Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5"

Transkript

1 Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 Motto: Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v bytových domech č.p. 1005, 1006 a 1007, ul. Vrchlického, Praha 5, v zájmu klidného, přátelského a uspokojujícího sousedského soužití, vzájemné lidské ohleduplnosti a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domu, přijímá a vydává shromáždění tento domovní řád: Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v objektech a na pozemcích ve spoluvlastnictví členů Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 (dále jen SVJ ), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi SVJ a jeho členem je v této oblasti stanovena zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a stanovami SVJ. Čl. 2 Základní pojmy 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení (dále jen byt či jednotka ). 2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliery apod.). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu. 3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.). 4. Společnými částmi domu jsou části domu ve společném spoluvlastnictví určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce (vč. lodžií), vchody, schodiště, chodby, prádelny, sušárny, mandlovny, dílny, kočárkárny, výtahy, kotelna vč. svých zařízení, komíny, rozvody tepla, rozvody studené a teplé vody (po bytový závěr), rozvody kanalizace (po bytovou odbočku) vč. dešťových svodů (v celém rozsahu), rozvody plynu (po bytový závěr), rozvody elektřiny (po hlavní bytový jistič u měřiče odběru elektrické energie), rozvody sdělovacích médií (po bytovou zásuvku), hromosvody, vzduchotechnika (odsávání), terasy nad kotelnou, a to i když jsou umístěné mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství (např. kontejnerové stanoviště, zahradní domeček). 5. Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou zapsanou do rejstříku společenství u Městského soudu v Praze. 6. Výborem SVJ se rozumí statutární orgán SVJ s kompetencemi danými zákonem č. 72/1994 Sb., stanovami SVJ a dalšími normami. Tam, kde se v textu hovoří v souvislosti s právy a povinnostmi o SVJ, má se na mysli výbor SVJ, pokud z textu či logiky věci nevyplývá něco jiného. 7. Vlastníkem jednotky se rozumí fyzická osoba (osoby) zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník některé jednotky nacházející se v domě čp. 1005, 1006 a 1007 v ul. Vrchlického, Praha Členem SVJ je každý vlastník jednotky v domě. 9. Nájemcem se rozumí osoba nebo osoby, včetně právnických osob, které mají od vlastníka pronajatý byt nebo které mají od společenství pronajatý nebytový prostor domu, který je ve spoluvlastnictví všech členů společenství. 10. Podnájemcem se rozumí osoba nebo osoby, které mají byt v podnájmu. 11. Uživateli bytu se rozumí vlastníci jednotek, jakož i další osoby užívající byt na základě smluvního vztahu s vlastníkem včetně dalších osob s nimi společně bydlících. Jsou jimi i ty osoby, jimž vlastník jednotky přenechal byt do užívání bezúplatně (např. výminek). 1

2 12. Uživateli domu se rozumí uživatelé bytu a nájemci nebytových prostor. 13. Správcem domu se rozumí správní firma, s níž SVJ uzavřelo mandátní smlouvu, jejímž předmětem je úplatná administrativně-správní činnost, ekonomické a technické služby a další činnosti ve prospěch SVJ. Čl. 3 Působnost domovního řádu 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají bytové jednotky, společné prostory a zařízení v domech SVJ, tj. pro a) vlastníky bytů, jejich nájemce (podnájemce) včetně členů jejich domácností a návštěv, b) nájemce nebytových prostor, včetně jejich zaměstnanců a návštěv. 2. Tam, kde tento domovní řád hovoří o vlastnících, mají se na mysli i osoby uvedené v odst. 1 tohoto článku. 3. O výjimkách z tohoto domovního řádu může rozhodnout výbor SVJ ve prospěch uživatele domu jen tehdy, je-li na tom naléhavý zájem a na dobu nezbytně nutnou k jeho provedení. Tímto nejsou dotčeny povinnosti SVJ, které má ze zákona vůči vlastníkům sousedních pozemků. Část II. Zvláštní ustanovení Čl. 4 Užívání bytů a místností určených k bydlení 1. Základní povinnosti vlastníka jednotky související s užíváním bytu vyplývají z obecně platných předpisů a ze stanov SVJ. 2. SVJ je povinno zajistit vlastníkům bytových jednotek plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, tj. zajistit a) dodávku studené a teplé užitkové vody (SV, TUV), b) dodávku tepla pro vytápění, c) odvod odpadních vod veřejnou kanalizací, d) dodávku elektrické energie do nemovitostí ve spoluvlastnictví, e) provoz výtahů, f) úklid objektů ve spoluvlastnictví, g) odvoz domovního odpadu, h) provoz společné televizní antény, i) provoz domovního i bytového zvonku, j) pojištění nemovitostí ve spoluvlastnictví (s výjimkou pozemků), k) povinné revize společných zařízení (např. plynu, elektrických zařízení, komínů atd.), l) podání přiznání k dani z příjmů z pronájmu nebytových prostor a zajištění úhrady této části daně, m) případně další služby odsouhlasené shromážděním vlastníků (např. revize elektro a plynu v bytech). 3. Vlastník bytu je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 4. Vlastníci jednotek jsou povinni neprodleně nahlásit výboru SVJ změny týkající se počtu osob v jednotce a změnu vlastníka, aby mohly být provedeny změny předepsané zálohy na služby spojené s užíváním jednotky a příspěvku na správu domu a pozemku, a také aby tyto změny mohly být zohledněny ve vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek. 5. Pronájem. Vlastník jednotky je povinen písemně oznámit výboru SVJ na předepsaném formuláři a do 30 dnů pronájem svého bytu, počet a jména osob a také kontakty na sebe či osoby, kterým byt pronajímá, jakož i jakékoliv změny těchto údajů. V případě cizích státních příslušníků musí uvést státní příslušnost a povolení k pobytu v ČR. 6. Převod a přechod vlastnických práv. Vlastník jednotky je povinen oznámit výboru SVJ jakoukoliv změnu spoluvlastnických práv k domu nebo prodej spoluvlastnického podílu, a to nejpozději do 30 dnů od vzniku předmětné skutečnosti. 7. Vlastníci bytu jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům plný výkon jejich práv. Výkon práv a povinností nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 8. Přístup do bytu (nebytového prostoru). Vlastník jednotky (nájemce nebytového prostoru) je povinen po předchozím oznámení SVJ učiněném nejméně 3 dny předem umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru), provedení nutných oprav, výměn, případného provedení dalších napojení nebo odpojení společných instalačních rozvodů, revizí a provedení instalace, odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody, kontrol stavu elektrické energie a stavu instalačních rozvodů. 2

