Matematika. Poèetní operace v oboru do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika. Poèetní operace v oboru do"

Transkript

1 Matematika Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December 2012 Poèetní operace v oboru do Slovní úlohy Zaokrouhlování 10, 100, a v oboru do Zlomky I. Zlomky II. Velká násobilka Délka oblouku, obsah kruhové výseèe Euklidova vìta o odvìsnì Euklidova vìta o výšce Opsaná a vepsaná kružnice Pythagorova vìta Soustava dvou rovnic Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná Další vlastnosti kružnice opsané a vepsané Eulerova vìta Konstrukce trojúhelníku a, b, v Pøevody jednotek Písemné násobení Písemné dìlení Písemné násobení a dìlení do Písemné sèítání do Feuerbachova kružnice devíti bodù Konstrukce trojúhelníka a, b, va Konstrukce trojúhelníka a, b, vc Ortocentrum Tìžnice, tìžištì v trojúhelníku Písemné násobení do Konstrukce trojúhelníka a, b, alfa Konstrukce trojúhelníka a, b, tìžnice na stranu a Konstrukce trojúhelníka a, b, tìžnice na stranu c Konstrukce trojúhelníka a, výška na stranu a, tìžnice na stranu a Konstrukce trojúhelníka a, výška na stranu a, tìžnice na stranu b Dìlení mnohoèlenù Desetinná èísla Jednotky délky Konstrukce trojúhelníka - a, alfa, beta Konstrukce trojúhelníka - a, alfa, ta Konstrukce trojúhelníka - a, alfa, va Konstrukce trojúhelníka - a, alfa, vb Konstrukce trojúhelníka - a, beta, gama Konstrukce trojúhelníka - a, va, vb Násobení a dìlení 10 a 100 zpamìti v oboru do Poøadí poèetních operací Rovnice v souètu a rozdílu Rovnice v souèinu a podílu Pøímá úmìrnost Konstrukce trojúhelníka a, beta, va Konstrukce trojúhelníka strana a, úhel beta, výška na stranu b Konstrukce trojúhelníka strana a, úhel beta, výška na stranu c Obvodový a støedový úhel Osová soumìrnost Soustava souøadnic Pomìr Množina bodù dané vlastnosti Otoèení Posunutí Stejnolehlost Støedová soumìrnost Závìreèné procvièování uèiva 4. roèníku Poèetní operace v oboru do milionu Ètyøúhelníky Hranol objem a povrch Vìty o konstrukci trojúhelníkù Obvod a obsah kosoètverce a kosodelníka Výpoèet procentové èásti Výpoèet základu Výpoèet poètu procent Násobení a dìlení kladných a záporných èísel Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná Klíèová slova Geogebra, kružnice opsaná, vepsaná, osy stran, osy úhlù Sestrojení kružnice trojúhelníku opsané a vepsané Datum Èíslo a název projektu Matematika/Geometrie CZ.1.07/1.4.00/ Další vlastnosti kružnice opsané a vepsané Klíèová slova Geogebra, kružnice opsaná, vepsaná, osy stran, osy úhlù Sestrojení kružnice trojúhelníku opsané a vepsané Datum Èíslo a název projektu Matematika/Geometrie CZ.1.07/1.4.00/ Eulerova vìta Klíèová slova Geogebra, osy stran, osy úhlù, vepsaná, opsaná kružnice Sestrojení kružnice trojúhelníku opsané a vepsané

2 Datum Èíslo a název projektu Matematika/Geometrie CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníku a, b, v Klíèová slova Geogebra, strana a, b, výška na stranu b Sestrojení trojúhelníku, jsou-li dány tøi prvky Datum Èíslo a název projektu Matematika/Geometrie CZ.1.07/1.4.00/ Pøirozená èísla v oboru do 1000 Klíèová slova Sèítání, odèítání, zaokrouhlování, tabulky, násobilka. Užívá spoje všech násobilek, doplòuje tabulky, sèítá a odèítá pamìtnì i písemnì pøirozená èísla do tisíce, správnì poèítá se závorkami. Druh materiálu Aktivita È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum CZ.1.07/1.4.00/ Pøevody jednotek Klíèová slova Jednotky délky, hmotnosti, objemu, èasu, tøetina, polovina, ètvrtina desetina. Oèekávaný výstup Umí používat postup pøevodu jednotek, postup pøi výpoètu poloviny, tøetiny, ètvrtiny, desetiny. Druh materiálu Aktivita È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Písemné násobení Klíèová slova Násobilka, písemné násobení. Umí používat postup písemného násobení, doplòuje tabulky souèinù, poèítá øetìzec, sestaví vzestupnou øadu èísel do tisíce. Druh materiálu Aktivita È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola Písemné dìlení Klíèová slova Násobilka, písemné dìlení. Umí používat postup písemného dìlení, doplòuje tabulky neúplných podílù, umí pamìtnì poèítat neúplný podíl. materiálu Aktivita È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola Druh

