Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost"

Transkript

1 U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem hlasování do 17.září 2012, rozesláno elektronicky dne 5.září 2012) číslo 39 ze dne 17. září 2012 ke Zprávě o realizaci Operačního programu a Praha Konkurenceschopnost za období Společný monitorovací výbor operačních programů a Praha Konkurenceschopnost I. b e r e n a v ě d o m í 1. Zprávu o realizaci Operačního programu za období uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. Zprávu o realizaci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost za období uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení I I. u k l á d á předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost zajistit zveřejnění Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Adaptabilita a Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost za období na webových stránkách a Příloha usnesení: Zpráva o realizaci OPPA Zpráva o realizaci OPPK Ing. Eva Vorlíčková předsedkyně SMV

2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA v období od 1. ledna do 30. června 2012 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 1 (celkem 88)

3 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpráva o realizaci Operačního programu strana 2 (celkem 88)

4 OBSAH 1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru Pokrok od minulého monitorovacího výboru Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru Hlavní problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled schválených projektů POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS PRIORITNÍ OSA 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 2 Podpora vstupu na trh práce Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 3 Modernizace počátečního vzdělávání Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 4 Technická pomoc Pokrok v realizaci Zpráva o realizaci Operačního programu strana 3 (celkem 88)

5 Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Provádění specifických finančních kontrol Kontroly na místě Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Aktivity komunikačního plánu Internetové stránky Komunikace s médii Inzeráty Publikace a propagační předměty Hlavní komunikační aktivita Seznam příjemců Konzultace Provedené evaluace a studie Harmonogram evaluací Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu Administrativní kapacita subjektů implementační struktury HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY SEZNAM ZKRATEK... 1 SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 4 (celkem 88)

6 1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Tato Zpráva pokrývá realizaci operačního programu v 1. pololetí roku 2012, tj. od 1. ledna do 30. června 2012 (dále jen monitorovací období programu ). Na základě doporučení SMV ze dne 2. června 2010 došlo ke sladění monitorovacího období programu s kalendářním pololetím tak, aby výroční zpráva za kalendářní rok pokrývala vždy dvě úplná monitorovací období programu. V této zprávě je pro přepočet CZK na eura použit kurz 25,658 Kč/. V monitorovacím období programu pokračovala administrace monitorovacích zpráv individuálních grantových projektů z 1. až 4. výzvy OPPA a individuálních komplexních projektů 1. Smlouvy k projektům ze 4. výzvy byly s příjemci uzavřeny do 30. dubna Většina z nich (75%) byla uzavřena v březnu V květnu 2012 byla vyhlášena 5. výzva pro prioritní osu 2 s ukončením příjmu žádostí 1. srpna 2012 s celkovou alokací 250 mil. Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.2. Prioritní osa 2. K 30. červnu 2012 odevzdali žádost pouze dva žadatelé, 76% žadatelů odevzdávalo žádosti v průběhu července a 23% je odevzdalo v poslední den výzvy (1. srpna). Požadovaná podpora je 4 násobně vyšší než alokace výzvy. Ke dni 30. června 2012 byla z OPPA na základě uzavřené smlouvy poskytnuta podpora celkem 603 projektům v celkovém objemu 2,6 mld. Kč. Z toho 588 jsou individuální grantové projekty, 13 projektů je individuálních komplexních a 2 projekty technické pomoci. 1 Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouží k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných služeb v oblastech vymezených programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových projektů a před předložením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv. Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou podobu projektu, která usnadní následný proces administrace žádostí. Po předložení jsou žádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení. Další fází je expertní posouzení. Toto hodnocení je, stejně jako u projektů grantových, zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů. Každá žádost je hodnocena tříčlennou hodnotitelskou komisí a musí získat 60 a více bodů (ze 100 celkových). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 5 (celkem 88)

7 Přehled milníků monitorovacího období programu: 25.6., , 17.2, 24.2., 14.3., 21.5., , 22.2., 29.2., 21.3., 28.5., Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 4. výzvy s názvem OPPA: Zpracování monitorovací zprávy Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 4. výzvy s názvem OPPA: Zahájení realizace projektu Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 4. výzvy s názvem OPPA: Zadávací řízení zasedání Společného monitorovací výboru 31.5., Uskutečněny semináře pro žadatele z 5. výzvy Vyhlášení 5. výzvy OPPA Odeslání Výroční zprávy za rok 2011 EK Schválení Výroční zprávy za rok 2011 EK Poukázání platby EK v návaznosti na 8. certifikaci výdajů 4.6., Uskutečněny semináře pro žadatele ze 4. výzvy s názvem Jak pracovat s formulářem žádosti PCO byly odeslány podklady pro 9. certifikaci výdajů. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 6 (celkem 88)

