Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 ( poboèky, kontakty, telefony, výstavy Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická Velkoobchodní distribuce pro støední a východní Èechy Prodejna Po Pá So tel : Sklad, zásilková služba Po Pá tel : , fax: cz e-shop: www ben cz SMS objednávky: Ve tvaru: jméno, pøíjmení, ulice, èíslo, PSÈ, mìsto, obj èíslo, poèet Pøíklad: Karel Novak,Solni 5, ,Plzen, x, x Distribuce, velkoobchod Po Pá tel : , fax: cz Poradenství cz dotazy ohlednì multimedií, her cz dotazy na software, hardware cz sem smìøujte dotazy, pøipomínky, návrhy urèené našim redaktorùm a DTP cz dotazy, pøipomínky, návrhy k programu Visio Vìšínova Praha 10 Praha 1 V prodejním centru firmy ZEOS ráj poèítaèù Jindøišská Praha 1 Plzeò Zveme Vás do novì zrekonstruované prodejny Sady Pìtatøicátníkù Plzeò Po Èt Pá tel : cz Po Pá So tel, fax: cz Velkoobchodní distribuce pro západní, severní a jižní Èechy Brno Prodejna je u první stanice tramvaje smìrem od centra Cejl Brno Brno Prodejna se nachází vedle prodejny HUDY Sport, naproti restauraci Lucerna Veveøí Brno Brno Prodejna je u první stanice tramvaje smìrem od centra Cejl Brno Brno Prodejna je u první stanice tramvaje smìrem od centra Po Pá So zavøeno (po tel domluvì lze i déle) tel, fax: cz Velkoobchodní distribuce pro jižní Moravu a jižní Slovensko Po Pá a So tel : (po tel domluvì lze i déle) cz Velkoobchodní distribuce pro jižní Moravu a jižní Slovensko Ostrava Prodejna je na dohled od hospody BANÍK Èeskobratrská Ostrava Po Pá So tel, fax: cz Velkoobchodní distribuce pro severní Moravu, severní a východní Slovensko Nejvíce informací je na našich internetových stránkách www ben cz

3 JAK SI LZE U NÁS OBJEDNAT Objednávka pøes internetový obchod ben cz Zde naleznete naši kompletní nabídku a nejvíce informací o všech titulech U titulù našeho nakladatelství navíc naleznete obsah knihy, ukázku z textu, reakce ètenáøù a pøípadné aktualizace Pøi objednávce pøes shop ben cz vyšší než 1000 Kè Velkoobchodní zákazníci z ÈR vyšší než 2000 Kè Velkoobchodní zákazníci z SR vyšší než 3000 Kè»»» POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA ««« ben cz Zde naleznete velký výbìr hardwaru, softwaru a spotøební elektroniky (PC komponenty, sí ové prvky, programy, telefony, TV, Hifi, autohifi ) Pøi objednávce pøes it ben cz vyšší než 5000 Kè»»» POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA «««Objednávka em cz Objednávka zaslaná poštou BEN technická literatura s r o Vìšínova Praha 10 Objednávka zaslaná faxem fax: Objednávka telefonicky Objednávejte na telefonních èíslech: , , Pro velkoobchodní partnery slouží èísla: , Objednávka zaslaná SMS zprávou Ve tvaru: jméno, pøíjmení, ulice, èíslo, PSÈ, mìsto, obj èíslo, poèet Pøíklad: Karel Novak, Solni 5, , Plzen, x, x SMS zasílejte na èíslo: Na toto èíslo nevolejte, slouží pouze pro pøíjem textových objednávek CHCETE SLEVU? Máte-li pocit, že jste náš stálý zákazník, zažádejte si na jakékoliv z našich prodejen o VÌRNOSTNÍ KARTU Po dosažení urèité hodnoty nákupu získáte slevu INFORMACE PRO SLOVENSKÉ ZÁKAZNÍKY Využite výhodu rozdielnej sadzby DPH v Èeskej republike, objednajte si knihy priamo z nášho e-shopu a ušetríte minimálne 12 % oproti nákupu u slovenského kníhkupca Tovar na sklade dostanete na dobierku alebo priamo pri platbe vopred väèšinou do 3 dní, maximálne do 1 týždòa informace, obsah OBSAH SW, MULTIMÉDIA A HRY Software, školení 7 Stolní a karetní hry8 Èeské CD výuka 9 17 Èeské CD shareware, freeware Èeské CD dìtské Èeské CD encyklopedie Èeské CD elektro 21 Èeské CD mapy a prùvodci 22 Èeské CD ostatní, PC hry22 23 POÈÍTAÈE Knihy pro zaèáteèníky, hardware 24 Hardware Unix, Linux 25 Windows 26 Kanceláø Office, Project 27 MS Word a ostatní textové editory28 MS Excel a tabulkové procesory28 Databáze 29 Internet, intranet a tvorba webu Programování pro Internet Komunikace, sítì 34 Programování DTP, grafika, animace, digit foto CAD AutoCAD, OrCAD, Visio 42 Ostatní literatura 43 (utility, skenování, vypalování ) TECHNIKA Auto-moto-kolo-železnice Strojírenství tabulky a pøíruèky Zdroje energie, zateplování 47 Architektura a stavitelství ELEKTRO Ostatní literatura 50 (slovníky, zákony, foto a video) Elektrotechnika Elektronika a radiotechnika i BEN technická literatura s r o si vyhrazuje právo na zmìnu cen Za tiskové chyby neruèíme Neprošlo jazykovou korekturou

4 Software Corel Draw 12 CZ Graphics Suite Speciální vydání Nero 7 Premium ENG/CZ Cenovì zvýhodnìná krabice urèená výhradnì pro nekomerèní úèely K zakoupení jsou oprávnìni studenti, uèitelský sbor a personál akreditovaných škol, vysokých škol a akademických institucí a také èlenové domácností, do níž patøí osoba splòující libovolné z tìchto kritérií Balení neobsahuje žádné manuály, které však lze dokoupit objednací èíslo , cena 1690 Kè Plná verze profesionálního vypalovacího software pro CD i DVD, podporující MPG-1 a pøevody z a do MP3 Souèástí balení jsou manuály a polepovaèka CD diskù Souèástí balení: Nero Recode, Nero ShowTime, NeroVision Express, Nero Cover Designer, Nero BackItUp, Nero Wawe Editor, Nero SoundTrax Norton Internet Security Norton Internet Security 2006 obsahuje: Norton AntiVirus Norton Personal Firewall Norton Privacy Control Norton AntiSpam Norton Parental Control Internet security 2006 obj èíslo , 2390 Kè Internet security 2006 upg obj èíslo ,1990 Kè možnost upgrade z konkurenèních programù Pinnacle Studio plus 10 CZ Studio Plus 10 je dnes nejvíce uživatelsky pøíjemný a pøitom výkonný software pro støih videa Studio Plus 10 kombinuje legendární jednoduchost použití tøí krokù tvorby videa, výkon profesionálního støihového systému Liquid Edition a možnost jednoduše vložit obrázky, zvuky èi další video soubory z jiných zaøízení Novinkou je možnost editace formátu HDV! objednací èíslo , cena 1990 Kè MS Office 2003 Stnd pro studenty a uèitele Tato sada kanceláøských programù Microsoft Word, Excel, Outlook a PowerPoint je urèena pouze pro studenty do 26 let, jejich rodièe a uèitele akreditovaných institucí Balení obsahuje 3 licence! AVG Firewall objednací èíslo , cena 1999 Kè Antivirový systém AVG zabezpeèuje Váš poèítaè proti poèítaèovým virùm, trojským koòùm a dalším škodlivým programùm Firewall mùže být použit k eliminaci rizik, proti vnìjšímu vniknutí do vašeho systému a jeho zneužití objednací èíslo , cena 3599 Kè název orientaèní cena Win XP CZ Home SP2 7490, Win XP CZ Home upg SP2 3590, Win XP CZ Pro SP , Win XP CZ Pro upg SP2 6990, Office 2003 CZ Standard 13900, Office 2003 CZ Standard upg 7900, Office 2003 CZ Pro 17000, Office 2003 CZ Pro upg 10990, Photoshop CS2 CZ 24490, objednací èíslo , cena 1390 Kè Photoshop CS2 CZ upg 6900, Norton Antispam , Norton Antivirus , Norton Antivirus 2006 upg 1199, Norton PasswordManager 1290, Norton SystemWorks , Norton SystemWorks 2006 upg 1990, Norton WinFax Pro , Norton WinFax Pro 10 0 upg 1790, Corel DRAW 11 CZ Graphics Suite Speciální vydání 4490, podzim 2006 «7

5 Carcassonne Hráèi se vydávají se svou družinou na cesty a louky, do mìst a klášterù, aby hledali štìstí kolem Carcassonne Vzhled krajiny je v jejich rukou a strategické rozmístìní družiníkù, a už sedlákù, lupièù, mnichù nebo rytíøù, urèuje cestu k úspìchu Hráèi vykládají jeden po druhém karty s motivem krajiny Vznikají cesty, mìsta, louky a kláštery, na které mohou hráèi umístit své figurky, aby sbíraly body Body se zapoèítávají jak v prùbìhu hry, tak na jejím konci, a proto je vítìz znám až po koneèném sèítání Rozšíøení obsahují nové figurky, kartièky a nejen to Díky tomu se hráèùm dostává nových možností a hra s tak stává mnohem zajímavìjší vìk hráèù: 8+, poèet hráèù 2 5, doba hraní minut Osadníci z Katanu Stolní a karetní hry Carcassone 590, Carcassone první rozšíøení 395, Carcassone druhé rozšíøení 395, Carcassone tøetí rozšíøení 395, Vaše lodì dorazily k pobøeží neznámého ostrova Prý se mu øíká Katan! Ale Vy nejste jediný, kdo ostrov objevil I další neohrožení námoøníci se vylodili na pobøeží Katanu Muži a ženy z Vaší výpravy zakládají první dvì osady Zemì je naštìstí bohatá na nerostné suroviny Postupnì stavíte silnice, budujete vesnice, ze kterých pozdìji vyrostou mìsta Veškeré dìní na ostrovì urèuje výmìnný obchod Rozšíøení pøidávají do hry prvky, díky nimž se každá další hra stane rozmanitìjší vìk hráèù: 10+, poèet hráèù 3 6, doba hraní minut Osadníci z Katanu 990, Osadníci z Katanu Námoøníci 890, Osadníci z Katanu Mìsta a rytíøi 1090, Osadníci z Katanu rozšíøení pro 5 6 hráèù 590, Osadníci z Katanu karetní hra 490, (hra pro 2 hráèe) Bang! / Bang! Mìsto duchù (rozšíøení) Sankt Petersburg Legie Niagara Hráèi berou na sebe rùzné role bìžné na divokém západì Cílem hry je vtipnou formou vystøílet role nepøátelské a pøežít Hra je velmi svižná plná komunikace a humoru Mìsto duchù obsahuje dvì rozšíøení kompletnì v èeském jazyce, které znáte pod názvy Dodge City a High noon Nenechte si ho ujít!!! vìk hráèù: 10+, poèet hráèù 4 7, doba hraní minut objednací èíslo , cena 295 Kè / , cena 295 Kè Pøeneste se do carského Ruska Najímejte dìlníky a øemeslníky, kteøí vám budou vydìlávat peníze Za utržené peníze mùžete stavìt budovy a najímat do svých služeb aristokraty Budovy vám budou vydìlávat body, aristokraté Vám kromì bodù pøinesou i peníze A všechny své lidièky i budovy mùžete také povýšit do vyššího stavu Ale pozor, penìz Vám pøebývat urèitì nebude vìk hráèù: 10+, poèet hráèù 2-4, doba hraní minut objednací èíslo , cena 690 Kè Dále nabízíme Carcassone Hrad 590, Carcassone Lovci a sbìraèi 590, Citadela 395, Mamma Mia! 295, Coloretto 295, Proroctví: Vodní øíše 390, Alhambra 1 rozšíøení 399, Legie je strategická hra pro dva hráèe, kterou mùžete hrát s pøáteli na cestách, nebo s dìtmi doma, když je deštivo a nevlídno Jednoduchá pravidla, která se lze jednou zkušební hrou snadno nauèit, neomezují možnosti hry každá hra je unikátní, má jiný prùbìh a jiné zakonèení Možností kombinací jak samotnou hru hrát je nespoèet, mùžete hrát útoènì, snažit se zabrat co nejvìtší území a zároveò z nìj vyhnat nepøítele, který jej okupuje, anebo vytvoøit pevnou a neprostupnou obranu, kterou bude jen velmi tìžké prorazit objednací èíslo , cena 330 Kè Ve vlnách øeky Niagary propadlo diamantové horeèce mnoho dobrodruhù Rytíøi štìstìny míøí se svými kánoemi ke tøpytivým drahokamùm na bøehu Ale zrovna ty nejcennìjší drahokamy se nacházejí v blízkosti burácejícího vodopádu Kánoe které si na proud nedají dobrý pozor, mohou být strhnuty vodopádem do hlubiny Drahokamy, které hráèi nabírají, musí být dopraveny zpìt na bøeh Hru vyhrává hráè, kterému se podaøí jako prvnímu nasbírat potøebný poèet drahokamù Pro 3 5 hráèù od 8 let, hra trvá cca minut Ocenìní: 2005 Hra roku (Spiel des Jahres) objednací èíslo , cena 990 Kè Trans Amerika Jednoduchá a pouèná hra pro více hráèù Principem hry je spojit všech pìt náhodnì vybraných mìst na mapì železnicí Hráèi se mohou napojit na protivníkovu železnici a tak si zkrátit délku stavby Hráè musí odhadnout kam mají protivníci namíøeno a využít toho Po spojení všech pìti mìst hráè skonèí hru a ostatní hráèi dostávají trestné body za chybìjící koleje Za každý trestný bod se soupeøova lokomotiva posouvá blíže ke srázu Hraje se nová hra a to se opakuje, dokud nespadne soupeøovi lokomotiva ze srázu Pro 2 6 hráèù od 8 let, hra trvá cca 30 minut objednací èíslo , cena 550 Kè 8» podzim 2006 Puerto Rico 6 bere! Proroctví Saboteur Alhambra Metro Hráèi se stávají vlastníky plantáží v 16 století v Portoriku Tou dobou také pøiplouvají lodì, aby od hráèù nakoupily jejich výdobytky: kukuøici, indigo, kávu, cukr a tabák Cílem hry je pìstovat, zpracovávat a obchodovat jednotlivé suroviny lépe než protihráèi V každém kole si hráèi vyberou jednotlivou roli a provedou akci, která je touto rolí umožnìna Ale pozor, ostatní mohou provést tuto akci s drobným znevýhodnìním také vìk hráèù: 12+, poèet hráèù 3 5, doba hraní minut objednací èíslo , cena 990 Kè Cílem hry je zbavit se všech oèíslovaných karet v ruce Hráèi zaèínají s deseti kartami a zbavují se jich peèlivým vykládáním do øad Ale pozor! Šestá karta v øadì bere celou øadu Vítìzem se stává hráè, který na konci hry posbírá nejménì byèích hlav vìk hráèù: 10, poèet hráèù 2 10, doba hraní minut objednací èíslo , cena 295 Kè Proroctví je hra pro 2 až 5 hráèù Každý si vybere jednu z postav a vydá se s ní do svìta plného oblud, loupežníkù, démonù a nemrtvých, ale i tvorù ochotných pomoci a podìlit se o své znalosti Jak hráè prochází krajinou, získává zkušenosti, za které se v pìti rùzných školách mùže nauèit nìkteré z mnoha desítek dovedností a kouzel Vyhledává pøitom pøíležitosti k tomu, aby posílil své tìlo i mysl, kupuje si zbranì i vzácné pøedmìty, a až se cítí dost silný, zaútoèí pøímo na démony støežící dávné artefakty, nejmocnìjší pøedmìty ve høe obj èíslo , cena 849 Kè Hráèi na sebe berou podobu trpaslíkù Buï se stanou trpaslíky zlatokopy a propracovávají se tunelem hloubìji do vnitøku skály, aby nalezli poklady, nebo se stanou trpaslíky sabotéry kteøí se snaží zlatokopùm do cesty stavìt pøekážky Èlenové každé skupiny by se mìli navzájem podporovat, aèkoli se mohou èasto jen domnívat, kdo je kdo Když se zlatokopùm podaøí vytvoøit cestièku k pokladu, po právu jsou odmìnìni zlatými nuggety, zatímco sabotéøi odcházejí s prázdnou a naopak Pro 3 10 hráèù od 8 let, hra trvá cca 30 minut objednací èíslo , cena 249 Kè Nechte se okouzlit exotikou orientální architektury a staòte se na chvíli stavitelem arabské oázy vlastního Paláce Alhambra Herní plán Alhambry má tøí hlavní èásti: palác každého hráèe s deskou pro rezervní budovy, penìžní bank mìnových karet (4 mìny), a trh a stavební ètverce s budovami Pro 2 6 hráèù od 8 let, hra trvá minut Ocenìní: 2003 Hra roku (Spiel des Jahres) objednací èíslo , cena 649 Kè Paøíž 1898 stavba metra zaèíná Všichni si postaví své vagóny metra na startovní nádraží a už se to rozjíždí Každý hráè se snaží postavit co nejdelší trasu k jiným nádražím Šikovným stavìním kolejnic je možno také takticky zkracovat trasy metra soupeøùm a tím získat rozhodující náskok Pro 2 6 hráèù od 8 let, hra trvá cca 45 minut objednací èíslo , cena 649 Kè

