Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb."

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského domova Opava v roce 2012 dle 165 zákona č. 561/2004 Sb

2 Rozbor hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Opava, Rybí trh 14, příspěvkové organizace za rok 2012 Základní údaje o organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou Moravskoslezského kraje dne v souladu s 2 zákona 157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb. Identifikační číslo organizace je Sídlo organizace je Rybí trh 14/171, Opava Internetová adresa: Webová stránka: Ředitelem dětského domova je Mgr. Milan Škrabal Majetkové poměry Budova domova je majetkem kraje, její účetní hodnota činí po několika dílčích rekonstrukcích 12,5 milionů Kč. Rovněž ostatní parcely zahrady a dvora jsou majetkem kraje. Hřiště s asfaltovým povrchem bylo dne převedeno z vlastnictví Úřadu pro zastupování ve věcech vlastnických do vlastnictví Statutárního města Opava, které tento pozemek převedlo darovací smlouvou ze dne Krajskému úřadu Ostrava. Zřizovatel předal hřiště k hospodaření Dětskému domovu Opava. S tím souviselo zvýšení účetních hodnot pozemků, které máme ve správě. Stav budovy je po dosud provedených rozsáhlých rekonstrukcích velmi dobrý. Dále na dětský domov zřizovatel převedl od správu bytu na Ratibořské ulici v Opavě, kde se od té doby vystřídalo již několik podnájemníků z řad našich bývalých i současných klientů, kteří tak prokazují svou samostatnost a připravenost do života. Od roku 2000 je Dětský domov Opava ohrožen žalobou na určení vlastnického práva k budově DD, a to bývalým Řádem německých rytířů. V roce 2008 bylo soudní jednání proti Dětskému domovu Opava zastaveno, protože žalobce zjistil, že vlastníkem budovy se stal v roce 2004 Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V současné době tento řád opět začíná tyto kauzy obnovovat. Dětský domov má kapacitu 48 dětí, které jsou rozděleny do šesti rodinných skupin. Tyto jsou tvořeny zpravidla dle sourozeneckých vztahů a jsou smíšené. Budova DD je dostatečně prostorná a zabezpečuje všechny stávající zdravotní a hygienické normy a příslušné zákony. Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život. Učí se tradičním domácím pracím vaření, uklízení, praní a žehlení, dle věku probírají s pedagogy rodinnou a sexuální výchovu, základy společenského chování, popř. jednání na úřadech. Limit zaměstnanců stanovuje zřizovatel. Pro rok 2012 byl stejný jako v roce předcházejícím tj. 35,91 osob. Tento počet zaměstnanců jsme dodrželi, v průběhu roku mírně kolísal. Došlo k odchodu na mateřskou dovolenou před prázdninami, přijetí nové pracovnice po prázdninách, v období topné sezóny zaměstnávání 2 topičů s celkovým úvazkem obou 0,

3 Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ SCHÉMA /platné od / statutární orgán ředitel vedoucí vychovatelka statutární zástupce, sociální pracovnice hospodářka dětská sestra vychovatelé ped.as.,pečovatelky vedoucí jídelny údržbář, švadlena, pradlena, uklízečky účetní kuchařky - 3 -

4 Vlastní hodnocení činnosti Dětského domova v Opavě ve školním roce 2011/2012 Výchovně vzdělávací činnost v Dětském domově v Opavě probíhala na základě vytýčeného výchovného motta: Samostatnost dětí, a důslednost vychovatelů.hlavním cílem vzdělávacího a výchovného působení pak nadále bylo, aby se děti v DD cítily dobře a nacházely zde prostředí běžné tomu, které je v klasických rodinách a aby zde děti po celou dobu pobytu vyrůstaly v optimistickém prostředí. Pedagogičtí pracovníci při svém působení na děti vycházeli ze Školního vzdělávacího programu a tak jako v dřívějších letech i z Programu rozvoje osobnosti dítěte, kdy realizovali výchovně vzdělávací postupy, které směřovaly k duševnímu, morálnímu a sociálnímu rozvoji dětí