Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb."

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb

2 Rozbor hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Opava, Rybí trh 14, příspěvkové organizace za rok 2012 Základní údaje o organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou Moravskoslezského kraje dne v souladu s 2 zákona 157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb. Identifikační číslo organizace je Sídlo organizace je Rybí trh 14/171, Opava Internetová adresa: Webová stránka: Ředitelem dětského domova je Mgr. Milan Škrabal Majetkové poměry Budova domova je majetkem kraje, její účetní hodnota činí po několika dílčích rekonstrukcích 12,5 milionů Kč. Rovněž ostatní parcely zahrady a dvora jsou majetkem kraje. Hřiště s asfaltovým povrchem bylo dne převedeno z vlastnictví Úřadu pro zastupování ve věcech vlastnických do vlastnictví Statutárního města Opava, které tento pozemek převedlo darovací smlouvou ze dne Krajskému úřadu Ostrava. Zřizovatel předal hřiště k hospodaření Dětskému domovu Opava. S tím souviselo zvýšení účetních hodnot pozemků, které máme ve správě. Stav budovy je po dosud provedených rozsáhlých rekonstrukcích velmi dobrý. Dále na dětský domov zřizovatel převedl od správu bytu na Ratibořské ulici v Opavě, kde se od té doby vystřídalo již několik podnájemníků z řad našich bývalých i současných klientů, kteří tak prokazují svou samostatnost a připravenost do života. Od roku 2000 je Dětský domov Opava ohrožen žalobou na určení vlastnického práva k budově DD, a to bývalým Řádem německých rytířů. V roce 2008 bylo soudní jednání proti Dětskému domovu Opava zastaveno, protože žalobce zjistil, že vlastníkem budovy se stal v roce 2004 Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V současné době tento řád opět začíná tyto kauzy obnovovat. Dětský domov má kapacitu 48 dětí, které jsou rozděleny do šesti rodinných skupin. Tyto jsou tvořeny zpravidla dle sourozeneckých vztahů a jsou smíšené. Budova DD je dostatečně prostorná a zabezpečuje všechny stávající zdravotní a hygienické normy a příslušné zákony. Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život. Učí se tradičním domácím pracím vaření, uklízení, praní a žehlení, dle věku probírají s pedagogy rodinnou a sexuální výchovu, základy společenského chování, popř. jednání na úřadech. Limit zaměstnanců stanovuje zřizovatel. Pro rok 2012 byl stejný jako v roce předcházejícím tj. 35,91 osob. Tento počet zaměstnanců jsme dodrželi, v průběhu roku mírně kolísal. Došlo k odchodu na mateřskou dovolenou před prázdninami, přijetí nové pracovnice po prázdninách, v období topné sezóny zaměstnávání 2 topičů s celkovým úvazkem obou 0,

3 Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ SCHÉMA /platné od / statutární orgán ředitel vedoucí vychovatelka statutární zástupce, sociální pracovnice hospodářka dětská sestra vychovatelé ped.as.,pečovatelky vedoucí jídelny údržbář, švadlena, pradlena, uklízečky účetní kuchařky - 3 -

4 Vlastní hodnocení činnosti Dětského domova v Opavě ve školním roce 2011/2012 Výchovně vzdělávací činnost v Dětském domově v Opavě probíhala na základě vytýčeného výchovného motta: Samostatnost dětí, a důslednost vychovatelů.hlavním cílem vzdělávacího a výchovného působení pak nadále bylo, aby se děti v DD cítily dobře a nacházely zde prostředí běžné tomu, které je v klasických rodinách a aby zde děti po celou dobu pobytu vyrůstaly v optimistickém prostředí. Pedagogičtí pracovníci při svém působení na děti vycházeli ze Školního vzdělávacího programu a tak jako v dřívějších letech i z Programu rozvoje osobnosti dítěte, kdy realizovali výchovně vzdělávací postupy, které směřovaly k duševnímu, morálnímu a sociálnímu rozvoji dětí Velká pozornost byla pedagogickými pracovníky věnována přípravě dětí k opuštění dětského domova po ukončení ústavní výchovy. Děti byly připravovány na všechny možné situace, které je mohou v budoucnu překvapit a zaskočit. Důraz byl kladen na to, aby se děti naučily žít v běžném životě, aby měly ukončené vzdělání a tím možnost uplatnit se v pracovním procesu. Od počátku školního roku 2011/2012 se děti a zaměstnanci začali vzdělávat v projektu Vím, co chci, který připravila organizace KVIC pro dětské domovy ve spolupráci s Moravskoslezským krajem pod gescí Evropské unie. Uskutečněné přednášky, semináře a víkendové pobyty ukazují, že jde o krok správným směrem a je velkým přínosem k přípravě dětí do samostatného života po odchodu z dětského domova. V roce 2012 se nám podařilo umístit do pěstounské péče 2 děti. Budeme v tom i nadále pokračovat, protože to vidíme jako jeden z velmi dobrých a účinných kroků pro začlenění dětí z ústavní výchovy do samostatného života.možným problémem se však zde jeví ta skutečnost, že mnohé z vytipovaných dětí do pěstounské péče jít nechtějí. Za pobytu v DD navázaly silné citové vazby s dětmi zde žijícími, mají dobrou sociální pozici i ve školách a v 8-12 letech odcházet do zcela nového neznámého prostředí je pro některé silně stresující. Pokud dochází ještě k roztržení sourozeneckých vztahů, pak dobrý zájem společnosti, dát dítě z dětského domova do pěstounské péče se míjí svým účinkem. Mimořádně velkých úspěchů jsme v uplynulém školním roce dosáhli v zájmové činnosti: fotbalové prvenství na DDCUP v Praze, velkém regionálním turnaji DD v Karviné a dvojnásobné vítězství v regionálním a celostátním finále na sportovní olympiádě DD v Ostravě jen potvrzují dlouhodobou úspěšnou reprezentaci opavského dětského domova v této sportovní oblasti. Nadále velmi dobré výsledky jsme dosahovali také v soutěžích výtvarných, kdy jsme sbírali ocenění na výtvarných přehlídkách a soutěžích v rámci republiky. Velká řada dětí byla také zapojena do zájmových kroužků a to jak v samotném DD, tak i ve sportovních oddílech na území města. V červenci 2012 jsme byli požádáni bývalými našimi dětmi z let 1986 a let pozdějších o to, abychom společně s nimi zorganizovali abiturientské setkání bývalých dětí a klientů, kteří v našem dětském domově strávili podstatnou část svého života. Velmi rádi jsme tak učinili a výsledkem bylo setkání, kdy se v našem zařízení v pátek sešlo 28 abiturientů, kdy mnozí přišli i se svými malými či většími dětmi. Přišli také mnozí bývalí zaměstnanci, takže setkání bylo vskutku emotivní, srdečné a nesmírně obohacující pro všechny zúčastněné. Všichni abiturienti vysoce ocenili kvalitní dlouhodobou práci zaměstnanců opavského dětského domova, což lze považovat jako velké pohlazení všem těm, kteří se o děti dříve starali i těm, kteří se starají o děti v době současné. Mnozí abiturienti naprosto vážně říkali dětem na rodinných skupinách, že už se domů nevrátí, že zde chtějí zůstat s nimi Tak hodně se jim tady líbilo Tato slova jsou pro všechny zaměstnance našeho dětského domova velkým povzbuzením do budoucna do dalších let ve výchovně vzdělávací činnost v ústavní výchově