3 Písemné násobení a dìlení do Klíèová slova Násobilka, písemné násobení, písemné dìlení. Umí používat postup písemného dìlení a písemného násobení, umí øešit matematické øetìzce. materiálu Aktivita È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola Druh Písemné sèítání do Klíèová slova Písemné sèítání do , procvièení malé násobilky, písemného dìlení Uèí se používat postup písemného sèítání, umí øešit poèítání matematických øetìzcù. Druh materiálu Aktivita È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Feuerbachova kružnice devíti bodù Klíèová slova Geogebra, tìžnice, výšky, støedy stran v trojúhelníku Sestrojení Feuerbachovy kružnice Datum Èíslo a název projektu Matematika/Geometrie CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka a, b, va Klíèová slova Geogebra, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Sestrojení trojúhelníka jsou-li dány tøi prvky Datum Èíslo a název projektu Matematika/Geometrie CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka a, b, vc Klíèová slova Geogebra, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Sestrojení trojúhelníka jsou-li dány tøi prvky Datum Èíslo a název projektu Matematika/Geometrie CZ.1.07/1.4.00/

4 Ortocentrum Klíèová slova Geogebra, prùseèík výšek v trojúhelníku Sestrojení prùseèíku výšek u rùzných typù trojúhelníka Datum Èíslo a název projektu Matematika/Geometrie CZ.1.07/1.4.00/ Tìžnice, tìžištì v trojúhelníku Klíèová slova Geogebra, tìžnice, tìžištì, støední pøíèky, pøíèkový trojúhelník Sestrojení tìžištì, dìlící pomìr tìžnic 2:1 Datum Èíslo a název projektu Matematika/Geometrie CZ.1.07/1.4.00/ Písemné násobení do Klíèová slova Písemné násobení do , procvièení malé násobilky, písemného násobení Oèekávaný výstup Uèí se používat postup písemného násobení do , umí øešit poèítání matematických øetìzcù. materiálu Aktivita È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola Druh Konstrukce trojúhelníka a, b, alfa slova Geogebra, strana a, strana b, úhel alfa, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka a, b, tìžnice na stranu a slova Geogebra, strana a, strana b, tìžnice na stranu a, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka a, b, tìžnice na stranu c

5 slova Geogebra, strana a, strana b, tìžnice na stranu c, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka a, výška na stranu a, tìžnice na stranu a slova Geogebra, strana a, výška na stranu a, tìžnice na stranu a, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka a, výška na stranu a, tìžnice na stranu b slova Geogebra, strana a, výška na stranu a, tìžnice na stranu b, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Dìlení mnohoèlenù Mgr. Barbora Polouèková/ Pøedmìt Matematika Roèník 8. Klíèová slova Mnohoèlen, jednoèlen, dìlení, podmínky øešitelnosti Dìlí mnohoèlen jednoèlenem, zapíše podmínky øešitelnosti Druh materiálu Aktivita È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Matematika pro 2. stupeò ZŠ Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Desetinná èísla Mgr. Barbora Polouèková/ Pøedmìt Matematika Roèník 6. Klíèová slova Celky, desetiny, setiny, tisíciny, desítitisíciny, stotisíciny, miliontiny, desetinná èísla, desetinná èárka, èíselná osa Znázorní desetinné èíslo na èíselné ose, zapíše správnì desetinné èíslo, pøeète správnì desetinné èíslo, urèí øád za desetinnou èárkou Druh materiálu Aktivita È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Matematika pro 2. stupeò ZŠ Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Jednotky délky Mgr. Barbora Polouèková/ Pøedmìt Matematika Roèník 6. Klíèová slova Kilometr, metr, centimetr, decimetr, milimetr, pøevody jednotek Pøevádí jednotky délky Druh materiálu Aktivita È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Matematika pro 2. stupeò ZŠ Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka a, alfa, beta

