VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY"

Transkript

1 VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY PRO ŠKOLY SOFTWARE KATALOG tel.:

2 Pár slov úvodem Život se za posledních sto let výraznì zmìnil a v nejvìtší míøe na tom má podíl technika. Mìní se ale adekvátnì i škola? Mnohé zemì si uvìdomují, že je nejvyšší èas na zmìny v oblasti školství a školství je zde pro vládu prioritou èíslo jedna. Stejnì jako v bìžném životì i ve zmìnách pøístupu k výuce hraje významnou úlohu podpora informaèních technologií. Èeská republika se mezi tyto státy bohužel neøadí. Nedostatek penìz je hlavním problémem využití poèítaèù ve školách, v souèasnosti je pro nìkteré školy problémem nalézt v rozpoètu i prostøedky pro pøipojení k Internetu. Poèítaèe jsou udržovány spíše nadšenci než dobøe placenými techniky, jak je tomu tøeba ve Velké Británii. Tím vìtší podìkování patøí Vám všem, kteøí se o poèítaèe a jejich využití ve škole staráte a vìnujete tomu nemalou èást svého volného èasu. Rád bych podìkoval za velmi kladné pøijetí našeho prvního katalogu vydaného v loòském roce a samozøejmì i za všechny pøipomínky a námìty jak ke katalogu tak i k našim výukovým titulùm. Letošní katalog jsme rozšíøili jak o naše vlastní nové výukové tituly, tak i o nìkteré další, o které jste mìli zájem. Øada našich vlastních titulù Terasoft se rozrostla o mnohé novinky. Všechny jsou, jak již je zvykem, multiplatformní, lze je tedy používat nejen v operaèních systémech Windows, ale i Linux nebo Apple. Dùraz je stále kladen na bezproblémový provoz v poèítaèové síti. Všechny nové i starší tituly Terasoft umožòují instalaci na sí ový server a mnohé z nich existují i ve verzi pro online provoz. Stále vìtší význam má využití výukových titulù ve spojení s projekèní technikou ve frontální výuce. Nové tituly jsou již navrženy se zøetelem na tyto možnosti použití, nìkteré z nich již dokonce získaly certifikaci kompatibility pro využití s interaktivními tabulemi od jejich výrobce (Promethean Active Board Friendly). Všimnìte si napøíklad nového titulu pro výuku chemického názvosloví a jeho øešení, které umožòuje vkládat vzorce i názvy slouèenin pouze použitím myši resp. interaktivní tabule. Samozøejmì, pokud chcete použít klávesnici, je to jen na Vás. Všechny naše tituly jsou vybaveny bohatými možnostmi vytváøení tiskových výstupù. To umožòuje vyuèujícímu pøipravit si pracovní listy a dle potøeby je využít i v bìžných hodinách. Podle našich zkušeností tato možnost pøedstavuje v praxi pro vyuèujícího obrovskou èasovou úsporu a je velmi vysoko cenìna. Stejnì jako loni i v letošním katalogu naleznete množství novinek. Koneènì se doèkají i uèitelé chemie, nebo po nìkolika odkladech se v naší nabídce objevuje právì dokonèený titul pro výuku chemie, který je zamìøen na problematiku názvosloví anorganické chemie. Prvním dílem TS Botanika 1 jsme loni zahájili novou øadu titulù pro výuku biologie pro 2. stupeò ZŠ a SŠ. Druhý díl, TS Botanika II - dvoudìložné byliny, keøe a stromy, vychází právì nyní. Uèitele prvního stupnì nepochybnì potìší druhý díl Matematiky pro prvòáèky. Kromì našich vlastních titulù v katalogu naleznete i mnoho jiných zajímavých titulù pro školy. Velmi oblíbené jsou školní sí ové verze jazykového software EuroTalk. Jejich výhodou je pøedevším to, že se neomezují pouze na výuku angliètiny a nìmèiny, ale existují i ve verzích pro ruštinu, italštinu, španìlštinu nebo francouzštinu, èímž vyplòují mezeru na trhu. V našem katalogu si mùžete vybrat také ze široké nabídky nástrojù pro práci s grafikou (Adobe, Corel, Zoner). Pomoci s ochranou poèítaèù pøed nechtìnými zmìnami nastavení Vám novì mùže pomoci HDD Sheriff, který díky své jednoduchosti a cenì mùže být pro mnohé školy cenovì velmi zajímavou alternativou. Podobnì zajímavou a cenovì dostupnou novinkou je i NETCOM Desktop Manager, velmi užiteèný nástroj pro práci v poèítaèových uèebnách. Mimo jiné umožòuje zobrazení obrazovek studentù na uèitelském PC, nìkolika kliknutími lze nastavit každému žákovskému PC individuální prostøedí (nabídku start, ikony na ploše...). Lze také povolit, které aplikace smí žák spouštìt, k jakým webovým stránkám pøistupovat, užiteènou funkcí je i možnost uzamèení USB portù poèítaèe. Stále jsme pøipraveni Vám poradit a pomoci s výbìrem nejvhodnìjšího zpùsobu licencování produktù Microsoft s využitím smlouvy Microsoft Select pro školství. Do katalogu jsme opìt zaøadili tablety Wacom, které výraznì rozšiøují možnosti použití grafických programù a rozvíjejí kreativitu dìtí na všech stupních škol. Právì nyní Wacom pøichází se zcela novou modelovou øadou Bamboo, která je velmi vhodná i pro použití ve školství. Vìøíme, že naše nabídka Vás zaujme a že si z ní vyberete tituly, které Vám zefektivní i ulehèí Vaši práci. Mgr. Bohumil Vošický pøedseda pøedstavenstva Terasoft, a. s.

