Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5"

Transkript

1 Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 Motto: Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v bytových domech č.p. 1005, 1006 a 1007, ul. Vrchlického, Praha 5, v zájmu klidného, přátelského a uspokojujícího sousedského soužití, vzájemné lidské ohleduplnosti a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domu, přijímá a vydává shromáždění tento domovní řád: Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v objektech a na pozemcích ve spoluvlastnictví členů Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 (dále jen SVJ ), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi SVJ a jeho členem je v této oblasti stanovena zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a stanovami SVJ. Čl. 2 Základní pojmy 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení (dále jen byt či jednotka ). 2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliery apod.). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu. 3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.). 4. Společnými částmi domu jsou části domu ve společném spoluvlastnictví určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce (vč. lodžií), vchody, schodiště, chodby, prádelny, sušárny, mandlovny, dílny, kočárkárny, výtahy, kotelna vč. svých zařízení, komíny, rozvody tepla, rozvody studené a teplé vody (po bytový závěr), rozvody kanalizace (po bytovou odbočku) vč. dešťových svodů (v celém rozsahu), rozvody plynu (po bytový závěr), rozvody elektřiny (po hlavní bytový jistič u měřiče odběru elektrické energie), rozvody sdělovacích médií (po bytovou zásuvku), hromosvody, vzduchotechnika (odsávání), terasy nad kotelnou, a to i když jsou umístěné mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství (např. kontejnerové stanoviště, zahradní domeček). 5. Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou zapsanou do rejstříku společenství u Městského soudu v Praze. 6. Výborem SVJ se rozumí statutární orgán SVJ s kompetencemi danými zákonem č. 72/1994 Sb., stanovami SVJ a dalšími normami. Tam, kde se v textu hovoří v souvislosti s právy a povinnostmi o SVJ, má se na mysli výbor SVJ, pokud z textu či logiky věci nevyplývá něco jiného. 7. Vlastníkem jednotky se rozumí fyzická osoba (osoby) zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník některé jednotky nacházející se v domě čp. 1005, 1006 a 1007 v ul. Vrchlického, Praha Členem SVJ je každý vlastník jednotky v domě. 9. Nájemcem se rozumí osoba nebo osoby, včetně právnických osob, které mají od vlastníka pronajatý byt nebo které mají od společenství pronajatý nebytový prostor domu, který je ve spoluvlastnictví všech členů společenství. 10. Podnájemcem se rozumí osoba nebo osoby, které mají byt v podnájmu. 11. Uživateli bytu se rozumí vlastníci jednotek, jakož i další osoby užívající byt na základě smluvního vztahu s vlastníkem včetně dalších osob s nimi společně bydlících. Jsou jimi i ty osoby, jimž vlastník jednotky přenechal byt do užívání bezúplatně (např. výminek). 1

2 12. Uživateli domu se rozumí uživatelé bytu a nájemci nebytových prostor. 13. Správcem domu se rozumí správní firma, s níž SVJ uzavřelo mandátní smlouvu, jejímž předmětem je úplatná administrativně-správní činnost, ekonomické a technické služby a další činnosti ve prospěch SVJ. Čl. 3 Působnost domovního řádu 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají bytové jednotky, společné prostory a zařízení v domech SVJ, tj. pro a) vlastníky bytů, jejich nájemce (podnájemce) včetně členů jejich domácností a návštěv, b) nájemce nebytových prostor, včetně jejich zaměstnanců a návštěv. 2. Tam, kde tento domovní řád hovoří o vlastnících, mají se na mysli i osoby uvedené v odst. 1 tohoto článku. 3. O výjimkách z tohoto domovního řádu může rozhodnout výbor SVJ ve prospěch uživatele domu jen tehdy, je-li na tom naléhavý zájem a na dobu nezbytně nutnou k jeho provedení. Tímto nejsou dotčeny povinnosti SVJ, které má ze zákona vůči vlastníkům sousedních pozemků. Část II. Zvláštní ustanovení Čl. 4 Užívání bytů a místností určených k bydlení 1. Základní povinnosti vlastníka jednotky související s užíváním bytu vyplývají z obecně platných předpisů a ze stanov SVJ. 2. SVJ je povinno zajistit vlastníkům bytových jednotek plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu, tj. zajistit a) dodávku studené a teplé užitkové vody (SV, TUV), b) dodávku tepla pro vytápění, c) odvod odpadních vod veřejnou kanalizací, d) dodávku elektrické energie do nemovitostí ve spoluvlastnictví, e) provoz výtahů, f) úklid objektů ve spoluvlastnictví, g) odvoz domovního odpadu, h) provoz společné televizní antény, i) provoz domovního i bytového zvonku, j) pojištění nemovitostí ve spoluvlastnictví (s výjimkou pozemků), k) povinné revize společných zařízení (např. plynu, elektrických zařízení, komínů atd.), l) podání přiznání k dani z příjmů z pronájmu nebytových prostor a zajištění úhrady této části daně, m) případně další služby odsouhlasené shromážděním vlastníků (např. revize elektro a plynu v bytech). 3. Vlastník bytu je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 4. Vlastníci jednotek jsou povinni neprodleně nahlásit výboru SVJ změny týkající se počtu osob v jednotce a změnu vlastníka, aby mohly být provedeny změny předepsané zálohy na služby spojené s užíváním jednotky a příspěvku na správu domu a pozemku, a také aby tyto změny mohly být zohledněny ve vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek. 5. Pronájem. Vlastník jednotky je povinen písemně oznámit výboru SVJ na předepsaném formuláři a do 30 dnů pronájem svého bytu, počet a jména osob a také kontakty na sebe či osoby, kterým byt pronajímá, jakož i jakékoliv změny těchto údajů. V případě cizích státních příslušníků musí uvést státní příslušnost a povolení k pobytu v ČR. 6. Převod a přechod vlastnických práv. Vlastník jednotky je povinen oznámit výboru SVJ jakoukoliv změnu spoluvlastnických práv k domu nebo prodej spoluvlastnického podílu, a to nejpozději do 30 dnů od vzniku předmětné skutečnosti. 7. Vlastníci bytu jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům plný výkon jejich práv. Výkon práv a povinností nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 8. Přístup do bytu (nebytového prostoru). Vlastník jednotky (nájemce nebytového prostoru) je povinen po předchozím oznámení SVJ učiněném nejméně 3 dny předem umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru), provedení nutných oprav, výměn, případného provedení dalších napojení nebo odpojení společných instalačních rozvodů, revizí a provedení instalace, odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody, kontrol stavu elektrické energie a stavu instalačních rozvodů. 2

