Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

2 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení, počty tříd a žáků 2. Věková struktura pedagogického sboru 3. Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků 4. Ostatní zaměstnanci školy 5. Přehled oborů vzdělávání a učebních plánů 6. Integrovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 7. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení 8. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 10. Údaje o mimoškolní činnosti 11. Vyhodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 12. Realizace programu protidrogové prevence 13. Hodnocení hlavních úkolů plánu práce školy a volno-časových aktivit v roce 2009/ Úspěchy školy ve školním roce 2009/ Hospodaření školy za kalendářní rok 2009 a pololetí roku Schválení školskou radou 17. Fotodokumentace

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována dle 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace sídlo školy Karla Dvořáčka l23o, Orlová-Lutyně, 735 l4 ředitel Mgr. Zdeněk Nowak právní forma IČO IZO datum zařazení do sítě příspěvková organizace součásti školy název součásti adresa školní jídelna Karla Dvořáčka l23o, Orlová-Lutyně školní družina Karla Dvořáčka l23o, Orlová-Lutyně odloučená pracoviště školy název odloučeného pracoviště adresa 3 odd. ŠD l. máje l268, Orlová-Lutyně b) zaměření školy základní škola s rozšířenou výukou Hv c) vybavení školy vyučovacími pomůckami, technikou, sportovním zařízením apod. je na dobré úrovni a v rámci finančních možností se postupně doplňuje, dále disponujeme 14 odbornými učebnami, dvěmi interaktivními tabulemi, 3 učebnami s výpoč. technikou s připojením na internet, 2 tělocvičnami, 2 posilovnami, hřištěm s umělým povrchem, antukovou atletickou dráhou, knihovnou, studovnou s připojením na internet, v minulém školním roce byly všechny třídy vybaveny Pc stanicemi, plátny, dataprojektorem a byl do těchto tříd přiveden internet projekt Dejte nám šanci poznat svět, žáci II.stupně využívají šatních skříní a botníků. d)počty tříd a počty žáků I.stupeň II.stupeň celkem počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků a b a b a b a b a b a b školní družina počet oddělení počet žáků a b a b a) stav k l.9.2oo9 b) stav k l.9. 2OO10

4 2. Věková struktura pedag.pracovníků (počet): do 20 let: let: let: let: 15 nad 50 let: 13 pracující důchodce: 4 fyz.počet: 4 přepočtený počet: 2,73 pedagog, kterému vznikl nárok na důchod: fyz.počet: 1 přepočtený počet: 1 3. Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků I.stupeň : 100% kvalifikace - 14 pedagogů II.stupeň. 86 % kvalifikace 21 pedagogů Vedení školy: ředitel + 2 zástupci ředitele, výchovný poradce, metodik sociálně-patologických jevů, metodik ICT, speciální pedagog, metodik environmentální výchovy Školní družina: 2 vychovatelky 4. ostatní zaměstnanci školy THP l, ekonom l, školník l, uklízeček 8, prac. ŠJ 6 5. Přehled oborů vzdělávání a učebních plánů Obor vzdělávání : C/001 Základní škola ročník (třída) jednací číslo typ učebního plánu (název vzdělávacího programu) l.a,b,c 383/0109/07 Škola plná života 2.A,B 383/0109/07 Škola plná života 3.A,B 383/0109/07 Škola plná života 4.A 16847/96-2 ZŠ s RVHv 21969/ B,C 16847/96-2 Základní škola 5.A 16847/96-2 ZŠ s RVHv 21969/ B,C 16847/96-2 Základní škola 6.A,B 383/0109/07 Škola plná života 7.A,B,C 383/0109/07 Škola plná života 8.A,B,C 383/0109/07 Škola plná života 9.A 9.B,C 16847/ /96-2 ZŠ s RVHv 21969/96-22 Základní škola

