Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5"

Transkript

1 Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 Motto: Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v bytových domech č.p. 1005, 1006 a 1007, ul. Vrchlického, Praha 5, v zájmu klidného, přátelského a uspokojujícího sousedského soužití, vzájemné lidské ohleduplnosti a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domu, přijímá a vydává shromáždění tento domovní řád: Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v objektech a na pozemcích ve spoluvlastnictví členů Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 (dále jen SVJ ), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi SVJ a jeho členem je v této oblasti stanovena zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a stanovami SVJ. Čl. 2 Základní pojmy 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení (dále jen byt či jednotka ). 2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliery apod.). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu. 3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.). 4. Společnými částmi domu jsou části domu ve společném spoluvlastnictví určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce (vč. lodžií), vchody, schodiště, chodby, prádelny, sušárny, mandlovny, dílny, kočárkárny, výtahy, kotelna vč. svých zařízení, komíny, rozvody tepla, rozvody studené a teplé vody (po bytový závěr), rozvody kanalizace (po bytovou odbočku) vč. dešťových svodů (v celém rozsahu), rozvody plynu (po bytový závěr), rozvody elektřiny (po hlavní bytový jistič u měřiče odběru elektrické energie), rozvody sdělovacích médií (po bytovou zásuvku), hromosvody, vzduchotechnika (odsávání), terasy nad kotelnou, a to i když jsou umístěné mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství (např. kontejnerové stanoviště, zahradní domeček). 5. Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou zapsanou do rejstříku společenství u Městského soudu v Praze. 6. Výborem SVJ se rozumí statutární orgán SVJ s kompetencemi danými zákonem č. 72/1994 Sb., stanovami SVJ a dalšími normami. Tam, kde se v textu hovoří v souvislosti s právy a povinnostmi o SVJ, má se na mysli výbor SVJ, pokud z textu či logiky věci nevyplývá něco jiného. 7. Vlastníkem jednotky se rozumí fyzická osoba (osoby) zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník některé jednotky nacházející se v domě čp. 1005, 1006 a 1007 v ul. Vrchlického, Praha Členem SVJ je každý vlastník jednotky v domě. 9. Nájemcem se rozumí osoba nebo osoby, včetně právnických osob, které mají od vlastníka pronajatý byt nebo které mají od společenství pronajatý nebytový prostor domu, který je ve spoluvlastnictví všech členů společenství. 10. Podnájemcem se rozumí osoba nebo osoby, které mají byt v podnájmu. 11. Uživateli bytu se rozumí vlastníci jednotek, jakož i další osoby užívající byt na základě smluvního vztahu s vlastníkem včetně dalších osob s nimi společně bydlících. Jsou jimi i ty osoby, jimž vlastník jednotky přenechal byt do užívání bezúplatně (např. výminek). 1

2 12. Uživateli domu se rozumí uživatelé bytu a nájemci nebytových prostor. 13. Správcem domu se rozumí správní firma, s níž SVJ uzavřelo mandátní smlouvu, jejímž předmětem je úplatná administrativně-správní činnost, ekonomické a technické služby a další činnosti ve prospěch SVJ. Čl. 3 Působnost domovního řádu 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají bytové jednotky, společné prostory a zařízení v domech SVJ, tj. pro a) vlastníky bytů, jejich nájemce (podnájemce) včetně členů jejich domácností a návštěv, b) nájemce nebytových prostor, včetně jejich zaměstnanců a návštěv. 2. Tam, kde tento domovní řád hovoří o vlastnících, mají se na mysli i osoby uvedené v odst. 1 tohoto článku. 3. O výjimkách z tohoto domovního řádu může rozhodnout výbor SVJ ve prospěch uživatele domu jen tehdy, je-li na tom naléhavý zájem a na dobu nezbytně nutnou k jeho provedení. Tímto nejsou dotčeny povinnosti SVJ, které má ze zákona vůči vlastníkům sousedních pozemků. Část II. Zvláštní ustanovení Čl. 4 Užívání bytů a místností určených k bydlení 1. Základní povinnosti vlastníka jednotky související s užíváním bytu vyplývají z obecně platných předpisů a ze stanov SVJ. 2. SVJ je povinno zajistit vlastníkům bytových jednotek plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, tj. zajistit a) dodávku studené a teplé užitkové vody (SV, TUV), b) dodávku tepla pro vytápění, c) odvod odpadních vod veřejnou kanalizací, d) dodávku elektrické energie do nemovitostí ve spoluvlastnictví, e) provoz výtahů, f) úklid objektů ve spoluvlastnictví, g) odvoz domovního odpadu, h) provoz společné televizní antény, i) provoz domovního i bytového zvonku, j) pojištění nemovitostí ve spoluvlastnictví (s výjimkou pozemků), k) povinné revize společných zařízení (např. plynu, elektrických zařízení, komínů atd.), l) podání přiznání k dani z příjmů z pronájmu nebytových prostor a zajištění úhrady této části daně, m) případně další služby odsouhlasené shromážděním vlastníků (např. revize elektro a plynu v bytech). 3. Vlastník bytu je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 4. Vlastníci jednotek jsou povinni neprodleně nahlásit výboru SVJ změny týkající se počtu osob v jednotce a změnu vlastníka, aby mohly být provedeny změny předepsané zálohy na služby spojené s užíváním jednotky a příspěvku na správu domu a pozemku, a také aby tyto změny mohly být zohledněny ve vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek. 5. Pronájem. Vlastník jednotky je povinen písemně oznámit výboru SVJ na předepsaném formuláři a do 30 dnů pronájem svého bytu, počet a jména osob a také kontakty na sebe či osoby, kterým byt pronajímá, jakož i jakékoliv změny těchto údajů. V případě cizích státních příslušníků musí uvést státní příslušnost a povolení k pobytu v ČR. 6. Převod a přechod vlastnických práv. Vlastník jednotky je povinen oznámit výboru SVJ jakoukoliv změnu spoluvlastnických práv k domu nebo prodej spoluvlastnického podílu, a to nejpozději do 30 dnů od vzniku předmětné skutečnosti. 7. Vlastníci bytu jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům plný výkon jejich práv. Výkon práv a povinností nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 8. Přístup do bytu (nebytového prostoru). Vlastník jednotky (nájemce nebytového prostoru) je povinen po předchozím oznámení SVJ učiněném nejméně 3 dny předem umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru), provedení nutných oprav, výměn, případného provedení dalších napojení nebo odpojení společných instalačních rozvodů, revizí a provedení instalace, odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody, kontrol stavu elektrické energie a stavu instalačních rozvodů. 2