3 OBSAH VÝUKOVÉ TITULY TERASOFT Novinky Pøipravujeme Èeský jazyk Anglický jazyk Nìmecký jazyk Matematika pro 1. stupeò ZŠ Fyzika Chemie Vlastivìda Rodinná výchova Informatika Zábavná výuka Ostatní výukové tituly Další výukové tituly pro 1. stupeò ZŠ Výtvarná výchova Obrázky a fotografie pro výuku Pøírodovìda a pøírodopis Pøírodopis a biologie ZEMÌPISNÉ TITULY NATIONAL GEOGRAPHIC 25 VIRTUÁLNÍ ELEKTRONICKÁ LABORATOØ TINA 26 MICROSOFT SELECT PRO ŠKOLSTVÍ VÝUKA JAZYKÙ EUROTALK 29 SOFTWARE ADOBE 30 GRAFICKÝ SOFTWARE ZONER 32 OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY CABRI GEOMETRIE GRAFICKÝ SOFTWARE COREL TABLETY WACOM 37 38

4 TERASOFT - NOVINKY 2007 TS Chemie - Názvosloví anorganické chemie pro ZŠ První díl z øady programù urèených pro výuku chemie na ZŠ a SŠ zamìøený na problematiku chemického názvosloví Vhodný pro práci v poèítaèových uèebnách i pro každodenní využití v prezentaèní výuce s použitím projektoru a interaktivní tabule Obsahuje výukovou, procvièovací a testovací èást, nechybí ani Podrobné informace o tomto titulu naleznete na stranì 14. TS Botanika 2 - Dvoudìložné byliny, keøe a stromy Urèeno pro výuku pøírodopisu a biologie na 2. stupni ZŠ a na SŠ Koncepce produktu umožòuje velmi snadné zaøazení do rámcovì vzdìlávacího programu školy Obsahuje výukovou a testovací èást, encyklopedii a nechybí ani rozsáhlý tiskový modul pro snadnou tvorbu pracovních listù Vzhledem k rozsahu a zpùsobu zpracování nemá tento titul na èeském Podrobné informace o tomto titulu naleznete na stranì 24. TS Matematika pro prvòáèky 2 - (pro 1. a 2. roèník ZŠ) Již tøetí díl oblíbené øady titulù pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ Velmi vhodné pro žáky speciálních škol CD vyniká rozmanitostí skladby pøedkládaných úkolù, které jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem Podrobné informace o tomto titulu naleznete na stranì Kontakt tel

5 TERASOFT - Výbìr z pøipravovaných titulù TS Pøírodovìda 5 Poznáváme pøírodu Již páté pokraèování mimoøádnì úspìšné øady pro výuku pøírodovìdy a pøírodopisu na ZŠ Zamìøeno na poznávání nejznámìjších rostlin, hub, živoèichù, minerálù a hornin Doplnìno množstvím her a soutìží TS Zemìpis svìta Otázky, testy, soutìže Titul volnì navazuje na oblíbenou øadu zábavné výuky tituly TS Všeobecný pøehled a TS Dìjepis Otázky plnì pokrývají uèivo základní školy (možno nastavit okruh otázek v souladu s probíranou látkou) Vyniká množstvím fotografií, ilustrací a map Produkt doplòuje rozsáhlý tiskový modul TS Angliètina Procvièujeme gramatiku Pro intenzivní procvièování anglické gramatiky v rozsahu uèiva ZŠ Zaøazená cvièení pomáhají zvládnout základní znalosti gramatiky i slovní zásoby anglického jazyka Cílem je zautomatizování dovednosti v pohotovém a jazykovì správném užití potøebného mluvnického jevu Výhodou je výrazná opora o èeský jazyk, vysvìtlení gramatických jevù je v èeštinì Autor vycházel pøi sestavování publikace ze svých mnohaletých zkušeností s výukou angliètiny na našich školách. Cvièení jsou koncipována tak, aby zahrnovala jak klasické výbìry z nabídky variant a doplòovaèky, tak nutné drily a pøeklady. U drilových cvièení nutných, avšak tolik neoblíbených byla v maximální možné míøe dodržována zásada praktické komunikativnosti a dialogiènosti. Žáci vidí, že nejde o dril bezduchý, nýbrž imitující reálné komunikaèní situace formou jakýchsi minidialogù: ptaní se na konkrétní údaje ve vìtì; popírání tvrzení; ujiš ování se, že jsme dobøe rozumìli apod. 3

6 TERASOFT - ÈESKÝ JAZYK Výuka èeského jazyka Nejrozšíøenìjší a nejpoužívanìjší software pro výuku èeského jazyka na školách v ÈR Mezi hlavní pøednosti tìchto titulù patøí pøedevším efektivnost výuky, velký rozsah procvièované látky a snadné ovládání Velikou výhodou u všech dílù této øady jsou rozsáhlé možnosti tisku pracovních listù. Ty lze velmi snadno vytváøet náhodným nebo ruèním výbìrem ze všech obsažených jevù resp. cvièení. TS Èeský jazyk 1- Pravopis Velmi efektivní procvièování pravopisných jevù na úrovni ZŠ V tomto díle jsou probírána tato témata: vyjmenovaná slova pøídavná jména podstatná jména velká písmena druhy slov pravopis s/z pravopis ì shoda pøísudku s podmìtem spodoba Nìkteré èásti lze využít již od druhé tøídy ZŠ. Pro opakování látky mohou být naopak využity i studenty støedních škol. TS Èeský jazyk 2 - Jazykové rozbory Pøímo navazuje na TS Èeský jazyk 1 - Pravopis Procvièuje vìtné rozbory, vìtné èleny, mluvnické kategorie podstatných jmen, pøídavných jmen a sloves, druhy vedlejších Všechny èásti obsahují možnost nastavení parametrù, které umožòují individuálnì pøizpùsobit program znalostem a vìku. Díky této možnosti mohou jeden program používat žáci od tøetí tøídy ZŠ až po maturanty pøi závìreèném opakování ve 4. roèníku gymnázia. TS Èeský jazyk 3 - Diktáty Procvièování pravopisných jevù v diktátech Na tomto CD-ROM naleznete více než 300 diktátù (cca doplòovaných jevù) èlenìných do nìkolika kategorií, podle vhodnosti použití v jednotlivých roènících. Vìtšinu diktátù pro vyšší roèníky tvoøí diktáty použité pøi pøijímacích zkouškách na gymnázia a ostatní SŠ. Naopak v první kategorii jsou zaèlenìny speciálnì pøipravené diktáty pro 1. stupeò ZŠ, vhodné již od druhého roèníku. Tento titul pøedstavuje s velkým náskokem nejrozsáhlejší takto zamìøený software na èeském trhu. 4 Kontakt tel