8 1.1. SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP KUMULATIVNÍ POKROK K DATU KONÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Ke konci monitorovacího období programu představoval objem předložených projektových žádostí částku mil. Kč (tj. více než čtyřnásobek alokace operačního programu). Objem kontrahovaných prostředků projektů s uzavřenou smlouvou 3 dosahoval výše 2 564,1 mil. Kč, tj. 78 % alokace operačního programu. Na účty příjemcům bylo poukázáno 2 074,6 mil. Kč, tj. 63 % alokace operačního programu, z čehož bylo příjemci vynaloženo na realizaci projektů, následně vyúčtováno a také schváleno ŘO celkem 1 466,8 mil. Kč, tj. 45 % alokace. To představuje růst kontrahovaných prostředků o 11% a u vyúčtovaných a schválených výdajů o 6% (viz. Tab. č. 3). Celkový objem certifikovaných výdajů ke konci monitorovacího období programu představuje 1 214,7 mil. Kč, tj. 37 % alokace operačního programu. Ke dni 30. června 2012 byly aktivní kontinuální výzvy pro projekty technické pomoci (prioritní osa 4), pro individuální komplexní projekty (prioritní osy 1, 2, 3) a také kolová 5. výzva otevřená pro individuální grantové projekty (prioritní osy 2). V předchozích obdobích bylo celkově za všechny výzvy předloženo projektových žádostí, z nichž byla smlouva podepsána s celkem 603 příjemci. Přehled pokroku realizace OPPA a přehled vyhlášených výzev ukazují následující dvě tabulky. 2 Zahrnuje celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. 3 V případě individuálních komplexních projektů nahrazuje uzavřenou smlouvu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 7 (celkem 88)

9 Tab. č. 1: Pokroky v realizaci OPPA od počátku programového období k (EU a národní zdroje) Prioritní osa Celková alokace podpory Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předložené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a ,2 507% 246, ,6 86% 41,8 638,5 51% 25,5 616,4 49% 24,6 526,9 42% 21, ,9 409% 152, ,7 56% 21,0 309,8 32% 12,4 298,2 31% 11,9 260,8 27% 10, ,4 409% 152, ,3 87% 32,3 465,1 49% 18,6 445,6 47% 17,8 382,7 40% 15, ,5 109% 4, ,5 109% 4,8 53,4 47% 2,1 53,4 47% 2,1 44,4 39% 1,8 Celkem ,9 436% 556, ,1 78% 99,9 1466,8 45% 58,6 1413,6 43% 56,5 1214,7 37% 48,6 Zdroj: IS MSC2007, generování sestavy Poznámky: 1 V tabulce jsou uvedeny hodnoty za projekty se smlouvou uzavřenou k Použitý kurz pro přepočet alokace a zasmluvněných projektů je 25,658Kč/. 2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 3 Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou uvedeny i projekty, jež se aktuálně nacházejí ve stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Řídící orgán do této statistiky zahrnuje všechny projekty, o jejichž podpoře byla uzavřena smlouva, bez ohledu na aktuální stav realizace projektu. 4 Částky ve sloupci Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované prostředky předložené EK nejsou přepočítány jednotným kurzem 25,658, ale je použit kurz v době zaúčtování klasifikací. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 8 (celkem 88)

10 Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA (EU a národní zdroje) Pořadí výzvy 2 Datum zahájení příjmu projektových žádostí Datum ukončení výzvy Druh výzvy Prior. osa Alokace na výzvu EUR 1 Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet EUR počet EUR průběžná 2., 3. N/A , , průběžná 4. N/A , , kolová 1.; 2.; , , , kolová 1.; 2.; , , , kolová 1; , , , kolová 1.; 2.; , , , kolová , ,53 0 0,00 Celkem , , ,39 Zdroj: ŘO OPPA k Poznámky: 1 Alokace výzev zahrnují údaj o veřejných finančních prostředcích. Použitý kurz 25,658 Kč/. 2 V případech výzev označených číslem 0 se jedná o průběžné výzvy pro individuální komplexní projekty a pro projekty technické pomoci bez v rámci výzvy stanovené alokace. 3 U výzvy č. 3 se liší datum vyhlášení výzvy, které proběhlo , a datum zahájení příjmu projektových žádostí, které bylo výzvou stanoveno na Dvě podané žádosti k datu Zpráva o realizaci Operačního programu strana 9 (celkem 88)

11 POKROK OD MINULÉHO MONITOROVACÍHO VÝBORU Finanční pokrok od minulého jednání monitorovacího výboru zachycuje následující tabulka kalkulovaná na základě celkových veřejných zdrojů bez soukromého spolufinancování. Vzhledem k tomu, že monitorovací výbor měl na posledním jednání údaje k 31. prosinci 2011, zachycuje tabulka pokrok za 1. pololetí K nejvýraznějšímu posunu došlo u objemu smluvně vázaných projektů, v tabulce jsou objemy za projekty předložené v rámci 4. výzvy. Druhým výrazněji změněným parametrem jsou pak prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a objem certifikovaných prostředků v souvislosti s poukázáním platby EK v návaznosti na 8. certifikaci výdajů. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 10 (celkem 88)

12 Tab. č. 3: Pokrok čerpání od konání předešlého jednání SMV pokrok čerpání za období Prioritní osa Celková alokace podpory Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předložené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 1.I ,2 1% 0, ,6 10% 5,0 91,9 7% 3,6 117,4 9% 4,6 100,7 8% 4,1 2.I ,9 5% 1, ,7 10% 3,7 32,4 3% 1,3 46,3 5% 1,9 38,3 4% 1,4 3.I ,4 0% 0, ,3 14% 5,2 74,1 8% 2,9 81,5 9% 2,8 80,3 8% 3,3 4.I ,5 0% 0,0 0 0,5 0% 0,0 9,0 8% 0,4 9,7 9% 0,1 4,3 4% 0,0 Celkem ,9 2% 2, ,1 11% 13,8 207,5 6% 8,1 254,9 8% 9,5 223,5 7% 8,6 Zdroj: ŘO OPPA k datu Poznámky: Stav k Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. Hodnoty ve sloupcích v vznikly (s výjimkou sloupce Certifikované prostředky předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO ) převodem rozdílu v CZK do kurzem 25,658 Kč/.Ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK) jsou obě hodnoty (jak v CZK, tak v ) vyjádřeny jako rozdílové oproti hodnotám naposledy poskytnutým Společnému monitorovacímu výboru. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 11 (celkem 88)

