Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb."

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb

2 Rozbor hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Opava, Rybí trh 14, příspěvkové organizace za rok 2012 Základní údaje o organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou Moravskoslezského kraje dne v souladu s 2 zákona 157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb. Identifikační číslo organizace je Sídlo organizace je Rybí trh 14/171, Opava Internetová adresa: Webová stránka: Ředitelem dětského domova je Mgr. Milan Škrabal Majetkové poměry Budova domova je majetkem kraje, její účetní hodnota činí po několika dílčích rekonstrukcích 12,5 milionů Kč. Rovněž ostatní parcely zahrady a dvora jsou majetkem kraje. Hřiště s asfaltovým povrchem bylo dne převedeno z vlastnictví Úřadu pro zastupování ve věcech vlastnických do vlastnictví Statutárního města Opava, které tento pozemek převedlo darovací smlouvou ze dne Krajskému úřadu Ostrava. Zřizovatel předal hřiště k hospodaření Dětskému domovu Opava. S tím souviselo zvýšení účetních hodnot pozemků, které máme ve správě. Stav budovy je po dosud provedených rozsáhlých rekonstrukcích velmi dobrý. Dále na dětský domov zřizovatel převedl od správu bytu na Ratibořské ulici v Opavě, kde se od té doby vystřídalo již několik podnájemníků z řad našich bývalých i současných klientů, kteří tak prokazují svou samostatnost a připravenost do života. Od roku 2000 je Dětský domov Opava ohrožen žalobou na určení vlastnického práva k budově DD, a to bývalým Řádem německých rytířů. V roce 2008 bylo soudní jednání proti Dětskému domovu Opava zastaveno, protože žalobce zjistil, že vlastníkem budovy se stal v roce 2004 Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V současné době tento řád opět začíná tyto kauzy obnovovat. Dětský domov má kapacitu 48 dětí, které jsou rozděleny do šesti rodinných skupin. Tyto jsou tvořeny zpravidla dle sourozeneckých vztahů a jsou smíšené. Budova DD je dostatečně prostorná a zabezpečuje všechny stávající zdravotní a hygienické normy a příslušné zákony. Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život. Učí se tradičním domácím pracím vaření, uklízení, praní a žehlení, dle věku probírají s pedagogy rodinnou a sexuální výchovu, základy společenského chování, popř. jednání na úřadech. Limit zaměstnanců stanovuje zřizovatel. Pro rok 2012 byl stejný jako v roce předcházejícím tj. 35,91 osob. Tento počet zaměstnanců jsme dodrželi, v průběhu roku mírně kolísal. Došlo k odchodu na mateřskou dovolenou před prázdninami, přijetí nové pracovnice po prázdninách, v období topné sezóny zaměstnávání 2 topičů s celkovým úvazkem obou 0,

3 Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ SCHÉMA /platné od / statutární orgán ředitel vedoucí vychovatelka statutární zástupce, sociální pracovnice hospodářka dětská sestra vychovatelé ped.as.,pečovatelky vedoucí jídelny údržbář, švadlena, pradlena, uklízečky účetní kuchařky - 3 -

4 Vlastní hodnocení činnosti Dětského domova v Opavě ve školním roce 2011/2012 Výchovně vzdělávací činnost v Dětském domově v Opavě probíhala na základě vytýčeného výchovného motta: Samostatnost dětí, a důslednost vychovatelů.hlavním cílem vzdělávacího a výchovného působení pak nadále bylo, aby se děti v DD cítily dobře a nacházely zde prostředí běžné tomu, které je v klasických rodinách a aby zde děti po celou dobu pobytu vyrůstaly v optimistickém prostředí. Pedagogičtí pracovníci při svém působení na děti vycházeli ze Školního vzdělávacího programu a tak jako v dřívějších letech i z Programu rozvoje osobnosti dítěte, kdy realizovali výchovně vzdělávací postupy, které směřovaly k duševnímu, morálnímu a sociálnímu rozvoji dětí Velká pozornost byla pedagogickými pracovníky věnována přípravě dětí k opuštění dětského domova po ukončení ústavní výchovy. Děti byly připravovány na všechny možné situace, které je mohou v budoucnu překvapit a zaskočit. Důraz byl kladen na to, aby se děti naučily žít v běžném životě, aby měly ukončené vzdělání a tím možnost uplatnit se v pracovním procesu. Od počátku školního roku 2011/2012 se děti a zaměstnanci začali vzdělávat v projektu Vím, co chci, který připravila organizace KVIC pro dětské domovy ve spolupráci s Moravskoslezským krajem pod gescí Evropské unie. Uskutečněné přednášky, semináře a víkendové pobyty ukazují, že jde o krok správným směrem a je velkým přínosem k přípravě dětí do samostatného života po odchodu z dětského domova. V roce 2012 se nám podařilo umístit do pěstounské péče 2 děti. Budeme v tom i nadále pokračovat, protože to vidíme jako jeden z velmi dobrých a účinných kroků pro začlenění dětí z ústavní výchovy do samostatného života.možným problémem se však zde jeví ta skutečnost, že mnohé z vytipovaných dětí do pěstounské péče jít nechtějí. Za pobytu v DD navázaly silné citové vazby s dětmi zde žijícími, mají dobrou sociální pozici i ve školách a v 8-12 letech odcházet do zcela nového neznámého prostředí je pro některé silně stresující. Pokud dochází ještě k roztržení sourozeneckých vztahů, pak dobrý zájem společnosti, dát dítě z dětského domova do pěstounské péče se míjí svým účinkem. Mimořádně velkých úspěchů jsme v uplynulém školním roce dosáhli v zájmové činnosti: fotbalové prvenství na DDCUP v Praze, velkém regionálním turnaji DD v Karviné a dvojnásobné vítězství v regionálním a celostátním finále na sportovní olympiádě DD v Ostravě jen potvrzují dlouhodobou úspěšnou reprezentaci opavského dětského domova v této sportovní oblasti. Nadále velmi dobré výsledky jsme dosahovali také v soutěžích výtvarných, kdy jsme sbírali ocenění na výtvarných přehlídkách a soutěžích v rámci republiky. Velká řada dětí byla také zapojena do zájmových kroužků a to jak v samotném DD, tak i ve sportovních oddílech na území města. V červenci 2012 jsme byli požádáni bývalými našimi dětmi z let 1986 a let pozdějších o to, abychom společně s nimi zorganizovali abiturientské setkání bývalých dětí a klientů, kteří v našem dětském domově strávili podstatnou část svého života. Velmi rádi jsme tak učinili a výsledkem bylo setkání, kdy se v našem zařízení v pátek sešlo 28 abiturientů, kdy mnozí přišli i se svými malými či většími dětmi. Přišli také mnozí bývalí zaměstnanci, takže setkání bylo vskutku emotivní, srdečné a nesmírně obohacující pro všechny zúčastněné. Všichni abiturienti vysoce ocenili kvalitní dlouhodobou práci zaměstnanců opavského dětského domova, což lze považovat jako velké pohlazení všem těm, kteří se o děti dříve starali i těm, kteří se starají o děti v době současné. Mnozí abiturienti naprosto vážně říkali dětem na rodinných skupinách, že už se domů nevrátí, že zde chtějí zůstat s nimi Tak hodně se jim tady líbilo Tato slova jsou pro všechny zaměstnance našeho dětského domova velkým povzbuzením do budoucna do dalších let ve výchovně vzdělávací činnost v ústavní výchově