7 TS Èeský jazyk 4 - Pravopisná cvièení TERASOFT - ÈESKÝ JAZYK Procvièování a zdokonalování pravopisných znalostí Jednotlivé pravopisné jevy jsou procvièovány ve vìtách nebo v tematicky zamìøených souvislých textech Velmi vhodné pro žáky se specifickými poruchami uèení a Klasická výuková èást je rozdìlena na procvièovací a testovací režim. Uèitel èi žák si zde vybere cvièení procvièující požadovaný pravopisný jev nebo jevy. Cvièení jsou pro pøehlednost rozdìlena do 17 hlavních kategorií (napø. cvièení pro 2. roèník, vyjmenovaná slova, velká písmena, psaní slov pøejatých, skupiny souhlásek, koncovky pøíd. jmen...). Každá kategorie je vìtšinou ještì rozdìlena na podkategorie. Je tedy možné zvolit napø. cvièení zamìøené na vyjmenovaná slova po M nebo koncovky podst. jmen v rodì mužském. U každého typu cvièení je také uvedeno, od jaké tøídy je vhodné jej zaøadit do výuky. Celkem je v programu pøibližnì doplòovaných jevù. Na pøípadnou chybu žáka v procvièovacím režimu reaguje program ihned nabídnutím správného zdùvodnìní doplòovaného jevu. V testovacím režimu se chyby a vysvìtlení správného øešení objeví až po vyplnìní celého cvièení. Získané znalosti si žáci mohou procvièit také pøi høe. Na CD naleznete dvì verze atraktivní dobrodružné hry, kterou svým nezamìnitelným zpùsobem namluvil Jiøí Lábus. Cílem dìtí je pomoci detektivu Koumesovi vyøešit zapeklité pøípady z hmyzí louky. Ve høe dìti naleznou velké množství poutavých interaktivních animací z pera Josefa Quise. Pøi hraní budou potøebovat dùvtip a bystrý mozek, ale samozøejmì se neobejdou bez znalostí pravopisu. TS Èeský jazyk 5 - Opakování mluvnice a literatury Mimoøádnì vhodný titul k prùbìžnému opakování uèiva Velmi vhodný i k pøípravì na pøijímací zkoušky Obsahuje 6 oblastí: pravopis, tvoøení a význam slov, tvarosloví, skladbu, literaturu, souhrnné testy Tento produkt je urèen pro žáky ZŠ (od 6. roèníku ZŠ) a SŠ, pro které je pøipraveno rozmanitých úkolù rozdìlených do 6 oblastí. Svým obsahem a rozsahem CD kompletnì pokrývá uèivo základní školy, jehož zvládnutí je k úspìšnému složení pøijímací zkoušky nezbytné. Je také mimoøádnì vhodný k prùbìžnému opakování uèiva. Program doplòují pracovní listy, které jsou zejména mezi vyuèujícími velmi oblíbenou pomùckou. K dispozici je 120 pracovních listù urèených k vyplnìní a pro snadnou kontrolu je samozøejmì pøipravena i varianta s doplnìnými odpovìïmi. 5

8 TERASOFT - ANGLICKÝ JAZYK TS Angliètina pro malé školáky 1 TS Angliètina pro školáky 2 TS Angliètina pro školáky 3 TS Angliètina pro školáky 4 TS Angliètina pro školáky 5 Nejrozšíøenìjší a nejpoužívanìjší software pro výuku angliètiny na školách v ÈR Podpora nejpoužívanìjších uèebnic a unikátní rozsah Tato novì zpracovaná šestidílná øada programù, zpracovaná v souladu s osnovami a podle požadavkù vyuèujících, svým obsahem plnì pokrývá výuku angliètiny na ZŠ. Uplatní se ale i pøi výuce na víceletých gymnáziích a ostatních SŠ. Programy umožòují zvolit si nastavení podle používané uèebnice. Uèivo a slovní zásoba programù je na úrovni nejpoužívanìjších uèebnic pro ZŠ (Angliètina pro roèník ZŠ - Zahálková, Angliètina pro roèník ZŠ - Lacinová, Project 1, 2, 3, 4 a Project Plus, Project English 1, 2 a 3, Chatterbox 1 a 2). Èást Gramatika se vìnuje v interaktivních cvièeních všem hlavním oblastem gramatiky. Celkem je zaøazeno 166 gramatických jevù, které jsou procvièovány v témìø namluvených vìtách. Dùraz se klade i na porozumìní mluvenému slovu a psanému textu. Pro dìti je pøipraveno 82 interaktivnì zpracovaných kreslených témat z oblastí dìtem blízkých, a tím i pro nì pøitažlivých. Pro snadné zapamatování slovní zásoby je pøipraveno i 77 tematických okruhù, v nichž každé slovíèko je doplnìno ilustrativním obrázkem. Dva speciálnì zamìøené moduly jsou urèeny k procvièování správné výslovnosti použitých slovíèek a vìt. Na CD je vše kompletnì ozvuèené a namluvené rodilými mluvèími. Všechny úrovnì výuky doplòují rozsáhlé tiskové moduly, které umožòují jednoduché sestavení a vytištìní cvièení zamìøených na procvièování gramatiky, pøekladù vìt nebo slovíèka gramatika porozumìní mluvenému a ètenému textu tematické okruhy procvièování výslovnosti tiskové moduly 6 Kontakt tel