5 Hospodaření dětského domova Při hospodaření v roce 2012 jsme vycházeli z úkolů naplánovaných z minulého období. O veškerých provedených akcích se zmiňujeme v komentářích. Snažíme se hospodařit účelně, do skupinového hospodaření jsou zapojovány i děti, požadavky na větší nákupy jsou projednávány na poradě vedení, k běžným pravidelným výdajům jsou vystaveny limitované přísliby. Z naší doplňkové činnosti se nám podařilo vytvořit kladný výsledek hospodaření. Z této charakteristiky naší příspěvkové organizace a jejího hospodaření vycházíme při dalších komentářích k jednotlivým tabulkám. B) Rozbor hospodaření výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1) Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací Rozpis závazných ukazatelů Účelové prostředky Dotace od zřizovatele ÚZ 0 provozní náklady ,-- ÚZ 205 krytí odpisů ,-- Dotace z MŠMT ÚZ přímé náklady ,-- Celkem činil příspěvek na provoz Kč ,-- Žádné další dotace jsme nedostali. 2) Vyhodnocení čerpání dotací ze státního rozpočtu Všechny výše uvedené dotace jsme plně vyčerpali. K žádným mimořádným skutečnostem v průběhu roku nedošlo. 3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Příspěvky a dotace MŠMT činily 72,94% závazného ukazatele Příspěvek na provoz celkem, tj. Kč ,-- z Kč ,--. Bylo to o 0,49% méně než v roce I v roce 2012 došlo v přímých nákladech na vzdělávání k rozdělení na přesně stanovenou část na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Přestože byly rozpočty pro obě skupiny zaměstnanců poměrně napnuté, dokázali jsme se s nimi a s dodržením limitu počtu zaměstnanců zdárně vypořádat. Na rok 2012 byl stejný limit jako v roce 2011, tj. 35,91 osob. V závěru roku jsme u pedagogických i nepedagogických pracovníků využili fond odměn, kterým jsme pokryli překročení mzdových prostředků, abychom mohli odměnit náročnou práci všech našich zaměstnanců. Na mzdy jsme v roce 2012 obdrželi téměř stejnou částku jako v předcházejícím roce, rozdíl činil minus 8 tis. Kč. I v loňském roce došlo k několika změnám na pozicích vychovatelů. O prázdninách odešla jedna vychovatelka na mateřskou dovolenou, místo ní nastoupila stávající pečovatelka (a zároveň s tím začala studovat). Od nového školního roku byla pak přijata nová pečovatelka, která během zkušební doby pracovní poměr ze zdravotních důvodů ukončila. Na její místo ihned nastoupila nová pracovnice.u provozních zaměstnanců nedošlo k žádnému pohybu, počet pracovníků je ustálený