3 9. Stejné oprávnění má SVJ i tehdy, pokud má důvodné podezření na to, že příslušná jednotka se nachází ve stavu, kdy hrozí reálné nebezpečí vzniku škod či ohrožení zdraví a životů. Vlastníci jsou povinni v takových případech umožnit bezvýhradně vstup SVJ do své jednotky. 10. Ve výjimečných případech (vzniklá havárie, reálné ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu ze strany SVJ prostřednictvím Policie ČR i bez souhlasu vlastníka. O tomto zásahu vyrozumí SVJ neprodleně vlastníka jednotky a pořídí o zásahu písemný protokol. 11. Uživatel bytu je povinen v případě své déletrvající nepřítomnosti oznámit písemně výboru SVJ tuto skutečnost včetně uvedení kontaktu na sebe (prioritně telefon), eventuálně na osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu. 12. V zájmu bezpečnosti uvnitř bytů jsou všichni vlastníci jednotek povinni a) dodržovat ustanovení požárního řádu a doplňujících směrnic. b) nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů než připouští norma, c) provádět pravidelné provozní revize plynových spotřebičů a elektrických zařízení osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a ve lhůtách stanovených právními předpisy, pokud shromáždění SVJ nerozhodne o jednotném zajištění revizí správcem domu, popř. výborem SVJ na jejich náklad d) pravidelně, alespoň 1x měsíčně protáčet uzávěry topných těles, ventilů teplé a studené vody, uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové místy, aby nedošlo k jejich znehybnění, e) průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny). 13. Stavební úpravy v bytech. Pravidla při stavebních úpravách, opravách a udržovacích pracích v bytech jsou obsažena ve Směrnici č. 15 a všichni vlastníci jsou povinni se jimi řídit. Odpovědnost za dodržování všech právních předpisů (zejména stavebních, hygienických a požárních) při provádění jakýchkoliv úprav a oprav v bytech nesou vlastníci jednotek. Během těchto prací si vlastníci jednotek musí počínat vždy tak, aby nedošlo k poškození společných prostor, rozvodů, majetku společného či majetku ostatních vlastníků. Stavební a technologické zásahy nesmí bez podstatných důvodů zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (např. dočasné přerušení dodávky tepla, studené a teplé vody, TV signálu apod.). Nesmí dojít k narušení řádného užívání nadměrným hlukem a prašností. V domě musí být denně zachována čistota. 14. Větrání bytů (např. kuchyňských pachů, nátěrových hmot apod.) do prostor domu je nepřípustné. 15. Skladování věcí. Vlastníci jsou povinni zabezpečit, aby věci uložené v bytech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, stejně jako i to, aby v bytech nebyly skladovány nad běžnou míru odpady, papíry, textil a další věci, které ve větším rozsahu není běžné v bytech skladovat. 16. Stěhování. Je povinností každého vlastníka bytu oznámit výboru SVJ jakékoliv stěhování dovnitř nebo ven z objektu nejméně 5 dnů předem. Stěhování se oznámí i ostatním uživatelům domu na domovní vývěsce v domě. Veškeré stěhování musí proběhnout v době od 8 do 19 hodin. Stěhování mimo tyto hodiny není dovoleno. Čl. 5 Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu 1. Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků a uživatelů v domě. Jinak se tyto prostory udržují prázdné. 2. Jiný způsob užívání společných prostorů stanoví výbor SVJ se souhlasem shromáždění vlastníků jednotek. 3. Ve společných prostorech je dovoleno se zdržovat uživatelům domu, jejich návštěvám a osobám provádějícím v domě dohodnuté práce, opravy a údržbu. 4. Předepsané technické, bezpečnostní a protipožární prohlídky, zkoušky a revize budou organizovány výborem SVJ (správcem domu). 5. V zájmu bezpečnosti ve společných prostorech jsou všichni uživatelé bytů povinni a) dodržovat pravidla protipožární ochrany, b) neumísťovat na chodby, schodiště a do ostatních společných prostor jakékoliv předměty, které by omezovaly pohyb osob nebo by mohly vést k jejich zranění (skříňky na boty, truhlíky atd.), s výjimkou rohože před vstupem do bytu, c) neskladovat jakékoliv nebezpečné látky (snadno vznětlivé, hořlavé apod.), materiály nebo předměty, které by mohly způsobit požár, d) při odchodu ze společných prostor zhasnout zdroje světla, e) dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osoby, používání výtahu samostatně osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah, neotvírat jeho dveře před úplným zastavením. 6. Platí přísný zákaz používání společných prostorů pro jakékoliv užívání elektrické energie ve svůj prospěch na úkor ostatních uživatelů domu. 3