6 Výuka jazyky Katalog poèítaèových multimédií a her Elements angliètina + slovník Výuka je sestavena podle moderních stejnojmenných uèebnic nakladatelství Max Hueber Práce s tímto titulem vás pøimìje jazyk aktivnì využívat Aplikace využívá moderní softwarové technologie (IBM Via Voice, Intelli-learning, RE-WISE Anywhere ) Kurzy celkem obsahují 380 hodin intenzivní výuky Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 30 MB na HDD, Windows 95/98/ME/NT 4 0/2000/XP obj è : MC 2999, Facettes francouzština Kompletní kurz francouzštiny Data kurzu jsou mezi sebou dùslednì provázána Aplikace využívá moderní softwarové technologie Obsahuje celkem 170 hodin intenzivní výuky, pøes 950 stran textu, 780 cvièení, více než 4700 slovíèek a frází, výklad gramatiky, francouzsko-èeské glosáøe, nácvik správné výslovnosti Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 100 MB na HDD, Windows 95/98/ME/NT 4 0/2000/XP obj è : MC 2499,- Francouzština Express Jazyková kuchaøka pro samouky Obsahuje více než 280 receptù, po jejichž aktivním zvládnutí se budete schopni anglicky domluvit, pøeèíst si jednoduché texty, získáte základní znalosti gramatiky a aktivnì zvládnete základní slovní zásobu slovíèek a frází Jedná se o první èást kompletu FACETTES Syst požadavky: Pentium, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 799, Angliètina Express Jazyková kuchaøka pro samouky Obsahuje více než 340 receptù, po jejichž aktivním zvládnutí se budete schopni anglicky domluvit, pøeèíst si jednoduché texty, získáte základní znalosti gramatiky a aktivnì zvládnete základní slovní zásobu slovíèek a frází Jedná se o první èást kompletu ELEMENTS Syst požadavky: Pentium, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 799, Španìlština Express Jazyková kuchaøka pro samouky Obsahuje více než 400 receptù, po jejichž aktivním zvládnutí se budete schopni anglicky domluvit, pøeèíst si jednoduché texty, získáte základní znalosti gramatiky a aktivnì zvládnete základní slovní zásobu slovíèek a frází Jedná se o první èást kompletu MIRADA Syst požadavky: Pentium, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 799, Výukové tituly LANGMaster Výuka AJ a NJ pro rùzné stupnì pokroèilosti angliètina: Millenium Line 1599, TOEFL Preparation Course + Practise Tests 799, English in Action kompletní videokurzy 799, Mean City (dobrodružná hra) 999, nìmèina: Tangram + slovník: zaèáteèníci až pokroèilí 2499, Mirada španìlština Výuka je sestavena podle moderních uèebnic Mirada a Bien Mirado Práce s tímto titulem vás pøimìje jazyk aktivnì využívat a zvyšuje tak produktivitu vašeho studia Aplikace využívá moderní sw technologie (IBM Via Voice, Intelli-learning, RE-WISE Anywhere ) Kurzy celkem obsahují 160 hodin intenzivní výuky Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 30 MB na HDD, Windows 95/98/ME/NT 4 0/2000/XP obj è : MC 2499, Espresso italština Kompletní kurz italštiny Data kurzu jsou mezi sebou dùslednì provázána Aplikace využívá moderní softwarové technologie Obsahuje 185 hodin intenzivní výuky, pøes 1030 stran textu, 855 cvièení, více než 5500 slovíèek a frází, výklad gramatiky, I-È glosáøe Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 100 MB na HDD, Windows 95/98/ME/NT 4 0/2000/XP obj è : MC 2499,- Italština Express Jazyková kuchaøka pro samouky Obsahuje více než 280 receptù, po jejichž aktivním zvládnutí se budete schopni anglicky domluvit, pøeèíst si jednoduché texty, získáte základní znalosti gramatiky a aktivnì zvládnete základní slovní zásobu slovíèek a frází Jedná se o první èást kompletu ESPRESSO Syst požadavky: Pentium, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 799, Nìmèina Express Jazyková kuchaøka pro samouky Obsahuje více než 900 receptù, po jejichž aktivním zvládnutí se budete schopni anglicky domluvit, pøeèíst si jednoduché texty, získáte základní znalosti gramatiky a aktivnì zvládnete základní slovní zásobu slovíèek a frází Jedná se o první èást kompletu TANGRAM Syst požadavky: Pentium, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 799, Poslechy nejen na cesty Doplòkové zvukové cvièebnice na audio CD, které lze použít samostatnì, ale pøedevším jako rozšíøení titulù (Elements angliètina a Nìmèina Tangram ) Mùžete si tak zlepšit porozumìní cizímu jazyku, rozšíøit slovní zásobu, èi zlepšit výslovnost Vše je namluveno špièkovými rodilými mluvèími, každé CD obsahuje úvodní promluvy v èeštinì, urèeno od zaèáteèníkù až po pokroèilé uživatele, souèástí balení jsou pøepisy všech cvièení a rozhovorù v elektronické formì (možnost tisku) Kromì použití v klasických CD pøehrávaèích lze pøevést nahrávky do formátu mp Angliètina 5 CD 599, Nìmèina 5 CD 599, Francouština 3 CD 499, Italština 3 CD 499, Španìlština 3 CD 499, BEN TIP Tell Me More Angliètina verze 7 Komplexní interaktivní program pro výuku angliètiny Tato nová verze ve ètyøech studijních úrovních (zaèáteèníci støednì pokroèilí pokroèilí obchodní angliètina) zahrnuje všechny podstatné složky jazykové výuky: ústní a písemné vyjadøování, porozumìní, nácvik výslovnosti, slovní zásobu, kulturní reálie i pøehled gramatiky Každá z úrovní nabízí: 250 hodin studia prostøednictvím 37 výukových èinností v šesti rùzných uèebnách, což úhrnem znamená 1200 rozmanitých cvièení a her; tøi zpùsoby výuky; možnost vyrobit si audio CD; jedineènou technologii rozpoznávání øeèi Dolní vìková hranice pro práci s programem je 12 let Syst požadavky: CPU 333 MHz, 64 MB RAM, 80 MB na HDD, Win 9x/NT4/2000/XP Tell Me More Nìmèina verze 7 Komplexní interaktivní program pro výuku nìmèiny Tøi studijní úrovnì (zaèáteèníci støednì pokroèilí pokroèilí) zahrnují všechny podstatné složky jazykové výuky: ústní a písemné vyjadøování, porozumìní, nácvik výslovnosti, slovní zásobu, kulturní reálie i pøehled gramatiky Každá z úrovní nabízí: 250 hodin studia prostøednictvím 37 výukových èinností v šesti rùzných uèebnách, což úhrnem znamená 1200 rozmanitých cvièení a her; tøi zpùsoby výuky; možnost vyrobit si audio CD; jedineènou technologii rozpoznávání øeèi; videa a interaktivní dialogy Dolní vìková hranice pro práci je 12 let Syst požadavky: CPU 333 MHz, 64 MB RAM, Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP TellMM v7 A 1 (zaèáteèníci) 1590, TellMM v7 A 2 (støednì pokroèilí) 1590, TellMM v7 A 3 (pokroèilí) 1590, TellMM v7 A 4 (obchodní jazyk) 1590, TellMM v7 A (komplet) 3990, TellMM v7 A (komplet) 4990, TellMM v7 N 1 (zaèáteèníci) 1590, TellMM v7 N 2 (støednì pokroèilí) 1590, TellMM v7 N 3 (pokroèilí) 1590, TellMM v7 N (komplet) 3990, podzim 2006 «9

7 Výuka: jazyky Katalog poèítaèových multimédií a her TS Angliètina Velmi úspìšná série produktù pro výuku angliètiny Obsahuje sadu výukových programù podporujících výuku angliètiny v rozsahu jednotlivých roèníkù výuky na ZŠ Programy jsou zamìøeny na procvièování slovní zásoby a hlavní gramatické jevy CD jsou kompletnì namluvena rodilými mluvèími Obsahuje slovíèka nejpoužívanìjších uèebnic Syst požadavky: Windows 95/98/ME/2000/XP TS Angliètina 1 pro malé školáky 629, TS Angliètina 2 pro školáky 629, TS Angliètina III 629, TS Angliètina IV 629, TS Angliètina V 629, TS Angliètina I+II (komplet) 999, TS Angliètina 1 5 (komplet) 1699, TS Nìmèina Velmi úspìšná série produktù pro výuku nìmèiny Obsahuje sadu výukových programù podporujících výuku nìmèiny v rozsahu jednotlivých roèníkù výuky na ZŠ Programy jsou zamìøeny na procvièování slovní zásoby a hlavní gramatické jevy CD jsou kompletnì namluvena rodilými mluvèími Zahrnují nová pravidla nìmeckého pravopisu Obsahuje slovíèka nejpoužívanìjších uèebnic Syst požadavky: Windows 3 1/9x/ TS Nìmèina 1 pro malé školáky 629, TS Nìmèina 2 pro školáky 629, TS Nìmèina III 629, TS Nìmèina IV 629, TS Nìmèina 1 4 (komplet) 1499, Domácí uèitel (angliètiny, nìmèiny) Multimediální výukové tituly urèené pro samouky a pro posluchaèe jazykových kurzù Program je rozdìlen na nìkolik èástí: VÝUKA, PROCVIÈOVÁNÍ, ZKOUŠENÍ (test vašich znalostí s vyhodnocením a doporuèením dalšího postupu) Syst požadavky: SVGA 800x600, zvuk karta, Windows 3 x a vyšší obj è jazyk cena Angliètina 1 990, Angliètina 2 990, Angliètina , Nìmèina 1 990, Nìmèina 2 990, Nìmèina , Anglická maturitní témata 499, Kouzelná cesta (pro dìti) 499, World Talk Pokraèování edice Talk Now! urèené všem, kteøí již zvládli základní slovní zásobu a chtìjí si vylepšit schopnost konverzace Naleznete zde Interaktivní hry a soutìže (procvièování schopností rozumìt a hovoøit), Televizní kvíz (testování znalostí), Nahrávací studio (procvièování výslovnosti), Poslechová cvièení (porozumìní rodilému mluvèímu, 6 zajímavých pøíbìhù), Pracovní listy (možnost tisku) Syst požadavky: Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS System 8 6 a vyšší Nauète se anglicky (UK) 599, Nauète se anglicky (US) 599, Nauète se èesky 599, Nauète se francouzsky 599, Nauète se italsky 599, Nauète se španìlsky 599, Talk More Nejnovìjší série spoleènosti Eurotalk Interactive, urèená zaèáteèníkùm Moderní interaktivní technologie ve spojení s množstvím videonahrávek vám zpøíjemní výuku dùležitých frází a konverzaèních obratù, bez kterých se v bìžné komunikaci neobejdete Trénink výslovnosti a porozumìní rodilým mluvèím vám usnadní budoucí konverzaci v cizím jazyce Díky tomuto CD se pøestanete bát situací, kdy budete muset zaèít hovoøit sami Vhodné pro všechny studenty, obchodníky a cestovatele Ideální jazyková pøíprava pøed rodinnou dovolenou do zahranièí Obsahuje 70 minut kvalitních videonahrávek angliètina UK 599, angliètina US 599, nìmèina 599, francouština 599, italština 599, španìlština 599, Tell Me More Kids (angliètina) Moderní interaktivní výukové programy pro dìti založené na rozpoznávání øeèi Obsahují stovky èinností, mnoho her, kreslené filmy, v nichž si dítì zvykne na angliètinu, samo si v nich zahraje a pøitom si zlepší výslovnost, karaoke, pøi kterém si dìti zazpívají jako hvìzdy popu Každá èinnost se provádí ve tøech fázích: poslech, porozumìní, aktivní mluvení Syst požadavky:pentium 166 MHz MMX, 32 MB RAM, 100 MB na HDD, Windows 9x/ME/XP TMMK AJ 1 (4 7 let) 990, TMMK AJ 2 (7 9 let) 990, TMMK AJ 3 (9 12 let) 990, TMMK AJ komplet 1990, 10» podzim 2006 Movie Talk Výuková øada od spoleènosti EuroTalk vhodná pro všechny pokroèilé, kteøí se potøebují zdokonalit v bìžném hovorovém projevu Program využívá pøi výuce nejmodernìjších technologií Vyberte si nìkterou z rolí v 60-ti minutovém filmu a vylepšujte svoje komunikaèní možnosti Procviète si svoji schopnost porozumìt mluvenému slovu a zlepšete si svoji výslovnost Interaktivní film doplòuje øada zajímavých her, které pøispìjí ke zdokonalení vaší pamìti a pomohou vám s procvièením gramatiky a výslovnosti Systémové požadavky: 64 MB RAM, DVD ROM, Windows 98/ME/NT/2000/XP, Mac OS System 8 nebo vyšší Language Teacher 2005 Ucelené komplety programù pro výuku cizích jazykù Jedná se o velmi efektivní zpùsob výuky, pøi níž se nauèíte základní slovní zásobu jazyka, gramatiku i fráze a ustálené obraty jazyka Namluveno rodilými mluvèími Urèeno pro Windows 9x/Me/2000/NT Angliètina 1130, Nìmèina 1130, R+Fr+Šp+It 1130, A+N+R+Fr+Šp+It , Movie Talk: angliètina 699, Movie Talk: francouzština 699, Movie Talk: italština 699, Movie Talk: nìmèina 699, Movie Talk: španìlština 699, edice Talk Now! Øešení pro zájemce, kteøí se chtìjí rychle nauèit základy jazyka Syst požadavky: Win 9x/NT, Mac OS System Nauète se èesky 599, Nauète se anglicky (UK) 599, Nauète se anglicky (US) 599, Nauète se francouzsky 599, Nauète se italsky 599, Nauète se maïarsky 599, Nauète se polsky 599, Nauète se rusky 599, Nauète se øecky 599, Nauète se španìlsky 599,