3 9. Stejné oprávnění má SVJ i tehdy, pokud má důvodné podezření na to, že příslušná jednotka se nachází ve stavu, kdy hrozí reálné nebezpečí vzniku škod či ohrožení zdraví a životů. Vlastníci jsou povinni v takových případech umožnit bezvýhradně vstup SVJ do své jednotky. 10. Ve výjimečných případech (vzniklá havárie, reálné ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu ze strany SVJ prostřednictvím Policie ČR i bez souhlasu vlastníka. O tomto zásahu vyrozumí SVJ neprodleně vlastníka jednotky a pořídí o zásahu písemný protokol. 11. Uživatel bytu je povinen v případě své déletrvající nepřítomnosti oznámit písemně výboru SVJ tuto skutečnost včetně uvedení kontaktu na sebe (prioritně telefon), eventuálně na osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu. 12. V zájmu bezpečnosti uvnitř bytů jsou všichni vlastníci jednotek povinni a) dodržovat ustanovení požárního řádu a doplňujících směrnic. b) nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů než připouští norma, c) provádět pravidelné provozní revize plynových spotřebičů a elektrických zařízení osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a ve lhůtách stanovených právními předpisy, pokud shromáždění SVJ nerozhodne o jednotném zajištění revizí správcem domu, popř. výborem SVJ na jejich náklad d) pravidelně, alespoň 1x měsíčně protáčet uzávěry topných těles, ventilů teplé a studené vody, uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové místy, aby nedošlo k jejich znehybnění, e) průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny). 13. Stavební úpravy v bytech. Pravidla při stavebních úpravách, opravách a udržovacích pracích v bytech jsou obsažena ve Směrnici č. 15 a všichni vlastníci jsou povinni se jimi řídit. Odpovědnost za dodržování všech právních předpisů (zejména stavebních, hygienických a požárních) při provádění jakýchkoliv úprav a oprav v bytech nesou vlastníci jednotek. Během těchto prací si vlastníci jednotek musí počínat vždy tak, aby nedošlo k poškození společných prostor, rozvodů, majetku společného či majetku ostatních vlastníků. Stavební a technologické zásahy nesmí bez podstatných důvodů zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (např. dočasné přerušení dodávky tepla, studené a teplé vody, TV signálu apod.). Nesmí dojít k narušení řádného užívání nadměrným hlukem a prašností. V domě musí být denně zachována čistota. 14. Větrání bytů (např. kuchyňských pachů, nátěrových hmot apod.) do prostor domu je nepřípustné. 15. Skladování věcí. Vlastníci jsou povinni zabezpečit, aby věci uložené v bytech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, stejně jako i to, aby v bytech nebyly skladovány nad běžnou míru odpady, papíry, textil a další věci, které ve větším rozsahu není běžné v bytech skladovat. 16. Stěhování. Je povinností každého vlastníka bytu oznámit výboru SVJ jakékoliv stěhování dovnitř nebo ven z objektu nejméně 5 dnů předem. Stěhování se oznámí i ostatním uživatelům domu na domovní vývěsce v domě. Veškeré stěhování musí proběhnout v době od 8 do 19 hodin. Stěhování mimo tyto hodiny není dovoleno. Čl. 5 Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu 1. Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků a uživatelů v domě. Jinak se tyto prostory udržují prázdné. 2. Jiný způsob užívání společných prostorů stanoví výbor SVJ se souhlasem shromáždění vlastníků jednotek. 3. Ve společných prostorech je dovoleno se zdržovat uživatelům domu, jejich návštěvám a osobám provádějícím v domě dohodnuté práce, opravy a údržbu. 4. Předepsané technické, bezpečnostní a protipožární prohlídky, zkoušky a revize budou organizovány výborem SVJ (správcem domu). 5. V zájmu bezpečnosti ve společných prostorech jsou všichni uživatelé bytů povinni a) dodržovat pravidla protipožární ochrany, b) neumísťovat na chodby, schodiště a do ostatních společných prostor jakékoliv předměty, které by omezovaly pohyb osob nebo by mohly vést k jejich zranění (skříňky na boty, truhlíky atd.), s výjimkou rohože před vstupem do bytu, c) neskladovat jakékoliv nebezpečné látky (snadno vznětlivé, hořlavé apod.), materiály nebo předměty, které by mohly způsobit požár, d) při odchodu ze společných prostor zhasnout zdroje světla, e) dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osoby, používání výtahu samostatně osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah, neotvírat jeho dveře před úplným zastavením. 6. Platí přísný zákaz používání společných prostorů pro jakékoliv užívání elektrické energie ve svůj prospěch na úkor ostatních uživatelů domu. 3