3 9. Stejné oprávnění má SVJ i tehdy, pokud má důvodné podezření na to, že příslušná jednotka se nachází ve stavu, kdy hrozí reálné nebezpečí vzniku škod či ohrožení zdraví a životů. Vlastníci jsou povinni v takových případech umožnit bezvýhradně vstup SVJ do své jednotky. 10. Ve výjimečných případech (vzniklá havárie, reálné ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu ze strany SVJ prostřednictvím Policie ČR i bez souhlasu vlastníka. O tomto zásahu vyrozumí SVJ neprodleně vlastníka jednotky a pořídí o zásahu písemný protokol. 11. Uživatel bytu je povinen v případě své déletrvající nepřítomnosti oznámit písemně výboru SVJ tuto skutečnost včetně uvedení kontaktu na sebe (prioritně telefon), eventuálně na osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu. 12. V zájmu bezpečnosti uvnitř bytů jsou všichni vlastníci jednotek povinni a) dodržovat ustanovení požárního řádu a doplňujících směrnic. b) nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů než připouští norma, c) provádět pravidelné provozní revize plynových spotřebičů a elektrických zařízení osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a ve lhůtách stanovených právními předpisy, pokud shromáždění SVJ nerozhodne o jednotném zajištění revizí správcem domu, popř. výborem SVJ na jejich náklad d) pravidelně, alespoň 1x měsíčně protáčet uzávěry topných těles, ventilů teplé a studené vody, uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové místy, aby nedošlo k jejich znehybnění, e) průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny). 13. Stavební úpravy v bytech. Pravidla při stavebních úpravách, opravách a udržovacích pracích v bytech jsou obsažena ve Směrnici č. 15 a všichni vlastníci jsou povinni se jimi řídit. Odpovědnost za dodržování všech právních předpisů (zejména stavebních, hygienických a požárních) při provádění jakýchkoliv úprav a oprav v bytech nesou vlastníci jednotek. Během těchto prací si vlastníci jednotek musí počínat vždy tak, aby nedošlo k poškození společných prostor, rozvodů, majetku společného či majetku ostatních vlastníků. Stavební a technologické zásahy nesmí bez podstatných důvodů zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (např. dočasné přerušení dodávky tepla, studené a teplé vody, TV signálu apod.). Nesmí dojít k narušení řádného užívání nadměrným hlukem a prašností. V domě musí být denně zachována čistota. 14. Větrání bytů (např. kuchyňských pachů, nátěrových hmot apod.) do prostor domu je nepřípustné. 15. Skladování věcí. Vlastníci jsou povinni zabezpečit, aby věci uložené v bytech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, stejně jako i to, aby v bytech nebyly skladovány nad běžnou míru odpady, papíry, textil a další věci, které ve větším rozsahu není běžné v bytech skladovat. 16. Stěhování. Je povinností každého vlastníka bytu oznámit výboru SVJ jakékoliv stěhování dovnitř nebo ven z objektu nejméně 5 dnů předem. Stěhování se oznámí i ostatním uživatelům domu na domovní vývěsce v domě. Veškeré stěhování musí proběhnout v době od 8 do 19 hodin. Stěhování mimo tyto hodiny není dovoleno. Čl. 5 Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu 1. Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků a uživatelů v domě. Jinak se tyto prostory udržují prázdné. 2. Jiný způsob užívání společných prostorů stanoví výbor SVJ se souhlasem shromáždění vlastníků jednotek. 3. Ve společných prostorech je dovoleno se zdržovat uživatelům domu, jejich návštěvám a osobám provádějícím v domě dohodnuté práce, opravy a údržbu. 4. Předepsané technické, bezpečnostní a protipožární prohlídky, zkoušky a revize budou organizovány výborem SVJ (správcem domu). 5. V zájmu bezpečnosti ve společných prostorech jsou všichni uživatelé bytů povinni a) dodržovat pravidla protipožární ochrany, b) neumísťovat na chodby, schodiště a do ostatních společných prostor jakékoliv předměty, které by omezovaly pohyb osob nebo by mohly vést k jejich zranění (skříňky na boty, truhlíky atd.), s výjimkou rohože před vstupem do bytu, c) neskladovat jakékoliv nebezpečné látky (snadno vznětlivé, hořlavé apod.), materiály nebo předměty, které by mohly způsobit požár, d) při odchodu ze společných prostor zhasnout zdroje světla, e) dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osoby, používání výtahu samostatně osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah, neotvírat jeho dveře před úplným zastavením. 6. Platí přísný zákaz používání společných prostorů pro jakékoliv užívání elektrické energie ve svůj prospěch na úkor ostatních uživatelů domu. 3