5 Hospodaření dětského domova Při hospodaření v roce 2012 jsme vycházeli z úkolů naplánovaných z minulého období. O veškerých provedených akcích se zmiňujeme v komentářích. Snažíme se hospodařit účelně, do skupinového hospodaření jsou zapojovány i děti, požadavky na větší nákupy jsou projednávány na poradě vedení, k běžným pravidelným výdajům jsou vystaveny limitované přísliby. Z naší doplňkové činnosti se nám podařilo vytvořit kladný výsledek hospodaření. Z této charakteristiky naší příspěvkové organizace a jejího hospodaření vycházíme při dalších komentářích k jednotlivým tabulkám. B) Rozbor hospodaření výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1) Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací Rozpis závazných ukazatelů Účelové prostředky Dotace od zřizovatele ÚZ 0 provozní náklady ,-- ÚZ 205 krytí odpisů ,-- Dotace z MŠMT ÚZ přímé náklady ,-- Celkem činil příspěvek na provoz Kč ,-- Žádné další dotace jsme nedostali. 2) Vyhodnocení čerpání dotací ze státního rozpočtu Všechny výše uvedené dotace jsme plně vyčerpali. K žádným mimořádným skutečnostem v průběhu roku nedošlo. 3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Příspěvky a dotace MŠMT činily 72,94% závazného ukazatele Příspěvek na provoz celkem, tj. Kč ,-- z Kč ,--. Bylo to o 0,49% méně než v roce I v roce 2012 došlo v přímých nákladech na vzdělávání k rozdělení na přesně stanovenou část na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Přestože byly rozpočty pro obě skupiny zaměstnanců poměrně napnuté, dokázali jsme se s nimi a s dodržením limitu počtu zaměstnanců zdárně vypořádat. Na rok 2012 byl stejný limit jako v roce 2011, tj. 35,91 osob. V závěru roku jsme u pedagogických i nepedagogických pracovníků využili fond odměn, kterým jsme pokryli překročení mzdových prostředků, abychom mohli odměnit náročnou práci všech našich zaměstnanců. Na mzdy jsme v roce 2012 obdrželi téměř stejnou částku jako v předcházejícím roce, rozdíl činil minus 8 tis. Kč. I v loňském roce došlo k několika změnám na pozicích vychovatelů. O prázdninách odešla jedna vychovatelka na mateřskou dovolenou, místo ní nastoupila stávající pečovatelka (a zároveň s tím začala studovat). Od nového školního roku byla pak přijata nová pečovatelka, která během zkušební doby pracovní poměr ze zdravotních důvodů ukončila. Na její místo ihned nastoupila nová pracovnice.u provozních zaměstnanců nedošlo k žádnému pohybu, počet pracovníků je ustálený

