Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013."

Transkript

1 Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková, Otomar Němeček Omluveni: Nepřítomni: Jan Dvořák, Petr Pirunčík, Ostatní: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 17:00 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemku p. č. 348/3, lesní pozemek o výměře 79 m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově za rybníkem v sousedství chatové osady. Jedná se o travnatý porost, který je součástí zahrady ve vlastnictví žadatele. Žadatel získal sousední pozemek na základě dědického řízení a užíval ho v domnění, že vlastní celý pozemek dle stávajícího oplocení. Po zjištění, že pozemek vlastní město, má zájem si ho odkoupit a dál užívat jako zahradu (žádost podána ). nedoporučili záměr prodat pozemek p. č. 348/3 v k. ú. Žizníkov na základě stanoviska městských lesů, že pozemek bude zařazen pro účely rekreace až v roce 2014, doporučili pronájem. 2. Záměr prodeje částí pozemku p. č. 5292/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města (od ) a nachází se v České Lípě mezi ulicemi Tovární a Svatopluka Čecha. Jedná se o nevyužívaný travnatý pozemek, který má zájem si žadatelka odkoupit za účelem vjezdu, parkování a odstavování vozidel. Dle místního šetření se na pozemku nachází 3 zahrádky, které jsou oploceny a není na ně sjednán žádný nájemní vztah viz foto (žádost podána ).

2 Strana č. 2 / 11 Po prověření nepovoleného oplocení Městskou policií se dostavili uživatelé zahrádek s tím, že pozemky užívají (nebo jejich předchůdci) již od roku 1987 (kdy byly ve vlastnictví Vagónky) na základě písemného souhlasu až do současné doby. Mají zájem si zahrádky odkoupit (žádosti podány ). Další žádost o část stejného pozemku, ale v jiné části (mezi a za garážemi) byla doručena (další nájemníci bytových domů si zde vybudovali zahrádku). doporučili tento bod odložit na příští jednání a členové výboru provedou místní šetření. 3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 167/2, trvalý travní porost o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Stará Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se ve Staré Lípě. Jedná se o travnatý porost včetně náletových dřevin. Žadatelka má zájem o odkoupení části pozemku za účelem výstavby rodinného domu, nabízí technickou, případně i finanční pomoc na zpevnění příjezdové komunikace (žádost podána ). Po vytyčení hranic pozemků bylo zjištěno, že na pozemky p. č. 166 a 167/2 byla navezena zemina sousedním vlastníkem pozemku a bude nutné vybudovat opěrnou zeď. Na tento stav byl upozorněn stavební úřad a bylo zahájeno řízení o odstranění. doporučili tento bod odložit dokud neproběhne jednání se stavebním úřadem. 4. Záměr prodeje pozemku p. č. 241/3, trvalý travní porost o výměře 74 m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově u hlavní silnice. Jedná se o pozemek mezi rodinnými domy. Žadatelé jedné nemovitosti žádají o prodej za účelem zajištění přístupu k domu. Dle místního šetření tento pozemek využívají i vlastníci sousedního domu (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje pozemku p. č. 241/3 v k. ú. Žizníkov, doporučili změnit druh pozemku na ostatní plochu, ostatní komunikaci. 5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4011, zahrada o výměře cca 700 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v u výjezdu z České Lípy na Žizníkov. Jedná pronajatou a udržovanou zahrádku v zahrádkářské kolonii. Uživatel jedné zahrádky má zájem si odkoupit pozemek do svého vlastnictví (žádost podána ).