4 7. Konstrukční změny uvnitř domu, nové instalace (kabely např. pro TV, internet, telefon, trubky, aj.) a jiné práce měnící venkovní vzhled vnitřních stěn společných prostorů, nesmí být prováděny bez předchozího písemného souhlasu výboru SVJ. 8. Výbor SVJ je oprávněn v nezbytném rozsahu vybrat a omezit přístup uživatelů do některých prostor, které jsou určeny k práci, anebo archivaci dokumentů spojených s činností SVJ a jeho orgánů. 9. Osvětlení. Správce domu, popř. výbor SVJ zajistí řádné osvětlení společných prostor domu. Není dovoleno blokovat schodištní tlačítka k dosažení trvalého osvětlení. 10. Otevírání oken ve společných částech domu je povoleno pouze za účelem vyvětrání chodeb a schodišť. Osoba, která okna otevřela, je povinna je opět zavřít, případně je zajistit pro případ nepříznivých klimatických podmínek (déšť, vítr atd.). 11. V topném období musí být okna sklepů a okna ostatních společných prostor, s výjimkou krátkodobého vyvětrání, dobře uzavřena. 12. Ve společných prostorech domu vč. výtahů a sklepů platí přísný zákaz kouření a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm. Porušení tohoto zákazu může být pokutováno až do výše ,- Kč. 13. Střecha. Přístup na střechu je za doprovodu správce domu, popř. výboru SVJ povolen pouze oprávněným osobám za účelem revize nebo oprav stavebních částí a technických zařízení a to na vlastní nebezpečí. Bezdůvodný vstup na střechu není dovolen. Výjimka platí pro obsluhu kotelny. 14. Sklepy. Ve sklepních prostorech je zakázáno ukládat věci, které zakazují bezpečnostní, hygienické, požární a jiné předpisy (např. hořlaviny, láhve se stlačeným plynem a jiné nebezpečné látky a předměty). Vstupy a uličky v prostoru sklepů není dovoleno zastavovat jakýmikoliv předměty. 15. Pokud jsou ve sklepech ukládány potraviny, je vlastník, resp. uživatel bytu povinen učinit opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem zápachu a obživy hlodavců a hmyzu vč. jejich rozšiřování. 16. Lodžie. Zásahy a úpravy do horizontální a vertikální konstrukce lodžie jsou zakázány. Grilování a jiná tepelná příprava jídel na lodžiích je zakázána (výpary nesmí vnikat do okolních jednotek). 17. Oznamovací povinnost závad. Každý uživatel domu je povinen bez prodlení oznámit správci domu, popř. výboru SVJ jakoukoliv technickou nebo provozní závadu týkající se budov, jejich užívání a zařízení. V případě vzniku závady nebo havárie ohrožující bezpečnost nebo majetek, je uživatel bytu, který tuto skutečnost zjistí, povinen učinit nezbytná opatření k zamezení dalších škod. 18. Desinfekce, dezinsekce a deratizace. Každý uživatel domu je povinen ihned oznámit správci domu, popř. výboru SVJ výskyt jakéhokoliv hmyzu nebo hlodavců v jednotce nebo ve společných prostorech domů. Příslušná opatření zajišťuje správce domu a uživatelé bytů jsou povinni strpět předem ohlášená opatření ve svých jednotkách. Pokud některý uživatel bytu, ač byl informován, neumožní provedení těchto opatření, je povinen uhradit náklady za takto zmařenou akci. 19. Parkování. Parkovat v okolí domu lze jen na místech k tomu vyhrazených. Čl. 6 Vnější vzhled domu 1. Na vnější konstrukce domů lze umísťovat předměty a zařízení jen s písemným souhlasem výboru SVJ. Vlastníci berou na vědomí, že stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti anebo bezpečnost okolí nebo ruší jeho vzhled. 2. Informační a reklamní předměty (plakáty, billboardy, inzeráty aj.) mohou být umístěny na domech a společných pozemcích jen se souhlasem výboru SVJ, případně o tom musí být sepsána nájemní smlouva. Je-li k tomu třeba souhlas stavebního či jiného orgánu státní správy, musí být tento předem vyžádán. 3. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní je jeho vlastník a uvede svým nákladem příslušný prostor-plochu do původního stavu. 4. Žádné televizní nebo radiové antény, markýzy, stínidla, zástěny, klimatizační jednotky, kouřové komíny, nesmějí viset nebo být vztyčovány na exteriéru budovy bez předchozího písemného souhlasu SVJ. 5. Konstrukční změny vně domu či jiné práce měnící venkovní vzhled domu, nesmí být prováděny bez předchozího písemného souhlasu výboru SVJ. 6. Lodžie. Lodžie nesmí být užívány jako skladiště. 7. Instalace rámových konstrukcí na věšení prádla do lodžiích či pod okna na fasádu domů je zakázána. 8. Z důvodu hygienického a protiepidemického není dovoleno krmení holubů a ostatního ptactva na lodžiích a oknech bytů ani ve společných částech domu. 4