6 Veškerý provoz na všech šesti rodinných skupinách i v provozu je maximálně zabezpečený tak, aby se případné změny nebo zásahy do chodu domova co nejméně dotýkaly dětí. Průměrný plat u pedagogických pracovníků byl ve sledovaném roce ,-- Kč (bez ředitele, včetně asistentek pedagoga), v roce 2011 činil ,-- Kč, v roce 2010 činil ,-- Kč, v roce 2009 činil ,-- Kč. Průměrný plat u nepedagogických pracovníků se proti roku 2011 podstatně snížil. Jeho výše činila Kč ,-- v roce V předchozích letech to bylo Kč ,-- v roce 2011, v roce 2010 dokonce Kč ,--. Byly plně vyčerpány veškeré přidělené mzdové prostředky, koncem roku čerpán i fond odměn, přesto došlo k poklesu průměrné mzdy. V roce 2012 bylo na mzdy nepedagogických pracovníků vyplaceno o Kč 92 tis. méně. Při porovnání výkazů P 1-04 za rok 2011 a 2012 můžeme vidět, že celková částka vyplacených mezd včetně fondu odměn je téměř totožná (v roce 2012 o 9 tis. Kč více). Pokud se zaměříme na jednotlivé složky mezd, zde jsou rozdíly již markantní (při stejném počtu zaměstnanců). Největší částku tvoří platové tarify je to dáno zvýšením tarifů u pedagogických zaměstnanců (sloučením do jedné tabulky). V našem konkrétním případě se jedná o navýšení 489 tis. Kč. V osobních příplatcích bylo v roce 2012 vyplaceno o 85 tis. Kč méně než v roce 2011, na odměnách potom o částku 277 tis. Kč méně.přestože jsme v odměnách vyplatili mnohem méně než v předcházejícím roce, ti pracovníci, kteří podávali mimořádné výkony a plnili výjimečné úkoly, byli za svou práci spravedlivě odměněni. Pro obě skupiny zaměstnanců byl na konci roku využit i fond odměn. I přes nejistotu, kterou mezi pracovníky vnášejí mediální zprávy o brzkém konci dětských domovů, můžeme konstatovat, že i v roce 2012 byla činnost našeho DD velmi úspěšná. Na této skutečnosti mají zásluhu zaměstnanci všech úseků dětského domova, kteří svou obětavou a kvalitní práci vytvářejí pro děti s ústavní výchovou velmi dobrou atmosféru a to často na úkor svého soukromí. Ředitel dětského domova tuto skutečnost během hodnoceného období několikrát na shromážděních zaměstnanců, na pedagogických radách a na provozních poradách s poděkováním ocenil. Přílohou tohoto komentáře jsou tabulky srovnávající čerpání mzdových prostředků za rok , tabulka přehledu mezd dle jednotlivých složek s grafem v korunovém i procentuálním vyjádření podílu daných složek samostatně za rok 2011 i za rok ) Vyhodnocení čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele Dotaci ÚZ 0 provozní náklady jsme plně vyčerpali, stejně tak ÚZ 205 krytí odpisů, k žádnému problému v průběhu roku nedošlo. 5) Rozbor příjmů z vlastní činnosti Vlastní příjmy (ošetřovné, stravné, přídavky na děti a úroky) byly v roce 2012 o Kč 112 tis. vyšší než v roce Stravné v roce 2012 téměř stejný příjem ustálený počet strávníků. Příspěvek na péči (dříve ošetřovné) a sirotčí důchody vyšší o Kč 100 tis. Dáno tím, že byl účtován předpis příspěvku na péči většímu počtu rodičů našich dětí. V průběhu roku přišly sourozenecké skupiny více dětí. Dále se sociální pracovnici podařil vyřídit sirotčí důchod pro jednoho chlapce, z něhož si dle zákona hradil část příspěvku na péči. Při bližším pohledu na tuto položku našeho účetnictví vidíme, že průměrná částka za měsíc činila v roce 2011 necelých 17 tisíc Kč., v roce 2012 pak částku 25 tis. Kč

7 Pokud rodiče spolupracují se sociální pracovnicí a doloží veškeré zákonem požadované podklady, jsou z plateb příspěvku na péči osvobozeni, v opačném případě je jim příspěvek na péči ze zákona předepisován a tím nám narůstají výnosy, a zároveň pohledávky. Toto je však specifikou všech dětských domovů. Pokračujeme v podrobných rozborech pohledávek, v roce 2012 jsme v poměrně velké výši provedli převod do podrozvahové evidence, tentokrát ve výši Kč 188,5 tis. Někteří z rodičů dluží desetitisícové částky. Koncem roku 2011 jsme požádali zřizovatele o možnost odpisu dvou velkých pohledávek, naše žádost byla odložena a následně schválena v roce Dále nám zřizovatel schválil i další odpis pohledávky (úmrtí matky dítěte). Těmito přesuny pohledávek na podrozvahovou evidenci nekončí naše úsilí o další vymáhání těchto dluhů, pouze nám tolik nezkreslují účetnictví, v případě jakékoliv došlé platby se s takto odepsanými dluhy dále pracuje. Skutečná platební morálka rodičů dětí umístěných v našem domově je špatná. Většina z nich pobírá sociální dávky, další trestně stíháme, vyřizujeme exekuce na platy, přesto však dluhy zůstávají. V odpisech pohledávek (převodu na podrozvahovou evidenci) chceme pokračovat i nadále, dluhům věnujeme velkou pozornost. Podrobné rozpisy jednotlivých dlužníků jsou přílohou rozboru závazků a pohledávek. Dalšími ostatními výnosy jsou v našem případě přídavky na děti výši Kč 305 tis. v roce 2010, Kč 334 tis. v roce 2011 a Kč 343 tis. v roce Jejich odlišné hodnoty jsou dány počtem dětí v tom kterém roce a zároveň i jejich věkovým rozpětím. Na všechny děti pobíráme přídavky, zde předpis = skutečné finance. Poslední výraznou položkou ostatních výnosů je zúčtování fondů, které čerpáme každoročně. V roce 2009 jsme čerpali rezervní fond ve výši Kč 81 tis. (pouze z darů), fond odměn ve výši Kč 128 tis. a fond reprodukce majetku na velkou opravu hřiště Kč 189 tis. Věcné dary jsme proúčtovali ve výši Kč 22 tis. V roce 2010 jsme čerpali Kč 84 tis. z darů, věcné dary byly proúčtovány ve výši Kč 29 tis., fond odměn byl použit ve výši Kč 40 tis. V roce 2011 jsme čerpali Kč 183 tis. z darů, věcné dary byly proúčtovány ve výši Kč 16 tis., fond odměn byl použit ve výši Kč 61,7 tis., investiční fond na velkou opravu byl využit ve výši Kč 80 tis. V roce 2012 bylo využito Kč 232 tis. z darů, věcné dary činily Kč 36 tis., fond odměn jsme využili na konci roku v částce Kč 60 tis., investiční fond byl čerpán na velkou opravu zásobníků vody ve výši Kč 223,64 tis. Z rezervního fondu jsme se souhlasem zřizovatele provedli převod v celkové výši Kč 114 tis. do fondu investičního, který jsme následně využili na velkou opravu zásobníků vody. Kladný výsledek hospodaření ve výši Kč ,73 navrhujeme rozdělit do rezervního fondu a do fondu odměn. Hodnocení vlastních příjmů z hlediska možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech: Teoreticky by se nám měly výše uvedené vlastní příjmy pravidelně opakovat, rozdíly mohou vznikat zejména v předpisech příspěvku na péči na dítě při velkém výkyvu příchodů a odchodů dětí. Přídavky na děti záleží rovněž na počtu a věkové struktuře dětí, platby chodí pravidelně. Zúčtování fondů vyplyne každoročně z provozu a z plánu čerpání fondů (dary, investiční posílený rezervním na velké opravy apod.). Přílohou jsou tabulky přehledu celkových výnosů srovnávající rok 2011 a 2012 s grafem a tabulka přehledu vlastních příjmů