6 Veškerý provoz na všech šesti rodinných skupinách i v provozu je maximálně zabezpečený tak, aby se případné změny nebo zásahy do chodu domova co nejméně dotýkaly dětí. Průměrný plat u pedagogických pracovníků byl ve sledovaném roce ,-- Kč (bez ředitele, včetně asistentek pedagoga), v roce 2011 činil ,-- Kč, v roce 2010 činil ,-- Kč, v roce 2009 činil ,-- Kč. Průměrný plat u nepedagogických pracovníků se proti roku 2011 podstatně snížil. Jeho výše činila Kč ,-- v roce V předchozích letech to bylo Kč ,-- v roce 2011, v roce 2010 dokonce Kč ,--. Byly plně vyčerpány veškeré přidělené mzdové prostředky, koncem roku čerpán i fond odměn, přesto došlo k poklesu průměrné mzdy. V roce 2012 bylo na mzdy nepedagogických pracovníků vyplaceno o Kč 92 tis. méně. Při porovnání výkazů P 1-04 za rok 2011 a 2012 můžeme vidět, že celková částka vyplacených mezd včetně fondu odměn je téměř totožná (v roce 2012 o 9 tis. Kč více). Pokud se zaměříme na jednotlivé složky mezd, zde jsou rozdíly již markantní (při stejném počtu zaměstnanců). Největší částku tvoří platové tarify je to dáno zvýšením tarifů u pedagogických zaměstnanců (sloučením do jedné tabulky). V našem konkrétním případě se jedná o navýšení 489 tis. Kč. V osobních příplatcích bylo v roce 2012 vyplaceno o 85 tis. Kč méně než v roce 2011, na odměnách potom o částku 277 tis. Kč méně.přestože jsme v odměnách vyplatili mnohem méně než v předcházejícím roce, ti pracovníci, kteří podávali mimořádné výkony a plnili výjimečné úkoly, byli za svou práci spravedlivě odměněni. Pro obě skupiny zaměstnanců byl na konci roku využit i fond odměn. I přes nejistotu, kterou mezi pracovníky vnášejí mediální zprávy o brzkém konci dětských domovů, můžeme konstatovat, že i v roce 2012 byla činnost našeho DD velmi úspěšná. Na této skutečnosti mají zásluhu zaměstnanci všech úseků dětského domova, kteří svou obětavou a kvalitní práci vytvářejí pro děti s ústavní výchovou velmi dobrou atmosféru a to často na úkor svého soukromí. Ředitel dětského domova tuto skutečnost během hodnoceného období několikrát na shromážděních zaměstnanců, na pedagogických radách a na provozních poradách s poděkováním ocenil. Přílohou tohoto komentáře jsou tabulky srovnávající čerpání mzdových prostředků za rok , tabulka přehledu mezd dle jednotlivých složek s grafem v korunovém i procentuálním vyjádření podílu daných složek samostatně za rok 2011 i za rok ) Vyhodnocení čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele Dotaci ÚZ 0 provozní náklady jsme plně vyčerpali, stejně tak ÚZ 205 krytí odpisů, k žádnému problému v průběhu roku nedošlo. 5) Rozbor příjmů z vlastní činnosti Vlastní příjmy (ošetřovné, stravné, přídavky na děti a úroky) byly v roce 2012 o Kč 112 tis. vyšší než v roce Stravné v roce 2012 téměř stejný příjem ustálený počet strávníků. Příspěvek na péči (dříve ošetřovné) a sirotčí důchody vyšší o Kč 100 tis. Dáno tím, že byl účtován předpis příspěvku na péči většímu počtu rodičů našich dětí. V průběhu roku přišly sourozenecké skupiny více dětí. Dále se sociální pracovnici podařil vyřídit sirotčí důchod pro jednoho chlapce, z něhož si dle zákona hradil část příspěvku na péči. Při bližším pohledu na tuto položku našeho účetnictví vidíme, že průměrná částka za měsíc činila v roce 2011 necelých 17 tisíc Kč., v roce 2012 pak částku 25 tis. Kč

7 Pokud rodiče spolupracují se sociální pracovnicí a doloží veškeré zákonem požadované podklady, jsou z plateb příspěvku na péči osvobozeni, v opačném případě je jim příspěvek na péči ze zákona předepisován a tím nám narůstají výnosy, a zároveň pohledávky. Toto je však specifikou všech dětských domovů. Pokračujeme v podrobných rozborech pohledávek, v roce 2012 jsme v poměrně velké výši provedli převod do podrozvahové evidence, tentokrát ve výši Kč 188,5 tis. Někteří z rodičů dluží desetitisícové částky. Koncem roku 2011 jsme požádali zřizovatele o možnost odpisu dvou velkých pohledávek, naše žádost byla odložena a následně schválena v roce Dále nám zřizovatel schválil i další odpis pohledávky (úmrtí matky dítěte). Těmito přesuny pohledávek na podrozvahovou evidenci nekončí naše úsilí o další vymáhání těchto dluhů, pouze nám tolik nezkreslují účetnictví, v případě jakékoliv došlé platby se s takto odepsanými dluhy dále pracuje. Skutečná platební morálka rodičů dětí umístěných v našem domově je špatná. Většina z nich pobírá sociální dávky, další trestně stíháme, vyřizujeme exekuce na platy, přesto však dluhy zůstávají. V odpisech pohledávek (převodu na podrozvahovou evidenci) chceme pokračovat i nadále, dluhům věnujeme velkou pozornost. Podrobné rozpisy jednotlivých dlužníků jsou přílohou rozboru závazků a pohledávek. Dalšími ostatními výnosy jsou v našem případě přídavky na děti výši Kč 305 tis. v roce 2010, Kč 334 tis. v roce 2011 a Kč 343 tis. v roce Jejich odlišné hodnoty jsou dány počtem dětí v tom kterém roce a zároveň i jejich věkovým rozpětím. Na všechny děti pobíráme přídavky, zde předpis = skutečné finance. Poslední výraznou položkou ostatních výnosů je zúčtování fondů, které čerpáme každoročně. V roce 2009 jsme čerpali rezervní fond ve výši Kč 81 tis. (pouze z darů), fond odměn ve výši Kč 128 tis. a fond reprodukce majetku na velkou opravu hřiště Kč 189 tis. Věcné dary jsme proúčtovali ve výši Kč 22 tis. V roce 2010 jsme čerpali Kč 84 tis. z darů, věcné dary byly proúčtovány ve výši Kč 29 tis., fond odměn byl použit ve výši Kč 40 tis. V roce 2011 jsme čerpali Kč 183 tis. z darů, věcné dary byly proúčtovány ve výši Kč 16 tis., fond odměn byl použit ve výši Kč 61,7 tis., investiční fond na velkou opravu byl využit ve výši Kč 80 tis. V roce 2012 bylo využito Kč 232 tis. z darů, věcné dary činily Kč 36 tis., fond odměn jsme využili na konci roku v částce Kč 60 tis., investiční fond byl čerpán na velkou opravu zásobníků vody ve výši Kč 223,64 tis. Z rezervního fondu jsme se souhlasem zřizovatele provedli převod v celkové výši Kč 114 tis. do fondu investičního, který jsme následně využili na velkou opravu zásobníků vody. Kladný výsledek hospodaření ve výši Kč ,73 navrhujeme rozdělit do rezervního fondu a do fondu odměn. Hodnocení vlastních příjmů z hlediska možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech: Teoreticky by se nám měly výše uvedené vlastní příjmy pravidelně opakovat, rozdíly mohou vznikat zejména v předpisech příspěvku na péči na dítě při velkém výkyvu příchodů a odchodů dětí. Přídavky na děti záleží rovněž na počtu a věkové struktuře dětí, platby chodí pravidelně. Zúčtování fondů vyplyne každoročně z provozu a z plánu čerpání fondů (dary, investiční posílený rezervním na velké opravy apod.). Přílohou jsou tabulky přehledu celkových výnosů srovnávající rok 2011 a 2012 s grafem a tabulka přehledu vlastních příjmů