Velká pozornost byla pedagogickými pracovníky věnována přípravě dětí k opuštění dětského domova po ukončení ústavní výchovy. Děti byly připravovány na všechny možné situace, které je mohou v budoucnu překvapit a zaskočit. Důraz byl kladen na to, aby se děti naučily žít v běžném životě, aby měly ukončené vzdělání a tím možnost uplatnit se v pracovním procesu. Od počátku školního roku 2011/2012 se děti a zaměstnanci začali vzdělávat v projektu Vím, co chci, který připravila organizace KVIC pro dětské domovy ve spolupráci s Moravskoslezským krajem pod gescí Evropské unie. Uskutečněné přednášky, semináře a víkendové pobyty ukazují, že jde o krok správným směrem a je velkým přínosem k přípravě dětí do samostatného života po odchodu z dětského domova. V roce 2012 se nám podařilo umístit do pěstounské péče 2 děti. Budeme v tom i nadále pokračovat, protože to vidíme jako jeden z velmi dobrých a účinných kroků pro začlenění dětí z ústavní výchovy do samostatného života.možným problémem se však zde jeví ta skutečnost, že mnohé z vytipovaných dětí do pěstounské péče jít nechtějí. Za pobytu v DD navázaly silné citové vazby s dětmi zde žijícími, mají dobrou sociální pozici i ve školách a v 8-12 letech odcházet do zcela nového neznámého prostředí je pro některé silně stresující. Pokud dochází ještě k roztržení sourozeneckých vztahů, pak dobrý zájem společnosti, dát dítě z dětského domova do pěstounské péče se míjí svým účinkem. Mimořádně velkých úspěchů jsme v uplynulém školním roce dosáhli v zájmové činnosti: fotbalové prvenství na DDCUP v Praze, velkém regionálním turnaji DD v Karviné a dvojnásobné vítězství v regionálním a celostátním finále na sportovní olympiádě DD v Ostravě jen potvrzují dlouhodobou úspěšnou reprezentaci opavského dětského domova v této sportovní oblasti. Nadále velmi dobré výsledky jsme dosahovali také v soutěžích výtvarných, kdy jsme sbírali ocenění na výtvarných přehlídkách a soutěžích v rámci republiky. Velká řada dětí byla také zapojena do zájmových kroužků a to jak v samotném DD, tak i ve sportovních oddílech na území města. V červenci 2012 jsme byli požádáni bývalými našimi dětmi z let 1986 a let pozdějších o to, abychom společně s nimi zorganizovali abiturientské setkání bývalých dětí a klientů, kteří v našem dětském domově strávili podstatnou část svého života. Velmi rádi jsme tak učinili a výsledkem bylo setkání, kdy se v našem zařízení v pátek sešlo 28 abiturientů, kdy mnozí přišli i se svými malými či většími dětmi. Přišli také mnozí bývalí zaměstnanci, takže setkání bylo vskutku emotivní, srdečné a nesmírně obohacující pro všechny zúčastněné. Všichni abiturienti vysoce ocenili kvalitní dlouhodobou práci zaměstnanců opavského dětského domova, což lze považovat jako velké pohlazení všem těm, kteří se o děti dříve starali i těm, kteří se starají o děti v době současné. Mnozí abiturienti naprosto vážně říkali dětem na rodinných skupinách, že už se domů nevrátí, že zde chtějí zůstat s nimi Tak hodně se jim tady líbilo Tato slova jsou pro všechny zaměstnance našeho dětského domova velkým povzbuzením do budoucna do dalších let ve výchovně vzdělávací činnost v ústavní výchově

5 Hospodaření dětského domova Při hospodaření v roce 2012 jsme vycházeli z úkolů naplánovaných z minulého období. O veškerých provedených akcích se zmiňujeme v komentářích. Snažíme se hospodařit účelně, do skupinového hospodaření jsou zapojovány i děti, požadavky na větší nákupy jsou projednávány na poradě vedení, k běžným pravidelným výdajům jsou vystaveny limitované přísliby. Z naší doplňkové činnosti se nám podařilo vytvořit kladný výsledek hospodaření. Z této charakteristiky naší příspěvkové organizace a jejího hospodaření vycházíme při dalších komentářích k jednotlivým tabulkám. B) Rozbor hospodaření výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření 1) Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací Rozpis závazných ukazatelů Účelové prostředky Dotace od zřizovatele ÚZ 0 provozní náklady ,-- ÚZ 205 krytí odpisů ,-- Dotace z MŠMT ÚZ přímé náklady ,-- Celkem činil příspěvek na provoz Kč ,-- Žádné další dotace jsme nedostali. 