AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze"

Transkript

1 AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze

2 AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení doporučujeme: Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

3 Návod k použití PRAÈKA Èesky AQXL 109 Obsah Instalace, Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje Popis zaøízení, Ovládací panel Jak provést prací cyklus, 18 Programy a volitelné funkce, 19 Tabulka programù Volitelné funkce praní Prací prostøedky a prádlo, 20 Prací prostøedek Pøíprava prádla Rady pro praní Systém automatického vyvážení náplnì Opatøení a rady, 21 Základní bezpeènostní pokyny Likvidace Manuální otevøení dvíøek s prùzorem Údržba a péèe, 22 Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení Èištìní zaøízení Èištìní dávkovaèe pracích prostøedkù Péèe o buben Èištìní èerpadla Kontrola pøítokové hadice na vodu Poruchy a zpùsob jejich odstranìní, 23 Servisní služba, 24 13

4 Instalace! Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v její blízkosti.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti pøi práci.! V obálce s tímto návodem mùžete najít kromì záruky také souèástky potøebné k instalaci. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Rozbalení 1. Po rozbalení praèky zkontrolujte, zda bìhem pøepravy nedošlo k jejímu poškození. V pøípadì, že je poškozena, ji nezapojujte a obra te se na prodejce. 2. Odstraòte 4 šrouby chránící pøed poškozením bìhem pøepravy a pøíslušnou rozpìrku, které se nacházejí v zadní èásti (viz obrázek). 3. Uzavøete otvory po šroubech plastovými krytkami, které jsou v obálce. 4. Uschovejte všechny díly; v pøípadì pøepravy praèky bude tøeba provést jejich opìtovnou montáž, aby se zamezilo vnitøním poškozením.! Obaly nejsou hraèky pro dìti! Vyrovnání do vodorovné polohy 1. Praèku je tøeba umístit na rovnou a pevnou podlahu; praèka se nesmí opírat o stìnu ani o nábytek. 2. Vykompenzujte nerovnosti vyšroubováním nebo zašroubováním nožek, dokud se zaøízení nebude nacházet ve vodorovné poloze (praèka nesmí být naklonìna o více než 2 stupnì).! Dùsledné vyrovnání do vodorovné polohy zajistí stabilitu a zabrání vibracím a hluènosti, zejména ve fázi odstøeïování.! V pøípadì instalace na podlahovou krytinu nebo na koberec nastavte nožky tak, aby pod praèkou zùstal dostateèný volný prostor pro ventilaci. Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Pøipojení pøítokové hadice vody! Pøed pøipojením pøítokové hadice k rozvodu vody nechte odtéct vodu, dokud nebude prùzraèná. A 1. Pøipojte pøítokovou hadici k zaøízení prostøednictvím pøíslušné pøípojky na vodu, umístìné vpravo nahoøe (viz obrázek). 2. Vložte tìsnìní A nacházející se v obálce do koncové èásti pøítokové hadice a pøišroubujte ji ke kohoutku studené vody s otvorem se závitem 3/ 4 (viz obrázek). 3. Dbejte na to, aby hadice nebyla pøíliš ohnutá nebo stlaèená.! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji (viz vedlejší strana).! V pøípadì, že délka pøítokové hadice nebude dostateèná, obra te se na specializovanou prodejnu anebo na autorizovaný technický personál.! Nikdy nepoužívejte použité ani staré pøítokové hadice, ale hadice, které jsou souèástí pøíslušenství zaøízení. 14

5 Pøipojení vypouštìcí hadice cm Pøipojte vypouštìcí hadici k odpadovému potrubí nebo k odpadu ve stìnì, který se nachází od 65 do 100 cm nad zemí; jednoznaènì zamezte ohybu hadice.! Nepoužívejte prodlužovací kabely a rozvodky.! Kabel nesmí být ohnutý ani stlaèený.! Výmìna kabelu a zástrèky musí být svìøena výhradnì autorizovanému technickému personálu. Upozornìní! Výrobce neponese žádnou odpovìdnost za následky nerespektování uvedených pøedpisù. Nebo ji zachy te na okraj umývadla èi vany a pøipevnìte ji ke kohoutku prostøednictvím držáku z pøíslušenství (viz obrázek). Volný konec vypouštìcí hadice nesmí zùstat ponoøený ve vodì.! Použití prodlužovacích hadic se nedoporuèuje; je-li to však nezbytné, prodlužovací hadice musí mít stejný prùmìr jako originální hadice a její délka nesmí pøesáhnout 150 cm. Pøipojení k elektrickému rozvodu Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky se ujistìte, že: je zásuvka uzemnìná a že vyhovuje normám; Technické údaje Model AQXL 109 Rozmìry šíøka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 58 cm je zásuvka schopna snést maximální zátìž odpovídající jmenovitému pøíkonu zaøízení, uvedenému v tabulce s technickými údaji (viz vedle); hodnota napájecího napìtí odpovídá údajùm uvedeným v tabulce s technickými údaji (viz vedle); se zásuvka shoduje se zástrèkou napájecího kabelu zaøízení. V opaèném pøípadì je tøeba dát vymìnit zásuvku anebo zástrèku.! Praèka nesmí být umístìna venku pod širým nebem, a to ani v pøípadì, že by se jednalo o místo chránìné pøed nepøízní poèasí, protože je velmi nebezpeèné vystavit ji pùsobení deštì a bouøí.! Po definitivním umístìní praèky musí zásuvka zùstat snadno pøístupná. Kapacita Napájení Pøipojení k rozvodu vody Rychlost odstøeïování Kontrolní program podle normy IEC456 Hluènost (db(a) re 1 pw) od 1 do 6 kg napìtí V 50 Hz maximální pøíkon 2100 W maximální tlak 1 MPa (10 bar) minimální tlak 0.05 MPa (0.5 bar) kapacita bubnu 52 litrù a z do 1000 otáèek za minutu program BÍLÁ BAVLNA; teplota 60 C; náplò 6 kg prádla. Toto zaøízení odpovídá následujícím normám Evropské unie: - 73/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napìtí) v platném znìní - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) v platném znìní /96/CE Praní: 54 Odstøeïování: 68 15