8 Katalog poèítaèových multimédií a her Výuka: jazyky PC Translator 2005 Program slouží pro podporu pøekladu textù do èeštiny a z èeštiny do cizího jazyka Obsahuje: oboustranný pøekladaè textù, pøekladaè www stránek, pøekladaè e- mailù a multioborový slovník s výslovností namluvenou rodilými mluvèími Pøekladaè www stránek je urèen pro Internet Explorer 5 0 a 6 0, Firefox a Mozilla Program je dodáván i ve víceuživatelských verzích (multilicencích) V pøípadì zájmu nás kontaktujte Syst požadavky: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP Angliètina pro dìti Další titul z øady LANGMaster škola hrou Program pro výuku anglického jazyka urèený dìtem ve vìku 6 až 10 let pokrývá první dva roky výuky Najdete zde stovky slovíèek a vìt, anglické básnièky, základní výklad gramatiky, hry, systém rozpoznávání øeèi a cvièení Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM, 800x barev, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 999, obj è jazyk poèet význam dvojic cena PC Translator komplet A+N+Fr+It+R+Šp 17255, PC Translator komplet A+N 7735, PC Translator anglický , PC Translator francouzský , PC Translator italský , PC Translator nìmecký , PC Translator ruský , PC Translator španìlský , Asterix: Uèíme se Výukové tituly vytvoøené podle známých pøíbìhù oblíbených galských rebelù Pomáhá rozvinout a vylepšit Vaše jazykové znalosti, rozšíøit slovní zásobu Možnost nahrání vlastní øeèi Lze vyzkoušet své znalosti v kvízu Syst požadavky: Win 9x/NT/2000, Mac OS System Uèíme se angliètinu 999, Uèíme se francouzštinu 999, Uèíme se nìmèinu 999, Uèíme se španìlštinu 999, edice Landi Tituly Efektivnì kladou hlavní dùraz na pøekladová cvièení, poslechové testy a práci s výslovností Kurzy obsahují tøi hlavní èásti procvièování a rozšiøování slovní zásoby, gramatický dril a procvièování konverzace Deset stupòù obtížnosti Urèeno pro úplné zaèáteèníky až po støednì pokroèilé Náplní titulù Slovíèka efektivnì je asi 5000 roztøídìných slov s vìtnými pøíklady k lepšímu zapamatování Urèeno pøedevším pro mírnì a støednì pokroèilé Gramatika pro samouky je kompletní kurz gramatiky urèený všem od zaèáteèníkù až po pokroèilé PC Translator 2005: slovníky obj è jazyk poèet význam dvojic cena Slovník komplet všechny jazyky 1845, Slovník holandský , Slovník latinský , Slovník maïarský , Slovník polský , Slovník portugalský , Slovník slovenský , Italsky efektivnì 698, Francouzsky efektivnì 698, Španìlsky efektivnì 698, Anglicky efektivnì + anglická gramatika 998, Anglicky efektivnì + anglická gramatika (DVD) 998, Nìmecky efektivnì + nìmecká gramatika 998, Nìmecky efektivnì + nìmecká gramatika (DVD) 998, Francouzsko-èeský ozvuèený slovník Slovník urèený všem zájemcùm o francouzštinu obsahuje: slovní zásobu souèasné francouzštiny vèetnì hovorových, slangových a argotických výrazù, odborné termíny, pøíklady použití a bohatou frazeologii Syst požadavky: Pentium, 32 MB RAM, 93 MB na HDD, Windows 98/NT/2000/XP obj è : MC 650, Lingea Lexicon 2002 Všechny slovníky obsahují aktuální a ovìøenou slovní zásobu Snadno se ovládají a umožòují jednoduchou spolupráci s jinými programy Zádávaní hesel bez nutnosti pøepínat mezi jazyky Fulltextové vyhledávání Tematické a slovotvorné okruhy s možností uèení a zkoušení Spolupráce s ostatními programy Tvorba uživatelských slovníkù Všechny slovníky obsahují slovníky synonym, morfologický slovník Syst požadavky: Windows 95/98/NT/2000/Me/XP, Linux Red Hat, SuSE, Debian, Mandrake, Apple Mac OS System 9 Lexicon 2002 PCP Nejnovìjší vydání anglických výkladových slovníkù nakladatelství Peter Collin Publishing Obsahují velké množství britských i amerických odborných termínù Syst požadavky: Windows 9x/ME/NT/2000/XP Dictionary of Business 1190, Dictionary of Law 1190, Dictionary of Medicine 1190, Dictionary of Military Terms 1190, EasyLex: Angliètina Slovník nabízí maximální komfort pøi práci Základem je oboustranný slovník støední velikosti, který zachycuje moderní anglickou slovní zásobu Vlastnosti programu: intuitivní ovládání, pøehlednost hesel, více než hesel, výslovnost namluvena rodilým mluvèím, automatické rozpoznání jazyka, hledání podle jakéhokoliv tvaru slova, zpracování èeských slov bez háèkù a èárek Syst požadavky: Windows 98/ME/NT/2000/XP obj è : MC 444, Kapesní slovníky + CD ROM Oblíbený knižní kapesní slovník v kombinaci s jeho elektronickou verzí Tento balíèek umožòuje jednoduchý a rychlý pøístup k potøebné slovní zásobì u poèítaèe, ale také kdekoliv jinde Obì verze obsahují hesel a významù souèasné slovní zásoby Syst požadavky: 10 MB na HDD, Windows 98/ME/NT/ 2000/XP AÈ ÈA 249, NÈ ÈN 249, Collins Cobuild English Dictionary hesel 1190, Anglický hospodáøský slovník , Anglický studijní slovník , Anglický technický slovník , Anglický velký slovník , Anglický komplet (Velký + hospodáøský + technický) 4690, Anglický kapesní slovník (Palm OS, Windows CE) až , Anglický právnický slovník 1990, Nìmecký hospodáøský slovník , Nìmecký studijní slovník , Nìmecký technický slovník , Nìmecký velký slovník , Nìmecký komplet (Velký + hospodáøský + technický) 4690, Nìmecký kapesní slovník (Palm OS, Windows CE) až , Nìmecký právnický slovník 1990, Francouzský hospodáøský slovník 1990, Francouzský finanèní slovník 1190, Francouzský kapesní slovník (Palm OS, Windows CE) 1690, Francouzský všeobecný slovník 1790, Polský technický slovník 1990, Polský velký slovník 2390, Italský hospodáøský slovník 1990, Španìlský hospodáøský slovník 1990, Španìlský všeobecný slovník , EasyLex: Nìmèina Pøednosti programu: pøeklad bez jediného kliknutí myší, spolupráce s mnoha rùznými programy (MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, Acrobat Reader atd ) Vlastnosti programu: více než hesel, výslovnost namluvena rodilým mluvèím, automatické rozpoznání jazyka, hledání podle jakéhokoliv tvaru slova, rozpoznávání nìmeckých slov s ostrým S Syst pož : 8 MB na HDD, Windows 98/ME/NT/2000/XP obj è : MC 444, Velký A È (a È A) slovník 14800, (autoøi: K Hais, B Hodek) Velký È A (a A È) slovník 8600, (autor: J Fronek) Velký N È (a È N) slovník 14800, (autoøi: H Siebenschein a kol ) Velký È-R slovník 8400, (autoøi: L V Kopecký, M Sádlíková a kol ) Velký Š È (a È Š) slovník 14800, (autoøi: J Dubský a kol ) podzim 2006 «11

9 Výuka: jazyky/výuka ostatní EuroPlus+ REWARD interaktivní kurzy angliètiny a nìmèiny Software pro výuku anglického a nìmeckého jazyka EuroPlus+ unikátním zpùsobem kombinuje metodu klasického multimediálního studia cizího jazyka s výukou na dálku po Internetu a mìní tak standard pro studium cizích jazykù Opírá se o bestseller firmy Macmillan Heinemann English Learning Teaching z Oxfordu (angliètina), respektive o kurz nakladatelství Verlag Moritz Diesterweg (nìmèina) Od všech ostatních produktù se jejich elektronické verze odlišují svým vysoce interaktivním zpracováním, kvalitou, intenzitou výuky a pøedevším svými on-line funkcemi EuroPlus+ REWARD: Elementary (1) 2550, Pre-Intermediate (2) 2550, Intermediate (3) 2550, Upper-Intermediate (4) 2550, Professional Pack (1+2+3) 5350, Advanced Pack (2+3+4) 5350, Extra Pack ( ) 6950, 12» podzim 2006 Katalog poèítaèových multimédií a her Extra Pack ( ) DVD 6950, Business English 2550, EuroPlus+ Sprachkurs Deutsch: Stufen 1 až , Stufe , Stufe , Stufe , Magická angliètina, nìmèina Titul odhaluje tajemství pamìti a dosud neznámé èi nevyužívané schopnosti lidského mozku Nauèíte se anglicky (nìmecky) rychleji a jednodušeji, než kdy jindy pøedtím Magická angliètina (nìmèina) plnì respektuje zpùsoby fungování mozku, øeèi a pamìti Uživatel se uèí jazyk stejným principem a tudíž stejnì pøirozenì jako dìti - lehce, zábavnì a se schopností okamžitì jazyk používat - mluvit 6 audio CD a kniha obj è : / MC á 3450, Jednoduše s cédéèkem! Dvì audio CD s nejpoužívanìjšími obraty namluvenými rodilými mluvèími a s jejich pøeklady, brožura s pøehlednì vytištìnými texty nahrávek Urèeno mírnì až støednì pokroèilým uživatelùm Angliètina 299, Francouština 299, Italština 299, Nìmèina 299, Španìlština 299, Bolek a Lolek Angliètina pro nejmenší Program urèený k prvnímu seznámení dìtí s angliètinou Vzhledem ke svému zpracování je mimoøádnì vhodný pro dìti již od 3 let Na dìti èeká kouzelná pohádková krajina, ve které se pøi zajímavých hrách zcela pøirozenì nauèí svá první slovíèka a vìty Syst požadavky: CPU 500 MHz, Win 9x/ME/2000/XP obj è : MC 499, Zaèínáme s angliètinou Moje první slova Multimediální program urèený dìtem, a to i nejmenším, které ještì neumìjí èíst Rozsah slovní zásoby programu odpovídá pøibližnì prvnímu roku výuky na školách s ohledem na jejich výskyt v nejpoužívanìjších uèebnicích Slovní zásoba je rozdìlena do 23 tematických okruhù Obsahuje jeden výukový a dva testovací režimy obj è : MC 199, Zaèínáme s angliètinou Už rozumím anglicky Multimediální program urèený dìtem, a to i nejmenším, které ještì neumìjí èíst Volnì navazuje na Moje první slova Dùraz je kladen na porozumìní mluvenému slovu a psanému textu, celkem 18 interaktivnì zpracovaných témat Slovní zásoba odpovídá prvnímu roku výuky na ZŠ Èeské komentáøe namluvil Jiøí Lábus obj è : MC 199, Zaèínáme s matematikou Už umím násobilku Multimediální program urèený dìtem od 2 tøídy ZŠ Uèivo je zpracováno v souladu se schválenými osnovami Mnoho pøíkladù (porovnávání èísel, rozklad èísel, zaokrouhlování, pamìtné i písemné sèítání a odèítání, násobilku ) Pøíklady lze procvièovat samostatnì nebo zvolit pohádkovou variantu Namluvil Martin Dejdar obj è : MC 199, Domácí uèitel: španìlština Program vhodný pro samouky i posluchaèe jazykových kurzù je založen na ose výuka > procvièování > zkoušení Jádrem jsou jednotlivé gramatické lekce Dále je zde výuka slovní zásoby vèetnì slovníku a výuka konverzaèní slovní zásoby a frází Obsahuje doprovodnou funkci tisk, která vám pomùže pracovat s programem i když nemáte k dispozici poèítaè obj è : MC 990,- Angliètina/Nìmèina pro samouky Dárková balení programù Lingvista Plus doplnìná o slovník Millennium (angliètina a nìmèina slovíèek) a mikrofon pro plné využití možností programu Syst požadavky: Windows 95/98/NT obj è : , MC á 795, Taxus Learning Lidé si myslí, že na jazyky nemají talent, což je omyl! Systém TAXUS Learning je založen na napodobování a zapojení jinak nevyužité pravé polokoule mozku Vytvoøením anglického prostøedí a doslovných pøekladù se nauèíte anglicky myslet, tak jak jste se nauèili svùj mateøský jazyk Angliètina 5990, Nìmèina 5990, Czech express Kurz je založen na nejnovìjší øadì uèebnic èeštiny pro cizince Czech Express 1 a Czech Express 2 nakladatelství Akropolis Uèebnice byly upraveny pro výuku pomocí poèítaèe a rozšíøeny o další cvièení Kurz je urèen zaèáteèníkùm, kteøí si chtìjí rychle osvojit základy jazyka (úroveò A1) Syst požadavky: CPU 166 MHz, 64 MB RAM, 30 MB na HDD, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP obj è : MC 1499, Bolek a Lolek Angliètina pro dìti Úspìšný kurz výuky anglického jazyka pro dìti od 5 let Obsahuje více než 60 rozlièných her, 2500 anglicky namluvených slovíèek a jednoduchých vìt Na CD najdete i barevný obrázkový slovníèek s hrou Syst: požadavky: CPU 166 MHz, 64 MB RAM, 800x600 (HiColor), Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 499, Bolek a Lolek Nìmèina pro nejmenší Program urèený k prvnímu seznámení dìtí s nìmèinou Vzhledem ke svému zpracování je mimoøádnì vhodný pro dìti již od 3 let Na dìti èeká kouzelná pohádková krajina, ve které se pøi zajímavých hrách zcela pøirozenì nauèí svá první slovíèka a vìty Syst požadavky: CPU 500 MHz, Win 9x/ME/2000/XP obj è : MC 499, Zaèínáme s èeštinou Vyjmenovaná slova Multimediální program urèený dìtem od 3 tøídy ZŠ Titul je velmi vhodný i pro dyslektiky Uèivo je zpracováno v souladu se schválenými osnovami V programu jsou použity postupnì se odkrývající motivaèní obrázky vztahující se k tématu Pøi chybné odpovìdi se objeví vhodnì zvolená nápovìda Obsahuje tiskový modul obj è : MC 199, Zaèínáme s èeštinou Mùj první slabikáø Multimediální titul vìnovaný všem pøedškoláèkùm a prvòáèkùm Program je velmi vhodný i pro dyslektiky Jednotlivá písmena jsou probírána v poøadí podle platných uèebních osnov Každé písmeno (velké i malé, tiskací i psací) je vzorovì pøedepsáno a doplnìno obrázky, básnièkou a jednoduchou hrou obj è : MC 199,

