Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015"

Transkript

1 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková, Mgr. Renata Pacalová, Ing. Karel Michalik, Jaroslav Brachovec Zápis: Klára Vejvodová Doba trvání: 15:30-18:20 hodin Místostarosta města přivítal přítomné členy rady města, omluvil starostu města Ing. Jiřího Kahouna pro nepřítomnost na začátku jednání a zahájil jednání předložením navrženého programu. Vyzval přítomné členy rady města k případnému doplnění či změně programu. Sám pak navrhl doplnit program o bod Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení obálek" a změnu pořadí projednávaných bodů - konkrétně zařadit tento bod jako č. 1 a další v pořadí posunout. Program: 1. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 2. Shrnutí návrhové části Strategie MAS Podlipansko pro období Dodatek č. 1 k Pokynu starosty města č. 1/ SOD - inventarizace a hodnocení stromů - I. etapa 5. Příjem finančního daru 6. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /01 7. Pověření k hlasování na Republikovém shromáždění Sdružení místních samospráv ČR 8. Nominace na členy Komisí Předsednictva SMO ČR 9. Rozšíření programu Codexis Online 10. Nabídka odprodeje popřípadě daru pozemku pare. č. KN 3473 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy městu Kostelec nad Černými lesy 11. Žádost o bezúplatný převod části pozemku v okolí Skautského domu 12. Výběrové řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce chodníku Pražská" a Oprava chodníku Ruská - Pražská" 13. Žádost o prodej pozemku pare. č. KN 890/3 v k.ú. Svatbín 14. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /1 15. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IE /1 16. Smlouva o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení 17. Rozpočtové opatření č. 6/ Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace na nám. Smiřických 19. Žádost o souhlas s připojením přípojek splaškové kanalizace z pozemků p.č. 1376,1378 a 1381 k.ú. Kostelec nad Černými lesy na splaškovou kanalizaci města 20. Zápis o výsledku kontroly provedené KV zastupitelstva města dne Schválení termínu a programu zasedání ZM č. 9/ Různé - Informace o zrušení komise k projednávání přestupků Informace o předání multifunkčního hřiště ve Svatbíně Podnět občana Zimní údržba - Bezdrátový rozhlas l

2 Usnesení č. 1/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje doplněný program jednání rady města dne K bodu 1 Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci Rekonstrukce chodníku Pražská" a Oprava chodníku Ruská - Pražská". Termín pro podání nabídek byl stanoven na do hodin, proto podáváme návrh na jmenování komise. Usnesení č. 2/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy jmenuje Komisi pro otevírání obálek, která bude současně komisí hodnotící pro akce Rekonstrukce chodníku Pražská" a Oprava chodníku Ruská - Pražská" ve složení MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Bohuslav Vedral. K bodu 2 Shrnutí návrhové části Strategie MAS Podlipansko pro období Předkládá Hana Vejvodová, tajemnice MěÚ. Ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s. nám zaslala Shrnutí strategie MAS Podlipansko pro období a požádala o jeho projednání resp. vzetí na vědomí zastupitelstvem města. Usnesení č. 3/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy doporučuje Zastupitelstvu města Kostelec nad Černými lesy projednat a vzít na vědomí Shrnutí - návrhová část Strategie MAS Podlipansko pro období K bodu 3 Dodatek č. 1 k Pokynu starosty města č. 1/2013 Ing. Jitka Hervertová, vedoucí OVS MěÚ předkládá radě města k projednání a ke schválení Dodatek č. 1 k Pokynu starosty města č. 1/2013 pro zajištění předběžné řídící kontroly. Dodatek se týká doplnění podpisového práva k nově zřízenému účelovému peněžnímu fondu na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Kostelci nad Černými lesy. Směrnice bude doplněna o místostaroštu, který bude podepisovat na košilce k faktuře výdaje z fondu reprodukce vodovodu a kanalizace (první podpis shora). Účinnost dodatku bude od 1. ledna Usnesení č. 4/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje Dodatek č. 1 k Pokynu starosty města č. 1/2013 pro zajištění předběžné řídící kontroly s účinností od 1. ledna 2016 dle předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu. 2

