TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)"

Transkript

1 PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) A) Úvod Z důvodů změn, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve, se synodní rada zabývala stávajícím systémem zřizování a podpory míst pastoračních pracovníků. Synodní rada dospěla k následujícímu usnesení: 1. Synodní rada ukončuje ke dni stávající systém zřizování a podpory míst pastoračních pracovníků, pověření stávajících pastoračních pracovníků zůstávají v platnosti. 2. Synodní rada souhlasí se zachováním funkce pastoračního pracovníka v ČCE, financování míst pastoračních pracovníků bude záležitostí jednotlivých církevních sborů. Pastorační pracovníci tak budou zaměstnanci sborů. Usnesení synodní rady, které ÚCK sdělila sborům v lednu 2014, předcházel rozhovor v rámci poradního odboru teologického, jehož doporučení synodní rada ve svém rozhodnutí zohlednila. Synodní rada vycházela při svém rozhodování z těchto skutečností: Funkce pastoračního pracovníka vznikla v roce 2008 v souvislosti se státním financováním zaměstnanců církve. Počet takto systemizovaných míst byl s ohledem na státní financování pevně stanoven na 12 pracovních míst s plným úvazkem. Místa byla zřizována na dva roky s možností jejich opakovaného prodlužování. Počet sborů, jejichž žádostem bylo možno vyhovět, byl tak omezený a znevýhodňoval sbory, u nichž nedošlo ke zřízení místa pastoračního pracovníka. Zákon o majetkovém vyrovnání přináší i změnu způsobu státního financování. Církev již nedostává finanční částky na jednotlivá pracovní místa, nýbrž souhrnnou fixní částku, která je určena zákonem a z něj vyplývající smlouvou mezi státem a církví. Synodní rada má za to, že služba pastoračního pracovníka je nejúžeji spjata s působením konkrétního církevního sboru, kde je i nejlépe rozpoznávána potřebnost této služby, její zaměření i rozsah. Tam by měly také být hledány a nacházeny prostředky na její podporu. Zároveň však do budoucna bude pamatováno i na případy, kdy je potřeba služby pastoračního pracovníka na sboru zřejmá, a zároveň se z přesvědčivých důvodů na ni nedostávají prostředky. Poslední rozhodnutí však přísluší synodu. Jeho prvořadým zadáním je určit model, kterým půjde církev v dalších letech, kam patří i přemýšlení o této části života církevních sborů. Synod může při svých jednáních dospět i k usnesení, kdy v církevních řádech služba pastoračního pracovníka/pracovnice plně nahradí službu sborové sestry/sborového bratra. V žádném případě tak nejde o znevážení role pastoračních pracovníků a pracovnic. Odstraňuje se především jistý druh znevýhodnění a připravuje půda pro jednotný začátek nového způsobu zřizování a podpory míst pastoračních pracovníků. Podkladem pro rozhovor a následné rozhodnutí SR byl materiál přehled současného stavu, který SR předkládá synodu v následující části tohoto tisku. B) Pastorační pracovníci přehled současného stavu 1) PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU Přehled počtů pastoračních pracovníků Funkce pastoračních pracovníků byla v ČCE zavedena změnou Církevního zřízení schválenou 2. zasedáním 32. synodu v roce 2008, a to zejména z důvodu, že na toto místo bylo možno čerpat státní dotaci. V současné době je synodní radou zřízeno dvanáct celoúvazkových míst pastoračních pracovníků, které jsou obsazeny 22 zaměstnanci. O místa pastoračních pracovníků se dělí 23 sborů, a to následujícím způsobem: 1