10 Katalog poèítaèových multimédií a her Výuka: ostatní Zaèínáme s vlastivìdou: Poèátky dìjin mé vlasti Multimediální interaktivní program pro zábavnou výuku vlastivìdy a dìjepisu Obsah je rozdìlen na ètyøi èásti: výuka 15 témat (dìjiny naší vlasti od pravìku až po dobu císaøe Rudolfa II ), testy, hry a encyklopedie Syst požadavky: CPU 300 MHz, 250 MB na HDD, Windows 98/ME/2000/XP, Linux, Mac OS 9 a X obj è : MC 299, TS Èeský jazyk 2 Volné pokraèování úspìšného titulu Èeský jazyk CD se tentokrát zamìøuje pøedevším na jazykové rozbory (shoda pøísudku s podmìtem, èárka ve vìtì jednoduché a v souvìtí, druhy vedlejších vìt, vìtné èleny, vìtné rozbory, podstatná a pøídavná jména, slovesa) Titul je vhodný pro základní i støední školy obj è : MC 629, TS Èeský jazyk 1 Pravopis Nejoblíbenìjší výukový titul je tu v nové verzi 2001 Obsahuje na 7000 doplòovaných jevù v 9 okruzích (vyjmenovaná slova, podstatná jména, pøídavná jména, velká písmena, druhy slov, pravopis s/z, pravopis ì, shoda pøísudku, spodoba) Urèeno pro ZŠ (2 roèník) po opakování na SŠ Velmi vhodné i pro dyslektiky Syst požadavky: Pentium, Windows 3 x/9x/me/2000 obj è : MC 629, TS Èeský jazyk 3 Diktáty Naleznete zde více než 300 diktátù ( doplòovaných jevù) Urèeno pro ZŠ od 2 tøíd až po opakování na SŠ Vhodné pro pøípravu na pøijímací zkoušky na gymnázia a ostatní SŠ Vhodné i pro dyslektiky Obsahuje procvièování i test V pøípadì pochybení je k dispozici nápovìda se zdùvodnìním probíraného jevu Syst požadavky: 486, 8 MB RAM, Windows 3 1/ 9x/2000 obj è : MC 629, BEN TIP TS Èeský jazyk 4: Zábavná mluvnice brouka Koumese Volné pokraèování øady titulù pro výuku èeského jazyka Výuková èást obsahuje uèivo od 2 tøídy ZŠ až po pøípravu na pøijímací zkoušky na SŠ, je vhodná i pro žáky se specifickými poruchami uèení Více než 300 cvièení je pøehlednì rozdìleno do 17 hlavních kategorií Syst požadavky: Pentium 100 MHz, Win 9x/2000/XP obj è : MC 799, TS Èeský jazyk 1 4 Cenovì výhodná sada programù pro komplexní výuku a procvièování uèiva èeského jazyka Obsahuje TS Èeský jazyk 1 (pravopis), TS Èeský jazyk 2 (jazykové rozbory), TS Èeský jazyk 3 (diktáty) a TS Èeský jazyk 4 (pravopisná cvièení zpestøená o dobrodružné hry) Programy jsou velmi vhodné i pro dyslektiky obj è : MC 1499, TS Komplet výukových programù pro 1 stupeò ZŠ Cenovì výhodný komplet, který je urèen pro dìti navštìvující 1 5 tøídu ZŠ Uvnitø naleznete tyto ètyøi samostatnì prodávané tituly: TS Matematika 1 4, TS Èeský jazyk 1 (Pravopis), TS Pøírodovìda 1 (Rostliny a houby) a Dìtské grafické studio obj è : MC 1499, Matematika pro prvòáèky 1 První díl z nové øady výukových programù Tento pìknì ilustrovaný titul je zpracován v souladu se schválenými osnovami Svým zpracováním odstraòuje strach a obavy, které nìkdy matematika u dìtí vzbuzuje Program je rozpracován po jednotlivých vyuèovacích hodinách a dokáže plnì zastoupit rodièe v každodenní domácí pøípravì na vyuèování Syst požadavky: Pentium, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 799, edice TS Dìtský koutek Multimediální tituly pro dìti ve vìku 3 až 9 let, které spojují grafickou formou hry, pohádky, dìtskou školièku atd Dìti se tak mohou nauèit základní pojmy, barvy, èísla i písmena Vzhledem k vìkovému zamìøení je vše ozvuèeno Syst požadavky: Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, Windows 95/98/ME/2000/XP To nejlepší pro dìti Výbìr nejzajímavìjších herních a vzdìlávacích èástí titulù edice Dìtský koutek CD je doplnìno o nìkolik èástí známých výukových titulù TS Nìmèina a TS Angliètina, díky nimž se dìti mohou nauèit nìkolik desítek slovíèek v tìchto jazycích Urèeno pro dìti ve vìku 3 8 let Syst požadavky: Pentium, 16 MB RAM, 640x480 Hi- Color, Windows 9x/ME/2000 obj è : MC 399, TS Dìtský koutek 1 629, TS Dìtský koutek 2 629, TS Dìtský koutek 3 629, TS Dìtský koutek 4: 629, Alenka a vìci kolem nás TS Dìtský koutek 5: 629, Martínkova zvíøátka TS Dìtský koutek , TS Èeský jazyk 5 Pøijímaèky CD je urèeno zejména pro žáky 7 9 roèníku, které efektivním zpùsobem pøipraví na úspìšné složení pøijímací zkoušky z èeského jazyka na všech typech støedních škol, a je také mimoøádnì vhodné k prùbìžnému opakování uèiva od 7 tøídy ZŠ Naleznete zde celkem 120 pøijímacích zkoušek obj è : MC 699, TS Èeský jazyk Cenovì zvýhodnìná kolekce nejúspìšnìjších výukových programù v ÈR Tituly Èeský jazyk I a II jsou zde zastoupeny v aktuálních verzích 2001 Syst požadavky: Pentium, 800x barev, Windows 95/98/ME/2000 (souèástí jsou i verze pro Windows 3 1) obj è : MC 1299, TS Komplet výukových programù pro 2 stupeò ZŠ Cenovì zvýhodnìný komplet výukových programù Kolekce obsahuje tìchto sedm samostatnì prodávaných titulù: Dìjepis, Zemìpis, Chemie, Biologie, Matematika + zemìpis 2, Tajemný svìt hmyzu a Sexuální výchova Syst požadavky: Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 1599, TS Matematika pro 1 4 roèník ZŠ CD je urèeno k zábavnému procvièování nejdùležitìjších èástí uèiva matematiky 1 až 4 roèníku ZŠ Kromì klasického procvièování je možné zvolit pohádkovou variantu (Zlatovláska, Snìhurka ) dítì øeší jednotlivé pøíklady, èímž pomáhá hlavnímu hrdinovi pøekonat všechny nástrahy Syst požadavky: 386, 640x480, Windows 3 x/95 obj è : MC 629, Newton 2 Unikátní interaktivní virtuální laboratoø velmi dobøe využitelná ve výuce fyziky na základních a støedních školách Umožòuje sledování funkce nìkterých mechanizmù z již vytvoøených modelù i sestavování vlastních konstrukcí Syst požadavky: CPU 100 MHz, 32 MB RAM, 65 MB na HDD, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP obj è : MC 699, podzim 2006 «13

11 Výuka ostatní Katalog poèítaèových multimédií a her Didakta: Angliètina 699, Didakta: Èeský jazyk 1 699, Didakta: Èeský jazyk 2 699, Didakta: Dìjepis 699, Didakta: Fyzika 699, Didakta: Geometrie 1 699, Didakta: Geometrie 2 699, Didakta: Matematika 699, Didakta: Pøírofopis 1 699, Didakta: Zemìpis 699, Biologie 1,2 Výukové tituly pro žáky SŠ i ZŠ 1 díl Probíraná témata: Organizace života, Životní funkce rostlin 2 díl Probíraná témata: Pokryv tìla živoèichù, Cévní soustava, Nervová soustava, Smyslové orgány, Dýchání, Osmoregulace a vyluèování, Rozmnožování Systémové požadavky: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : / MC á 699, Dìjepis 1 LANGMaster škola hrou Dìjepis pro žáky od 12 do 16 let Témata: Dìjepis vìda o dìjinách svìta, Prehistorie, Nejstarší civilizace Blízkého východu, Starovìký Egypt, Zemì moøeplavcù Kartágo, Nejstarší asijské civilizace Indie a Èína, Kultury Austrálie a Oceánie, Øecko, Øímská republika, Poèátek indiánských civilizací Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, 800x600 Hi-Color, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 699, Pøírodovìda 1, 2 Výukové tituly pro žáky ZŠ (9 12 let) 1 díl Probíraná témata: vzduch, voda na Zemi, horniny, nerosty a pùdy, fauna a flóra, èlovìk a prostøedí 2 díl Probíraná témata: krajina a její reliéf, fyzika atmosféry a klima, voda ve svìtì, pùdy a horniny, zoogeografie a fytogeografie, clovìk a jeho prostøedí Syst požadavky: Pentium, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, 800x600 Hi-Color, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : / MC á 699, Fyzika 1 (3 CD) Tituly z øady LANGMaster škola hrou 2 stupeò ZŠ Naleznete zde množství video a 3D prezentací, vzorce, tabulky, stovky cvièení, zvukové nahrávky, animace, zajímavosti 1 díl Probírané uèivo: Zpùsoby získávání informací, Svìtlo a Optická zobrazení, Síly a jejich úèinky, Práce, výkon a mechanická energie 2 díl Probírané uèivo: Èásticová stavba látek, Pøemìny energie pøi tepelných dìjích, Elektrické pole, Obvody stejnosmìrného proudu, Magnetické pole, Výroba a pøenos elektrické energie Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, Windows 9x/ME/2000/XP Fyzika 1 (3 CD) 699, Fyzika 2 699, Matematika 1 (9 12 let) Další titul z øady LANGMaster škola hrou Na 3 CD naleznete program pro výuku matematiky od 4 do 6 tøídy ZŠ, celkem 53 probíraných témat CD dále obsahují videosekvence a animace, zvukové nahrávky, úlohy, životopisy, definice, kalkulaèku, poznámkový blok Syst požadavky: Pentium, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, 800x600 Hi-Color, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 699, Matematika 2 (9 12 let) Titul z øady LANGMaster škola hrou Na 3 CD naleznete program pro výuku matematiky od 4 do 6 tøídy ZŠ Program obsahuje videosekvence a animace, zvukové nahrávky, úlohy, definice Probíraná témata: Pøirozená èísla, Zlomky, Desetinná èísla, Celá èísla, Mnohoúhelníky a jejich vlastnosti, Obsah mnohoúhelníkù, Hranoly Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 699, Matematika 1, 2 (12 16 let) Tituly z øady LANGMaster škola hrou pro výuku matematiky (2 stupeò ZŠ) Obsahují videosekvence a animace, zvukové nahrávky, interaktivní cvièení 1 díl Probíraná témata: racionální èísla, procenta, algebraické výrazy, funkce, lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé, úhly v kružnici 2 díl Probíraná témata: Mocniny, Odmocniny, Algebraické výrazy, Lineární funkce, Pythagorova vìta, Kružnice a kruh, Pravidelný mnohoúhelník, Mnohostìny Syst požadavky: Pentium, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, 800x600 Hi-Color, Windows 9x/ME/2000/XP Matemetika 1 (12 16 let) 699, Matemetika 2 (12 16 let) 699, 14» podzim 2006 Dobrodružství poznání (4 CD) Unikátní interaktivní výukový titul z edice Škola hrou založený na 3D animacích, videonahrávkách, namluvených komentáøích, interaktivních mapách, tabulkách a textových informacích doplnìných o celou øadu cvièení Tento první titul obsahuje: Planeta zemì (zemìpis), Èlovìk (biologie) a Vìda a technika (fyzika) Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 699, Chemie 1 (3 CD) Titul z øady škola hrou Bohatý výukový materiál je vhodný pro 2 stupeò ZŠ, množství video, 2D a 3D prezentací, chemické modely, tabulka prvkù, stovky cvièení, více než 800 barevných fotografií, obrázkù, životopisy a zajímavosti Probírané uèivo: Látky a jejich pøemìna, Atomy a molekuly, Vodné roztoky Syst požadavky: P 166, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, 800x600 Hi-Color, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 699, Vìdomosti v hrsti Cenovì zvýhodnìná kolekce 6 titulù z øady LANGMaster škola hrou Balík obsahuje tituly: Dobrodružství poznání, Matematika 1 (9 12 let), Matematika 1 (12 16 let), Fyzika 1, Chemie 1, Biologie 2 Syst požadavky: Pentium, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, 800x600 Hi-Color, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 1999, Dobrodružství poznání 2 Kolekce tøí titulù z øady LANGMaster škola hrou: Matematika 2 (12 16 let), Biologie 1 (12 16 let), Pøírodovìda 1 (9 12 let) Dokonalé obrázky, trojrozmìrné animace, videonahrávky, stovky interaktivních úloh a nejen to umožòuje osvojit si látku neobvykle rychle a efektivnì Tento titul je urèen žákùm ZŠ, SŠ a gymnázií Systémové požadavky: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 1599, Chemie 2 Titul z øady LANGMaster škola hrou Program pro výuku chemie pro žáky od 12 do 16 let Videosekvence, 2D a 3D prezentace, interaktivní cvièení, chemické modely Probíraná témata: Kyslíkaté kyseliny, Bezkyslíkaté kyseliny, Hydroxidy, Pøíprava solí, Vlastnosti solí, Vápencové horniny, Nerosty ze zemské kùry Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 699, Vìdomosti v hrsti 2 Cenovì zvýhodnìná kolekce vybraných titulù z øady LANGMaster škola hrou Balení obsahuje: Dìjepis 1 (12 16 let), Fyzika 2 (12 16 let), Chemie 2 (12 16 let), Matematika 2 (9 12 let), Pøírodovìda 2 (9 12 let) a Zemìpis 1 (12 16 let) Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, 800x600 Hi-Color, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 1999,

12 Katalog poèítaèových multimédií a her Výuka ostatní Zemìpis 1, 2 Tituly z øady LANGMaster škola hrou pro výuku zemìpisu pro žáky od 12 do 16 let doplnìné o videosekvence, zvukové nahrávky, interaktivní cvièení, barevné vyobrazení a ilustrace, mapy 1 díl Probíraná témata: Zemì: malá èásteèka ve vesmíru, Co se odehrává v atmosféøe?, Voda na Zemi, Mìnící se tváø Zemì, Život na Zemi 2 díl Probíraná témata: Životní prostøedí Afriky, Oblasti Afriky, Fyzický zemìpis Severní a Jižní Ameriky, Obyvatelstvo Ameriky, Seznámení s Austrálií, Oceánií a Antarktidou Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 150 MB na HDD, 800x600 Hi-Color, Windows 9x/ME/2000/XP Zemìpis 1 699, Zemìpis 2 699, Matematika 1 (Chytré dítì) Další titul z øady Chytré dítì zamìøený tentokrát na matematiku pro nejmenší Dìti se seznámí se základními pojmy, základními poèetními operacemi, uèí se také logicky myslet a samostatnì pracovat CD zabírá látku od prvních krùèkù po požadavky 1 a 2 tøíd ZŠ Syst požadavky: Pentium 133 MHz, 32 MB RAM, Windows 9x/ME/NT/XP obj è : MC 370, Èeský jazyk (PON Škola) 14 výukových programù pro žáky od 2 roèníkù ZŠ (Trampoty s hláskami ú,ù, Tvrdé a mìkké souhlásky, Spodoba znìlosti, Abeceda, Vlastní jména, Vyjmenovaná slova, Slovní druhy, Pøedpony a pøedložky, Trampoty se slovy, Podstatná jména, Shoda pøísudku s podmìtem, Pøídavná jména, Zájmena, Shrnutí uèiva) Syst požadavky: Windows 95/XP obj è : MC 499, Chytré dítì Toto CD podporuje psychický vývoj dìtí, usnadòuje formou hry pøípravu dítìte na školu a pomáhá zvládnout první úlohy ve škole Obsahuje hry k rozvoji vnímání, pamìti, myšlení a øeèi vhodné pro všechny pøedškolní dìti jako prevence a odstranìní vývojových poruch (dyslexie, dyskalkulie ) Titul vznikl za spolupráce s odborníky (dìtský a klinický psycholog, logoped) Syst požadavky: 800x600 Hi-Color, Windows 95 obj è : MC 499, Matematika CD-ROM vysvìtluje matematické pojmy a postupy v textech, nákresech a v mnoha animacích Stejnì jako pøedešlé tituly vede dìti k pøemýšlení a objevování Dùraz je kladen na geometrii, která slouží k vytváøení pøedstavivosti a tvoøivosti Koncepce všech titulù Chytré dítì smìøuje k bezproblémovému zvládnutí matematiky na druhém stupni i v dalším studiu Syst požadavky: Windows 98/2000/XP obj è : MC 495, Alík: mùj první slabikáø Multimediální titul pro dìti od 5 do 8 let V první èásti se dìti seznámí s písmenky U každého z nich je vyobrazení, obrázky zaèínající zvoleným písmenem, legraèní básnièky Ve druhé èáti si mohou své znalosti procvièit v osmi hrách CD je plné vtipných animací Syst požadavky: Pentium 100, 16 MB RAM, Windows 95/98/ME/2000 obj è : MC 499, Alík: veselá matematika Tento titul je urèen všem školáèkùm nižších roèníkù (zejména žákùm 1 až 3 tøíd ZŠ), kteøí se chtìjí procvièit a zdokonalit v matematice V osmi rùzných hrách se dìti procvièí ve sèítání, odèítání, násobení, dìlení a porovnávání èísel podle velikosti Titul také obsahuje pracovní sešit plný pøíkladù Syst požadavky: Pentium, Windows 95/98/ME/2000 obj è : MC 499, Než zaène matematika Titul rozvíjí dovednosti, ve kterých se vytváøí a upevòují základy matematického poznání Je úèinnou pomùckou a vhodným úvodem do matematiky v 1 tøídì, vytváøí podmínky pro pochopení slovních úloh a podporuje zájem dìtí o pøedmìt Pomáhá vèas rozpoznat specifické poruchy poèítání - vývojovou diskalkulii Syst požadavky: CPU 133 MHz, 32 MB RAM, Windows 95/98/2000/XP obj è : MC 495, Naslouchej a hrej si Titul z øady Chytré dítì vìnovaný cvièení sluchové pamìti a diferenciaci zvukù Obsahuje úlohy, ve kterých jsou desítky zvukù doprovázených obrázky a velké množství melodií Urèeno dìtem od 3 do 7 let a obtížnìjší úlohy pak dìtem od 7 do 12 let Vhodné pro dìti s poruchami uèení, jejich rodièe a logopedy Syst požadavky: Pentium 133 MHz, 32 MB RAM, Windows 95/98/2000/XP obj è : MC 495, Matematika 2+3 Titul z øady Chytré dítì urèený pro 2 a 3 tøídu ZŠ CD je založeno na novém pøístupu k výuce, výchovì k tvoøivosti a samostatné práci Dùraz je kladen na geometrii, která byla na poèátku rùzných vìd a èinností Uèitel Bajtík látku vysvìtluje ve vìtším rozsahu, než jsou školní osnovy Procvièování je øešeno hravou formu Syst požadavky: Pentium 166, Windows 95 a vyšší obj è : MC 499, Slabikáø multimediální uèebnice ètení Titul je urèen všem dìtem, které rychle s jeho pomocí zvládnou ètení Program je vhodný i pro dìti s vývojovými poruchami uèení díky vhodné metodice, množství obrázkù a kompletnímu ozvuèení slov i písmen Syst požadavky: Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 499, Vlastík Program je zamìøen na poznávání historie naší zemì od pøíchodu prvních obyvatel až po vznik ÈR Se základním uèivem jsou propojeny odkazy na mapy, historické postavy, umìlecké slohy Rozsáhlá procvièovací a testovací èást provìøí získané znalosti, stejnì jako øada didaktických her Urèeno pro 4 a 5 roèník ZŠ Syst požadavky: Windows 9x/ME/NT/2000/XP obj è : MC 490,- Èeský jazyk: pøijímací zkoušky na SŠ 40 variant písemných prací Každá obsahuje doplòovací cvièení, korektury textu, úlohy z jazyka (hláskosloví, tvarosloví, skladba, sloh, slovní zásoba) a z literatury Program umožòuje též tisk zadání pro žáky a správných øešení pro uèitele Datum vydání 10 11/04 Syst požadavky: Windows 9x/ME/NT/2000/XP obj è : MC 590,- Alík: než pùjdu do školy Tento multimediální titul je souborem výukových her a poznávacích aktivit, které jsou zamìøeny na osvojení základních znalostí, potøebných pro zaèátek školních let dítìte (4 až 7 let) Dìti se nauèí barvy, tvary, èísla, logické závislosti a další A zároveò se budou bavit u her, ve kterých si své znalosti procvièí Syst požadavky: P-100, 16 MB RAM, Win 9x/2000/ME obj è : MC 499, Písnièky z 1 A 42 lidových písní vybraných a upravených pro první tøídy ZŠ Všechny písnièky jsou doplnìny jednoduchými doprovody v klasické úpravì Pøi pøehrávání lze volit tempo, hlasitost Lze vytisknout notové partitury nebo pouze texty s akordy Export do MIDI Syst požadavky: Pentium, 16 MB RAM, Windows 98/ ME/NT/2000/XP obj è : MC 389, podzim 2006 «15