4 7. Konstrukční změny uvnitř domu, nové instalace (kabely např. pro TV, internet, telefon, trubky, aj.) a jiné práce měnící venkovní vzhled vnitřních stěn společných prostorů, nesmí být prováděny bez předchozího písemného souhlasu výboru SVJ. 8. Výbor SVJ je oprávněn v nezbytném rozsahu vybrat a omezit přístup uživatelů do některých prostor, které jsou určeny k práci, anebo archivaci dokumentů spojených s činností SVJ a jeho orgánů. 9. Osvětlení. Správce domu, popř. výbor SVJ zajistí řádné osvětlení společných prostor domu. Není dovoleno blokovat schodištní tlačítka k dosažení trvalého osvětlení. 10. Otevírání oken ve společných částech domu je povoleno pouze za účelem vyvětrání chodeb a schodišť. Osoba, která okna otevřela, je povinna je opět zavřít, případně je zajistit pro případ nepříznivých klimatických podmínek (déšť, vítr atd.). 11. V topném období musí být okna sklepů a okna ostatních společných prostor, s výjimkou krátkodobého vyvětrání, dobře uzavřena. 12. Ve společných prostorech domu vč. výtahů a sklepů platí přísný zákaz kouření a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm. Porušení tohoto zákazu může být pokutováno až do výše ,- Kč. 13. Střecha. Přístup na střechu je za doprovodu správce domu, popř. výboru SVJ povolen pouze oprávněným osobám za účelem revize nebo oprav stavebních částí a technických zařízení a to na vlastní nebezpečí. Bezdůvodný vstup na střechu není dovolen. Výjimka platí pro obsluhu kotelny. 14. Sklepy. Ve sklepních prostorech je zakázáno ukládat věci, které zakazují bezpečnostní, hygienické, požární a jiné předpisy (např. hořlaviny, láhve se stlačeným plynem a jiné nebezpečné látky a předměty). Vstupy a uličky v prostoru sklepů není dovoleno zastavovat jakýmikoliv předměty. 15. Pokud jsou ve sklepech ukládány potraviny, je vlastník, resp. uživatel bytu povinen učinit opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem zápachu a obživy hlodavců a hmyzu vč. jejich rozšiřování. 16. Lodžie. Zásahy a úpravy do horizontální a vertikální konstrukce lodžie jsou zakázány. Grilování a jiná tepelná příprava jídel na lodžiích je zakázána (výpary nesmí vnikat do okolních jednotek). 17. Oznamovací povinnost závad. Každý uživatel domu je povinen bez prodlení oznámit správci domu, popř. výboru SVJ jakoukoliv technickou nebo provozní závadu týkající se budov, jejich užívání a zařízení. V případě vzniku závady nebo havárie ohrožující bezpečnost nebo majetek, je uživatel bytu, který tuto skutečnost zjistí, povinen učinit nezbytná opatření k zamezení dalších škod. 18. Desinfekce, dezinsekce a deratizace. Každý uživatel domu je povinen ihned oznámit správci domu, popř. výboru SVJ výskyt jakéhokoliv hmyzu nebo hlodavců v jednotce nebo ve společných prostorech domů. Příslušná opatření zajišťuje správce domu a uživatelé bytů jsou povinni strpět předem ohlášená opatření ve svých jednotkách. Pokud některý uživatel bytu, ač byl informován, neumožní provedení těchto opatření, je povinen uhradit náklady za takto zmařenou akci. 19. Parkování. Parkovat v okolí domu lze jen na místech k tomu vyhrazených. Čl. 6 Vnější vzhled domu 1. Na vnější konstrukce domů lze umísťovat předměty a zařízení jen s písemným souhlasem výboru SVJ. Vlastníci berou na vědomí, že stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti anebo bezpečnost okolí nebo ruší jeho vzhled. 2. Informační a reklamní předměty (plakáty, billboardy, inzeráty aj.) mohou být umístěny na domech a společných pozemcích jen se souhlasem výboru SVJ, případně o tom musí být sepsána nájemní smlouva. Je-li k tomu třeba souhlas stavebního či jiného orgánu státní správy, musí být tento předem vyžádán. 3. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní je jeho vlastník a uvede svým nákladem příslušný prostor-plochu do původního stavu. 4. Žádné televizní nebo radiové antény, markýzy, stínidla, zástěny, klimatizační jednotky, kouřové komíny, nesmějí viset nebo být vztyčovány na exteriéru budovy bez předchozího písemného souhlasu SVJ. 5. Konstrukční změny vně domu či jiné práce měnící venkovní vzhled domu, nesmí být prováděny bez předchozího písemného souhlasu výboru SVJ. 6. Lodžie. Lodžie nesmí být užívány jako skladiště. 7. Instalace rámových konstrukcí na věšení prádla do lodžiích či pod okna na fasádu domů je zakázána. 8. Z důvodu hygienického a protiepidemického není dovoleno krmení holubů a ostatního ptactva na lodžiích a oknech bytů ani ve společných částech domu. 4

5 Čl. 7 Zajištění pořádku a čistoty v domě a na dvoře 1. O čistotu a pořádek ve společných prostorách a na společném pozemku okolo domů se stará SVJ prostřednictvím smlouvy na úklid s konkrétní firmou. Smlouva stanoví rozsah, způsob a četnost úklidu společných prostor. 2. Kontrolu čistoty a pořádku těchto prostor provádí pravidelně všichni vlastníci jednotek (není-li k tomu účelu určena jedna osoba), správce domu, stížnosti uživatelů domu na čistotu a pořádek řeší výbor SVJ (správce domu). Uživatelé domu jsou povinni respektovat pokyny správce domu, popř. SVJ. 3. V případě, že shromáždění SVJ rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami uživatelé bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě podle zásad a v rozsahu stanoveném výborem SVJ. 4. Uživatelé domu jsou povinni udržovat v domě a přilehlých prostorech domu pořádek a čistotu. 5. Majitelé psů jsou povinni v případě nepříznivých klimatických podmínek po vstupu do domů očišťovat svým psům tlapky. 6. Na chodbách, schodištích a dalších společných prostorech nesmí být odkládány, hromaděny nebo skladovány odpadky, odpadkové krabice nebo pytle, osobní nebo domovní odpad, koberce apod., kromě míst k tomu určených. 7. Likvidace odpadu. Smetí a odpadky se vysypávají do sběrných nádob k tomu určených. 8. Do sběrných nádob je zakázáno umísťovat tekutý odpad (např. fritovací a jiné oleje), jakýkoliv odpad rostlinného původu (např. posekaná tráva, obsah truhlíků), odpad živočišného původu většího rozsahu, stavební suť nebo odpad obsahující zápalné, výbušné, nebezpečné hořlavé (např. laky) či jedovaté složky. 9. Obalový materiál většího rozměru a rozsahu (např. od nábytku a velkých domácích spotřebičů) je povinen každý zlikvidovat sám na své náklady. 10. Uživatelé domu jsou povinni udržovat čistotu u kontejnerového a popelnicového stanoviště. Při nesplnění této povinnosti budou zjištěnému uživatel domu přeúčtovány náklady vyúčtované dodavatelem na zajištění nápravy stavu. 11. Vyhazování odpadků, cigaret či jejich nedopalků, zápalek či předmětů zábavné pyrotechniky, jakož i dalších předmětů z lodžií a oken, je zakázáno. 12. Pravidelné udržování zeleně na dvoře domu zabezpečuje SVJ svépomocí, anebo dodavatelskou firmou. 13. Poškozování zeleně, zejména keřů a stromů je zakázáno. Případné požadavky na regulaci či odstranění problematických částí zeleně je nutné řešit žádostí podanou výboru SVJ. Čl. 8 Informační zařízení v domě 1. V domech musí být vyvěšena informace o správci domu, jeho sídlo, jména osob (firmy) provádějící úklid domu a přilehlých pozemků a čištění chodníků. 2. Výbor SVJ umístí na viditelném místě nástěnku, na které budou zveřejněny a) složení výboru a dalších volených orgánů SVJ, b) spojení na správce domu, c) informace o úklidové firmě a spojení na ni, d) informace o datu konání shromáždění SVJ, e) zápisy z jednání výboru a ze shromáždění SVJ, f) informace o důležitých telefonních číslech (policie, hasiči, zdravotnictví, havarijní-poruchová služba, je-li sjednána atd.) g) rozhodnutí a přijatá opatření při provozu, opravách a údržbě domu, h) případně i spojení na nejbližší provozovny potřebných služeb (opravy elektro, instalatéři, apod.). 3. Soukromé inzeráty a oznámení obyvatel domu, týkající se bydlení, mohou být umísťovány pouze na nástěnku SVJ. 4. Informační a reklamní předměty (letáky, prospekty, katalogy, plakáty, atd.) se soustředí do stojanů umístěných u poštovních schránek v přízemí všech domů. 5. Byty, sklepy a podlaží musí být označeny číslem. Správce domu, popř. výbor SVJ je povinen umístit na viditelném místě orientační tabuli s uvedením jednotlivých bytů a nebytových prostor, vč. jmen vlastníků jednotek, případně jmen jejich nájemců či podnájemníků, požádají-li vlastníci jednotek o to. 6. Vlastníci jednotek, resp. jejich uživatelé bytů a nebytových prostor jsou povinni označit zvonková 5