6 Popis zaøízení DVÍØKA S PRÙZOREM MADLO DVÍØEK S PRÙZOREM OVLÁDACÍ PANEL PODSTAVEC NASTAVITELNÉ NOŽKY DVÍØKA S PRÙZOREM 20 Na otevøení dvíøek s prùzorem používejte vždy pøíslušné madlo (viz obrázek). DÁVKOVAÈ PRACÍCH PROSTØEDKÙ: Nachází se uvnitø zaøízení a je k nìmu umožnìn pøístup po otevøení dvíøek. Informace týkající se dávkování pracích prostøedkù jsou uvedeny v kapitole Prací prostøedky a prádlo.. 1. pøihrádka pro pøedpírku: použijte práškový prací prostøedek pøihrádka pro praní: 2 použijte práškový nebo tekutý prací prostøedek. V poslednì uvedeném pøípadì se doporuèuje nalít prací prostøedek tìsnì pøed spuštìním praèky. pøihrádka pro pøídavné prací prostøedky: pro tekutou aviváž nebo jiné tekuté pøídavné prostøedky. Doporuèuje se nikdy nepøekroèit maximální úroveò vyznaèenou møížkou a rozøedit koncentrovanou aviváž. 16

7 Ovládací panel Otoèný knoflík PROGRAMÙ Tlaèítka a kontrolky VOLITELNÝCH FUNKCÍ Ikony FÁZE PRANÍ Tlaèítko s kontrolkou START/PAUSE Tlacítko s kontrolkou ZAPNUTÍ VYPNUTÍ a VYNULOVÁNÍ Tlaèítko TEPLOTA Tlaèítko ODSTØEÏOVÁNÍ Tlaèítko ODLOŽENÝ START Kontrolka EKO Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍØKA Tlaèítko a kontrolka ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ Tlaèítko s kontrolkou ZAPNUTÍ VYPNUTÍ a VYNULOVÁNÍ: zapnete nebo vypnete praèku krátkým stisknutím tlaèítka. Zelená kontrolka poukazuje na to, že je zaøízení zapnuto. Pro vypnutí praèky bìhem praní je tøeba držet stisknuté tlaèítko déle, pøibližnì 2 sek.; krátké nebo náhodné stisknutí neumožní vypnutí praèky. Vypnutí zaøízení bìhem praní zpùsobí zrušení probíhajícího pracího programu. Otoèný knoflík VOLBY PROGRAMU: dá se jím otáèet v obou smìrech. Abyste mohli nastavit optimální program, prohlédnìte si Tabulku programù. Bìhem pracího programu zùstane otoèný knoflík bez pohybu. Tlaèítko TEPLOTA: stisknìte za úèelem zmìny teploty; hodnota bude vyznacena prostøednictvím kontrolek nad hodnotami (viz Jak provést prací cyklus ). Tlaèítko ODSTØEÏOVÁNÍ: stisknìte za úèelem zmìny nebo vylouèení odstøeïování; hodnota bude vyznaèena prostøednictvím kontrolek nad hodnotami (viz Jak provést prací cyklus ). Tlaèítko ODLOŽENÝ START: stisknìte za úèelem odloženého startu zvoleného programu; hodnota nastaveného odložení bude vyznaèena prostøednictvím kontrolek nad hodnotami (viz Jak provést prací cyklus ). Tlaèítka a kontrolky VOLITELNÝCH FUNKCÍ: Slouží k volbì jednotlivých nabízených volitelných funkcí. Pøíslušná kontrolka zvolené volitelné funkce zùstane rozsvícena (viz Jak provést prací cyklus ). Ikony FÁZE PRANÍ: se rozsvítí a budou zobrazovat prùbìh cyklu (Praní - Máchání - Odstøeïování Závìreèné odèerpání ). Nápis se rozsvítí po ukonèení cyklu. Tlaèítko s kontrolkou START/PAUSE: když zelená kontrolka zaène pomalu blikat, stisknìte tlaèítko pro zahájení praní. Po zahájení cyklu se kontrolka rozsvítí stálým svìtlem. Pøejete-li si pøerušit praní, znovu stisknìte tlaèítko; kontrolka bude blikat oranžovým svìtlem. Když je kontrolka Zablokovaná dvíøka zhasnuta, je možné otevøít dvíøka s prùzorem. Cyklus mùžete znovu spustit z místa, v nìmž byl pøerušen, opìtovným stisknutím tlaèítka. Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍØKA: poukazuje na to, že dvíøka s prùzorem jsou zablokována. Aby bylo možné dvíøka otevøít, je tøeba pøerušit cyklus (viz následující strana). Tlaèítko a kontrolka ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ: pro aktivaci nebo zrušení zablokování ovládacího panelu držte tlaèítko stisknuté pøibližnì 2 sekundy. Rozsvícená kontrolka poukazuje na to, že je ovládací panel zablokován. Tímto zpùsobem se zamezí náhodným zmìnám programu, zejména když jsou v domácnosti dìti. Kontrolka EKO: Ikona se rozsvítí v pøípadì, že se zmìnou parametru praní dosáhne energetické úspory alespoò 10%. 17

