Ïðè ïîâòîðíîòî ìó íàòèñêàíå îïöèÿòà ñå äåàêòèâèðà è èçãàñâà èíäèêàòîðúò.! Àêî èçáðàíàòà îïöèÿ íå å ñúâìåñòèìà ñúñ çàäàäåíàòà ïðîãðàìà, ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð ùå ìèãà è îïöèÿòà íÿìà äà ñå àêòèâèðà.! Àêî èçáðàíàòà îïöèÿ íå å ñúâìåñòèìà ñ äðóãà, ïðåäâàðèòåëíî çàäàäåíà îïöèÿ, ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð, ñúîòâåòñòâàù íà ïúðâàòà èçáðàíà îïöèÿ ùå ìèãà è ùå ñå àêòèâèðà ñàìî âòîðàòà, ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð íà áóòîíà ùå ñâåòè íåïðåêúñíàòî. 7. ÏÓÑÊÀÍÅ ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÀ. Íàòèñíåòå áóòîí START/PAUSE. Ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ùå ñâåòè íåïðåêúñíàòî è âðàòàòà íà ëþêà ùå ñå áëîêèðà (èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍÀ ÂÐÀÒÀ ñâåòè). Èêîíèòå, ñúîòâåòñòâàùè íà îòäåëíèòå ôàçè íà ïðàíå, ùå ñâåòÿò ïî âðåìå íà öèêúëà, ñèãíàëèçèðàèêè çà òåêóùàòà ôàçà. Çà ïðîìÿíà íà ïðîãðàìàòà, äîêàòî âúðâè äàäåí öèêúë ïðàíå, ñå ïîñòàâÿ ïåðàëíÿòà â ïàóçà ðåç íàòèñêàíå íà áóòîí START/PAUSE; ñëåä òîâà ñå èçáèðà æåëàíèÿò öèêúë è ñå íàòèñêà îòíîâî áóòîíúò START/PAUSE. Çà îòâàðÿíå íà âðàòàòà ïî âðåìå íà ïðàíå ñå íàòèñêà áóòîí START/PAUSE; àêî ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍÅ ÂÐÀÒÀ íå ñâåòè, ùå áúäå âúçìîæíî äà ñå îòâîðè âðàòàòà. Íàòèñêà ñå îòíîâî áóòîí START/PAUSE çà äà ïðîäúëæè ïðîãðàìàòà îò ìÿñòîòî, â êîåòî å áèëà ïðåêúñíàòà. 8. ÊÐÀÈ ÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÀ. Ñèãíàëèçèðà ñå îò ñâåòíàëèÿ íàäïèñ END (ÊÐÀÈ). Âðàòàòà íà ëþêà ùå ìîæå äà ñå îòâîðè íåçàáàâíî. Àêî ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð START/PAUSE ìèãà, íàòèñíåòå áóòîíà çà äà çàâúðøè öèêúëúò. Îòâîðåòå âðàòè êàòà, èçâàäåòå ïðàíåòî è èçêëþ åòå ïåðàëíÿòà.! Àêî èñêàòå äà ñïðåòå çàïî íàë âå å öèêúë, íàòèñíåòå ïðîäúëæèòåëíî áóòîíà. Öèêúëúò ùå ïðåêúñíå è ïåðàëíÿòà ùå ñå èçêëþ è. ÒÎÐÁÈ ÊÀ ÇÀ ÞÐÃÀÍÈ, ÏÅÐÄÅÒÀ È ÄÅËÈÊÀÒÍÈ ÒÚÊÀÍÈ Áëàãîäàðåíèå íà ñïåöèàëíàòà òîðáè êà, êîìïëåêò ñ äîñòàâêàòà, Àðèñòîí äàâà âúçìîæíîñò çà ïðàíå è íà íàé-ñêúïèòå è äåëèêàòíè òúêàíè, ãàðàíòèðàéêè ìàêñèìàëíàòà èì çàùèòà. Ïðåïîðú âà ñå âúâ âñåêè ñëó àé äà ñå èçïîëçâà òîðáè êàòà ïðè ïðàíå íà þðãàíè è çàâèâêè èëè äðåõè ñ âúíøíà ïîäïëàòà îò ñèíòåòè åí ìàòåðèàë.

7 Ïðîãðàìè è îïöèè Òàáëèöà íà ïðîãðàìèòå Èêîíà Îïèñàíèå íà ïðîãðàìàòà Ìàêñèìàëíà òåìïåðàòóðà ( C) Ìàêñ. Ñêîðîñò (îáîðîò /ìèíóòà) Ïåðèëíè ïðåïàðàòè Îñíîâíî ïðàíå Îìåêîòèòåë Çàðåæäàíå ìaêñ. (êã) Ïðîäúëæèòåëíîñò íà öèêúëà Ïðîãðàìè çà âñåêè äåí ÏÀÌÓK - ÁÅËÈ l l ' ÏÀÌÓK - ÖÂÅÒÍÈ l l ' ÑÈÍÒÅÒÈKÀ ÄÅËÈKÀÒÍÈ l l 2,5 1 10' MÈKÑ 30 ìèí: Çà áúðçî îñâåæàâàíå íà íå ìíîãî çàìúðñåíè äðåõè (íå ñå ïðåïîðú âà çà âúëíà, l l 3 35' êîïðèíà è äðåõè, êîèòî òðÿáâà äà ñå ïåðàò íà ðúêà). Èíòåíçèâíè ïðîãðàìè ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÍÎ ÈÇÏÈÐÀÍÅ: Çà ïðåìàõâàíå íà óïîðèòè ïåòíà. (Äîáàâåòå ïåð èëåí ïðåïàð àò â l l ' ïðåäíàçíà åíîòî çà òîâà îòäåëåíèå). ÏÀÌÓK l l ' ÑÈÍÒÅÒÈ ÍÈ ÄÅËÈKÀÒÍÈ l l 2,5 1 22' Ñïåöèàëíè ïðîãðàìè ÐÈÇÈ l l ' KÎÏÐÈÍÀ: Çà äðåõè îò êîïðèíà, âèñêîçà, ôèíî áåëüî l l 2 50' ÂÚËÍÅÍÈ ÒÚKÀÍÈ: Çà âúëíà, êàøìèð è ò.í l l 1,5 53' ÄÐÅÕÈ È ÇÀÂÈÂKÈ Ñ ÏÓÕÅÍÀ ÏÎÄÏËÀÒÀ: Çà äðåõè è çàâèâêè, ïîäïëàòåíè ñ ãúøè ïóõ l l ' àñòè íè ïðîãðàìè Èçïëàêâàíå íà Óñòîé èâè òúêàíè l 6 45' Èçïëàêâàíå íà Äåëèêàòíè òúêàíè l 2,5 40' Öåíòðîôóãèðàíå íà Óñòîé èâè òúêàíè ' Öåíòðîôóãèðàíå íà Äåëèêàòíè òúêàíè ,5 14' Èçòî âàíå íà âîäàòà ' BG Äàííèòå ïðèâåäåíè â òàáëèöàòà ñà óêàçàòåëíè. Îïöèè íà ïðàíåòî Ñóïåð èçïèðàíå Áëàãîäàðåíèå íà èçïîëçâàíîòî ïî-ãîëÿìî êîëè åñòâî âîäà â íà àëíàòà ôàçà íà öèêúëà è íà ïî-äúëãîòî âðåìå íà ïðàíå, òàçè îïöèÿ ãàðàíòèðà âèñîêîêà åñòâåíî èçïèðàíå.! Íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå Mix 30, Êîïðèíà, Âúëíà, Ïîäïëàòåíè ñ ïóõ äðåõè è çàâèâêè è àñòè íè Ïðîãðàìè. Ëåñíî ãëàäåíå Ïðè èçáîð íà òàçè îïöèÿ ïðàíåòî è öåíòðîôóãèðàíåòî ùå ñå èçìåíÿò öåëåñúîáðàçíî òàêà, å äà ñå íàìàëè îáðàçóâàíåòî íà ãúíêè. Ïðè çàâúðøâàíå íà öèêúëà ïåðàëíÿòà ïðàâè ïåðèîäè íî áàâíè çàâúðòàíèÿ íà áàðàáàíà, ùå ìèãàò ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè Ëåñíî ãëàäåíå è START/PAUSE. Çà çàâúðøâàíå íà öèêúëà íàòèñíåòå áóòîí START/PAUSE èëè áóòîí Ëåñíî ãëàäåíå. Â ïðîãðàìàòà Êîïðèíà ïåðàëíÿòà ùå çàâúðøè öèêúëà ñ íàêèñíàòè âúâ âîäà äðåõè è ùå çàïî íå äà ìèãà ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð Ëåñíî ãëàäåíå Çà äà ñå èçòî è âîäàòà è äà ìîæå äà ñå èçâàäè ïðàíåòî å íåîáõîäèìî äà ñå íàòèñíå áóòîí START/PAUSE èëè áóòîí Ëåñíî ãëàäåíå.! Íå ñå àêòèâèðà çà ïðîãðàìè Âúëíà, Öåíòðîôóãèðàíå íà óñòîè èâè òúêàíè, Öåíòðîôóãèðàíå íà äåëèêàòíè òúêàíè è Èçòî âàíå íà âîäàòà. Äîïúëíèòåëíî èçïëàêâàíå Ñ èçáîðúò íà òàçè îïöèÿ ñå óâåëè àâà åôèêàñíîñòòà íà èçïëàêâàíåòî è ñå ãàðàíòèðà ìàêñèìàëíî îòñòðàíÿâàíå íà ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò. Ïîäõîäÿùà å çà îñîáåíî óâñòâèòåëíà êúì ïåðèëíè ïðåïàðàòè êîæà. Èçïîëçâàíåòî è ñå ïðåïîðú âà ïðè íàïúëíî çàðåäåíà ïåðàëíÿ èëè ïðè èçïîëçâàíå íà ïî-ãîëåìè äîçè ïåðèëåí ïðåïàðàò.! Íå ñå àêòèâèðà çà ïðîãðàìèòå Ìèêñ 30, Öåíòðîôóãèðàíå íà óñòîè èâè òúêàíè, Öåíòðîôóãèðàíå íà äåëèêàòíè òúêàíè è Èçòî âàíå íà âîäàòà. Áúðçî ïðàíå Çà äà ñå íàìàëè ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà ïðàíåòî, êàòî ñúùåâðåìåííî ñå ãàðàíòèðà ïåñòåíà íà âîäà è åíåðãèÿ.! Íå å ñúâìåñòèìî ñ îïöèÿòà Ñóïåð èçïèðàíå è íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå Mix 30, Êîïðèíà, Âúëíà è àñòè íè Ïðîãðàìè. 7