6 tlačítka svým jménem, vč. uvedení jména svých nájemníků. Zvonkové tablo u vchodu do domu je předmětem údržby správce domu, případně výboru SVJ. Čl. 9 Ostatní zařízení v domě 1. Hlavní rozvody a uzávěry (voda, plyn, elektro, topení apod.) musí být označeny viditelnými nápisy. 2. Správce domu, popř. výbor SVJ je povinen zabezpečit označení a vyznačení všech hlavních rozvodů a vyznačit jejich polohu na informační tabuli vč. prostoru pro hasiče. 3. K hlavním uzávěrům musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání uživatelem bytu či nebytového prostoru, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti vlastníka jednotky, příp. uživatelů bytů (nebytového prostoru) nebo po skončení provozu v nebytových prostorech. 4. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu, apod., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření bylo všem uživatelům bytů (nebytových prostor) včas oznámeno. 5. Pro provozní zázemí kotelny platí zvláštní předpisy, obsluha kotelny se řídí provozním řádem, vydaným v mezích platných právních předpisů. Čl. 10 Klíče a jejich užívání 1. Klíče od domovních dveří. Výbor SVJ je povinen zajistit, aby každý vlastník jednotky obdržel tři klíče od domovních dveří. 2. Uživatel domu je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany společného majetku a vybavení domu (např. nenechat za sebou nezajištěné domovní dveře v době, kdy má být dům uzavřen, zamykat, apod.). 3. Zapůjčí-li vlastník jednotky či jeho nájemce klíče od domu třetím osobám (dodavatel prací), odpovídá za škody s tím vzniklé vlastník jednotky. 4. Vlastník jednotky je povinen po zrušení nájemní smlouvy či jiné dohody s uživatelem bytu, zajistit převzetí zpět všech klíčů, které měl uživatel bytu k zámkům v domě. 5. Klíče od vrat do dvora. Klíče od vrat do dvora jsou umístěny v kanceláři výboru SVJ. Jednorázové zapůjčení klíčů na dobu max. 5 dnů je možné, po pominutí oprávněného důvodu je povinností vypůjčitele jej vrátit. Déletrvající zapůjčení je možné jen ve výjimečných důvodech, např. za účelem vjezdu dětských kočárků. 6. Klíč k domovním dveřím i od vrat do dvora může SVJ výjimečně zapůjčit osobě, která v domě nebydlí (např. zaměstnanci dodavatelských firem, donáška novin apod.). 7. Klíče od společných dveří a zařízení v domě, hlavní uzávěry v domě. Klíče od společných prostor (vč. vrat do dvora) a zařízení v domě (strojovny výtahů) včetně prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody, apod. jsou podle rozhodnutí SVJ uloženy v kanceláři výboru SVJ (též čl. 9). 8. Stěhování se oznámí ostatním uživatelům domu na domovní vývěsce v domě. Čl. 11 Prádelna, sušárna, dílna a mandlovna 1. Pravidla pro užívání prádelen, sušáren, dílen a mandloven a jejich úklidu stanoví výbor SVJ a vhodným způsobem o nich informuje všechny uživatele. 2. Vlastní využívání místností řídí pověřený správce místností, tento také zájemcům z řad uživatelů domu předává a přebírá klíče od těchto prostor. Náhradní klíč je pro případ nutné potřeby uložen na místě určeném výborem SVJ. 3. V sušárnách, prádelně a mandlovně není dovoleno uskladňovat žádné předměty, jako např. nábytek atd. 4. U sušáren, dílen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je vlastník povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky ve výši 10,- Kč/použití, u sušáren, dílen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je vlastník povinen uhradit veškeré náklady za spotřebovanou energii. 5. Vlastní úhrady se provádí 1x ročně na základě předaného dokladu bezhotovostním způsobem na účet SVJ. 6