2 a) 3 sbory mají úvazek 1,00; b) 3 sbory mají úvazek 0,75; c) 12 sborů má úvazek 0,5; d) 3 sbory mají úvazek 0,25. Z těchto sborů je 20 obsazených kazatelem a 3 kazatelem obsazeny nejsou. Ze sborů, v nichž současné době působí pastorační pracovník, mají zřízeno a trvale obsazeno místo pastoračního pracovníka: a) 2 sbory od roku 2008; b) 5 sborů od roku 2009; c) 6 sborů od roku 2010; d) 7 sborů od roku 2011; e) 3 sbory od roku Synodní rada povolává pastoračního pracovníka vždy nejdéle na dva roky, zpravidla ale vyhoví žádosti o prodloužení (ačkoli se někdy mění výše úvazků). Vzhledem k zásadě, že se nebude navyšovat celkový počet úvazků pastoračních pracovníků, to vede k nerovným podmínkám pro sbory, které v současné době místo pastoračního pracovníka zřízeno nemají, ač by chtěly. Právě volné místo pastoračního pracovníka bylo několikrát využito synodní radou pro přechodné a zkušební zaměstnání kazatele z jiné církve, který se ucházel o místo kazatele v ČCE. Obsah činnosti pastoračních pracovníků Z jednotlivých náplní práce pastoračních pracovníků vyplývají tyto oblasti jejich činnosti ve sborech: a) administrativní práce, b) pastorační návštěvy (doma, v nemocnicích, v domovech seniorů), c) katechetická práce (výuka dětí, vedení mateřského centra apod.) d) práce se skupinami ve sboru i mimo sbor (setkávání maminek, žen, seniorů, spolupráce s občanským sdružením apod.) Náklady na zaměstnávání pastoračního pracovníka Průměrné roční náklady na 1 celý úvazek pastoračního pracovníka činí v současné době Kč (z toho Kč tvoří náklady na mzdu a odvody, Kč náklady na stravenky a Kč náklady na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění či životní pojištění). Na tyto náklady přispívá sbor, v němž pastorační pracovník působí, částkou Kč ročně (v případě nižšího úvazku poměrnou částkou), ostatní náklady, tj Kč ročně, hradí povšechný sbor. 1 2) SOUČASNÁ ÚPRAVA PŮSOBENÍ PASTORAČNÍCH PRACOVNÍKŮ V CZ a řádech ČCE a směrnicích SR Funkce pastoračního pracovníka je zakotvena v 13 Církevního zřízení: 1. Pastorační pracovníci jsou zaměstnanci církve pověření k duchovenské činnosti spočívající: a. v organizaci a provádění křesťansky zaměřené sociální a pastorační péče a služby, b. ve vykonávání pomocných činností v rámci církevního sboru pod vedením faráře, c. ve vykonávání pomocných činností v nemocnicích, věznicích a dalších zařízeních pod vedením faráře. 2. Zaměstnanecký poměr s pastoračními pracovníky uzavírá a rozvazuje jménem církve synodní rada. 1 Po té, co se stal účinným zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, není finanční částka, již ČCE dostává od státu, vázána na počet pracovních míst. ČCE tak již nečerpá finance na jednotlivá pracovní místa, ale dostává fixní částku, jež je určena zákonem a smlouvou uzavřenou mezi státem a ČCE. 2