5 Čl. 7 Zajištění pořádku a čistoty v domě a na dvoře 1. O čistotu a pořádek ve společných prostorách a na společném pozemku okolo domů se stará SVJ prostřednictvím smlouvy na úklid s konkrétní firmou. Smlouva stanoví rozsah, způsob a četnost úklidu společných prostor. 2. Kontrolu čistoty a pořádku těchto prostor provádí pravidelně všichni vlastníci jednotek (není-li k tomu účelu určena jedna osoba), správce domu, stížnosti uživatelů domu na čistotu a pořádek řeší výbor SVJ (správce domu). Uživatelé domu jsou povinni respektovat pokyny správce domu, popř. SVJ. 3. V případě, že shromáždění SVJ rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami uživatelé bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě podle zásad a v rozsahu stanoveném výborem SVJ. 4. Uživatelé domu jsou povinni udržovat v domě a přilehlých prostorech domu pořádek a čistotu. 5. Majitelé psů jsou povinni v případě nepříznivých klimatických podmínek po vstupu do domů očišťovat svým psům tlapky. 6. Na chodbách, schodištích a dalších společných prostorech nesmí být odkládány, hromaděny nebo skladovány odpadky, odpadkové krabice nebo pytle, osobní nebo domovní odpad, koberce apod., kromě míst k tomu určených. 7. Likvidace odpadu. Smetí a odpadky se vysypávají do sběrných nádob k tomu určených. 8. Do sběrných nádob je zakázáno umísťovat tekutý odpad (např. fritovací a jiné oleje), jakýkoliv odpad rostlinného původu (např. posekaná tráva, obsah truhlíků), odpad živočišného původu většího rozsahu, stavební suť nebo odpad obsahující zápalné, výbušné, nebezpečné hořlavé (např. laky) či jedovaté složky. 9. Obalový materiál většího rozměru a rozsahu (např. od nábytku a velkých domácích spotřebičů) je povinen každý zlikvidovat sám na své náklady. 10. Uživatelé domu jsou povinni udržovat čistotu u kontejnerového a popelnicového stanoviště. Při nesplnění této povinnosti budou zjištěnému uživatel domu přeúčtovány náklady vyúčtované dodavatelem na zajištění nápravy stavu. 11. Vyhazování odpadků, cigaret či jejich nedopalků, zápalek či předmětů zábavné pyrotechniky, jakož i dalších předmětů z lodžií a oken, je zakázáno. 12. Pravidelné udržování zeleně na dvoře domu zabezpečuje SVJ svépomocí, anebo dodavatelskou firmou. 13. Poškozování zeleně, zejména keřů a stromů je zakázáno. Případné požadavky na regulaci či odstranění problematických částí zeleně je nutné řešit žádostí podanou výboru SVJ. Čl. 8 Informační zařízení v domě 1. V domech musí být vyvěšena informace o správci domu, jeho sídlo, jména osob (firmy) provádějící úklid domu a přilehlých pozemků a čištění chodníků. 2. Výbor SVJ umístí na viditelném místě nástěnku, na které budou zveřejněny a) složení výboru a dalších volených orgánů SVJ, b) spojení na správce domu, c) informace o úklidové firmě a spojení na ni, d) informace o datu konání shromáždění SVJ, e) zápisy z jednání výboru a ze shromáždění SVJ, f) informace o důležitých telefonních číslech (policie, hasiči, zdravotnictví, havarijní-poruchová služba, je-li sjednána atd.) g) rozhodnutí a přijatá opatření při provozu, opravách a údržbě domu, h) případně i spojení na nejbližší provozovny potřebných služeb (opravy elektro, instalatéři, apod.). 3. Soukromé inzeráty a oznámení obyvatel domu, týkající se bydlení, mohou být umísťovány pouze na nástěnku SVJ. 4. Informační a reklamní předměty (letáky, prospekty, katalogy, plakáty, atd.) se soustředí do stojanů umístěných u poštovních schránek v přízemí všech domů. 5. Byty, sklepy a podlaží musí být označeny číslem. Správce domu, popř. výbor SVJ je povinen umístit na viditelném místě orientační tabuli s uvedením jednotlivých bytů a nebytových prostor, vč. jmen vlastníků jednotek, případně jmen jejich nájemců či podnájemníků, požádají-li vlastníci jednotek o to. 6. Vlastníci jednotek, resp. jejich uživatelé bytů a nebytových prostor jsou povinni označit zvonková 5