8 Jak provést prací cyklus POZNÁMKA: pøi prvním použití praèky proveïte prací cyklus bez prádla, s pracím práškem a nastaveným pracím programem pro vlnu 90 C, bez pøedpírky. 1. ZAPNÌTE ZAØÍZENÍ. Stisknìte tlaèítko. Všechny kontrolky se rozsvítí na 1 sekundu a poté zùstane rozsvícená kontrolka tlaèítka, a kontrolka START/PAUSE bude pomalu blikat. 2. NAPLÒTE PRAÈKU PRÁDLEM. Otevøete dvíøka s prùzorem. Naplòte praèku prádlem a dbejte pøitom, aby nedošlo k pøekroèení množství náplnì, uvedeného v tabulce programù na následující stranì. 3. NADÁVKUJTE PRACÍ PROSTØEDEK. Vytáhnìte dávkovaè pracích prostøedkù a naplòte prací prostøedek do pøíslušných pøihrádek zpùsobem vysvìtleným v èásti Popis zaøízení. 4. ZAVØETE DVÍØKA S PRÙZOREM. 5. ZVOLTE PRACÍ PROGRAM. Otoète OTOÈNÝ KNOFLÍK PROGRAMÙ smìrem doprava nebo doleva, až po zvolení požadovaného programu; budou pøiøazeny teploty, rychlost odstøeïování, které se dají mìnit. 6. NASTAVTE PRACÍ PROGRAM DLE VAŠICH POTØEB. Použijte k tomu pøíslušná tlaèítka ovládacího panelu: Zmìòte teplotu a/nebo odstøeïování. Zaøízení automaticky zvolí teplotu a maximální rychlost odstøeïování pøednastavené pro zvolený program, které se nesmí zvyšovat. Stisknutím tlaèítka je možné postupnì snížit teplotu až po praní ve studené vode. Stisknutím tlaèítka je možné postupnì snížit rychlost odstøeïování až po jeho úplné vylouèení. Další stisknutí tlaèítek obnoví nastavení maximálních pøednastavených hodnot. Nastavte odložený start. Pro nastavení odloženého startu zvoleného programu stisknìte víckrát tlaèítko až do rozsvícení kontrolky odpovídající zvolené dobì odložení startu. Pøi ètvrtém stisknutí tlaèítka dojde ke zrušení jeho funkce. POZN.: Po stisknutí tlaèítka START/PAUSE bude kontrolka, týkající se nastavené doby odložení, blikat (hodnota odložení se bude moci zmìnit pouze jejím snížením). Zmìòte vlastnosti cyklu. Stisknutím tlaèítek VOLITELNÝCH FUNKCÍ mùžete nastavit prací program dle vašich potøeb. Stisknìte tlaèítko za úèelem aktivace volitelné funkce; rozsvítí se pøíslušná kontrolka. Opìtovným stisknutím mùžete zvolenou volitelnou funkci zrušit; pøíslušná kontrolka zhasne.! V pøípadì, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, kontrolka zaène blikat a volitelná funkce nebude aktivována.! V pøípadì, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s jinou pøedem zvolenou funkcí, kontrolka první volitelné funkce bude blikat a bude aktivována pouze druhá, pøièemž se kontrolka zvolené funkce rozsvítí stálým svìtlem. 7. SPUS TE PROGRAM. Stisknìte tlaèítko START/PAUSE. Pøíslušná kontrolka se rozsvítí stálým svìtlem a dvíøka se zablokují (kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍØKA se rozsvítí). Bìhem pracího cyklu se postupnì rozsvítí pøíslušné ikony odpovídající jednotlivým fázím praní, které informují o prùbìhu pracího cyklu. Za úèelem zmìny programu bìhem pracího cyklu pøerušte èinnost praèky stisknutím tlaèítka START/ PAUSE; poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stisknìte tlaèítko START/PAUSE. Pro otevøení dvíøek stisknìte tlaèítko START/ PAUSE; když bude kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍØKA zhasnutá, bude možné otevøít dvíøka. Opìtovným stisknutím tlaèítka START/PAUSE uveïte znovu prací program do èinnosti z bodu, ve kterém byl pøerušen. 8. UKONÈENÍ PROGRAMU. Je oznámeno rozsvícením nápisu END. Dvíøka s prùzorem bude možné okamžitì otevøít. Když kontrolka START/PAUSE bliká, ukonèete cyklus stisknutím tlaèítka. Otevøete dvíøka, vyjmìte prádlo a vypnìte zaøízení.! Pøejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stisknìte déle tlaèítko. Cyklus bude pøerušen a zaøízení se vypne. SÁÈEK PRO PROŠÍVANÉ PØIKRÝVKY, ZÁCLONY A CHOULOSTIVÉ OBLEÈENÍ Díky speciálnímu sáèku dodávanému v rámci pøíslušenství vám Artiston umožní prát i vaše nejcennìjší a nejchoulostivìjší obleèení, pøièemž mu zaruèí maximální ochranu. V každém pøípadì doporuèujeme používat sáèek pro praní prošívaných pøikrývek a peøin s vnìjším povlakem vyrobeným ze syntetického materiálu. 18