3 Strana č. 3 / 11 nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú., doporučili ponechat pronájem v rámci celé zahrádkářské kolonie. 6. Záměr prodeje pozemku p. č. 3978/5, trvalý travní porost o výměře 104 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o travnatý pruh pozemku mezi komunikací a stavebním pozemkem ve vlastnictví žadatelky, na kterém chce stavět rodinný dům. Oplocení dle projektové dokumentace zasahuje do pozemku města p. č. 3978/5, který by si chtěla odkoupit (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemku p. č. 3978/5 v k. ú., mezi silnicí a pozemkem zůstane pruh o šíři 1 m ve vlastnictví města. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 1 se zdržel 7. Záměr výkupu objektu čp na pozemku p. č. 159, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m 2 v k. ú. Objekt je ve vlastnictví společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, Ostrava. K odkupu ho nabízí společnost NAXOS, která je pověřena prodejem formou výběrového řízení, kdy nabídky zájemců by měly být doručeny v uzavřených obálkách. Minimální kupní cena není společností ČEZ stanovena nedoporučili záměr výkupu objektu čp v k. ú., město nemá pro daný objekt využití. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 1 se zdržel PRODEJE 8. Prodej části pozemku p. č. 5786/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 350 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatel: CPI BYTY, a.s. se sídlem Václavské náměstí 1601/47, Praha 1, IČ: Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě. Jedná se o veřejné prostranství kolem panelového domu čp a 2160 na sídlišti Sever. Pozemek za domem je zatravněn a u silnice lemován vzrostlými stromy, na pozemcích před vchody asfaltový povrch (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn.

4 Strana č. 4 / 11 Náklady na zpracování geometrického plánu jsou ve výši 3.375,- Kč. doporučili prodej částí pozemku p. č. 5786/1 o výměře cca 350 m 2 v k. ú. společnosti CPI BYTY, a. s. za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 (stavební pozemek) + náklady za zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 2 se zdrželi 9. Prodej pozemku p. č. 117/15, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m 2 v k. ú. Lada Původní žadatel: Petr Mitlöhner (narozen xxx), bytem xxx Nynější žadatelé: manželé Zdeňka Líbalová (narozena xxx) a Zdeněk Líbal (narozen xxx) oba bytem xxx Pozemek p. č. 117/15 je ve vlastnictví města a nachází se na Ladech v blízkosti hlavní silnice I/9. Jedná se o travnatý porost kolem komunikace, o kterou si chtěl původní žadatel rozšířit pozemek. Dle místního šetření zjištěno, že si přes tento pozemek vyjezdili zadní příjezd majitelé rodinného domu čp. 1, přičemž hlavní přístup mají z komunikace (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili nabídnout prodej pozemku p. č. 117/15 v k. ú. Lada manželům Líbalovým za stejnou cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 10. Prodej pozemku p. č. 5292/58, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 v k. ú. Žadatel: Jiří Matička (narozen xxx), bytem xxx Pozemek p. č. 5292/58 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Svatopluka Čecha. Jedná se o pozemek pod garáží ve vlastnictví žadatele (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 5292/58 v k. ú. Jiřímu Matičkovi za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy.

5 Strana č. 5 / Prodej části pozemku p. č. 3969/229, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 250 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: - manželé Miroslava Boučková (narozena xxx) a Jan Bouček (narozen xxx), oba bytem xxx - manželé Vlasta Buštová (narozena xxx) a Josef Bušta (narozen xxx), oba bytem xxx - manželé Jaroslava Fiedlerová (narozena xxx) a Luboš Fiedler (narozen xxx), oba bytem xxx - manželé Jarmila Havlíková (narozena xxx) a Zdeněk Havlík (narozen xxx), oba bytem xxx - Ivana Doubková (narozena xxx),bytem xxx - manželé Hana Štorková (narozena xxx) a František Štorek (narozen xxx), oba bytem xxx Pozemek p. č. 3969/229 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemek kolem rodinných domů okálů. O část tohoto pozemku mají zájem vlastníci domů čp za účelem vstupů a příjezdů k domu. Dle místního šetření jsou na pozemcích již vybudované příjezdy a okrasné zahrádky (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 3969/229 v k. ú. jednotlivým vlastníkům rodinných domů za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 12. Prodej pozemků p. č. 463/7, trvalý travní porost o výměře 281 m 2, p. č. 463/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 a část p. č. 463/21, trvalý travní porost o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 760 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatelé: manželé Ivana Fořtíková (narozena xxx) a Jan Fořtík (narozen xxx), oba bytem xxx Pozemky p. č. 463/7, 8 a 21 jsou ve vlastnictví města a nachází v Dubici za koupalištěm po pravé straně hlavní silnice. Jedná se o pozemky, které jsou součástí chatové oblasti a které si chtějí uživatelé jedné zahrádky odkoupit. Na pozemku p. č. 463/8 mají žadatelé postavenou chatku, pozemek p. č. 463/7 slouží jako zahrada a o část pozemku p. č. 463/21 si chtějí zahradu rozšířit. Pozemky p. č. 463/7 a 8 mají žadatelé v pronájmu (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 463/7 za cenu ve výši 250,- Kč/m 2 (zahrada), p. č. 463/8