8 Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è òúêàíè BG Ïåðèëåí ïðåïàðàò Èçáîðúò íà âèäà è êîëè åñòâîòî ïåðèëåí ïðåïàðàò çàâèñè îò âèäà íà òúêàíòà (ïàìóê, âúëíà, êîïðèíà ), îò öâåòà, îò òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå, îò ñòåïåíòà íà çàìúðñåíîñò è îò òâúðäîñòòà íà âîäàòà. Ñ ïðàâèëíîòî äîçèðàíå íà ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò ñå èçáÿãâà èçëèøíîòî õàð åíå è ñå çàùèòàâà îêîëíàòà ñðåäà: Âúïðåêè, å ñà áèîëîãè íî ðàçãðàæäàùè ñå, ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè ñúäúðæàò åëåìåíòè, êîèòî ïðîìåíÿò ðàâíîâåñèåòî â ïðèðîäàòà. Ïðåïîðú âà ñå äà: ñå èçïîëçâàò ïðàõîîáðàçíè ïåðèëíè ïðåïàðàòè çà áåëè ïàìó íè òúêàíè è çà ïðåäïðàíå. ñå èçïîëçâàò òå íè ïåðèëíè ïðåïàðàòè çà äåëèêàòíè òúêàíè è ïðè âñè êè ïðîãðàìè ñ íèñêà òåìïåðàòóðà. ñå èçïîëçâàò òå íè ïåðèëíè ïðåïàðàòè çà âúëíà è êîïðèíà.! Íå èçïîëçâàéòå ïðåïàðàòè çà ðú íî ïðàíå, çàùîòî îáðàçóâàò ìíîãî ïÿíà. Ïåðèëíèÿò ïðåïàðàò òðÿáâà äà ñå ïîñòàâè ïðåäè íà àëîòî íà ïðàíåòî â ñïåöèàëíàòà âàíè êà èëè â äîçàòîðà, çà äà ñå âíåñå íàïðàâî â áàðàáàíà. Â òîçè ñëó àè ìîæå äà ñå èçáåðå öèêúë Ïàìóê ñ ïðåäïðàíå. Ðàçïðåäåëÿíå íà ïðàíåòî! Ðàçãúíåòå äîáðå áåëüîòî ïðåäè äà ãî çàðåäèòå â ïåðàëíÿòà. Ðàçäåëåòå äðåõèòå; ñïîðåä âèäà íà òúêàíòà (ñèìâîëúò å îçíà åí íà åòèêåòà íà äðåõàòà) è öâåòà, êàòî âíèìàâàòå äà ñà îòäåëåíè öâåòíèòå îò áåëèòå äðåõè; Èçïðàçíåòå äæîáîâåòå è ïðîâåðåòå êîï åòàòà; Íå íàäâèøàâàèòå óêàçàíèòå ñòîéíîñòè â Òàáëèöà íà ïðîãðàìèòå,îòíàñÿùè ñå çà òåãëîòî íà ñóõîòî ïðàíå. Êîëêî òåæè ïðàíåòî? 1 àðøàô ã 1 êàëúôêà çà âúçãëàâíèöà ã 1 ïîêðèâêà çà ìàñà ã 1 õàâëèÿ ã 1 õàâëèåíà êúðïà ã 1 èôò äúíêè ã 1 ðèçà ã. Ñúâåòè çà èçïèðàíå Ðèçè: Èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíàòà ïðîãðàìà çà ïðàíå íà ðèçè îò ðàçëè åí âèä òúêàí è öâÿò. Òîâà ãàðàíòèðà ìàêñèìàëíî äîáðî ïîääúðæàíå. Êîïðèíà: Èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíàòà ïðîãðàìà çà ïðàíå íà âñè êè äðåõè îò êîïðèíà. Çà äåëèêàòíèòå òúêàíè ñå ïðåïîðú âà èçïîëçâàíåòî íà ñïåöèàëåí âèä ïåðèëåí ïðåïàðàò. Ïåðäåòà: ïðåïîðú âà ñå äà ñå ñãúíàò è ïîñòàâÿò â äîñòàâåíàòà òîðáè êà. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà Êîïðèíà. Âúëíåíè òúêàíè: Àðèñòîí å åäèíñòâåíàòà ïåðàëíÿ, ïîëó èëà ïðåñòèæíîòî ïðèçíàíèå Woolmark Platinum Care (M.0508) îò êîìïàíèÿòà Woolmark, êîÿòî äàâà ñåðòèôèêàò çà ïðàíå íà âñè êè âúëíåíè äðåõè, äîðè íîñåùèòå åòèêåò ñàìî ðú íî ïðàíå. Òàêà å ñ ïðîãðàìàòà Âúëíà ìîæå àáñîëþòíî ñïîêîèíî äà ñå ïåðàò â ïåðàëíÿ âñè êè âúëíåíè äðåõè ñ ãàðàíöèÿ çà íàè-äîáðî èçïúëíåíèå. Äðåõè è çàâèâêè ñ ïóõåíà ïîäïëàòà: çà ïðàíå íà äðåõè è çàâèâêè ñ ïîäïëàòà îò ãúøè ïóõ, êàòî åäèíè íè ïóõåíè çàâèâêè (íå ïî-òåæêè îò 2 êã), âúçãëàâíèöè, ÿêåòà, èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíàòà ïðîãðàìà Äðåõè è çàâèâêè ñ ïóõåíà ïîäïëàòà. Ïðåïîðú âà ñå ïóõåíèòå çàâèâêè äà ñå ïîñòàâÿò â áàðàáàíà, êàòî êðàèùàòà èì ñå ïîäãúíàò íàâúòðå (âèæ ôèãóðèòå), è äà íå ñå ïðåâèøàâà ¾ îò îáåìà íà ñàìèÿ áàðàáàí. Çà îïòèìàëíî èçïèðàíå ñå ïðåïîðú âà èçïîëçâàíå íà òå åí ïåðèëåí ïðåïàðàò, êîéòî ñå äîçèðà â åêìåäæåòî çà ïåðèëíèÿ ïðeïàðàò. Ïóõåíè çàâèâêè: çà ïðàíå íà þðãàíè ñúñ ñèíòåòè åí ïúëíåæ òðÿáâà äà ñå èçïîëçâà ñïåöèàëíàòà òîðáè êà, êîìïëåêò ñ äîñòàâêàòà, è äà ñå çàäàäå ïðîãðàìà Äðåõè è çàâèâêè ñ ïóõåíà ïîäïëàòà. Òðóäíî îòñòðàíÿâàùè ñå ïåòíà: äîáðå å òðóäíî îòñòðàíÿâàùèòå ñå ïåòíà äà ñå òðåòèðàò ñ òå åí ñàïóí ïðåäè ïðàíå è äà ñå èçïîëçâà ïðîãðàìà Ïàìóê ñ ïðåäïðàíå. Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà Ïðåäè âñÿêî öåíòðîôóãèðàíå, ñ öåë èçáÿãâàíå íà ïðåêàëåíè âèáðàöèè è çà ðàâíîìåðíî ðàçïðåäåëÿíå íà òîâàðà, áàðàáàíúò ñå çàâúðòà ñúñ ñêîðîñò ìàëêî ïî-âèñîêà îò òàçè ïðè ïðàíå. Àêî ñëåä íàïðàâåíèòå ïîñëåäîâàòåëíè îïèòè, òîâàðúò âñå îùå íå å ïåðôåêòíî ðàçïðåäåëåí, ìàøèíàòà èçâúðøâà öåíòðîôóãèðàíå ïðè ñêîðîñò, ïî-íèñêà îò ïðåäâèäåíàòà. Ïðè íàëè èå íà ïðåêàëåíî äåáàëàíñèðàíå ïåðàëíÿòà èçâúðøâà ðàçïðåäåëåíèåòî âìåñòî öåíòðîôóãàòà. Çà óëåñíÿâàíå íà ïî-äîáðîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîâàðà è ïðàâèëíîòî ìó áàëàíñèðàíå ñå ïðåïîðú âà äà ñå ñìåñâàò äðåõè çà ïðàíå ñ ãîëåìè è ìàëêè ðàçìåðè. 8

