Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008"

Transkript

1 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Ing. Barbora Pletková Jana Černochová, starostka, Ing. Jan Vaněk, člen rady Jana Babická, členka rady Eliška Křížová Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. k prodloužení povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti CEELI Institut, o.p.s. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 5439 staženo 2. k pronájmu části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti FILM MAKERS s.r.o. 3. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru paní Vlastě Stadlerové 4. k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady občanskému Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav 5436 schváleno schváleno schváleno 266 1

2 sdružení BUCHTY A LOUTKY 5. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet 6. ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a. s., za rok k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 8. k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 9. k návrhu změny nařízení Rady hlavního města Prahy č. 19/2004 Sb. hl.m.prahy, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení 10. *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/ k prodeji pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady 12. k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ k dodatkům smluv o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností s jednotlivými správními firmami 14. k uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností SSL Česká republika, s.r.o. 15. ke zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1023/3, k. ú. Vinohrady Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce 5376 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 277 2

3 16. k pronájmu garáže ve dvoře domu čp v Praze 2, Václavská *** k prominutí pohledávky vzniklé z titulu přiznané náhrady nákladů soudního řízení 18. ke zrušení Pravidel pro poskytování příspěvku na osobní asistenci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením z prostředků městské části Praha k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Akord 20. k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o dodání systémů tísňové péče 21. k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o provedení demontáží, repasí a montáží systémů tísňové péče 22. k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku - Úklid veřejných dětských hřišť na území městské části Praha ke změně Pravidel pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON" 24. ke změně zápisu Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ , v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 25. k uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ve školských budovách 26. ke jmenování konkursní komise k vyhlášenému konkursnímu řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Karel Chramosil, člen rady PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně 5388 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 288 3

4 27. *** školy, Praha 2, Botičská 8, IČ k odměnám ředitelů příspěvkových organizací ve školství za výsledky hospodaření v roce k prázdninovému provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha *** ke splátkové dohodě č. 9/ k nabídce na převzetí nevydražených věcí dle ust. 342, odst. 3 občanského soudního řádu 31. k likvidaci majetku městské části Praha k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství 33. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (ZŠ Na Smetance 1/505 - oprava kanalizační přípojky) 34. k vyhodnocení výběrového řízení při prodeji nemovitosti - pozemku parc. č v k.ú. Vinohrady Informace: starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 4530 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 296 Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 35. Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí 2008 Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 5445 vzato na vědomí 36. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za I. čtvrtletí Jana Černochová, starostka 5427 vzato na vědomí 4

5 roku k žádosti o snížení smluvní pokuty Jana Černochová, starostka 38. k výběrovému řízení na obsazení funkce ředitele Centra sociálních služeb Praha k Závěrečné zprávě o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 2 za rok k vlivu novely živnostenského zákona v souladu s novelou zákona o správních poplatcích na rozpočet městské části Praha 2 PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice Zdeňka Šimonová, tajemnice, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského 41. ke Dnům Prahy 2 Jana Černochová, starostka 42. Optimalizace traťového úseku Praha Hlavní nádraží - Praha Smíchov - Individuální protihluková opatření (IPO) - přípravná dokumentace (DUR) Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 5466 vzato na vědomí 5448 vzato na vědomí 5463 vzato na vědomí 5472 vzato na vědomí 5481 vzato na vědomí 5490 vzato na vědomí Zástupce starostky Ing. Jiří Paluska zahájil 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 14:08 hodin. Radní hlasováním (6:0:0) schválili zápis z 10. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu bylo zařazeno usnesení č. 34 a informace č. 42 a takto doplněný program radní hlasováním (6:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k prodloužení povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti CEELI Institut, o.p.s. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení stáhla. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek 5

6 Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 2. k pronájmu části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti FILM MAKERS s.r.o. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s pronájmem části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti FILM MAKERS s.r.o. ve dnech k natáčení spotu s pracovním názvem "Colgate". Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru paní Vlastě Stadlerové Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru paní Vlastě Stadlerové pro uspořádání koncertu rakouského dechového orchestru a s povolením vjezdu autobusu a parkováním na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily po dobu koncertu dne Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady občanskému sdružení BUCHTY A LOUTKY Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Havlíčkovy sady občanskému sdružení BUCHTY A LOUTKY pro postavení čtyř stánků s prodejem řemeslných výrobků dne , kdy bude probíhat loutkové divadelní představení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2007, Souhrnnou zprávu o plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části 6