13 1.2. POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP Následující dvě tabulky ukazují přehled ukazatelů OPPA a přehled podrobného členění ukazatelů v souladu s přílohou č. 23 nařízení EK 1828/2006 ve stavu dat v informačním systému k 30. červnu Tab. č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Závazek příjemců Dosažená hodnota Výstup Počet podpořených osob ks Výstup Počet úspěšně podpořených osob ks Výstup Počet podpořených projektů zaměřených na ks (603) 1 OPPA (hl. m. Praha) Výstup Počet nových/ inovovaných produktů ks Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA ( ) Poznámky: Datum generování dat Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty (úspěšně dokončili realizaci). Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 3 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit tento název: Počet podpořených projektů Dosažená hodnota ukazatele počtu úspěšně podpořených osob se zvýšila na 524 % plánované cílové hodnoty. Důvodem je postup realizace jednotlivých projektů. Příčinnou, proč ukazatel přesáhl své cílové hodnoty, je fakt, že na úrovni projektů (zejména v prioritní ose 1) jsou realizovány menší jednotky podpory (z hlediska časové dotace kurzů) pro cílové skupiny projektu, než bylo předpokládáno při stanovování cílových hodnot OPPA. Skutečnost, že podpora směřuje na vzdělávání, které je pro účely vykazování členěno do menších jednotek podpor, než bylo plánováno, neznamená dle ŘO pro OPPA problém a není důvodem pro změny v rámci implementace. Rovněž překračování cílové hodnoty z uvedeného důvodu nepředstavuje pro ŘO důvod k úpravě cílových hodnot. Z kontroly monitorovacích zpráv a kontrol fyzické realizace projektů na místě je zřejmé, že projekty probíhají efektivně a směřují k naplnění specifických cílů jednotlivých prioritních os. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 12 (celkem 88)

14 Graf č. 1: Finanční a fyzický pokrok OPPA 600% 524% 500% 400% 300% 200% 100% 48% 106% 199% 0% Proplacené prostředky příjemcům Počet úspěšně podpořených osob Počet podpořených projektů Počet aktivit podpory programu Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007, stav k (datum generování dat k ukazatelům ) Počet podpořených projektů dosáhl hodnoty 106 % z plánované cílové hodnoty (za použití definice OPPA). S ohledem na další plánované výzvy ŘO předpokládá, že hodnota tohoto ukazatele ještě vzroste a není potřeba přijímat specifická opatření. Toto přesvědčení vychází zejména z faktu, že objem prostředků OPPA krytých smlouvou dosáhl hodnoty 79 %. Ukazatel počtu aktivit programu přesáhl cílovou hodnotu (aktuálně je na 199 % cílové hodnoty). Za aktivity podpory programu jsou považovány zejména semináře a workshopy určené pro žadatele a příjemce. Vyšší, než plánovaná, hodnota je způsobena vysokým zájmem o OPPA ze strany žadatelů (viz. počty předložených projektů ve vztahu k alokaci zejména 1., 2. a 4. výzvy). Aby ŘO umožnil účast na seminářích všem zájemcům, musel jich zorganizovat větší než původně předpokládaný počet. Na překročení plánu se dále projevuje skutečnost, že ŘO věnuje nemalé úsilí podpoře příjemců tak, aby realizace projektů probíhala co nejkvalitněji. Jsou pořádány např. specifické semináře k problematice zadávacích řízení, což také navyšuje počet aktivit programu evidovaný ve statistikách OPPA. Operační programy spolufinancované z ESF mají povinnost sledovat údaje o účastnících operací v podrobném členění dle přílohy č. XXIII nařízení EK č. 1828/ Funkcionalita monitorovacího systému pro OPPA zajišťuje průběžné elektronické sledování hodnot všech monitorovacích ukazatelů, včetně podrobného členění. Data týkající se hodnot monitorovacích ukazatelů jsou za všechny projekty v realizaci předávána přes aplikaci Benefit7. V rámci OPPA mezi úspěšně podpořenými osobami mírně převládají ženy (56 %), což je ovlivněno zejména tím, že nezanedbatelná část intervencí OPPA směřuje do oblasti poskytování sociálních a navazujících služeb, pro kterou je dlouhodobě charakteristické vyšší Zpráva o realizaci Operačního programu strana 13 (celkem 88)