8 6) Náklady, analýza čerpání prostředků v roce 2012 Od vykonává Dětský domov Opava doplňkovou činnost. Jedná se o pronájem nebytových prostor. Veškeré prostředky přidělené na provoz našeho dětského domova i přímé náklady na vzdělávání byly zcela vyčerpány, nevracíme žádnou částku. Na provoz jsme zcela využili vlastní příjmy v hlavní činnosti, kladný VH vznikl z doplňkové činnosti. Od zřizovatele jsme dostali na provoz pod ÚZ 0 Kč tis., k tomu účelově na odpisy ÚZ 205 Kč 130 tis. Celkem činil příspěvek a dotace od zřizovatele Kč tis. Spotřeba materiálu a energií Nejvýznamnější položku spotřeby dle jednotlivých nákladů činila energie ve finančním vyjádření pak činila u hlavní činnosti Kč 1.711,7 tis., v doplňkové činnosti Kč 40,11 tis, celkem pak za celou organizaci Kč 1.751,74 tis. Jak vypadala spotřeba jednotlivých druhů energie je názorně vyčísleno v tabulce č. 8 k příloze č. 13. Do nárůstu spotřeby v měrných jednotkách i v korunovém vyjádření se promítly velké mrazy z ledna a února Celkově za období leden duben 2012 byly jen u plynu náklady o Kč 167 tis. vyšší proti stejnému období V souvislosti s větší spotřebou plynu na vytápění budovy se zvýšil i odběr elektrické energie (čerpadlo v kotelně). V létě potom denně pouštíme filtraci u dětského bazénku, i tato akce se promítne do celého roku. Musíme bohužel konstatovat, že u energií došlo proti roku 2011 k nárůstu spotřeb (mimo vody). Další velkou položku spotřeby materiálu činí potraviny (Kč tis.). Tato byla opět vyšší než v předchozích dvou letech. Ceny potravin opět stouply, došlo ke zdražení téměř všech komodit a zároveň se zvýšil počet dětských strávníků (srovnání dle výkazů zasílaných pravidelně DDÚ Bohumín). Počet stravovaných zaměstnanců srovnatelný. Od roku 2011 (s výjimkou prázdnin) již běžela akce dětí se svými pedagogy každou neděli si sami vaří ve svých plně vybavených kuchyňkách. Mají formuláře s normami jednotlivých věkových kategorií, kterých se drží při plánování jídelníčku a následném nákupu veškerých surovin. Jídelníček předem schválí vedoucí vychovatelka, v rámci předběžné kontroly jeho finanční plán správce a příkazce rozpočtu. Nedělní vaření se dětem líbí, samy se podílejí na vymýšlení jídel, větší z nich pak vaří pod dozorem pedagoga. Z celkové spotřeby potravin provařily děti částku Kč 131,7 tis. Ostatní položky zahrnuté do účtů jsou potom ošacení dětí tis. Kč nižší proti roku 2011 o Kč 12 tis. Projevil se odchod 7 zletilých vystudovaných klientů k Náklady na ošacení nových malých dětí pak nebyly tak vysoké, je velký počet obchodů, kde lze zakoupil levné a přitom poměrně kvalitní oblečení. Dále jsme zajišťovali kancelářské, čistící a hygienické prostředky (Kč 181 tis.). Zvlášť sledovanou položku činí poplatky za léky a zdravotnický materiál (23 tis. Kč) a ostatní přímá spotřeba materiálu (v domově, ve školách, aktivity mimo DD apod.) - Kč 236,55tis.). Ostatní materiál školní potřeby a učební pomůcky požadované školou, evidovaný majetek od Kč 500,-- do Kč ,--. Z výše jmenovaných položek se náklady na školní potřeby a učební pomůcky zvedly o částku Kč 12 tis. (více studentů středních škol s maturitními obory větší požadavky, jedna studentka Ostravské univerzity, více dětí na nižším stupni ZŠ)