7 Praha 2 za rok Rada souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2007, s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství a s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2007 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a. s., za rok 2007 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2007, účetní závěrku za rok 2007 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s výše uvedenými dokumenty a uložila J. Černochové a Mgr. Burešovi předložit zastupitelstvu návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila připomínky k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl.m. Prahy a uložila J. Černochové informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2 o schválených připomínkách. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s navrhovaným textem obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy k ochraně veřejného pořádku, schválila návrh úpravy přílohy výše uvedené vyhlášky a uložila PhDr. Slavíkové předložit toto usnesení včetně návrhu úpravy přílohy na sekretariát odboru živnostenského a občanskoprávního Magistrátu hl.m. Prahy. 7

8 Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu změny nařízení Rady hlavního města Prahy č. 19/2004 Sb. hl.m.prahy, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada navrhla Radě hlavního města Prahy zrušit nařízení Rady hlavního města Prahy č. 19/2004 Sb. hl.m. Prahy, doporučila Radě hlavního města Prahy určit pro konání shromáždění bez oznámení jiné, méně exponované místo, a uložila PhDr. Slavíkové předložit toto usnesení na sekretariát odboru živnostenského a občanskoprávního Magistrátu hl.m. Prahy. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2008 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2008 ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodeji pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila se záměrem prodeje výše uvedených pozemků firmě "LOND 33, spol. s r.o." a následným uzavřením zástavní smlouvy k zajištění pohledávky, která vznikne na základě podmínek kupní smlouvy. Rada uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 k rozhodnutí návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ

9 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o. a jmenovala komisi k otevírání obálek, k posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek dle bodu I. 1. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatkům smluv o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností s jednotlivými správními firmami Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatků smluv o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností s jednotlivými správními firmami a uložila Ing. Paluskovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností SSL Česká republika, s.r.o. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě se společností SSL Česká republika, s.r.o., k provedení úpravy předmětu nájmu dle přílohy tohoto dodatku. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: PhDr. Paulová, A. Udženija Usnesení č ke zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1023/3, k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1023/3, k. ú. Vinohrady, se společností Telefonica O2 Czech republic, vymezeného jako právo uložit a provozovat vedení veřejné komunikační sítě v dotčeném pozemku. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 9

10 16. k pronájmu garáže ve dvoře domu čp v Praze 2, Václavská 13 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Usnesení č. 277 Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nájem garáže ve dvoře domu čp v Praze 2, Václavská 13, v pořadí dle výše nabídek. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prominutí pohledávky vzniklé z titulu přiznané náhrady nákladů soudního řízení *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s dočasným upuštěním od vymáhání výše uvedené pohledávky. Hlasování pro: Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení Pravidel pro poskytování příspěvku na osobní asistenci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením z prostředků městské části Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada zrušila s účinností k Pravidla pro poskytování příspěvku na osobní asistenci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením z prostředků městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Akord Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti sociálních věcí, souhlasila s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 občanskému sdružení AKORD na realizaci projektu "Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2" a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek 10

11 Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o dodání systémů tísňové péče Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 dle bodu I. tohoto usnesení a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o dodání systémů tísňové péče včetně jejich montáže v bytech užívaných občany městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o provedení demontáží, repasí a montáží systémů tísňové péče Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a o.s. Život 90 o provedení demontáží, repasí a montáží systémů tísňové péče v bytech užívaných občany městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku - Úklid veřejných dětských hřišť na území městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada souhlasila se zahájením zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku - Úklid veřejných dětských hřišť na území městské části Praha 2. Rada jmenovala hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně Pravidel pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON" 11

12 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada zrušila dosud platná Pravidla pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON" a schválila s účinnosti od Pravidla pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON". Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně zápisu Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ , v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila se zařazením školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT jako samostatné součásti Základní školy, Praha 2, Botičská 8, s předpokladem k Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ve školských budovách Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ve školských budovách a uložila PhDr. Paulové uzavřít dodatky ke smlouvám dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke jmenování konkursní komise k vyhlášenému konkursnímu řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada jmenovala komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8, a pověřila JUDr. Evu Salajovou funkcí tajemnice konkursní komise. Rada uložila J. Babické zajistit činnost komise při konkursním řízení v souladu s ustanovením vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. 12