4 7. Konstrukční změny uvnitř domu, nové instalace (kabely např. pro TV, internet, telefon, trubky, aj.) a jiné práce měnící venkovní vzhled vnitřních stěn společných prostorů, nesmí být prováděny bez předchozího písemného souhlasu výboru SVJ. 8. Výbor SVJ je oprávněn v nezbytném rozsahu vybrat a omezit přístup uživatelů do některých prostor, které jsou určeny k práci, anebo archivaci dokumentů spojených s činností SVJ a jeho orgánů. 9. Osvětlení. Správce domu, popř. výbor SVJ zajistí řádné osvětlení společných prostor domu. Není dovoleno blokovat schodištní tlačítka k dosažení trvalého osvětlení. 10. Otevírání oken ve společných částech domu je povoleno pouze za účelem vyvětrání chodeb a schodišť. Osoba, která okna otevřela, je povinna je opět zavřít, případně je zajistit pro případ nepříznivých klimatických podmínek (déšť, vítr atd.). 11. V topném období musí být okna sklepů a okna ostatních společných prostor, s výjimkou krátkodobého vyvětrání, dobře uzavřena. 12. Ve společných prostorech domu vč. výtahů a sklepů platí přísný zákaz kouření a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm. Porušení tohoto zákazu může být pokutováno až do výše ,- Kč. 13. Střecha. Přístup na střechu je za doprovodu správce domu, popř. výboru SVJ povolen pouze oprávněným osobám za účelem revize nebo oprav stavebních částí a technických zařízení a to na vlastní nebezpečí. Bezdůvodný vstup na střechu není dovolen. Výjimka platí pro obsluhu kotelny. 14. Sklepy. Ve sklepních prostorech je zakázáno ukládat věci, které zakazují bezpečnostní, hygienické, požární a jiné předpisy (např. hořlaviny, láhve se stlačeným plynem a jiné nebezpečné látky a předměty). Vstupy a uličky v prostoru sklepů není dovoleno zastavovat jakýmikoliv předměty. 15. Pokud jsou ve sklepech ukládány potraviny, je vlastník, resp. uživatel bytu povinen učinit opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem zápachu a obživy hlodavců a hmyzu vč. jejich rozšiřování. 16. Lodžie. Zásahy a úpravy do horizontální a vertikální konstrukce lodžie jsou zakázány. Grilování a jiná tepelná příprava jídel na lodžiích je zakázána (výpary nesmí vnikat do okolních jednotek). 17. Oznamovací povinnost závad. Každý uživatel domu je povinen bez prodlení oznámit správci domu, popř. výboru SVJ jakoukoliv technickou nebo provozní závadu týkající se budov, jejich užívání a zařízení. V případě vzniku závady nebo havárie ohrožující bezpečnost nebo majetek, je uživatel bytu, který tuto skutečnost zjistí, povinen učinit nezbytná opatření k zamezení dalších škod. 18. Desinfekce, dezinsekce a deratizace. Každý uživatel domu je povinen ihned oznámit správci domu, popř. výboru SVJ výskyt jakéhokoliv hmyzu nebo hlodavců v jednotce nebo ve společných prostorech domů. Příslušná opatření zajišťuje správce domu a uživatelé bytů jsou povinni strpět předem ohlášená opatření ve svých jednotkách. Pokud některý uživatel bytu, ač byl informován, neumožní provedení těchto opatření, je povinen uhradit náklady za takto zmařenou akci. 19. Parkování. Parkovat v okolí domu lze jen na místech k tomu vyhrazených. Čl. 6 Vnější vzhled domu 1. Na vnější konstrukce domů lze umísťovat předměty a zařízení jen s písemným souhlasem výboru SVJ. Vlastníci berou na vědomí, že stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti anebo bezpečnost okolí nebo ruší jeho vzhled. 2. Informační a reklamní předměty (plakáty, billboardy, inzeráty aj.) mohou být umístěny na domech a společných pozemcích jen se souhlasem výboru SVJ, případně o tom musí být sepsána nájemní smlouva. Je-li k tomu třeba souhlas stavebního či jiného orgánu státní správy, musí být tento předem vyžádán. 3. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní je jeho vlastník a uvede svým nákladem příslušný prostor-plochu do původního stavu. 4. Žádné televizní nebo radiové antény, markýzy, stínidla, zástěny, klimatizační jednotky, kouřové komíny, nesmějí viset nebo být vztyčovány na exteriéru budovy bez předchozího písemného souhlasu SVJ. 5. Konstrukční změny vně domu či jiné práce měnící venkovní vzhled domu, nesmí být prováděny bez předchozího písemného souhlasu výboru SVJ. 6. Lodžie. Lodžie nesmí být užívány jako skladiště. 7. Instalace rámových konstrukcí na věšení prádla do lodžiích či pod okna na fasádu domů je zakázána. 8. Z důvodu hygienického a protiepidemického není dovoleno krmení holubů a ostatního ptactva na lodžiích a oknech bytů ani ve společných částech domu. 4

