Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději Bakalářská diplomová práce Autor: Ondřej Horák Vedoucí práce: Mgr. Martin Kupka, Ph.D. Olomouc 2014

2 Prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci na téma: Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději vypracoval samostatně pod odborným dohledem vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. V... dne... Podpis...

3 Velmi rád bych poděkoval vedoucímu práce, panu doktoru Martinu Kupkovi, za velmi cenné rady a pevné vedení během realizace. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi byli oporou a měli se mnou trpělivost.

4 Obsah Úvod Meditace Co je to meditace? Výuka meditace Všímavost Buddhismus Rozvoj Buddhismu Všímavost v Buddhismu Abhidhamma a všímavost Všímavosti v meditacích a její rozvíjení Další koncepty všímavosti Naděje Definice naděje Složky naděje Jedinci Výzkumný problém a cíle práce Popis aplikované procedury Hypotézy Popis zvoleného metodologického rámce a metod Zvolený typ výzkumu Metody získávání dat Metody zpracování a analýzy dat Etické problémy a jejich řešení Soubor Statistické znaky a parametry výzkumného souboru Výsledky výzkumu Výsledky dotazníkových měření a rozdíly v rámci skupin Všímavost Úzkost Naděje... 37

5 7. 2. Testování hypotéz Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Diskuze Závěr Souhrn Seznam použité literatury: Seznam příloh:... 51

6 Úvod Tématem této bakalářské diplomové práce jsou meditace a jeho vliv na všímavost, úzkost a naději. Výběr tohoto tématu ovlivnil zájem o meditace a vlastní zkušenost s meditační praxí. Provedená rešerše ukazuje na neustále rozrůstající se počet publikací, které se věnují meditacím a jejím praktikováním v běžném životě. Téma meditace se tak stává velmi širokým. Nejen zvyšující se počet odborníků ale také rozrůstající zájem z řad běžných lidí jsou dokladem o aktuálnosti daného tématu. Toto tvrzení potvrzuje i vzrůstající počet různých meditačních center, kam lidé mohou zavítat a účastnit se nejen hromadných meditací, ale také různých seminářů. Tato práce si klade za cíl poukázat na skrytý potenciál meditačních cvičení a jeho přínosu v běžném životě. V teoretické části první kapitoly popisuji postavení meditací v rámci buddhismu. Směru, ze kterého meditace vycházejí a mají společnou historii. Díky meditačním technikám má člověk možnost poznat vlastní mysl. Skrze zkoumání tajů vlastní mysli dochází ke kultivaci osobnosti člověka. Aby k tomu mohlo dojít je třeba dodržovat jistá doporučení, které hlásal samotný Buddha. Jeden ze základních pilířů každé meditace je všímavost. Skrze rozvoj všímavosti dochází k uvědomování si širšího pole různých obsahů vstupujících do mysli. Na tomto základním pojetím všímavosti poukazuji na potenciál meditací redukovat úzkost a tak zkvalitňovat lidský život. Koncept naděje popisovaný v poslední kapitole, seznamuje především se Snyderovou teorií. Ta byla vybrána záměrně pro svůj důraz na kognici, která je i v rámci meditační praxe rozvíjena a trénována. V praktické části seznamuji s provedeným výzkumem, který měl za cíl zmapovat změny ve třech sledovaných proměnných vlivem meditační praxe. Míry všímavosti, úzkosti a naděje byly v této práci měřeny pomocí dotazníků, které v rámci výzkumů těchto fenoménů mají své pevné místo. Dále ve výzkumné části představujeme řešení našich hypotéz, kterých v konečné fázi bylo devět. 1