6 tlačítka svým jménem, vč. uvedení jména svých nájemníků. Zvonkové tablo u vchodu do domu je předmětem údržby správce domu, případně výboru SVJ. Čl. 9 Ostatní zařízení v domě 1. Hlavní rozvody a uzávěry (voda, plyn, elektro, topení apod.) musí být označeny viditelnými nápisy. 2. Správce domu, popř. výbor SVJ je povinen zabezpečit označení a vyznačení všech hlavních rozvodů a vyznačit jejich polohu na informační tabuli vč. prostoru pro hasiče. 3. K hlavním uzávěrům musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání uživatelem bytu či nebytového prostoru, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti vlastníka jednotky, příp. uživatelů bytů (nebytového prostoru) nebo po skončení provozu v nebytových prostorech. 4. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu, apod., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření bylo všem uživatelům bytů (nebytových prostor) včas oznámeno. 5. Pro provozní zázemí kotelny platí zvláštní předpisy, obsluha kotelny se řídí provozním řádem, vydaným v mezích platných právních předpisů. Čl. 10 Klíče a jejich užívání 1. Klíče od domovních dveří. Výbor SVJ je povinen zajistit, aby každý vlastník jednotky obdržel tři klíče od domovních dveří. 2. Uživatel domu je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany společného majetku a vybavení domu (např. nenechat za sebou nezajištěné domovní dveře v době, kdy má být dům uzavřen, zamykat, apod.). 3. Zapůjčí-li vlastník jednotky či jeho nájemce klíče od domu třetím osobám (dodavatel prací), odpovídá za škody s tím vzniklé vlastník jednotky. 4. Vlastník jednotky je povinen po zrušení nájemní smlouvy či jiné dohody s uživatelem bytu, zajistit převzetí zpět všech klíčů, které měl uživatel bytu k zámkům v domě. 5. Klíče od vrat do dvora. Klíče od vrat do dvora jsou umístěny v kanceláři výboru SVJ. Jednorázové zapůjčení klíčů na dobu max. 5 dnů je možné, po pominutí oprávněného důvodu je povinností vypůjčitele jej vrátit. Déletrvající zapůjčení je možné jen ve výjimečných důvodech, např. za účelem vjezdu dětských kočárků. 6. Klíč k domovním dveřím i od vrat do dvora může SVJ výjimečně zapůjčit osobě, která v domě nebydlí (např. zaměstnanci dodavatelských firem, donáška novin apod.). 7. Klíče od společných dveří a zařízení v domě, hlavní uzávěry v domě. Klíče od společných prostor (vč. vrat do dvora) a zařízení v domě (strojovny výtahů) včetně prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody, apod. jsou podle rozhodnutí SVJ uloženy v kanceláři výboru SVJ (též čl. 9). 8. Stěhování se oznámí ostatním uživatelům domu na domovní vývěsce v domě. Čl. 11 Prádelna, sušárna, dílna a mandlovna 1. Pravidla pro užívání prádelen, sušáren, dílen a mandloven a jejich úklidu stanoví výbor SVJ a vhodným způsobem o nich informuje všechny uživatele. 2. Vlastní využívání místností řídí pověřený správce místností, tento také zájemcům z řad uživatelů domu předává a přebírá klíče od těchto prostor. Náhradní klíč je pro případ nutné potřeby uložen na místě určeném výborem SVJ. 3. V sušárnách, prádelně a mandlovně není dovoleno uskladňovat žádné předměty, jako např. nábytek atd. 4. U sušáren, dílen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je vlastník povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky ve výši 10,- Kč/použití, u sušáren, dílen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je vlastník povinen uhradit veškeré náklady za spotřebovanou energii. 5. Vlastní úhrady se provádí 1x ročně na základě předaného dokladu bezhotovostním způsobem na účet SVJ. 6

7 Čl. 12 Vyvěšování a vykládání věcí 1. Květiny v oknech, na lodžiích apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela (neničila) fasádní plášť budovy (vč. lodžií). 2. Při věšení prádla na lodžii je rovněž třeba dbát, aby voda z prádla nestékala po fasádě a na lodžie vlastníků jednotek v nižších podlažích. 3. Umístění reklamních poutačů. Každý vlastník bytové jednotky je povinen nahlásit výboru SVJ umístění reklamního poutače na své bytové jednotce a dodržet následující pravidla: - maximální rozměry reklamního poutače nepřesáhnou šířku 100 cm a výšku 80 cm - reklamní poutač musí být připevněn dostatečně pevně a nesmí hrozit jeho uvolnění při nepříznivých klimatických podmínkách. Platí zákaz umísťovat reklamní poutače na fasádu domů!!! - reklamní poutač nesmí ostatní vlastníky nijak omezovat a to převážně hlukem nebo zhoršeným výhledem - reklamní poutač může být umístěn po dobu nezbytně nutnou, za tuto dobu se považují maximálně 3 měsíce - dojde-li k uvolnění poutače např. větrem, je vlastník povinen neprodleně poutač připevnit nebo odstranit. Pokud tak neučiní do 24 hodin, má výbor SVJ právo učinit tak na náklady vlastníka. 4. Vlastník odpovídá za veškeré škody na majetku a zdraví, způsobené instalací reklamního poutače a za škody způsobené pádem špatně ukotveného poutače. Čl. 13 Používání automatických praček, sušiček a myček v bytech 1. Užívat pračky, sušičky a myčky v domácnostech lze v čase od 8 do 22 hodin a za předpokladu, že jsou podloženy a umístěny tak, aby nezpůsobovaly hluk, který by rušil užívání bytových, nebytových prostor ostatních spoluvlastníků. 2. Při praní prádla v bytech je třeba zajistit důkladné větrání. 3. Praní prádla nemocných nakažlivou chorobou podléhá hygienickým předpisům. Čl. 14 Klepání a čištění 1. Vyklepávání a vytřepávání jakýchkoliv předmětů z oken a lodžií není v zásadě povoleno. 2. Dovoleno je vyklepávat pouze předměty menších rozměrů (např. šatstva, lehkých dek atd.), kdy je osoba vyklepávající povinna se předem přesvědčit, že zamýšlenou činností vyklepávání nezpůsobí žádnou újmu osobám bydlícím v bytě vedle ní či pod ní, jakož i veřejnosti, pohybující se v prostranství pod okny a lodžiemi. 3. Koberce, rohožky apod. je možné vyklepávat a čistit pouze na místech k tomu určených SVJ a co nejdále od oken obytných místností. Znečištěný prostor musí uživatel bytu uvést do pořádku. 4. Předměty nečisté, nevzhledné nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat ani v oknech ani na lodžiích. 5. Na chodbách, schodištích, z oken bytů či oken na chodbách není dovoleno čištění obuvi, šatstva ani jiných předmětů chemickými či hořlavými prostředky. Čl. 15 Držení domácích zvířat 1. Majitelé zvířat jsou povinni dodržovat platné právní a hygienické předpisy a veškeré obecně závazné vyhlášky města či obce upravující podmínky chovu zvířat, pokud to nebude zakázáno rozhodnutím orgánu k tomu příslušnému. 2. Majitelé zvířat jsou povinni respektovat rozhodnutí, která v souvislosti s chovem zvířat přijalo shromáždění vlastníků jednotek. 3. Písemného souhlasu shromáždění vlastníků jednotek je třeba k chovu a) většího počtu domácích zvířat (3 a více), b) zvířat domácího původu, jejichž chov v bytech je nestandardní (např. prasátka, králíci, krysy, švábi, atd.), c) nebezpečných, jedovatých či exotických zvířat, jako jsou např. bojová plemena psů, hadi, pavouci, 7