7 Čl. 12 Vyvěšování a vykládání věcí 1. Květiny v oknech, na lodžiích apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela (neničila) fasádní plášť budovy (vč. lodžií). 2. Při věšení prádla na lodžii je rovněž třeba dbát, aby voda z prádla nestékala po fasádě a na lodžie vlastníků jednotek v nižších podlažích. 3. Umístění reklamních poutačů. Každý vlastník bytové jednotky je povinen nahlásit výboru SVJ umístění reklamního poutače na své bytové jednotce a dodržet následující pravidla: - maximální rozměry reklamního poutače nepřesáhnou šířku 100 cm a výšku 80 cm - reklamní poutač musí být připevněn dostatečně pevně a nesmí hrozit jeho uvolnění při nepříznivých klimatických podmínkách. Platí zákaz umísťovat reklamní poutače na fasádu domů!!! - reklamní poutač nesmí ostatní vlastníky nijak omezovat a to převážně hlukem nebo zhoršeným výhledem - reklamní poutač může být umístěn po dobu nezbytně nutnou, za tuto dobu se považují maximálně 3 měsíce - dojde-li k uvolnění poutače např. větrem, je vlastník povinen neprodleně poutač připevnit nebo odstranit. Pokud tak neučiní do 24 hodin, má výbor SVJ právo učinit tak na náklady vlastníka. 4. Vlastník odpovídá za veškeré škody na majetku a zdraví, způsobené instalací reklamního poutače a za škody způsobené pádem špatně ukotveného poutače. Čl. 13 Používání automatických praček, sušiček a myček v bytech 1. Užívat pračky, sušičky a myčky v domácnostech lze v čase od 8 do 22 hodin a za předpokladu, že jsou podloženy a umístěny tak, aby nezpůsobovaly hluk, který by rušil užívání bytových, nebytových prostor ostatních spoluvlastníků. 2. Při praní prádla v bytech je třeba zajistit důkladné větrání. 3. Praní prádla nemocných nakažlivou chorobou podléhá hygienickým předpisům. Čl. 14 Klepání a čištění 1. Vyklepávání a vytřepávání jakýchkoliv předmětů z oken a lodžií není v zásadě povoleno. 2. Dovoleno je vyklepávat pouze předměty menších rozměrů (např. šatstva, lehkých dek atd.), kdy je osoba vyklepávající povinna se předem přesvědčit, že zamýšlenou činností vyklepávání nezpůsobí žádnou újmu osobám bydlícím v bytě vedle ní či pod ní, jakož i veřejnosti, pohybující se v prostranství pod okny a lodžiemi. 3. Koberce, rohožky apod. je možné vyklepávat a čistit pouze na místech k tomu určených SVJ a co nejdále od oken obytných místností. Znečištěný prostor musí uživatel bytu uvést do pořádku. 4. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat ani v oknech ani na lodžiích. 5. Na chodbách, schodištích, z oken bytů či oken na chodbách není dovoleno čištění obuvi, šatstva ani jiných předmětů chemickými či hořlavými prostředky. Čl. 15 Držení domácích zvířat 1. Majitelé zvířat jsou povinni dodržovat platné právní a hygienické předpisy a veškeré obecně závazné vyhlášky města či obce upravující podmínky chovu zvířat, pokud to nebude zakázáno rozhodnutím orgánu k tomu příslušnému. 2. Majitelé zvířat jsou povinni respektovat rozhodnutí, která v souvislosti s chovem zvířat přijalo shromáždění vlastníků jednotek. 3. Písemného souhlasu shromáždění vlastníků jednotek je třeba k chovu a) většího počtu domácích zvířat (3 a více), b) zvířat domácího původu, jejichž chov v bytech je nestandardní (např. prasátka, králíci, krysy, švábi, atd.), c) nebezpečných, jedovatých či exotických zvířat, jako jsou např. bojová plemena psů, hadi, pavouci, 7

8 štíři atd. 4. Souhlas k chování psů patřící invalidním osobám, které potřebují psa k doprovázení, a příslušníkům ozbrojených sil, pokud se jedná o psy užívané k služebním účelům, není zapotřebí. 5. Chovaná zvířata musí být zdravotně způsobilá (očkovaná). Majitel zvířat je povinen na výzvu SVJ předložit doklad o očkování a registraci u obvodního úřadu a doklad o zaplacení příslušného správního poplatku. 6. Majitelé zvířat nesou plnou odpovědnost za zvířata, která jsou v bytě držena, a za škody jimi způsobené. Odpovídají i za hluk, který mohou zvířata s nimi žijící (štěkání, vytí, apod.) způsobovat a podle okolností tomu zabránit. Majitelé zvířat jsou zejména povinni : a) vodit psa s košíkem a na vodítku ve společných prostorách domu vč. výtahů a jeho okolí, b) zajistit, aby ostatní uživatelé domu nebyli obtěžováni hlukem (štěkot, vytí, atd.), pachem, exkrementy, atd., c) neprodleně odstranit jakoukoliv nečistotu způsobenou chovaným zvířetem ve společných prostorách domu i na přilehlých pozemcích SVJ, d) zamezit volnému pobíhání zvířat ve společných prostorách domu a po dvoře. 7. Venčení psů není dovoleno na společném dvoře. 8. Na lodžiích není dovoleno chovat žádná domácí zvířata. 9. Porušení povinností se dopustí chovatel, který týrá nebo trpí týrání zvířete, neumožní zvířeti přirozený odpočinek, přirozený pohyb a řádnou péči (dále zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích). 10. V případě opakovaných stížností ze strany ostatních uživatelů domu, např. na hlučnost, znečišťování společných prostor, může SVJ majiteli chov zvířat zakázat. Nejdéle do 1 měsíce musí zvíře objekt opustit, pokud majitel nezjedná nápravu jiným způsobem. Nesplnění této povinnosti je SVJ povinno oznámit přestupkové komisi ÚMČ Praha 5. Čl. 16 Klid v domě 1. Uživatelé domu a jejich návštěvy jsou povinni užívat byt (nebytový prostor) v souladu s dobrými mravy a tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžovali ostatní uživatele v domě nadměrným hlukem. 2. Za nadměrný hluk se považuje používání pracovních nástrojů a nářadí při provádění řemeslných, údržbářských či úklidových prací, používání hudebních nástrojů, zpěv, hlučná zábava, poslech hlasité reprodukované hudby, používání hlučných domácích spotřebičů, jakož i jiná zde nevyjmenovaná činnost, při níž vzniká hluk (např. stěhování). 3. V době od 22 do 6 hodin jsou uživatelé domu povinni dodržovat noční klid. 4. V pracovních dnech jsou činnosti vyjmenované v odst. 2 povoleny v časovém rozpětí od 8 do 19 hodin, ve dnech pracovního volna (sobota) od 10 do 17 hodin, ve dnech pracovního klidu (neděle) a o státních svátcích jsou nepřípustné. 5. Je povinností uživatelů domu ztlumit v době nočního klidu rozhlasové a televizní přijímače, magnetofony, gramofony apod. tak, aby hluk nepronikal do okolí. 6. Hlučnost projevu osob v bytech se musí zejména v nočních hodinách omezit na míru stanovenou obecnou vyhláškou. Pozn.: hygienické limity jsou bez zohlednění korekcí stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb. takto: hygienický limit pro venkovní prostor na 50 db, pro vnitřní pak na 40 db pro denní dobu a 30 db pro noční dobu, Př. nejnovější modely lednic mají od 40 db výše, pračky mají při praní od 45 db, při odstřeďování v otáčkách 1400/min od 70 db výše. Čl. 17 Otevírání a zavírání domu a společných prostor 1. Uživatelé domu jsou povinni trvale zavírat a zamykat dům a přístupy do společných prostor (sklepy), aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a případným dalším ztrátám. Vchodové dveře do domu se doporučuje po 20 hodině zamykat z jižní i severní strany. 2. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám a osobám, u kterých není pochyb o bezproblémovém účelu návštěvy. Není dovoleno umožnit při vlastním vstupu či odchodu vstup do domu osobám neznámým či zjevně nepřizpůsobivým. 3. Na výzvu záchranné služby, hasičů nebo policie je každý dospělý uživatel povinen otevřít těmto službám vchod do budovy. 8