9 Programy a volitelné funkce Tabulka programù Ikona Popis programu Max. teplota ( C) Max. Rychlost (otácky è za minutu) Prací prostredky ø Praní Avivázž Max. náplnò (Kg) Doba trvání cyklu Programy pro kazdodenní ž praní BÍLÁ BAVLNA l l 6 2h 10' BAREVNÁ BAVLNA l l 6 1h 40' CHOULOSTIVÉ SYNTETICKÉ TKANINY l l 2,5 1h 10' MIX 30': K rychlému ozivení ž mírne ìznecišteného è ì prádla (nedoporucuje è se pro vlnu, hedvábí a prádlo urcené è pro rucní è praní) l l 3 35' Ekologické programy PREDPÍRKA: Ø K odstranení ì odolných skvrn. (Pridejte ø prací prostredek ø do príslušné ø prihrádky). ø l l 6 2h 40' BAVLNA l l 6 2h 25' ODOLNÉ SYNTETICKÉ TKANINY l l 2,5 1h 22' Speciální programy KOŠILE l l 2 1h 20' HEDVÁBÍ: Pro prádlo z hedvábí, viskózy, spodní prádlo l l 2 50' VLNA: Pro vlnu, kašmír atd l l 1,5 53' PERINY: Ø Pro prádlo plnené ì husím perím. ø l l 2 1h 10' Dílcí è programy Máchání odolného prádla l 6 45' Máchání choulostivého prádla l 2,5 40' Odstredování ø odolného prádla ' Odstredování ø choulostivého prádla ,5 14' Odcerpání è vody ' Údaje uvedené v tabulce mají pouze informativní charakter. Volitelné funkce praní Super Wash Díky použití vìtšího množství vody v poèáteèní fázi cyklu a díky použití delší doby tato volitelná funkce zaruèuje praní vysoké kvality.! Nelze ji aktivovat u programu Mix 30, Hedvábí, Vlna, Peøiny a Dílèí programy. Snadné žehlení Volbou této volitelné funkce budou praní a odstøeïování náležitì zmìnìny, aby se snížila tvorba záhybù. Po ukonèení cyklu praèka provede pomalé otáèení bubnu provázené blikáním kontrolek Snadné žehlení a START/PAUSE. Ukonèení cyklu se provádí stisknutím tlaèítka START/PAUSE nebo tlaèítka Snadné žehlení. V programu Hedvábí zaøízení ukonèí cyklus s prádlem namoèeným ve vodì a blikající kontrolkou Snadné žehlení. Pro odèerpání vody a vyložení prádla z praèky je tøeba stisknout tlaèítko START/ PAUSE nebo tlaèítko Snadné žehlení.! Není možné jej aktivovat u programu Vlna, Odstøeïování odolných tkanin, Odstøeïování choulostivých tkanin a Odèerpání vody. Extra máchání Volbou této volitelné funkce se zvýší úèinnost máchání a zajistí se maximální stupeò odstranìní pracího prostøedku. Je užiteèné zejména pro pokožky se zvýšenou citlivostí na prací prostøedky. Jeho použití se doporuèuje s plnì naplnìnou praèkou nebo pøi použití vysokých dávek pracího prostøedku.! Není možné jej aktivovat u programu Mix 30, Odstøeïování odolných tkanin, Odstøeïování choulostivých tkanin a Odèerpání vody. Rychlé praní Za úèelem snížení doby praní pøi souèasném zaruèení úspory vody a energie.! Není kompatibilní s volitelnou funkcí Super Wash a není jej možné aktivovat u pracích programù Mix 30, Hedvábí, Vlna a Dílèí programy. 19