13 Výuka ostatní Celá rodina milionáøem Tituly vhodnì spojují vzdìlávání se zábavou Formou podobnou TV soutìžím si lze procvièit rùzné znalosti Otázky jsou voleny v souladu s platnými školními osnovami a odpovídají jejich požadavkùm Syst požadavky: Windows 95/98/Me/2000 Katalog poèítaèových multimédií a her Všeobecný pøehled 629, Dìjepis 629, Autoškola: Pohodlnì ke zkouškám CD obsahuje komplexní pøehled uèiva probíraného v autoškolách rozdìlený na nìkolik hlavních kapitol: Ovládání a údržba vozidla, Teorie a zásady bezpeèné jízdy, Pøedpisy o provozu vozidel, Zdravotnická pøíprava, Opakování a pøezkoušení Aktualizace 8/05 Syst požadavky: 486, Windows 98/ME/2000/XP obj è : MC 690, Multimediální pøíruèka pro každého Moderní výukové programy, které pomáhají získat znalosti a dovednosti pro úspìšnou práci s aplikacemi balíku MS Office Syst požadavky: Windows 9x/Me/NT/ Access , Excel , Excel , Word , Word , Rostliny kolem nás CD-ROM obsahuje elektronický herbáø rostlin planých i pìstovaných Zahrnuje pøes 570 druhù rostlin, zobrazených na více než 2500 fotografiích a opatøených základním popisem Rostliny jsou rozdìleny do kategorií Lze je tøídit podle èeledí, èi vyhledávat podle barvy kvìtù, doby kvìtu, stanovištì apod Je vhodnou pomùckou pro výuku pøírodopisu na ZŠ, gymnáziích, SOŠ apod Syst požadavky: Windows 98/2000/XP obj è : MC 490, Autoškola pro všechny Multimediální titul, který budoucí adepty silnièního provozu, pøipraví ke zkouškám Souèasným øidièùm osvìží a vyloží pravidla, znaèky a køižovatky tak, aby zbyteènì nepøicházeli o body v novém bodovém systému Øidièe/podnikatele pøezkouší a výpis testu si lze uložit jako doklad o pravidelném školení obj è : MC 349, Word 2002 interaktivní výuka Výukový program urèený všem, kteøí se chtìjí nauèit pracovat s oblíbeným textovým editorem Je možné jej použít i pro starší verzi Word 2000 Program obsahuje množství textu doplnìného o obrazovky, videosekvence, závìreèná kapitola obsahuje pøíklady k procvièení probrané látky Syst požadavky: Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 499, 16» podzim 2006 Obsluha PC snadno a rychle: Windows XP multimediální uèebnice Uèebnice vás seznámí se základními poèítaèovými pojmy a s prací v operaèním systému Windows XP (lze však použít i pro starší verze) Pro pokroèilejší uživatele mùže sloužit jako referenèní pøíruèka (rejstøík, fulltextové vyhledávání) Syst požadavky: Windows 9x/ME/NT/2000/XP obj è : MC 499, Word a Excel v pøíkladech Od psaní dopisù po hromadnou korespondenci, od tabulek, grafù a výpoètù po kontingenèní tabulky Vysoce interaktivní program nutí studenta procházet pøíklady aktivnì, krok za krokem Výuka je mnohem efektivnìjší než u statických systémù elektronického vzdìlávání Syst požadavky: Windows 9x/ME/NT/2000/XP obj è : MC 490,- PowerPoint a Access v pøíkladech Volné pokraèování programu Word a Excel v pøíkladech Liší se zejména tím, že pøíklady jsou podle potøeby prokládány výkladovými úseky formou videoukázek Ihned po skonèení výkladu je student nucen k aktivní práci a vyloženou látku si na pøíkladu vyzkouší Syst požadavky: Windows 98/2000/XP obj è : MC 490, Zábavná èeština v ZOO Multimediální výuka èeského jazyka Samotné uèení probíhá v patnácti pavilonech zoologické zahrady, kde je pro nemoc zavøeno Úkolem je získat pro nemocná zvíøátka léky, které dìti dostanou po správném vyøešení úkolu Úkoly jsou urèeny pro ZŠ od 2 do 6 tøídy a jsou vytvoøeny dle osnov vydaných ministerstvem školství Urèen jako vhodná mimoškolní uèební pomùcka obj è : MC 499, Diktáty s piráty CD volnì navazuje na titul Zábavná èeština v ZOO a rozšiøuje možnosti procvièování pravopisných jevù èeského jazyka formou diktátù Úkoly jsou pøipraveny pro dìti od 2 do 7 tøídy ZŠ, právì tak, jak je dìti ve škole probírají CD-ROM je plný nádherných ilustrací, humorných animací a vtipných zvukových efektù Procvièování diktátù na pirátském ostrovì si dìti urèitì oblíbí obj è : MC 499, Výuka MS Wordu Výukový program, s jehož pomocí lehce pochopíte základní funkce souèasných nejznámìjších textových editorù na našem trhu (Microsoft Word 2000 a 2003, OpenOffice Org Writer 1 1 2) Výuka každého modulu je rozdìlena na 18 lekcí doprovázených srozumitelným doprovodným textem, vysvìtlujícími obrázky, animacemi s vysvìtlivkami a komentáøem a cvièeními Jednoduché intuitivní ovládání obj è : MC 699, Excel 2002: multimediální uèebnice Multimediální uèebnice zamìøená na zvládnutí práce s oblíbeným tabulkovým procesorem Excel 2002, lze však také využít i pro starší verze 2000 a 97 Množství námìtù a trikù zde nalezne i zkušenìjší uživatel Syst požadavky: Windows 9x/ME/NT/2000/XP obj è : MC 499, Matematika: pøíprava k pøijímacím zkouškám na SŠ Titul je urèen žákùm 9 tøíd ZŠ, kteøí se pøipravují na pøijímací zkoušky z matematiky Mùže však pomoci i uèitelùm jako inspirace Obsahuje 100 variant písemných prací, jejich vyøešené podoby a vyhodnocení Každá varianta se skládá z úloh rùzné obtížnosti Syst požadavky: Windows 9x/ME/NT/2000/XP obj è : MC 298, Matematika na Divokém Západì Multimediální výukový titul pro dìti od 2 tøídy ZŠ Sèítání a odèítání, násobení a dìlení, orientace na èíselné ose a také pøevádìní a porovnávání jednotek v oborech celých, záporných, desetinných èísel a zlomkù Dìj je zasazen v prostøedí Divokého západu, kde se dìti snaží získat všechny díly ukradeného totemu obj è : MC 499, Edison Tento program pøináší jedineèné prostøedí pro výuku elektrotechniky Uèitelé i žáci mohou vytváøet virtuální elektrické obvody s využitím množství fotorealistických komponent Edison také kromì 3D modelu automaticky pøipravuje schémata zapojení daného obvodu pomocí standardních schematických znaèek Syst požadavky: Pentium 100 MHz, Windows 9x/ME/ NT/2000/XP obj è : MC 899,

14 Výuka ostatní/shareware a freeware Støedoškolská matematika Tato interaktivní aplikace obsahuje látku v rozsahu výuky matematiky na støedních školách doplnìnou o struènou historii matematiky Aplikace obsahuje celou øadu doprovodných ukázek, obrázkù, grafù, pøíkladù Všechny texty lze vytisknout Jednoduché intuitivní ovládání Syst požadavky: 386 DX, 4 MB RAM, Windows 3 x/95, 640x barev Katalog poèítaèových multimédií a her Dynamická geometrie Program slouží k snadné simulaci geometrických konstrukcí v rovinì èi v prostoru Konstrukce na obrazovce jsou, na rozdíl od papírových konstrukcí, dynamické To znamená, že lze pøemístit nìjaký bod (napø vrchol trojúhelníku) a celá konstrukce (napø kružnice vepsané tomuto trojúhelníku) se automaticky pøekreslí tak, aby respektovala provedenou zmìnu Vhodné pro ZŠ i SŠ Syst požadavky: Windows 98/2000/XP obj è : MC 960, obj è : MC 590, Bioscopia Divuplný svìt biologie ožívá ve fantastické výukové adventuøe plné hádanek, experimentù a fenoménù Trojrozmìrné animace, fantastická tajemství Probírané oblasti: antropologie, bunìèná biologie, genetika, zoologie, botanika Urèeno dìtem od 12 let Syst požadavky: PC: Pentium II, SVGA, Windows 9x/ ME/2000/XP; Mac: imac/power PC, MacOS 8 5 a vyšší Geographicus Další z øady výukových adventur Dozvíte se množství informací o naší planetì a její geografii Urèeno dìtem od 12 let a všem zájemcùm o danou problematiku Syst požadavky: Pentium III 450 MHz, 64 MB RAM, 100 MB na HDD, Windows 98SE/ME/2000/XP obj è : MC 995, obj è : MC 995, Chemicus Kombinace vìdomostí z chemie na nejvyšší úrovni s napínavou výukovou adventurou Svìt slouèenin a vzoreèkù tak ožívá ve fantastické adventuøe plné chemických rébusù Probírané oblasti: elektrochemie, organická chemie, látky a jejich vlastnosti, látky a pøemìna látek, stavba atomu, hydroxidy Urèeno dìtem od 12 let Syst požadavky: Pentium II, 32 MB RAM, SVGA, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 995, Physicus: Návrat Pokraèování nejúspìšnìjšího titulu z øady výukových adventur Navštivte znovu svìt pøírodních zákonù plný fyzikálních rébusù a fenoménù (dozvíte se napø: jak funguje transformátor a Gaigerùv poèítaè, jak je vlastnì velký atom nebo jaký je rozdíl mezi ozvìnou a dozvukem) Urèeno mládeži od 12 let a pro dospìlé Syst požadavky: Pentium III 450 MHz, 64 MB RAM, 100 MB na HDD, Windows 98SE/ME/2000/XP obj è : MC 995, Physikus Svìt pøírodních zákonù ožívá ve fantastické výukové adventuøe plné fyzikálních rébusù a fenoménù Trojrozmìrné animace, fantastická tajemství Optika, akustika, termodynamika, mechanika Urèeno dìtem od 12 let, ale i všem ostatním zájemcùm o fyziku Syst požadavky: PC: Pentium II, SVGA, Windows 9x/ ME/2000/XP; Mac: imac/power PC, MacOS 8 5 a vyšší obj è : MC 995, Mathica Výuková adventura s horrorovou, nervy drásající atmosférou Místo vzoreèkù a pouèek dozvíte o zajímavých matematických fenoménech (napø: co je to èínský tangram, jak se dá poslepu dostat z labyrintu nebo jak zajímavé mùže být pokládání parket) Urèeno mládeži od 12 let a pro dospìlé Syst požadavky: Pentium III 450 MHz, 64 MB RAM, 25 MB na HDD, Windows 98SE/ME/2000/XP obj è : MC 995, Psaní všemi deseti 7 2 Titul slouží k výuce rychlého a pøesného psaní na klávesnici Odbornì zpracované texty autorkou knih Technika administrativy, lekce èlenìné na hmaty, celá slova, složité vìty a souvislý text, možnost použití vlastních textù, podpora èeské, anglické a nìmecké klávesnice, vytvoøeno podle metodiky ministerstva školství v souladu s mezinárodními pravidly INTERSTENO Syst požadavky: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP obj è : MC 490, Deseti prsty Výukový program pro psaní na klávesnici Obsahuje více než 50 rozsáhlých výukových lekcí, metronom usmìròující váš rytmus, test rychlosti opisování podle školních pravidel,ètyøi výukové hry, podporu obou druhù èeských klávesnic qwerty i qwertz Syst požadavky: CPU 90 MHz, 32 MB RAM, 5 MB na HDD, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP obj è : MC 499, Pøírodovìda živoèichové, rostliny a houby ÈR Kolekce tøí CD, která vás podrobným a názorným zpùsobem seznámí s houbami, rostlinami a živoèichy žijícími na území ÈR Výuku zpøíjemní hry, bohatì ilustrované pracovní listy a encyklopedie Syst požadavky: CPU 300 MHz, 32 MB RAM, Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X obj è : MC 999, Pøírodovìda cizokrajní živoèichové a rostliny Volnì pokraèování titulu TS Pøírodovìda Obsahuje 500 interaktivních výukových obrazovek a 240 obrazovek s úkoly, které jsou rozdìleny do 14 kapitol, jejichž cílem je provìøit a upevnit získané znalosti dìtí Syst požadavky: CPU 300 MHz, 32 MB RAM, Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X obj è : MC 499, Botanika vybrané èeledi dvoudìložných rostlin Titul pro výuku pøírodopisu a biologie Obsahuje 606 interaktivních obrazovek a 336 obrazovek s úkoly, které jsou rozdìleny do 12 kapitol Významnou souèástí titulu je encyklopedie Syst požadavky: CPU 300 MHz, 32 MB RAM, Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X obj è : MC 599, 101: Internet pro každého Vyhledávání a prohlížení internetových stránek, úèinìjší zabezpeèení poèítaèe, více komunikace s pøáteli, to vše bude mnohem snažší s touto kolekcí freewarových a sharewarových programù Naleznete zde množství webových prohlížeèù, komunikaèních programù, bezpeènostních aplikací, HTML editorù, downloaderù obj è : MC 399, 101: Software pro digitální fotoaparáty Kolekce freewarových a sharewarových programù pro všechny, kteøí pracují s digitálním fotoaparátem Naleznete zde fotoalba, prohlížeèe, programy pro úpavu fotografií a další Syst požadavky: CPU 300MHz, 32MB RAM, Windows 98 nebo vyšší obj è : MC 399, 101: Karetní hry Kolekce freewarových a sharewarových her Zahrát si mùžete pasiáns èi solitaire všeho druhu, blackjack, poker, whist, bridge, kanastu, voko, ètyøku, ferbl, mariáš, nebo jen kvarteta Protihráèem mùže být poèítaè nebo i protinožec pøipojený na opaèné stranì zemìkoule k Internetu Syst požadavky: Pentium, Windows 95 nebo vyšší obj è : MC 399, podzim 2006 «17