7 Teoretická část 2

8 1. Meditace Co se jako první vybaví člověku, když uslyší slovo meditace? Mnozí lidé si představí člověka sedícího se zkříženými nohami v posedu zvaném lotosový květ. Ruce má u klína, drží je tak, aby dlaně, které jsou jako misky v sobě, tvořily s palci ovál. To vše se setkává ve výši pupku. Zdá se, že obě paže má uvolněné. Přirozeně vzpřímená a narovnaná záda. Oči má otevřené a upřeně se dívající před sebe. Takovýto posed provádí na polštáři, který se nazývá zafa (Luetchoford, 2004). Místnost naplňuje všeprostupující ticho a klid. Meditační praxe můžeme hojně nalézt jak ve východní, tak i v západní kultuře. Ač by se na první pohled nemuselo zdát, prvky meditačního cvičení nacházíme všude po světě. Z pravidla však ve spojení s nějakým náboženstvím. Křesťanství, Judaismus a Islám tvoří trojici nejrozšířenějších náboženství dnešních dní. A ani tato velká náboženství nejsou ochuzena o vlastní meditační praxi. Pravděpodobně nejpopulárnější a zároveň nejčastější techniky, se kterými se můžeme setkat v západním světě, jsou meditace Buddhistické a Indické. Ty zároveň v sobě zahrnují různé prvky jógy. Přestože zjevně nalézáme v meditačních technikách různé podobnosti, jsou však zde patrné různé rozdíly (Goleman, 1988). Tyto rozdíly jsou v úzkém vztahu s těmi kulturními. Jak se v průběhu času vyvíjely různé kultury odlišně, odlišily se od sebe i meditace. Vzniká tak nepřeberné množství různých druhů meditací. Mezi ty hojně praktikované a tudíž velmi oblíbené patří například meditace všímavosti- vipassana, Transcendentální meditace, cvičení zazenu, sahaja nebo kundalini jóga a další. (Fontána, 1998) Co je to meditace? Slovo meditace pochází z latinského meditationem- myšlení skrze meditaci (Harper, 2014). Pojem meditace v sobě zahrnuje mnohem více, že by mohlo být do nějaké definice vměstnáno. Hart a Hartlová uvádějí, že pod pojmem meditaci si můžeme představit: rozjímání, přemítání, soustředěné myšlení až po změny vědomí prostřednictvím rituálů a tréninku (Hartl, 2000, s. 306). Fontána se vůči takovýmto definicím jasně vymezuje. Definovat meditaci pomocí slov je velmi omezující. Navrhuje proto symboly jako univerzální jazyk. Definice meditace by tedy mohla znít: Meditace 3

9 je lotosový květ vynořující se z tiché vody. Nebo mnich sedící tiše na vrcholu vysoké hory. Nebo řada stromů na obzoru. Nebo člověk stojící v klidu uprostřed víru města... (Fontána, 1998, s. 46). To vše a mnohem více může být meditace. Je jisté, že skrze meditaci můžeme poznat naše já, to co leží za našimi myšlenkami a můžeme díky ní prostoupit k našim nejhlubším pocitům. Jung tvrdí, že skrze symboly k nám promlouvá naše nevědomí (Jung, 1998). Má-li být vyloženo, co to je meditace, musí každý člověk začít hledat sám v sobě: je to podobné, jako když se díváte v klidu na svět a vidíte ho, jaký skutečně je a ne jako nezřetelnou skvrnu rozmazanou vlivem vašeho neustálého pohybu (Fontána, 1998, s. 47). Meditace proto pro různé lidi znamená odlišné věci. Je však jisté, že různé meditační metody vedou člověka: ke zkušenosti hlubokého kliduvnitřního ticha, které se vzpírá jakémukoliv popis. Je to prázdnota naplněná mírem, kreativitou a štěstím, Je to přirozený stav naší mysli mimo procesy myšlení (Yogani, 2005, s 25). Je zřejmé, že díky meditacím zažíváme svou vnitřní podstatu. To se posléze odráží například do způsobu jednání s okolním prostředním. Láska a soucit se postupně stávají základem všeho, co děláme, což má automaticky sjednocující a harmonizující vliv na náš život i na životy lidí kolem nás (Yogany, 2005,s 27). Meditace obecně slouží k rozvoji schopnosti uvědomovat si mentální pochody, schopnosti registrovat je a následně s nimi pracovat. Základem každé meditace je koncentrace (Žižlavský, 2008) Výuka meditace Naučit se meditovat může být přirovnáno s nácvikem jízdy na horském kole. Jak meditace, tak i horské kolo vyžadují ke zvládnutí mnohé pokusy. Tak jako nácvik na kole provádíme v začátcích v místech, kde nejsme ohroženi dopravou nebo nějakým vnějším nebezpečím, stejně přistupujeme i k meditacím. Frýba upozorňuje, že před samotným započetím meditační praxe je důležité mít povědomí o nezkresleném stavu psychiky. Od toho se odráží potom výběr vhodné techniky a postupů, kterých při meditaci využíváme. Volba vhodného místa a meditačního cvičení se tak odvíjí od vnitřní a vnější situace cvičícího a také od předmětu meditace (Frýba, 1995). Obecně literatura říká, že meditace jsou pro každého bez rozdílu. Avšak např. Nydahl tuto myšlenku, i když ne zcela, vylučuje. Tvrdí že lidé, kteří mají problémy s psychikou, by měli být velmi obezřetní. Prvním krokem, který by měl být učiněn je získání distance od právě probíhajících 4