5 6. Integrovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ročník integrovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami počet žáků integrovaných autismus ADHD tělesně postiž1ených s vývojový mi poruchami učení porucha řeči Oční vada /6 0 1/ /1 0 0/ /0 0 0/ /1 1 1/ /0 0 0/0 1.stupeň /8 1 2/ /0 1 0/ /0 0 0/ /0 0 0/ /0 2.stupeň /0 2 1/0 celkem /8 3 3/1 7. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení počet dětí zapsaných do 1. tříd počet dětí s odloženou školní docházkou PP+lékař SPC z celkového počtu odložení doporučeno 4 0 počet dětí osvobozených od povinné školní docházky 0 počet dětí přijatých do tříd s rozšířenou výukou Hv 22 počet žáků přijatých do osmiletých gymnázií 0 počet žáků přijatých do šestiletých gymnázií 0 počet žáků přijatých do čtyřletých gymnázií 3 Typ SŠ, učebního oboru Počet přijatých žáků Gymnázium 3 SOŠ 17 SŠ a SOU 38 konzervatoř 1 CELKEM 59 V součtu 1. a 2. kola přijímacích řízení byla úspěšnost 100%.

6 8. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) tabulka prospěchu ročník počet žáků s vyznamenáním prospěl neprospěl uvolněn z Tv Celkem b) tabulka docházky omluvené hodiny celkem prům.poč.oml. hod.na žáka neomluvené h. celkem prů.poč.neoml. h.na žáka počet žáků s 2.st.chování počet žáků s3.st. chování 1.st , , st , , cel , ,

7 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2009/2010 byla provedena inspekce ČŠI kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb podle ustanovení 174 ods.2 písm. d) zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby. Protokol byl odevzdán na OŠKS a je k nahlédnutí u ředitele školy. 10. Údaje o mimoškolní činnosti akce, činnost, zájmový kroužek počet zúčast. žáků akce,činnost,zájmový kroužek počet zúčast. žáků Francouzský jazyk 8 Dovedných rukou 19 Chemický 5 Jóga 9 Olšinka 28 Sportovní I.st. 13 Vyšívání 6 Keramika I.+II. st. 38 Chovatelský 10 Kroužek Vv 6 Sport.kroužek II.stupně 41 Veselé zpívání 23 Pohybové hry Vyhodnocení dalšího vzdělání pedagogických pracovníků typ kursu, semináře jména zúčastněných typ kursu, semináře jména zúčastněných Pilates Slívová Školská legislativa Nowak 2010 Skrytá poselství Slívová Seminář ke Nowak školních výkresů speciál.pedogogovi Ekoateliér Uherková Zeměpis a MY 1,2 Mravcová Krajská konference Czaja Průřezová témata Mravcová ICT RVP environ. Autismus Pastorčáková, Šulejová, Školní zahrada pro Mravcová Niesytová environ.výchovu Metody práce s žáky Fiedorová Alternativní způsob Czajová s poruchou řeči vyučování Instruktor LVVZ Širocká Využití multimédií Papajová, Mravcová v přírod.předmětech Powerpoint 2007 Mravcová Stay in Front with Vilhelmová OVP Vzdělávání 21 Czaja Geometrie v hlavě Laschová, Pytlíková