6 slova Geogebra, strana a, úhel alfa, úhel beta, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka strana a, úhel alfa, tìžnice na stranu a slova Geogebra, strana a, úhel alfa, tìžnice na stranu a, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka a, alfa, výška na stranu a slova Geogebra, strana a, úhel alfa, výška na stranu a, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka a, alfa, výška na stranu b slova Geogebra, strana a, úhel alfa, výška na stranu b, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka strana a, úhel beta, úhel gama slova Geogebra, strana a, úhel beta, úhel gama, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka strana a, výška na stranu a, výška na stranu b slova Geogebra, strana a, výška na stranu a, výška na stranu b, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Násobení a dìlení 10 a 100 zpamìti v oboru do

7 Klíèová slova Násobení a dìlení 10 a 100 zpamìti Uèí se používat postup pøi pamìtném násobení a dìlení 10 a 100, umí øešit poèítání matematických øetìzcù. Druh materiálu Aktivita, výklad. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola Poøadí poèetních operací Klíèová slova Pøednost násobení a dìlení pøed sèítáním a odèítáním. Upevòování znalostí v poøadí poèetních operací, operace násobení a dìlení pøed sèítáním a odèítáním, matematické øetìzce. Druh materiálu Aktivita, výklad. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum CZ.1.07/1.4.00/ Rovnice v souètu a rozdílu Klíèová slova Souèet, rozdíl, neznámá, rovnice, zkouška. Uèí se poèítat jednoduché rovnice o jedené neznámé v poèetním výkonu souèet a rozdíl, provádìt zkoušky. Druh materiálu Aktivita, výklad. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola Rovnice v souèinu a podílu Klíèová slova Souèin, podíl,neznámá, rovnice, zkouška. Uèí se poèítat jednoduché rovnice o jedné neznámé v poèetním výkonu souèin a podíl, provádìt zkoušky. Druh materiálu Aktivita, výklad. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola Pøímá úmìrnost Klíèová slova Souèin, pøímá úmìrnost, slovní úlohy. Uèí se poèítat tabulky s pøímou úmìrností, uèí se øešit slovní úlohy typu vypoèítáme jeden Druh materiálu Aktivita, výklad. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola Konstrukce trojúhelníka a, beta, va slova Geogebra, strana a, úhel beta, výška na stranu a, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/

8 Konstrukce trojúhelníka strana a, úhel beta, výška na stranu b slova Geogebra, strana a, úhel beta, výška na stranu b, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Konstrukce trojúhelníka strana a, úhel beta, výška na stranu c slova Geogebra, strana a, úhel beta, výška na stranu c, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, diskuze Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Obvodový a støedový úhel slova Geogebra, úhel obvodový, úhel støedový, konstrukce Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Osová soumìrnost slova Geogebra, shodná zobrazení, osová soumìrnost, samodružný bod, vzor a jeho obraz Oèekávaný výstup Sestrojení útvaru osovì soumìrného podle vzoru Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Soustava souøadnic Klíèová slova soustava souøadnic, osa, èíselná osa, kolmice, bod sestrojí soustavu souøadnic na základì znalostí uèiva o èíselných osách, správnì zapíše polohy bodù, sestrojí bod podle souøadnic Druh materiálu Výklad-prezentace/Aktivita-záznam bodù, odeètení a zápis souøadnic È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; / Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika/Aritmetika Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Pomìr Klíèová slova pomìr, zlomek, mìøítko popíše pomìr, formuluje a øeší reálné situace pomocí pomìru (øedìní dìlení složek, mìøítko výkresu a mapy) Druh materiálu Výklad-prezentace/Aktivita-skrývaèka pomocí výsledkù È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; / Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika/Aritmetika Datum CZ.1.07/1.4.00/