9 Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è ïðåïîðúêè! Ïåðàëíàòà ìàøèíà å ïðîåêòèðàíà è ïðîèçâåäåíà â ñúîòâåòñòâèå ñ ìåæäóíàðîäíèòå íîðìè çà áåçîïàñíîñò. Ïðåäóïðåæäåíèÿòà òóê ñà ïðîäèêòóâàíè îò ñúîáðàæåíèÿ çà áåçîïàñíîñò è òðÿáâà äà ñå åòàò âíèìàòåëíî. Îáùè ïðåäîõðàíèòåëíè ìåðêè Òîçè óðåä å ñúçäàäåí èçêëþ èòåëíî çà áèòîâà óïîòðåáà. Ïåðàëíàòà ìàøèíà òðÿáâà äà ñå èçïîëçâà ñàìî îò âúçðàñòíè õîðà ñúãëàñíî èíñòðóêöèèòå, ïðåäîñòàâåíè â òàçè êíèæêà. Íå äîêîñâàéòå ìàøèíàòà, êîãàòî ñòå áîñè èëè ñ ìîêðè èëè âëàæíè ðúöå èëè êðàêà. Íå èçêëþ âàéòå ùåïñåëà îò çàõðàíâàùèÿ êîíòàêò ñ òåãëåíå íà êàáåëà, à êàòî äúðæèòå ùåïñåëà. Íå äîêîñâàèòå ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà, çàùîòî ìîæå äà äîñòèãíå âèñîêè òåìïåðàòóðè. Íèêîãà íå îòâàðÿéòå ëþêà ñúñ ñèëà, òàêà áè ìîãúë äà ñå ïîâðåäè çàùèòíèÿò ìåõàíèçúì. êîèòî ïðåäïàçâà îò ñëó àèíî îòâàðÿíå. Â ñëó àè íà ïîâðåäà ïî íèêàêúâ ïîâîä íå äîñòèãàéòå äî âúòðåøíèòå ìåõàíèçìè â îïèòè çà ðåìîíò. Âèíàãè ñëåäåòå äåöàòà äà íå ñå ïðèáëèæàò äî ðàáîòåùàòà ïåðàëíÿ. Ïðåìåñòâàíåòî äà ñå èçâúðøâà âíèìàòåëíî îò äâàìà èëè òðèìà äóøè. Íèêîãà îò ñàì îâåê, çàùîòî ïåðàëíàòà ìàøèíà òåæè ìíîãî. Ïðåäè äà çàðåäèòå ìàøèíàòà, ïðîâåðåòå äàëè êàçàíúò å ïðàçåí. Ðåöèêëèðàíå Óíèùîæàâàíå íà îïàêîâú íèÿ ìàòåðèàë: ñïàçâàèòå ìåñòíèòå íîðìè ïî òîçè íà èí îïàêîâú íèÿò ìàòåðèàë ìîæå äà ñå ðåöèêëèðà. Åâðîïåèñêàòà äèðåêòèâà 2002/96/CE çà îòïàäúöèòå îò åëåêòðè åñêî è åëåêòðîííî îáîðóäâàíå ïðåäâèæäà äîìàêèíñêèòå åëåêòðîóðåäè äà íå ñå èçõâúðëÿò çàåäíî ñ îáè àéíèòå òâúðäè ãðàäñêè îòïàäúöè. Èçâàäåíèòå îò óïîòðåáà óðåäè òðÿáâà äà áúäàò ñúáèðàíè îòäåëíî ñ öåë äà áúäå óâåëè åí äåëúò íà ïîäëåæàùèòå íà ïîâòîðíà óïîòðåáà è ðåöèêëèðàíå ìàòåðèàëè, îò êîèòî ñà íàïðàâåíè, êàêòî è äà áúäàò èçáåãíàòè åâåíòóàëíè âðåäè çà çäðàâåòî è îêîëíàòà ñðåäà. Ñèìâîëúò çà åðêíàòî êîø å å ïîñòàâåí âúðõó âñè êè ïðîäóêòè, çà äà íàïîìíÿ çà çàäúëæèòåëíîòî ðàçäåëíî ñúáèðàíå. Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ïðàâèëíîòî èçâàæäàíå îò óïîòðåáà íà äîìàêèíñêèòå åëåêòðîóðåäè, èíòåðåñóâàùèòå ñå ìîãàò äà ñå îáúðíàò êúì ñëóæáàòà çà ñúáèðàíå íà îòïàäúöè èëè êúì äèñòðèáóòîðèòå. Ðú íî îòâàðÿíå íà âðàòè êàòà Â ñëó àé, å å íåâúçìîæíî äà ñå îòâîðè âðàòàòà íà ëþêà ïîðàäè ïðåêúñâàíå íà åëåêòðè åñêàòà åíåðãèÿ, è èñêàòå äà ïðîñòðåòå ïðàíåòî, ïðîöåäèðàèòå ïî ñëåäíèÿ íà èí: èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà çà åëåêòðè åñêè òîê. 2. óâåðåòå ñå, å íèâîòî íà âîäàòà â ïåðàëíÿòà å ïî-íèñêî îò îòâîðà íà ëþêà; â ïðîòèâåí ñëó àè îòñòðàíåòå èçëèøíàòà âîäà ðåç ìàðêó à çà ìðúñíà âîäà, êàòî ÿ ñúáåðåòå â êîôà, êàêòî å ïîñî åíî íà ôèãóðàòà. 3. ñâàëåòå ïàíåëà â ïðåäíàòà àñò íà ïåðàëíàòà ìàøèíà ñ ïîìîùòà íà îòâåðòêà (âèæ ôèãóðàòà). 4. êàòî èçïîëçâàòå åçè åòî, ïîñî åíî íà ôèãóðàòà, äðúïíåòå íàâúí äî îñâîáîæäàâàíå íà ïëàñòìàñîâèÿ èçòåãëÿ îò íåïîäâèæíî ïîëîæåíèå; ñëåä òîâà ãî èçäúðïàèòå íàäîëó äîêàòî óåòå êëèê, êîåòî ïîêàçâà, å âðàòàòà å äåáëîêèðàíà. 5. oòâîðåòå âðàòàòà, à â ñëó àè, å òîâà âñå îùå íå å âúçìîæíî, ïîâòîðåòå îïåðàöèÿòà. 6. çàòâîðåòå îòíîâî ïàíåëà, êàòî ïðåäè äà ãî íàòèñíåòå ñå óâåðåòå, å ñòå ïîñòàâè ïðàâèëíî êðà åòàòà. BG 9

10 Ïîääðúæêà è ïî èñòâàíå BG Ñïèðàíå íà âîäàòà è èçêëþ âàíå íà åëåêòðîçàõðàíâàíåòî Çàòâàðÿéòå êðàíà çà âîäà ñëåä âñÿêî ïðàíå. Ïî òîçè íà èí ñå îãðàíè àâà èçíîñâàíåòî íà õèäðàâëè íàòà èíñòàëàöèÿ íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è ñå îãðàíè àâà îïàñíîñòòà îò òå îâå. Çà äîñòúï äî ôèëòúðà: 1. ñâàëåòå ïàíåëà â ïðåäíàòà àñò íà ïåðàëíàòà ìàøèíà ñ ïîìîùòà íà îòâåðòêà (âèæ ôèãóðàòà); Èçêëþ âàéòå çàõðàíâàùèÿ êàáåë, êîãàòî ïî èñòâàòå ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïî âðåìå íà ðàáîòè ïî ïîääðúæêàòà. Ïî èñòâàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà Âúíøíàòà àñò è ãóìåíèòå àñòè ìîãàò äà ñå ïî èñòâàò ñ êúðïà ñ õëàäêà âîäà è ñàïóí. Íå èçïîëçâàéòå ðàçòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíè ïðåïàðàòè. Ïî èñòâàíå íà åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè 2. ïîñòàâåòå ñúä çà ñúáèðàíå íà âîäàòà, êîÿòî ùå èçòå å (îêîëî 1,5 l) (âèæ ôèãóðàòà); 3. oòâèèòå êàïà êàòà, êàòî ÿ çàâúðòèòå â ïîñîêà îáðàòíà íà àñîâíèêîâàòà ñòðåëêà (âèæ ôèãóðàòà); 1 2 Çà èçâàæäàíå íà åêìåäæåòî íàòèñíåòå ëîñò (1) è ãî èçäúðïàèòå íàâúí(2) (âèæ ôèãóðàòà). Èçìèèòå ãî ïîä òå àùà âîäà. Òîâà ïî èñòâàíå òðÿáâà äà ñå èçâúðøâà åñòî. 4. ïî èñòåòå âíèìàòåëíî îòâúòðå; 5. çàâèèòå îòíîâî êàïà êàòà; 6. çàòâîðåòå îòíîâî ïàíåëà, êàòî ïðåäè äà ãî íàòèñíåòå ñå óâåðåòå, å ñòå ïîñòàâè ïðàâèëíî êðà åòàòà. Ïðîâåðêà íà ìàðêó à çà ñòóäåíàòà âîäà Ïðåãëåä íà áàðàáàíà Îñòàâÿéòå âèíàãè îòêðåõíàòà âðàòàòà íà ëþêà çà èçáÿãâàíå îáðàçóâàíåòî íà ëîøè ìèðèçìè. Ïðîâåðÿâàéòå ìàðêó à çà ñòóäåíàòà âîäà ïîíå âåäíúæ ãîäèøíî. Äà ñå çàìåíè, àêî å íàïóêàí è íàöåïåí, çàùîòî ïî âðåìå íà ïðàíå ãîëÿìîòî íàëÿãàíå ìîæå äà ïðåäèçâèêà âíåçàïíî ñïóêâàíå. Ïî èñòâàíå íà ïîìïàòà Ïåðàëíàòà ìàøèíà å îêîìïëåêòîâàíà ñúñ ñàìîïî èñòâàùà ñå ïîìïà, êîÿòî íÿìà íóæäà îò ïîääðúæêà. Âúçìîæíî å îáà å ìàëêè ïðåäìåòè êàòî ìîíåòè è êîï åòà äà ïîïàäíàò âúâ ôèëòúðà, êîéòî ïðåäïàçâà ïîìïàòà è ñå íàìèðà â äîëíàòà è àñò.! Óâåðåòå ñå, å öèêúëúò íà ïðàíå å çàâúðøèë è èçêëþ åòå îò êîíòàêòà. 10