8 6) Náklady, analýza čerpání prostředků v roce 2012 Od vykonává Dětský domov Opava doplňkovou činnost. Jedná se o pronájem nebytových prostor. Veškeré prostředky přidělené na provoz našeho dětského domova i přímé náklady na vzdělávání byly zcela vyčerpány, nevracíme žádnou částku. Na provoz jsme zcela využili vlastní příjmy v hlavní činnosti, kladný VH vznikl z doplňkové činnosti. Od zřizovatele jsme dostali na provoz pod ÚZ 0 Kč tis., k tomu účelově na odpisy ÚZ 205 Kč 130 tis. Celkem činil příspěvek a dotace od zřizovatele Kč tis. Spotřeba materiálu a energií Nejvýznamnější položku spotřeby dle jednotlivých nákladů činila energie ve finančním vyjádření pak činila u hlavní činnosti Kč 1.711,7 tis., v doplňkové činnosti Kč 40,11 tis, celkem pak za celou organizaci Kč 1.751,74 tis. Jak vypadala spotřeba jednotlivých druhů energie je názorně vyčísleno v tabulce č. 8 k příloze č. 13. Do nárůstu spotřeby v měrných jednotkách i v korunovém vyjádření se promítly velké mrazy z ledna a února Celkově za období leden duben 2012 byly jen u plynu náklady o Kč 167 tis. vyšší proti stejnému období V souvislosti s větší spotřebou plynu na vytápění budovy se zvýšil i odběr elektrické energie (čerpadlo v kotelně). V létě potom denně pouštíme filtraci u dětského bazénku, i tato akce se promítne do celého roku. Musíme bohužel konstatovat, že u energií došlo proti roku 2011 k nárůstu spotřeb (mimo vody). Další velkou položku spotřeby materiálu činí potraviny (Kč tis.). Tato byla opět vyšší než v předchozích dvou letech. Ceny potravin opět stouply, došlo ke zdražení téměř všech komodit a zároveň se zvýšil počet dětských strávníků (srovnání dle výkazů zasílaných pravidelně DDÚ Bohumín). Počet stravovaných zaměstnanců srovnatelný. Od roku 2011 (s výjimkou prázdnin) již běžela akce dětí se svými pedagogy každou neděli si sami vaří ve svých plně vybavených kuchyňkách. Mají formuláře s normami jednotlivých věkových kategorií, kterých se drží při plánování jídelníčku a následném nákupu veškerých surovin. Jídelníček předem schválí vedoucí vychovatelka, v rámci předběžné kontroly jeho finanční plán správce a příkazce rozpočtu. Nedělní vaření se dětem líbí, samy se podílejí na vymýšlení jídel, větší z nich pak vaří pod dozorem pedagoga. Z celkové spotřeby potravin provařily děti částku Kč 131,7 tis. Ostatní položky zahrnuté do účtů jsou potom ošacení dětí tis. Kč nižší proti roku 2011 o Kč 12 tis. Projevil se odchod 7 zletilých vystudovaných klientů k Náklady na ošacení nových malých dětí pak nebyly tak vysoké, je velký počet obchodů, kde lze zakoupil levné a přitom poměrně kvalitní oblečení. Dále jsme zajišťovali kancelářské, čistící a hygienické prostředky (Kč 181 tis.). Zvlášť sledovanou položku činí poplatky za léky a zdravotnický materiál (23 tis. Kč) a ostatní přímá spotřeba materiálu (v domově, ve školách, aktivity mimo DD apod.) - Kč 236,55tis.). Ostatní materiál školní potřeby a učební pomůcky požadované školou, evidovaný majetek od Kč 500,-- do Kč ,--. Z výše jmenovaných položek se náklady na školní potřeby a učební pomůcky zvedly o částku Kč 12 tis. (více studentů středních škol s maturitními obory větší požadavky, jedna studentka Ostravské univerzity, více dětí na nižším stupni ZŠ)