6 Strana č. 6 / 11 za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 (pozemek pod chatkou) a části p. č. 463/21 za cenu ve výši 175,- Kč/m 2 (svažitý pozemek se slevou 30 % z ceny 250,- Kč/m 2 ) vše v k. ú. Dubice u České Lípy + náklady na zpracování geometrického plánu manželům Fořtíkovým se splatností při podpisu kupní smlouvy. 13. Prodej části pozemku p. č. 893, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú., p. č. 351/2, ostatní plocha, silnice o výměře 194 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy a p. č. 28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Dobranov Žadatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec 6 Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města a jsou zastavěné tělesem silnice. Liberecký kraj vyzývá vlastníky pozemků, na kterých je umístěno těleso silnice II. nebo III. třídy, aby předložili žádost o převod uvedených pozemků na Liberecký kraj. Na základě výměru Ministerstva financí jsou pozemky dotčené stavbou silnice II. třídy vykupovány za 50,- Kč/m 2, pozemky dotčené stavbou silnice III. třídy za 40,- Kč/m 2. Pozemek p. č. 893 v k. ú. se nachází v prostoru před obchodním domem Andy a částečně zasahuje do hlavní křižovatky. Liberecký kraj má zájem odkoupit část tohoto pozemku (o výměře cca m 2 ), na kterém se nachází hlavní silnice II/262. Pozemek p. č. 351/2 se nachází při výjezdu na hlavní silnici I/9 z Častolovic a je zastavěn silnicí III/2628. Liberecký kraj má zájem ho odkoupit celý. Pozemek p. č. 28 se nachází v Dobranově a jedná se o silnici III/2621. Liberecký kraj má zájem ho odkoupit celý (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 893 v k. ú. za cenu ve výši 50,- Kč/m 2 (bude zpracován geometrický plán) a pozemky p. č. 351/2 v k. ú. Častolovice u České Lípy a p. č. 28 v k. ú. Dobranov za cenu ve výši 40,- Kč/m 2 Libereckému kraji. 14. Prodej pozemků p. č. 127, zahrada o výměře m 2, p. č. 128/1, zahrada o výměře m 2, p. č. 128/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2, p. č. 129, vodní plocha, rybník o výměře 716 m 2, p. č. 130/1, zahrada o výměře m 2 a p. č. 130/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m 2 vše v k. ú. Lada Pozemky jsou historickým majetkem města (získáno v roce 2008) a nachází se na Ladech. Jedná se o pozemky, na kterých je zřízena a dlouhodobě provozována zahrádkářská kolonie (Český zahrádkářský svaz měl od roku 2004 právo na trvalé užívání). Na pozemcích p. č. 128/2 a 130/2 jsou již zapsané stavby chatek z roku 1990, ostatní chatky, boudy a skleníky nejsou na katastrálních mapách evidovány. Na neoplocené části