9 Čl. 18 Odpovědnost 1. Vlastník jednotky zodpovídá za dodržování tohoto domovního řádu členy své domácnosti. Pokud poskytne byt do pronájmu nebo jej přenechá k dočasnému užívání třetí osobě, odpovídá za to, že osoby užívající byt dodržují domovní řád v celém rozsahu. Za škody způsobené porušováním povinností těmito osobami nese plnou hmotnou odpovědnost vlastník jednotky. 2. Každý vlastník jednotky je povinen prokazatelně seznámit každého svého jednotlivého nájemce se zněním tohoto domovního řádu a zavázat ho k dodržování všech povinností z tohoto vyplývajících. 3. Za chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech chování v domě a v jeho bezprostředním okolí, a seznámí je přiměřeně k jejich věku s obsahem ustanovení tohoto domovního řádu. Čl. 19 Řešení sporů, náhrada škody, sankce 1. Porušování pravidel soužití v domě může být předmětem řešení a jednání orgánů SVJ, ve vážných věcech i právní cestou. 2. Porušení povinností a zásad uložených vlastníkům jednotek stanovami SVJ, tímto domovním řádem a dalšími vnitřními předpisy řeší přednostně výbor SVJ, pokud řešení nenáleží jinému orgánu. 3. Společenství není oprávněno vstupovat do sporů a nepřátelských vztahů mezi vlastníky a řešit je nebo dokonce rozsuzovat. Výbor má však zájem na tom, aby se i za přispění a aktivity ze strany výboru spory mezi vlastníky vyřešily a rád ke smírnému vyřešení přispěje. 4. Opakované či hrubé porušování povinností stanovených tímto domovním řádem opravňuje výbor SVJ zveřejnit osobu porušující tento domovní řád obvyklými způsoby komunikace (zápisy z jednání, webové stránky, y atd.) s uvedením konkrétního druhu porušení, resp. přestupku. 5. Vlastníci jsou povinni na vlastní náklad odstranit veškeré závady, které způsobili na společných prostorách domu sami nebo osoby, které jeho byt užívají (např. poničení vnitřní či vnější malby nebo omítky, poškození povrchu podlahových krytin, výtahů atd.). Neučiní-li tak, je SVJ po písemném upozornění oprávněno odstranit tyto závady samo či zajistit jejich odstranění, a to na náklad škůdce. 6. Pokud není viník (škůdce) znám, bude odstranění závad provedeno na náklad všech vlastníků jednotek. 7. Bude-li společenstvím odsouhlasen systém a výše penalizací (pokut), může výbor viníkovi (škůdci) takovou pokutu uložit. Pozn.: Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh Společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky. Část III. Společná a závěrečná ustanovení Čl Tento domovní řád je součástí základních dokumentů SVJ. 2. Nedílnou součástí tohoto domovního řádu je formulář Čestného prohlášení vlastníka jednotky k počtu osob v bytě (Příloha č. 1) a Kontakty vlastníků jednotek (Příloha č. 2). 3. Domovní řád může být měněn a doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů domů. Schvalování doporučených změn se provádí na shromáždění vlastníků jednotek. 4. SVJ zajistí vyvěšení domovního řádu ve všech vchodech domů. 5. Domovní řád byl přijat shromáždění vlastníků jednotek dne a téhož dne nabyl účinnosti... Kateřina Hřídelová předseda výboru SVJ.. Ing. Marcela Lonská 1. místopředseda výboru SVJ 9

10 Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA JEDNOTKY K POČTU OSOB V BYTĚ Vlastník/vlastníci * bytu č. v objektu Praha 5, Vrchlického čp Pan/paní: jméno, příjmení, titul: , datum narození pan/paní: jméno, příjmení, titul: , datum narození... tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme*, že a) ve výše uvedeném bytě bydlí se mnou/námi* níže uvedené osoby b) jsem/jsme* výše uvedený byt přenechal/i* do užívání (např. na základě nájemní smlouvy aj.) níže uvedeným osobám * 1. jméno...., příjmení , datum narození.. 2. jméno...., příjmení , datum narození.. 3. jméno...., příjmení , datum narození.. 4. jméno...., příjmení , datum narození.. 5. jméno...., příjmení....., datum narození.. Celkový počet osob v domácnosti.... Prohlašuji/prohlašujeme*, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a jsou platné ode dne, což stvrzuji/stvrzujeme* svým podpisem. Jsem/jsme* si vědom/i* sankcí, které z uvedení nepravdivých údajů vyplývají. V Praze dne.. * nehodící se škrtněte. podpisy prohlašovatele/ů (je-li byt v SJM či podílovém spoluvlastnictví, jsou nutné podpisy obou vlastníků) Pozn.: podle 2 zákona č. 67/2013 Sb., o službách spojených s užíváním bytů je vlastník bytu povinen nahlásit počet osob (a jejich změnu), u kterých lze mít za to, že budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období. Vyplněný formulář prosím vhazujte do schránky SVJ v objektu čp

11 Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 KONTAKTY VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Vlastník bytu č. v objektu Praha 5, Vrchlického čp... Pan/paní: jméno, příjmení, titul:... datum narození :.. č.op:.... adresa trvalého bydliště:... jiná kontaktní adresa (odlišná od trvalého bydliště):... číslo peněžního účtu (na který má být zasílán eventuální přeplatek z vyúčtování):... telefonní spojení - pevná linka:...mobil :... ová adresa (bude využívána pro doručování běžných i důležitých písemností výboru/správce):... bytová jednotka spadá do SJM (společné jmění manželů) ANO / NE * manželka/manželka jméno, příjmení, titul:... datum narození :.. č.op:.... adresa trvalého bydliště:... bytová jednotka je v podílovém spoluvlastnictví ANO / NE * spoluvlastník jednotky jméno, příjmení, titul, spoluvlastnický podíl:... KONTAKTY na další členy rodiny (dle své volby uveďte kontakt na manžele/ku, děti, sourozence):... Je-li byt předmětem pronájmu, uveďte kontakty na podnájemníky (příjmení-jméno, telefon):... Veškerou korespondenci týkající se výše uvedené bytové jednotky zasílejte na uvedenou ovou adresu /adresu mého trvalého bydliště /jinou kontaktní adresu *. V Praze dne.... podpisy vlastníka/spoluvlastníků* * nehodící se škrtněte Vyplněný formulář prosím vhazujte do schránky SVJ v objektu čp