9 Co se týká evidovaného majetku, z přiložených tabulek nákladů podle druhů je zřejmé, že jsme do něj postupem času investovali méně a méně. Je to dáno tím, že jsme již v roce 2010 dokončili obměnu majetku a inventáře na všech rodinných skupinách. Rozdíl činil Kč 91 tis. proti roku 2011, proti roku 2010 dokonce Kč 183 tis. Jmenovitě jsme v roce 2012 pořídili kancelářskou židli a jednací křesla do ředitelny, novou barevnou tiskárnu pro vedoucí vychovatelku, automatickou pračku pro 6. rodinnou skupinu (celkem DDHM v částce Kč 33 tis.), židle do kanceláře hospodářky, válendy pro děti, stoly a židle do návštěvní místnosti, kancelářská křesla a židle, pro sportovní využití dětí běžecké lyže s kompletním vybavením, evidované školní potřeby pro tesařský učební obor, kuchyňské nádobí, přenosné a stolní telefony, tiskárnu do bytu pro studentku VŠ, drobné elektrospotřebiče na rodinné skupiny (JDHM v celkové výši Kč 68 tis.) Do celkového součtu veškerého evidovaného majetku jsou ještě zahrnuty dva věcné dary v hodnotě Kč ,--. Opravy a udržování oproti roku 2011 došlo ke snížení těchto nákladů. Největší položku tvořila velká oprava zásobníků vody, kde již hrozil havarijní stav (Kč 223,64 tis.). Další udržování budovy drobné stavební práce činily Kč 36,29 tis. Do oprav a udržování movitého majetku jsme investovali Kč 39,81 tis. Celkem se náklady na účtu 511 vyšplhaly do výše Kč 299,74 tis. Veškeré tyto akce jsme financovali z vlastních zdrojů. Cestovné v přiložené tabulce je možnost porovnání roků , poslední dva roky srovnatelné náklady. Zvýšil se počet pracovních cest pedagogických pracovníků, kteří absolvují semináře v programu Vím co chci vím, jak na to. Služby nižší než v roce 2011 o Kč 107 tis. Nejvyšší položku činí letní tábory dětí, do kterých jsme investovali částku ve výši Kč 237 tis., což je o Kč 77 tis. méně než v roce Děti absolvovaly několik turnusů oblíbených pobytů (sportovní, taneční, klasické o jarních a hlavních prázdninách). Nemalou částkou je jízdné dětí (67 tis.), stravné dětí v MŠ a na učilištích zde se projevil odchod 7 zletilých klientů, ve druhém pololetí jsme hradili mnohem nižší částky (celkem Kč 13,6 tis.), přepravné na letní tábory a společné akce domova vč. využívání taxislužeb (46 tis. Kč), revize loňském roce byla provedena elektrorevize celé budovy, tím se náklady zvedly (63,4 tis. Kč), zpracování mezd, správa a údržba počítačové sítě (161 tis. Kč) apod. Poplatky za telekomunikace činily 48,2 tis. Na školení a vzdělávání pedagogů jsme v roce 2012 vynaložili Kč 11 tis. Nárůst vidíme u položky nákup školních služeb a to o částku Kč 20 tis. Z přiložených tabulek vybraných nákladů jsou vidět konkrétní čísla, lze z nich odvodit, jaké výdaje v tom kterém roce vedly. Potraviny a energie byly poměrně srovnatelné v letech 2010 a V hodnoceném roce 2012 došlo u obou těchto položek k poměrně velkému nárůstu. U potravin dáno průběžným zvyšováním cen, u energií vysokou spotřebou plynu (a s tím související elektřinou) v prvních dvou měsících roku. U evidovaného majetku je zřetelně poznat, že jsme proti jiným rokům do nového inventáře již investovali méně. Všechny rodinné skupiny prošly obměnou nábytku a ostatního vybavení. Postupně bychom rádi pořídili dětem další počítače, popř. notebooky, aby na každé skupině byly nejméně tři (podle počtu a věkových kategorií dětí, studijních oborů apod.)

10 Odpisy rok 2012 je zcela srovnatelný s rokem Částku nad výši dotace ÚZ 205 jsme pokryli v provozních prostředků. Přílohou tohoto komentáře jsou tabulky Přehled celkových nákladů 2011/2012, Náklady dle druhů 2011/2012 a Přehled vybraných nákladů ) Doplňková činnost Od máme doplňkovou činnost pronájem nebytových prostor. Příjmy z pronájmu nebytových prostor činily celkem částku Kč (stejná jako v předchozím roce). Příjmy za služby spojené s užíváním těchto prostor se zvýšily dáno vyššími náklady na topení. Náklady za služby na doplňkovou činnost činily v roce 2011 částku Kč ,-- (energie, ostatní služby), v roce 2012 pak Kč ,--.. Výnosy z doplňkové činnosti činily Kč ,--. Kladný VH z doplňkové činnosti byl Kč ,--. Pokud nám oba nájemci zůstanou v pronajatých prostorech i nadále, příjmy by již měly zůstat na stejné úrovni, další snižování nájemného již nepřipadá v úvahu. Nájemce pan Simon podal k výpověď z nájmu, kterou však následně stáhnul, takže pronájem běžel a běží dál. 8) Výsledek hospodaření Dětský domov Opava skončil za rok 2012 s kladným výsledkem hospodaření. Docílili jsme jej v doplňkové činnosti, která je okomentována výše. V hlavní činnosti jsme skončili minusovým VH ve výši Kč ,27. Výsledek hospodaření v částce Kč ,73 je finančně zcela krytý. Navrhujeme jej následovně rozdělit: - fond odměn Kč ,-- - rezervní fond Kč ,73 Přílohu tvoří graf a tabulka měsíční ziskovosti za rok C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2012 Investiční fond počáteční stav Kč 68,49 tis. byl posílen tvorbou odpisů dlouhodobého majetku, roce 2012 činily částku ve výši Kč 141,09 tis. a převodem z rezervního fondu (část z výsledku hospodaření a další přesun se souhlasem zřizovatele ve výši celkem Kč 114 tis.). Použití fondu bylo následující: velká oprava zásobníků vody v kotelně domova v hodnotě Kč ,80, odvod z odpisů již v roce 2012 nebyl stanoven. Zůstatek k Kč 99,94 tis. byl zcela finančně krytý. Rezervní fond je rozdělen na RF tvořený z kladného výsledku hospodaření a na fond tvořený z darů. Počáteční stav rezervního fondu účtu byl k Kč 123,71 tis. Po schválení VH za rok 2011 jsme do něj převedli částku ve výši Kč 34,97 tis. Později jsme požádali zřizovatele o souhlas s převodem částky ve výši Kč 114 tis. do investičního fondu. Jiné čerpání fondu během roku 2012 nebylo. Konečný stav k je Kč 44,68 tis. Celá jeho výše je kryta pohledávkami