2) Vyhodnocení čerpání dotací ze státního rozpočtu Všechny výše uvedené dotace jsme plně vyčerpali. K žádným mimořádným skutečnostem v průběhu roku nedošlo. 3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Příspěvky a dotace MŠMT činily 72,94% závazného ukazatele Příspěvek na provoz celkem, tj. Kč ,-- z Kč ,--. Bylo to o 0,49% méně než v roce I v roce 2012 došlo v přímých nákladech na vzdělávání k rozdělení na přesně stanovenou část na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Přestože byly rozpočty pro obě skupiny zaměstnanců poměrně napnuté, dokázali jsme se s nimi a s dodržením limitu počtu zaměstnanců zdárně vypořádat. Na rok 2012 byl stejný limit jako v roce 2011, tj. 35,91 osob. V závěru roku jsme u pedagogických i nepedagogických pracovníků využili fond odměn, kterým jsme pokryli překročení mzdových prostředků, abychom mohli odměnit náročnou práci všech našich zaměstnanců. Na mzdy jsme v roce 2012 obdrželi téměř stejnou částku jako v předcházejícím roce, rozdíl činil minus 8 tis. Kč. I v loňském roce došlo k několika změnám na pozicích vychovatelů. O prázdninách odešla jedna vychovatelka na mateřskou dovolenou, místo ní nastoupila stávající pečovatelka (a zároveň s tím začala studovat). Od nového školního roku byla pak přijata nová pečovatelka, která během zkušební doby pracovní poměr ze zdravotních důvodů ukončila. Na její místo ihned nastoupila nová pracovnice.u provozních zaměstnanců nedošlo k žádnému pohybu, počet pracovníků je ustálený

6 Veškerý provoz na všech šesti rodinných skupinách i v provozu je maximálně zabezpečený tak, aby se případné změny nebo zásahy do chodu domova co nejméně dotýkaly dětí. Průměrný plat u pedagogických pracovníků byl ve sledovaném roce ,-- Kč (bez ředitele, včetně asistentek pedagoga), v roce 2011 činil ,-- Kč, v roce 2010 činil ,-- Kč, v roce 2009 činil ,-- Kč. Průměrný plat u nepedagogických pracovníků se proti roku 2011 podstatně snížil. Jeho výše činila Kč ,-- v roce V předchozích letech to bylo Kč ,-- v roce 2011, v roce 2010 dokonce Kč ,--. Byly plně vyčerpány veškeré přidělené mzdové prostředky, koncem roku čerpán i fond odměn, přesto došlo k poklesu průměrné mzdy. V roce 2012 bylo na mzdy nepedagogických pracovníků vyplaceno o Kč 92 tis. méně. Při porovnání výkazů P 1-04 za rok 2011 a 2012 můžeme vidět, že celková částka vyplacených mezd včetně fondu odměn je téměř totožná (v roce 2012 o 9 tis. Kč více). Pokud se zaměříme na jednotlivé složky mezd, zde jsou rozdíly již markantní (při stejném počtu zaměstnanců). Největší částku tvoří platové tarify je to dáno zvýšením tarifů u pedagogických zaměstnanců (sloučením do jedné tabulky). V našem konkrétním případě se jedná o navýšení 489 tis. Kč. V osobních příplatcích bylo v roce 2012 vyplaceno o 85 tis. Kč méně než v roce 2011, na odměnách potom o částku 277 tis. Kč méně.přestože jsme v odměnách vyplatili mnohem méně než v předcházejícím roce, ti pracovníci, kteří podávali mimořádné výkony a plnili výjimečné úkoly, byli za svou práci spravedlivě odměněni. Pro obě skupiny zaměstnanců byl na konci roku využit i fond odměn. I přes nejistotu, kterou mezi pracovníky vnášejí mediální zprávy o brzkém konci dětských domovů, můžeme konstatovat, že i v roce 2012 byla činnost našeho DD velmi úspěšná. Na této skutečnosti mají zásluhu zaměstnanci všech úseků dětského domova, kteří svou obětavou a kvalitní práci vytvářejí pro děti s ústavní výchovou velmi dobrou atmosféru a to často na úkor