8 štíři atd. 4. Souhlas k chování psů patřící invalidním osobám, které potřebují psa k doprovázení, a příslušníkům ozbrojených sil, pokud se jedná o psy užívané k služebním účelům, není zapotřebí. 5. Chovaná zvířata musí být zdravotně způsobilá (očkovaná). Majitel zvířat je povinen na výzvu SVJ předložit doklad o očkování a registraci u obvodního úřadu a doklad o zaplacení příslušného správního poplatku. 6. Majitelé zvířat nesou plnou odpovědnost za zvířata, která jsou v bytě držena, a za škody jimi způsobené. Odpovídají i za hluk, který mohou zvířata s nimi žijící (štěkání, vytí, apod.) způsobovat a podle okolností tomu zabránit. Majitelé zvířat jsou zejména povinni : a) vodit psa s košíkem a na vodítku ve společných prostorách domu vč. výtahů a jeho okolí, b) zajistit, aby ostatní uživatelé domu nebyli obtěžováni hlukem (štěkot, vytí, atd.), pachem, exkrementy, atd., c) neprodleně odstranit jakoukoliv nečistotu způsobenou chovaným zvířetem ve společných prostorách domu i na přilehlých pozemcích SVJ, d) zamezit volnému pobíhání zvířat ve společných prostorách domu a po dvoře. 7. Venčení psů není dovoleno na společném dvoře. 8. Na lodžiích není dovoleno chovat žádná domácí zvířata. 9. Porušení povinností se dopustí chovatel, který týrá nebo trpí týrání zvířete, neumožní zvířeti přirozený odpočinek, přirozený pohyb a řádnou péči (dále zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích). 10. V případě opakovaných stížností ze strany ostatních uživatelů domu, např. na hlučnost, znečišťování společných prostor, může SVJ majiteli chov zvířat zakázat. Nejdéle do 1 měsíce musí zvíře objekt opustit, pokud majitel nezjedná nápravu jiným způsobem. Nesplnění této povinnosti je SVJ povinno oznámit přestupkové komisi ÚMČ Praha 5. Čl. 16 Klid v domě 1. Uživatelé domu a jejich návštěvy jsou povinni užívat byt (nebytový prostor) v souladu s dobrými mravy a tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžovali ostatní uživatele v domě nadměrným hlukem. 2. Za nadměrný hluk se považuje používání pracovních nástrojů a nářadí při provádění řemeslných, údržbářských či úklidových prací, používání hudebních nástrojů, zpěv, hlučná zábava, poslech hlasité reprodukované hudby, používání hlučných domácích spotřebičů, jakož i jiná zde nevyjmenovaná činnost, při níž vzniká hluk (např. stěhování). 3. V době od 22 do 6 hodin jsou uživatelé domu povinni dodržovat noční klid. 4. V pracovních dnech jsou činnosti vyjmenované v odst. 2 povoleny v časovém rozpětí od 8 do 19 hodin, ve dnech pracovního volna (sobota) od 10 do 17 hodin, ve dnech pracovního klidu (neděle) a o státních svátcích jsou nepřípustné. 5. Je povinností uživatelů domu ztlumit v době nočního klidu rozhlasové a televizní přijímače, magnetofony, gramofony apod. tak, aby hluk nepronikal do okolí. 6. Hlučnost projevu osob v bytech se musí zejména v nočních hodinách omezit na míru stanovenou obecnou vyhláškou. Pozn.: hygienické limity jsou bez zohlednění korekcí stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb. takto: hygienický limit pro venkovní prostor na 50 db, pro vnitřní pak na 40 db pro denní dobu a 30 db pro noční dobu, Př. nejnovější modely lednic mají od 40 db výše, pračky mají při praní od 45 db, při odstřeďování v otáčkách 1400/min od 70 db výše. Čl. 17 Otevírání a zavírání domu a společných prostor 1. Uživatelé domu jsou povinni trvale zavírat a zamykat dům a přístupy do společných prostor (sklepy), aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a případným dalším ztrátám. Vchodové dveře do domu se doporučuje po 20 hodině zamykat z jižní i severní strany. 2. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám a osobám, u kterých není pochyb o bezproblémovém účelu návštěvy. Není dovoleno umožnit při vlastním vstupu či odchodu vstup do domu osobám neznámým či zjevně nepřizpůsobivým. 3. Na výzvu záchranné služby, hasičů nebo policie je každý dospělý uživatel povinen otevřít těmto službám vchod do budovy. 8