8 12.Realizace programu protidrogové prevence a) Zapracování témat prevence do vzdělávacího procesu-dle osnov- a školního vzdělávacího programu Škola plná života Přírodověda,Přírodopis,Chemie,Rv-Výchova ke zdraví,občanská výchova,tělesná výchova, Český jazyk Předmět Témata Před Témata mět Přírodověda Zdravý životní styl,bezpečí, OV Vztahy mezi lidmi,linka bezpečí,komunikace,řešení konfliktů Přírodopis Rostlinné drogy,vliv na lidský org., TV Rozvoj tělesné zdatnosti,sebedůvěra Chemie Drogy a jejich účinky JČ Komunikace Rv-Výchova Šikana,Tolerance,Estetika,Sebevědomí, VV Zdravý životní styl ke zdraví Zdraví a nemoc, Péče o tělo b)jednorázové akce (exkurze, besedy, přednášky) a instituce, kterými jsou prováděny Jaká akce Instituce Téma Hodnocení Beseda Městská policie Orlová Bezpečné chování 1.-5.ročník ++ Beseda PPP Karviná Poznám šikanu? 7.ročník ++ Beseda KAC Kouření 6.ročník ++ Beseda KAC Trestní odpovědnost 8.ročník ++ Beseda KAC Drogy 9.ročník ++ Beseda Městská policie Orlová Šikana 9.ročník ++ Dotaz. PPP Orlová Zneužívání návykových látek ++ šetření Beseda CAD Ostrava Láska ano, děti ne ++ Beseda c)formy spolupráce s rodiči Počet akcí /rodičů Hodnocení Informovanost na TS 3x ročně ++ Individuální pohovory dle potřeby ++ Výchovné komise TU, vých. por.,metodik ++ prevence, rodič, vedení školy Koncerty 2 + akademie ++ Vystoupení Olšiny,Olšinky 6x ++ d) Volnočasové aktivity jiných subjektů ve škole: DDM, Atletický klub, Tenisový klub, Volejbalové kluby, Národopisný soubor Olšinka, Nohejbal, Cyklistika, Florbal

9 e)hodnocení a efektivita Výchova žáků byla vedena všemi pedagog. pracovníky ke zdravému životnímu stylu, a to v hodinách všech předmětů s důrazem v hodinách přírodovědy, chemie, občanské výchovy, rodinné výchovy, tělesné výchovy, škol v přírodě, soustředění, výletech a všech soutěžích. V mimoškolních aktivitách jsme se snažili zapojit co možná nejvíce žáků. S talentovanými žáky bylo pracováno v kroužcích matem.,fyzik.,chemie,byli zapojeni do jednotlivých olympiád a soutěží. Žákům s SVP byl vytvořen individuální program a navštěvovali reedukované hodiny, které vyučoval spec. pedagog školy. Výchovné problémy se řešili se zákonnými zástupci, v případě nutnosti byla svolána výchovná komise. Spolupráce s rodiči byla na slušné úrovni. Besedy, přednášky, exkurze pro žáky byly hodnoceny kladně. V dalších letech je nutno neustále na žáky působit v oblasti zdravého životního stylu. Učitelé pravidelně spolupracovali s poradenským centrem školy. 13. Hodnocení hlavních úkolů plánů práce školy a volno-časových aktivit v roce 2009/2010 KLADY: - úspěšné zavedení školního vzdělávacího programu Škola plná života do praxe v 1.,2.,3 a 6.,7.,8 ročníku - systematická práce s talenty účast na olympiádách a soutěžích ve F,Ch,Př,jazyky, Hv,Tv,Jč - věnována pozornost vycházejícím žáků jak ze strany třídního učitele, tak ze strany výchovného poradce a vedení školy v rámci 1 a 2 kola všichni přijati - věnována velká péče cizojazyčnému vyučování a využití učeben s interaktivní tabulí - více než bohatá mimoškolní činnost pravidelné kroužky, nepravidelné akce o sobotách, nedělích - příprava studentů k přijímacím zkouškám na střední školy formou konzultací v jazyce českém a matematice - systematická práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učitel spec.pedagog - rodič - bohaté kulturní vyžití - návštěvy Národního divadla moravskoslezského a Divadla loutek v Ostravě, návštěva výchovného koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava i pro ostatní Orlovské školy, spolupráce s Klubem přátel hudby Orlová, návštěva výstav, filmů, knihovny, akcí DDM, DK Orlová, ZUŠ Orlová, konání akademie k 20.výročí založení školy - účast na všech sportovních akcích pro I. A II.stupeň.,velký podíl na organizaci takřka všech městských akcí, některé okresní, krajské i celostátní akce - aktivní práce na úseku environmentální výchovy -zapojení žáků do programů Vita,spolupráce s organizací ORC sběr starého papíru 3.místo v Moravskoslezském kraji(30 tun papíru), zapojení žáků do projektu UNESCO (adoptuj panenku) - účast na festivalech a soutěžích s pěveckými sbory - organizace krajského kola celostátní soutěže DPS - pořádání pěveckých soustředění, škol v přírodě - vysoká úroveň národopisného souboru Olšinka reprezentace na folklorních soutěžích a festivalech po celé republice i v zahraničí - velmi dobrá spolupráce a pochopení pro volno-časové aktivity s MÚ Orlová v neposlední řadě finanční pomoc z variabilního fondu města - výborná spolupráce s DK, DDM - pořádání městského kola dopravní soutěže, vybíjené, volejbalu apod. - plnění minimálního preventivního programu školy - celoškolní spolupráce s předškoláky MŠ K.Dvořáčka a MŠ Na Vyhlídce