svého soukromí. Ředitel dětského domova tuto skutečnost během hodnoceného období několikrát na shromážděních zaměstnanců, na pedagogických radách a na provozních poradách s poděkováním ocenil. Přílohou tohoto komentáře jsou tabulky srovnávající čerpání mzdových prostředků za rok , tabulka přehledu mezd dle jednotlivých složek s grafem v korunovém i procentuálním vyjádření podílu daných složek samostatně za rok 2011 i za rok ) Vyhodnocení čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele Dotaci ÚZ 0 provozní náklady jsme plně vyčerpali, stejně tak ÚZ 205 krytí odpisů, k žádnému problému v průběhu roku nedošlo. 5) Rozbor příjmů z vlastní činnosti Vlastní příjmy (ošetřovné, stravné, přídavky na děti a úroky) byly v roce 2012 o Kč 112 tis. vyšší než v roce Stravné v roce 2012 téměř stejný příjem ustálený počet strávníků. Příspěvek na péči (dříve ošetřovné) a sirotčí důchody vyšší o Kč 100 tis. Dáno tím, že byl účtován předpis příspěvku na péči většímu počtu rodičů našich dětí. V průběhu roku přišly sourozenecké skupiny více dětí. Dále se sociální pracovnici podařil vyřídit sirotčí důchod pro jednoho chlapce, z něhož si dle zákona hradil část příspěvku na péči. Při bližším pohledu na tuto položku našeho účetnictví vidíme, že průměrná částka za měsíc činila v roce 2011 necelých 17 tisíc Kč., v roce 2012 pak částku 25 tis. Kč

7 Pokud rodiče spolupracují se sociální pracovnicí a doloží veškeré zákonem požadované podklady, jsou z plateb příspěvku na péči osvobozeni, v opačném případě je jim příspěvek na péči ze zákona předepisován a tím nám narůstají výnosy, a zároveň pohledávky. Toto je však specifikou všech dětských domovů. Pokračujeme v podrobných rozborech pohledávek, v roce 2012 jsme v poměrně velké výši provedli převod do podrozvahové evidence, tentokrát ve výši Kč 188,5 tis. Někteří z rodičů dluží desetitisícové částky. Koncem roku 2011 jsme požádali zřizovatele o možnost odpisu dvou velkých pohledávek, naše žádost byla odložena a následně schválena v roce Dále nám zřizovatel schválil i další odpis pohledávky (úmrtí matky dítěte). Těmito přesuny pohledávek na podrozvahovou evidenci nekončí naše úsilí o další vymáhání těchto dluhů, pouze nám tolik nezkreslují účetnictví, v případě jakékoliv došlé platby se s takto odepsanými dluhy dále pracuje. Skutečná platební morálka rodičů dětí umístěných v našem domově je špatná. Většina z nich pobírá sociální dávky, další trestně stíháme, vyřizujeme exekuce na platy, přesto však dluhy zůstávají. V odpisech pohledávek (převodu na podrozvahovou evidenci) chceme pokračovat i nadále, dluhům věnujeme velkou pozornost. Podrobné rozpisy jednotlivých dlužníků jsou přílohou rozboru závazků a pohledávek. Dalšími ostatními výnosy jsou v našem případě přídavky na děti výši Kč 305 tis. v roce 2010, Kč 334 tis. v roce 2011 a Kč 343 tis. v roce Jejich odlišné hodnoty jsou dány počtem dětí v tom kterém roce a zároveň i jejich věkovým rozpětím. Na všechny děti pobíráme přídavky, zde předpis = skutečné finance. Poslední výraznou položkou ostatních výnosů je zúčtování fondů, které čerpáme každoročně. V roce 2009 jsme čerpali rezervní fond ve výši Kč 81 tis. (pouze z darů), fond odměn ve výši Kč 128 tis. a fond reprodukce majetku na velkou opravu hřiště Kč 189 tis. Věcné dary jsme proúčtovali ve výši Kč 22 tis. V roce 2010 jsme čerpali Kč 84 tis. z darů, věcné dary byly proúčtovány ve výši Kč 29 tis., fond odměn byl použit ve výši Kč 40 tis. V roce 2011 jsme čerpali Kč 183 tis. z darů, věcné dary byly proúčtovány ve výši Kč 16 tis., fond odměn byl použit ve výši Kč 61,7 tis., investiční fond na velkou opravu byl využit ve výši Kč 80 tis. V roce 2012 bylo využito Kč 232 tis. z darů, věcné dary činily Kč 36 tis., fond odměn jsme využili na konci roku v částce Kč 60 tis., investiční fond