9 Čl. 18 Odpovědnost 1. Vlastník jednotky zodpovídá za dodržování tohoto domovního řádu členy své domácnosti. Pokud poskytne byt do pronájmu nebo jej přenechá k dočasnému užívání třetí osobě, odpovídá za to, že osoby užívající byt dodržují domovní řád v celém rozsahu. Za škody způsobené porušováním povinností těmito osobami nese plnou hmotnou odpovědnost vlastník jednotky. 2. Každý vlastník jednotky je povinen prokazatelně seznámit každého svého jednotlivého nájemce se zněním tohoto domovního řádu a zavázat ho k dodržování všech povinností z tohoto vyplývajících. 3. Za chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech chování v domě a v jeho bezprostředním okolí, a seznámí je přiměřeně k jejich věku s obsahem ustanovení tohoto domovního řádu. Čl. 19 Řešení sporů, náhrada škody, sankce 1. Porušování pravidel soužití v domě může být předmětem řešení a jednání orgánů SVJ, ve vážných věcech i právní cestou. 2. Porušení povinností a zásad uložených vlastníkům jednotek stanovami SVJ, tímto domovním řádem a dalšími vnitřními předpisy řeší přednostně výbor SVJ, pokud řešení nenáleží jinému orgánu. 3. Společenství není oprávněno vstupovat do sporů a nepřátelských vztahů mezi vlastníky a řešit je nebo dokonce rozsuzovat. Výbor má však zájem na tom, aby se i za přispění a aktivity ze strany výboru spory mezi vlastníky vyřešily a rád ke smírnému vyřešení přispěje. 4. Opakované či hrubé porušování povinností stanovených tímto domovním řádem opravňuje výbor SVJ zveřejnit osobu porušující tento domovní řád obvyklými způsoby komunikace (zápisy z jednání, webové stránky, y atd.) s uvedením konkrétního druhu porušení, resp. přestupku. 5. Vlastníci jsou povinni na vlastní náklad odstranit veškeré závady, které způsobili na společných prostorách domu sami nebo osoby, které jeho byt užívají (např. poničení vnitřní či vnější malby nebo omítky, poškození povrchu podlahových krytin, výtahů atd.). Neučiní-li tak, je SVJ po písemném upozornění oprávněno odstranit tyto závady samo či zajistit jejich odstranění, a to na náklad škůdce. 6. Pokud není viník (škůdce) znám, bude odstranění závad provedeno na náklad všech vlastníků jednotek. 7. Bude-li společenstvím odsouhlasen systém a výše penalizací (pokut), může výbor viníkovi (škůdci) takovou pokutu uložit. Pozn.: Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh Společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky. Část III. Společná a závěrečná ustanovení Čl Tento domovní řád je součástí základních dokumentů SVJ. 2. Nedílnou součástí tohoto domovního řádu je formulář Čestného prohlášení vlastníka jednotky k počtu osob v bytě (Příloha č. 1) a Kontakty vlastníků jednotek (Příloha č. 2). 3. Domovní řád může být měněn a doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů domů. Schvalování doporučených změn se provádí na shromáždění vlastníků jednotek. 4. SVJ zajistí vyvěšení domovního řádu ve všech vchodech domů. 5. Domovní řád byl přijat shromáždění vlastníků jednotek dne a téhož dne nabyl účinnosti... Kateřina Hřídelová předseda výboru SVJ.. Ing. Marcela Lonská 1. místopředseda výboru SVJ 9

10 Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA JEDNOTKY K POČTU OSOB V BYTĚ Vlastník/vlastníci * bytu č. v objektu Praha 5, Vrchlického čp Pan/paní: jméno, příjmení, titul: , datum narození pan/paní: jméno, příjmení, titul: , datum narození... tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme*, že a) ve výše uvedeném bytě bydlí se mnou/námi* níže uvedené osoby b) jsem/jsme* výše uvedený byt přenechal/i* do užívání (např. na základě nájemní smlouvy aj.) níže uvedeným osobám * 1. jméno...., příjmení , datum narození.. 2. jméno...., příjmení , datum narození.. 3. jméno...., příjmení , datum narození.. 4. jméno...., příjmení , datum narození.. 5. jméno...., příjmení....., datum narození.. Celkový počet osob v domácnosti.... Prohlašuji/prohlašujeme*, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a jsou platné ode dne, což stvrzuji/stvrzujeme* svým podpisem. Jsem/jsme* si vědom/i* sankcí, které z uvedení nepravdivých údajů vyplývají. V Praze dne.. * nehodící se škrtněte. podpisy prohlašovatele/ů (je-li byt v SJM či podílovém spoluvlastnictví, jsou nutné podpisy obou vlastníků) Pozn.: podle 2 zákona č. 67/2013 Sb., o službách spojených s užíváním bytů je vlastník bytu povinen nahlásit počet osob (a jejich změnu), u kterých lze mít za to, že budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období. Vyplněný formulář prosím vhazujte do schránky SVJ v objektu čp

11 Společenství pro dům č.p , ul. Vrchlického v Praze 5 KONTAKTY VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Vlastník bytu č. v objektu Praha 5, Vrchlického čp... Pan/paní: jméno, příjmení, titul:... datum narození :.. č.op:.... adresa trvalého bydliště:... jiná kontaktní adresa (odlišná od trvalého bydliště):... číslo peněžního účtu (na který má být zasílán eventuální přeplatek z vyúčtování):... telefonní spojení - pevná linka:...mobil :... ová adresa (bude využívána pro doručování běžných i důležitých písemností výboru/správce):... bytová jednotka spadá do SJM (společné jmění manželů) ANO / NE * manželka/manželka jméno, příjmení, titul:... datum narození :.. č.op:.... adresa trvalého bydliště:... bytová jednotka je v podílovém spoluvlastnictví ANO / NE * spoluvlastník jednotky jméno, příjmení, titul, spoluvlastnický podíl:... KONTAKTY na další členy rodiny (dle své volby uveďte kontakt na manžele/ku, děti, sourozence):... Je-li byt předmětem pronájmu, uveďte kontakty na podnájemníky (příjmení-jméno, telefon):... Veškerou korespondenci týkající se výše uvedené bytové jednotky zasílejte na uvedenou ovou adresu /adresu mého trvalého bydliště /jinou kontaktní adresu *. V Praze dne.... podpisy vlastníka/spoluvlastníků* * nehodící se škrtněte Vyplněný formulář prosím vhazujte do schránky SVJ v objektu čp