11 Rezervní fond účtu dary měl k počáteční stav Kč 74,83 tis. Na darech jsme v průběhu roku získali částku Kč 169,48 tis., z toho Kč 17,965 tis. byly dary účelové. Čerpání pak činilo Kč 232,09 tis. Ze sponzorských darů jsme hradili další plavecké výcviky dětí, nákupy ošacení v módním obchodě C a A Móda Brno, zakoupili jsme dárky pro děti na konec školního roku, vánoční dárky, suroviny na vánoční besídky, uhradili jsme poplatky za sportovní kroužky a v neposlední řadě jsme velkou část vyčerpali na úhradu letních táborů. Konečný zůstatek k je 12,22 tis. Část konečného zůstatku je kryto prostředky na účtu, zbývající pohledávkami. Fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav ve výši Kč 23,77 tis. jsme posílili přídělem 1% hrubých mezd. V roce 2012 tento příděl činil Kč 87,86 tis. Čerpání fondu bylo následující: příspěvek na stravné zaměstnanců Kč 33,14 tis. rekreace zaměstnanců Kč 49,29 tis. dary k osobním výročím - Kč 1,50 tis. Zůstatek k Kč 27,70 tis. Finančně krytý v plné výši. Fond odměn Počáteční stav činil Kč 30 tis. Z kladného VH za rok 2011 byl posílen částkou ve výši Kč 56 tis. V prosinci 2012 pak byl čerpán na pokrytí překročení mzdových prostředků ve výši Kč 60,47 tis. Zůstatek k je Kč 25,53 tis. Fond je finančně krytý v plné výši. Krytí fondů: FKSP na účtu 243 je o Kč 28 více, což je způsobeno převodem poplatků bance a doúčtováním stravného a 1% z vyplacených náhrad za nemocenskou. Fond odměn krytí v plné výši Rezervní fond krytí v plné výši prostředky na účtu, zbytek pohledávkami. Fond investičního majetku finančně krytý v plné výši. D) Závodní stravování zaměstnanců dětského domova Zaměstnanci našeho dětského domova se stravují ve školní jídelně, která je nedílnou součásti domova (viz zřizovací listina). V kuchyni pracovaly 3 kuchařky a jejich nadřízeným je vedoucí školní jídelny. Dětský domov zabezpečuje dětem stravu 5x denně po 365 dní v roce. Z tohoto důvodu není problém ani stravování zaměstnanců o prázdninách.. Náklady na jedno hlavní jídlo byly v roce 2012 Kč 63,01 - mzdová režie Kč 25,33 - limit potravin Kč 29,42 - věcná režie Kč 8,26 Normativ k činil u zaměstnance Kč 26,--. Zaměstnanci hradili částku ve výši Kč 19,--, příspěvek FKSP činil Kč 7,

12 E) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, pojištění, inventarizace majetku Péče o spravovaný majetek patří k důležitým oblastem naší činnosti. Na péči se podílí v první řadě údržbář domova a rozsáhlejší opravy řešíme dodavatelsky odbornými firmami. Majetek nemovitý majetek Dětský domov Opava má ve správě následující nemovitosti: budova dětského domova, katastrální území Opava Město, adresa Rybí trh 171/14, Opava v hodnotě Kč ,-- a dále byt na adrese Ratibořská 1035/14, Opava v hodnotě Kč ,--. Účet 021 Stavby se v průběhu roku nezměnil. Účet 031 Pozemky zůstal rovněž ve stejné výši Celková hodnota pozemků k činí Kč ,-- Movitý majetek Účet 022 Samostatné movité věci počáteční stav k byl Kč ,--, v průběhu roku byl vyřazen 1 kus tohoto inventáře v celkové hodnotě Kč ,--, konečný zůstatek k pak činí Kč ,--. Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek počáteční stav k činil Kč ,80. Ve finančním vyjádření se zvýšil o Kč ,--, vyřazen byl majetek v hodnotě Kč 8.366,--. Zůstatek k je ,80. Investiční činnost - v uplynulém roce jsme neprovedli žádnou investiční akci, pouze velkou opravu zásobníků vody v kotelně, kde jsme využili investiční fond ve výši tisíc Kč Údržba a opravy mimo topnou sezónu jsme provedli výše jmenovanou velkou opravu. Dále jsme zrealizovali drobné stavební práce dle potřeb např. vytvoření samostatné oddělené návštěvní místnosti (jednoduché přepažení velké místnosti pomocí velké vysoké skříně, oprava omítek, vymalování). Na 2., 3. a 6. RS byla vymalována sociální zařízení. Do oprav movitého majetku jsme investovali Kč 39,81 tis. Jednalo se o opravy lednic, sporáků, mandlu, automatických praček a sušiček v prádelně aj. Poměrně velkou část údržby budovy zajišťuje svou prací údržbář domova malování vybraných prostor, veškeré instalatérské práce apod. Inventář se udržuje rovněž pomocí našeho zaměstnance drobné opravy nábytku, dveří, sportovních potřeb (lyže, kola), elektrospotřebiče předáváme odborným firmám. Pojištění pojištění budovy od převzal zřizovatel, námi uzavřená smlouva byla vypovězena a ukončena. Soubor osobních počítačů, tiskáren, kopírek, faxu a spotřební elektroniky je pojištěn pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, stejně tak proti živelním nebezpečím. Dále máme uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s provozováním dětského domova pro všechny děti a zaměstnance. Doložkou z roku 2004 je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti se závadami ve sjízdnosti a schůdnosti pozemní komunikace, jejíž sjízdnost nebo schůdnost jsme povinni udržovat, nebezpečí působení kouře a aerodynamický třesk a poškození nebo zničení budovy nárazem dopravního prostředku.. Posledním pojištěním je pojištění pro případ odcizení přepravovaných cenností (finanční hotovosti). Žádná pojistná událost se v roce 2012 nestala