byl čerpán na velkou opravu zásobníků vody ve výši Kč 223,64 tis. Z rezervního fondu jsme se souhlasem zřizovatele provedli převod v celkové výši Kč 114 tis. do fondu investičního, který jsme následně využili na velkou opravu zásobníků vody. Kladný výsledek hospodaření ve výši Kč ,73 navrhujeme rozdělit do rezervního fondu a do fondu odměn. Hodnocení vlastních příjmů z hlediska možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech: Teoreticky by se nám měly výše uvedené vlastní příjmy pravidelně opakovat, rozdíly mohou vznikat zejména v předpisech příspěvku na péči na dítě při velkém výkyvu příchodů a odchodů dětí. Přídavky na děti záleží rovněž na počtu a věkové struktuře dětí, platby chodí pravidelně. Zúčtování fondů vyplyne každoročně z provozu a z plánu čerpání fondů (dary, investiční posílený rezervním na velké opravy apod.). Přílohou jsou tabulky přehledu celkových výnosů srovnávající rok 2011 a 2012 s grafem a tabulka přehledu vlastních příjmů

8 6) Náklady, analýza čerpání prostředků v roce 2012 Od vykonává Dětský domov Opava doplňkovou činnost. Jedná se o pronájem nebytových prostor. Veškeré prostředky přidělené na provoz našeho dětského domova i přímé náklady na vzdělávání byly zcela vyčerpány, nevracíme žádnou částku. Na provoz jsme zcela využili vlastní příjmy v hlavní činnosti, kladný VH vznikl z doplňkové činnosti. Od zřizovatele jsme dostali na provoz pod ÚZ 0 Kč tis., k tomu účelově na odpisy ÚZ 205 Kč 130 tis. Celkem činil příspěvek a dotace od zřizovatele Kč tis. Spotřeba materiálu a energií Nejvýznamnější položku spotřeby dle jednotlivých nákladů činila energie ve finančním vyjádření pak činila u hlavní činnosti Kč 1.711,7 tis., v doplňkové činnosti Kč 40,11 tis, celkem pak za celou organizaci Kč 1.751,74 tis. Jak vypadala spotřeba jednotlivých druhů energie je názorně vyčísleno v tabulce č. 8 k příloze č. 13. Do nárůstu spotřeby v měrných jednotkách i v korunovém vyjádření se promítly velké mrazy z ledna a února Celkově za období leden duben 2012 byly jen u plynu náklady o Kč 167 tis. vyšší proti stejnému období V souvislosti s větší spotřebou plynu na vytápění budovy se zvýšil i odběr elektrické energie (čerpadlo v kotelně). V létě potom denně pouštíme filtraci u dětského bazénku, i tato akce se promítne do celého roku. Musíme bohužel konstatovat, že u energií došlo proti roku 2011 k nárůstu spotřeb (mimo vody). Další velkou položku spotřeby materiálu činí potraviny (Kč tis.). Tato byla opět vyšší než v předchozích dvou letech. Ceny potravin opět stouply, došlo ke zdražení téměř všech komodit a zároveň se zvýšil počet dětských strávníků (srovnání dle výkazů zasílaných pravidelně DDÚ Bohumín). Počet stravovaných zaměstnanců srovnatelný. Od roku 2011 (s výjimkou prázdnin) již běžela akce dětí se svými pedagogy každou neděli si sami vaří ve svých plně vybavených kuchyňkách. Mají formuláře s normami jednotlivých věkových kategorií, kterých se drží při plánování jídelníčku a následném nákupu veškerých surovin. Jídelníček předem schválí vedoucí vychovatelka, v rámci předběžné kontroly jeho finanční plán správce a příkazce rozpočtu. Nedělní vaření se dětem líbí, samy se podílejí na vymýšlení jídel, větší z nich pak vaří pod dozorem pedagoga. Z celkové spotřeby potravin provařily děti částku Kč 131,7 tis. Ostatní položky zahrnuté do účtů jsou potom ošacení dětí tis. Kč nižší proti roku 2011 o Kč 12 tis. Projevil se odchod 7 zletilých vystudovaných klientů k Náklady na ošacení nových malých dětí pak nebyly tak vysoké, je velký počet obchodů, kde lze zakoupil levné a přitom poměrně kvalitní oblečení. Dále jsme zajišťovali kancelářské, čistící a hygienické prostředky (Kč 181 tis.). Zvlášť sledovanou položku činí poplatky za léky a zdravotnický materiál (23 tis. Kč) a ostatní přímá spotřeba materiálu (v domově, ve školách, aktivity mimo DD apod.) - Kč 236,55tis.). Ostatní materiál školní potřeby a učební pomůcky požadované školou, evidovaný majetek od Kč 500,-- do Kč ,--. Z výše jmenovaných položek se náklady na školní potřeby a učební pomůcky zvedly o částku Kč 12 tis. (více studentů středních škol s maturitními obory větší požadavky, jedna studentka Ostravské univerzity, více dětí na nižším stupni ZŠ)