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových a společných částí bytového domu na adrese Slévačská

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento DOMOVNÍ ŘÁD ( dále jen DŘ) má přispět k tomu, aby domy byly

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu Za účelem zabezpečení pořádku v domě na ulici Okružní č.p. 1755 a 1756, v zájmu dobrého občanského soužití a zajištění soukromí jednotlivých nájemníků a dobrých sousedských vztahů, podmínek řádného užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád)

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád) PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád) Čl. I Vymezení pojmů 1. Budovami se rozumí budovy č.p. 933, nacházející se v Podkovářské ulici resp. v ulici Pod Harfou, v Praze 9. 2. Společenstvím se

Více

Domovní řád. P r e a m b u l e. I. Ú v o d

Domovní řád. P r e a m b u l e. I. Ú v o d Domovní řád P r e a m b u l e Pravidla mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi nájemníky a podnájemníky bytů Bytového družstva Cílkova 643, 644 Praha 12, byly klidné, vyrovnané, přátelské

Více

Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2.

Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2. Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2. 2010 tento DOMOVNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Účelem Domovního řádu je vytvoření

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská I. Základní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v ulici Štětínská č.345 v Praze 8 vychází ze Stanov tohoto společenství.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Popis budovy Rezidence RoSa a její struktury Budova Rezidence RoSa se nachází v ulici Střelničná,č.p. 1680/8 Praha 8 Kobylisy, PSČ: 182 00. Vlastníkem a Provozovatelem

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD V Praze 06/2011 ZÁKLADNÍ UDAJE O OBJEKTU Název: Polyfunkční objekt Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4 Majitel:Společenství Vlastníků

Více

Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5

Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5 Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5 vydává v souladu s právním řádem a Stanovami společenství tento DOMOVNÍ ŘÁD Preambule Domovní řád společenství vychází

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice vydává svým usnesením RM/2012/77/3 ze dne 17.9.2012 s

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. I Vymezení pojmů. Čl. II Základní ustanovení. Čl. III Společné části budovy

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. I Vymezení pojmů. Čl. II Základní ustanovení. Čl. III Společné části budovy strana 1/ 8 Společenství vlastníků jednotek bytového domu č. p. 2241, č. p. 2242, č. p. 2243, č. p. 2244 a č. p. 2245, k. ú. Stodůlky, obec Praha (dále jen "společenství") vydává v souladu se stanovami

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek l Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových objektů

Více

DOMOVNÍ ŘÁD platný pro všechny bytové domy, jejichž vlastníkem, spoluvlastníkem nebo správcem je Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

DOMOVNÍ ŘÁD platný pro všechny bytové domy, jejichž vlastníkem, spoluvlastníkem nebo správcem je Stavební bytové družstvo Družba Pardubice DOMOVNÍ ŘÁD platný pro všechny bytové domy, jejichž vlastníkem, spoluvlastníkem nebo správcem je Stavební bytové družstvo Družba Pardubice Úvodní ustanovení Domovní řád se vydává k zabezpečení pořádku

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130 Domovní řád Domovní řád Společenství pro dům Sokolovská 124,126, 128 a 130 v Plzni, se sídlem Plzeň, Sokolovská 1133/130, PSČ 323 00 Článek I Úvodní

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Provozní řád podzemního parkování budovy

Provozní řád podzemního parkování budovy Příloha č. 3 Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 1. etapa Rezidence Riegrovy sady Předpoklady, za kterých

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Domovní řád. Preambule. 3. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

Domovní řád. Preambule. 3. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení. Domovní řád S p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k p r o d o m y K l á š t e r n í D v ů r 9 3 1-9 3 4, R a j h r a d ( d á l e j e n S p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů ) Preambule

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo INSTART IČ: 00549380 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr., vložka 417, se dnem zápisu 23. 11. 1990 1 Úvodní ustanovení 1.1 V souladu

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 článek 1. Úvodní ustanovení 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny vlastníky, případně spoluvlastníky

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 1. Identifikační údaje a) Seniorský dům Ořech Slivenecká čp.21 252 25 Ořech Tel: 731 126 095 Provozovatel: SD Engineering, s.r.o. Ukrajinská

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 03 vydání č.: 2 platnost od : 27.5.2005 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek pro dům Choceradská 3040/24, 141 00 Praha 4.

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek pro dům Choceradská 3040/24, 141 00 Praha 4. DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek pro dům Choceradská 3040/24, 141 00 Praha 4. upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa ZÁSADY PRO PROVOZ

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa ZÁSADY PRO PROVOZ Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa ZÁSADY PRO PROVOZ I. Základní ustanovení Tyto Zásady pro provoz upravují soužití nájemníků, způsob užívání bytu, jakož i společných částí objektu a

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS ) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS ) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS ) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Domovní řád bytového domu Tusarova 1384/25, Praha 7 Holešovice

Domovní řád bytového domu Tusarova 1384/25, Praha 7 Holešovice Domovní řád bytového domu Tusarova 1384/25, Praha 7 Holešovice Správcem bytového domu je BD Derby, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9490. Zástupce správy:

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Čl. 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. Čl. 1 Úvodní ustanovení BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 --------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDOVATEL, stavební bytové družstvo

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více