3 3. Synodní rada určí na návrh příslušného správního orgánu církevní sbor, v němž bude pastorační pracovník vykonávat své pověření pod vedením určeného faráře. Tato funkce je dále upravena v čl. 19 Řádu pro kazatele: 1. Pastoračním pracovníkem se může stát aktivní člen ČCE s hlasovacím právem, který má ukončené středoškolské vzdělání. Ve výjimečných případech se jím může stát aktivní člen farního sboru ČCE s hlasovacím právem, který má ukončené základní vzdělání a u něhož bylo rozpoznáno mimořádné nadání pro konkrétní práci, která se od něj očekává. 2. Katechetou se může stát aktivní člen ČCE s hlasovacím právem, který splňuje následující podmínky: o má ukončené vzdělání na VOŠ biblické v Hradci Králové nebo úspěšně složil alespoň 1. odbornou zkoušku magisterského studijního programu teologie ETF UK nebo dokončil bakalářský studijní program teologie ETF UK, o složil pedagogické minimum předepsané MŠMT ČR. 3. K povolání za pastoračního pracovníka nebo za katechetu je zapotřebí: o doporučení staršovstva sboru, v němž kandidát žije a působí, o doporučení příslušného seniorátního výboru, o vyjádření psychologa o způsobilosti kandidáta pro tuto práci. 4. Pastorační pracovníky a katechety povolává synodní rada na žádost staršovstva sboru, ve kterém budou působit. Ke službě je pověřuje příslušný seniorátní výbor. 5. Synodní rada vede seznam pastoračních pracovníků a katechetů a pečuje o jejich další povinné vzdělávání. Zřizovat místa pastoračních pracovníků a povolávat jednotlivé pastorační pracovníky je v pravomoci synodní rady. Ta za tímto účelem vydala tzv. Zásady synodní rady ČCE pro pověřování pastoračních pracovníků viz příloha č. 1 tohoto dokumentu. Z hlediska státního práva V základním dokumentu ČCE 2 jsou pastorační pracovníci zahrnuti mezi duchovní. To je pojem, který používá zákon o církvích a je podstatný z hlediska ochrany autonomie církví. Stát respektuje právo církví ustanovovat a odvolávat své duchovní podle jejich předpisů nezávisle na státních orgánech; to znamená, že na otázky vzniku a zániku zaměstnaneckého poměru pastoračních pracovníků se nevztahuje zákoník práce. Církev dále může pověřit své duchovní výkonem duchovenské činnosti ve věznicích, nemocnicích, armádě apod. (bližší podmínky stanoví jednotlivé dohody). Stát také u duchovních chrání povinnost mlčenlivosti; podle judikatury ústavního soudu je tomu ale pouze v případě, že je uvedena v základním dokumentu. Povinnost mlčenlivosti pastoračních pracovníků v řádech ČCE zakotvena není, a není proto ani v základním dokumentu zmíněna. 3) OTÁZKY OHLEDNĚ DALŠÍHO PŮSOBENÍ PASTORAČNÍCH PRACOVNÍKŮ V ČCE Návrhy otázek, které by bylo vhodné řešit (možno přidávat další): 1. Má funkce pastoračních pracovníků v ČCE svůj význam? 2. Mají být náklady na zaměstnávání pastoračních pracovníků působících ve farních sborech a seniorátech z části hrazeny povšechným sborem, jako je tomu v současné době, nebo má být financování zcela přeneseno na farní, příp. seniorátní sbory? 3. Pokud má být zaměstnávání pastoračních pracovníků v jednotlivých sborech částečně hrazeno z prostředků povšechného sboru, jak má být rozhodováno o tom, v kterém sboru bude pastorační pracovník působit? 2 Základní dokument je dokument vyžadovaný zákonem o církvích. Obsahuje informace, které stát považuje za důležité se o každé církvi či náboženské společnosti dozvědět (název, poslání, statutární orgán, organizační struktura apod.). 3

4 4. Pokud by byla činnost pastoračních pracovníků hrazena zcela sbory, kdo zřizuje místa pastoračních pracovníků (synodní rada, seniorátní výbor, staršovstvo)? 4) PŘÍLOHY (v závěru tisku) 1. Zásady synodní rady ČCE pro pověřování pastoračních pracovníků 2. Přehled působení pastoračních pracovníků v ČCE C) Návrh úpravy CZ Předkládaný návrh úpravy Církevního zřízení připravil poradní odbor organizační a právní, který zároveň doporučuje, aby se tato změna projednávala v samostatném řízení o změně CZ odděleně od komplexu změn souvisejících s ordinovanou službou, neboť jde o jiné téma. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení 13. Dosavadní 13 se mění takto: 13. Pastorační pracovníci 1. Pastorační pracovníci jsou zaměstnanci církve církevních sborů pověření k duchovenské činnosti spočívající: a. v organizaci a provádění křesťansky zaměřené sociální a pastorační péče a služby, b. ve vykonávání pomocných činností v rámci církevního sboru pod vedením faráře, c. ve vykonávání pomocných činností v nemocnicích, věznicích a dalších zařízeních pod vedením faráře. 2. Pastorační pracovníky povolává a zzaměstnanecký poměr s nimi pastoračními pracovníky uzavírá a rozvazuje jménem církve synodní rada správní orgán příslušného sboru. 3. Pastorační pracovník může být povolán, jen pokud jeho povolání schválí synodní rada.synodní rada určí na návrh příslušného správního orgánu církevní sbor, v němž bude pastorační pracovník vykonávat své pověření pod vedením určeného faráře. Pozn.: Číslování paragrafu odpovídá současně platnému znění Církevního zřízení. Protože v řízení o změnách CZ souvisejících s ordinovanou službou dochází v důsledku vkládání nových paragrafů k přečíslování paragrafů následných, bude v případě jejich schválení číslování paragrafu měněného v tomto řízení o změně CZ přizpůsobeno tak, aby odpovídalo posunutému číslování. D) Návrhy usnesení Synodní rada předkládá synodu následující návrhy usnesení: 1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení 13, která je navržena v tisku č. 20 na str Synod současně ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 34. synodu předložila související návrh změny Řádu pro kazatele. 4