10 událostí. Pokud ale někdo nemá od jevů skoro žádný odstup a jde za každou objevující se emocí, neměl by meditovat... (Nydahl, 2006, s 139). Meditační praxe může být provozována nejen v samotě, ale také i v různých meditačních centrech. Nydahl tvrdí, že nejlepší způsob jak meditovat je vyvažovat obě možnosti. Upozorňuje, že pouhé meditování o samotě může přinést mnoha úskalí. Tady ale existuje riziko, že bez cizí podpory, bez silné motivace vytvořené díky jiným, se může základ praxe ukázat jako příliš vratký...pokud nemáme kontakt s ostatními, můžeme lehce upadnout do extrémů (Nydahl, 2006, s137). Aby byla meditace prospěšná a bylo dosahováno pokroků, musí se během meditační praxe vyvažovat složky: kultivace soustředění (samádhi), v níž jsou užívány meditační techniky uvolnění a klidu (samatha-bhávaná), a oblast kultivace moudrosti (paňňá) pomocí vhledu a meditační analýzy (vipassaná-bhávaná) (Frýba, 1995, s 89). Nejvyšší cíl každé meditace je Nibbána. V tomto stavu dochází k naprosté harmonii mezi moudrostí a soustředěním (Frýba, 1995). Cestou k Nibbáně se dá dojít s pomocí mnoha meditačních technik. Rozdíly v těchto technikách spočívají v předmětu meditace. Jelikož se buddhistické učení odvolává na poznatelné jevy, tak i meditace jsou zaměřeny na právě prožívané skutečnosti, tj. zaměření se na vlastní tělo, dech, myšlenky a emoce. Kromě toho mohou být meditace také spojeny s technikami vizualizace nebo použití různých mandal- sanskr. kolo. Mandaly se využívají jako nástroje pro rozjímání (Jung, 1998). Meditace na abstraktní pojmy není začátečníkům doporučována. Mezi to nejzákladnější meditační cvičení je řazena ánaapánasati- všímání nádechu a výdechu. Každá mysl má ráda konkrétní objekty. Používání takovéto techniky proto přináší mnohé výhody. Jedna z nich je že dech člověka provází na každém kroku. Mysl soustředěná na dech nám při nádechu a výdechu umožňuje kontemplaci vztahující se k libovolné přirozené skutečnosti. Takovéto studium má svůj význam a hodnotu. Pro poznání pravdivé skutečnosti čehokoliv je třeba rozjímat o realitě, analyzovat ji a upřímně ji zkoumat pokaždé, když se nadechujeme a vydechujeme...s nádechem tuto skutečnost poznáváme. S výdechem ji porozumíme (Bhikkhu, 2003, s. 32). Proč používáme právě dech? Kromě toho, že je vlastní všem lidem a máme ho neustále s sebou? Bhikku uvádí, že dech je neodmyslitelnou součástí těla. Skrze sledování a kontrolu dechu můžeme působit na naše tělo. Skrze zaměření se na dech, zjištění jeho kvality (je hluboký nebo krátký, kam směřuje- do hrudníku nebo do pupku) a následného usměrnění můžeme ovlivňovat nejen somatickou ale také psychickou složku osobnosti. (Bhikkhu, 2003). 5