3 K bodu 4 SOD - inventarizace a hodnocení stromů - I. etapa (nám. Smiřických a areál ZŠ) Lenka Szabóová, referentka OŽP MěÚ předkládá návrh SOD na inventarizaci a hodnocení stromů -1. etapa - nám. Smiřických a areál Základní školy mezi městem Kostelec nad Černými lesy a firmou SAFE TREES, s.r.o. zpracované na základě nabídky schválené radou i zastupitelstvem města Kostelec nad Černými lesy. Usnesení č. 5/26/2015: Rada města ^Kostelec nad Černými lesy schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, IČ: a firmou SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, Rosice u Brna, IC: a pověřuje starostu města podpisem smlouvy ve znění návrhu, který jako příloha je nedílnou součástí originálu zápisu. K bodu 5 Příjem finančního daru ZŠ Kostelec nad Černými lesy podala Radě města žádost o schválení finančního daru na nákup fotbalových branek. Usnesení č. 6/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje přijetí částky Kč od firmy NET4GAS na nákup fotbalových branek jako finanční dar Základní škole Kostelec nad Černými lesy. K bodu 6 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /01 Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. ČEZ Distribuce a.s. požádala o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /01 na akci Kostelec nad Černými lesy, Palackého knn p.č. 713". Věcným břemenem dle této akce jsou dotčeny pozemky p.č. 717, 3414 a 3439 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy, které jsou majetkem města. Usnesení č. 7/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /01 mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, IČ: a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: ve znění návrhu, který jako příloha je nedílnou součástí originálu zápisu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. K bodu 7 Pověření k hlasování na Republikovém shromáždění Sdružení místních samospráv ČR Předkládá Hana Vejvodová, tajemnice MěÚ. Dne bude probíhat V. Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv, jehož je město členem. Starosta ani místostarosta se shromáždění nemohou zúčastnit, proto doporučují pověřit hlasováním jiného člena SMS, a to konkrétně pana RNDr. Martina Macháčka, CSc., starostu obce Ondřejov. Usnesení č. 8/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje pověření pana RNDr. Martina Macháčka, CSc., starostu obce Ondřejov k zastoupení města Kostelec nad Černými lesy na Republikovém shromáždění SMS ČR dne 15. září

4 K bodu 8 Nominace na členy Komisí Předsednictva SMO ČR Předkládá Hana Vejvodová, tajemnice MěÚ. Starosta města obdržel výzvu k podání návrhu na členství v komisích Předsednictva SMO ČR. Dopisem byli obesláni všichni členové zastupitelstva a rovněž byli vyzváni k podání případných návrhů. Usnesení č. 9/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy navrhuje pana Ing. Jana Bukáčka, nar jako člena Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky. Dále paní Ing. Janu Havelkovou, nar jako členku Regionální komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky. V 15:48 hod se na jednání rady města dostavil Ing. Jiří Kahoun a počet přítomných členů rady města se zvýši! na 4. K bodu 9 Rozšíření programu Codexis Online Předkládá Hana Vejvodová, tajemnice MěÚ. Již od roku 2010 užívá město program Codexis Online - servisní smlouva je platná do Jedná se o právní informační systém. V současné době firma připravila aplikaci, konkrétně výběr komentářů zaměřený přímo na obecní úřady. Program je zaměstnanci našeho úřadu skutečně hodně využíván a po konzultaci s nimi by doporučovala rozšířit tuto stávající aplikaci o soubor komentářů a předplatit ji na dobu platnosti servisní smlouvy tj. do Usnesení č. 10/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje rozšíření programu Codexis Online o soubor komentářů a pověřuje starostu města podpisem objednávky. K bodu 10 Nabídka odprodeje popřípadě daru pozemku pare. č. KN 3473 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy městu Kostelec nad Černými lesy Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. Spolumajitelé pozemku parc.č o výměře 537m2 nabídli městu tento pozemek k odkoupení popřípadě by ho městu darovali. Pozemek se nachází u Polaru. Jedná se o ornou půdu s tím, že bonita půdy - BPEJ má stanovenou základní cenu půdy. Usnesení č. 11/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy bere na vědomí nabídku na odkup pozemku parc.č v k.ú. Kostelec nad Černými lesy nebo jeho darování městu a pověřuje ORM MěÚ kontaktovat vlastníky s tím, že město by mělo zájem. K bodu 11 Žádost o bezúplatný převod části pozemku v okolí Skautského domu Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. Skautské středisko Datel podalo žádost o bezúplatný převod části pozemku p.č. 331/1 v okolí Skautského domu v areálu lesoparku sanatorky" o výměře cca 700m2. Pozemek by měl sloužit členům dětských oddílů i k odpočinku občanů, popřípadě pořádání příměstských táborů. Prostor by neměl být oplocen. Město nechalo 4