5 Příloha č. 1 ZÁSADY SYNODNÍ RADY ČCE PRO POVĚŘOVÁNÍ PASTORAČNÍCH PRACOVNÍKŮ 1. Postavení pastoračních pracovníků Pastorační pracovníci jsou zaměstnanci povšechného sboru, pověření k duchovenské činnosti dle ustanovení CZ 13 a ŘK čl Odměňování pastoračních pracovníků Pastorační pracovník je odměňován základním platem ve třídě 1 dle vládního nařízení 566/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní plat financuje stát formou dotace, kterou poskytuje církvi. Ostatní náklady, které vznikají povšechnému sboru v souvislosti se zaměstnáním pastoračního pracovníka (tj. zákonné úrazové pojištění zaměstnance, poskytované jídelní kupony nebo příspěvky zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění) hradí farní sbor, v němž pastorační pracovník působí, formou příspěvku povšechnému sboru. Sbor je povinen hradit tento příspěvek i v případě, že se pastorační pracovník vzdá svého práva na výplatu stravenek nebo na příspěvek zaměstnavatele na penzijní či životní pojištění. Příspěvky jsou shromažďovány na Fondu pastoračních pracovníků. Prostředky z tohoto fondu mohou být použity pouze k účelu uvedenému výše, případně k jiné formě podpory práce a vzdělávání pastoračních pracovníků v souladu se Statutem Fondu pastoračních pracovníků. Farní sbor je povinen hradit tento příspěvek ve dvou pololetních splátkách k a na příslušný účet povšechného sboru. Výše příspěvku činí Kč za rok. 3. Zřizování míst pastoračních pracovníků Místa pastoračních pracovníků zřizuje a ruší synodní rada. 4. Personální předpoklady a pracovní úvazek pastoračního pracovníka Personální předpoklady uchazečů o místa pastoračních pracovníků stanovuje ŘK čl. 19 odst. 1. Pracovní úvazek pastoračního pracovníka ve farním sboru může činit nejméně 25 % a nejvýše 100 %. 5. Pověřování pastoračních pracovníků Zaměstnanecký poměr s pastoračními pracovníky uzavírá a rozvazuje synodní rada. Uchazeče o místo pastoračního pracovníka navrhuje synodní radě správní orgán sboru, v němž má pracovník působit. Pokud podává návrh staršovstvo, činí tak prostřednictvím příslušného seniorátního výboru, který se k návrhu vyjádří. Synodní rada není povinna navrženého uchazeče pověřit. Synodní rada pověřuje pastorační pracovníky výhradně na dobu určitou, nejvýše však na dva roky. Na žádost sboru, kde pastorační pracovník působí, může synodní rada opakovaně prodloužit pověření pastoračního pracovníka, vždy však nejvýše o dva roky. Synodní rada určí faráře, pod jehož vedením bude pastorační pracovník vykonávat svoji činnost. 6. Návrh na pověření pastoračního pracovníka Návrh na pověření pastoračního pracovníka musí obsahovat tyto náležitosti: - základní osobní údaje a životopis uchazeče - doklady o ukončeném vzdělání, případně o dalším studiu uchazeče - doporučení staršovstva sboru, v němž uchazeč žije a působí - doporučení příslušného seniorátního výboru 5