11 2. Všímavost Trénink a kultivace všímavosti je dlouho zakořeněna v mnoha náboženstvích. S konceptem všímavosti se však původně setkáváme v buddhismu. Tento pojem je v buddhistickém pojetí brán za jeden ze základních stavebních kamenů pro pochopení a zbavení se utrpení. Myšlenky podobného významu se objevují následně také v západních filozofických a psychologických tradicích. Fenomenologie, existencialismus až po humanismus nevyjímaje (Brown, Ryan a Creswell, 2007). Uvědomění si stavu být vědomý, je stále v zájmu mnoha vědců. Psychologie společně s psychiatrií nejsou výjimkou. Na tomto poli dovedl významnou práci John Kabat-Zinn. Největší oblibě se všímavost těší od devadesátých let dvacátého století do současnosti. Objevem léčivého potenciálu se všímavost rozšířila do mnoha disciplín zabývajících se zdravím. Především tím mentálním. Trénink všímavosti může být nalezen například v kognitivní terapii. Další výzkumné práce zabývající se všímavostí se věnují vlivu všímavosti na redukci stresu a chronické bolesti (Kabat-Zinn, 1996). Kromě využití všímavosti v běžném životě, při terapii, objevují i samotní terapeuti přínos pro svoji praxi. Rozpětí využití všímavosti v oblastech běžného života nebo v terapeutické činnosti se nadále rozšiřují Buddhismus Buddhismus je učení staré více než 2500 let. Člověk, který stál za zrodem, dnes jednoho z nejrozšířenějšího náboženství na světě čítajících přes 600 milionů stoupenců, byl Siddhártha Gótama. Později zvaný Buddha, což znamená v sanskrtu probuzený. Z dochovaných pramenů se toho moc o životě tohoto vlivného člověka neví. Literatura uvádí, že se měl narodit kolem roku 560 př. n. l. na jižním úpatí Himaláje jako syn ve vládnoucí rodině v Kapilavastu (tehdejší hlavní město této země). Další informace pocházejí již pouze v rámci četných legend. Jedna taková pojednává o Buddhově životě. Praví, že se rozhodl opustit život v bohatství a hojnosti. Místo toho se uchýlil na cestu životem státi se osvíceným. Měla ho k tomu podnítit jeho návštěva zahrady, kde uzřel starého a velmi nemocného člověka. O kousek dále mrtvolu. Jako třetího potkal mnicha, jehož obličej nesl znaky klidu a odstupu od strastiplnosti světa (Störing, 1995). Stal se tak hledačem pravdy. Navštívil mnoho vznešených učitelů, ale žádný mu neposkytl to, co tak 6

12 toužebně hledal (Thera, 1982). Se zkříženýma nohama usedl pod Strom osvícení (Bódhi) na břehu řeky Neranjara a pohroužil se do meditace. Pod tímto stromem se stává osvíceným. Vytváří tzv. Střední cestu, která se následně stala charakteristikou jeho učení o dhammě (znamená zákon ). Lidský život, tak jak ho chápe dhamma, je součástí přírody. Z tohoto předpokladu vymezuje dhamma čtyři hlediska života: sama příroda, pravidla přírody, povinnosti, jež provádíme na základě těchto pravidel a výsledky, jež vznikají vlivem plnění takovýchto povinností (Bhikkhu, 2003). Spis o Dhammě reprezentuje podstatu Buddhova učení, které sám po dobu pětačtyřiceti let předával druhým. Buddha se nikdy nepovažoval za vůdčí osobnost nebo člověka nadlidské povahy. Vždy o sobě pravil, že je jen člověk, kterému se díky jeho vlastnímu hledání podařila objevit skutečnost. Tuto skutečno může objevit kdokoliv, kdo zapojí své úsilí do hledání (Hart, 1987). Základní myšlenku, kterou vysvětluje je cesta osvobození se od utrpení skrze následování Čtyř ušlechtilých pravd a Ušlechtilé osmidílné stezky (Rabten, 2004). Ušlechtilá osmidílná stezka, jinak také zvána jako Střední cesta, kterou učil samotný Buddha. V původních textech je členěna na: prožívání, vědění a jednání. Z pohledu meditační praxe je systematicky dělena na mravnost, meditace a moudrost. Tato triáda slouží zachování vyváženého přístupu k praxi meditace, etického tréninku a studia (Frýba, 1995, s48). Učení nemá být chápáno jako získávání a kulminace informací, ale jako šlechtění moudrosti, která má své základy v pochopení prožitků jdoucí ruku v ruce s etickým chováním (Frýba, 1995). Stezka je sestavena z osmi částí následovně: 1. pravé porozumění- výklad nezkreslené skutečnosti; 2. pravé rozhodnutí- nečinit zlo; 3. pravé mluvení- nedopouštět se lží a urážek; 4. pravé jednání- chovat se dle etiky; 5. pravý životní styl- který neškodí druhým 6. pravé úsilí- přesun od zlého k dobrému; 7. pravá všímavost- pěstována skrze satipatthánu; 7