13 Dále máme uzavřenou pojistku na kolektivní úrazové pojištění všech dětí u pojišťovny UNIQA. Úrazy dětí byly pouze drobné, za celý kalendářní rok byly hlášeny pouze 2. V krátkosti bychom chtěli okomentovat průběh inventarizace majetku v našem DD. Od roku 2011 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Na základě této vyhlášky byl doplněn program evidence majetku o nově požadované položky v soupisech IČ, název a sídlo organizace, druh inventury, účty, identifikátory, kumulované součty stránek. Inventarizace neznamená jen provedení porovnání fyzického stavu majetku s účetním, ale práci v průběhu celého roku. Pedagogičtí i provozní zaměstnanci předkládají dle svého uvážení a zhodnocení skutečnosti návrhy na vyřazení nebo přeřazení majetku. K vyřazování dochází až v okamžiku, kdy daný inventář již nelze opravit nebo by oprava byla nerentabilní. Toto schválí inventarizační komise a následnou fyzickou likvidaci poté komise likvidační. K vyřazovaným věcem dokládáme doporučení pracovníka odborné firmy (jedná se zejména o elektrospotřebiče, televizory, videa, vysavače, počítače apod.). Každý vyřazovací protokol má i likvidační, kde je komisí uvedeno, jak proběhla fyzická likvidace. Ve většině případů již odborné firmy přebírají staré přístroje k ekologické likvidaci, týká se to zejména výpočetní techniky (100%), praček, sporáků a ledniček. Inventarizační komise dle seznamů majetku odsouhlasí fyzický stav s evidenčním (účetním), po dohledání veškerého inventáře potom hospodářka vytiskne konečné sestavy. Používala se pomocná dokumentace místní seznamy, soupisy podle rozdělení majetku, náhled do katastru nemovitostí, soupis pozemků od zřizovatele, smlouvy apod. V roce 2012 provedla inventarizační komise kompletní přeznačení veškerého inventáře tak, aby čísla již odpovídala novému programu s identifikátorem. Zcela již vymizel problém s nenahlášenými přesuny nábytku. Vychovatelky změny včas hlásí, aby mohly být v programu evidence majetku podchyceny. Po dokončení této inventury se provede inventarizace zásob potravin, cenin, finanční hotovosti v pokladně a následně závazků a pohledávek a provede se dokladová inventura. Vzhledem k tomu, že jsme neměli ani manko ani přebytek, nevznikl nám tímto žádný problém. Stejně tak se v domově nenacházel žádný neupotřebitelný ani přebytečný majetek. Přikládáme zápis inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku k Pronájmy majetku Dětský domov Opava pronajímá část nebytových prostor dvěma nájemcům. První z nich, pan René Simon, provozuje v objektu výkup a prodej zlata a starožitností, smlouvu má po schválení Radou kraje z roku 2011 do Další nájemce, pan Lukáš Gebauer, má v pronajatých prostorech prodejnu masa a uzenin spolu s prodejem pečiva. I on má prodlouženou smlouvu z roku 2011 do Ceny nájemného zůstaly i v roce 2012 stejné, tzn. u pana Simona Kč 1.750,-- za 1 m3 a rok, pan Gebauer platí Kč 1.500,-- za 1 m3 a rok (při zahájení provozování investoval velkou částku do pronajatých místností).. Dohodnuté ceny za dané plochy jsme konzultovali s realitní kanceláří Kolfis Opava i informací na Magistrátu města Opavy. Tyto odpovídají dané lokalitě. A lze říct, že jsme rádi, že jsou prostory obsazené, v okolí je mnoho prázdných objektů, o které není zájem. S dalším pohybem nájemného směrem dolů již nepočítáme, případné změny směrem nahoru budeme řešit dodatky ke smlouvám. V případě předčasného ukončení nájmu některého z nájemců budeme okamžitě hledat náhradu