11 Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì Âúçìîæíî å ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îòêàæå äà ðàáîòè. Ïðåäè äà ñå îáàäèòå íà Öåíòúðà çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå (âèæ Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå ), ïðîâåðåòå äàëè íå ñòàâà äóìà çà ëåñíî ðàçðåøèì ïðîáëåì, êàòî ñè ïîìîãíåòå ñúñ ñëåäíèÿ ñïèñúê. Ïðîáëåìè: Ïåðàëíÿòà íå ñå âêëþ âà. Âúçìîæíè ïðè èíè / Ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì: Ùåïñåëúò íå å âêëþ åí êúì åëåêòðè åñêè êîíòàêò èëè íå å äîáðå âêëþ åí çà äà ïðàâè êîíòàêò. Íÿìàòå òîê âêúùè. BG Öèêúëúò ïðàíå, íå çàïî âà. Â ïåðàëíÿòà íå ïîñòúïâà âîäà. Ïåðàëíàòà íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè è èçòî âà. Ïåðàëíÿòà íå îòâåæäà âîäà èëè íå öåíòðîôóãèðà. Ïåðàëíÿòà âèáðèðà ìíîãî ïðè öåíòðîôóãèðàíå. Ïåðàëíàòà èìà òå. Èêîíèòå, îòíàñÿùè ñå äî Òåêóùà ôàçà, ìèãàò áúðçî åäíîâðåìåííî ñúñ ñâåòëèííèÿ èíäèêàòîð ÂÊËÞ ÂÀÍÅ/ÈÇÊËÞ ÂÀÍÅ. Îáðàçóâà ñå òâúðäå ìíîãî ïÿíà. Âðàòàòà íà ïåðàëíÿòà îñòàâà çàòâîðåíà. Âðàòàòà íà ëþêà íå å çàòâîðåíà äîáðå. Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò. Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí. Ìàðêó úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å ñâúðçàí êúì êðàíà. Ìàðêó úò å ïðåãúíàò. Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí. Íÿìà âîäà ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà. Íàëÿãàíåòî å íåäîñòàòú íî. Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò. Ìàðêó úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ìîíòèðàí ìåæäó 65 è 100 ñì îò çåìÿòà (âèæ Ìîíòèðàíå ). Êðàÿò íà ìàðêó à çà ìðúñíàòà âîäà å ïîòîïåí âúâ âîäàòà (âèæ Ìîíòèðàíå ). Àêî æèëèùåòî âè ñå íàìèðà íà ïîñëåäíèòå åòàæè íà ñãðàäàòà, íàëÿãàíåòî íà ñòóäåíàòà âîäà ìîæå äà å íèñêî, ïîðàäè êîåòî ïåðàëíàòà ìàøèíà íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè è èçòî âà. Çà èçáÿãâàíå íà òîâà íåóäîáñòâî â òúðãîâñêàòà ìðåæà ñå ïðåäëàãàò ïîäõîäÿùè âúçâðàòíè êëàïàíè. Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà â ñòåíàòà íÿìà îòäóøíèê. Ïðîãðàìàòà íå ïðåäâèæäà èçòî âàíå: ñ íÿêîè ïðîãðàìè òðÿáâà äà ñå èçâúðøâà ðú íî (âèæ Ïðîãðàìè è îïöèè ). Âêëþ åíà å îïöèÿòà Ëåñíî ãëàäåíå : çà çàâúðøâàíå íà ïðîãðàìàòà ñå íàòèñêà áóòîí START/PAUSE (âèæ Ïðîãðàìè è îïöèè ). Ìàðêó úò çà ìðúñíàòà âîäà å ïðå óïåí (âèæ Ìîíòèðàíå ). Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà å çàïóøåíà. Ïðè ìîíòàæà êàçàíúò íå å áèë îòáëîêèðàí ïðàâèëíî (âèæ Ìîíòèðàíå ). Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå å íèâåëèðàíà (âèæ Ìîíòèðàíå ). Ïåðàëíàòà ìàøèíà å ïðèòèñíàòà ìåæäó ìåáåëè è ñòåíà (âèæ Ìîíòèðàíå ). Òîâàðúò íå å áàëàíñèðàí (âèæ Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà ). Ìàðêó úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å äîáðå ñâúðçàí (âèæ Ìîíòèðàíå ). åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè å çàïóøåíî (çà ïî èñòâàíîòî ìó âèæ Ïîääðúæêà è ïî èñòâàíå ). Ìàðêó úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ñâúðçàí äîáðå (âèæ Ìîíòèðàíå ). Èçêëþ åòå ïåðàëíÿòà è èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà, èç àêàèòå îêîëî 1 ìèíóòà è îòíîâî ÿ âêëþ åòå. Àêî íåèçïðàâíîñòòà ïðîäúëæàâà, îáúðíåòå ñå êúì Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå. Ïåðèëíèÿò ïðåïàðàò íå å çà àâòîìàòè íà ïåðàëíà (òðÿáâà äà èìà íàäïèñ çà àâòîìàòè íà ïåðàëíà, çà ïðàíå íà ðúêà è çà àâòîìàòè íà ïåðàëíà èëè ïîäîáåí íàäïèñ). Äîçèðàíåòî å áèëî òâúðäå ãîëÿìî. Èçïúëíåòå ïðîöåäóðàòà çà äåáëîêèðà ðú íî (âèæ Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è ïðåïîðúêè ).! Àêî ñëåä òåçè ïðîâåðêè ïðîáëåìúò íå ñå ðàçðåøè çàòâîðåòå êðàíà çà âîäàòà, èçêëþ åòå ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïîçâúíåòå â ñåðâèçà. 11

12 Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå BG Ïðåäè äà ñå ñâúðæåòå ñ òåõíè åñêèÿ ñåðâèç: Ïðîâåðåòå äàëè ìîæåòå äà ðàçðåøèòå ñàìè ïðîáëåìà (âèæ Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì ); Âêëþ åòå îòíîâî ïðîãðàìàòà è ïðîâåðåòå äàëè íåóäîáñòâîòî å îòñòðàíåíî; Â ñëó àè, å íå å, ñâúðæåòå ñå Îòîðèçèðàíèÿ Òåõíè åñêè Öåíòúð çà ñåðâèçíî îáñëóæâàíå;! Â ñëó àè íà ãðåøíà èíñòàëàöèÿ èëè íåïðàâèëíî ïîëçâàíå ìîæå äà ñå íàëîæè äà ïëàòèòå ïîïðàâêàòà.! Íèêîãà íå ñå îáðúùàéòå êúì íåîòîðèçèðàíè òåõíèöè. Ñúîáùåòå: òèïà íà ïðîáëåìà; ìîäåëà íà ìàøèíàòà (Mod.); ñåðèéíèÿ íîìåð (S/N); Òåçè ïîñëåäíè äàííè ñå íàìèðàò íà òàáåëêàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå, ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà. 12

13 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky AQXL 109 Obsah Instalace, Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje Popis zaøízení, Ovládací panel Jak provést prací cyklus, 18 Programy a volitelné funkce, 19 Tabulka programù Volitelné funkce praní Prací prostøedky a prádlo, 20 Prací prostøedek Pøíprava prádla Rady pro praní Systém automatického vyvážení náplnì Opatøení a rady, 21 Základní bezpeènostní pokyny Likvidace Manuální otevøení dvíøek s prùzorem Údržba a péèe, 22 Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení Èištìní zaøízení Èištìní dávkovaèe pracích prostøedkù Péèe o buben Èištìní èerpadla Kontrola pøítokové hadice na vodu Poruchy a zpùsob jejich odstranìní, 23 Servisní služba, 24 CZ 13

14 Instalace CZ! Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v její blízkosti.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti pøi práci.! V obálce s tímto návodem mùžete najít kromì záruky také souèástky potøebné k instalaci. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Rozbalení 1. Po rozbalení praèky zkontrolujte, zda bìhem pøepravy nedošlo k jejímu poškození. V pøípadì, že je poškozena, ji nezapojujte a obra te se na prodejce. 2. Odstraòte 4 šrouby chránící pøed poškozením bìhem pøepravy a pøíslušnou rozpìrku, které se nacházejí v zadní èásti (viz obrázek). 3. Uzavøete otvory po šroubech plastovými krytkami, které jsou v obálce. 4. Uschovejte všechny díly; v pøípadì pøepravy praèky bude tøeba provést jejich opìtovnou montáž, aby se zamezilo vnitøním poškozením.! Obaly nejsou hraèky pro dìti! Vyrovnání do vodorovné polohy 1. Praèku je tøeba umístit na rovnou a pevnou podlahu; praèka se nesmí opírat o stìnu ani o nábytek. 2. Vykompenzujte nerovnosti vyšroubováním nebo zašroubováním nožek, dokud se zaøízení nebude nacházet ve vodorovné poloze (praèka nesmí být naklonìna o více než 2 stupnì).! Dùsledné vyrovnání do vodorovné polohy zajistí stabilitu a zabrání vibracím a hluènosti, zejména ve fázi odstøeïování.! V pøípadì instalace na podlahovou krytinu nebo na koberec nastavte nožky tak, aby pod praèkou zùstal dostateèný volný prostor pro ventilaci. Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Pøipojení pøítokové hadice vody! Pøed pøipojením pøítokové hadice k rozvodu vody nechte odtéct vodu, dokud nebude prùzraèná. A 1. Pøipojte pøítokovou hadici k zaøízení prostøednictvím pøíslušné pøípojky na vodu, umístìné vpravo nahoøe (viz obrázek). 2. Vložte tìsnìní A nacházející se v obálce do koncové èásti pøítokové hadice a pøišroubujte ji ke kohoutku studené vody s otvorem se závitem 3/ 4 (viz obrázek). 3. Dbejte na to, aby hadice nebyla pøíliš ohnutá nebo stlaèená.! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji (viz vedlejší strana).! V pøípadì, že délka pøítokové hadice nebude dostateèná, obra te se na specializovanou prodejnu anebo na autorizovaný technický personál.! Nikdy nepoužívejte použité ani staré pøítokové hadice, ale hadice, které jsou souèástí pøíslušenství zaøízení. 14