13 8. pravé soustředění- vedoucí ke svobodné mysli. První dva body patří pěstování vědění (paňňá), čtvrtý až šestý bod etice a jednání (síla) a zbylé meditační praxi (samádhi) (Frýba, 1995). Čtyři ušlechtilé pravdy zní v různých školách mírně odlišně, ale základem je, že: Podmíněný život je utrpení. Existuje příčina tohoto utrpení. Existuje konec utrpení. A existuje cesta, která k tomuto konci vede (Nydahl, 2007, s. 40). První Pravda: Existuje utrpení. Utrpení neboli dukkha je pouto, která nás všechny svazuje. Je pro všechny lidi bez rozdílu etnické příslušnosti, bohatství nebo například vzdělanosti. V Buddhově podání nedochází k pouhému konstatování, že vedle radosti se skrývá také bolest. Je to pouhý vhled, že existuje utrpení bez následné personifikace (Thynn, 1995). Druhou Pravdu o příčině utrpení udává Storing takto: nevědomost jsou podle Buddhy příčinou prakticky všech životních procesů. Nevědomost jako neznalost toho, že život znamená strast, působí, že se stále znovu projevuje slepý životní pud. Nevědomost dětství, různé iluze a pozemské touhy dospělosti, pověra, nesprávné představy, neschopnost vymanit se z pout života- to vše jsou projevy jednoho a téhož faktu (Störing, 1995, s. 51). Touto nevědomostí má Buddha na mysl dualistický pohled na svět. Zanechání tohoto mylného pohledu si klade za cíl každá buddhistická meditace. Tím, že ztratíme tuto iluzi, už nebude mysl pomyslným poznávacím aparátem. Člověk totiž používá mysl jako nástroj pro poznávání a rozeznávání věcí a jejich různých kvalit. Na základě toho získáváme o okolním světě mnoho informací, ale už nevíme nic o tom, kdo nebo co tento svět poznává a objevuje. Neschopnost rozpoznat svou vlastní mysl se stává příčinou každé bolesti. Vzniká tak již zmíněný dualistický pohled, kdy mysl se odděluje od sama sebe a na základě takovéhoto dělení vznikají pocity jako já a ty. To má potom za následek další pocit, který nazýváme ulpívání. Člověk se tak snaží držet se libého a naopak odvracet se od nepříjemného. Touha je také ústředním tématem Druhé pravdy. Existují tři druhy touhy: touha po smyslu (kama tanha), touha státi se (bhava tanha) a touha zbavit se (vibhava tanha) (Sumedho, 1995). Vedle toho se objevuje potom lakota. To co má člověk v oblibě, toho se nechce vzdát a naopak chce např. setrvat v příjemném stavu co nejdéle. Následným lpěním si vytváříme potíže, ztrácíme opěrné body a vzniká utrpení (Nydahl, 2007). Takto poznamenaná mysl ovlivňuje lidské prožívání a jednání. 8