7 Strana č. 7 / 11 pozemku p. č. 130/1 (u silnice) je umístěno veřejné osvětlení, dále energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a přípojka NN pro jednu z chatek. ORMI eviduje žádosti o prodej pozemků jednak Českého zahrádkářského svazu a jednak několika jednotlivých uživatelů zahrádek (žádosti byly podány již v roce 2010 a odloženy do doby schválení nového územního plánu). - Záměr prodeje pozemků byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. Opětovně zveřejněno nedoporučili prodej výše uvedených pozemků v k. ú. Lada, protože se jedná o zahrádkářskou kolonii, kde se kromě zahrádek nachází i cesty a rybník, doporučili pronájem Českému zahrádkářskému svazu. OSTATNÍ 15. Revokace usnesení č. 544/J/2013 ze dne , tj. zrušení prodeje objektu čp. 137 Tržní cena domu dle znaleckého posudku: ,- Kč Objekt čp. 137 se nachází v České Lípě na pozemku p. č. 195 na Škroupově náměstí, kde dotváří blok domů situovaných do náměstí. Jedná se o dvoupodlažní budovu občanské vybavenosti, kde do 8. března 2012 sídlila městská policie. Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka v památkově chráněném území. V současné době je prázdná. Budova byla zcela přizpůsobena pro účely městské policie a její další využití není možné bez investic přesahujících 1 mil. Kč. Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM schválen dne a následně zveřejněn. Na základě pravidel pro prodej nemovitostí se dne sešla pětičlenná hodnotící komise, která otevřela jednu doručenou nabídku na odkup této nemovitosti. Jediným zájemcem je Ing. Ivan Kuneš, který nabízí kupní cenu ve výši ,- Kč. Prodej domu byl předložen na jednání zastupitelstva města dne a nebylo přijato žádné usnesení. Materiál byl znovu projednáván na zastupitelstvu města dne , kde byl prodej schválen Ing. Ivanu Kunešovi, který následně městu sdělil, že od prodeje odstupuje. Z tohoto důvodu ORMI předkládá návrh na revokaci usnesení a nové zveřejnění záměru za stejných podmínek. doporučili revokaci usnesení č. 544/J/2013 ze dne 18.9 z důvodu odstoupení žadatele.

8 Strana č. 8 / 11 PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku RK Kouba 16. UNION, jazyková agentura, spol. s r.o., IČ , Jindřicha z Lipé 113, Česká Lípa pronájem nebytových prostor čp. 113 ul. Jindřicha z Lipé v České Lípě o celkové výměře 27,10 m2 (kancelář) ukončení nájemní smlouvy dohodou Oddělení technické správy majetku předkládá návrh na ukončení nájemní smlouvy s firmou UNION, jazyková agentura, spol. s r.o., se sídlem Jindřicha z Lipé 113, Česká Lípa, IČ UNION, jazyková agentura, spol. s r.o., je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor s účinností ze dne a násl. dodatku č. 1 nájemcem prostor kancelář č předsíň,wc a kuchyňka o celkové výměře 27,10 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu kancelář - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby Finanční odbor: Uvedený subjekt má dluh k Kč 9.445,50. doporučili schválit výpověď z výše uvedené smlouvy č. A /1999 a násl. dodatků č. 1 a 2 s firmou Union, jazyková agentura, spol. s r.o., IČ: s tím, že nájemní vztah bude ukončen dohodou dle žádosti nájemce ke dni HLASOVÁNÍ: 12 pro 1 proti 0 se zdrželo Oddělení technické správy majetku SBD Sever 17. Areál zahradnictví v Děčínské ulici 364 v České Lípě nový nájem Oddělení technické správy majetku předkládá žádost ze dne od pana Václava Buška, Děčínská 364,, IČ o pronájem nebytových prostor areál Děčínská čp. 364 od nejbližšího možného termínu. Jedná se o nebytové prostory v ulici Děčínská: - nemovitost č. p. 364 nacházející se na p. p. č o výměře 697 m 2 (nebytové prostory + bytová jednotka v 1. poschodí) - budovu bez čísla popisného (přístavba k čp. 364), nacházející se na p. p. č o výměře 94 m 2 (kanceláře) - pozemek p. č. 1068/1 o výměře m 2 v k.ú. S předchozím nájemcem p. Doubkem byla podepsána dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebyt. prostor schválena RM dne , č. usn. 821/2013 a to k Měsíční nájemné bylo schváleno ,-Kč měsíčně. Dne pod č. usn. 842/2013 byl RM schválen pronájem pouze celého areálu. Záměr zveřejněn: doporučili pronajmout nebytové prostory panu Václavu Buškovi, IČ: s účinností od na dobu určitou do za účelem provozovny mandlování