15 Pøipojení vypouštìcí hadice cm Pøipojte vypouštìcí hadici k odpadovému potrubí nebo k odpadu ve stìnì, který se nachází od 65 do 100 cm nad zemí; jednoznaènì zamezte ohybu hadice.! Nepoužívejte prodlužovací kabely a rozvodky.! Kabel nesmí být ohnutý ani stlaèený.! Výmìna kabelu a zástrèky musí být svìøena výhradnì autorizovanému technickému personálu. Upozornìní! Výrobce neponese žádnou odpovìdnost za následky nerespektování uvedených pøedpisù. CZ Nebo ji zachy te na okraj umývadla èi vany a pøipevnìte ji ke kohoutku prostøednictvím držáku z pøíslušenství (viz obrázek). Volný konec vypouštìcí hadice nesmí zùstat ponoøený ve vodì.! Použití prodlužovacích hadic se nedoporuèuje; je-li to však nezbytné, prodlužovací hadice musí mít stejný prùmìr jako originální hadice a její délka nesmí pøesáhnout 150 cm. Pøipojení k elektrickému rozvodu Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky se ujistìte, že: je zásuvka uzemnìná a že vyhovuje normám; Technické údaje Model AQXL 109 Rozmìry šíøka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 58 cm je zásuvka schopna snést maximální zátìž odpovídající jmenovitému pøíkonu zaøízení, uvedenému v tabulce s technickými údaji (viz vedle); hodnota napájecího napìtí odpovídá údajùm uvedeným v tabulce s technickými údaji (viz vedle); se zásuvka shoduje se zástrèkou napájecího kabelu zaøízení. V opaèném pøípadì je tøeba dát vymìnit zásuvku anebo zástrèku.! Praèka nesmí být umístìna venku pod širým nebem, a to ani v pøípadì, že by se jednalo o místo chránìné pøed nepøízní poèasí, protože je velmi nebezpeèné vystavit ji pùsobení deštì a bouøí.! Po definitivním umístìní praèky musí zásuvka zùstat snadno pøístupná. Kapacita Napájení Pøipojení k rozvodu vody Rychlost odstøeïování Kontrolní program podle normy IEC456 Hluènost (db(a) re 1 pw) od 1 do 6 kg napìtí V 50 Hz maximální pøíkon 2100 W maximální tlak 1 MPa (10 bar) minimální tlak 0.05 MPa (0.5 bar) kapacita bubnu 52 litrù a z do 1000 otáèek za minutu program BÍLÁ BAVLNA; teplota 60 C; náplò 6 kg prádla. Toto zaøízení odpovídá následujícím normám Evropské unie: - 73/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napìtí) v platném znìní - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) v platném znìní /96/CE Praní: 54 Odstøeïování: 68 15

16 Popis zaøízení CZ DVÍØKA S PRÙZOREM MADLO DVÍØEK S PRÙZOREM OVLÁDACÍ PANEL PODSTAVEC NASTAVITELNÉ NOŽKY DVÍØKA S PRÙZOREM 20 Na otevøení dvíøek s prùzorem používejte vždy pøíslušné madlo (viz obrázek). DÁVKOVAÈ PRACÍCH PROSTØEDKÙ: Nachází se uvnitø zaøízení a je k nìmu umožnìn pøístup po otevøení dvíøek. Informace týkající se dávkování pracích prostøedkù jsou uvedeny v kapitole Prací prostøedky a prádlo.. 1. pøihrádka pro pøedpírku: použijte práškový prací prostøedek pøihrádka pro praní: 2 použijte práškový nebo tekutý prací prostøedek. V poslednì uvedeném pøípadì se doporuèuje nalít prací prostøedek tìsnì pøed spuštìním praèky. pøihrádka pro pøídavné prací prostøedky: pro tekutou aviváž nebo jiné tekuté pøídavné prostøedky. Doporuèuje se nikdy nepøekroèit maximální úroveò vyznaèenou møížkou a rozøedit koncentrovanou aviváž. 16

17 Ovládací panel CZ Otoèný knoflík PROGRAMÙ Tlaèítka a kontrolky VOLITELNÝCH FUNKCÍ Ikony FÁZE PRANÍ Tlaèítko s kontrolkou START/PAUSE Tlacítko s kontrolkou ZAPNUTÍ VYPNUTÍ a VYNULOVÁNÍ Tlaèítko TEPLOTA Tlaèítko ODSTØEÏOVÁNÍ Tlaèítko ODLOŽENÝ START Kontrolka EKO Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍØKA Tlaèítko a kontrolka ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ Tlaèítko s kontrolkou ZAPNUTÍ VYPNUTÍ a VYNULOVÁNÍ: zapnete nebo vypnete praèku krátkým stisknutím tlaèítka. Zelená kontrolka poukazuje na to, že je zaøízení zapnuto. Pro vypnutí praèky bìhem praní je tøeba držet stisknuté tlaèítko déle, pøibližnì 2 sek.; krátké nebo náhodné stisknutí neumožní vypnutí praèky. Vypnutí zaøízení bìhem praní zpùsobí zrušení probíhajícího pracího programu. Otoèný knoflík VOLBY PROGRAMU: dá se jím otáèet v obou smìrech. Abyste mohli nastavit optimální program, prohlédnìte si Tabulku programù. Bìhem pracího programu zùstane otoèný knoflík bez pohybu. Tlaèítko TEPLOTA: stisknìte za úèelem zmìny teploty; hodnota bude vyznacena prostøednictvím kontrolek nad hodnotami (viz Jak provést prací cyklus ). Tlaèítko ODSTØEÏOVÁNÍ: stisknìte za úèelem zmìny nebo vylouèení odstøeïování; hodnota bude vyznaèena prostøednictvím kontrolek nad hodnotami (viz Jak provést prací cyklus ). Tlaèítko ODLOŽENÝ START: stisknìte za úèelem odloženého startu zvoleného programu; hodnota nastaveného odložení bude vyznaèena prostøednictvím kontrolek nad hodnotami (viz Jak provést prací cyklus ). Tlaèítka a kontrolky VOLITELNÝCH FUNKCÍ: Slouží k volbì jednotlivých nabízených volitelných funkcí. Pøíslušná kontrolka zvolené volitelné funkce zùstane rozsvícena (viz Jak provést prací cyklus ). Ikony FÁZE PRANÍ: se rozsvítí a budou zobrazovat prùbìh cyklu (Praní - Máchání - Odstøeïování Závìreèné odèerpání ). Nápis se rozsvítí po ukonèení cyklu. Tlaèítko s kontrolkou START/PAUSE: když zelená kontrolka zaène pomalu blikat, stisknìte tlaèítko pro zahájení praní. Po zahájení cyklu se kontrolka rozsvítí stálým svìtlem. Pøejete-li si pøerušit praní, znovu stisknìte tlaèítko; kontrolka bude blikat oranžovým svìtlem. Když je kontrolka Zablokovaná dvíøka zhasnuta, je možné otevøít dvíøka s prùzorem. Cyklus mùžete znovu spustit z místa, v nìmž byl pøerušen, opìtovným stisknutím tlaèítka. Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍØKA: poukazuje na to, že dvíøka s prùzorem jsou zablokována. Aby bylo možné dvíøka otevøít, je tøeba pøerušit cyklus (viz následující strana). Tlaèítko a kontrolka ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ: pro aktivaci nebo zrušení zablokování ovládacího panelu držte tlaèítko stisknuté pøibližnì 2 sekundy. Rozsvícená kontrolka poukazuje na to, že je ovládací panel zablokován. Tímto zpùsobem se zamezí náhodným zmìnám programu, zejména když jsou v domácnosti dìti. Kontrolka EKO: Ikona se rozsvítí v pøípadì, že se zmìnou parametru praní dosáhne energetické úspory alespoò 10%. 17