5 předmětný pozemek oddělit GP č /2015 jako pozemek p.č. 331/7. Výměra pozemku činí 711 m2. ORM nedoporučuje bezúplatný převod, doporučuje dlouhodobý pronájem. Usnesení č. 12/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy nesouhlasí s bezúplatným převodem části pozemku p.č. KN 331/1 o výměře 711 m2 oddělený GP č /2015 jako pozemek p.č. 331/7 v okolí Skautského domu v lesoparku ve smyslu žádosti skautského střediska Datel, Zelená 1038, Kostelec nad Černými lesy. Současně ukládá ORM MěÚ informovat žadatele a nabídnout možnost podání žádosti o dlouhodobý pronájem. V 16:37 hod. místostarosta přerušil jednání rady města z důvodu vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce chodníku Pražská" a Oprava chodníku Ruská - Pražská" V 16:50 hod. místostarosta zahájil pokračování jednání rady a požádal o doplnění programu o bod Výběrové řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce chodníku Pražská" a Oprava chodníku Ruská - Pražská" - konkrétně zařadit tento bod jako č. 12 a další v pořadí posunout. Usnesení č. 13/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje doplněný program jednání rady města dne K bodu 12 Výběrové řízení na zhotovitele stavby Rekonstrukce chodníku Pražská" a Oprava chodníku Ruská - Pražská" Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci Rekonstrukce chodníku Pražská" a Oprava chodníku Ruská - Pražská". Termín pro podání nabídek byl stanoven na do hodin. V uvedené době byly předloženy 2 nabídky na Rekonstrukce chodníku Pražská" a to : Stavební firma Jiří ROPEK; Zemní práce a autodoprava Jiří Smejkal a 3 nabídky na Oprava chodníku Ruská - Pražská" a to: Stavební firma Jiří ROPEK, KG - SERVIS, s.r.o.; Zemní práce a autodoprava Jiří Smejkal. Výběrová komice doporučila za vítěze jednotlivých výběrových řízení firmy s nejnižší nabídkovou cenou. Usnesení č. 14/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje zhotovitele stavby Rekonstrukce chodníku Pražská" spol. Stavební firma Jiří ROPEK, 5. května 414, Český Brod, IČ: za cenu ,60 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo a oznámení o výsledku výběrového řízení zúčastněným firmám. Usnesení č. 15/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje zhotovitele stavby Oprava chodníku Ruská - Pražská" firmu KG - SERVIS s.r.o., Dolní Nouzov 415, Velim, IČ: za cenu ,60 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo a oznámení o výsledku výběrového řízení zúčastněným firmám. K bodu 13 Žádost o prodej pozemku pare. č. KN 890/3 v k.ú. Svatbín 5

6 Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádala o možnost odkupu pozemku pod trafostanicí, která je v jejich vlastnictví. Pozemek se nachází ve Svatbíně (U Chaloupek u křižovatky na novou polní cestu). V případě souhlasu s prodejem, ČEZ Distribuce, a.s. zajistí vyhotovení GP. Důvodem odkupu tohoto pozemku je narovnání majetkových vztahů. Usnesení č. 16/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy odkládá rozhodnutí ve věci žádosti o odprodej pozemku p.č. KN 890/3 v k.ú. Svatbín a ukládá ORM MěÚ vyřešit jiné stavby na tomto pozemku města. K bodu 14 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /1 Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. ČEZ Distribuce, a.s. požádala o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /1 na akci Kostelec nad Černými lesy, PříčníkNN-p.č. 2116/3". Věcným břemenem je dle této akce dotčen pozemek p.č. 2115/2 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy, který je majetkem města. Usnesení č. 17/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /1 mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, IČ: a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: ve znění návrhu, který jako příloha je nedílnou součástí originálu zápisu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. K bodu 15 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IE /1 Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. ČEZ Distribuce, a.s. požádala o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IE /1 na akci Kostelec nad Černými lesy - knn, SR, SS ul. Jevanská". Věcným břemenem jsou dle této akce dotčeny pozemky p.č. 859/10 a 956 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy, které jsou majetkem města. Usnesení č. 18/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IE /1 mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, IČ: a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: ve znění návrhu, který jako příloha je nedílnou součástí originálu zápisu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. K bodu 16 Smlouva o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. Město je vlastníkem trafostanice KO_0556 v areálu bývalé sanatorky" u kotelny na pozemku p.č. 325/2. Trafostanici spravuje ČEZ Energetické služby, s.r.o. Podle zákona č. 458/2000Sb. 7 musí mít ČEZ Energetické služby, s.r.o. k energetickému zařízení, které používá, vlastnické nebo jiné užívací právo. ČEZ Energetické služby, s.r.o. městu předložil návrh na řešení vzniklé situace - smlouvu o provozování, ve dvou variantách. Varianta č. 1 - komplet (rozvodna VN + trafokobka + rozvodna NN). Varianta č. 2 - pouze rozvodna VN + trafokobka) 6