9 Co se týká evidovaného majetku, z přiložených tabulek nákladů podle druhů je zřejmé, že jsme do něj postupem času investovali méně a méně. Je to dáno tím, že jsme již v roce 2010 dokončili obměnu majetku a inventáře na všech rodinných skupinách. Rozdíl činil Kč 91 tis. proti roku 2011, proti roku 2010 dokonce Kč 183 tis. Jmenovitě jsme v roce 2012 pořídili kancelářskou židli a jednací křesla do ředitelny, novou barevnou tiskárnu pro vedoucí vychovatelku, automatickou pračku pro 6. rodinnou skupinu (celkem DDHM v částce Kč 33 tis.), židle do kanceláře hospodářky, válendy pro děti, stoly a židle do návštěvní místnosti, kancelářská křesla a židle, pro sportovní využití dětí běžecké lyže s kompletním vybavením, evidované školní potřeby pro tesařský učební obor, kuchyňské nádobí, přenosné a stolní telefony, tiskárnu do bytu pro studentku VŠ, drobné elektrospotřebiče na rodinné skupiny (JDHM v celkové výši Kč 68 tis.) Do celkového součtu veškerého evidovaného majetku jsou ještě zahrnuty dva věcné dary v hodnotě Kč ,--. Opravy a udržování oproti roku 2011 došlo ke snížení těchto nákladů. Největší položku tvořila velká oprava zásobníků vody, kde již hrozil havarijní stav (Kč 223,64 tis.). Další udržování budovy drobné stavební práce činily Kč 36,29 tis. Do oprav a udržování movitého majetku jsme investovali Kč 39,81 tis. Celkem se náklady na účtu 511 vyšplhaly do výše Kč 299,74 tis. Veškeré tyto akce jsme financovali z vlastních zdrojů. Cestovné v přiložené tabulce je možnost porovnání roků , poslední dva roky srovnatelné náklady. Zvýšil se počet pracovních cest pedagogických pracovníků, kteří absolvují semináře v programu Vím co chci vím, jak na to. Služby nižší než v roce 2011 o Kč 107 tis. Nejvyšší položku činí letní tábory dětí, do kterých jsme investovali částku ve výši Kč 237 tis., což je o Kč 77 tis. méně než v roce Děti absolvovaly několik turnusů oblíbených pobytů (sportovní, taneční, klasické o jarních a hlavních prázdninách). Nemalou částkou je jízdné dětí (67 tis.), stravné dětí v MŠ a na učilištích zde se projevil odchod 7 zletilých klientů, ve druhém pololetí jsme hradili mnohem nižší částky (celkem Kč 13,6 tis.), přepravné na letní tábory a společné akce domova vč. využívání taxislužeb (46 tis. Kč), revize loňském roce byla provedena elektrorevize celé budovy, tím se náklady zvedly (63,4 tis. Kč), zpracování mezd, správa a údržba počítačové sítě (161 tis. Kč) apod. Poplatky za telekomunikace činily 48,2 tis. Na školení a vzdělávání pedagogů jsme v roce 2012 vynaložili Kč 11 tis. Nárůst vidíme u položky nákup školních služeb a to o částku Kč 20 tis. Z přiložených tabulek vybraných nákladů jsou vidět konkrétní čísla, lze z nich odvodit, jaké výdaje v tom kterém roce vedly. Potraviny a energie byly poměrně srovnatelné v letech 2010 a V hodnoceném roce 2012 došlo u obou těchto položek k poměrně velkému nárůstu. U potravin dáno průběžným zvyšováním cen, u energií vysokou spotřebou plynu (a s tím související elektřinou) v prvních dvou měsících roku. U evidovaného majetku je zřetelně poznat, že jsme proti jiným rokům do nového inventáře již investovali méně. Všechny rodinné skupiny prošly obměnou nábytku a ostatního vybavení. Postupně bychom rádi pořídili dětem další počítače, popř. notebooky, aby na každé skupině byly nejméně tři (podle počtu a věkových kategorií dětí, studijních oborů apod.)