10 - řízené praxe studentů - rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu Tv(viz fotodokumentace). PROJEKTY : Škola se v rámci možností snaží aktivně zapojovat do vyhlašovaných projektů MŠMT, KÚ, Nadace OKD či města Orlová. V tomto školním roce jsme uspěli (či dokončili) : - projekt Učíme se pod širým nebem Nadace OKD vytvoření přírodní učebny na školní zahradě Kč (viz fotodokumentace) - projekt Herna volno-časových aktivit dětí školního věku Nadace OKD vytvoření herny v prostorech školy Kč (viz fotodokumentace) - projekt MŠMT EU peníze školám individualizace výuky ve škole plné života Kč - podán projekt pro žáky se spec.vzdělávacími potřebami (SVP)- KÚ Ostrava měl by být vyhodnocen v září celá řada dotací z variabilních fondů města Orlová. NEDOSTATKY: - nárůst neomluvených hodin, který byl způsoben neomluvenou absencí jednoho žáka I.stupně(235neom.hodin) a třech žáků vyššího stupně (296neom.hodin) řešeno dle metodického pokynu MŠMT č.j.: 10194/ problémy s psaním a čtením s porozuměním. OPATŘENÍ: - věnovat zvýšenou pozornost docházce žáků, vyžadovat od rodičů oznámení začátku absence do 3 pracovních dnů - zvýšenou komunikaci s rodiči zamezit negativním jevům, pravidelně informovat o chování a učebních výsledcích využít internetovou žákovskou knížku - ze strany pedagogických pracovníků věnovat maximální pozornost vyjadřování a chování žáků, žádné vulgarismy nenechat bez povšimnutí - věnovat pozornost psaní a úpravě v sešitech, především se zaměřit na čtení s porozuměním - přestupky žáků hlásit přes systém SVI - i nadále rozvíjet mimoškolní činnost alespoň ve stejné míře jako v loňském školním roce(využívat hernu volno-časových aktivit),zúčastňovat se soutěží olympiád, přehlídek apod. - plnit tak minimální preventivní program.

11 14. Úspěchy školy hudební výchova: Soutěže Krajská přehlídka DPS-Sněženka Krajská přehlídka DPS-Sluníčko Krajská přehlídka DPS-Sasanka Krajská přehlídka DPS-Kopretina DPS Sluníčko Vánoční akordy v Ostravě DPS Kopretina Pražské Vánoce DPS Kopretina Chrám i tvrz DPS Kopretina Dublinský vrabčáček DPS Sasanka Zahrada písní Praha Umístění zlaté pásmo zlaté pásmo zlaté pásmo zlaté pásmo zlaté pásmo stříbrné pásmo stříbrné pásmo zlaté pásmo stříbrné pásmo Přehlídky-festivaly DPS Sněženka - Vánoční koncert v DK - Vystoupení u ván.stromu NsP Orlová - Jarní koncert v DK - Vánoční koncert - Vystoupení v klubu důchodců - Celostátní kolo DPS Rychnov - Pražmovské veselení - Akademie k 20.výročí DPS Sluníčko - Vánoční koncert v DK - Jarní koncert v DK - Chrám i tvrz Vsetín - Den matek DK - Koncert v DK-podpis spolupráce Orlová x Cirkvenica - Akademie k 20.výročí DPS Kopretina - Vánoční koncert v DK - Jarní koncert v DK - Chrám i tvrz Vsetín - Akademie k 20.výročí DPS Sasanka - Vánoční koncert v DK - Vánoční koncert v kostele - Jarní koncert v DK - Akademie k 20.výročí