9 Strana č. 9 / 11 a praní prádla za cenu nájemného ve výši ,-Kč měsíčně bez DPH + valorizace a služby a udělit souhlas k podnájmu nebytových prostor pro podnájemce, tj.: - paní Hanu Franzlovou, Mariánská 597/38, IČ pro prodejnu květinářství - pana Jana Konečného, xxx pro garáž, sklad 18. Angelika Pavlíková, A. Sovy 1709,, IČ pronájem nebytových prostor čp. 456 ul. Jeřábkovo nám. v České Lípě o celkové výměře 65,07 m 2 (prodejna textilu a módních doplňků) ukončení nájemní smlouvy dohodou Paní Pavlíková, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor s účinností ze dne nájemcem uvedených prostor za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu prodejna textilu a módních doplňků - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby doporučili schválit výpověď z výše uvedené smlouvy ze dne s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty tedy ke dni HLASOVÁNÍ: 10 pro 3 proti 0 se zdrželo 19. Jaroslav Holeček, xxx pronájem bytových prostor č. 9, Komenského ul. č. p stavební úprava v bytě Pan Holeček je na základě Smlouvy o nájmu bytu od 2/1997 nájemcem uvedených prostor za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu bytová jednotka, plocha 81,84 m 2 - cena nájmu měsíční nájemné ve výši 6 247,- Kč včetně záloh doporučili schválit změnu dispozice za předpokladu uhrazení všech nákladů uživatelem bytové jednotky bez požadavku na započtení nákladů a dodržení požadavků daných stavebním zákonem (Ohlášení stavby- změna dispozice z 2+1 na 2+kk.). V případě ukončení nájemního vztahu navrhujeme ponechat vzniklou bytovou dispozici. Úsek prodejů a pronájmů ORMI 20. Okresní stavební bytové družstvo, IČ: žádost o pronájem částí pozemku p. č. 5825/567 o celkové výměře 23,20 m 2 v k. ú - přístupové lávky Jedná se o části pozemku p. č. 5825/567 o výměře 23,20 m 2 v k. ú. z celkové výměry 2496 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň.

10 Strana č. 10 / 11 doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu, uzavření nájmu na části pozemku p. č. 5825/567 o celkové výměře 23,20 m 2 v k. ú. s OSBD za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu umístění přístupové lávky u bytového domu čp a čp dle situačního výkresu z 08/ cena nájmu 30,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace 21. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČ: výpůjčka části pozemků v k. ú. o celkové výměře m 2 za účelem vydání stavebního povolení a realizace stavby Revitalizace Šporky prodloužení pronájmu Záměr zveřejněn: Povodí Ohře má uzavřenou smlouvu o výpůjčce (bezplatné užívání) č. A /2012 ze dne , včetně dodatku č. 1, na části pozemků p. č. 1397/1, 1400/1, 1400/3, 1404, 1405, 5658, 5661, 5662, 5665 o celkové výměře m 2 v k. ú. (dle rozpisu na trvalý a dočasný zábor) za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou od do účel nájmu pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby Revitalizace Šporky - další podmínky (začleněny v návrhu smlouvy v čl. VI, Ostatní ujednání ) a) nájemce bude respektovat sítě nacházející se na předmětných pozemcích, tj. kanalizaci, vodovodní přípojku a stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy b)nájemce dodrží podmínky stanovené odd. technické správy majetku-správcem zeleně. doporučili uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. A /2012, č. 129/2012 ze dne s firmou Povodí Ohře, státní podnik, specifikující prodloužení smlouvy do za stávajících podmínek. 22. Záměr pronajmout soubor pozemků v k. ú. -III.-individuální podmínky Jedná se o pronájem níže uvedeného souboru pozemků v k. ú. - III. o celkové výměře m 2, vše druh pozemku: trvalý travní porost, tj. - část p. č o výměře 1400 m 2 - část p. č o výměře 7725 m 2 - p. č. 5369/1 o výměře m 2 - p. č. 5369/2 o výměře 3065 m 2 doporučili schválení záměru pronajmout soubor pozemků v k. ú. - III. v předloženém znění.