9 TERASOFT - ANGLICKÝ JAZYK Angliètina pro nejmenší (pro 3. a 4. roèník ZŠ) Mezinárodnì úspìšný multimediální titul urèený k prvnímu seznámení dìtí s angliètinou Po spuštìní èeká na dìti kouzelná pohádková krajina, ve které se svými novými kamarády zažijí nejedno velké dobrodružství, bìhem nìjž si formou rozlièných her aktivnì a zcela pøirozenì osvojí více než 250 slovíèek a vìtných spojení. Celkovì je pro dìti pøipravených 32 rozmanitých her, ve kterých se nauèí napøíklad poèítat do dvaceti, procvièí si písmenka anglické abecedy, názvy barev, nábytku, ovoce nebo obleèení. Vzhledem k vìku dìtí jsou všechny pokyny zadávány v èeštinì. Program je kvalitnì namluvený známými èeskými herci, jeho anglickou èást namluvili rodilí mluvèí. Program doplòuje barevný obrázkový slovník. Angliètina pro dìti (pro 4. a 5. roèník ZŠ) Volnì navazuje na titul Angliètina pro nejmenší (pro 3. a 4. roèník ZŠ) Dìti v tomto programu oèekává malý mimozemš an Titi, který potøebuje pomoci s opravou své kosmické lodi, aby se mohl vrátit zpìt na svou rodnou planetu. Spoleènì s dìtmi postupnì navštíví 10 rozlièných míst (dìtský pokoj, školní tøída, cirkus, høištì, mìsto aj.), kde se však mluví pouze anglicky. Ve více než 50 rozmanitých hrách se dìti nauèí napø. pojmenovat èleny rodiny, popsat vzhled osob a vyjádøit jejich pocity, procvièí si názvy barev, školních pomùcek, odìvù, zvíøat, èástí lidského tìla, povolání, roèních období, budov ve mìstì apod. I v tomto programu je k dispozici barevný obrázkový slovník, který je doplnìn o pamì ovou hru. Vzhledem k vìku dìtí jsou všechny pokyny zadávány v èeštinì. Program je kvalitnì namluvený známými èeskými herci, jeho anglickou èást namluvili rodilí mluvèí. 7

10 TERASOFT - NÌMECKÝ JAZYK TS Nìmèina pro malé školáky 1 TS Nìmèina pro školáky 2 TS Nìmèina pro školáky 3 TS Nìmèina pro školáky 4 slovíèka gramatika Nejrozšíøenìjší a nejpoužívanìjší software pro výuku nìmèiny na školách v ÈR Podpora nejpoužívanìjších uèebnic a unikátní rozsah procvièované látky Tato novì zpracovaná šestidílná øada programù, zpracovaná v souladu s osnovami a podle požadavkù vyuèujících, svým obsahem plnì pokrývá výuku nìmèiny na ZŠ. Uplatní se ale i pøi výuce na víceletých gymnáziích a ostatních SŠ. Programy umožòují zvolit si nastavení podle používané uèebnice. Uèivo a slovní zásoba programù je na úrovni nejpoužívanìjších uèebnic pro ZŠ (Nová nìmèina, Nìmèina pro základní školy (Maroušková), Heute haben wir Deutsch, Wer? Wie? Was? a Das Deutschmobil. Poznámka: Následující èíselné údaje se vztahují k zatím vydaným 4 prvním dílùm øady. Èást Gramatika umožòuje žákùm dùkladnì si procvièit v interaktivních cvièeních všechny hlavní oblasti gramatiky. Celkem je zaøazeno 127 gramatických jevù, které jsou procvièovány v namluvených vìtách. Dùraz se klade i na porozumìní mluvenému slovu a psanému textu. Pro dìti je pøipraveno 82 interaktivnì zpracovaných kreslených témat z oblastí dìtem blízkých, a tím i pro nì pøitažlivých. Pro snadné zapamatování slovní zásoby je pøipraveno i 67 tematických okruhù, v nichž každé slovíèko je doplnìno ilustrativním obrázkem. Dva speciálnì zamìøené moduly jsou urèeny k procvièování správné výslovnosti použitých slovíèek a vìt. Na CD je vše kompletnì ozvuèené a namluvené rodilými mluvèími. Všechny úrovnì výuky doplòují rozsáhlé tiskové moduly, které umožòují jednoduché sestavení a vytištìní cvièení zamìøených na procvièování gramatiky, pøekladù vìt nebo slovíèek. porozumìní mluvenému a ètenému textu tematické okruhy procvièování výslovnosti tiskové moduly 8 Kontakt tel