13 Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odměnám ředitelů příspěvkových organizací ve školství za výsledky hospodaření v roce 2007 *** Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství za výsledek hospodaření s příspěvkem na provoz a za zisk z doplňkové činnosti v roce 2007 a souhlasila s vyplacením odměn ředitelům ze mzdových prostředků příspěvkových organizací pro rok Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č k prázdninovému provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 po dobu letních prázdnin ve školním roce 2007/2008 od do a se zajištěním prázdninového provozu ve dvou mateřských školách. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke splátkové dohodě č. 9/2008 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkové dohody č. 9/2008 a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k nabídce na převzetí nevydražených věcí dle ust. 342, odst. 3 občanského soudního řádu Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada nesouhlasila s převzetím nevydražených věcí dle ust. 342, odst. 3 13

14 občanského soudního řádu a uložila J. Černochové a Ing. Tojšlovi sdělit Obvodnímu soudu pro Prahu 2 stanovisko městské části Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci majetku městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z evidence a uložila Ing. Kudlíkové a Ing. Tojšlovi učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (ZŠ Na Smetance 1/505 - oprava kanalizační přípojky) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Základní škola Na Smetance 1/505 - oprava přípojky kanalizační stoky, a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vyhodnocení výběrového řízení při prodeji nemovitosti - pozemku parc. č v 14

15 k.ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí, že na základě vyhlášeného výběrového řízení byly ve stanovené lhůtě řádně doručeny 4 obálky - nabídky, které majetková komise otevřela na svém jednání dne Dále rada vzala na vědomí dopis společnosti REALIS, spol. s r.o., v němž požádala o zpětvzetí svojí nabídky. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 odmítnout všechny doručené nabídky a zrušit výběrové řízení a uložila Ing. Paluskovi předložit zastupitelstvu návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

16 USNESENÍ č. 264 ze dne k pronájmu části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti FILM MAKERS s.r.o. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s pronájmem části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti FILM MAKERS s.r.o., Šlikova 38/408, Praha 6, IČ Ve dnech zde na 100 m2 zpevněné asfaltové plochy společnost natočí několik sekvencí spotu s pracovním názvem "Colgate". Cena je stanovena dohodou a činí celkem ,- Kč včetně DPH u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 16

17 USNESENÍ č. 265 ze dne k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru paní Vlastě Stadlerové RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru paní Vlastě Stadlerové,Trojanova 5, Praha 2, IČ , pro uspořádání koncertu rakouského dechového orchestru. Hodinový program přehraje orchestr v pátek od 14:30 hodin bez užití zvukové aparatury, na ploše 40 m2 2. s povolením vjezdu autobusu a parkováním na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily po dobu koncertu u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 17

18 USNESENÍ č. 266 ze dne k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady občanskému sdružení BUCHTY A LOUTKY RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s výpůjčkou části nemovitosti parku Havlíčkovy sady občanskému sdružení BUCHTY A LOUTKY, Ostrovského 411/24, Praha 5, IČ , pro postavení čtyř stánků, ve kterých budou nabízet řemeslné výrobky v neděli mezi 10:00-20:00 hodinou, tj. v době, kdy bude v parku probíhat loutkové divadelní představení. Stánky budou zabírat 20 m2 asfaltové plochy u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 18

19 USNESENÍ č. 267 ze dne k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě domí II. III. 1. Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení 2. Souhrnnou zprávu o plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 6 k tomuto usnesení s o u h l a s í 1. s rozdělením hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení 2. s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství v celkové výši ,70 Kč dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení 3. s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2007 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy dle přílohy č. 5 k tomuto usnesení u k l á d á 1. zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy městské části Praha 2 za rok závěrečný účet na úřední desce městské části Praha 2 K realizaci: Zdeňka Šimonová, tajemnice Termín: předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení a) Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha za rok 2007 b) Souhrnnou zprávu o plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více