5 Čl. 7 Zajištění pořádku a čistoty v domě a na dvoře 1. O čistotu a pořádek ve společných prostorách a na společném pozemku okolo domů se stará SVJ prostřednictvím smlouvy na úklid s konkrétní firmou. Smlouva stanoví rozsah, způsob a četnost úklidu společných prostor. 2. Kontrolu čistoty a pořádku těchto prostor provádí pravidelně všichni vlastníci jednotek (není-li k tomu účelu určena jedna osoba), správce domu, stížnosti uživatelů domu na čistotu a pořádek řeší výbor SVJ (správce domu). Uživatelé domu jsou povinni respektovat pokyny správce domu, popř. SVJ. 3. V případě, že shromáždění SVJ rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami uživatelé bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě podle zásad a v rozsahu stanoveném výborem SVJ. 4. Uživatelé domu jsou povinni udržovat v domě a přilehlých prostorech domu pořádek a čistotu. 5. Majitelé psů jsou povinni v případě nepříznivých klimatických podmínek po vstupu do domů očišťovat svým psům tlapky. 6. Na chodbách, schodištích a dalších společných prostorech nesmí být odkládány, hromaděny nebo skladovány odpadky, odpadkové krabice nebo pytle, osobní nebo domovní odpad, koberce apod., kromě míst k tomu určených. 7. Likvidace odpadu. Smetí a odpadky se vysypávají do sběrných nádob k tomu určených. 8. Do sběrných nádob je zakázáno umísťovat tekutý odpad (např. fritovací a jiné oleje), jakýkoliv odpad rostlinného původu (např. posekaná tráva, obsah truhlíků), odpad živočišného původu většího rozsahu, stavební suť nebo odpad obsahující zápalné, výbušné, nebezpečné hořlavé (např. laky) či jedovaté složky. 9. Obalový materiál většího rozměru a rozsahu (např. od nábytku a velkých domácích spotřebičů) je povinen každý zlikvidovat sám na své náklady. 10. Uživatelé domu jsou povinni udržovat čistotu u kontejnerového a popelnicového stanoviště. Při nesplnění této povinnosti budou zjištěnému uživatel domu přeúčtovány náklady vyúčtované dodavatelem na zajištění nápravy stavu. 11. Vyhazování odpadků, cigaret či jejich nedopalků, zápalek či předmětů zábavné pyrotechniky, jakož i dalších předmětů z lodžií a oken, je zakázáno. 12. Pravidelné udržování zeleně na dvoře domu zabezpečuje SVJ svépomocí, anebo dodavatelskou firmou. 13. Poškozování zeleně, zejména keřů a stromů je zakázáno. Případné požadavky na regulaci či odstranění problematických částí zeleně je nutné řešit žádostí podanou výboru SVJ. Čl. 8 Informační zařízení v domě 1. V domech musí být vyvěšena informace o správci domu, jeho sídlo, jména osob (firmy) provádějící úklid domu a přilehlých pozemků a čištění chodníků. 2. Výbor SVJ umístí na viditelném místě nástěnku, na které budou zveřejněny a) složení výboru a dalších volených orgánů SVJ, b) spojení na správce domu, c) informace o úklidové firmě a spojení na ni, d) informace o datu konání shromáždění SVJ, e) zápisy z jednání výboru a ze shromáždění SVJ, f) informace o důležitých telefonních číslech (policie, hasiči, zdravotnictví, havarijní-poruchová služba, je-li sjednána atd.) g) rozhodnutí a přijatá opatření při provozu, opravách a údržbě domu, h) případně i spojení na nejbližší provozovny potřebných služeb (opravy elektro, instalatéři, apod.). 3. Soukromé inzeráty a oznámení obyvatel domu, týkající se bydlení, mohou být umísťovány pouze na nástěnku SVJ. 4. Informační a reklamní předměty (letáky, prospekty, katalogy, plakáty, atd.) se soustředí do stojanů umístěných u poštovních schránek v přízemí všech domů. 5. Byty, sklepy a podlaží musí být označeny číslem. Správce domu, popř. výbor SVJ je povinen umístit na viditelném místě orientační tabuli s uvedením jednotlivých bytů a nebytových prostor, vč. jmen vlastníků jednotek, případně jmen jejich nájemců či podnájemníků, požádají-li vlastníci jednotek o to. 6. Vlastníci jednotek, resp. jejich uživatelé bytů a nebytových prostor jsou povinni označit zvonková 5