18 Jak provést prací cyklus CZ POZNÁMKA: pøi prvním použití praèky proveïte prací cyklus bez prádla, s pracím práškem a nastaveným pracím programem pro vlnu 90 C, bez pøedpírky. 1. ZAPNÌTE ZAØÍZENÍ. Stisknìte tlaèítko. Všechny kontrolky se rozsvítí na 1 sekundu a poté zùstane rozsvícená kontrolka tlaèítka, a kontrolka START/PAUSE bude pomalu blikat. 2. NAPLÒTE PRAÈKU PRÁDLEM. Otevøete dvíøka s prùzorem. Naplòte praèku prádlem a dbejte pøitom, aby nedošlo k pøekroèení množství náplnì, uvedeného v tabulce programù na následující stranì. 3. NADÁVKUJTE PRACÍ PROSTØEDEK. Vytáhnìte dávkovaè pracích prostøedkù a naplòte prací prostøedek do pøíslušných pøihrádek zpùsobem vysvìtleným v èásti Popis zaøízení. 4. ZAVØETE DVÍØKA S PRÙZOREM. 5. ZVOLTE PRACÍ PROGRAM. Otoète OTOÈNÝ KNOFLÍK PROGRAMÙ smìrem doprava nebo doleva, až po zvolení požadovaného programu; budou pøiøazeny teploty, rychlost odstøeïování, které se dají mìnit. 6. NASTAVTE PRACÍ PROGRAM DLE VAŠICH POTØEB. Použijte k tomu pøíslušná tlaèítka ovládacího panelu: Zmìòte teplotu a/nebo odstøeïování. Zaøízení automaticky zvolí teplotu a maximální rychlost odstøeïování pøednastavené pro zvolený program, které se nesmí zvyšovat. Stisknutím tlaèítka je možné postupnì snížit teplotu až po praní ve studené vode. Stisknutím tlaèítka je možné postupnì snížit rychlost odstøeïování až po jeho úplné vylouèení. Další stisknutí tlaèítek obnoví nastavení maximálních pøednastavených hodnot. Nastavte odložený start. Pro nastavení odloženého startu zvoleného programu stisknìte víckrát tlaèítko až do rozsvícení kontrolky odpovídající zvolené dobì odložení startu. Pøi ètvrtém stisknutí tlaèítka dojde ke zrušení jeho funkce. POZN.: Po stisknutí tlaèítka START/PAUSE bude kontrolka, týkající se nastavené doby odložení, blikat (hodnota odložení se bude moci zmìnit pouze jejím snížením). Zmìòte vlastnosti cyklu. Stisknutím tlaèítek VOLITELNÝCH FUNKCÍ mùžete nastavit prací program dle vašich potøeb. Stisknìte tlaèítko za úèelem aktivace volitelné funkce; rozsvítí se pøíslušná kontrolka. Opìtovným stisknutím mùžete zvolenou volitelnou funkci zrušit; pøíslušná kontrolka zhasne.! V pøípadì, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, kontrolka zaène blikat a volitelná funkce nebude aktivována.! V pøípadì, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s jinou pøedem zvolenou funkcí, kontrolka první volitelné funkce bude blikat a bude aktivována pouze druhá, pøièemž se kontrolka zvolené funkce rozsvítí stálým svìtlem. 7. SPUS TE PROGRAM. Stisknìte tlaèítko START/PAUSE. Pøíslušná kontrolka se rozsvítí stálým svìtlem a dvíøka se zablokují (kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍØKA se rozsvítí). Bìhem pracího cyklu se postupnì rozsvítí pøíslušné ikony odpovídající jednotlivým fázím praní, které informují o prùbìhu pracího cyklu. Za úèelem zmìny programu bìhem pracího cyklu pøerušte èinnost praèky stisknutím tlaèítka START/ PAUSE; poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stisknìte tlaèítko START/PAUSE. Pro otevøení dvíøek stisknìte tlaèítko START/ PAUSE; když bude kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍØKA zhasnutá, bude možné otevøít dvíøka. Opìtovným stisknutím tlaèítka START/PAUSE uveïte znovu prací program do èinnosti z bodu, ve kterém byl pøerušen. 8. UKONÈENÍ PROGRAMU. Je oznámeno rozsvícením nápisu END. Dvíøka s prùzorem bude možné okamžitì otevøít. Když kontrolka START/PAUSE bliká, ukonèete cyklus stisknutím tlaèítka. Otevøete dvíøka, vyjmìte prádlo a vypnìte zaøízení.! Pøejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stisknìte déle tlaèítko. Cyklus bude pøerušen a zaøízení se vypne. SÁÈEK PRO PROŠÍVANÉ PØIKRÝVKY, ZÁCLONY A CHOULOSTIVÉ OBLEÈENÍ Díky speciálnímu sáèku dodávanému v rámci pøíslušenství vám Artiston umožní prát i vaše nejcennìjší a nejchoulostivìjší obleèení, pøièemž mu zaruèí maximální ochranu. V každém pøípadì doporuèujeme používat sáèek pro praní prošívaných pøikrývek a peøin s vnìjším povlakem vyrobeným ze syntetického materiálu. 18

19 Programy a volitelné funkce Tabulka programù Ikona Popis programu Max. teplota ( C) Max. Rychlost (otácky è za minutu) Prací prostredky ø Praní Avivázž Max. náplnò (Kg) Doba trvání cyklu CZ Programy pro kazdodenní ž praní BÍLÁ BAVLNA l l 6 2h 10' BAREVNÁ BAVLNA l l 6 1h 40' CHOULOSTIVÉ SYNTETICKÉ TKANINY l l 2,5 1h 10' MIX 30': K rychlému ozivení ž mírne ìznecišteného è ì prádla (nedoporucuje è se pro vlnu, hedvábí a prádlo urcené è pro rucní è praní) l l 3 35' Ekologické programy PREDPÍRKA: Ø K odstranení ì odolných skvrn. (Pridejte ø prací prostredek ø do príslušné ø prihrádky). ø l l 6 2h 40' BAVLNA l l 6 2h 25' ODOLNÉ SYNTETICKÉ TKANINY l l 2,5 1h 22' Speciální programy KOŠILE l l 2 1h 20' HEDVÁBÍ: Pro prádlo z hedvábí, viskózy, spodní prádlo l l 2 50' VLNA: Pro vlnu, kašmír atd l l 1,5 53' PERINY: Ø Pro prádlo plnené ì husím perím. ø l l 2 1h 10' Dílcí è programy Máchání odolného prádla l 6 45' Máchání choulostivého prádla l 2,5 40' Odstredování ø odolného prádla ' Odstredování ø choulostivého prádla ,5 14' Odcerpání è vody ' Údaje uvedené v tabulce mají pouze informativní charakter. Volitelné funkce praní Super Wash Díky použití vìtšího množství vody v poèáteèní fázi cyklu a díky použití delší doby tato volitelná funkce zaruèuje praní vysoké kvality.! Nelze ji aktivovat u programu Mix 30, Hedvábí, Vlna, Peøiny a Dílèí programy. Snadné žehlení Volbou této volitelné funkce budou praní a odstøeïování náležitì zmìnìny, aby se snížila tvorba záhybù. Po ukonèení cyklu praèka provede pomalé otáèení bubnu provázené blikáním kontrolek Snadné žehlení a START/PAUSE. Ukonèení cyklu se provádí stisknutím tlaèítka START/PAUSE nebo tlaèítka Snadné žehlení. V programu Hedvábí zaøízení ukonèí cyklus s prádlem namoèeným ve vodì a blikající kontrolkou Snadné žehlení. Pro odèerpání vody a vyložení prádla z praèky je tøeba stisknout tlaèítko START/ PAUSE nebo tlaèítko Snadné žehlení.! Není možné jej aktivovat u programu Vlna, Odstøeïování odolných tkanin, Odstøeïování choulostivých tkanin a Odèerpání vody. Extra máchání Volbou této volitelné funkce se zvýší úèinnost máchání a zajistí se maximální stupeò odstranìní pracího prostøedku. Je užiteèné zejména pro pokožky se zvýšenou citlivostí na prací prostøedky. Jeho použití se doporuèuje s plnì naplnìnou praèkou nebo pøi použití vysokých dávek pracího prostøedku.! Není možné jej aktivovat u programu Mix 30, Odstøeïování odolných tkanin, Odstøeïování choulostivých tkanin a Odèerpání vody. Rychlé praní Za úèelem snížení doby praní pøi souèasném zaruèení úspory vody a energie.! Není kompatibilní s volitelnou funkcí Super Wash a není jej možné aktivovat u pracích programù Mix 30, Hedvábí, Vlna a Dílèí programy. 19

20 Prací prostøedky a prádlo CZ Prací prostøedek Volba druhu a množství pracího prostøedku závisí na druhu tkaniny (bavlna, vlna, hedvábí ), na barvì, teplotì praní, stupni zneèištìní a tvrdosti vody. Správné dávkování pracího prostøedku zabraòuje plýtvání a šetøí životní prostøedí: i když se jedná o biodegradabilní látky, prací prostøedky narušují pøirozenou rovnováhu v pøírodì. Doporuèuje se: používat práškové prací prostøedky pro prádlo z bílé bavlny a pro pøedpírku. používat tekuté prací prostøedky pro choulostivé bavlnìné prádlo a pro všechny programy pøi nízké teplotì. používat jemné tekuté prací prostøedky pro praní vlny a hedvábí.! Nepoužívejte prací prostøedky urèené k ruènímu praní, protože zpùsobují tvorbu nadmìrného množství pìny. Prací prostøedek se musí nalít pøed zahájením praní do pøíslušné pøihrádky nebo do dávkovaèe, který se klade pøímo do bubnu. V tomto pøípadì není možné zvolit cyklus Bavlna s pøedpírkou. Pøíprava prádla! Pøed naložením do zaøízení prádlo dobøe rozprostøete. Rozdìlte prádlo podle druhu tkaniny (symbol na visaèce prádla) a barvy a dbejte na oddìlení barevného prádla od bílého; Vyprázdnìte kapsy a zkontrolujte knoflíky; Nepøekraèujte hodnoty povolené náplnì uvedené v Tabulce Programù, vztahující se na hmotnost suchého prádla. Kolik váží prádlo? 1 prostìradlo g 1 povlak g 1 ubrus g 1 župan g 1 ruèník g 1 džíny g 1 košile g Rady pro praní Košile: použijte pøíslušný program pro praní odlišných druhù tkanin a barev. Zajistí maximální péèi. Hedvábí: použijte pøíslušný program pro praní všeho prádla z hedvábí. Doporuèuje se použití pracího prostøedku pro choulostivé prádlo. Záclony: doporuèujeme poskládat a vložit do sáèku dodaného v rámci pøíslušenství. Použijte program Hedvábí. Vlna: Ariston je jediná praèka, která získala prestižní uznání Woolmark Platinum Care (M.0508) od The Woolmark Company, které certifikuje praní všech druhù prádla z vlny v této praèce, a to i prádla s visaèkou výhradnì ruèní praní. S použitím programu vlna je tedy možné úplnì klidnì prát veškeré prádlo z vlny se zárukou vysoké kvality. Peøiny: pøi praní prádla plnìného husím peøím, jako napøíklad nebo samostatných peøin (nepøesahujících hmotnost 2 kg), polštáøù, vìtrovek používejte pøíslušný program Peøiny. Doporuèujeme vkládat peøiny do bubnu tak, že se oba jejich okraje složí smìrem dovnitø (viz obrázky), a nepøekroèit pøitom ¾ celkového objemu samotného bubnu. Pro optimální praní doporuèujeme použít tekutý prací prostøedek a dávkovat jej prostøednictvím dávkovaèe pracích prostøedkù. Prošívané pøikrývky: na praní prošívaných pøikrývek se syntetickým povlakem používejte pøíslušný sáèek dodaný v rámci pøíslušenství a nastavte program Peøiny. Odolné skvrny: Odolné skvrny je vhodné pøed praním potøít pevným mýdlem a použít program Bavlna s pøedpírkou. Systém automatického vyvážení náplnì Pøed každým odstøeïováním buben provede otáèení rychlostí, která mírnì pøevyšuje rychlost praní, za úèelem odstranìní vibrací a kvùli rovnomìrnému rozložení náplnì. V pøípadì, že po nìkolikanásobných pokusech o vyvážení prádlo ještì nebude správnì vyváženo, zaøízení provede odstøeïování nižší rychlostí, než je pøednastavená rychlost. Za pøítomnosti nadmìrného nevyvážení praèka provede namísto odstøeïování vyvážení. Abyste dosáhli rovnomìrnìjšího rozložení náplnì a jejího správného vyvážení, doporuèujeme míchat velké a malé kusy prádla. 20