10 Prací prostøedky a prádlo Prací prostøedek Volba druhu a množství pracího prostøedku závisí na druhu tkaniny (bavlna, vlna, hedvábí ), na barvì, teplotì praní, stupni zneèištìní a tvrdosti vody. Správné dávkování pracího prostøedku zabraòuje plýtvání a šetøí životní prostøedí: i když se jedná o biodegradabilní látky, prací prostøedky narušují pøirozenou rovnováhu v pøírodì. Doporuèuje se: používat práškové prací prostøedky pro prádlo z bílé bavlny a pro pøedpírku. používat tekuté prací prostøedky pro choulostivé bavlnìné prádlo a pro všechny programy pøi nízké teplotì. používat jemné tekuté prací prostøedky pro praní vlny a hedvábí.! Nepoužívejte prací prostøedky urèené k ruènímu praní, protože zpùsobují tvorbu nadmìrného množství pìny. Prací prostøedek se musí nalít pøed zahájením praní do pøíslušné pøihrádky nebo do dávkovaèe, který se klade pøímo do bubnu. V tomto pøípadì není možné zvolit cyklus Bavlna s pøedpírkou. Pøíprava prádla! Pøed naložením do zaøízení prádlo dobøe rozprostøete. Rozdìlte prádlo podle druhu tkaniny (symbol na visaèce prádla) a barvy a dbejte na oddìlení barevného prádla od bílého; Vyprázdnìte kapsy a zkontrolujte knoflíky; Nepøekraèujte hodnoty povolené náplnì uvedené v Tabulce Programù, vztahující se na hmotnost suchého prádla. Kolik váží prádlo? 1 prostìradlo g 1 povlak g 1 ubrus g 1 župan g 1 ruèník g 1 džíny g 1 košile g Rady pro praní Košile: použijte pøíslušný program pro praní odlišných druhù tkanin a barev. Zajistí maximální péèi. Hedvábí: použijte pøíslušný program pro praní všeho prádla z hedvábí. Doporuèuje se použití pracího prostøedku pro choulostivé prádlo. Záclony: doporuèujeme poskládat a vložit do sáèku dodaného v rámci pøíslušenství. Použijte program Hedvábí. Vlna: Ariston je jediná praèka, která získala prestižní uznání Woolmark Platinum Care (M.0508) od The Woolmark Company, které certifikuje praní všech druhù prádla z vlny v této praèce, a to i prádla s visaèkou výhradnì ruèní praní. S použitím programu vlna je tedy možné úplnì klidnì prát veškeré prádlo z vlny se zárukou vysoké kvality. Peøiny: pøi praní prádla plnìného husím peøím, jako napøíklad nebo samostatných peøin (nepøesahujících hmotnost 2 kg), polštáøù, vìtrovek používejte pøíslušný program Peøiny. Doporuèujeme vkládat peøiny do bubnu tak, že se oba jejich okraje složí smìrem dovnitø (viz obrázky), a nepøekroèit pøitom ¾ celkového objemu samotného bubnu. Pro optimální praní doporuèujeme použít tekutý prací prostøedek a dávkovat jej prostøednictvím dávkovaèe pracích prostøedkù. Prošívané pøikrývky: na praní prošívaných pøikrývek se syntetickým povlakem používejte pøíslušný sáèek dodaný v rámci pøíslušenství a nastavte program Peøiny. Odolné skvrny: Odolné skvrny je vhodné pøed praním potøít pevným mýdlem a použít program Bavlna s pøedpírkou. Systém automatického vyvážení náplnì Pøed každým odstøeïováním buben provede otáèení rychlostí, která mírnì pøevyšuje rychlost praní, za úèelem odstranìní vibrací a kvùli rovnomìrnému rozložení náplnì. V pøípadì, že po nìkolikanásobných pokusech o vyvážení prádlo ještì nebude správnì vyváženo, zaøízení provede odstøeïování nižší rychlostí, než je pøednastavená rychlost. Za pøítomnosti nadmìrného nevyvážení praèka provede namísto odstøeïování vyvážení. Abyste dosáhli rovnomìrnìjšího rozložení náplnì a jejího správného vyvážení, doporuèujeme míchat velké a malé kusy prádla. 20