6 tlačítka svým jménem, vč. uvedení jména svých nájemníků. Zvonkové tablo u vchodu do domu je předmětem údržby správce domu, případně výboru SVJ. Čl. 9 Ostatní zařízení v domě 1. Hlavní rozvody a uzávěry (voda, plyn, elektro, topení apod.) musí být označeny viditelnými nápisy. 2. Správce domu, popř. výbor SVJ je povinen zabezpečit označení a vyznačení všech hlavních rozvodů a vyznačit jejich polohu na informační tabuli vč. prostoru pro hasiče. 3. K hlavním uzávěrům musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání uživatelem bytu či nebytového prostoru, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti vlastníka jednotky, příp. uživatelů bytů (nebytového prostoru) nebo po skončení provozu v nebytových prostorech. 4. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu, apod., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření bylo všem uživatelům bytů (nebytových prostor) včas oznámeno. 5. Pro provozní zázemí kotelny platí zvláštní předpisy, obsluha kotelny se řídí provozním řádem, vydaným v mezích platných právních předpisů. Čl. 10 Klíče a jejich užívání 1. Klíče od domovních dveří. Výbor SVJ je povinen zajistit, aby každý vlastník jednotky obdržel tři klíče od domovních dveří. 2. Uživatel domu je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany společného majetku a vybavení domu (např. nenechat za sebou nezajištěné domovní dveře v době, kdy má být dům uzavřen, zamykat, apod.). 3. Zapůjčí-li vlastník jednotky či jeho nájemce klíče od domu třetím osobám (dodavatel prací), odpovídá za škody s tím vzniklé vlastník jednotky. 4. Vlastník jednotky je povinen po zrušení nájemní smlouvy či jiné dohody s uživatelem bytu, zajistit převzetí zpět všech klíčů, které měl uživatel bytu k zámkům v domě. 5. Klíče od vrat do dvora. Klíče od vrat do dvora jsou umístěny v kanceláři výboru SVJ. Jednorázové zapůjčení klíčů na dobu max. 5 dnů je možné, po pominutí oprávněného důvodu je povinností vypůjčitele jej vrátit. Déletrvající zapůjčení je možné jen ve výjimečných důvodech, např. za účelem vjezdu dětských kočárků. 6. Klíč k domovním dveřím i od vrat do dvora může SVJ výjimečně zapůjčit osobě, která v domě nebydlí (např. zaměstnanci dodavatelských firem, donáška novin apod.). 7. Klíče od společných dveří a zařízení v domě, hlavní uzávěry v domě. Klíče od společných prostor (vč. vrat do dvora) a zařízení v domě (strojovny výtahů) včetně prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody, apod. jsou podle rozhodnutí SVJ uloženy v kanceláři výboru SVJ (též čl. 9). 8. Stěhování se oznámí ostatním uživatelům domu na domovní vývěsce v domě. Čl. 11 Prádelna, sušárna, dílna a mandlovna 1. Pravidla pro užívání prádelen, sušáren, dílen a mandloven a jejich úklidu stanoví výbor SVJ a vhodným způsobem o nich informuje všechny uživatele. 2. Vlastní využívání místností řídí pověřený správce místností, tento také zájemcům z řad uživatelů domu předává a přebírá klíče od těchto prostor. Náhradní klíč je pro případ nutné potřeby uložen na místě určeném výborem SVJ. 3. V sušárnách, prádelně a mandlovně není dovoleno uskladňovat žádné předměty, jako např. nábytek atd. 4. U sušáren, dílen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je vlastník povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky ve výši 10,- Kč/použití, u sušáren, dílen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je vlastník povinen uhradit veškeré náklady za spotřebovanou energii. 5. Vlastní úhrady se provádí 1x ročně na základě předaného dokladu bezhotovostním způsobem na účet SVJ. 6