11 Strana č. 11 / Pronájem pozemků v k. ú. - p. č. 5682/3, p. č. 5682/8, p. č. 5682/9, p. č. 2523/2, p. č. 2523/11, p. č. 2523/1, p. č a p. č. 5682/1 o celkové výměře 9000 m Záměr zveřejněn Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú. : - pozemek p. č. 5682/3 o výměře 1328 m 2 - pozemek p. č. 5682/8 o výměře 304 m 2 - pozemek p. č. 5682/9 o výměře 21 m 2 - pozemek p. č. 2523/2 o výměře 5909 m 2 - pozemek p. č. 2523/11 o výměře 273 m 2 - část pozemku p. č. 2523/1 o výměře 230 m 2 - část pozemku p. č o výměře 82 m 2 - část pozemku p. č. 5682/1 o výměře 853 m 2 doporučili po opětovném zveřejnění záměru a uplynutí vývěsní doby, uzavření nájmu s žadatelem c) Českolipská psí akademie, o. s. s podmínkou, že přístupová cesta na části pozemku p. č. 2523/1 nebude předmětem nájmu a zůstane veřejná a za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování kynologické činnosti - cena nájmu 15,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 2 se zdrželi Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 36328/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 2. listopadu 2015

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 12. května 2014 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016. Přítomni:

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016. Přítomni: Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016 Přítomni: Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Vlastimil Hela Ing. Josef Mlček - starosta města -

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

M Ě S T A K R U P K A

M Ě S T A K R U P K A U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 01.12.2014 Přítomno: 18 Nepřítomno: 3 Omluveno: 3 Zasedání zastupitelstva města bylo usnášení schopné. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva

Více

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 471/8 o výměře 248 m 2 v k.ú. Jablonec nad Nisou O prodej tohoto pozemku požádali vlastníci bytových jednotek v navazujícím objektu Vodní 26. Pozemek si chtějí koupit

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015. Usnesení č. 6/193/2015 6/214/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁMĚRY. Město Česká Lípa. Strana č. 1 / 13

ZÁMĚRY. Město Česká Lípa. Strana č. 1 / 13 Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Jaroslav Ulbrich, Jana Rychtaříková, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček (od bodu2), Bc.

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 20. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.3.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2016

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<]

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<] Město Příbram Pro jednání ZM odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 16547/2016 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 16. května 2016 Zápis

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2015 konaného dne 27. 4.2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Rada města Třešť v působnosti jediného společníka Technických služeb Třešť, spol. s r.o. 492/S/2012-23/5-R nákup infranahřívače KM2-18X určeného

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

Program: Usnesení č.39/zm/2003

Program: Usnesení č.39/zm/2003 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 16.9.2009 Bod pořadu jednání: 22. Informace finančního výboru Věc: Informace Finančního

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010

RADA MĚSTA ŠLUKNOV Informace o přijatých usneseních z 91. schůze konané dne 4. října 2010 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více