11 Opatøení a rady! Praèka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými mezinárodními bezpeènostním pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a je tøeba si je pozornì pøeèíst. Manuální otevøení dvíøek s prùzorem V pøípadì, že není možné otevøít dvíøka s prùzorem z dùvodu výpadku elektrické energie a hodláte povìsit prádlo, postupujte následovnì: Základní bezpeènostní pokyny Toto zaøízení bylo navrženo výhradnì pro použití jako domácí spotøebiè. Zaøízení mohou používat pouze dospìlé osoby podle pokynù uvedených v tomto návodu. Nedotýkejte se zaøízení bosí nebo v pøípadì, že máte mokré ruce èi nohy. Nevytahujte zástrèku ze zásuvky tahem za kabel, ale uchopením za zástrèku. Nedotýkejte se odèerpávané vody, protože mùže mít velmi vysokou teplotu. Nepokoušejte se o násilné otevøení dvíøek s prùzorem: mohlo by dojít k poškození bezpeènostního mechanizmu zabraòujícího náhodnému otevøení. Pøi výskytu poruchy se v žádném pøípadì nepokoušejte o opravu vnitøních èástí zaøízení. Vždy kontrolujte, aby se dìti nepøiblížily k zaøízení, které je v èinnosti. V pøípadì potøeby pøemís ujte zaøízení ve dvou nebo ve tøech a vìnujte celé operaci zvláštní pozornost. Nikdy se nepokoušejte zaøízení pøemís ovat sami, je totiž velmi tìžké. Pøed zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je buben prázdný. Likvidace Likvidace obalových materiálù: pøi jejich odstranìní postupujte v souladu s místními pøedpisy a dbejte na možnou recyklaci. Evropská smìrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotøebièe nesmí být odkládány do bìžného netøídìného domovního odpadu. Staré spotøebièe musí být odevzdány do oddìleného sbìru, a to za úèelem recyklace a optimálního využití materiálù, které obsahují, a z dùvodu pøedcházení negativním dopadùm na lidské zdraví a životní prostøedí. Symbol pøeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. 2. Zkontrolujte, zda je hladina vody uvnitø zaøízení nižší, než je úroveò otevøení dvíøek; v opaèném pøípadì vypus te pøebyteènou vodu vypouštìcí hadicí a zachy te ji do vìdra, jak je znázornìno na obrázku. 3. Pomocí šroubováku odstraòte krycí panel nacházející se v pøední èásti praèky (viz obrázek). 4. S použitím jazýèku znázornìného na obrázku potáhnìte smìrem ven plastové táhlo za úèelem jeho uvolnìní z dorazu; souèasnì jej vytáhnìte smìrem ven, dokud neuslyšíte cvaknutí poukazující na odblokování dvíøek. 5. Otevøete dvíøka; v pøípadì, že to není ještì možné, zopakujte operaci znovu. Spotøebitelé by mìli kontaktovat pøíslušné místní úøady nebo svého prodejce ohlednì informací týkajících se správné likvidace starého zaøízení. 6. Namontujte zpìt krycí panel, pøièemž se pøed jeho pøisunutím k praèce ujistìte, že došlo k správnému zachycení háèku do pøíslušných podélných otvorù. 21

12 Údržba a péèe Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení Po každém praní uzavøete pøívod vody. Tímto zpùsobem dochází k omezení opotøebení zaøízení rozvodu vody a ke snížení nebezpeèí úniku vody. Pøed zahájením èištìní praèky a bìhem operací údržby je tøeba vytáhnout zástrèku pøívodního kabelu ze zásuvky. Pøístup ke vstupní èásti èerpadla: 1. pomocí šroubováku odstraòte krycí panel nacházející se v pøední èásti praèky (viz obrázek); Èištìní zaøízení Vnìjší èásti a èásti z gumy se mohou èistit hadrem navlhèeným ve vlažné vodì a saponátu. Nepoužívejte rozpouštìdla nebo abrazivní prostøedky. Èištìní dávkovaèe pracích prostøedkù 1 2 Za úèelem vytažení zásuvky stisknìte páèku (1) a potáhnìte zásuvku smìrem ven (2) (viz obrázek). Umyjte ji pod proudem vody; tento druh vyèištìní je tøeba vykonávat pravidelnì. 2. pøipravte nádobu na zachycení vody, která vyteèe ven (pøibližnì 1,5 l) (viz obrázek); 3. odšroubujte horní kryt otáèením proti smìru hodinových ruèièek (viz obrázek); 4. dokonale vyèistìte vnitøek; 5. nasaïte zpìt horní kryt; 6. namontujte zpìt krycí panel, pøièemž se pøed jeho pøisunutím k praèce ujistìte, že došlo k správnému zachycení háèku do pøíslušných otvorù. Péèe o buben Dvíøka s prùzorem ponechte pokaždé pootevøená, aby se zabránilo tvorbì nepøíjemných zápachù. Èištìní èerpadla Souèástí praèky je samoèisticí èerpadlo, které nevyžaduje údržbu. Mùže se však stát, že se v jeho vstupní èásti urèené pro jeho ochranu, která se nachází v jeho spodní èásti, zachytí drobné pøedmìty (mince, knoflíky).! Ujistìte se, že byl prací cyklus ukonèen a vytáhnìte zástrèku ze zásuvky. Kontrola pøítokové hadice na vodu Stav pøítokové hadice je tøeba zkontrolovat alespoò jednou roènì. Jsou-li na ní viditelné praskliny anebo trhliny, je tøeba ji vymìnit: silný tlak pùsobící na hadici bìhem pracího cyklu by mohl zpùsobit její náhlé roztržení. 22