7 Usnesení č. 19/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy odkládá rozhodnutí ve věd uzavření Smlouvy o provozování, provádění^údržby a oprav elektrického zařízení -na pozemku p.č. 325/2 mezi městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, IČ: a ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Ostrava - Vítkovice, IČ: a ukládá ORM MěÚ zjistit, kdo tuto trafostanici využívá. Kbodu 17 Rozpočtové opatření č. 6/2015 Ing. Jitka Hervertová, vedoucí OVS MěÚ předkládá radě města k projednání a doporučení zastupitelstvu města ke schválení Rozpočtové opatření č. 6/2015. Předmětem rozpočtové změny je úprava příjmů a výdajů dle skutečnosti k Jedná se o navýšení příjmů o finanční prostředky, se kterými nebylo v rozpočtu počítáno nebo jsou ve skutečnosti vyšší. Součástí úpravy příjmové části rozpočtu je i přijatý úvěr od ČS, a.s. ve výši 2 mil. Kč, který město použije na spolufinancování výměny technologie ve školní jídelně základní školy. Ve výdajích dochází k úpravě u kanalizace, u kultury, u hasičů, u knihovny, u organizační složky a na správě tam, kde skutečné výdaje jsou vyšší než byl plánovaný rozpočet. Současně je ve výdajích počítáno s použitím úvěru ve výši 2 mil. Kč - finanční prostředky město přeposlalo na účet základní školy na úhradu faktury za technologii do školní jídelny. Úpravou rozpočtu dochází ke změně závazných ukazatelů, proto bude předloženo ke schválení do zastupitelstva města. Popis jednotlivých změn je uveden v tabulce - viz příloha. Usnesení č. 20/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy doporučuje Zastupitelstvu města Kostelec nad Černými lesy ke schválení Rozpočtové opatření č. 6/2015 dle předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu. K bodu 18 Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace na nám. Smiřických Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. Jednou z příčin zaplavení kotelny a šaten u tělocvičny základní školy při posledních deštích byl špatný stav dešťové kanalizace - malá průchodnost řadu v úseku od šachty před vchodem do ZŠ a stokou K" vedoucí v kraji silnice. Délka tohoto úseku činí cca 17 m a kanalizace není zaústěna do šachty, ale přímo do stoky. Oprava bude spočívat ve výměně řadu za řad o větším průměru a zaústěním do stávající šachty. Usnesení č. 21/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v úseku od šachty před vchodem do ZŠ a stokou K" na pozemku p.č. 5 za cenu cca ,-Kč bez DPH. K bodu 19 Žádost o souhlas s připojením přípojek splaškové kanalizace z pozemků p.č. 1376, 1378 a 1381 k.ú. Kostelec nad Černými lesy na splaškovou kanalizaci města Předkládá B. Vedral, referent ORM MěÚ. Vlastníci uvedených nemovitostí podali žádost o napojení na stávající splaškovou kanalizaci - do šachty nacházející se v křižovatce ulic Sadová a Spojovací. Způsob připojení by byl napojením tlakové kanalizace do stávající šachty. Veškeré náklady spojené se stavbou by hradili žadatelé. 7

8 Usnesení č. 22/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy souhlasí s připojením přípojek splaškové kanalizace z RD na pozemku p.č. 1376, 1378 a 1381 v k.ú. Kostelec nad Černými lesy na splaškovou kanalizaci ve vlastnictví města za podmínky, že vlastníci předloží společně s PD souhlas provozovatele s napojením. K bodu 20 Zápis o výsledku kontroly provedené KV zastupitelstva města dne Usnesení č. 23/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy zařazuje zápis o výsledku kontroly provedené KV zastupitelstva města dne na program jednání ZM dne K bodu 21 Termín a program zasedání ZM č. 9/2015 Návrh programu: 1. Volba návrhové komise a ověřovatelů 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Rozpočtové opatření č. 5/ na vědomí 5. Rozpočtové opatření č. 6/ ke schválení 6. Dostavba akce Prevence svahových sesuvů strží pod zámkem"v lokalitě Lázeňská 7. Shrnutí- návrhová část Strategie MAS Podlipansko pro období Různé - Zápis jednání KV Závěr Termín konání: od hodin Usnesení č. 24/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy schvaluje termín konání zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy dne od hodin a navržený program. K bodu 22 Různé - Informace o zrušení komise k projednávání přestupků Starosta města informoval členy rady, že zrušil ke dni komisi k projednávání přestupků. Přestupkovou agendu od zajišťuje pověřená úřední osoba zařazená v Městském úřadu Kostelec nad Černými lesy. Rada města Kostelec nad Černými lesy bere na vědomí informaci starosty města o zrušení komise k projednávání přestupků ke dni Informace o předání multifunkčního hřiště ve Svatbíně Starosta města informoval členy rady o předání díla s názvem Realizace multifunkčního hřiště ve Svatbíně" dne