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD ČI. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob používání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domů

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ Domovní řád čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky, způsob užívání domů, bytů a nebytových prostorů a společných částí domu v domech ve vlastnictví Bytového družstva Nechvílova 1857 1859

Více

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK 1. Vlastník jednotky má právo na nerušené bydlení ve svém bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu s tímto domovním řádem. Je

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat...

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu...2 4. Držení domácích zvířat... 2

Více

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu v pěti bytových

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek SVJ Frostova 331-333, Praha 10 Petrovice Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 Návrh pro jednání členské schůze MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává zastupitelstvo městyse Opatov tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele bytů, nebytových prostor a společných částí

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

Návrh domovního řádu. Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í

Návrh domovního řádu. Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í Návrh domovního řádu Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í Ř Á D Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 Domovní řád Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných částí domu Společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW BYTOVÉ DRUŽSTVO JW DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat... 3 5. Údržba

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Na Malovance 14 čl.1. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Na Malovance 14 (dále jen družstvo) upravuje Domovní řád podmínky a

Více

1. Práva a povinnosti bydlících v domě a uživatelů nebytových prostor v domě upravuje

1. Práva a povinnosti bydlících v domě a uživatelů nebytových prostor v domě upravuje Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu vytvoření prostředí zajišťujícího všem uživatelům výkon jejich

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643 Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále

Více

DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko

DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává shromáždění delegátů družstva tento "Domovní řád", který je závazný pro všechny

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10. I. Úvod

DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10. I. Úvod DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10 I. Úvod Domovní řád Společenství vlastníků Na Stezce 489/6,Praha 10 (dále jen společenství ) je součástí základních dokumentů společenství a je

Více

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a bezpečnosti v domě, vydává představenstvo Oblastního stavebního bytového družstva Kopřivnice tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3.

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3. Město Planá DOMOVNÍ ŘÁD v domě s pečovatelskou službou v Plané Čl. 1. Povinnosti nájemce Nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb

Více

DOMOVNÍ ŘÁD ČIánek 1 - Úvodní ustanovení ČIánek 2 - Základní pojmy ČIánek 3 - Užívání jednotek

DOMOVNÍ ŘÁD ČIánek 1 - Úvodní ustanovení ČIánek 2 - Základní pojmy ČIánek 3 - Užívání jednotek Areál Fabrika, s.r.o., Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5, IČO 25673921 DOMOVNÍ ŘÁD ČIánek 1 - Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání apartmánů a nebytových prostor v Apartmánech

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Přesličková 2886 (dále jen družstvo) Domovní řád upravuje podmínky

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Mír Teplice DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytům, společných částí domu a nebytových prostor,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 - Působnost domovního řádu Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v objektu Přesličková čp.

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3, PSČ 130 00

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3, PSČ 130 00 DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKÚ Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech společenství vlastníků Společenství

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha Úvod Tato pravidla jsou součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha (dále jen společenství

Více

Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD

Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD Městské zastupitelstvo v Šumperku na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů (v úplném znění zákona č. 410/1992 Sb. 16 a 36 odst. 1 písm.

Více

Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní , Praha 4

Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní , Praha 4 1 Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní 1358-1360, Praha 4 Článek č. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 Domovní řád upravuje podmínky pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu Uzbecká 16. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva Stanislav KUREČKA Ing. Dana KOUTNÍKOVÁ předseda družstva

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Boloňská 305

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Boloňská 305 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Boloňská 305 Článek I. Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu ve vlastnictví Společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Domovní řád. domu čp v ulici Nad Lesním divadlem, Praha 4 - Braník. Bezpečnost, protipožární opatření, prevence poruch

Domovní řád. domu čp v ulici Nad Lesním divadlem, Praha 4 - Braník. Bezpečnost, protipožární opatření, prevence poruch Domovní řád domu čp. 1116 v ulici Nad Lesním divadlem, Praha 4 - Braník 1. Tento domovní řád navazuje na stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Nad Lesním divadlem čp. 1116/12 v Praze 4 Braníku (dále

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Preambule Domovní řád doplňuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domu Společenství vlastníků jednotek Mazovská 476 a 477 (dále jen SVJ ), přičemž základní

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská (návrh) I. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská (návrh) I. Úvodní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská 1855 (návrh) I. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony* a stanovy,,společenství vlastníků Sečská 27/1855 (dále jen Společenství)

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

Domovní řád. Článek 2 - Základní pojmy

Domovní řád. Článek 2 - Základní pojmy Domovní řád Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva DONADO (dále jen družstvo ),

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony (např. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. o Obchodních společnostech

Více

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu

Více

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků)

Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) Organizační směrnice č. 8/07 (úplné znění vč. případných dodatků) PRAVIDLA A STANOVENÍ PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ DOMŮ, BYTŮ, NEBYTOVÝCH PROSTOR A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMŮ Úvod Tato směrnice upravuje podmínky a způsob

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Trávníky, bytové družstvo, Příčná 1541, 765 02 Otrokovice ----------------------------------------------------------------------

DOMOVNÍ ŘÁD Trávníky, bytové družstvo, Příčná 1541, 765 02 Otrokovice ---------------------------------------------------------------------- DOMOVNÍ ŘÁD Trávníky, bytové družstvo, Příčná 1541, 765 02 Otrokovice ---------------------------------------------------------------------- Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových a společných částí bytového domu na adrese Slévačská

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Španielova , Praha 6 se sídlem Španielova 1269/1, Praha 6