14 F) Stav pohledávek a závazků Pohledávky jejich stav se proti roku 2011 snížil o částku ve výši Kč 76,75 tis. Většinu z této částky tvoří snížení pohledávek u příspěvku na úhradu nákladů na děti (Kč 55,53 tis.). Musíme však konstatovat, že nedošlo k tak velkému zlepšení platební morálky rodičů našich dětí, ale provedli jsme se souhlasem zřizovatele odpis třech těchto pohledávek + odpis drobných pohledávek se souhlase ředitele domova (celkem za rok 2012 Kč 188,6 tis.). Ale vzápětí narostly pohledávky u rodičů nově přijatých dětí (4 a 2 sourozenci), další staří neplatiči nám dluhy pravidelně rovněž zvyšují. Ostatní pohledávky zůstaly ve stejné výši, v případě pana Glogovského byl vydán exekuční příkaz, prozatím celý rok bez odezvy. I v letošním roce budeme s pohledávkami dále pracovat, budeme pokračovat v rozborech jednotlivých dlužníků a stáří dluhů. Nadále budeme spolupracovat se soudy, policií, podávat trestní oznámení, zasílat upomínky, vyřizovat platební rozkazy tak, abychom docílili dalšího snížení pohledávek. Od roku 2011 spolupracujeme při vymáhání dluhů od rodičů s firmou OMEGA solutations a. s., Praha, která se vysloveně specializuje na tuto problematiku. Předáváme jí potřebné podklady a prozatím stále čekáme na první výsledek. Pohledávky přídavků na děti jsou k o Kč 870,-- nižší. Závazky rovněž snížení proti roku 2011 a to o Kč 216 tis. Z celkové výše všech závazků (1.454,35 tis.) tvoří největší položku mzdy zaměstnanců (Kč 609,69 tis.) a s tím související odvody a daň ze mzdy. Neuhrazené dodavatelské faktury činí k poměrně vysokou částku závazků a to Kč 426,8 tis., která je však o Kč 128,39 nižší než v minulém období. Přikládáme souhrnný seznam pohledávek a závazků, jmenovitý rozpis dluhů na ošetřovném s uvedením postupu jejich řešení, soupis přeplatků, tabulku pohledávek přídavků na děti, tabulku pohledávek po lhůtě splatnosti u ošetřovného a přehled pohledávek na ošetřovném za děti, které již nejsou v domově. Poslední přílohu tvoří přehled podrozvahové evidence. G) Výsledky kontrol V průběhu roku se realizovaly 2 pravidelné prověrky státní zástupkyně JUDr. Marcely Mazáčové v rámci dozoru Státního zastupitelství v Opavě (červen a prosinec). Byla provedena kontrola správnosti a platnosti rozhodnutí u nově přijímaných dětí, rozhodnutí při propuštění dětí. Byly sledovány děti, které jsou na útěku, správnost výplaty kapesného a další náležitosti. Zákon 359/1999 Sb. nařizuje obcím a magistrátům sledovat výkon ústavní výchovy. Návštěvy sociálních pracovnic probíhaly u dětí pravidelně ve čtvrtletních intervalech. Na tyto návštěvy jsme vždy pečlivě připraveni. Pedagogové předem vypracují krátkou hodnotící zprávu o každém dítěti, zdravotní sestra přidá informaci o zdravotním stavu. Pracovnice OSPOD si pohovoří s dítětem o samotě v jeho přirozeném prostředí na pokoji. Teprve potom proběhne rozhovor se sociální pracovnicí a vychovatelem toho kterého dítěte.návštěvy těchto sociálních pracovnic jsou pro děti i pro pracovníky domova velmi podnětné, děti se dozví nejnovější informace o své rodině a i pro nás jsou aktuální poznatky důležité z hlediska dalšího působení na naše děti. Při každé návštěvě je hodnoceno opodstatnění pobytu dítěte v domově, eventuelně řešena možnost zrušení ústavné výchovy při zlepšení podmínek v rodině. Velkým pozitivem je ta skutečnost, že jak mezi sociálními pracovnicemi, tak i mezi zúčastněnými pracovníky DD je nadále vzájemná velmi dobrá komunikace a spolupráce

15 V únoru 2012 uskutečnila v našem zařízení Mgr. Ivana Jírů z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vyhodnocení monitoringu interpersonálních vztahů u všech zaměstnanců našeho dětského domova. Celkové hodnocení vyznělo pro náš DD pozitivně. Dne proběhla u zpracovatelky mezd (firma Radka Tyburcová) kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly shledány žádné nedostatky. V červnu 2012 proběhla v našem zařízení finanční kontrola Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Kontrolou bylo konstatováno, že je v naší organizaci zaveden systém řídící kontroly, a že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Celkově pak bylo kontrolním orgánem hospodaření DD v Opavě hodnoceno velmi pozitivně. V listopadu 2012 byla v naší školní jídelně provedena kontrola Krajské hygienické stanice, pobočka Opava. Kontrola byla zaměřena na dodržování požadavků plnění zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.852/2004 o hygieně potravin, Vyhlášky č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích a stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů. Kontrola vytkla vedoucímu ŠJ oprýskanou barvu na radiátorech ve varně. Tento problém byl odbornou firmou ihned odstraněn. Další závady se nevyskytly. V průběhu každého pololetí byly realizované pravidelné bezpečnostní kontroly DD z hlediska dodržování BOZ specializovanou firmou na tuto problematiku. Veškeré zjištěné drobné nedostatky byly ihned odstraněny, celkově je stav v této oblasti velmi dobrý. H) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 bude projednána na poradách pedagogických a nepedagogických pracovníků v měsíci březnu 2013, toto bude doloženo jejich podpisy ve zprávě uložené u hospodářky domova. I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Dětský domov má stanovený povinný podíl zaměstnávání tělesně a zdravotě postižených osob ve výši 1,35 osob. Tuto povinnost plní dvěma způsoby zaměstnáváme 1 osobu (celoročně, plný úvazek), zbytek odběrem výrobků a služeb od 3 firem. Tento podíl činí v přepočtu 0,60 osob. Celkem tedy plníme povinnost v hodnotě 1,60. J) Tabulková část včetně příloh Tabulky č. 1 č. 8 Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úc OÚPO 5-02 Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Tabulky a grafy k rozborům Fotodokumentace z činnosti dětského domova Zprávu předkládá: Mgr. Milan Škrabal, ředitel DD Vypracovala: Hana Vítková, hospodářka DD V Opavě

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Mateřská škola Levínská Olešnice okres

Mateřská škola Levínská Olešnice okres Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 4. 6. 2009

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Věstník NKÚ, kontrolní závěry 65 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a

Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Telefon: 596 734 201, 596 734 202 e-mail: ddhrab@proactive.cz www.ddhrabova.logout.cz Fax: 596734526 IČ: 61989339 Zpráva

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 IČO: 71009256 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více