9 Rada města Kostelec nad Černými lesy bere na vědomí informaci starosty města o předání díla s názvem Realizace multifunkčního hřiště ve Svatbíně" dne Podnět občana Rada města byla oslovena s žádostí o záchranu" plastiky. Usnesení č. 25/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy bere na vědomí podnět ve věci záchrany" plastiky a pověřuje tajemnici MěÚ zjištěním dalších informací. - Zimní údržba Starosta města informoval o nutnosti vypsat poptávkové řízení na provozovatele zimní údržby pro sezónu Usnesení č. 26/26/2015: Rada města Kostelec nad Černými lesy ukládá ORM MěÚ vypsat poptávkové řízení provozovatele zimní údržby. - Bezdrátový rozhlas Starosta města informoval o jednáních pro pořízení bezdrátového rozhlasu. Starosta města informoval o jednání se zástupcem úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových týkajících se převodu pavilonu H v areálu bývalé sanatorky" na město Kostelec nad Černými lesy a oznámil radě města, že v případě bezúplatného převodu je z důvodu dvojí podpory nemožné získat na rekonstrukci státní dotaci. V 18:20 hodin místostarosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání rady města ukončil. 9

Zápis č. 35/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 23. 11. 2015

Zápis č. 35/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 23. 11. 2015 Zápis č. 35/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 23. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Jana

Více

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14.12. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král, Ing. Jiří Čvančara Omluven: - Hosté: Ing. Havelková

Více

Zápis č. 28/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 28/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 28/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 5. 10. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara Omluven: Tomáš Král Hosté: Lucie Fousková,

Více

Zápis č. 30/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 30/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 30/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 19. 10. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Jana

Více

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 9. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Ewa

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM Z Á P I S z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 21. 7. 2011 v 18 00 hodin Počet přítomných členů : 10(dle

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.12.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.12.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.12.2014 Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve.

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice- Slížany č. 5, konaného dne 28.6.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů

Více

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod Usnesení z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod 1/8/2011 Rada obce schválila program 8. zasedání rady obce Baška tak, jak byl předloţen ----------- Ad 2) Kontrola

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 2. března 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 2. března 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 2. března 2015 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Přítomni: Václav Mothejzík, Ing. Petr Lahoda, Ing. Ladislav Walter, Ing. Jaroslav Vlasák Omluveni: David Škopek

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 25. 03. 2015 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Bc. Š. Čeněk, RNDr. J. Dobroruková, Ing. P. Holzhauserová, JUDr.

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis č. 9. Přítomni dle prezenční listiny (14)

Zápis č. 9. Přítomni dle prezenční listiny (14) Zápis č. 9 ze zasedání ZM ze dne 30. 9. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 26. 10. 2015 (pondělí) od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.06.2010 se konalo 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 4. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 8/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20. 4. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje Zápis z 8. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 9. 2. 2015 od 15.20 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (přišel v 17.05 hod.), zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech

Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech Usneseni 7. Rady Města Podbořany ze dne 14. července 2010 - veřejné znění strana 1 (celkem 5) Usnesení ze 7. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2010 od 15,00 hod. v kanceláři

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová Omluven: Hosté: M. Tamchyna, Zapisovatel: Mgr. R. Henych

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš 1 Z á p i s č. 8 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 21.04. 2011 v 17.oo hodin v Kunžaku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 27.06.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 27.06.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 6 Datum : 27.06.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 27.06.2011 1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci (OBADI) 2. Dodatek č. 1 k Plánovací

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. května 2013

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

ZÁPIS č. 8/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.9. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.9. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.9. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef Bedřich,

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zápis č.6/2015 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zasedání začalo v 19:20 hodin a bylo ukončeno v 20:10 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Jaromír Čáp, Josef Gajdůšek, Dana Kadlčková, Stanislav

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 23.10. 2012, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh na vyhlášení grantového

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více