14 Pokračuje-li takovýto stav po dlouhou dobu, vzniká stav patologie. Prostředky meditací v takovéto chvíli už nemusí dostačovat (Frýba, 1995). Ve třetí Pravdě Buddha nabádá k tomu, že utrpení musíme porozumět. K tomu, aby se člověk zbavil takového nazírání světa je zapotřebí následovat cestu Ušlechtilé osmidílné stezky: pravé víry, pravého myšlení, pravého mluvení, pravého jednání, pravého života, pravého snažení, pravé bdělosti a pravého soustředění (Störing, 1995, s. 44). Čtvrtá pravda říká, že utrpení může být odstraněno. Při bližším pohledu je patrné, že utrpení v lidském životě nemůže být nikdy úplně přemoženo. Utrpení tady vždy zůstává, ale je redukováno jen na to nevyhnutelné (vrozené poruchy ať už somatické nebo psychické). Být všímavý vůči vlastním obsahům mysli vede k vhledu a následně k redukci utrpení (Goleman, 2001). Těchto Čtyř ušlechtilých pravd je v buddhismu užito k osobnímu rozvoji. Používá se především při běžných činnostech. Na základě takového vývoje můžeme prozkoumávat, naši pevnost ve smyslu vhledu. Skrze Tři ušlechtilé pravdy můžeme realizovat Ušlechtilou osmidílnou stezku, dokud nepřijde porozumění. Jinými slovy jsou Čtyři ušlechtilé pravdy nástrojem, který nám má pomoci porozumět utrpení a neutrpení. Ač by se mohlo na první pohled zdát, cesta Čtyř ušlechtilých pravd není předstupeň sloužící k proniknutí do složitějších buddhistických technik a učení (Sumedho, 1995) Rozvoj Buddhismu Po Buddhově smrti roku 483 př. n. l. zůstává buddhismus skoro nepovšimnut. Je to možná způsobeno tím, že šíření buddhismu do podvědomí lidí bylo spíše: jakousi nenásilnou revolucí, jejíž nositelé působili převážně v městské veřejnosti, kde pracovali proti sociálním předsudkům a mocenským přestupkům vladařů a jejich bráhmanských ideologů (Frýba, 1991, s. 19). Ve třetím století před Kristem se však začíná šířit z Indie do dalších koutů Asie. Toto velké šíření možná bylo také zapříčiněno, způsobem jakým bylo toto učení předáváno. Poslové učení o dhammě nešířili slovo skrze násilné praktiky, jako to bylo v případě Křesťanství a použití velmi početných vojsk. V rámci Buddhismu 9

15 se nikdy nesetkáváme s odsuzováním víry na úkor té druhé. Tak Buddhismus proniká do těchto zemí bez jakéhokoliv narušení víry, která již v daných zemích panovala. Důraz na mysl, lásku a soucit se staly hlavními zbraněmi (Thera, 1982). Buddhovo učení díky tomuto vlivu také prodělalo mnoho změn. Tyto změny byly zapříčiněny změnou kulturního kontextu, ve kterém se buddhismus ocitl. Vznik rozmanitých proudů a různých škol je přirozeným důsledkem. Příkladem mohou být školy Tibetského nebo Zenového Buddhismu (Thera, 1982). Dnes dělíme školy podle toho, ze kterého směru vzešly. Proto rozlišujeme tři velké skupiny: Theravádový, Máhájanový a Vadžrajánový Buddhismus. Z historického hlediska se ty nejstarší formy buddhismu (théravády) opírají o tzv. Tři koše ( Páli kánon Tipitaka), který byl ve své nejdřívější podobě chován a předáván v ústní tradici. Nejstarší dochovaný zápis Tipitaky můžeme nalézt kolem prvního století před našim letopočtem (Frýba, 2006). Došlo tak k systematizování samotného původního Buddhova učení o dhammě (Thera, 1982). Vinaya je název prvního koše, které pojednává o disciplíně. Druhý koš je pojmenovaný jako Sutta. Zde jsou uvedeny Buddhovy rozpravy. Třetí, Abhidhamma, je košem filosofie. Tyto tři Pálijské texty stále slouží jako základy již velmi dlouhé buddhistické tradice, jež byly chráněny théravádovou komunitou (Thera, 1982). Theravádové učení (také zvané jako učení starších) volí spíše konzervativní způsob výkladu Buddhova učení, jenž je specifické svým osvobozením individuality založené na snaze zaměřením se na meditaci a koncentraci. Vysoký důraz je kladen na mnišský život. Rozšiřuje se tak na Srí Lanku, Thajsko a Barmu. Oproti tomu se staví druhý proud mahajána (setkáváme se s pojmem velké vozidlo), který je více liberální interpretací Buddhova učení, zdůrazňující spásu skrze dobrý život a soucitu s druhými. Veškeré učení je postavené na ideálu bódhisattvy, který se rozvijí pro dobro druhých. Základní kameny jsou tady tvořeny soucitem a moudrostí (vhledem). Soucit popisuje Nydahl jako schopnost a porozumění, že nejsme bytosti, které jsou od sebe oddělené (Nydahl, 2007). Tato cesta získává svoji oblibu především v Tibetu, Japonsku, Číně a Nepálu (Thera, 1982). Během dvacátého století se zvedá vlna zájmu o Buddhismus a vše, co může tento duchovní směr nabídnout. Psychologové se začali nejvíce zajímat o výklad lidské psychiky. Avšak již ve století devatenáctém zaznamenáváme průnik východní nauky do myšlení tehdejších psychologických velikánů, jako byli Sigmund Freud nebo jeho žák C. 10