9 Množina bodù dané vlastnosti slova Geogebra, množina bodù dané vlastnosti Sestrojení množiny bodù dané vlastnosti, strana, úhel Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2 - Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Geometrie Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Otoèení slova Geogebra, shodná zobrazení, otoèení, samodružný bod, vzor a jeho obraz Sestrojení útvaru pomocí otoèení Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2 - Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Geometrie Datum CZ.1.07/1.4.00/ Posunutí slova Geogebra, shodná zobrazení, posunutí, samodružný bod, vzor a jeho obraz Sestrojení útvaru pomocí posunutí Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2 - Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Geometrie Datum CZ.1.07/1.4.00/ Stejnolehlost slova Geogebra, podobné zobrazení, stejnolehlost, koeficient stejnolehlosti Zvìtšení èi zmenšení útvaru pomocí stejnolehlosti Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2 - Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Geometrie Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Støedová soumìrnost slova Geogebra, shodná zobrazení, støedová soumìrnost, samodružný bod, vzor a jeho obraz Sestrojení útvaru støedovì soumìrného podle vzoru Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2 - Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Geometrie Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Zaokrouhlování 10, 100, a v oboru do Klíèová slova Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce. Procvièuje zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, poèítá øetìzce se zaokrouhlováním, procvièuje pamìtné poèítání. Druh materiálu Aktivita, výklad. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum CZ.1.07/1.4.00/ Zlomky I.

10 Klíèová slova Poèet stejných èástí, èitatel, jmenovatel, zlomková èára. Seznamuje se s pojmem zlomek, èitatel, jmenovatel, zlomková èára, stejná èást, uèí se zapisovat zlomky. Druh materiálu Aktivita, výklad. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola Škola v pohybu Zlomky II. Klíèová slova Výpoèet poloviny, tøetiny, ètvrtiny, sèítání zlomkù se stejným jmenovatelem. Seznamuje se s výpoètem èástí z celku polovina, tøetina, vybarvená a nevybarvená èást, sèítání zlomkù se stejným jmenovatelem. Druh materiálu Aktivita, výklad. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum CZ.1.07/1.4.00/ Velká násobilka. Klíèová slova Poèítání v oboru velké násobilky. Procvièuje pamìtné i písemné poèítání v oboru velké násobilky. Druh materiálu Aktivita. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Délka oblouku a obsah kruhové výseèe slova Geogebra, délka oblouku, kruhová výseè Vypoèítat délku kruhového oblouku, obsah kruhové výseèe Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2 - Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Geometrie Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Euklidova vìta o odvìsnì slova Geogebra, Euklidova vìta, odvìsna Sestrojení Euklidovy vìty o odvìsnì a její aplikace Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Euklidova vìta o výšce slova Geogebra, Euklidova vìta, výška Sestrojení Euklidovy vìty o výšce a její aplikace Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2 - Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Geometrie Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Opsaná a vepsaná kružnice slova Geogebra, kružnice opsaná, kružnice vepsaná, osy stran, osy úhlù

11 Sestrojení opsané a vepsané kružnice Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Pythagorova vìta slova Geogebra, Pythagoras, Pythagorova vìta, pravý úhel Sestrojení Pythagorovy vìty, užití Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2 - Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Geometrie Datum CZ.1.07/1.4.00/ Soustava dvou rovnic o dvou neznámých slova Geogebra, soustava dvou rovnic, grafy funkcí, prùseèík pøímek Grafické øešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých Druh materiálu Výklad-prezentace È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2 - Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Geometrie Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Poèetní operace v oboru do Klíèová slova Poèetní výkony se závorkou, pøednost násobení a dìlení. Procvièuje poèetní výkony se závorkami, prohlubuje znalosti poèítání dìlení a násobení bez závorek, uèí se poèítání v pyramidách. Druh materiálu Aktivita. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum CZ.1.07/1.4.00/ Slovní úlohy. Klíèová slova Logické øešení složených slovních úloh. Uèí se hledat øešení jednotlivých složených slovních úloh, používá všechny poèetní operace. Druh materiálu Aktivita. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum Škola Škola v pohybu Závìreèné procvièování uèiva 4. roèníku Klíèová slova Poøadí poèetních operací, písemné násobení a dìlení, pamìtné poèítání. Procvièuje pamìtné poèítání, písemné násobení a dìlení, upevòuje znalosti v poøadí poèetních operací, øeší matematické øetìzce. Druh materiálu Aktivita. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum CZ.1.07/1.4.00/ Poèetní operace v oboru do milionu Klíèová slova Pamìtné násobení 10, 100, 1 000, slovní úlohy, písemné násobení a dìlení. Oèekávaný výstup