6 - vyjádření psychologa o způsobilosti uchazeče pro práci pastoračního pracovníka - dobu, na niž má být s pastoračním pracovníkem uzavřena pracovní smlouva a rozsah jeho pracovního úvazku - zdůvodnění práce, kterou bude pastorační pracovník vykonávat spolu s podrobnou pracovní náplní pastoračního pracovníka a časovým snímkem jeho předpokládané činnosti - návrh, pod vedením kterého faráře by měl pastorační pracovník vykonávat svoji činnost a vyjádření tohoto faráře, že je ochoten pastoračního pracovníka vést - písemné prohlášení uchazeče o místo pastoračního pracovníka, že se zavazuje zachovávat mlčenlivost o věcech mu důvěrně svěřených - prohlášení správního orgánu sboru o závazku hradit náklady, které vzniknou povšechnému sboru v souvislosti se zaměstnáním pastoračního pracovníka - vyjádření staršovstev sousedních sborů, případně seniorátního výboru sousedního seniorátu, pokud činnost pastoračního pracovníka přesáhne do jejich území Návrh na pověření pastoračního pracovníka se všemi náležitostmi musí být podepsán oběma představiteli příslušného sboru a uchazečem o místo pastoračního pracovníka 7. Návrh na prodloužení pověření pastoračního pracovníka Návrh na prodloužení pověření pastoračního pracovníka musí obsahovat tyto náležitosti: - žádost správního orgánu sboru, v němž pastorační pracovník působí - doporučení příslušného seniorátního výboru - dobu, na niž má být s pastoračním pracovníkem uzavřena pracovní smlouva a rozsah jeho pracovního úvazku - hodnocení dosavadní činnosti pastoračního pracovníka vypracované farářem, pod jehož vedením pastorační pracovník vykonával svou činnost - prohlášení správního orgánu farního sboru o závazku hradit náklady, které vzniknou povšechnému sboru v souvislosti se zaměstnáním pastoračního pracovníka - vyjádření staršovstev sousedních sborů, případně seniorátního výboru sousedního seniorátu, pokud činnost pastoračního pracovníka přesáhne do jejich území - informace o případných změnách proti dříve předloženým dokladům Návrh na prodloužení pověření pastoračního pracovníka se všemi náležitostmi musí být podepsán oběma představiteli příslušného sboru a uchazečem o místo pastoračního pracovníka 8. Pověřování pastoračních pracovníků a církevní dohled Pastorační pracovníky pověřuje k jejich službě při bohoslužebném shromáždění příslušný sbor. Synodní rada je povinna vést seznam pastoračních pracovníků, kteří působí ve sborech a pečovat o jejich další povinné vzdělávání. 9. Dovolená, nemoc, neplacené volno Senior uděluje dovolenou pastoračním pracovníkům, dále vede evidenci jejich nemoci a neplaceného volna. Tyto doklady odesílají pastorační pracovníci seniorovi prostřednictvím faráře, pod jehož vedením vykonávají svou činnost. Senior je dále postupuje ÚCK. 10. Přechodná ustanovení Sbory, které při žádosti o pověření pastoračního pracovníka nepředložily některý z dokladů vyjmenovaných v odstavci 6, jsou povinny tak učinit nejpozději společně se žádostí o prodloužení tohoto pověření. 6

7 Příloha č. 2 Pastorační pracovníci stav k Seniorát/farní sbor místo zřízeno od místo zřízeno do výše úvazku Pražský seniorát Praha 8 - Kobylisy ,75 Praha 8 - Libeň ,50 Jihočeský seniorát Volyně ,50 Jindřichův Hradec ,50 Západočeský seniorát Přeštice ,50 Merklín u Přeštic ,50 Liberecký seniorát Rumburk Královéhradecký seniorát Jičín ,50 Chrudimský seniorát Pardubice ,75 Horácký seniorát Nové Město na Moravě ,75 Sázava ,25 Brněnský seniorát Brno I ,50 Brno-Židenice ,50 Brno II ,50 Klobouky u Brna ,50 Nosislav ,25 Východomoravský seniorát Jasenná ,50 Liptál Valašské Meziříčí ,25 Vsetín-Horní sbor ,50 Moravskoslezský seniorát Moravskoslezský seniorát ,00 Olomouc ,00 Český Těšín ,00 Ochranovský seniorát Jablonec nad Nisou ,00 7

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/10 (Komise A, B, C, D) POSTAVENÍ A SITUACE MALÝCH SBORŮ V CÍRKVI

2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/10 (Komise A, B, C, D) POSTAVENÍ A SITUACE MALÝCH SBORŮ V CÍRKVI TISK č. 18/10 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 18/10 (Komise A, B, C, D) POSTAVENÍ A SITUACE MALÝCH SBORŮ V CÍRKVI A) Úvod 1. zasedání 33. synodu přijalo usnesení č. 50 tohoto znění: Synod

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více