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Španielova , Praha 6 se sídlem Španielova 1269/1, Praha 6 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Španielova 1267-1269, Praha 6 se sídlem Španielova 1269/1, Praha 6 Čl. I Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Společenství vlastníků jednotek Michnova č.p. 1620-1621, se sídlem Michnova 1621/9, Praha 4 (dále jen "společenství") vydává v souladu se Stanovami společenství, schválenými dne 21.05.2013, tento Domovní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků Vodárenská 26/5 se sídlem Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4. Čl. I Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků Vodárenská 26/5 se sídlem Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků Vodárenská 26/5 se sídlem Vodárenská 26/5, 147 00 Praha 4 Čl. I Úvodní ustanovení Smyslem a účelem tohoto domovního řádu je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémové

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Sídlo: Opava, Kateřinky, 1725/15, PSČ 747 05 IČ: 294 47 291 Statutární orgán: VOLLENDET s.r.o., předseda představenstva, zastoupena Ivanem Saranem, jednatel společnosti SB Development s.r.o.,

Více

Domovní řád Společenství vlastníků jednotek Kosmická 749 a 750, Praha

Domovní řád Společenství vlastníků jednotek Kosmická 749 a 750, Praha Domovní řád Společenství vlastníků jednotek Kosmická 749 a 750, Praha Společenství vlastníků jednotek Kosmická 749 a 750, Praha, se sídlem Praha 4, Kosmická 750, PSČ 149 00, (dále jen "Společenství") vydává

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, společných prostor domu v domě bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinnosti mezi

Více

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů VZOR Domovní řád Shromáždění společenství vlastníků, jako zástupce vlastníků bytů v domě???????, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a zachování společných prostor v domě pro vlastníky bytů tento

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

Domovní řád SBD Dobříš

Domovní řád SBD Dobříš D o m o v n í ř á d čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytu, příslušenství k bytu, společných částí domu a nebytových prostor v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SVJ KRUŠNOHORSKÁ 1655, 1656 a 1657, JIRKOV

DOMOVNÍ ŘÁD SVJ KRUŠNOHORSKÁ 1655, 1656 a 1657, JIRKOV DOMOVNÍ ŘÁD SVJ KRUŠNOHORSKÁ 1655, 1656 a 1657, JIRKOV Čl. I. Účel domovního řádu Výbor společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1655, 1656 a 1657 na ulici Krušnohorská, Jirkov, vydává za účelem zajištění

Více

Společenství vlastníků domu Sušilova 1507, Praha-Uhříněves se sídlem Praha, Uhříněves, Sušilova 1507, PSČ DOMOVNÍ ŘÁD

Společenství vlastníků domu Sušilova 1507, Praha-Uhříněves se sídlem Praha, Uhříněves, Sušilova 1507, PSČ DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytném domě s adresou Sušilova 1507, Praha-Uhříněves, v zájmu lepšího sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových a

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků 5.května 798/62

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků 5.května 798/62 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků 5.května 798/62 I. Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí v domě Společenství vlastníků

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp. 1923-1927, Hrnčířova, Nymburk I. Úvodní ustanovení Pravidla upravují podmínky a způsob užívání bytového domu, bytů, společných částí domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 Společenství vlastníků domů Notečská 563, 564, 565 Notečská 564/10, Troja, 181 00 Praha 8 I. Základní ustanovení Společenství vlastníků bytových jednotek se

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON čl.1 Užívání společných prostor a zařízení 1. Společné prostory a zařízení jsou všechny prostory a zařízení, které jsou užívány uživateli k účelům, ke kterým jsou určeny.

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určený k jiným účelům než k bydlení.

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určený k jiným účelům než k bydlení. DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ŠPANIELOVA 1270 1276 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní

Více

D o m o v n í ř á d Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa 2-002-0903 ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytu, společných částí domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento DOMOVNÍ ŘÁD ( dále jen DŘ) má přispět k tomu, aby domy byly

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM LESSNEROVA 268-270, PRAHA 10 se sídlem Lessnerova 269, Praha 10 Petrovice, PSČ 109 00, IČO: 02982871, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného

Více

návrh DOMOVNÍHO ŘÁDU Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno (po právní revizi a následném odsouhlasení)

návrh DOMOVNÍHO ŘÁDU Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno (po právní revizi a následném odsouhlasení) návrh DOMOVNÍHO ŘÁDU Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno (po právní revizi a následném odsouhlasení) Některé pojmy 1. Jednotkou se rozumí jednotky bytové i nebytové. 2. Příslušenstvím

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. a) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení

DOMOVNÍ ŘÁD. a) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení DOMOVNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1. OBECNÁ USTANOVENÍ DOMOVNÍ ŘÁD Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 262 28 700, zapsána v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7990 (dále jen společnost CPI

Více

Opatření obce č. 4. Domovní řád. článek 1 Obecná ustanovení

Opatření obce č. 4. Domovní řád. článek 1 Obecná ustanovení Opatření obce č. 4 Domovní řád Přílohy: nejsou Město Krnov, jako vlastník obecních domů, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a uchování bytového fondu pro nájemce svých bytů tento domovní řád.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6.února 2012 D O M O V N Í Ř Á D Za účelem zajištění podmínek řádného a bezpečného užívání bytů, zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech (naše budova sestává z 2 obytných domů a to č.19 a č.21),

Více

MĚSTO SLAVONICE DOMOVNÍ ŘÁD

MĚSTO SLAVONICE DOMOVNÍ ŘÁD MĚSTO SLAVONICE DOMOVNÍ ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku města Slavonice se Rada města Slavonice dne 3. 3. 2016 usnesla vydat

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA CHABAŘOVICKÁ 1327-1333 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád obsahuje v návaznosti na stanovy družstva a obecně závazné právní předpisy pravidla pro užívání bytů, společných částí

Více

Domovní řád č. 5/99. I. Obecná ustanovení. II. Práva a povinnosti pronajímatele

Domovní řád č. 5/99. I. Obecná ustanovení. II. Práva a povinnosti pronajímatele Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic vydává v rámci samostatné působnosti podle 14, odst. (1), písm. i) a p) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními

Více

Domovní řád - Bytové družstvo Křižíkova 56/75

Domovní řád - Bytové družstvo Křižíkova 56/75 MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO... Tento domovní řád má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván, udržován na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování.

Více

D O M O V N Í Ř Á D d o m u / 4 C i o l k o v s k é h o

D O M O V N Í Ř Á D d o m u / 4 C i o l k o v s k é h o S p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů d o m u 8 5 6 C i o l k o v s k é h o D O M O V N Í Ř Á D d o m u 8 5 6 / 4 C i o l k o v s k é h o čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád domu 856 Ciolkovského upravuje

Více