15 zastoupení žen. Z pohledu postavení na trhu práce jsou vyrovnané skupiny zaměstnaných a neaktivních osob (42 resp. 49 %), a to díky cílovým skupinám podporovaným v rámci prioritní osy 1 a prioritní osy 3. Neaktivní osoby jsou v OPPA podporovány zejména jakožto cílové skupiny prioritní osy 3, jež se zaměřuje na žáky a studenty. Z pohledu vzdělání tvoří nejpočetnější skupinu osoby s ukončeným vyšším středoškolským vzděláním (42 %), následované osobami s terciárním vzděláním (24 %) a osobami se základním nebo nižším středoškolským vzděláním (22 %). Charakteristiky podporovaných osob v rámci OPPA jsou více méně konstantní. Oproti údajům obsaženým ve Výroční zprávě za rok 2011 došlo k mírnému poklesu zastoupení žen (o 0,7 procentních bodů), posílení skupiny ekonomicky neaktivních osob (nárůst o 3,5 procentních bodů), naopak k mírnému poklesu došlo u skupiny zaměstnaných (o 3,4 procentních bodů) a také u osob s vysokoškolským vzděláním (pokles o 2 procentní body). Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků Počet podpořených osob za rok 2012 Typ členění Rozdělení osob podle pohlaví Rozdělení osob podle postavení na trhu práce Rozdělení osob podle věku Rozdělení osob podle zranitelných skupin Počet nových účastníků Počet odcházejících účastníků Kód (xx) Počet účastníků, kteří se operací účastnili již v minulém monitorovacím období Detail členění Celkový počet účastníků (07.41.xx) Počet úspěšných účastníků (07.46.xx) 00 Celkem Muži Ženy Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) OSVČ - sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 18 Mladí lidé let Starší obyvatelstvo let Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Zpráva o realizaci Operačního programu strana 14 (celkem 88)

16 Typ členění v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení osob podle dosaženého vzdělání Kód NČI Detail členění Počet účastníků 28 Ostatní znevýhodněné osoby Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo nižší středoškolské vzdělání) Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) 4 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu , datum generování dat Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za rok 2012 udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za rok 2012 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie (Sebezaměstnaní) i do kategorie (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. 4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA zpracovaných před byly použity tyto názvy: Noví účastníci, Odcházející účastníci, Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce, Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné, Dlouhodobě nezaměstnaní, Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti), Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2), Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3), Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4), Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6). Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné Dlouhodobě nezaměstnaní Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti) Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2) Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3) Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4) Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 15 (celkem 88)

17 1.3. HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ADMINISTRACE PROJEKTŮ V REALIZACI Kontinuálně pokračovala administrace schválených individuálních grantových projektů výzvy, individuálních komplexních projektů a projektu technické pomoci. Počet projektů s uzavřenou smlouvou dosáhl ke konci monitorovacího období počtu 603 z toho 115 v prvním pololetí 2012 (4. výzva). Celkem 318 projektů bylo úspěšně dokončeno z toho 171 v monitorovacím období. V tomto období probíhala realizace 585 podpořených projektů. Zatímco realizace grantových projektů postupuje dle předpokladu, v oblasti individuálních komplexních projektů doposud došlo ke zrušení celkem 4 projektů. Jeden v prioritní ose 3 a tři v prioritní ose 2, dále se jedná o vyjmutí z financování dalších dvou projektů v prioritní ose 2 (viz kapitola ). Na druhou stranu byly v roce 2012 schváleny dva projekty v prioritní ose 2 v dubnu a květnu (požadovaná podpora 62,8 mil. Kč), usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v červenci 2012 byly přijaty podmínky realizace. Dále byly předloženy další tři projekty s celkovou požadovanou podporou 51,6 mil. Kč (2,01 mil. ). Dva projekty v prioritní ose 2, třetí projekt byl podán v rámci prioritní osy 1. Všechny tři projekty úspěšně prošly formálním a expertním posouzením. V druhém pololetí roku 2012 očekáváme jejich definitivní schválení Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Podrobnější informace k jednotlivým individuálním komplexním projektům jsou uvedeny v podkapitolách u příslušných prioritních os. Projekty zaměřené na intervence v oblasti sociálních služeb a zdravotní prevence zajišťuje jakožto příjemce odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, projekty z oblasti počátečního vzdělávání realizuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy. Řídící orgán průběžně s odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence i odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy spolupracuje, resp. řeší zajištění cílů, kterých mají komplexní individuální projekty dosáhnout. VÝZVY V prvním kvartále roku 2012 proběhla příprava a následně v květnu pak byla vyhlášena 5. výzva s možností předkládat projekty pouze v prioritní ose 2. Více informací je uvedeno u prioritní osy 2 v kapitole EVALUACE V 1. pololetí 2012 zajistil ŘO provedení externí průběžné evaluace postupu implementace OPPA. Schválená závěrečná evaluační zpráva nebyla k 30. červnu 2012 ještě k dispozici, nicméně výběr z hlavních bodů této evaluace je obsažen u jednotlivých prioritních os, technická data k evaluaci jsou pak uvedena v kapitole 3.3 (Provedené evaluace a studie). Řídící orgán zajistí, jakmile bude závěrečná evaluační zpráva k dispozici, její zveřejnění na webových stránkách OPPA v části věnované uskutečněným evaluacím. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 16 (celkem 88)