12 Procvièuje pamìtné násobení 10, 100 a 1 000, uèí se užívat postupy øešení slovních úloh, poèítá matematické øetìzce. Druh materiálu Aktivita. È. šablony/ vzdìlávací oblast III/2; Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika / Pøirozená èísla Datum CZ.1.07/1.4.00/ Ètyøúhelníky Klíèová slova úhel, strana, vrchol, rovnobìžka, kolmice vyjmenuje vlastnosti ètyøúhelníkù, správnì pojmenuje ètyøúhelník podle tvaru, porovná dané ètyøúhelníky a popíše rozdíly Druh materiálu opakování, výklad, skrývaèka, doplnìní správných názvù È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; / Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika/Geometrie Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Hranol objem a povrch Klíèová slova podstava, výška hranolu, výška podstavy, pláš pozná typ hranolu podle tvaru podstavy, správnì pojmenuje èásti hranolu, podle tvaru podstavy použije vzorec pro výpoèet objemu a povrchu Druh materiálu výklad, doplnìní vzorcù È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; / Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika/Geometrie Datum CZ.1.07/1.4.00/ Vìty o konstrukci trojúhelníkù Klíèová slova strana, úhel, vnitøní úhel, vrchol, základna, rameno pozná vìty o konstrukci trojúhelníkù, podle zadání pozná, o kterou vìtu se jedná, svých znalostí použije pøi konstrukci Druh materiálu výklad, demonstrace, pøiøazení správné odpovìdi È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; / Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika/Geometrie Datum CZ.1.07/1.4.00/ Výpoèet procentové èásti Klíèová slova Procento, základ, poèet procent, procentová èást podle zadání pozná, že úloha je zamìøena na výpoèet procentové èásti, vypoèítá výsledek Druh materiálu opakování, výklad, doplnìní správných názvù È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; / Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika/Aritmetika Datum Škola Výpoèet základu Klíèová slova Procento, základ, poèet procent, procentová èást podle zadání pozná, že úloha je zamìøena na výpoèet základu, vypoèítá výsledek Druh materiálu opakování, výklad, doplnìní správných názvù È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; / Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika/Aritmetika Datum Škola Výpoèet poètu procent Klíèová slova Procento, základ, poèet procent, procentová èást podle zadání pozná, že úloha je zamìøena na výpoèet poètu procent, vypoèítá výsledek Druh materiálu opakování, výklad, doplnìní správných názvù È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; / Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika/Aritmetika Datum Škola Obvod a obsah kosoètverce a kosodelníka Klíèová slova strana, kolmice, výška, obvod, obsah

13 sestrojí výšku, pozná nové vzorce, údaje ze zadání konstrukce použije k výpoètu obvodu a obsahu kosoètverce a kosodelníka Druh materiálu opakování, výklad, skrývaèka, doplnìní správných výsledkù È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; / Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika/Geometrie Datum Škola ZŠ Vyškov, Purkyòova 39, p.o. Èíslo a název projektu CZ.1.07/1.4.00/ Násobení a dìlení kladných a záporných èísel Klíèová slova kladné èíslo, záporné èíslo, znaménko +, znaménko -, násobení, dìlení pozná kladné a záporné èíslo, pozná pravidla pro práci se znaménky, vypoèítá zadané pøíklady Druh materiálu opakování, výklad, pøiøazení správných výsledkù È. šablony/ vzdìlávací oblast IV/2; / Matematika a její aplikace Obor/název sady Matematika/Aritmetika Datum CZ.1.07/1.4.00/

ZS Purkynova Vyskov. Celá èísla Krácení lomených výrazù Nepøímá úmìrnost a její graf Trojèlenka