12 Ma Tereza Holáňová 1.místo MATES Vv Svět dětské duše Filip Nguen 1.místo Jana Niedomanská 2.místo 7.B společná práce trídy 3.místo Děti, malujte Vánoce 7.B 1.místo R.Kaniová, K.Dušková 3.místo Betlémy DK Orlová 7.B,C společná práce 2.místo Malujte v Evropě F.Kalok 2.místo Klaun,šašek, pierot V této soutěži jsme získali celkově 4x1.místo, 4x2.místo a 4x3.místo. Aj- Štěrba,Malík Lietava, Ďulíková 5.místo oblastní kolo Tv- II.stupeň Stolní tenis Nohejbal Přespolní běh Vybíjená Florbal Bojda - skok vysoký J.Podjukl 2.místo 1.místo okresní kolo 1.místo 2.místo 3.místo hoši i dívky 2.místo okresní kolo 3.místo Úspěchy I.stupeň Tv, ostatní 5.třídy 5.A štafetový běh 2.místo Vybíjená 2.místo Jaro přišlo k nám- pěvecká soutěž jednotlivců - Zachová, Štěpánková,Výborný,Fusková 1..místo - Fusková, Zachová, Kvapíková, Štěpánková 2.místo Perníkové stavby 5.B cena poroty 4.třídy 4.B Šikulové 3.místo postup do okr.kola 3.třídy Naše město - A.Krmášek, V.Stipper 3.místo 1.třídy Mrštná Veverka - D.Hokynář 1.místo - M.Sedláčková 3.místo

13 15.Hospodaření školy za kalendářní rok 2009 a pololetí roku Náklady tis. mimo nákladů na provoz, opravy,revize, služby, pojištění, mzdy, škola zakoupila : - všeobecný materiál Kč - údržbářský materiál Kč - DHM Kč Výčet všech nákladů je k nahlédnutí u ekonoma(popř.ředitele) školy. Výnosy: tis. - příspěvek zřizovatele tis. - Stravné tis. - Příspěvek na ŠD 87 tis. - Nájemné tělocvična 57 tis. - Úroky 37 tis. - Jiné příjmy 18 tis. - Zúčtování fondů- 49 tis. Hospodářský výsledek 14 tis Rozpočet roku tis. Pololetí roku 2010 Náklady tis. Výnosy tis. Uzavřený rozpočet roku 2010 bude ve výroční zprávě za školní rok 2010/ V Orlové podpis ředitele školy

14 16. Schválení školskou radou Dne. školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Jméno a příjmení Mgr.Eva Laschová - předseda Bc.Martin Czaja - člen Marie Pustelníková - člen Mgr.Johana Havrdlíková - člen Kamil Hvolka - člen Šárka Vrublová - člen Podpis

15

Výroční zpráva o činnosti -

Výroční zpráva o činnosti - Č.j.: 1/0210/15 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2014/2015 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti -

Výroční zpráva o činnosti - Č.j.: 1/2709/12 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2011/2012 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Pavel Vičl, ředitel školy V Roudnici nad Labem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Projednáno na pedagogické radě 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou 7. 10. 2014 V Kojetíně 7. 10. 2014 Telefon 581762036 IČO 61985571 Mgr. Pavlíček

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více