9 Co se týká evidovaného majetku, z přiložených tabulek nákladů podle druhů je zřejmé, že jsme do něj postupem času investovali méně a méně. Je to dáno tím, že jsme již v roce 2010 dokončili obměnu majetku a inventáře na všech rodinných skupinách. Rozdíl činil Kč 91 tis. proti roku 2011, proti roku 2010 dokonce Kč 183 tis. Jmenovitě jsme v roce 2012 pořídili kancelářskou židli a jednací křesla do ředitelny, novou barevnou tiskárnu pro vedoucí vychovatelku, automatickou pračku pro 6. rodinnou skupinu (celkem DDHM v částce Kč 33 tis.), židle do kanceláře hospodářky, válendy pro děti, stoly a židle do návštěvní místnosti, kancelářská křesla a židle, pro sportovní využití dětí běžecké lyže s kompletním vybavením, evidované školní potřeby pro tesařský učební obor, kuchyňské nádobí, přenosné a stolní telefony, tiskárnu do bytu pro studentku VŠ, drobné elektrospotřebiče na rodinné skupiny (JDHM v celkové výši Kč 68 tis.) Do celkového součtu veškerého evidovaného majetku jsou ještě zahrnuty dva věcné dary v hodnotě Kč ,--. Opravy a udržování oproti roku 2011 došlo ke snížení těchto nákladů. Největší položku tvořila velká oprava zásobníků vody, kde již hrozil havarijní stav (Kč 223,64 tis.). Další udržování budovy drobné stavební práce činily Kč 36,29 tis. Do oprav a udržování movitého majetku jsme investovali Kč 39,81 tis. Celkem se náklady na účtu 511 vyšplhaly do výše Kč 299,74 tis. Veškeré tyto akce jsme financovali z vlastních zdrojů. Cestovné v přiložené tabulce je možnost porovnání roků , poslední dva roky srovnatelné náklady. Zvýšil se počet pracovních cest pedagogických pracovníků, kteří absolvují semináře v programu Vím co chci vím, jak na to. Služby nižší než v roce 2011 o Kč 107 tis. Nejvyšší položku činí letní tábory dětí, do kterých jsme investovali částku ve výši Kč 237 tis., což je o Kč 77 tis. méně než v roce Děti absolvovaly několik turnusů oblíbených pobytů (sportovní, taneční, klasické o jarních a hlavních prázdninách). Nemalou částkou je jízdné dětí (67 tis.), stravné dětí v MŠ a na učilištích zde se projevil odchod 7 zletilých klientů, ve druhém pololetí jsme hradili mnohem nižší částky (celkem Kč 13,6 tis.), přepravné na letní tábory a společné akce domova vč. využívání taxislužeb (46 tis. Kč), revize loňském roce byla provedena elektrorevize celé budovy, tím se náklady zvedly (63,4 tis. Kč), zpracování mezd, správa a údržba počítačové sítě (161 tis. Kč) apod. Poplatky za telekomunikace činily 48,2 tis. Na školení a vzdělávání pedagogů jsme v roce 2012 vynaložili Kč 11 tis. Nárůst vidíme u položky nákup školních služeb a to o částku Kč 20 tis. Z přiložených tabulek vybraných nákladů jsou vidět konkrétní čísla, lze z nich odvodit, jaké výdaje v tom kterém roce vedly. Potraviny a energie byly poměrně srovnatelné v letech 2010 a V hodnoceném roce 2012 došlo u obou těchto položek k poměrně velkému nárůstu. U potravin dáno průběžným zvyšováním cen, u energií vysokou spotřebou plynu (a s tím související elektřinou) v prvních dvou měsících roku. U evidovaného majetku je zřetelně poznat, že jsme proti jiným rokům do nového inventáře již investovali méně. Všechny rodinné skupiny prošly obměnou nábytku a ostatního vybavení. Postupně bychom rádi pořídili dětem další počítače, popř. notebooky, aby na každé skupině byly nejméně tři (podle počtu a věkových kategorií dětí, studijních oborů apod.)

10 Odpisy rok 2012 je zcela srovnatelný s rokem Částku nad výši dotace ÚZ 205 jsme pokryli v provozních prostředků. Přílohou tohoto komentáře jsou tabulky Přehled celkových nákladů 2011/2012, Náklady dle druhů 2011/2012 a Přehled vybraných nákladů ) Doplňková činnost Od máme doplňkovou činnost pronájem nebytových prostor. Příjmy z pronájmu nebytových prostor činily celkem částku Kč (stejná jako v předchozím roce). Příjmy za služby spojené s užíváním těchto prostor se zvýšily dáno vyššími náklady na topení. Náklady za služby na doplňkovou činnost činily v roce 2011 částku Kč ,-- (energie, ostatní služby), v roce 2012 pak Kč ,--.. Výnosy z doplňkové činnosti činily Kč ,--. Kladný VH z doplňkové činnosti byl Kč ,--. Pokud nám oba nájemci zůstanou v pronajatých prostorech i nadále, příjmy by již měly zůstat na stejné úrovni, další snižování nájemného již nepřipadá v úvahu. Nájemce pan Simon podal k výpověď z nájmu, kterou však následně stáhnul, takže pronájem běžel a běží dál. 8) Výsledek hospodaření Dětský domov Opava skončil za rok 2012 s kladným výsledkem hospodaření. Docílili jsme jej v doplňkové činnosti, která je okomentována výše. V hlavní činnosti jsme skončili minusovým VH ve výši Kč ,27. Výsledek hospodaření v částce Kč ,73 je finančně zcela krytý. Navrhujeme jej následovně rozdělit: - fond odměn Kč ,-- - rezervní fond Kč ,73 Přílohu tvoří graf a tabulka měsíční ziskovosti za rok C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2012 Investiční fond počáteční stav Kč 68,49 tis. byl posílen tvorbou odpisů dlouhodobého majetku, roce 2012 činily částku ve výši Kč 141,09 tis. a převodem z rezervního fondu (část z výsledku hospodaření a další přesun se souhlasem zřizovatele ve výši celkem Kč 114 tis.). Použití fondu bylo následující: velká oprava zásobníků vody v kotelně domova v hodnotě Kč ,80, odvod z odpisů již v roce 2012 nebyl stanoven. Zůstatek k Kč 99,94 tis. byl zcela finančně krytý. Rezervní fond je rozdělen na RF tvořený z kladného výsledku hospodaření a na fond tvořený z darů. Počáteční stav rezervního fondu účtu byl k Kč 123,71 tis. Po schválení VH za rok 2011 jsme do něj převedli částku ve výši Kč 34,97 tis. Později jsme požádali zřizovatele o souhlas s převodem částky ve výši Kč 114 tis. do investičního fondu. Jiné čerpání fondu během roku 2012 nebylo. Konečný stav k je Kč 44,68 tis. Celá jeho výše je kryta pohledávkami