21 Opatøení a rady! Praèka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými mezinárodními bezpeènostním pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a je tøeba si je pozornì pøeèíst. Manuální otevøení dvíøek s prùzorem V pøípadì, že není možné otevøít dvíøka s prùzorem z dùvodu výpadku elektrické energie a hodláte povìsit prádlo, postupujte následovnì: CZ Základní bezpeènostní pokyny Toto zaøízení bylo navrženo výhradnì pro použití jako domácí spotøebiè. Zaøízení mohou používat pouze dospìlé osoby podle pokynù uvedených v tomto návodu. Nedotýkejte se zaøízení bosí nebo v pøípadì, že máte mokré ruce èi nohy. Nevytahujte zástrèku ze zásuvky tahem za kabel, ale uchopením za zástrèku. Nedotýkejte se odèerpávané vody, protože mùže mít velmi vysokou teplotu. Nepokoušejte se o násilné otevøení dvíøek s prùzorem: mohlo by dojít k poškození bezpeènostního mechanizmu zabraòujícího náhodnému otevøení. Pøi výskytu poruchy se v žádném pøípadì nepokoušejte o opravu vnitøních èástí zaøízení. Vždy kontrolujte, aby se dìti nepøiblížily k zaøízení, které je v èinnosti. V pøípadì potøeby pøemís ujte zaøízení ve dvou nebo ve tøech a vìnujte celé operaci zvláštní pozornost. Nikdy se nepokoušejte zaøízení pøemís ovat sami, je totiž velmi tìžké. Pøed zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je buben prázdný. Likvidace Likvidace obalových materiálù: pøi jejich odstranìní postupujte v souladu s místními pøedpisy a dbejte na možnou recyklaci. Evropská smìrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotøebièe nesmí být odkládány do bìžného netøídìného domovního odpadu. Staré spotøebièe musí být odevzdány do oddìleného sbìru, a to za úèelem recyklace a optimálního využití materiálù, které obsahují, a z dùvodu pøedcházení negativním dopadùm na lidské zdraví a životní prostøedí. Symbol pøeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. 2. Zkontrolujte, zda je hladina vody uvnitø zaøízení nižší, než je úroveò otevøení dvíøek; v opaèném pøípadì vypus te pøebyteènou vodu vypouštìcí hadicí a zachy te ji do vìdra, jak je znázornìno na obrázku. 3. Pomocí šroubováku odstraòte krycí panel nacházející se v pøední èásti praèky (viz obrázek). 4. S použitím jazýèku znázornìného na obrázku potáhnìte smìrem ven plastové táhlo za úèelem jeho uvolnìní z dorazu; souèasnì jej vytáhnìte smìrem ven, dokud neuslyšíte cvaknutí poukazující na odblokování dvíøek. 5. Otevøete dvíøka; v pøípadì, že to není ještì možné, zopakujte operaci znovu. Spotøebitelé by mìli kontaktovat pøíslušné místní úøady nebo svého prodejce ohlednì informací týkajících se správné likvidace starého zaøízení. 6. Namontujte zpìt krycí panel, pøièemž se pøed jeho pøisunutím k praèce ujistìte, že došlo k správnému zachycení háèku do pøíslušných podélných otvorù. 21

É č É Í Ř Á Ě ž š č č š š šť Ť Ý č č Ť Ť Ť č Ť č šť Í č č č š š ď ž Ť Á č Í Ó š Ž š Č Ť č Ť č Ť ď č š Č Ď ž ž š č č č Ú Š š Ť Č š ž š š č Ú š č š É Š š šš š Ť č č č č š č š Ť č č ž š č Ť č š Ť š č š č

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva. Quality generics

Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva. Quality generics Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva Quality generics Zentiva, společnost skupiny Sanofi, je mezinárodním lídrem, který vyvíjí, vyrábí a distribuuje cenově dostupné generické léky

Více

Č Ú é ž ů ů ý ý Ž č ý ě ň ý ů ý ě č ýš úč ý ý ý ý ů ě ý ů ý ů ý ý ů Ó ž ú ý é č é ý ý Ž é š ý ž č éúč č Ž č ý ž č ě ě é éú ž ý č é šť č ý šť ů Č č ý ě č ů ě ý ě Š ůč é é Ž é Š ý é Č č é ů č ý č ý č ý ž

Více

Útvar transferu technologií VUT v Brně. Historie a současnost Ing Petr Holec, CSc

Útvar transferu technologií VUT v Brně. Historie a současnost Ing Petr Holec, CSc Útvar transferu technologií VUT v Brně Historie a současnost Ing Petr Holec, CSc Začátky VUT v Brně je zřejmě první českou universitou, která se začala zajímat o transfer technologií již v roce 1993 Impulsem

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

MONITORING LETECKÝCH ZAKÁZEK

MONITORING LETECKÝCH ZAKÁZEK MONITORING LETECKÝCH ZAKÁZEK Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. si Vám tímto dovoluje představit a současně nabídnout unikátní službu spočívající v monitoringu veřejných zakázek z oblasti letectví. Služba

Více

č ú č ů ř é č č ú Úč ř š ř Šč š ř š č Š č ř č ř ř ů č ů é č é ř é č č č ů š ř ů ů é é č ř ř éč ž ř č š č ů š ř č ů č é č ř ř é č é š é ř é ř č Ž ř Š ř š ř é é ř š ř ř ř Ž ř š ř š é é č ů é Ž č č ř ř é

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

REALIZOVANÉ DODÁVKY NOSNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ FVE

REALIZOVANÉ DODÁVKY NOSNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ FVE REALIZOVANÉ DODÁVKY NOSNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ FVE V roce 2009 realizace pro fy EkoSolar s.r.o., CZ cca 10 MW FVE Miroslav CZ - 0,80 MW FVE Zhoř u Tábora CZ - 0,16 MW FVE Žákovice CZ - 1,30 MW FVE Třebíč

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Natura 2000 v České republice. Kněžičky, 3.6. 2011

Natura 2000 v České republice. Kněžičky, 3.6. 2011 Natura 2000 v České republice Kněžičky, 3.6. 2011 Obsah prezentace Dosavadní komunikace s vlastníky, nájemci a správci v průběhu vyhlašování lokalit Stav vyhlašování (finalizace) soustavy Natura 2000 v

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

é úč Á Á Č č ť č ů ř ř é úč č ů Úč é ř Úč ů úč é é ó Úč ň ť úč ů Č é š é é úč ř ř Úč Úč Í úč é úč š úč ř ů úč Í é úč úč é ů úč ů ž úč úč ř ů úč ů ž úč ÚČ Ů ů É ÚČ úč ů ř úč é úč é ř ů é ř č ž é ř ž Úč

Více

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Studie Praha, 13. listopadu, 2014 Ve spolupráci s asociací Efma jsme diskutovali růstové příležitosti a strategie s klíčovými pojišťovnami

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

včetně INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ ONLINE NAKUPOvÁNÍ

včetně INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ ONLINE NAKUPOvÁNÍ ONLINE NAKUPOvÁNÍ Mobilní telefon: s aplikací LivE-PhONE APP Webovy obchod: WWW.SChRACK.CZ T včetně INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ E N E R G I E P R Ů M Y S L B U D O v Y Z A Ř Í Z E N Í D A T A K A B E

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

ň č Ž č č č Ž č ý Ž ý Ž č č Ž ÍÍ ň č ň č č ý ů Ž š č č č ý ů Ž Ž č ý ů Ž Ž č ů š ů Í ó ůž č ú č č č ý č č š č ú Ž č ý č č č ýš Ž č čň č ď ý ý Í ýš č č ý ž š č ůž Žď ý č Ž ůž Ž č ý ú Ž č č š ů Ť ď ý Ž Š

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Fashion school II - multimedia and internet guide for international textile and clothing branch