10 Odpisy rok 2012 je zcela srovnatelný s rokem Částku nad výši dotace ÚZ 205 jsme pokryli v provozních prostředků. Přílohou tohoto komentáře jsou tabulky Přehled celkových nákladů 2011/2012, Náklady dle druhů 2011/2012 a Přehled vybraných nákladů ) Doplňková činnost Od máme doplňkovou činnost pronájem nebytových prostor. Příjmy z pronájmu nebytových prostor činily celkem částku Kč (stejná jako v předchozím roce). Příjmy za služby spojené s užíváním těchto prostor se zvýšily dáno vyššími náklady na topení. Náklady za služby na doplňkovou činnost činily v roce 2011 částku Kč ,-- (energie, ostatní služby), v roce 2012 pak Kč ,--.. Výnosy z doplňkové činnosti činily Kč ,--. Kladný VH z doplňkové činnosti byl Kč ,--. Pokud nám oba nájemci zůstanou v pronajatých prostorech i nadále, příjmy by již měly zůstat na stejné úrovni, další snižování nájemného již nepřipadá v úvahu. Nájemce pan Simon podal k výpověď z nájmu, kterou však následně stáhnul, takže pronájem běžel a běží dál. 8) Výsledek hospodaření Dětský domov Opava skončil za rok 2012 s kladným výsledkem hospodaření. Docílili jsme jej v doplňkové činnosti, která je okomentována výše. V hlavní činnosti jsme skončili minusovým VH ve výši Kč ,27. Výsledek hospodaření v částce Kč ,73 je finančně zcela krytý. Navrhujeme jej následovně rozdělit: - fond odměn Kč ,-- - rezervní fond Kč ,73 Přílohu tvoří graf a tabulka měsíční ziskovosti za rok C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2012 Investiční fond počáteční stav Kč 68,49 tis. byl posílen tvorbou odpisů dlouhodobého majetku, roce 2012 činily částku ve výši Kč 141,09 tis. a převodem z rezervního fondu (část z výsledku hospodaření a další přesun se souhlasem zřizovatele ve výši celkem Kč 114 tis.). Použití fondu bylo následující: velká oprava zásobníků vody v kotelně domova v hodnotě Kč ,80, odvod z odpisů již v roce 2012 nebyl stanoven. Zůstatek k Kč 99,94 tis. byl zcela finančně krytý. Rezervní fond je rozdělen na RF tvořený z kladného výsledku hospodaření a na fond tvořený z darů. Počáteční stav rezervního fondu účtu byl k Kč 123,71 tis. Po schválení VH za rok 2011 jsme do něj převedli částku ve výši Kč 34,97 tis. Později jsme požádali zřizovatele o souhlas s převodem částky ve výši Kč 114 tis. do investičního fondu. Jiné čerpání fondu během roku 2012 nebylo. Konečný stav k je Kč 44,68 tis. Celá jeho výše je kryta pohledávkami

11 Rezervní fond účtu dary měl k počáteční stav Kč 74,83 tis. Na darech jsme v průběhu roku získali částku Kč 169,48 tis., z toho Kč 17,965 tis. byly dary účelové. Čerpání pak činilo Kč 232,09 tis. Ze sponzorských darů jsme hradili další plavecké výcviky dětí, nákupy ošacení v módním obchodě C a A Móda Brno, zakoupili jsme dárky pro děti na konec školního roku, vánoční dárky, suroviny na vánoční besídky, uhradili jsme poplatky za sportovní kroužky a v neposlední řadě jsme velkou část vyčerpali na úhradu letních táborů. Konečný zůstatek k je 12,22 tis. Část konečného zůstatku je kryto prostředky na účtu, zbývající pohledávkami. Fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav ve výši Kč 23,77 tis. jsme posílili přídělem 1% hrubých mezd. V roce 2012 tento příděl činil Kč 87,86 tis. Čerpání fondu bylo následující: příspěvek na stravné zaměstnanců Kč 33,14 tis. rekreace zaměstnanců Kč 49,29 tis. dary k osobním výročím - Kč 1,50 tis. Zůstatek k Kč 27,70 tis. Finančně krytý v plné výši. Fond odměn Počáteční stav činil Kč 30 tis. Z kladného VH za rok 2011 byl posílen částkou ve výši Kč 56 tis. V prosinci 2012 pak byl čerpán na pokrytí překročení mzdových prostředků ve výši Kč 60,47 tis. Zůstatek k je Kč 25,53 tis. Fond je finančně krytý v plné výši. Krytí fondů: FKSP na účtu 243 je o Kč 28 více, což je způsobeno převodem poplatků bance a