11 TS Nìmèina pro školáky 5 TERASOFT - NÌMECKÝ JAZYK Novinka, pøedposlední díl úspìšné šestidílné øady programù pro výuku nìmèiny Podpora nejpoužívanìjších uèebnic, snadné zaøazení do ŠVP, interaktivita a unikátní rozsah procvièované látky Slovní zásoba programu vychází z pìti nejpoužívanìjších uèebnic pro ZŠ (Nìmèina pro 8. roèník základní školy - Maroušková, Pingpong Neu 2, Wer? Wie? Was? 3-2. polovina, Das Deutschmobil 3-2. polovina, Heute haben wir Deutsch 4). Vyuèující si velmi snadno vytvoøí uèební lekci v souladu s uèebnicí, kterou pøi výuce užívá. V èásti Gramatika je v interaktivních cvièeních pøipraveno pøes vìt, na nichž si žáci dùkladnì procvièí hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícím 5. roku výuky. Vìty jsou rozdìleny do 64 kategorií (skloòování podstatných a pøídavných jmen, perfektum a préteritum pravidelných a nepravidelných sloves, smìrová pøíslovce, dìlení slov, øadové èíslovky, vedlejší vìty èasové, stupòování pøídavných jmen a pøíslovcí, pøedložkové vazby sloves aj.). V modulu Tematické okruhy je pøichystáno více než 400 slovíèek uspoøádaných do 19 tematicky zamìøených èástí (lidské tìlo, obleèení, popis osoby, povahové rysy, rodina, nemoci, film, sport, v restauraci, v kanceláøi aj.). V èásti Porozumìní si žáci procvièí svoji schopnost porozumìt jazyku a reagovat na mluvenou nebo psanou nìmèinu. Celkem je pøipraveno 17 interaktivnì zpracovaných kreslených témat (charakteristika osoby, rodinné vztahy, nakupování, TV Nìmèina pro nejmenší (pro 3. a 4. roèník ZŠ) Mezinárodnì úspìšný multimediální titul urèený k prvnímu seznámení dìtí s nìmèinou Po spuštìní èeká na dìti kouzelná pohádková krajina, ve které se svými novými kamarády zažijí nejedno velké dobrodružství, bìhem nìjž si formou rozlièných her aktivnì a zcela pøirozenì osvojí více než 250 slovíèek a vìtných spojení. Celkovì je pro dìti pøipravených 32 rozmanitých her, ve kterých se nauèí napøíklad poèítat do dvaceti, procvièí si písmenka nìmecké abecedy, názvy barev, nábytku, ovoce nebo obleèení. Vzhledem k vìku dìtí jsou všechny pokyny zadávány v èeštinì. Program je kvalitnì namluvený známými èeskými herci, jeho nìmeckou èást namluvili rodilí mluvèí. Program doplòuje barevný obrázkový slovník. 9

12 TERASOFT - MATEMATIKA PRO 1. STUPEÒ ZŠ TS Matematika pro roèník ZŠ Zábavným zpùsobem procvièuje všechny dùležité partie uèiva matematiky na 1. stupni ZŠ Nejrozšíøenìjší a nejoblíbenìjší program pro výuku matematiky Tento program ve 13 modulech obsahuje mnoho pøíkladù na pamìtné i písemné sèítání, odèítání, násobení a dìlení. Zaøazeny jsou také pøíklady zamìøené na orientaci na èíselné ose, zaokrouhlování èísel, rozklady èísel v desítkové soustavì, porovnávání èísel, pøíklady se závorkami a další dùležité partie uèiva matematiky prvního stupnì ZŠ. Jednotlivé typy pøíkladù je možné procvièovat samostatnì nebo si zvolit "pohádkovou variantu, která je vhodná zejména pøi opakovaní uèiva. V ní jsou pro dìti za odmìnu za úspìšné øešení pøíkladù pøipraveny pohádky a pøíbìhy s vtipnými obrázky a animacemi. Dùležitou pomùckou, zejména pro vyuèující, je rozsáhlý tiskový modul, který umožòuje velmi snadné vytváøení písemných testù (pracovních listù). Takto pøipravený test je možné vytisknout i se správnými øešeními, což vyuèujícím velmi usnadní opravování testù. TS Matematika pro prvòáèky 1 (pro 1. roèník ZŠ) Mimoøádnì rozsáhlý výukový program zpracovaný po jednotlivých vyuèovacích hodinách Titul získal celou øadu ocenìní na mezinárodních soutìžích (napø. zvláštní cenu na Comenius-Auszeichnungen 2005 v Berlínì) i v ÈR (napø. prestižní ocenìní Zlatá Schola Nova) První díl z nové øady výukových programù pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Svým zpracováním naprosto dokonale odstraòuje strach a obavy, které nìkdy matematika u dìtí vzbuzuje. Oslovuje v dìtech jejich zvídavost a snahu po objevování. Každá reakce dítìte je ihned slovnì vyhodnocena, správná odpovìï je pochválena, pøi chybì je nabídnuta pomoc a rada, která pøispìje k tomu, že dítì úkol vyøeší správnì. Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem, psaný text se vzhledem k vìku dìtí v programu prakticky vùbec nevyskytuje. Velká pozornost je vìnována slovním úlohám. Èísla 1-5 dìtem zavádíme pomocí motivaèní pohádky s úkolem. V prvním dílu je obsaženo následující uèivo: zavedení èísel 1 až 5, rozvoj elementárních poèetních pøedstav o èíselných a prostorových vztazích, numerace (pøiøadit èíslo dané skupinì pøedmìtù, znázornit èíslo pomocí skupiny pøedmìtù, porovnávání, zaøazení èísla v èíselné øadì, urèování poøadí), poèetní operace sèítání a odèítání, zavedení èísla nula (èíslo nula je zavedeno jako výsledek operace odèítání), zavedení èísel 6-10 a poèetní operace s tìmito èísly, pøíklady s rámeèky, úvod ke geometrii. 10 Kontakt tel