Fashion school II - multimedia and internet guide for international textile and clothing branch Fashion school II - multimedia and internet Multimedi diáln Fashion school I + II lní a internetový průvodce pro obchodování s textilem 25. Listopad 2010, Bratislava Ladislava Zaklová Textilní zkušební

Více

č ě Š ř ě č ě Š ě č ř Š ě šč é č ř ě ž š ěž š é č ěž é ě š š ř ů ů č ě ž ě č ě ř ů ě é č é č ě ř š ř č ř é ř ě ř č ř ř é š č é č ř ě š ř š ě č š é é ž š ž ť č ř ž č é č šš ěž ů č č ěž č é é ž ěž ů č ů

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Í ó ř ř ř ý ž š é č ř Ý Úř š ý ý úř ů č ý ž Í é žš žšč š ř ž š ž š é ř ý ž ř š é é ř ý ř é č ř Ž é é ý ř ř é š é ž Š ž ř ř š ůž é Í é č é č ý ř ř ý ý ý č š úč ž ý ý ý ů ř ž ř ř ý ý ř č ř Ž ř ř ž č ý ř

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

Elektrická životnost při 230 V, 50-60Hz, AC Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) AC21 6 1

Elektrická životnost při 230 V, 50-60Hz, AC Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) AC21 6 1 Ovladače a signálky Ovladače, signálky & kontaktní oduly CE, VDE elektrická zatížitelnost (IEC 97-3. 97--1, VDE 0660 část 200, EN 6097-3, EN 6097--1) Jenovité operační napětí Zátěž V 110 230 0 00 (0-60Hz)

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

fy SUNNYWATT Praha, CZ 1,00MW fy Solar Slovakia, SK cca 7 MW FVE Mokrance I. a II. SK FVE Rimavské Janovice SK FVE Nižná Pokorádz SK

fy SUNNYWATT Praha, CZ 1,00MW fy Solar Slovakia, SK cca 7 MW FVE Mokrance I. a II. SK FVE Rimavské Janovice SK FVE Nižná Pokorádz SK REALIZOVANÉ DODÁVKY NOSNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ FVE v roce 2010 realizace pro skupinu Z-Group, CZ 53,87 MW Veselí nad Moravou CZ 17,010 MW Železárny Hrádek CZ 30,26 MW Chomutov CZ 6,00 MW Kunovice CZ

Více

Í Ý é Č Ú Č Í Ý úč č ž ě é č ě é ů é č Ý Á É Č Ž ě ž č č é č é ň ěž é é č ě č ě é ů é ž é ú ě č ž č ěž č ěž č ěž ů ěž ů é Í é ú č č ě ž é é š š é š ú ů Č Ú č úč ů č č é ů č ě ž é Ž ž é é č č č é ú é žň

Více

Nový typ vláknového laseru HXP 30

Nový typ vláknového laseru HXP 30 Nový typ vláknového laseru HXP 30 Složení laserového systému Tento typ laserového popisovacího a gravírovacího systému HXP 30 se skládá ze tří částí: - Zdrojové jednotky, obsahující: o řídící jednotku

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) 12.7.2011 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/7 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

ě ě é éč ř ě č Č úč ě ě é éč é Č Č ř č č ř é č ý úč é ý č ů ř ě ř č č Č ř ě č ř ě č ě ě ý ě úč š č Č ů č Č ů ř ě ě Š ú Č č ů Ú é ě éč ě Č č Č ř ř č ě š ý ě é ř š č č é ř š č č ř Ž é š ě č č ř č č é č č

Více

HOKEJOVÝ TÝDEN 2014. Pondělí 11.8.2014

HOKEJOVÝ TÝDEN 2014. Pondělí 11.8.2014 HOKEJOVÝ TÝDEN 2014 Pondělí 11.8.2014 SK I. 8:00 příchod na ZS registrace 13:15-14:15 Teambuilding /zimní stadion, ev. okolí/ 14:30 svačina 16:30 odchod na minigolf /Skalka/ 17:00-18:30 Minigolf /Skalka

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha.

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha. » KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO «VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA www.unipro-alpha.com Praktické pro každý den. RYCHLÁ PŘÍPRAVA VE 3 KROCÍCH NAPLNĚNÍ Velký užitečný objem

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004. 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE CP-7004 1. vydání únor 2008 1 st edition - February 2008 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

ě é ě ě ř ě ě č é č ž ě č č Í ó Ó ě Ž é š é č é ž ž č ě ě š ž č é č ř Ž Í ů ž ě ě ů ůž ř é ř é ě ž ě č ě ř ěř é ů ě é č č Č č ň ě ž ř é ě č é ů ř ř ů š Č č ř š ů č ě ů é č ě ž é ů ř š é ú ž ě ě č ů é ř

Více

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Eva Zamrazilová členka bankovní rady Vysoká škola ekonomická Praha, 14.1.2010 Specifika současné finanční krize Rozšířila se z relativně málo

Více

ŠPIČKOVÝ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM POTVRZEN

ŠPIČKOVÝ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM POTVRZEN Č. 13/2015 25. srpna 2015 VIENNA INSURANCE GROUP V 1. POLOLETÍ 2015: ŠPIČKOVÝ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM POTVRZEN Pojistné bez jednorázově placeného životního pojištění solidní růst o 2,2% Combined

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014

VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 Č. 16/2014 18. listopadu 2014 Nárůst zisku o 36,4% na 430,8 mil. EUR Výsledek na akcii vzrostl o 65,5% na 3,26 EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 7,0

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Snímače hladiny - CE2265-2014/03 SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Měření výšky hladiny kapalných i sypkých látek. Délka sondy min. 300 mm, max. 5000 mm (tyčová verze), min. 500 mm, max. 25000 mm

Více

Držáky a příslušenství pro řadu AutoDome

Držáky a příslušenství pro řadu AutoDome Video Držáky a příslšenství pro řad AtoDome Držáky a příslšenství pro řad AtoDome www.boschsecritysystems.cz Modly napájení 24 V AC, 120 V AC a 230 V AC Držáky pro závěsno montáž na stěn, do roh, na slop,

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

MARKETINGOVÝ PRŮZKUM NA TRHU OKEN MARKETING RESEARCH OF WINDOW MARKET. Jaromír Štůsek

MARKETINGOVÝ PRŮZKUM NA TRHU OKEN MARKETING RESEARCH OF WINDOW MARKET. Jaromír Štůsek MARKETINGOVÝ PRŮZKUM NA TRHU OKEN MARKETING RESEARCH OF WINDOW MARKET Jaromír Štůsek Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu a srovnání situace na trhu oken v západní a východní Evropě. V úvodní části

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055 Návod k použití Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér je nejlepší řešení pro domácí síť. Není potřeba žádná instalace softwaru ani ovladačů. Produkt pracuje

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble St 28. bře 2012 Čt 29. bře 2012 So 31. bře 2012 Čt 5. dub 2012 Pá 6. dub 2012 Pá 13. dub 2012 Ne 22. dub 2012 Po 23. dub 2012 19:30 K Karlovy Vary A.Vivaldi: Zkouška harmonie a nápadu Kde: Galerie umení

Více

š ě ě č š š š ů š Í š ň ě š šč š Ť š ě č č š č ó č č š č ě ů ň ě š č ě ů ž š ň ž ň č ě ě ž ě ž ě š ď ě ě š ž ž Ř č ě č š ů ů ě š š č ě ě Ž Í š ě ě ů ů š ž ů ů ů Í ě š ě ů ž š ů ž ů ď ě ž ž ě ěž šť ž č

Více

É ÍČ úýě Ú ř Ě č ř ž ř š š š ú ý č č ýň Ú ž š č ž ž č š č č ž š š š č ž ž ž š š š š š ň š ž š ž ž č č č č ž š Ú č ž ž š š ž š ž š č š č č š š ť ť ž ž Ť ž ž č ž č Š č č č č ž č ž č ž č š š č č š ó ž č ú

Více

Obchodování s emisními povolenkami a elektřinou

Obchodování s emisními povolenkami a elektřinou Obchodování s emisními povolenkami a elektřinou Listopad 2011 www.carbonwarehouse.eu Partner of Obsah 1. O nás 3 i. O nás 4 ii. Historie společnosti a reference 5 2. Naše predikce 6 i. Naše predikce: EUA

Více

Technická specifikace SMS Platby

Technická specifikace SMS Platby Technická specifikace SMS Platby Dokumentace představuje kompletní připojení MO/MT platebních SMS. Pro připojení SMS Platby je třeba na straně partnera připravit komunikační skript pro příjem SMS a následně

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Seznam organizací, které hledají partnera pro mezinárodní výměnu mládeže.

Seznam organizací, které hledají partnera pro mezinárodní výměnu mládeže. Seznam organizací, které hledají partnera pro mezinárodní výměnu mládeže. Estonsko (řazeno abecedně dle zemí) Název skupiny: Youth center Kontaktní osoba: Auli Uiboupin Adresa: Rämsi, Puhja municipality,

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Přední řešení systému pro buněčné zpracování. Výhody. Oblasti aplikace. - největší výběr cytocentrifug. - největší výběr rotorů

Přední řešení systému pro buněčné zpracování. Výhody. Oblasti aplikace. - největší výběr cytocentrifug. - největší výběr rotorů Přední řešení systému pro buněčné zpracování Výhody - největší výběr cytocentrifug - největší výběr rotorů - rychloupínání pro rychlejší průběh manipulace - největší výběr spotřebního materiálu pro veškeré

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

Bude mít Česká republika v roce 2017 EETS?

Bude mít Česká republika v roce 2017 EETS? Bude mít Česká republika v roce 2017 EETS? Mít to či nemít to, to je oč tu běží... William D. G. Move Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. Fakulta dopravní ČVUT v Praze jirovsky@fd.cvut.cz ČR je součástí EU

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více