15 Shareware a freeware / Dìtské Katalog poèítaèových multimédií a her 101: Film a video Pøehrávání videosouborù, jejich zpracování a pøehledná evidence na PC, to vše bude mnohem snažší s touto kolekcí freewarových a sharewarových programù Výbìr aplikací je urèen pro majitele osobních poèítaèù, kteøí nevystaèí jen s bìžnými souèástmi operaèního systému a náhodnì získanými programy Syst požadavky: CPU 300 MHz, 32 MB RAM, Windows 98 nebo vyšší obj è : MC 399, 101: Hudba a zvuk Snadné pøehrávání audiosouborù, jejich zpracování a pøehledná evidence na PC, to vše naleznete na tomto CD plném freewarových a sharewarových programù Výbìr aplikací je urèen pro majitele osobních poèítaèù, kteøí nevystaèí jen s bìžnými souèástmi operaèního systému a náhodnì získanými programy Syst požadavky: CPU 300 MHz, 32 MB RAM, Windows 98 nebo vyšší obj è : MC 399, Herní kolekce Výbìry sharewarových a freewarových her z rùzných herních žánrù Syst požadavky: Pentium, Windows 9x/ Hry nového milénia 349, Hry pro celou rodinu 349, Nejlepší hry 349, Hry , 12 OKO Elektronická podoba 12 nejúspìšnìjších titulù (Naši savci, Naši motýli, Z ptaèí øíše, Naše houby, Èeské hrady, Èeské erby, Hlavní mìsta Evropy a další) z edice OKO vydavatelství Albatros Doplnìno o animované hlavolamy Jednoduché ovládání Syst požadavky: P-60, 16MB RAM, 800x barev, Windows : Logické hry Tento výbìr freewarových a sharewarových her provìøí pøedevším vaše kombinaèní schopnosti, schopnost rychlého úsudku a také váš smysl pro orientaci Naleznete zde sto a jednu hru (akèní, deskové, hlavolamy a další a další variace na nejrùznìjší známé hry jako je tøeba Logik, Tetris nebo hledání min) Syst požadavky: Pentium, Windows 95 nebo vyšší obj è : MC 399, 101: Závodní hry Kolekce freewarových a sharewarových her Vzhledem k velmi kvalitnímu a rozsáhlému zpracování jízdních simulátorù toto CD neobsahuje obvyklých 101 her, zato však nabízí vzrušující jízdu na motocyklu, v monopostu èi ve špièkovém voze GT na rùzných tratích a terénech Syst požadavky: CPU 300 MHz, 32 MB RAM, Windows 98 nebo vyšší obj è : MC 399, Hlavní mìsta svìta Populárnì nauèné a souèasnì zábavné CD vytvoøené podle mimoøádnì úspìšných miniencyklopedií OKO Hlavní mìsta Evropy a Hlavní mìsta svìta Naleznete zde podrobné geografické údaje, fotogalerii, 3D modely urèujících staveb, typickou hudbu, zábavné kvízy, test Fulltextové vyhledávání, tisk údajù Syst požadavky: Pentium 233 MHz, 64 MB RAM, Windows 98/XP obj è : MC 399, 12 OKO podruhé Další výbìr oblíbených titulù z edice OKO (Ryby našich vod, Moøská fauna a flora, Rostliny známé neznámé, Indiánskou stezkou, Heraldika, Vlajky a znaky celého svìta, Dìjiny mìstské dopravy, Letadla èeskoslovenských pilotù I a II, Jak se lidé dorozumívali, Cesty ke hvìzdám, Malý prùvodce olympijským sportem, Abraka dabra) Jednoduché ovládání Syst požadavky: Pentium 200 MHz, Windows 95/98 obj è : MC 595, obj è : MC 595, 18» podzim OKO do tøetice Již tøetí série dvanácti oblíbených titulù z edice OKO v elektronické podobì (Naše souhvìzdí, Naše jedovaté rostliny, Jak rostliny cestují, Náš les, Naše nerostné bohatství, Svìt na kolejích, Lodi vèera, dnes a zítra, Hudební nástroje, Divotvorné krabièky, Malá tábornická encyklopedie, Energie, Dnes vaøím já) Syst požadavky: Pentium 300 MHz, 32 MB RAM, Windows 98 a vyšší obj è : MC 595, Logické hádanky a úkoly Tento titul je zamìøený na rozvoj úsudku, kombinaèních logických schopností dìtí Všechny úkoly jsou zadávány kreslenou formou a mluveným slovem Obsahuje dvì verze pro pøedškoláky a malé školáky CD namluvila paní Naïa Konvalinková Syst požadavky: CPU 300 MHz, 32 MB RAM, 800x600 (HiColor), Windows 98/ME/2000/XP, Linux, Mac OS 9 a X obj è : MC 499, Hrajeme si s Krtkem Zavítejte i vy do svìta vytvoøeného na základì pøíbìhu Zdeòka Milera Jak Krtek uzdravil myšku Dìti pomohou Krtkovi zachránit myšku a vydají se s ním na cestu po zemìkouli, pøi které se nauèí zacházet s klávesnicí, ovládat myš, poznávat kvìtiny, hudební nástroje nebo vlajky státù, mohou si zasoutìžit s rodièi i kamarády Syst požadavky: Pentium 200, 32 MB RAM, Win 95/98 obj è : MC 699, Kvízová horeèka: Èeská republika Kvízová hra pro celou rodinu, celkem 1500 otázek (pøíroda, zemìpis, dìjiny, osobnosti, umìní) seøazených od nejsnazších po nejsložitìjší Pro všechny øešitele je k dispozici Listina vítìzù a První pomoc Syst požadavky: Pentium 200 MHz, Windows 95 obj è : MC 399, Rozum do kapsy: rozšíøená verze Encyklopedie vychází podruhé v dvojnásob rozšíøené elektronické podobì Vedle informací ze školních pøedmìtù CD obsahuje atlas souhvìzdí, èeské a evropské dìjiny v datech, ukázky i kompletní díla klasické literatury a doporuèené školní èetby a mnoho dalšího Syst požadavky: Pentium 200 MHz, Windows 95 obj è : MC 995, Kvízová horeèka: Evropa Kvízová hra pro celou rodinu, celkem 2000 otázek (pøíroda, zemìpis, dìjiny, osobnosti, umìní, sport) seøazených od nejsnazších po nejsložitìjší Dále zde naleznete Putování po Evropì se slepou mapou a poznávací hru pro bystré hlavy Syst požadavky: Pentium 200 MHz, 32 MB RAM, grafická karta 8 MB RAM, Windows 95 a vyšší obj è : MC 399, Hrajeme si s ko aty Animovaná dobrodružná cesta pro všechny dìti s fantazií plná interaktivních her, animací, kvízù a zábavy Tøi ko ata známá z knížek a televizního veèerníèku se vydávají na výlet, èeká je nejedno dobrodružství Syst požadavky: CPU 400 MHz, 64 MB RAM, Windows 98/2000/XP obj è : MC 499, Veselá Rexíkova mateøská školka Titul je urèen nejmenším dìtem Obsahuje 7 zajímavých her (Vláèek, Mluvící omalovánky, Mizející hraèky, Pexeso, Skládaèky ), které podporují prùbìh pøedškolní výchovy, stimulují rozvoj psychiky a tvùrèí myšlení Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM, SVGA 1 MB RAM, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 499,

16 Dìtské Katalog poèítaèových multimédií a her Hádanky & Hlavolamy Chytrost nejsou žádné èáry, každý hlavolam je v podstatì snadný úkol, ale nedá se øešit pøímoèaøe zpùsobem, jaký se nabízí na první pohled O vlastní vytrvalosti a dùvtipu se mùžete pøesvìdèit pøi øešení úloh na tomto CD Naleznete zde logických hádanek, animovaných hlavolamù a šachových úloh Syst požadavky: Pentium 166 MHz, Windows 95 obj è : MC 299, Sluníèko Toto CD je urèeno pro dìti ve vìku od 3 do 6 let a klade si za cíl seznámit je se základními dovednostmi: vlastnosti vìcí, barvy, tvary, zvíøata, písmena, poèítání, hodiny K ovládání není zapotøebí žádná znalost poèítaèe pouze myš Dítì je vedeno hlasovým doprovodem Syst požadavky: 486, 8 MB RAM, Windows 3 x/95 Všeználek to ví Výukové CD pro dìti od 3 do 7 let nabízí všem malým zvìdavcùm možnost dozvìdìt a nauèit se nìco nového, ale také pobavit se a vyzkoušet si své znalosti v pøipravených hrách CD je rozdìleno na 9 èástí: Slabikáø, Matematika, Kalendáø, Hodiny, Barvy, Tvary, Lidské tìlo, Omalovánky a Hry Syst požadavky: Pentium 100 MHz, Win 9x/2000/XP obj è : MC 499, Rexík a poklad pirátù Dobrodružná hra pro dìti s nìkolika dìjovými liniemi odehrávající se v rozmanité scenérii tropického ostrova Obsahuje množství her (zruènostní i logické), bohatì oživené postavy, filmové úryvky, více než 30 barevných panelù, spousta humoru a dobré zábavy Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM, SVGA 1 MB RAM, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 499, Alík: Pojï si hrát CD obsahuje hry pro rozvoj dìtské tvoøivosti, hudebních vloh, logického myšlení, pamìti a rozhodovacích schopností Dìti mohou rozvíjet svou fantazii a skládat si vlastní melodie, malovat a vybarvovat obrázky Dále se mohou pobavit pøi skládaèkách, obrázkových kostkách, zahrát si oblíbená pexesa èi obrázkový tetris Titul je vhodný pro dìti od 4 do 12 let Syst požadavky: Pentium 100 MHz, Win 9x/ME/2000/XP obj è : MC 570, obj è : MC 499, Dobrodružná cesta strýèka Alberta Istanbul, Francie, Zanzibar, Amazonie, Borneo To jsou jen nìkteré z mnoha zastávek strýèka Alberta Dìti se na své cestì okolo svìta ponoøí do dobrodružné výukové hry spojující v sobì akci, pøemýšlení a experimentování Syst požadavky: Pentium 150 MHz, 32 MB RAM, SVGA, Windows 9x/2000/XP, imac/g3, MacOS 7 5 a vyšší obj è : MC 995, Kouzelné album strýèka Alberta Úkolem dìtí je objevovat skryté stopy, øešit záhady a rébusy pøedevším si však procvièí pamì, logický úsudek, kombinatoriku, intuici a všeobecnou šikovnost a zdokonalí se v technických a pøírodovìdných pojmech Syst požadavky: Pentium 150 MHz, 32 MB RAM, SVGA, Windows 9x/2000/XP, imac/g3, MacOS 7 5 a vyšší obj è : MC 995, Malá módní návrháøka CD-ROM urèený všem malým sleènám (6 14 let), které se zajímají o módu a rády by samy tvoøily své vlastní módní kolekce Pro modelky lze navrhovat originální modely, libovolnì tvoøené z nìkolika set kusù obleèení K dispozici je také množství rùzných exteriérù a interiérù pro módní pøehlídky Všechny módní kreace lze ukládat do alba i tisknout na tiskárnì Pro více zábavy obsahuje titul také pexesa s tváøemi modelek obj è : MC 499, Mykropolis V této výukové adventuøe si poøádnì procvièíte svou pamì, kombinatoriku, logický úsudek, postøeh, rychlé rozhodování a inteligenci Udìlejte cokoli, aby se vám podaøilo úspìšnì se dostat k cíli Nehledejte jedno správné øešení, žádné totiž neexistuje Každá úloha má nìkolik rùzných zpùsobù, jak ji vyøešit Budeš muset zapojit fantazii a poøádnì potrápit mozkové závity Pro dìti od 8 let obj è : MC 795, Tajemství hlavolamù CD-ROM obsahuje animované hlavolamy, na kterých si mùžete procvièit logické uvažování, dùvtip i pamì Naleznete zde labyrinty, matematické hlavolamy, hlavolamy se sirkami, skládání tvarù Urèeno všem zájemcùm od 9 let Syst požadavky: CPU 400 MHz, 64 MB RAM, Windows 98/2000/XP obj è : MC 299, Tajuplný ostrov strýèka Alberta Strýèek Albert ztroskotal na pustém ostrovì Dìti budou muset prozkoumat každý kousíèek ostrova a zapojit všechny své schopnosti a použít školské i právì získávané vìdomosti, aby mohly dál listovat albem Syst požadavky: Pentium 150 MHz, 32 MB RAM, SVGA, Windows 9x/2000/XP, imac/g3, MacOS 7 5 a vyšší obj è : MC 995, Alenka v øíši divù Vydej se s Alenkou do pohádkové øíše! Vyhýbej se léèkám a prozkoumej divuplný svìt! Multimediální hra nauèí dìti øešit rùzné druhy úkolù, kreativnì pøemýšlet, správnì pozorovat a všímat si detailù Zdokonalí a procvièí si logiku, postøeh, bystrost, dùvtip, kombinatoriku, zruènost, pamì a všeobecnou šikovnost Pro dìti od osmi let obj è : MC 795, Kráska nebo zvíøe Fantastické pohádkové dobrodružství Dìti, pøevtìleni buï za Krásku nebo za Zvíøe, se budou v pohádkové adventuøe skvìle bavit a pøitom si procvièí mnoho dovedností (dùvtip, postøeh, pamì, logiku a vynalézavost) Nelineární pøíbìh, trojrozmìrné prostøedí, více než deset animovaných filmù Pro dìti od 8 let obj è : MC 795, Kreslení pro dìti Svìtovì úspìšný titul, který seznámí nenásilnou a hravou formou i ty nejmenší dìti s možnostmi kreslení na poèítaèi Vynikajícím zpùsobem stimuluje dìtskou pøedstavivost, obrazotvornost a rozvíjí koordinaci pøi práci s myší Intuitivní ovládací prostøedí nevyžaduje žádné vysvìtlování Dìti si mohou svoje výtvory uložit i vytisknout Nechybí ani 150 úkolù rozdìlených do tøí kategorií podle obtížnosti a omalovánky obj è : MC 499, Tituly z této øady nauèí dìti øešit rùzné druhy úkolù, kreativnì pøemýšlet, správnì pozorovat a všímat si detailù Zdokonalí a procvièí si logiku, postøeh, bystrost, dùvtip, obratnost, kombinatoriku, zruènost, pamì a všeobecnou šikovnost Pro dìti od 3 do 7 let Syst požadavky: Pentium II, 32 MB RAM, Windows 9x/ME/2000/XP Duhová rybièka, Myška Milo Myška Milo a záøící kameny 995, Myška Milo a vzdálený ostrov 995, Duhová rybièka nejkrásnìjší rybka oceánu 995, Duhová rybièka a velryba 995, Duhová rybièka a èarokrásná laguna 995, Duhová rybièka, slavnost všech moøí a oceánù (od 2 do 4 let) 995, podzim 2006 «19