7 Čl. 12 Vyvěšování a vykládání věcí 1. Květiny v oknech, na lodžiích apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela (neničila) fasádní plášť budovy (vč. lodžií). 2. Při věšení prádla na lodžii je rovněž třeba dbát, aby voda z prádla nestékala po fasádě a na lodžie vlastníků jednotek v nižších podlažích. 3. Umístění reklamních poutačů. Každý vlastník bytové jednotky je povinen nahlásit výboru SVJ umístění reklamního poutače na své bytové jednotce a dodržet následující pravidla: - maximální rozměry reklamního poutače nepřesáhnou šířku 100 cm a výšku 80 cm - reklamní poutač musí být připevněn dostatečně pevně a nesmí hrozit jeho uvolnění při nepříznivých klimatických podmínkách. Platí zákaz umísťovat reklamní poutače na fasádu domů!!! - reklamní poutač nesmí ostatní vlastníky nijak omezovat a to převážně hlukem nebo zhoršeným výhledem - reklamní poutač může být umístěn po dobu nezbytně nutnou, za tuto dobu se považují maximálně 3 měsíce - dojde-li k uvolnění poutače např. větrem, je vlastník povinen neprodleně poutač připevnit nebo odstranit. Pokud tak neučiní do 24 hodin, má výbor SVJ právo učinit tak na náklady vlastníka. 4. Vlastník odpovídá za veškeré škody na majetku a zdraví, způsobené instalací reklamního poutače a za škody způsobené pádem špatně ukotveného poutače. Čl. 13 Používání automatických praček, sušiček a myček v bytech 1. Užívat pračky, sušičky a myčky v domácnostech lze v čase od 8 do 22 hodin a za předpokladu, že jsou podloženy a umístěny tak, aby nezpůsobovaly hluk, který by rušil užívání bytových, nebytových prostor ostatních spoluvlastníků. 2. Při praní prádla v bytech je třeba zajistit důkladné větrání. 3. Praní prádla nemocných nakažlivou chorobou podléhá hygienickým předpisům. Čl. 14 Klepání a čištění 1. Vyklepávání a vytřepávání jakýchkoliv předmětů z oken a lodžií není v zásadě povoleno. 2. Dovoleno je vyklepávat pouze předměty menších rozměrů (např. šatstva, lehkých dek atd.), kdy je osoba vyklepávající povinna se předem přesvědčit, že zamýšlenou činností vyklepávání nezpůsobí žádnou újmu osobám bydlícím v bytě vedle ní či pod ní, jakož i veřejnosti, pohybující se v prostranství pod okny a lodžiemi. 3. Koberce, rohožky apod. je možné vyklepávat a čistit pouze na místech k tomu určených SVJ a co nejdále od oken obytných místností. Znečištěný prostor musí uživatel bytu uvést do pořádku. 4. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat ani v oknech ani na lodžiích. 5. Na chodbách, schodištích, z oken bytů či oken na chodbách není dovoleno čištění obuvi, šatstva ani jiných předmětů chemickými či hořlavými prostředky. Čl. 15 Držení domácích zvířat 1. Majitelé zvířat jsou povinni dodržovat platné právní a hygienické předpisy a veškeré obecně závazné vyhlášky města či obce upravující podmínky chovu zvířat, pokud to nebude zakázáno rozhodnutím orgánu k tomu příslušnému. 2. Majitelé zvířat jsou povinni respektovat rozhodnutí, která v souvislosti s chovem zvířat přijalo shromáždění vlastníků jednotek. 3. Písemného souhlasu shromáždění vlastníků jednotek je třeba k chovu a) většího počtu domácích zvířat (3 a více), b) zvířat domácího původu, jejichž chov v bytech je nestandardní (např. prasátka, králíci, krysy, švábi, atd.), c) nebezpečných, jedovatých či exotických zvířat, jako jsou např. bojová plemena psů, hadi, pavouci, 7