11 Rezervní fond účtu dary měl k počáteční stav Kč 74,83 tis. Na darech jsme v průběhu roku získali částku Kč 169,48 tis., z toho Kč 17,965 tis. byly dary účelové. Čerpání pak činilo Kč 232,09 tis. Ze sponzorských darů jsme hradili další plavecké výcviky dětí, nákupy ošacení v módním obchodě C a A Móda Brno, zakoupili jsme dárky pro děti na konec školního roku, vánoční dárky, suroviny na vánoční besídky, uhradili jsme poplatky za sportovní kroužky a v neposlední řadě jsme velkou část vyčerpali na úhradu letních táborů. Konečný zůstatek k je 12,22 tis. Část konečného zůstatku je kryto prostředky na účtu, zbývající pohledávkami. Fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav ve výši Kč 23,77 tis. jsme posílili přídělem 1% hrubých mezd. V roce 2012 tento příděl činil Kč 87,86 tis. Čerpání fondu bylo následující: příspěvek na stravné zaměstnanců Kč 33,14 tis. rekreace zaměstnanců Kč 49,29 tis. dary k osobním výročím - Kč 1,50 tis. Zůstatek k Kč 27,70 tis. Finančně krytý v plné výši. Fond odměn Počáteční stav činil Kč 30 tis. Z kladného VH za rok 2011 byl posílen částkou ve výši Kč 56 tis. V prosinci 2012 pak byl čerpán na pokrytí překročení mzdových prostředků ve výši Kč 60,47 tis. Zůstatek k je Kč 25,53 tis. Fond je finančně krytý v plné výši. Krytí fondů: FKSP na účtu 243 je o Kč 28 více, což je způsobeno převodem poplatků bance a doúčtováním stravného a 1% z vyplacených náhrad za nemocenskou. Fond odměn krytí v plné výši Rezervní fond krytí v plné výši prostředky na účtu, zbytek pohledávkami. Fond investičního majetku finančně krytý v plné výši. D) Závodní stravování zaměstnanců dětského domova Zaměstnanci našeho dětského domova se stravují ve školní jídelně, která je nedílnou součásti domova (viz zřizovací listina). V kuchyni pracovaly 3 kuchařky a jejich nadřízeným je vedoucí školní jídelny. Dětský domov zabezpečuje dětem stravu 5x denně po 365 dní v roce. Z tohoto důvodu není problém ani stravování zaměstnanců o prázdninách.. Náklady na jedno hlavní jídlo byly v roce 2012 Kč 63,01 - mzdová režie Kč 25,33 - limit potravin Kč 29,42 - věcná režie Kč 8,26 Normativ k činil u zaměstnance Kč 26,--. Zaměstnanci hradili částku ve výši Kč 19,--, příspěvek FKSP činil Kč 7,

12 E) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, pojištění, inventarizace majetku Péče o spravovaný majetek patří k důležitým oblastem naší činnosti. Na péči se podílí v první řadě údržbář domova a rozsáhlejší opravy řešíme dodavatelsky odbornými firmami. Majetek nemovitý majetek Dětský domov Opava má ve správě následující nemovitosti: budova dětského domova, katastrální území Opava Město, adresa Rybí trh 171/14, Opava v hodnotě Kč ,-- a dále byt na adrese Ratibořská 1035/14, Opava v hodnotě Kč ,--. Účet 021 Stavby se v průběhu roku nezměnil. Účet 031 Pozemky zůstal rovněž ve stejné výši Celková hodnota pozemků k činí Kč ,-- Movitý majetek Účet 022 Samostatné movité věci počáteční stav k byl Kč ,--, v průběhu roku byl vyřazen 1 kus tohoto inventáře v celkové hodnotě Kč ,--, konečný zůstatek k pak činí Kč ,--. Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek počáteční stav k činil Kč ,80. Ve finančním vyjádření se zvýšil o Kč ,--, vyřazen byl majetek v hodnotě Kč 8.366,--. Zůstatek k je ,80. Investiční činnost - v uplynulém roce jsme neprovedli žádnou investiční akci, pouze velkou opravu zásobníků vody v kotelně, kde jsme využili investiční fond ve výši tisíc Kč Údržba a opravy mimo topnou sezónu jsme provedli výše jmenovanou velkou opravu. Dále jsme zrealizovali drobné stavební práce dle potřeb např. vytvoření samostatné oddělené návštěvní místnosti (jednoduché přepažení velké místnosti pomocí velké vysoké skříně, oprava omítek, vymalování). Na 2., 3. a 6. RS byla vymalována sociální zařízení. Do oprav movitého majetku jsme investovali Kč 39,81 tis. Jednalo se o opravy lednic, sporáků, mandlu, automatických praček a sušiček v prádelně aj. Poměrně velkou část údržby budovy zajišťuje svou prací údržbář domova malování vybraných prostor, veškeré instalatérské práce apod. Inventář se udržuje rovněž pomocí našeho zaměstnance drobné opravy nábytku, dveří, sportovních potřeb (lyže, kola), elektrospotřebiče předáváme odborným firmám. Pojištění pojištění budovy od převzal zřizovatel, námi uzavřená smlouva byla vypovězena a ukončena. Soubor osobních počítačů, tiskáren, kopírek, faxu a spotřební elektroniky je pojištěn pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, stejně tak proti živelním nebezpečím. Dále máme uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s provozováním dětského domova pro všechny děti a zaměstnance. Doložkou z roku 2004 je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti se závadami ve sjízdnosti a schůdnosti pozemní komunikace, jejíž sjízdnost nebo schůdnost jsme povinni udržovat, nebezpečí působení kouře a aerodynamický třesk a poškození nebo zničení budovy nárazem dopravního prostředku.. Posledním pojištěním je pojištění pro případ odcizení přepravovaných cenností (finanční hotovosti). Žádná pojistná událost se v roce 2012 nestala