ZS Purkynova Vyskov. Celá èísla Krácení lomených výrazù Nepøímá úmìrnost a její graf Trojèlenka Matematika 2 Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 16 January 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Celá èísla Krácení lomených výrazù Nepøímá úmìrnost a její graf Trojèlenka Znaky dìlitelnosti

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast: Vzdělávací oblast: a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Období: 1. Číslo a početní operace Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Počítá předměty v daném souboru Vytváří

Více

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla list 1 / 9 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 7. ročník (M 9 1 01) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a záporné, určí číslo

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, trojúhelníky a čtyřúhelníky, výrazy 1, hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky provádí operace s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Výrazy I, Hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO 49464191 Dodatek Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola v pohybu č.j. ERB/365/16 Škola: Základní škola Blansko, Erbenova 13 Ředitelka školy:

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 5.4.2. MATEMATIKA - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: - vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Gymnázium. Přípotoční Praha 10

Gymnázium. Přípotoční Praha 10 Gymnázium Přípotoční 1337 101 00 Praha 10 led 3 20:53 Přípravný kurz Matematika led 3 21:56 1 Datum Téma 9.1.2019 Číselné výrazy-desetinná čísla, zlomky, počítání se zlomky, zaokrouhlování, druhá mocnina

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Úměrnost, Geometrické konstrukce, Výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

- zvládá orientaci na číselné ose

- zvládá orientaci na číselné ose Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule. Charakteristika předmětu 2. stupně Matematika je zařazena do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. ročníku 4 hodiny týdně, v 7., 8. a 9 ročníku bylo použito

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

5. P L A N I M E T R I E

5. P L A N I M E T R I E 5. P L A N I M E T R I E 5.1 Z Á K L A D N Í P L A N I M E T R I C K É P O J M Y Bod (definice, značení, znázornění) Přímka (definice, značení, znázornění) Polopřímka (definice, značení, znázornění, počáteční

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Cvičení z matematiky geometrie (CZMg) Systematizace a prohloubení učiva matematiky Planimetrie, Stereometrie, Analytická geometrie, Kombinatorika, Pravděpodobnost a statistika Třída: 4.

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá CVIČENÍ Z MATEMATIKY 8. MACASOVÁ Učivo obsah

volitelný předmět ročník zodpovídá CVIČENÍ Z MATEMATIKY 8. MACASOVÁ Učivo obsah Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout

Více

5.2. Matematika a její aplikace Matematika

5.2. Matematika a její aplikace Matematika 5.2. Matematika a její aplikace 5.2.1. Matematika Vzdělávání v předmětu matematika směřuje: k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, k vytváření zásoby matematických nástrojů

Více

Č část četnost. 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数

Č část četnost. 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数 A absolutní člen 常 量 成 员 absolutní hodnota čísla 绝 对 值 algebraický výraz 代 数 表 达 式 ar 公 亩 aritmetický průměr 算 术 均 数 aritmetika 算 术, 算 法 B boční hrana 侧 棱 boční hrany jehlanu 角 锥 的 侧 棱 boční stěny jehlanu

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.)

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 2. stupeň: 6. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, M-9-3-06 Načrtne a sestrojí rovinné útvary. M-9-3-01 Zdůvodňuje

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Cvičení z matematiky algebra (CZMa) Systematizace a prohloubení učiva matematiky: Číselné obory, Algebraické výrazy, Rovnice, Funkce, Posloupnosti, Diferenciální

Více

Záznamový arch matematika

Záznamový arch matematika Záznamový arch matematika Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 105 Pořad Kód TřídaTéma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada čís.sady 9 VY_42_inovace_9_PL2

Více

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3)

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3) list 1 / 8 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 6. ročník (M 9 1 01) (M 9 1 02) (M 9 1 03) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň 1. ročník M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 8

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 8 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 8 Poznámky Opakování-číselné obory N, Z Opakování-číselné obory Q Opakování-jednotky Opakování-poměr,

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Volitelný předmět : Období ročník : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro,... Očekávané výstupy předmětu

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace

Více

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika (MAT) Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Prima 4 hodiny týdně Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie. PC a dataprojektor, učebnice. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky

Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie. PC a dataprojektor, učebnice. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie 2. ročník a sexta 4 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice Planimetrie II. Konstrukční úlohy Charakterizuje

Více