8 štíři atd. 4. Souhlas k chování psů patřící invalidním osobám, které potřebují psa k doprovázení, a příslušníkům ozbrojených sil, pokud se jedná o psy užívané k služebním účelům, není zapotřebí. 5. Chovaná zvířata musí být zdravotně způsobilá (očkovaná). Majitel zvířat je povinen na výzvu SVJ předložit doklad o očkování a registraci u obvodního úřadu a doklad o zaplacení příslušného správního poplatku. 6. Majitelé zvířat nesou plnou odpovědnost za zvířata, která jsou v bytě držena, a za škody jimi způsobené. Odpovídají i za hluk, který mohou zvířata s nimi žijící (štěkání, vytí, apod.) způsobovat a podle okolností tomu zabránit. Majitelé zvířat jsou zejména povinni : a) vodit psa s košíkem a na vodítku ve společných prostorách domu vč. výtahů a jeho okolí, b) zajistit, aby ostatní uživatelé domu nebyli obtěžováni hlukem (štěkot, vytí, atd.), pachem, exkrementy, atd., c) neprodleně odstranit jakoukoliv nečistotu způsobenou chovaným zvířetem ve společných prostorách domu i na přilehlých pozemcích SVJ, d) zamezit volnému pobíhání zvířat ve společných prostorách domu a po dvoře. 7. Venčení psů není dovoleno na společném dvoře. 8. Na lodžiích není dovoleno chovat žádná domácí zvířata. 9. Porušení povinností se dopustí chovatel, který týrá nebo trpí týrání zvířete, neumožní zvířeti přirozený odpočinek, přirozený pohyb a řádnou péči (dále zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích). 10. V případě opakovaných stížností ze strany ostatních uživatelů domu, např. na hlučnost, znečišťování společných prostor, může SVJ majiteli chov zvířat zakázat. Nejdéle do 1 měsíce musí zvíře objekt opustit, pokud majitel nezjedná nápravu jiným způsobem. Nesplnění této povinnosti je SVJ povinno oznámit přestupkové komisi ÚMČ Praha 5. Čl. 16 Klid v domě 1. Uživatelé domu a jejich návštěvy jsou povinni užívat byt (nebytový prostor) v souladu s dobrými mravy a tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžovali ostatní uživatele v domě nadměrným hlukem. 2. Za nadměrný hluk se považuje používání pracovních nástrojů a nářadí při provádění řemeslných, údržbářských či úklidových prací, používání hudebních nástrojů, zpěv, hlučná zábava, poslech hlasité reprodukované hudby, používání hlučných domácích spotřebičů, jakož i jiná zde nevyjmenovaná činnost, při níž vzniká hluk (např. stěhování). 3. V době od 22 do 6 hodin jsou uživatelé domu povinni dodržovat noční klid. 4. V pracovních dnech jsou činnosti vyjmenované v odst. 2 povoleny v časovém rozpětí od 8 do 19 hodin, ve dnech pracovního volna (sobota) od 10 do 17 hodin, ve dnech pracovního klidu (neděle) a o státních svátcích jsou nepřípustné. 5. Je povinností uživatelů domu ztlumit v době nočního klidu rozhlasové a televizní přijímače, magnetofony, gramofony apod. tak, aby hluk nepronikal do okolí. 6. Hlučnost projevu osob v bytech se musí zejména v nočních hodinách omezit na míru stanovenou obecnou vyhláškou. Pozn.: hygienické limity jsou bez zohlednění korekcí stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb. takto: hygienický limit pro venkovní prostor na 50 db, pro vnitřní pak na 40 db pro denní dobu a 30 db pro noční dobu, Př. nejnovější modely lednic mají od 40 db výše, pračky mají při praní od 45 db, při odstřeďování v otáčkách 1400/min od 70 db výše. Čl. 17 Otevírání a zavírání domu a společných prostor 1. Uživatelé domu jsou povinni trvale zavírat a zamykat dům a přístupy do společných prostor (sklepy), aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a případným dalším ztrátám. Vchodové dveře do domu se doporučuje po 20 hodině zamykat z jižní i severní strany. 2. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám a osobám, u kterých není pochyb o bezproblémovém účelu návštěvy. Není dovoleno umožnit při vlastním vstupu či odchodu vstup do domu osobám neznámým či zjevně nepřizpůsobivým. 3. Na výzvu záchranné služby, hasičů nebo policie je každý dospělý uživatel povinen otevřít těmto službám vchod do budovy. 8

9 Čl. 18 Odpovědnost 1. Vlastník jednotky zodpovídá za dodržování tohoto domovního řádu členy své domácnosti. Pokud poskytne byt do pronájmu nebo jej přenechá k dočasnému užívání třetí osobě, odpovídá za to, že osoby užívající byt dodržují domovní řád v celém rozsahu. Za škody způsobené porušováním povinností těmito osobami nese plnou hmotnou odpovědnost vlastník jednotky. 2. Každý vlastník jednotky je povinen prokazatelně seznámit každého svého jednotlivého nájemce se zněním tohoto domovního řádu a zavázat ho k dodržování všech povinností z tohoto vyplývajících. 3. Za chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech chování v domě a v jeho bezprostředním okolí, a seznámí je přiměřeně k jejich věku s obsahem ustanovení tohoto domovního řádu. Čl. 19 Řešení sporů, náhrada škody, sankce 1. Porušování pravidel soužití v domě může být předmětem řešení a jednání orgánů SVJ, ve vážných věcech i právní cestou. 2. Porušení povinností a zásad uložených vlastníkům jednotek stanovami SVJ, tímto domovním řádem a dalšími vnitřními předpisy řeší přednostně výbor SVJ, pokud řešení nenáleží jinému orgánu. 3. Společenství není oprávněno vstupovat do sporů a nepřátelských vztahů mezi vlastníky a řešit je nebo dokonce rozsuzovat. Výbor má však zájem na tom, aby se i za přispění a aktivity ze strany výboru spory mezi vlastníky vyřešily a rád ke smírnému vyřešení přispěje. 4. Opakované či hrubé porušování povinností stanovených tímto domovním řádem opravňuje výbor SVJ zveřejnit osobu porušující tento domovní řád obvyklými způsoby komunikace (zápisy z jednání, webové stránky, y atd.) s uvedením konkrétního druhu porušení, resp. přestupku. 5. Vlastníci jsou povinni na vlastní náklad odstranit veškeré závady, které způsobili na společných prostorách domu sami nebo osoby, které jeho byt užívají (např. poničení vnitřní či vnější malby nebo omítky, poškození povrchu podlahových krytin, výtahů atd.). Neučiní-li tak, je SVJ po písemném upozornění oprávněno odstranit tyto závady samo či zajistit jejich odstranění, a to na náklad škůdce. 6. Pokud není viník (škůdce) znám, bude odstranění závad provedeno na náklad všech vlastníků jednotek. 7. Bude-li společenstvím odsouhlasen systém a výše penalizací (pokut), může výbor viníkovi (škůdci) takovou pokutu uložit. Pozn.: Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh Společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky. Část III. Společná a závěrečná ustanovení Čl Tento domovní řád je součástí základních dokumentů SVJ. 2. Nedílnou součástí tohoto domovního řádu je formulář Čestného prohlášení vlastníka jednotky k počtu osob v bytě (Příloha č. 1) a Kontakty vlastníků jednotek (Příloha č. 2). 3. Domovní řád může být měněn a doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů domů. Schvalování doporučených změn se provádí na shromáždění vlastníků jednotek. 4. SVJ zajistí vyvěšení domovního řádu ve všech vchodech domů. 5. Domovní řád byl přijat shromáždění vlastníků jednotek dne a téhož dne nabyl účinnosti... Kateřina Hřídelová předseda výboru SVJ.. Ing. Marcela Lonská 1. místopředseda výboru SVJ 9