17 Encyklopedie Artopedia 3 Rozsáhlá galerie obsahující nejznámìjší a nejslavnìjší díla svìtového malíøství Celkem zde naleznete pøes barevných obrazù ve vysokém rozlišení od 2167 malíøù Titul zachycuje známe obrazy od støedovìkých ikon a oltáøù až po moderní tvorbu souèasnosti Syst požadavky: CPU 500 MHz, 64 MB RAM, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : Katalog poèítaèových multimédií a her MC 799, Jak se vìci pohybují Titul je zamìøen na fyziku 24 témat z klasické fyziky slovem, obrazem i pohybem 300 otázek z fyziky ve tøech úrovních obtížnosti Základní definice, pojmy, slovníèek i zákony fyziky Urèeno pro 6 9 tøídu ZŠ Prùvodcem je opìt kamarád Chlupáè mamut Syst požadavky: Pentium 133 MHz, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 770, Staò se svìtošlápkem Kouzelný dìtský atlas zpestøený zábavnými animacemi, mapami a ilustracemi Dìti se seznámí s taji a záhadami zemìpisných pojmù (cestování, èasová pásma a vzdálenost) Navštíví pozoruhodná místa, poznají divy svìta Témìø celý text je ozvuèen CD-ROM obsahuje více než 44 map, 400 obrazovek vysvìtlující základní pojmy atd Syst požadavky: Windows 3 x/9x, MacOS System obj è : MC 770, Jak vìci pracují 2 0 CD je urèeno hlavnì mladším uživatelùm od 8 let Mùžete si zde prozkoumat 150 strojù a zaøízení a jejich principy Pøehled o vývoji vynálezù od roku 7000 pø n l až do souèasnosti Obsahuje 1000 ilustrací, 300 animací, slov textu, 1500 obrazovek aj Syst požadavky: 486 DX/33, 8 MB RAM, 640x480x256, 22 MB na HDD, Windows 3 x/95 Vìda hrou Multimediální titul urèený všem zvídavým dìtem od 5 let, které chtìjí pochopit jevy a funkce rùzných vìcí, se kterými se setkávají každý den Navštíví známá místa a zjistí co je z èeho a z èeho je co, k èemu je co a jak to pracuje Obsahuje devìt oborù, 8 interaktivních kvízù, testy, 20 hokusù pokusù a 12 pracovních listù Syst požadavky: 486, Windows 9x/ME, Mac OS obj è : MC 770, Køížem krážem staletími Multimediální výukový titul pro dìti nižšího školního vìku Dìti se seznámí s 8 historickými epochami, které mají pro lidstvo zásadní význam Titul je doplnìn i o struèný nástin èeských dìjin s ohledem na jednotlivé epochy Množství interaktivních her vhodnì propojených s encyklopedickou èástí Syst požadavky: 486DX, 640x480x256, Windows 9x obj è : MC 770, Encyklopedie pøírody 2 0 Základní prùvodce pøírodou planety Zemì Naleznete zde kompletní poznání pøírodních krás a biologických zákonitostí, ale pøedevším si utvoøíte logické vazby mezi pojmy a vlastním životem na Zemi CD ROM je urèen pro laiky, dìti i odborníky Naleznete zde na 50 videosekvencí, 73 animací, 850 barevných fotografií, 3 hodiny zvukù Syst požadavky: Windows 3 x/9x, MacOS System obj è : MC 1120, Encyklopedie vesmíru Zevrubný multimediální prùvodce vesmírem Dozvíte se mnoho zajímavého o planetách, hvìzdách, galaxiích, kosmonautech Budete moci pozorovat hvìzdnou oblohu z libovolného místa na Zemi Obsahuje mnoho videosekvencí, animací, fotografií a zvukových nahrávek Syst požadavky: 486 DX/33, 8 MB RAM, 640x480x256, 10 MB na HDD, Windows 3 x/95 obj è : MC 530, obj è : MC 530, Hejbejte se kosti moje Prùvodce biologií lidského tìla urèený zejména dìtem od šesti let Kos a Kostiznal provádí dìti znalostmi od lebky až po malíèky na noze Dìti si tak mohou rozebrat lidské tìlo na jednotlivé èásti (kontrolovat trávicí systém, vytrhnout si vlastní zub ) Na CD se nachází 25 trojrozmìrných orgánù v pohybu, 4 interaktivní hry, slov, 2 hodiny zvukù Syst požadavky: Windows 95/98, MacOS System obj è : MC 770, Lidské tìlo 2 0 Kvalitnì zpracovaná anatomie lidského tìla urèena pro všechny Obsahuje množství 3D modelù, slov, 170 animací, 1030 ilustrací, 1500 zvukových záznamù, 25 videosekvencí, 745 obrazovek Získané znalosti si lze ovìøit v kvízu Syst požadavky: 486 DX/33, 8 MB RAM, 640x480x256, 22 MB na HDD, Windows 3 x/95 obj è : MC 530, 20» podzim 2006 Kostra ze všech stran Unikátní 3D atlas lidské kostry doplnìný o latinské výrazy U každé kosti je detailní popis její funkce vèetnì zajímavých doplòujících údajù Díky rùzným pohledùm a 3D animacím získáte lepší pøedstavu o tvaru a funkci Naleznete zde také rejstøík a kvíz CD celkem obsahuje slov, 300 animací, 700 vyobrazení Syst požadavky: CPU 133 MHz, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, Windows 95/98/ME/2000/XP obj è : MC 770, Rozhledny ÈR Multimediální CD pøedstavující rozhledny a rozhledová místa ÈR (více než 200 míst) Naleznete zde unikátní autorské snímky, fotografie staveb, výhledù, detailù, informace o historii, konstrukci, poloze a pøístupnosti objektù, interaktivní mapu s volitelnou detailností a lokací objektù, památky v okolí, videosekvence Syst požadavky: Pentium II, Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 650, Hrady a zámky Nejznámìjší historické památky ÈR Historie objektù, fotografie interiérù a exteriérù, letecké snímky, lokace objektù na mapì, tištìná mapa Syst požadavky: P-300 MHz, Windows 9x/ME/2000/XP v Èechách (368 objektù) 300, na Moravì (242 objektù) 300, Èeské republiky (výbìr 267 objektù) 300, Castles and Chateux 300, Burgen 300, Universum 4 DVD obsahuje kompletní texty knižního vydání a navíc aktualizovaných a doplnìných hesel (redakèní uzávìrka k ) Je zde možnost pravidelných ètvrtletních aktualizací nejen datové èásti ale i celého prostøedí Syst požadavky: CPU 233 MHz, 32 MB RAM, 800x600, 250 MB na HDD, Windows 9x/Me/NT4/2000/XP obj è : MC 1999, Heuréka 2002 Známá univerzální encyklopedie ve svém nejnovìjším zpracování Obsahuje hesel ze všech hlavních oborù lidského poznání, pøibližnì 3500 ilustrací, zvukové a filmové ukázky, množství odkazù, sadu kvízù pro ovìøení znalostí, fulltextové vyhledávání Syst požadavky: Pentium 166 MHz, 103 MB na HDD, Windows 95/98/2000/NT/XP obj è : MC 990, Ottova encyklopedie Vìrná fulltextová replika Ottova slovníku nauèného z let (28 svazkù) Mapové pøílohy postihují geopolitické rozdìlení svìta na pøelomu 19 a 20 st Encyklopedie nové doby obsahuje dodatky z let Syst požadavky: 486, Windows 3 x/95/nt Ottova encyklopedie KOMPLET (4 CD) 5990, Ottova encyklopedie KOMPLET (DVD) 5990,

18 Encyklopedie / Elektro Výtvarné umìní Multimediální encyklopedie urèená všem laikùm i odborníkùm v oblasti výtvarného umìní Systematický výklad 2000 nejdùležitìjších pojmù a faktù ze svìtového i èeského malíøství, sochaøství a grafiky od pravìku po souèasnost (techniky, nástroje, kompozice, barvy, tvary ) Obsahuje více než 700 ilustrací, hudební ukázky i možnost fulltextového vyhledávání Katalog poèítaèových multimédií a her obj è : MC 980, LCD Pøehlednì rozdìlené datasheety všech u nás bìžnì prodávaných inteligentních displejù Podrobný popis problematiky použití a generování záporného napìtí pro dosažení vyššího kontrastu Problematika definovatelných fontù u textových displejù Program na tvorbu fontù pro LCD Popisy nìjbìžnìjších a nejrozšíøenìjších øadièù Vyhledávací program pro Windows 95/98 obj è : MC 330, Formica 4 40 Od dubna 2006 jsme se stali distributorem všech verzí systému Formica, který je urèen pøedevším pro návrh plošných spojù Systém tvoøí schematický editor a editor plošného spoje Hw požadavky na ben cz - obousmìrná kompatibilita se staršími verzemi - importní filtry (napø pro EAGLE) - výstupy pro technologická zaøízení - standardní exportní formáty (PS, PDF, TIF, PCX, ) - velikost DPS není v žádné verzi omezena - max 24 vrstev, 256 typù pájecích bodù, 32 typù èar - autorouter typu Rip-Up-And-Retry øeší kolize vodièù - široká škála operací se skupinami objektù - automatická identifikace a zachyc souøadnic objektù Formica souèástky vývody elementy hw klíè cena [Kè] Basic Light HASP 6900* Standard HASP 16300* Professional HASP 36900* * ceny uvedeny bez DPH Ceny upgradù jsou k dispozici na ben cz ARadio Jednotlivá CD obsahují v elektronické podobì (pdf) celé roèníky èasopisù (Praktická elektronika A Radio, Konstrukèní elektronika A Radio, Stavebnice a Konstrukce A Radio, Amatérské Radio a Electus) Kromì èasopisù zde bývají i katalogy rùzných firem (napø BEN technická literatura, Spezial Electronic, GES Electronics ), roèníky zahranièních èasopisù apod A Radio (3CD) 900, CD HAM RADIO Ham Radio 1 4 obsahují starší vydání Holického sborníku, pøíspìvky od radioamatérù, zajímavý software Ham Radio 2000, 2003 naleznete zde kromì jiného pøedevším software pro všechny druhy amatérského provozu od DX provozu až po digitální druhy jako PSK31 apod Obsahovì jsou CD urèena spíše amatérùm, provozákùm Sdìlovací technika 2004 CD obsahuje roèník 2004 èasopisu Sdìlovací technika ve formátu PDF Souèástí je offline verze www stránek HW serveru a Sdìlovací techniky A Radio , A Radio , A Radio , A Radio , A Radio , A Radio , A Radio , A Radio , A Radio , A Radio , A Radio , Ham Radio 1 150, Ham Radio 2 150, Ham Radio 3 170, Ham Radio 4 230, Ham Radio , Ham Radio , Ham Radio , Ethernet CD Na CD naleznte vše, co jste kdy chtìli vìdìt nejen o poèítaèových TCP/IP sítích Jsou zde jak principy a teorie, tak i praktické informace (zkušenosti, konstrukce, zdrojové kódy ) CD též obsahuje elektronickou podobu Sdìlovací techniky 2001 ve formátu PDF obj è : MC 340, HW CD 2000, HW CD x51 HW CD 2000 naleznete zde informace z tìchto oblastí: kabely a konektory, pøenosové protokoly, rozhraní GSM telefonù, encyklopedie elektroniky HW CD x51 naleznete zde vše, co potøebujete vìdìt pro práci s procesory kompatibilními s jádrem Intel x51,x52, XA 51,520 a nejen to obj è : MC 299, obj è : MC 350, obj è : MC 330, HW CD & Sdìlovací technika 2002, 2003 CD obsahuje kompletní roèníky 2002 a 2003 èasopisu Sdìlovací technika ve formátu PDF a offline verze www stránek Sdìlovací techniky a HW serveru obj è : MC 330, ECA elektronické verze CMOS/TTL-DISK 2003 katalog logických integrovaných obvodù 1649, DDV-DISK 2002 katalog diod a tyristorù 1649, LIN-DISK 2005 katalog lineárních integrovaných obvodù 1649, OPTO-DISK 2003 katalog opto souèástek 1649, TDV-DISK 2005 katalog tranzistorù 2799, VRT-DISK 2006 porovnávací katalog polovodièù 1599, VRT-DISK update 2006 porovnávací katalog polovodièù 1249, U VRT-DISK update uvádìjte licenèní èíslo 1 instalace! Syst požadavky: Windows 9x/ME/NT/2000/XP GAL CD CD obsahuje množství informací problémovì orientovaných na práci s obvody GAL: katalogové listy všech základních typù obvodù GAL a jejich modifikací Aplikaèní poznámky, pøíklady, tipy a triky od výrobcù programovatelných obvodù Pøíklady programování obvodù GAL Nìkolik aplikací s obvody GAL, vìtšinou programátory Abel, popis programovacího jazyka Gal- Blast, popis konstrukce programátoru GALù obj è : MC 275, ECA knižní katalogy vrt 1 ECA/34 (rok 2006) porovnávací, polovodièe A Z obj èíslo , 1088 stran, MC 620, vrt 2 ECA/35 (rok 2006) porovnávací, polovodièe 1 µ obj èíslo , 576 stran, MC 620, Informace o dalších katalozích firmy ECA naleznete na našich stránkách ben cz CD PCB CD obsahuje informace, které potøebujete k návrhu desek s plošnými spoji Naleznete zde návrhové systémy pro plošné spoje (popisy a demoverze známých programù Formica, Eagle, Fly, LSD2000 ), prohlížeèe výrobních dat (popisy a demoverze nejpoužívanìjších prohlížeèù), programy na kreslení schémat a simulaci obvodù, teorii výroby plošných spojù (profesionální i amatérskou), tipy a triky, seznam èeských výrobcù obj è : MC 330, podzim 2006 «21