13 Poruchy a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že zaøízení nebude fungovat. Døíve než zatelefonujete na servisní službu (viz Servisní služba ), zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyøešit s pomocí následujícího seznamu. Poruchy: Nedochází k zapnutí zaøízení. Nedochází k zahájení pracího cyklu. Zaøízení nenapouští vodu. Zaøízení nepøetržitì napouští a odèerpává vodu. Zaøízení nevypouští nebo neodstøeïuje. Bìhem odstøeïování zaøízení silnì vibruje. Ze zaøízení uniká voda. Ikony týkající se Probíhajících fází rychle blikají souèasnì s kontrolkou ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Dochází k tvorbì nadmìrného množství pìny. Dvíøka zaøízení zùstávají zablokována. Možné pøíèiny / Zpùsob jejich odstranìní: Zástrèka není zasunutá v zásuvce nebo není zasunutá natolik, aby došlo ke spojení kontaktù. V celém domì je vypnutý proud. Dvíøka s prùzorem nejsou øádnì zavøená. Nebylo stisknuto tlaèítko START/PAUSE. Nebyl otevøen kohoutek pøívodu vody. Pøítoková hadice není pøipojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice je pøíliš ohnutá. Nebyl otevøen kohoutek pøívodu vody. V celém domì je uzavøen pøívod vody. V rozvodu vody není dostateèný tlak. Nebylo stisknuto tlaèítko START/PAUSE. Vypouštìcí hadice se nachází mimo urèené rozmezí od 65 do 100 cm nad zemí (viz Instalace ). Koncová èást vypouštìcí hadice je ponoøena ve vodì (viz Instalace ). V pøípadì, že se byt nachází na jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem praèka nepøetržitì napouští a odèerpává vodu. Na odstranìní uvedeného efektu jsou v prodeji bìžnì dostupné speciální protisifonové ventily. Odpad ve stìnì není vybaven zavzdušòovacím otvorem. Odèerpání vody netvoøí souèást nastaveného programu: u nìkterých programù je tøeba jej aktivovat manuálnì (viz Programy a volitelné funkce ). Byla aktivována volitelná funkce Snadné žehlení : za úèelem ukonèení programu stisknìte tlaèítko START/PAUSE (viz Programy a volitelné funkce ). Vypouštìcí hadice je ohnutá (viz Instalace ). Odpadové potrubí je ucpané. Bìhem instalace nebyl buben odjištìn pøedepsaným zpùsobem (viz Instalace ). Zaøízení není dokonale vyrovnáno do vodorovné polohy (viz Instalace ). Zaøízení je stlaèeno mezi nábytkem a stìnou (viz Instalace ). Náplò je nevyvážená (viz Popis zaøízení ). Pøítoková hadice není správnì pøipojena (viz Instalace ). Dávkovaè pracích prostøedkù je ucpán (zpùsob jeho vyèištìní viz Údržba a péèe ). Vypouštìcí hadice není upevnìna pøedepsaným zpùsobem (viz Instalace ). Vypnìte zaøízení a vytáhnìte zástrèku ze zásuvky, vyèkejte 1 minutu a zaøízení znovu zapnìte. Když porucha pøetrvává, obra te se na servisní službu. Použitý prací prostøedek není vhodný pro použití v automatické praèce (musí obsahovat oznaèení pro praní v praèce, pro ruèní praní nebo pro praní v praèce nebo podobné oznaèení). Bylo použito nadmìrné množství prostøedkù. Proveïte manuální odblokování (viz Opatøení a rady ).! Když ani po uvedených kontrolách nedojde k odstranìní problému,uzavøete pøívod vody, vypnìte praèku a pøivolejte servisní službu. 23

14 Servisní služba Než se obrátíte na servisní službu: Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz Poruchy a zpùsob jejich odstranìní ); Znovu uveïte do chodu prací program, abyste ovìøili, zda byla porucha odstranìna; V pøípadì negativního výsledku se obra te na servis nebo na specializovaný technický personál;! V pøípadì chybné instalace nebo nesprávného použití mùžete být požádáni o zaplacení servisního zásahu.! Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na techniky, kteøí nejsou k výkonu této èinnosti oprávnìni. Pøi hlášení poruchy uveïte: druh poruchy; model praèky (Mod.); výrobní èíslo (S/N); Tyto informace jsou uvedeny na štítku s údaji, umístìném na zaøízení. 24

15 Poznámky

16 Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Česká republika Indesit Company SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (0732) Italy 03/ Xerox Business Services

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

AQXD 129. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXD 129. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXD 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXD 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ Popis zaøízení,

Více

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, SpA.

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AVXXF 149. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa. Při vybírání přístroje

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

AMD 109 Pračka se sušičkou

AMD 109 Pračka se sušičkou AMD 109 Pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze AMD 109 Pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company SpA.

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Návod k obsluze PRAČKA. Obsah ARTXL 89

Návod k obsluze PRAČKA. Obsah ARTXL 89 Návod k obsluze PRAČKA Obsah Instalace, 2-3 Vybalení a vyrovnání Připojení elektrického napájení a přívodu vody První cyklus praní Technická data ARTXL 89 Popis pračky a spuštění cyklu praní, 4-5 Ovládací

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company,

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace.

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace. Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje IWC 6105 Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky

Více

AS70C AS70CX Bubnová sušička

AS70C AS70CX Bubnová sušička AS70C AS70CX Bubnová sušička Návod k instalaci a obsluze AS70C AS70CX Bubnová sušička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company,

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 71482 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, 14 15 Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace.