10 Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA JEDNOTKY K POČTU OSOB V BYTĚ Vlastník/vlastníci * bytu č. v objektu Praha 5, Vrchlického čp Pan/paní: jméno, příjmení, titul: , datum narození pan/paní: jméno, příjmení, titul: , datum narození... tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme*, že a) ve výše uvedeném bytě bydlí se mnou/námi* níže uvedené osoby b) jsem/jsme* výše uvedený byt přenechal/i* do užívání (např. na základě nájemní smlouvy aj.) níže uvedeným osobám * 1. jméno...., příjmení , datum narození.. 2. jméno...., příjmení , datum narození.. 3. jméno...., příjmení , datum narození.. 4. jméno...., příjmení , datum narození.. 5. jméno...., příjmení....., datum narození.. Celkový počet osob v domácnosti.... Prohlašuji/prohlašujeme*, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a jsou platné ode dne, což stvrzuji/stvrzujeme* svým podpisem. Jsem/jsme* si vědom/i* sankcí, které z uvedení nepravdivých údajů vyplývají. V Praze dne.. * nehodící se škrtněte. podpisy prohlašovatele/ů (je-li byt v SJM či podílovém spoluvlastnictví, jsou nutné podpisy obou vlastníků) Pozn.: podle 2 zákona č. 67/2013 Sb., o službách spojených s užíváním bytů je vlastník bytu povinen nahlásit počet osob (a jejich změnu), u kterých lze mít za to, že budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období. Vyplněný formulář prosím vhazujte do schránky SVJ v objektu čp

11 Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 KONTAKTY VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Vlastník bytu č. v objektu Praha 5, Vrchlického čp... Pan/paní: jméno, příjmení, titul:... datum narození :.. č.op:.... adresa trvalého bydliště:... jiná kontaktní adresa (odlišná od trvalého bydliště):... číslo peněžního účtu (na který má být zasílán eventuální přeplatek z vyúčtování):... telefonní spojení - pevná linka:...mobil :... ová adresa (bude využívána pro doručování běžných i důležitých písemností výboru/správce):... bytová jednotka spadá do SJM (společné jmění manželů) ANO / NE * manželka/manželka jméno, příjmení, titul:... datum narození :.. č.op:.... adresa trvalého bydliště:... bytová jednotka je v podílovém spoluvlastnictví ANO / NE * spoluvlastník jednotky jméno, příjmení, titul, spoluvlastnický podíl:... KONTAKTY na další členy rodiny (dle své volby uveďte kontakt na manžele/ku, děti, sourozence):... Je-li byt předmětem pronájmu, uveďte kontakty na podnájemníky (příjmení-jméno, telefon):... Veškerou korespondenci týkající se výše uvedené bytové jednotky zasílejte na uvedenou ovou adresu /adresu mého trvalého bydliště /jinou kontaktní adresu *. V Praze dne.... podpisy vlastníka/spoluvlastníků* * nehodící se škrtněte Vyplněný formulář prosím vhazujte do schránky SVJ v objektu čp

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice vydává svým usnesením RM/2012/77/3 ze dne 17.9.2012 s

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130 Domovní řád Domovní řád Společenství pro dům Sokolovská 124,126, 128 a 130 v Plzni, se sídlem Plzeň, Sokolovská 1133/130, PSČ 323 00 Článek I Úvodní

Více

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 článek 1. Úvodní ustanovení 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny vlastníky, případně spoluvlastníky

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

Změna kanceláře v Rumburku

Změna kanceláře v Rumburku Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek l Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových objektů

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku"

Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku STANOVY Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Bytové družstvo U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/2 700 30 Ostrava Zábřeh Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením,

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Modernizujeme dům výměna oken 2. Program modernizace bytového fondu SBD Hlubina 3. Ekonomické řešení

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I Manuál uživatele Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba Bytový areál Jahodnice Objekt I Za společnost Skanska Reality a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 262 98 465 DIČ: CZ26298465 sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ 602 00

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více