19 Mapy a prùvodci / Ostatní 22» podzim 2006 Katalog poèítaèových multimédií a her Turistický prùvodce ÈR 2005 Titul je urèen pro snadné plánování poznávacích i služebních cest Obsahuje víceúrovòový autoatlas ÈR 1: , silnièní plánovaè tras, informace o 2000 objektech (hrady, jeskynì, podzemí, rozhledny, vykopávky ), 1000 fotografíi, kompletní rejstøík sídel ÈR Syst požadavky: 200 MB na HDD, Windows 98/ME/ 2000/XP obj è : MC 555, Route 66 Evropa 2005 Mapa západní Evropy a ÈR zpracovaná do podrobnosti ulic Obsahuje více než km silnic, více než speciálních míst, více než domovních èísel, podporu GPS Umožòuje importování adres z programù: Access, Excel, FoxPro a Outlook Syst požadavky: CPU 400 MHz, 128 MB RAM, 962 MB na HDD, Windows 98SE/ME/NT/2000/XP Syst požadavky: Pentium, Windows 95 nebo vyšší obj è : MC 2799, InfoMapa Èeské republiky Vektorová mapa se svìtovými souøadnicemi umožòuje vyhledání spojení automobilem, vlakem i autobusem sídel vèetnì PSÈ, UTO a pošty, autoservisy, hotely, kempy, èerpací stanice, hranièní pøechody, banky, úøady Plynulá zmìna mìøítka, export map BONUS: AutoMapa Evropy Syst požadavky: P 75, 16 MB RAM, 30 MB na HDD, 800x600, Windows 95/NT Virtuální mapa Prahy Více než digitálních fotografií historické èásti Prahy spojených s interaktivní mapou, ortofotomapu, základní informace o vybraných objektech, MHD, vyhledávání ulic, objektù a zastávek MHDD, prùvodce Královskou cestou, mìøení vzdálenosti a èasu Program umožòuje volný pohyb mìstem V èeštinì, nìmèinì a angliètinì Syst požadavky: 16 MB RAM, SVGA Hi Color, Windows 95 obj è : MC 595, InfoMapa 10 0: Mapa Prahy Home Edition Snadná orientace na digitální vektorové mapì území Prahy s širokou nabídkou informací o rùzných objektech lokalizovaných v mapì s možností vyhledání spojení dopravou a dalšími funkcemi Syst požadavky: Pentium 200 MHz, 64 MB RAM, 300 MB na HDD, Windows 95/NT 4 0 a vyšší obj è : MC 460, obj è : MC 995, FitLinie Tento program vám umožní sledovat každou èást vašeho výživového, sportovního a silového programu S jeho pomocí mùžete ovlivnit tìlesnou hmotnost, øídit a plánovat aerobní aktivity, tréninky i sportovní èinnost, nebo si navrhnout a udržovat cvièebnì-posilovací plán Obsahuje 1600 potravin vèetnì nutrièních hodnot, 350 receptù, 200 druhù sportù, 75 posilovacích cvikù Syst požadavky: Windows 9x/ME/2000/XP obj è : MC 490, FormFiller 3 0 Editor pro kompletní zpracování formuláøové agendy Obsahuje oproti pøedchozím verzím mnohá vylepšení: jednodušší zadávání údajù, možnost skenování formuláøù pøímo do programu, dokumenty chránit heslem Syst požadavky: CPU 200 MHz, 32 MB RAM, 20 MB na HDD, Windows 98/2000/XP Light 2915, Standard 4700, Professional 7615, GameMaker (klíè/cd+klíè) Rádi byste si vytvoøili vlastní poèítaèovou hru, ale programování není vaší silnou stránkou? Pro vás je tu tento program, ve kterém to i bez tìchto znalostí snadno dokážete Jednoduché a pøehledné prostøedí, množství prvkù, tvùrèí nástroje a množství dalších funkcí vám to umožní zvládnout velmi rychle Program vèetnì nápovìdy je kompletnì v anglickém jazyce Syst požadavky: Windows 98SE/ME/2000/XP obj è : / MC 449, /549, Zoner Callisto 5 Grafický editor pro nejširší použití Soubor profesionálních nástrojù pro dosažení skvìlých výsledkù pøi tvorbì dokumentù i ilustrací Nejsnazší cesta do svìta grafiky Podle nezávislých testù jeden z nejrychlejších grafi ckých editorù na svìtì obj è : MC 1999,- 3D Architekt Program pro komplexní návrh každého detailu vašeho domova Nejen že vám pomùže navrhnout i vícepatrovou stavbu nebo projekt obnovy stávajícího domu, ale díky fotorealistickému 3D zobrazení ihned spatøíte výsledek vašeho snažení ještì pøedtím, než vùbec zatluèete první høebík Syst požadavky: Pentium, 32 MB RAM, 30 MB na HDD, Windows 9x/NT/2000/XP obj è : MC 999, BEN TIP Cykloturistický prùvodce ÈR Titul je urèen pro snadné plánování cest po silnicích a cyklotrasách, kterých obsahuje pøes km Obsahuje víceúrovòovou mapu ÈR 1: vèetnì pøíhranièí, silnièní plánovaè tras vèetnì hledání cest po znaèených cyklotrasách, informace o více než 2000 turistických objektech Syst požadavky: 350 MB na HDD, Windows 98/ME/ 2000/XP obj è : MC 777, Pojï tanèit! Multimediální kurz tance urèený všem, kteøí se chtìjí nauèit tanèit nebo si zdokonalit svoje dovednosti Program obsahuje sedm populárních tancù: salsa, cha cha, swing-jive, rumba, salsa hip-hop, tango a waltz Každý tanec a všechny taneèní figury jsou pøedvedené a popsané pomocí filmù, realistického zobrazené krokù, ukázek taneèních mistrù Syst požadavky: CPU 600 MHz, Win 98SE/ME/XP obj è : MC 499, Moje zahrada 3D verze 2005 Uživatelsky jednoduchý projektant zahrad, redaktor krajiny a staveb, ilustrovaná encyklopedie rostlin, užiteèný zahradník i poradce Obsahuje: encyklopedii 9000 rostlin vèetnì informací o pìstování, zobrazení, 100 animací, více než 800 3D objektù, filtr chorob a rostlin Syst požadavky: CPU 600 MHz, 128 MB RAM, 150 MB na HDD, grafická karta (OpenGL), Windows 9x/ME/NT/ 2000/XP obj è : MC 1999, SuperPack pro Corel DRAW A už jste zaèínajícím, nebo pokroèilým uživatelem CorelDRAW oceníte výhody tohoto balíèku již první den po instalaci Žádné zbyteèné desítky a stovky hodin tápání - pøehlednost a produktivita práce jsou hlavními devizami SuperPACK pro CorelDRAW! Celkem na pìti CD ROM (!) obsahuje mnoho programù a doplòkù pro Corel DRAW, know-how z oblasti typografie, grafiky a DTP,a další obj è : MC 750, Zoner Photo Studio 8 Univerzální nástroj pro nejširší skupinu uživatelù digitálních fotoaparátù Nabízí vše pro zpracování digitálních fotografií Syst požadavky: CPU 300 MHz, 64 MB RAM, 80 MB na HDD, Windows 98/ME/2000/XP ZPS 8: Classic 499, ZPS 8: Home 999, ZPS 8: Professional 2499, FloorPlan 3D verze 10 Obsahuje kolekci nástrojù pro úpravu, vizualizaci a plánování kompletních návrhù domù Pro svou práci mùžete využít kolekci volnì dostupných projektù domù nebo je použít jako výchozí bod k vytvoøení vlastního projektu Syst požadavky: CPU 166 MHz, 64 MB RAM, 80 MB na HDD, Windows 98/NT4/2000/XP obj è : MC 1499,

20 Ostatní/PC hry Katalog poèítaèových multimédií a her Fotografie, kliparty, obrázky PhotoFX Fotografie 2 díl 399, Webart 399, Obrázky 3 díl 399, Klipart + Obrázky dinosaurù 999, Animation & More , PhotoArt volume one 799, PhotoFX2 499, Virtuální kadeønictví/ vizážista Tituly urèené zejména ženám nabízí celou øadu nástrojù a funkcí pro úpravu úèesu resp vzhledu oblièeje Syst požadavky: Windows 9x/Me/2000/XP x Obrázky Tato výbìrová kolekce obsahuje neuvìøitelných volnì použitelných obrázkù, fotografií a klipartù pøehlednì roztøídìných do kategorií (napø vánoce, narozeniny, svatby, výroèí, kanceláø, obchod, vzdìlání, pøíroda, zemìdìlství, prùmysl, WebArt, Mapy a mnoho dalších) Syst požadavky: CPU 486DX2/66, 4 MB RAM, 12 MB na HDD, Windows 98/ME/2000/XP obj è : MC 499, Galerie èeských fontù Kolekce 100 èeských fontù ve dvou nejèastìji používaných formátech: True Type a Postscript Type 1 Kolekce je urèena pro široké využití V instalaèním menu je dostupný katalog fontù BEN TIP Virtuální kadeønictví 575, Virtuální vizážista 575, Grammaticon Každý asi zná a také používá ve Wordu èi v jiném textovém editoru funkci Pravopis Grammaticon nabízí mnohem více Kromì kontroly pøeklepù je schopen v textu odhalit chyby ve shodì podmìtu s pøísudkem, ve jmenné skupinì, chybnou interpunkci Lze jej používat jako samostatnou aplikaci nebo jako komponentu zaèlenìnou do produktù Microsoft Office Syst požadavky: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP obj è : MC 1290, Slovník cizích slov Nové podstatnì doplnìné vydání nejobsáhlejšího výkladového slovníku pøejatých slov v èeštinì Obsahuje: témìø významù vèetnì nejnovìjších výrazù, zkratek, znaèek i citátù - komplexní pouèení o pùvodu, výslovnosti, tvarech, pravopise, stylovém øazení i vhodném použití - struèný pøehled jazykù svìta Syst požadavky: CPU 166 MHz, 32 MB RAM, 122 MB na HDD, Windows 98/NT/2000/XP obj è : MC 840, PC hry plné verze Èeské hry: obj è : MC 499, MILIONÁØ pro každého Poèítaèová varianta známé hry, pøi níž si každý mùže ovìøit své znalosti a dozvìdìt se i leccos nového 5000 otázek z mnoha rùzných oborù a oblastí èeká na vaše správné odpovìdi Otázky jsou generovány náhodnì, ale s kontrolou, aby se co nejdéle neopakovaly Syst požadavky: Windows 95/98/NT/2000, 800x600 HiColor obj è : MC 499, Slovník spisovné èeštiny Normativní výkladový slovník èeštiny urèený každému, kdo se chce dokonaleji vyjadøovat a orientovat v èeské slovní zásobì Nabízí komplexní popis témìø slov souèasné èeštiny vèetnì aktuálních výrazù; výstižná vysvìtlení významù slov a slovních spojení, informace o synonymech Syst požadavky: CPU 166 MHz, 107 MB na HDD, Windows 98/NT/2000/XP obj è : MC 780, Berušky 2 (èeská logická hra) 299, Chameleon 799, Circus Grande 299, Cold War 999, Daemonica 299, Gooka 2: Záhada Janatrisu 199, Hidden & Dangerous 2 599, Korea: Forgotten Conflict 299, Mafia (èeská akèní hra) 599, Operace Flashpoint: Platinová edice 499, Polda 5 599, Shade: Hnìv andìlù 199, UFO: Aftermath 299, Vietcong 599, Vietcong 2 999, UFO: Aftershock 499, Vietcong: Fist Alpha (datadisk) 699, Žhavé léto 3 1/2 599, EDICE GAME4U Bájeèné dobrodružství 199, Comanche 4 (simulátor) 199, Desert Rats vs Africa Korps 299, Legacy of Kain: Defiance 299, Mortal Kombat 4 (bojová) 199, Polda 3 (èeská adventura) 199, Post Mortem 199, Project Nomads 199, Rainbow Six (taktická akce) 199, Rayman 2 (arkáda) 199, Settlers IV: Gold Edition 299, Syberia II 299, Thief: Deadly Shadows 299, 710 Railroad Tycoon Anthology 299, z nabídky: 710 Tropico Anthology 299, Edice extra Klasika Baldur s Gate II Complete 199, Colin McRae Rally 4 199, Empire Earth: Collection 199, Etherlords II 199, Gothic 199, Ground Control II: Operation Exodus 199, Heroes of Might & Magic IV + datadisky 199, I G I 2: Covert Strike 199, No One Lives Forever 2 199, Richard Burns Rally 199, Tony Hawk s Pro Skater 4 199, Trainz Railroad Simulator , Worms 3D 199, Agatha Christie: Deset malých èern 999, Age of Empires III 1599, Battlefield , 731 Civilization IV: Warlords 599, 731 City Life 299, Diablo II: Complete 999, 731 Dreamfall 799, 731 FIFA 07 ( ) 1699, Guild Wars: Factions 999, Half Life 1: Anthology 599, Half Life 2: Episode One 599, Heroes of Might & Magic V 999, Hitman: Blood Money 1299, LocoMania 299, 731 NHL 07 ( ) 1499, Pán prstenù: Bitva o Støedozem , 731 Prey 999, Quake 4 499, 731 Rise of Nations: Rise of Legends 999, SpellForce 2 999, TES IV: Oblivion 1299, The Sims 2 DVD 1699, The Sims 2: Ve svìtì podnikání 899, 731 Titan Quest 999, Toca Race Driver 3 999,~ World of Warcraft 1199, podzim 2006 «23

Ceník SW pro duben 2007

Ceník SW pro duben 2007 Strana 1 Ceník SW pro duben 2007 Ceny jsou uvedené s DPH. Změna cen vyhrazena Korac s.r.o., Netušilova 3, 796 01 Prostějov, tel.582 342258, korac@korac.cz., www.korac.cz S O F T W A R E ADOBE 0801001 Adobe

Více

Pár slov úvodem. Mgr. Bohumil Vošický pøedseda pøedstavenstva Terasoft, a. s.

Pár slov úvodem. Mgr. Bohumil Vošický pøedseda pøedstavenstva Terasoft, a. s. Pár slov úvodem Své povídání si dovolím zaèít podìkováním Vám všem, s nimiž se nad tímto katalogem opìt setkávám. Dìkuji všem, kteøí poèítaèe ve výuce používáte èi se o jejich použití zasazujete, za Vaši

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009.

ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009. Zpracoval : Karel Marval ICT plán vydaný k zajištění přiměřeného standardu

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY 2007-2008 PRO ŠKOLY SOFTWARE KATALOG www.terasoft.cz tel.:311 513 316 e-mail: info@terasoft.cz Pár slov úvodem

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 1.1.2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 41 Didakta 11 Holubec 7 Ostatní

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Software Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23.

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

ICT plán. I.Základní škola Zruč nad Sázavou

ICT plán. I.Základní škola Zruč nad Sázavou ICT plán I.Základní škola Zruč nad Sázavou Zpracoval: Mgr. Vladimír Nulíček ICT plán na období: 2014/2016 I.ZŠ Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575 Zruč nad Sázavou zszruc@zszruc.cz www.zszruc.cz www.zszru.eu

Více

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek

ku ka nakladatelství KATALOG učebních pomůcek 2008/9 v katalogu najdete 5 novinek ku ka nakladatelství 2008/9 KATALOG učebních pomůcek v katalogu najdete 5 novinek Vážení obchodní přátelé! Na následujících stránkách naleznete aktuální nabídku učebních pomůcek našeho nakladatelství.

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05)

Lucie Kaňoková, 1.B (04/05) Naučný slovník, souborné zpracování jednoho nebo všech oborů vědy, techniky a kultury (encyklopedie všeobecná), a to buď v abecedně řazených heslech, nebo ve statích uspořádaných podle systému. Pokusy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 5 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

ICT plán. Záměry školy v oblasti ICT pro období let 2006 2007

ICT plán. Záměry školy v oblasti ICT pro období let 2006 2007 ICT plán ázev školy: Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská Chrudim Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469620207, 469620363, 776620207 Fax: 469620207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012 3 3 v 1 Angličtina - maturitní minimum 9788072406388 269.00 A Alles klar 1a - učebnice + cvičebnice 9788072406593 179.00 Alles klar 1a+b - metodika 9788072406616 269.00 Alles klar 1b - učebnice + cvičebnice

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC

12 999,- NEJLEPŠÍ NOTEBOOK! 12 490,- TRHÁK PLNÁ. 2000,-Kč! BOMBASTICKÝ POČÍTAČ! VÝBAVA! UŠETŘÍTE 15,6 NOTEBOOK TRHÁK. HP G62-b21EC BOMBASTICKÝ NOTEBOOK! PLNÁ! UŠETŘÍTE 2000,-Kč! Paměť 3GB HDD 320GB Grafika 512MB Dvoujádrový procesor HP G62-b21EC 15,6 NOTEBOOK 12 999,- Kč s dph Vynikající notebook! Model HP G62: veliký 15,6 širokoúhlý

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Splněno ANO/NE/hodnota

Splněno ANO/NE/hodnota část 1 - software pro přípravu interaktivních výukových hodin postavený na aktivní účasti žáků základní specifikace: autorský objektově orientovaný výukový software v českém jazyce s implementovanou galerií

Více

ICT plán ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou (stávající stav ke dni 1.1.2006) ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ Celkový počet: žáků školy je 65. pedagogů školy je 8 z toho: 2 na prvním a 6 na druhém stupni vychovatelů

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE P01 1001 tipů a triků pro Windows 98 P02 Active Server Pages pro úplné začátečníky 60,- Kč NE P03 Kompletní průvodce CSS Kaskádové styly 100,- Kč NE P04 Dokonalý WEBDESIGN 120,- Kč NE P05 Učebnice pro

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz EasyLearn PC Uživatelská příručka Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz 1 Obsah strana Seznámení s EasyLearn PC 3 Licence 3 Instalace 3 Vzhled aplikace 4 Ovládání a funkce Nastavení 5 Mód 7

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ku ka nakladatelství pro školy

ku ka nakladatelství pro školy ku ka nakladatelství pro školy učebních pomůcek Vážení obchodní přátelé! Představujeme Vám aktuální katalog učebních pomůcek našeho nakladatelství. Připravili jsme pro Vás celkem novinek - titul Slovní

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více