18 Kromě výše uvedených oblastí, jež se týkají přímo OPPA, zástupci ŘO průběžně participují na činnostech spojených s využíváním Strukturálních fondů v ČR, které koordinuje jakožto Národní orgán pro koordinaci za všechny OP Ministerstvo pro místní rozvoj, a také se účastní koordinačních jednání mezi operačními programy spolufinancovanými z ESF, jež jsou vedena v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí HLAVNÍ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ Vyjmutí individuálních komplexních projektů z financování má u jednotlivých projektů různou míru dopadu na postup implementace OPPA jako takového. Zatímco projekty z oblasti vzdělávání pracovníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí, na které mělo být vynaloženo 8,8 mil. Kč nemají pro věcný ani finanční pokrok OPPA důležitost, komplexní projekt zaměřený na poskytování registrovaných sociálních služeb (plný název viz tab. č 13) představoval z hlediska využití alokace i naplnění cílů OPPA nezanedbatelnou operaci. O hrozbě nebezpečí nenaplnění cílů prioritní osy 2 řídící orgán průběžně informoval ve Výroční zprávě o zprávě o realizaci za rok Cíle projektu (i využití prostředků) zajistilo hlavní město Praha prostřednictvím vyhlášení speciální výzvy k předkládání projektů otevřené pro grantové projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb. Administraci výzvy zajišťuje odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy, konkrétní věcné zaměření vzniklo v součinnosti tohoto odboru a odboru zdravotnictví, sociálních služeb a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. K vyhlášení došlo 23. května 2012, tj. tak, aby financování projektů, které ve výzvě uspějí, mohlo být zahájeno od ledna roku OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV Společný monitorovací výbor na jednání dne 21. března 2012 schválil Výroční zprávu OPPA za rok Ze strany členů SMV a zástupců EK nebyly vzneseny zásadní návrhy na změny ve struktuře a obsahu zpráv, tj. výročních zpráv či zpráv o realizaci programu ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2/N+3 Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu a s takovou alokací, aby uvedené pravidlo bylo splněno. Alokace 1. výzvy (vyhlášena 8. ledna 2008) přesahovala součet alokací OPPA na roky 2007 a Prostředky alokované ve 2. výzvě, u které byl výběr projektů ukončen na konci roku 2009, přesahují alokaci na rok 2009 o přibližně 30 %. 3. výzva zajistila kontrahování podpory v objemu přibližně jedné roční alokace OPPA. Objem kontrahovaných prostředků po 4. výzvě dosahuje 81% alokace programu. Alokace 5. výzvy vyhlášené ke dni 23. května 2012 je stanovena na 250 mil. Kč a činí dalších 8 procentních bodů. Zbývající část alokace bude patrně rozdělena v poslední 6. výzvě k předkládání projektů. Souběžně s tímto jsou administrovány projektové žádosti komplexních individuálních projektů. Ještě před Zpráva o realizaci Operačního programu strana 17 (celkem 88)

19 schválením 6. výzvy pro předkládání individuálních grantových projektů se předpokládá schválení 3 projektů individuálních komplexních s celkovým rozpočtem 1,5 % alokace programu. Objem kontrahovaných prostředků ke konci roku 2012 tak bude činit cca 90 % alokace programu. K 30. červnu 2012 dosahoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky 41 mil, tj. 38,2 % celkové alokace. V současné době byly PCO předloženy podklady pro 9. certifikaci. Objem prostředků v této certifikaci dosahuje 5 mil., což představuje dalších 4,6 procentního bodu. K 30. červnu 2012 je pravidlo N+3 pro alokaci za rok 2009 plněno na 146% (jedná se o průběžné i předběžné platby poskytnuté z EK). Graf č. 2: Poskytnuté platby z EK (v mil. ) Celkové platby 2007 Celkové platby 2008 Celkové platby 2009 Celkové platby 2010 Celkové platby 2011 Celkové platby 2012 Celkové platby Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Zdroj: IS MSC2007 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 18 (celkem 88)

20 Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v ) Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d = b + c e g = e - a ,00 0, ,84 0, , , , ,00 0, ,26 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,83 0, , , , , , , , , , , , ,33 0, , , ,17 0, , , ,00 0, , ,85 Celkem , , , , , , ,85 Zdroj: IS MSC2007, kurz: 25,658Kč/. Poznámky: Stav k ; částky jsou za zdroj EU * Pravidlo n+3 se uplatňovalo pro roky a pravidlo n+2 platí pro roky Zpráva o realizaci Operačního programu strana 19 (celkem 88)

21 1.7. STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP Od června 2012 do konce roku 2013 odhaduje ŘO čerpání OPPA za podíl ESF na úrovni 1,12 mil (25,658 Kč za ) za každý měsíc. Tímto tempem čerpání lze předpokládat dosažení čerpání na úrovni limitu N+3/N+2 platnému pro rok 2013 nejpozději na konci léta Tab. č. 7: Predikce prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO (všechny veřejné zdroje v mil. ) Prioritní osy Období září 2012 prosinec 2012 březen 2013 červen 2013 září mil. mil. mil. mil. mil. PO 1 27,1 28,8 29,8 31,8 32,6 PO 2 12,6 13,0 13,4 14,2 14,9 PO 3 18,7 20,1 21,1 22,1 22,9 PO 4 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 Celkem 60,7 64,5 66,8 70,8 73,1 Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k , kurz: 25,658Kč/. Z hlediska objemu čerpaných prostředků ŘO ani v delším výhledu nepředpokládá komplikace se splněním pravidla n+2/n+3. V průběhu implementace podpořených projektů se ŘO hodlá zaměřit na poskytování maximální podpory příjemců tak, aby bylo dosaženo plánovaných cílů projektů, a to s maximálně efektivním využitím prostředků a s minimální dosažitelnou úrovní administrativní náročnosti implementace PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV O vyhlášení výzev pro grantové projekty jsou potenciální žadatelé informování v harmonogramu výzev uveřejněném v polovině roku 2008 na stránkách Tento harmonogram je průběžně aktualizován. K aktualizaci došlo v souvislosti s vyhlášením speciální výzvy v rámci prioritní osy 2 pro oblast sociálních služeb (jako náhrada individuálních komplexních projektů vyjmutých z financování z OPPA. Budoucí 6. výzva OPPA je dle stávajícího harmonogramu plánována na září Výzvy pro technickou pomoc a projekty přímého přidělení (individuální komplexní projekty) jsou kontinuální. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 20 (celkem 88)