13 Dále máme uzavřenou pojistku na kolektivní úrazové pojištění všech dětí u pojišťovny UNIQA. Úrazy dětí byly pouze drobné, za celý kalendářní rok byly hlášeny pouze 2. V krátkosti bychom chtěli okomentovat průběh inventarizace majetku v našem DD. Od roku 2011 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Na základě této vyhlášky byl doplněn program evidence majetku o nově požadované položky v soupisech IČ, název a sídlo organizace, druh inventury, účty, identifikátory, kumulované součty stránek. Inventarizace neznamená jen provedení porovnání fyzického stavu majetku s účetním, ale práci v průběhu celého roku. Pedagogičtí i provozní zaměstnanci předkládají dle svého uvážení a zhodnocení skutečnosti návrhy na vyřazení nebo přeřazení majetku. K vyřazování dochází až v okamžiku, kdy daný inventář již nelze opravit nebo by oprava byla nerentabilní. Toto schválí inventarizační komise a následnou fyzickou likvidaci poté komise likvidační. K vyřazovaným věcem dokládáme doporučení pracovníka odborné firmy (jedná se zejména o elektrospotřebiče, televizory, videa, vysavače, počítače apod.). Každý vyřazovací protokol má i likvidační, kde je komisí uvedeno, jak proběhla fyzická likvidace. Ve většině případů již odborné firmy přebírají staré přístroje k ekologické likvidaci, týká se to zejména výpočetní techniky (100%), praček, sporáků a ledniček. Inventarizační komise dle seznamů majetku odsouhlasí fyzický stav s evidenčním (účetním), po dohledání veškerého inventáře potom hospodářka vytiskne konečné sestavy. Používala se pomocná dokumentace místní seznamy, soupisy podle rozdělení majetku, náhled do katastru nemovitostí, soupis pozemků od zřizovatele, smlouvy apod. V roce 2012 provedla inventarizační komise kompletní přeznačení veškerého inventáře tak, aby čísla již odpovídala novému programu s identifikátorem. Zcela již vymizel problém s nenahlášenými přesuny nábytku. Vychovatelky změny včas hlásí, aby mohly být v programu evidence majetku podchyceny. Po dokončení této inventury se provede inventarizace zásob potravin, cenin, finanční hotovosti v pokladně a následně závazků a pohledávek a provede se dokladová inventura. Vzhledem k tomu, že jsme neměli ani manko ani přebytek, nevznikl nám tímto žádný problém. Stejně tak se v domově nenacházel žádný neupotřebitelný ani přebytečný majetek. Přikládáme zápis inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku k Pronájmy majetku Dětský domov Opava pronajímá část nebytových prostor dvěma nájemcům. První z nich, pan René Simon, provozuje v objektu výkup a prodej zlata a starožitností, smlouvu má po schválení Radou kraje z roku 2011 do Další nájemce, pan Lukáš Gebauer, má v pronajatých prostorech prodejnu masa a uzenin spolu s prodejem pečiva. I on má prodlouženou smlouvu z roku 2011 do Ceny nájemného zůstaly i v roce 2012 stejné, tzn. u pana Simona Kč 1.750,-- za 1 m3 a rok, pan Gebauer platí Kč 1.500,-- za 1 m3 a rok (při zahájení provozování investoval velkou částku do pronajatých místností).. Dohodnuté ceny za dané plochy jsme konzultovali s realitní kanceláří Kolfis Opava i informací na Magistrátu města Opavy. Tyto odpovídají dané lokalitě. A lze říct, že jsme rádi, že jsou prostory obsazené, v okolí je mnoho prázdných objektů, o které není zájem. S dalším pohybem nájemného směrem dolů již nepočítáme, případné změny směrem nahoru budeme řešit dodatky ke smlouvám. V případě předčasného ukončení nájmu některého z nájemců budeme okamžitě hledat náhradu