Obsah. Instalace. Ovládací panel Kontrolky Spuštění cyklu praní. Prací cykly. Tabulka pracích cyklů. Obecná bezpečnost Likvidace. Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje IWC 6105 Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky

Více

Návod k použití PRAČKA

Návod k použití PRAČKA Návod k použití PRAČKA WMG 8237 Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Péče a údržba Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie Čištění

Více

Návod k instalaci a použití PRAČKA. Obsah. Popis pračky Ovládací panel. Chod pracího cyklu. Prací cyklus a volby Tabulka mycích cyklů Volby mytí

Návod k instalaci a použití PRAČKA. Obsah. Popis pračky Ovládací panel. Chod pracího cyklu. Prací cyklus a volby Tabulka mycích cyklů Volby mytí Návod k instalaci a použití PRAČKA Obsah CZ Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Chod pracího cyklu Prací cyklus a volby Tabulka

Více

Odsavač par. Návod k použití HI 161

Odsavač par. Návod k použití HI 161 Odsavač par Návod k použití HI 161 HI 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje

Více

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace) CZ FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace)

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C.

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C. M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù představuje zrození nového interaktivního dialogu Návod k instalaci a obsluze, AD 1200 CZ Třída A při 40 C První praèka, která

Více

Návod k pouţití PRAČKA

Návod k pouţití PRAČKA Návod k pouţití WMSD 723 PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah WML 621. Instalace. Popis pračky a spuštění pracího cyklu. Prací cykly. Úprava programů praní. Prací prostředky a prádlo

Návod k použití PRAČKA. Obsah WML 621. Instalace. Popis pračky a spuštění pracího cyklu. Prací cykly. Úprava programů praní. Prací prostředky a prádlo Návod k použití Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje PRAČKA Popis pračky a spuštění pracího cyklu Ovládací panel Kontrolky Spuštění

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LSV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LSV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Návod k použití PRAČKA

Návod k použití PRAČKA Návod k použití IWTE 51251 PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání spotřebiče Zapojení do elektřiny a připojení vody První prací cyklus Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Displej Jak otevřít

Více

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze SA 300 L Chladnička Návod k instalaci a obsluze SA 300 L CZ Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah WMD 843. Instalace...2 Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje

Návod k použití PRAČKA. Obsah WMD 843. Instalace...2 Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Návod k použití PRAČKA CZ Obsah Instalace...2 Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Péče a údržba...4 Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Návod k použití PRAČKA

Návod k použití PRAČKA Návod k použití PRAČKA Obsah Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly a volitelné

Více

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 81283

Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA. Obsah IWD 81283 Návod k použití AUTOMATICKÁ PRAČKA Obsah Česky Instalace, Vybalení a vyrovnání Připojení k přívodu elektřiny a vody První cyklus praní Technické údaje Popis automatické pračky a zahájení pracího cyklu,

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 105 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití WD 125 T Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití CZ PL Praèka se sušièkou 1 Návod k instalaci a použití Pralka-suszarka 15 Instrukcja instalacji i obs³ugi BG HU Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ 29 Èíñòðóêöèÿ

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

DVG 652 A Myčka nádobí

DVG 652 A Myčka nádobí DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, spa. Při vybírání

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

Návod k použití CWB 100 CWB 120

Návod k použití CWB 100 CWB 120 Návod k použití CWB 100 CWB 120 1 Děkujeme Vám, zakoupením tohoto domácího spotřebiče Candy jste prokázali, že neděláte kompromisy a chcete jen to nejlepší. Candy má tu čest představit vám tuto novou pračku,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

Řiďte se následujícími pokyny:

Řiďte se následujícími pokyny: UŽIVATELSKÝ MANUÁL BWT361 2E CS - ČESKY Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstřeďování textilií, jež je možno prát v pračce. - Maximální kapacita

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

ASL70C ASL70CX Bubnová sušička

ASL70C ASL70CX Bubnová sušička ASL70C ASL70CX Bubnová sušička Návod k instalaci a obsluze ASL70C ASL70CX Bubnová sušička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008

MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008 MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Tento model pračky je

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF7212E BWF8212E BWF8214E BWF9212E UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWFE BWFE BWFE BWFE I 0 a b c d e I II. a b c...... d e.. a c...................... III. a b c d e. a b c.................... d e. a b d e c..... a d.. c............ IV.............

Více

Automatická. Dialogic AD10

Automatická. Dialogic AD10 Automatická Dialogic AD10 AD10 4! 6 10 13 Tipy pro praní 16 # $ 19 % 20!'! 22 Instalace 24 1 ()* jste si vybrali výrobek od firmy + Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších '!

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN Vestavný vařič ELEKTRO-PLYN Obsah Návod k použití Instalace, 10 Používání, 10 Údržba, 10 DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA Pokyny pro instalaci Instalace, 12 Připojení

Více

LD 20 EU. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LD 20 EU. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LD 20 EU Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LD 20 EU Myčka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

IDTM. Myčka Návod k instalaci a použití

IDTM. Myčka Návod k instalaci a použití IDTM Myčka Návod k instalaci a použití IDTM Myčka nádobí Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání

Více

RA 27 IX 2-dveřová chladnička

RA 27 IX 2-dveřová chladnička RA 27 IX 2-dveřová chladnička Návod k instalaci a obsluze RA 27 IX 2-dveřová chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company,

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011)

AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY. Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) AWCS10L NÁVOD K OBSLUZE PRAČKY Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu! IO 00564/1 (03.2011) OBSAH Základní informace...3 Pokyny týkající se bezpečnosti...4 Instalace pračky...6 Označení symbolů

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více