22 Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA Pořadí výzvy PO Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu projektových žádostí Schválení podpory pro vybrané projekty 1. výzva 1, 2, 3 leden 2008* březen 2008* říjen 2008* 2. výzva 1, 2, 3 květen 2009* červenec 2009* prosinec 2009* 3. výzva 1, 3 duben 2010* červen 2010* září 2010* 4. výzva 1, 2, 3 květen 2011* červenec 2011* prosinec 2011* 5. výzva 2 květen 2012 červenec 2012 prosinec výzva 1, 2, 3 září 2012 listopad 2012 únor 2013 Zdroj: ŘO OPPA 1.9. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je pravidelně aktualizován na stránkách v sekci Projekty. Zájemci zde v seznamu naleznou projekty s uvedením registračního čísla projektu, identifikace žadatele, názvu projektu a výše schválené podpory. V detailu projektu pak kromě výše zmíněných položek naleznou stručné základní informace o jeho zaměření, případných partnerech, stručný popis projektu, harmonogram realizace a odkaz na stránky příjemce. Webové rozhraní umožňuje vyhledávání projektu dle jeho čísla, konkrétního žadatele nebo použít fulltextové víceklíčové vyhledání. Výběr lze omezit / specifikovat na prioritní osu. Seznamy schválených projektů dle jednotlivých výzev jsou zveřejněny v sekci Výzvy pod konkrétní výzvou. Souhrnné seznamy schválených projektů v podobě, jež navazuje na nařízení (EK) č. 1828/2006, jsou k dispozici v sekci Dokumenty / Seznam příjemců. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 21 (celkem 88)

23 Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA Zdroj: ŘO OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu strana 22 (celkem 88)

24 2. POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS Příjemci o postupu realizace projektů průběžně informují ŘO prostřednictvím zpráv o zahájení realizace a monitorovacích zpráv, kdy ve sledovaném období byl předložen největší počet monitorovacích zpráv v březnu Graf č. 3: Časové rozložení přijatých zpráv (ks) Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Z hlediska tempa schvalování monitorovacích zpráv se počet schvalovaných zpráv naopak výrazně neodchyloval od průměrných 44 za měsíc. Graf č. 4: Časové rozložení schválených zpráv (ks) Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 23 (celkem 88)

25 Řídící orgán průběžně zpracovává predikce počtu předkládaných zpráv pro potřeby řízení administrativní kapacity. Monitorovací zprávy jsou spolu s žádostmi o platbu pravidelně předkládány do jednoho měsíce po ukončení každého šestého měsíce realizace projektu. Zpráva o zahájení realizace informuje o prvních 2 měsících realizace projektu, na její zpracování má příjemce 15 dní. Za první pololetí roku 2012 bylo v rámci OPPA předloženo celkem 77 Zpráv o zahájení realizace projektu a 290 monitorovacích zpráv (včetně žádosti o platbu). Tyto monitorovací zprávy obsahovaly vyúčtování celkových způsobilých výdajů projektů o celkovém objemu 205,8 mil. Kč. Tytéž parametry nahlíženo na období od počátku implementace OPPA do 30. června 2012 dosahují hodnot 600 Zpráv o zahájení realizace projektu, monitorovacích zpráv a 1 508,6 mil. Kč vyúčtovaných výdajů. Graf č. 5: Objem schválených výdajů za 1. pololetí 2012 (mil. Kč) PO1 PO2 PO3 PO4 Objem vyúčtovaných výdajů Objem schválených výdajů Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k ; jsou zahrnuty částky za všechny veřejné zdroje. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 24 (celkem 88)

26 2.1. PRIORITNÍ OSA 1 PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY Prioritní osa 1 je zaměřena na zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 a). Podporované aktivity prioritní osy: Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí Na podporu rozvoje znalostní ekonomiky je určeno přibližně 38 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o POKROK V REALIZACI Individuální grantové projekty Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě 1. až 4. výzvy (86 projektů bylo v monitorovacím období úspěšně dokončeno). Na počátku roku 2012 došlo k podpisu grantových smluv s projekty ze 4. výzvy. Tímto bylo dokončeno kontrahování alokace 4. výzvy. Výběr projektů ze 4. výzvy skončil 15. prosince 2011 s tím, že schváleno jich bylo celkem 52 a 8 bylo zařazeno do zásobníku. Smlouvu neuzavřely 3 organizace (např. z důvodu, že žadatel upřednostnil čerpání jiné dotace či z důvodu, že u žadatele došlo k zásadním organizačním změnám, které úspěšnou realizaci projektu znemožnily). Díky takto ušetřeným prostředkům bylo uzavřeno 8 smluv s příjemci, jejichž projekty byly zařazeny do zásobníku. K 30. červnu 2012 byly uzavřeny smlouvy se všemi příjemci ze 4. výzvy, celkem s 57 příjemci. Individuální komplexní projekty V rámci prioritní osy 1 nejsou prozatím realizovány žádné individuální komplexní projekty. Dne 30. března 2012 byla odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP předložena projektová žádost s názvem Systém dalšího vzdělávání v oblasti zdravotní prevence na území hl. m. Prahy. Projekt úspěšně prošel formálním a expertním posouzením. Maximální výše podpory je Kč. V druhém pololetí roku 2012 očekáváme definitivní schválení projektu Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 25 (celkem 88)