13 TERASOFT - MATEMATIKA PRO 1. STUPEÒ ZŠ TS Matematika - Logické úkoly a hádanky z geometrie Druhý díl nové øady titulù pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ Kromì verze pro žáky ZŠ na CD najdete i speciální verzi pro MŠ Všechny úkoly jsou zadávány kreslenou formou a mluveným slovem Celý titul je rozdìlen na sedm samostatných èastí. Prùvodcem každou z nich je jiné zvíøátko. Pro dìti jsou pøipraveny napø. logické hádanky, úlohy zamìøené na procvièení pohybu a orientace ve ètvercové síti, vybarvování jednotlivých políèek dle pøedlohy, kreslení soumìrných obrázkù, hledání rozdílù mezi plánem a skuteènou stavbou, luštìní tajného písma opièky TS Matematika pro prvòáèky 2 (pro 1. a 2. roèník ZŠ) Již tøetí pokraèování øady titulù urèených pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ Velmi vhodné pro žáky speciálních škol Výuková èást je rozpracována po jednotlivých vyuèovacích hodinách, každá je uvedena dramatizací motivaèního pøíbìhu ze života zvíøátek Obsažené uèivo: Èísla (zavedení èísel 11-20, èíselná øada, porovnávání, vztahy pøed a za, nerovnice) Poèítáme do 20 bez pøechodu desítky (sèítání typu 10+6, pøíklady typu 14-4, a 20-10, sèítání typu 14+4 a 14+6, odèítání typu 16-2 a 20-6) Poèítáme do 20 s pøechodem desítky (sèítání s pøechodem pøes desítku, rozklad èísla 10 na dva sèítance, sèítání a odèítání v oboru do 20 s pøechodem desítky) 11

14 TERASOFT - FYZIKA EDISON Virtuální elektrolaboratoø pro fyziku Velmi populární multimediální elektrolaboratoø výbornì využitelná ve výuce fyziky na základních i støedních školách Tento unikátní výukový software je v souèasnosti používaný ve více než 40 zemích svìta Edison pøináší jedineèné, zcela nové prostøedí pro výuku elektrotechniky. Uèitelé i žáci mohou vytváøet virtuální elektrické obvody s využitím množství fotorealistických komponent. To vše je jednoduše dostupné na jednotlivých policích multimediální laboratoøe. Jednoduše si zvolíte a pøetáhnete souèástky na vaši plochu nebo je umístíte pøímo do realistického rozvodného panelu se skrytými spoji. Souèástky lze propojit dohromady pomocí myši a funkèní obvod je na svìtì. Nyní mùžete zaèít testovat, upravovat a pøípadnì øešit problémy pomocí virtuálních pøístrojù. Uživatelé mají velký výbìr napø. z baterií, rezistorù, diod, žárovek, LED diod, tranzistorù i logických hradel. K dispozici jsou propojovací panely a celá øada virtuálních pøístrojù (zdroje napìtí a signálu, mìøící pøístroje, osciloskopy...). Edison lze velmi dobøe použít jak v jednoduchých obvodech na základní škole (jednoduchá zapojení se žárovkami a spínaèi, Ohmùv zákon...), tak i na støedních školách, kde je možno využít celou škálu dostupných komponent a sestavovat složitìjší obvody s polovodièovými souèástkami a sledovat jejich chování. Edison také kromì 3D modelu automaticky pøipravuje schémata zapojení daného obvodu. Newton 2 - Virtuální laboratoø - jednoduché mechanizmy Unikátní interaktivní virtuální laboratoø velmi dobøe využitelná ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ Tento program umožòuje sledování funkcí nìkterých mechanizmù z již vytvoøených modelù i sestavování vlastních konstrukcí (soustavy a pøevody ozubených kol, øemenové pøevody, høebenové pøevody a mnoho dalších). Jedná se o velmi populární výukový software používaný ve více než 40 zemích svìta, který patøí mezi opravdovou špièku virtuálních interaktivních aplikací. 12 Kontakt tel

15 Newton Fyzikální laboratoø - mechanika Program ocenìn Worlddidac Award 2006 TERASOFT - FYZIKA (Worlddidac Award je nejuznávanìjší mezinárodní cenou v oboru. Tato cena je udìlována každé dva roky inovativním a pedagogicky hodnotným titulùm s vysokým potenciálem pro zkvalitnìní výuky.) V letošním roce získáno prestižní ocenìní Zlatá Schola Nova 2007 Newton 3.0 je interaktivní virtuální laboratoø, pokrývající témìø všechny oblasti statiky, kinematiky a dynamiky, která je velmi dobøe využitelná ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikace zobrazuje virtuální 3D prostøedí, ve kterém se tìlesa pohybují vìrnì podle simulovaných fyzikálních zákonù. Souèástí aplikace jsou desítky hotových virtuálních modelù tìles, z nichž je pøedpøipraveno více než 200 virtuálních experimentù a úloh, které je možno dále interaktivnì modifikovat. Tìlesa lze snadno a rychle propojit a mìnit jejich fyzikální vlastnosti èi parametry. Je k nim možno pøiøadit i na nì pùsobící síly a následnì pozorovat jejich vliv na sledovaná tìlesa. Po spuštìní simulace se pøipravený experiment promítá jako film, tìlesa se pohybují po drahách 13

16 TERASOFT - CHEMIE TS Chemie - Názvosloví anorganické chemie pro ZŠ První díl z øady programù urèených pro výuku chemie na ZŠ, zamìøený na problematiku chemického názvosloví Výuková èást žákùm názorným zpùsobem vysvìtluje principy a zásady tvorby názvù a vzorcù chemických slouèenin Implementovaný tiskový modul pro snadnou tvorbu pracovních listù Uèivo je rozdìleno na 2 tematické celky - první probírá prvky, druhý je vìnován slouèeninám. V èásti vìnované prvkùm se žáci kromì názvù a znaèek prvkù také nauèí napø. vyhledávat prvky v periodické tabulce, rozlišovat atomy a molekuly nebo prvky a slouèeniny Èást vìnovaná slouèeninám nauèí žáky psát vzorce a odvozovat názvy ze vzorcù u nejdùležitìjších skupin chemických slouèenin (halogenidy, oxidy, hydroxidy, sulfidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, soli aj.) Skuteènost, že v testové èásti žáci vzorce èi názvy nevybírají z pøipravených možností, ale sami je samostatnì sestavují, èiní tento program naprosto unikátním. Užitnou hodnotu programu dále zvyšuje implementovaný tiskový modul. TS Chemie - Názvosloví anorganické chemie pro SŠ Pøipravujeme První díl z øady programù urèených pro výuku chemie na SŠ názorným zpùsobem vysvìtluje principy a zásady tvorby názvù a vzorcù chemických slouèenin Uèivo je rozdìleno na 5 tematických celkù: Prvky Jednoduché slouèeniny Obtížnìjší slouèeniny Koordinaèní slouèeniny Triviální názvy Žáci se nauèí psát vzorce a odvozovat názvy ze vzorcù u nejdùležitìjších skupin chemických slouèenin (halogenidy, oxidy, hydroxidy, sulfidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, soli, hydrogensoli, thiokyseliny, peroxokyseliny, podvojné slouèeniny, izopolykyseliny, koordinaèní slouèeniny s komplexním aniontem a kationtem aj.). 14 Kontakt tel