doúčtováním stravného a 1% z vyplacených náhrad za nemocenskou. Fond odměn krytí v plné výši Rezervní fond krytí v plné výši prostředky na účtu, zbytek pohledávkami. Fond investičního majetku finančně krytý v plné výši. D) Závodní stravování zaměstnanců dětského domova Zaměstnanci našeho dětského domova se stravují ve školní jídelně, která je nedílnou součásti domova (viz zřizovací listina). V kuchyni pracovaly 3 kuchařky a jejich nadřízeným je vedoucí školní jídelny. Dětský domov zabezpečuje dětem stravu 5x denně po 365 dní v roce. Z tohoto důvodu není problém ani stravování zaměstnanců o prázdninách.. Náklady na jedno hlavní jídlo byly v roce 2012 Kč 63,01 - mzdová režie Kč 25,33 - limit potravin Kč 29,42 - věcná režie Kč 8,26 Normativ k činil u zaměstnance Kč 26,--. Zaměstnanci hradili částku ve výši Kč 19,--, příspěvek FKSP činil Kč 7,

12 E) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, pojištění, inventarizace majetku Péče o spravovaný majetek patří k důležitým oblastem naší činnosti. Na péči se podílí v první řadě údržbář domova a rozsáhlejší opravy řešíme dodavatelsky odbornými firmami. Majetek nemovitý majetek Dětský domov Opava má ve správě následující nemovitosti: budova dětského domova, katastrální území Opava Město, adresa Rybí trh 171/14, Opava v hodnotě Kč ,-- a dále byt na adrese Ratibořská 1035/14, Opava v hodnotě Kč ,--. Účet 021 Stavby se v průběhu roku nezměnil. Účet 031 Pozemky zůstal rovněž ve stejné výši Celková hodnota pozemků k činí Kč ,-- Movitý majetek Účet 022 Samostatné movité věci počáteční stav k byl Kč ,--, v průběhu roku byl vyřazen 1 kus tohoto inventáře v celkové hodnotě Kč ,--, konečný zůstatek k pak činí Kč ,--. Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek počáteční stav k činil Kč ,80. Ve finančním vyjádření se zvýšil o Kč ,--, vyřazen byl majetek v hodnotě Kč 8.366,--. Zůstatek k je ,80. Investiční činnost - v uplynulém roce jsme neprovedli žádnou investiční akci, pouze velkou opravu zásobníků vody v kotelně, kde jsme využili investiční fond ve výši tisíc Kč Údržba a opravy mimo topnou sezónu jsme provedli výše jmenovanou velkou opravu. Dále jsme zrealizovali drobné stavební práce dle potřeb např. vytvoření samostatné oddělené návštěvní místnosti (jednoduché přepažení velké místnosti pomocí velké vysoké skříně, oprava omítek, vymalování). Na 2., 3. a 6. RS byla vymalována sociální zařízení. Do oprav movitého majetku jsme investovali Kč 39,81 tis. Jednalo se o opravy lednic, sporáků, mandlu, automatických praček a sušiček v prádelně aj. Poměrně velkou část údržby budovy zajišťuje svou prací údržbář domova malování vybraných prostor, veškeré instalatérské práce apod. Inventář se udržuje rovněž pomocí našeho zaměstnance drobné opravy nábytku, dveří, sportovních potřeb (lyže, kola), elektrospotřebiče předáváme odborným firmám. Pojištění pojištění budovy od převzal zřizovatel, námi uzavřená smlouva byla vypovězena a ukončena. Soubor osobních počítačů, tiskáren, kopírek, faxu a spotřební elektroniky je pojištěn pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, stejně tak proti živelním nebezpečím. Dále máme uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s provozováním dětského domova pro všechny děti a zaměstnance. Doložkou z roku 2004 je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti se závadami ve sjízdnosti a schůdnosti pozemní komunikace, jejíž sjízdnost nebo schůdnost jsme povinni udržovat, nebezpečí působení kouře a aerodynamický třesk a poškození nebo zničení budovy nárazem dopravního prostředku.. Posledním pojištěním je pojištění pro případ odcizení přepravovaných cenností (finanční hotovosti). Žádná pojistná událost se v roce 2012 nestala

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více