27 Tab. č. 9: Finanční pokrok prioritní osy 1 (ESF a národní zdroje) OPPA Aktuální SMV Celková alokace podpory Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou 4 Proplacené prostředky příjemcům 2 Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předložené EK 3 - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a ,2 507% 246, ,6 86% 41,8 638,5 51% 25,5 616,4 49% 24,6 526,9 42% 21,1 Pokrok ,2 1% 0, ,6 10% 5,0 91,9 7% 3,6 117,4 9% 4,6 100,7 8% 4,1 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/. Poznámky: Stav k Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. 2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 3 Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou uvedeny i projekty, jež se aktuálně nacházejí ve stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Řídící orgán do této statistiky zahrnuje všechny projekty, o jejichž podpoře byla uzavřena smlouva, bez ohledu na aktuální stav realizace projektu. 4 Hodnoty ve sloupcích v vznikly (s výjimkou sloupce Certifikované prostředky předložené EK, Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO ) převodem rozdílu v CZK do kurzem 25,658 Kč/. Ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK) jsou obě hodnoty (jak v CZK, tak v ) vyjádřeny jako rozdílové oproti hodnotám naposledy poskytnutým Společnému monitorovacímu výboru. Objem prostředků krytých smlouvou se zvýšil oproti konci roku 2011 o 10%. V rámci monitorovacích zpráv bylo příjemci předloženo a Řídícím orgánem schváleno vyúčtování způsobilých výdajů ve výši 25,5 mil. což je 51 % rozpočtu prioritní osy. Pololetní zvýšení o 7 %. Dosud certifikované prostředky představují 42 % rozpočtu prioritní osy, což je nárůst o 8 %. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 26 (celkem 88)

28 Graf č. 6: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 1 600% 535% 500% 400% 300% 200% 142% 100% 52% 0% Proplacené prostředky příjemcům Počet úspěšně podpořených osob Počet podpořených projektů Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007,stav k (datum generování dat k ukazatelům ) Dosažená hodnota ukazatele Počet úspěšně podpořených osob dosáhla 535 % z plánované cílové hodnoty. Příčinou je zejména fakt, že na úrovni projektů jsou realizovány menší jednotky podpory (z hlediska časové dotace kurzů) pro cílové skupiny projektu, než bylo předpokládáno v rámci expertního odhadu při stanovování cílových hodnot OPPA. Skutečnost, že podpora směřuje na vzdělávání, které je pro účely vykazování členěno do menších jednotek podpor, než bylo plánováno, neznamená dle Řídícího orgánu pro OPPA problém a není důvodem pro změny v rámci implementace. Navíc administrativní kontroly monitorovacích zpráv a kontroly projektů na místě ukazují, že s prostředky programu je nakládáno efektivně ve smyslu plnění specifického cíle prioritní osy. Počet podpořených projektů dosáhl 142 % plánované cílové hodnoty. Je to způsobeno faktem, že kontrahované a realizované projekty jsou v průměru rozpočtově menší, než bylo předpokládáno při expertním odhadu kvantifikace cílových hodnot ukazatelů OPPA. Finanční a fyzický vývoj implementace v rámci prioritní osy 1 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, že nevyžadují přijímání žádných specifických opatření ze strany Řídícího orgánu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 27 (celkem 88)

29 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Plnění hodnot ukazatelů vzhledem k cílům ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou i očekávané hodnoty resp. závazek příjemců. Jak ukazuje graf č. 6, jsou cíle prioritní osy 1 v oblasti indikátorů splněné. Poměr dosažené hodnoty k závazku příjemců dosahuje 77% u podpořených osob a 70% u úspěšně podpořených. Tab. č. 10: Přehled indikátorů PO1 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Závazek příjemců Dosažená hodnota Výstup Počet podpořených osob ks Výstup Výstup Počet úspěšně podpořených osob Počet nových/ inovovaných produktů ks ks Výstup Počet podpořených projektů zaměřených na ks (327) 1 OPPA (hl. m. Praha) 2 Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k , generováno Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty (úspěšně dokončily realizaci). Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 2 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit tento název: Počet podpořených projektů Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, že poměr podpořených žen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob v prioritní ose 1 dosahuje 58 %. Z hlediska vzdělání tvoří většinu mezi podpořenými osoby s vyšším středoškolským vzděláním (53 %) následovaní osobami s terciárním vzděláním (36 %). Vzhledem k charakteru prioritní osy a tím podporovaných cílových skupin tvoří zaměstnaní více než 84 % všech podpořených osob. Tyto hodnoty se napříč výzvami drží na podobné úrovni bez výrazných odchylek. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 28 (celkem 88)