17 TERASOFT - VLASTIVÌDA, RODINNÁ VÝCHOVA TS Vlastivìda 1 - Starší èeské dìjiny Urèeno nejen pro 1. stupeò, ale vzhledem k rozsahu i pro výuku dìjepisu na 2. stupni ZŠ Ilustrace Jiøího Petráèka dokreslují celkovou atmosféru produktu, bohatý fotografický materiál pøibližuje významné archeologické nálezy a dochované pamìtihodnosti Obsahuje encyklopedii, pracovní listy a materiály pro projektové Titul je urèen pro práci v bìžných poèítaèových uèebnách i pro každodenní využití v prezentaèní výuce s využitím projektoru. Vzhledem k rozsahu výukového materiálu - textù, ilustrací, map a fotografií, jej plnì využijí i žáci 2. stupnì ZŠ pøi výuce dìjepisu. Výuková èást obsahuje 329 obrazovek, které jsou rozdìleny do 15 kapitol mapujících historický vývoj na našem území od pravìku až do roku V samostatné testovací èásti naleznete 173 obrazovek s otázkami. Encyklopedie obsahuje pøehled pojmù, událostí a osobností, doplnìný o fotografie, ilustrace a mapy. Modul Projektové vyuèování pøináší vyuèujícím kvalitnì zpracované pomùcky, které využijí pøi pøípravì projektù i pøi výuce v hodinách bez pøítomnosti poèítaèe. TS Základy rodinné a sexuální výchovy Cílem tohoto titulu je pøispìt k výchovì osobnosti dospívajících dìvèat a chlapcù, aby byli schopni poznávat a chápat mravní, sociální, psychologické a fyziologické zvláštnosti lidských jedincù podle pohlaví, a tak vytváøet optimální mezilidské vztahy s lidmi stejného i opaèného pohlaví Pøíjemné výukové prostøedí, jednoduché ovládání, množství obrázkù, fotografií, schémat a videosekvencí Umožòuje nastavení dle vìku dítìte (10-12 let, let, Program zajímavou a srozumitelnou formou podává informace o anatomii a o funkcích pohlavních orgánù, menstruaèním cyklu, problematice dospívání a sexuálním chováním. Velký dùraz se klade na otázku plánovaného rodièovství, podrobnì se probírají antikoncepèní metody, období vzniku nového života, tìhotenství a porod, zaøazené jsou i informace o pohlavnì pøenosných chorobách a sexuálních deviacích s dùrazem na zásady bezpeèného chování. Nedílnou souèástí je rozsáhlá encyklopedie a tiskový modul pro pøípravu pracovních listù a testù. 15

18 TERASOFT - INFORMATIKA, ZÁBAVNÁ VÝUKA TS Výuka informatiky - Ovládání textových editorù Základní i pokroèilé úpravy textu v nejznámìjších textových Tento výukový kurz nauèí snadno, názornì a efektivnì i naprosté zaèáteèníky zpracovat text v textovém editoru. Program je vhodný nejen pro výuku žákù na ZŠ (vybrané èásti využijí žáci již na 1. stupni ZŠ) a SŠ, ale i pro další vzdìlávání vyuèujících. K dispozici jsou tøi výukové kurzy (pro MS Office Word 2003, MS Office Zábavná výuka Spojit vzdìlávání se zábavou není vždy úplnì snadné. Formou podobnou populárním televizním soutìžím je možné si procvièit znalosti rùzných èástí (nejen) školního uèiva. Soutìže jsou navrženy tak, aby mohl soutìžit hráè proti poèítaèovému protivníkovi nebo více hráèù mezi sebou. Pro rozšíøení možností využití ve výuce nabízíme tiskový modul, u našich nových produktù již obvyklý. S jeho pomocí lze z otázek rozdìlených podle témat snadno pøipravit vytištìné testové otázky - pracovní listy, které je možno využít napø. ve škole k pøípravì testù nebo i k domácí pøípravì. TS Dìjepis (otázky, testy, soutìže) Velmi rozsáhlá obsahová náplò, zahrnující dìjiny od pravìku až do souèasnosti Otázky jsou voleny v souladu s platnými uèebnicemi dìjepisu. Ve všech soutìžích si lze nastavit jednotlivé okruhy tak, aby vyhovovaly právì probíranému uèivu. TS Pøijímací zkoušky na SŠ Všeobecný pøehled Ideální pomocník pro pøípravu k pøijímacím zkouškám na SŠ Vzhledem k obsaženým kategoriím otázek doporuèujeme využití v hodinách èeského jazyka, dìjepisu, zemìpisu, pøírodopisu, chemie CD-ROM Všeobecný pøehled je specifický svým zaøazením. Aèkoliv svým zpracováním patøí mezi "soutìžní øadu", zároveò tvoøí první titul z budoucí edice "Pøíprava k pøijímacím zkouškám na SŠ". Obsahová náplò je volena tak, aby se titul stal ideálním pomocníkem pro pøípravu na tyto zkoušky, jejichž souèástí je mezi dìtmi i rodièi tolik obávaný všeobecný pøehled. 16 Kontakt tel