14 F) Stav pohledávek a závazků Pohledávky jejich stav se proti roku 2011 snížil o částku ve výši Kč 76,75 tis. Většinu z této částky tvoří snížení pohledávek u příspěvku na úhradu nákladů na děti (Kč 55,53 tis.). Musíme však konstatovat, že nedošlo k tak velkému zlepšení platební morálky rodičů našich dětí, ale provedli jsme se souhlasem zřizovatele odpis třech těchto pohledávek + odpis drobných pohledávek se souhlase ředitele domova (celkem za rok 2012 Kč 188,6 tis.). Ale vzápětí narostly pohledávky u rodičů nově přijatých dětí (4 a 2 sourozenci), další staří neplatiči nám dluhy pravidelně rovněž zvyšují. Ostatní pohledávky zůstaly ve stejné výši, v případě pana Glogovského byl vydán exekuční příkaz, prozatím celý rok bez odezvy. I v letošním roce budeme s pohledávkami dále pracovat, budeme pokračovat v rozborech jednotlivých dlužníků a stáří dluhů. Nadále budeme spolupracovat se soudy, policií, podávat trestní oznámení, zasílat upomínky, vyřizovat platební rozkazy tak, abychom docílili dalšího snížení pohledávek. Od roku 2011 spolupracujeme při vymáhání dluhů od rodičů s firmou OMEGA solutations a. s., Praha, která se vysloveně specializuje na tuto problematiku. Předáváme jí potřebné podklady a prozatím stále čekáme na první výsledek. Pohledávky přídavků na děti jsou k o Kč 870,-- nižší. Závazky rovněž snížení proti roku 2011 a to o Kč 216 tis. Z celkové výše všech závazků (1.454,35 tis.) tvoří největší položku mzdy zaměstnanců (Kč 609,69 tis.) a s tím související odvody a daň ze mzdy. Neuhrazené dodavatelské faktury činí k poměrně vysokou částku závazků a to Kč 426,8 tis., která je však o Kč 128,39 nižší než v minulém období. Přikládáme souhrnný seznam pohledávek a závazků, jmenovitý rozpis dluhů na ošetřovném s uvedením postupu jejich řešení, soupis přeplatků, tabulku pohledávek přídavků na děti, tabulku pohledávek po lhůtě splatnosti u ošetřovného a přehled pohledávek na ošetřovném za děti, které již nejsou v domově. Poslední přílohu tvoří přehled podrozvahové evidence. G) Výsledky kontrol V průběhu roku se realizovaly 2 pravidelné prověrky státní zástupkyně JUDr. Marcely Mazáčové v rámci dozoru Státního zastupitelství v Opavě (červen a prosinec). Byla provedena kontrola správnosti a platnosti rozhodnutí u nově přijímaných dětí, rozhodnutí při propuštění dětí. Byly sledovány děti, které jsou na útěku, správnost výplaty kapesného a další náležitosti. Zákon 359/1999 Sb. nařizuje obcím a magistrátům sledovat výkon ústavní výchovy. Návštěvy sociálních pracovnic probíhaly u dětí pravidelně ve čtvrtletních intervalech. Na tyto návštěvy jsme vždy pečlivě připraveni. Pedagogové předem vypracují krátkou hodnotící zprávu o každém dítěti, zdravotní sestra přidá informaci o zdravotním stavu. Pracovnice OSPOD si pohovoří s dítětem o samotě v jeho přirozeném prostředí na pokoji. Teprve potom proběhne rozhovor se sociální pracovnicí a vychovatelem toho kterého dítěte.návštěvy těchto sociálních pracovnic jsou pro děti i pro pracovníky domova velmi podnětné, děti se dozví nejnovější informace o své rodině a i pro nás jsou aktuální poznatky důležité z hlediska dalšího působení na naše děti. Při každé návštěvě je hodnoceno opodstatnění pobytu dítěte v domově, eventuelně řešena možnost zrušení ústavné výchovy při zlepšení podmínek v rodině. Velkým pozitivem je ta skutečnost, že jak mezi sociálními pracovnicemi, tak i mezi zúčastněnými pracovníky DD je nadále vzájemná velmi dobrá komunikace a spolupráce

15 V únoru 2012 uskutečnila v našem zařízení Mgr. Ivana Jírů z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vyhodnocení monitoringu interpersonálních vztahů u všech zaměstnanců našeho dětského domova. Celkové hodnocení vyznělo pro náš DD pozitivně. Dne proběhla u zpracovatelky mezd (firma Radka Tyburcová) kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly shledány žádné nedostatky. V červnu 2012 proběhla v našem zařízení finanční kontrola Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Kontrolou bylo konstatováno, že je v naší organizaci zaveden systém řídící kontroly, a že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Celkově pak bylo kontrolním orgánem hospodaření DD v Opavě hodnoceno velmi pozitivně. V listopadu 2012 byla v naší školní jídelně provedena kontrola Krajské hygienické stanice, pobočka Opava. Kontrola byla zaměřena na dodržování požadavků plnění zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.852/2004 o hygieně potravin, Vyhlášky č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích a stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů. Kontrola vytkla vedoucímu ŠJ oprýskanou barvu na radiátorech ve varně. Tento problém byl odbornou firmou ihned odstraněn. Další závady se nevyskytly. V průběhu každého pololetí byly realizované pravidelné bezpečnostní kontroly DD z hlediska dodržování BOZ specializovanou firmou na tuto problematiku. Veškeré zjištěné drobné nedostatky byly ihned odstraněny, celkově je stav v této oblasti velmi dobrý. H) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 bude projednána na poradách pedagogických a nepedagogických pracovníků v měsíci březnu 2013, toto bude doloženo jejich podpisy ve zprávě uložené u hospodářky domova. I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Dětský domov má stanovený povinný podíl zaměstnávání tělesně a zdravotě postižených osob ve výši 1,35 osob. Tuto povinnost plní dvěma způsoby zaměstnáváme 1 osobu (celoročně, plný úvazek), zbytek odběrem výrobků a služeb od 3 firem. Tento podíl činí v přepočtu 0,60 osob. Celkem tedy plníme povinnost v hodnotě 1,60. J) Tabulková část včetně příloh Tabulky č. 1 č. 8 Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úc OÚPO 5-02 Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce Tabulky a grafy k rozborům Fotodokumentace z činnosti dětského domova Zprávu předkládá: Mgr. Milan Škrabal, ředitel DD Vypracovala: Hana Vítková, hospodářka DD V Opavě

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463 Komentář k roční zprávě za rok 2007 DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZŠ a ŠJ BOHUMÍN- ŠUNYCHL 463 1. ÚVOD IČO: 62331264 Příspěvková organizace Ředitel: PhDr. Bedřich Kostlán Zástupce: BC. Petr Kratochvíl Ekonom:

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více