30 Tab. č. 11: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1 Typ členění Počet podpořených osob za rok 2012 Typ členění Rozdělení osob podle pohlaví Kód NČI Detail členění Počet účastníků Počet nových účastníků Počet odcházejících účastníků Kód (xx) Počet účastníků, kteří se operací účastnili již v minulém monitorovacím období Detail členění Celkový počet účastníků (07.41.xx) Počet úspěšných účastníků (07.46.xx) 00 Celkem Muži Ženy Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) OSVČ - sebezaměstnaní Rozdělení osob podle postavení na trhu práce 06 Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) Rozdělení osob podle věku Rozdělení osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy 18 Mladí lidé let Starší obyvatelstvo let Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo nižší středoškolské vzdělání) Rozdělení osob podle dosaženého vzdělání Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) 4 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu , datum generování dat Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za rok 2012 udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za rok 2012 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi Zpráva o realizaci Operačního programu strana 29 (celkem 88)

31 příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie (Sebezaměstnaní) i do kategorie (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. 4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA zpracovaných před byly použity tyto názvy: Noví účastníci, Odcházející účastníci, Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce, Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné Dlouhodobě nezaměstnaní, Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti), Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2), Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3), Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4), Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6). Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY Finanční a fyzický vývoj implementace v rámci prioritní osy 1 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, že nevyžadují přijímání žádných specifických opatření ze strany ŘO. PRŮBĚH ADMINISTRACE V rámci realizace projektů došlo k úspěšnému pokračování a k postupnému naplňování jednotlivých klíčových aktivit u zasmluvněných projektů. Projekty jsou, až na výjimky, realizovány bez závažných problémů. U těch projektů, které už byly dokončeny, byly naplněny i plánované výstupy (monitorovací indikátory). Z hlediska řízení a administrace projektů mají příjemci stále největší problémy s realizací zadávacích řízení na externí dodavatele. Dne navíc nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Všichni žadatelé nebo příjemci OPPA, kteří zadávají veřejnou zakázku hrazenou z více jak 50 % z veřejných zdrojů (tj. také z podpory OPPA) se tímto zákonem musí řídit. Stávají se tzv. dotovaným zadavatelem. Z novely zákona vyplývá celá řada nových povinností, například povinnost dotovaných zadavatelů mít zveřejněný profil zadavatele na webu Věstníku veřejných zakázek, provozovaném Ministerstvem pro místní rozvoj. ŘO proto pokračuje v praxi předběžného posuzování zadávací dokumentace a na seminářích pro příjemce, při osobních konzultacích i na kontrolách na místě je na problematiku výběrových řízení kladen zvýšený důraz VÝSTUPY EVALUACE Hlavním cílem evaluace bylo provést posouzení dosavadního postupu implementace OPPA. Evaluace Prioritní osy 1 byla zaměřena na hodnocení aktivit, včetně udržitelnosti, dále na hodnocení cílových skupin, vše i v kontextu jednotlivých výzev. Vyhodnoceno bylo také naplňování specifického cíle osy. Mezi projekty Prioritní osy 1 naprosto dominovaly projekty zaměřené na zkvalitnění vnitrofiremního vzdělávání, resp. uzavřené kurzy, které tvořily 66 % podaných (976) a 70 % Zpráva o realizaci Operačního programu strana 30 (celkem 88)

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 březen 2012 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost číslo 66 ze dne 7. září 2015 ke Zprávě o realizaci Operačního programu za období 1. 1. - 30. 6. 2015 Společný

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost za období 1. 1. - 30. 6. 2014

ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost za období 1. 1. - 30. 6. 2014 U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ÚNOR 2018 1. Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO2 Smart Akcelerátor VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2009 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely- budování či modernizace k předkládání

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 48 ze dne 27. března 2013 ke kritériím pro výběr správce Fondu rozvoje města v

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období 2014-2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ČERVEN 2018 1. Vyhlášené výzvy

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK procedura per rollam PRAHA & EU INVESTUJEME

Více

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011. Závěrečná evaluační zpráva TECHNICKÁ ČÁST

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011. Závěrečná evaluační zpráva TECHNICKÁ ČÁST Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Závěrečná evaluační zpráva TECHNICKÁ ČÁST Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011" spolufinancované z prostředků Evropského sociálního

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 46 ze dne 27. března 2013 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 23 730 /2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 37 ze dne 21. března 2012 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 20 ze dne 2. prosince 2009 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA ZA ROK 2014

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA ZA ROK 2014 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA ZA ROK 2014 pro 12. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. března 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 (plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014) PROSINEC 2014 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1. Vyhodnocení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 2013 a 2014 2020 Podklad pro jednání 132. Plenární schůze RHSD ČR ZÁŘÍ

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 2. Průběžná zpráva Zpráva zpracována k datu: 5. 11. 2013 Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 ROP Severovýchod Prioritní osy ROP Severovýchod Prioritní osa Alokace ERDF % 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 2 Rozvoj městských a venkovských

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

Příloha 33b Strategický realizační plán na rok n (tisková verze pro MV)

Příloha 33b Strategický realizační plán na rok n (tisková verze pro MV) Příloha 33b Strategický realizační plán na rok n (tisková verze pro MV) Příloha 1 Metodického stanoviska č. 4 k MP monitorování Příloha 33b Strategický realizační plán na rok n (tisková verze pro MV) Titulní

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 9 ze dne 4. června 2008 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF veřejná správa a sociální inovace, Oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. května do 31. října 2009 pro 5. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 2. 12. 2009 PRAHA & EU INVESTUJEME

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 3 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu. Podpora revitalizace železničních vleček

Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu. Podpora revitalizace železničních vleček Příloha PPŽ č.11 Obecný vzor Rámcových podmínek Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí č. X Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu Podpora revitalizace železničních vleček Číslo programu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více