19 TERASOFT - OSTATNÍ VÝUKOVÉ TITULY TS Sada výukového software Výbìr toho nejlepšího z titulù Terasoft vydaných pøed rokem 2000 Na CD ROM naleznete výbìr ze starších programù spoleènosti Terasoft. Obsaženy jsou výukové programy ze zemìpisu (zamìøené na orientaci na mapách), pøírodopisu (biologie èlovìka a zoologie), matematiky pro 1. a 2. stupeò ZŠ. K dispozici jsou i vybrané partie z anorganické chemie pro ZŠ a SŠ. 3D Architekt - Jak si navrhnout dùm a byt Jednoduše ovladatelný software pro návrh interiéru i exteriéru Tento program je jednoduchý software typu CAD, který lze využít nejen ve výuce práce s poèítaèem, ale i pøi rodinné nebo výtvarné výchovì. Aplikace je velmi dobøe využitelná nejen pøi výuce, ale i pro samostatné práce studentù pøi realizaci jejich pøedstav o bydlení. Navržené exteriéry i interiéry si je možno prohlédnout v trojrozmìrném fotorealistickém zobrazení. Program také obsahuje rozsáhlou knihovnu 3D objektù (od židlí až po vybavení koupelen) a modul 3D Modeláø pro jejich editaci nebo tvorbu nových pøedmìtù. Nabídka vyzkoušení našich titulù: Nekupujete tak zajíce v pytli, máte možnost si vyzkoušet, zda je Vámi vybraný titul pro školu skuteènì pøínosem a zda bude bezproblémovì fungovat na poèítaèích školy. V pøípadì zájmu staèí zavolat na telefonní èíslo, zaslat na nebo vyplnit formuláø na Školám nabízíme možnost zapùjèení našich titulù Terasoft na dvoumìsíèní nezávazné bezplatné vyzkoušení Zkušební dobu Vám rádi prodloužíme plnì podle Vašich potøeb 17

20 TERASOFT - VÝUKOVÉ TITULY PRO 1. STUPEÒ ZŠ Pìtidílná øada edice Dìtský koutek zahrnuje výukové multimediální interaktivní CD-ROMy, které zábavnou formou nauèí dìti mnoho nového. Vzhledem k vìku dìtí jsou CD kompletnì namluvena a pøizpùsobeno je i ovládání programù. Øadu vhodným zpùsobem doplòuje titul TS Výuková pexesa. Všechny tituly jsou velmi vhodné i pro výuku dìtí se specifickými poruchami uèení. TS Dìtský koutek 1 Titul urèený pøedevším prvòáèkùm, kteøí si v nìm procvièí znalost barev, èísel a písmen a také se nauèí pojmenovat základní tvary Získané znalosti si dìti upevní pøi hrách, které rozvíjejí jejich postøeh, schopnost kombinovat i logické myšlení. Titul doplòují omalovánky a šest klasických èeských pohádek. TS Dìtský koutek 2 - Svìt myšáka Bonifáce Další titul pro prvòáèky a žáky MŠ Vìrným prùvodcem dìtí se stane roztomilý myšák Bonifác. Ve výukové èásti, která je zamìøena na procvièení prostorové orientace, se dìti uèí formou hry napø. tyto pojmy: pøed, za, hned pøed, hned za, vlevo, vpravo, nad, pod, mezi, u Oblíbenou zábavou dìtí se také jistì stane doplòování chybìjících pøedmìtù, zvíøátek a vìcí podle slovního popisu do obrázkù. Na CD dále naleznete pohádky, omalovánky, pexesa, animovaná rozpoèitadla a písnièky. Hry opìt rozvíjejí logické myšlení a postøeh dìtí. Zaøazena je hra "Kámen, nùžky, papír" a zejména tzv. Kimovy hry pro trénování dìtské pamìti. TS Dìtský koutek 3 - Pojïme si hrát s písmenky Program zamìøený pøedevším na výuku èeského jazyka a ètení Titul plnì pokrývá výuku ètení a èeského jazyka v 1. a 2. tøídì ZŠ. Prvòáèci na CD naleznou interaktivní slabikáø, budou vybírat názvy obrázkù, doplòovat chybìjící písmenka a slabiky do slov. Pro druháèky jsou, kromì velkého množství zábavných úkolù zamìøených na výuku ètení, pøipraveny úkoly zamìøené na pravopis i/y v mìkkých a tvrdých slabikách, na doplòování hlásek a dvojhlásek a na procvièování slovních druhù. 18 Kontakt tel

( poboèky, kontakty, telefony, výstavy Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická Velkoobchodní distribuce pro støední a východní Èechy Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So 9 00 12 00 tel

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

Multimediální výukové programy

Multimediální výukové programy Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Multimediální výukové programy Jiří Dostál Olomouc 2013 1 1 Multimediální a interaktivní výukové programy ve vzdělávání Tradiční model výuky je stále více ovlivňován

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

A A A C 3. a 4. a. roèník ZŠ r C METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR

A A A C 3. a 4. a. roèník ZŠ r C METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR 3. a 4. roèník ZŠ METODICKÁ PØÍRUÈKA OBSAH 1. VYUŽITÍ PROGRAMU PØI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA 1.1 ÚVODNÍ SLOVO...2 1.2 TABULKA HER A JEJICH TEMATICKÉ ZAMÌØENÍ...3 2. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 2.1 HLAVNÍ MENU...4

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Trénování paměti Metodická příručka Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Obsah Úvod 7 Projekt 9 Trénink pamìti 1 Východiska 13 2 Zásady vedení jednotlivých lekcí 17 3 Kognitivní cvièení 18 4 Struktura

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období)

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) Příloha č.1: RVP ZV-Očekávané výstupy v Informační a komunikační technologii v 1. a 2. období I. stupeň Učivo Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) 1. Základy práce s počítačem - základní

Více

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3417.

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více