16 G. Jung. Avšak největší zasažení východního myšlení přichází až po druhé světové válce. Důkazem je vydání četných knih, které nejsou tématiku buddhismu. Šedesátá léta dvacátého století se vyznačují dosud největším zájmem o východní nauky. Do té doby striktní následování materialismu nemohlo duši člověka umlčet. Při pohledu do svého nitra lidé nazírali pouze prázdnotu. Bylo potřeba začít tuto duchovní díru vyplnit. Západní svět začíná prošlapávat cestu na východ. Ze svých dalekých cest se lidé vraceli osmělení novými filozofickými myšlenkami. Rozšířené či změněné stavy vědomí byly jen pouhou hrstkou toho, co tehdejší cestovatele oslovilo. Byli mezi nimi i meditace, respektive meditace všímavosti. Psychologie v této době zažívá menší otřes v podobě kritiky snášející se na behaviorální psychologii, která v té době hrála prim. Vzniku dalších psychologických proudů bylo jen otázkou času. Díky tomu portfolio psychologických škol rozrůstá o směr humanistický a transpersonální (Hoskovec a kol., 2002). Meditace proniká a vytváří si své místo v psychologii. Dříve než je tak učiněno dochází k mnoha empirickým výzkumům a bádání. Meditace se tak pomyslně přesunují do laboratorních zařízení. Vědeckému zájmu neunikají vlivy nejen na fyzické tělo ale převážně na duševní zdraví, pohodu nebo psychické procesy zvlášť (Shapiro, 2009). Použití meditace všímavosti a jeho následného vlivu v klasické terapii na sebe nenechalo dlouho čekat. První pokusy na tomto poli byly provedeny Johnem Kabat-Zinnem, který vytváří terapeutické programy pro redukci stresu (Kabat-Zinn, Lipworth & Burney,1985). Mindfulness based stress reduction ( MBSR) je právě takový program pro snižování stresu za pomocí pravidelného cvičení meditace a všímavosti. Četné výzkumy začaly přesvědčovat psychologickou obec o mnohých pozitivních přínosech a zbavila se tak v očích mnoha skeptiků okultní či parapsychologické příchuti (Bishop, 2002) Všímavost v Buddhismu Následující kapitoly seznamují s postavením všímavosti v buddhistickém učení rozvoji a kultivaci mysli. Poukazuji na prameny, ze kterého všímavost vychází a jaký vztah má s meditacemi. V následujícím bodu uvádím všímavost v kontextu filozofickopsychologického výkladu, kterému jsou odkázány podkapitoly 2.2. Buddhistická literatura, která je kolébkou tohoto pojmu, nás seznamuje s pojmem sati (pálijsky) nebo smrti (sanskrit). Nyanaponika uvádí, že doslovný překlad znamená 11

17 paměť nebo vzpomínku. Autoři překladů buddhistických knih se zmiňují o všímavosti nebo o bdělé pozornosti. Je to dáno z překladu anglického mindfulness. Obecně však literatura udává, že všechny tyto překlady je nutno brát s rezervou, neboť žádný z nich nevystihuje v plné míře to, co buddhistické sati znamená (Nyanatolika, 2008). Jistá paralela s problémem definování co je to sati, může být viděna i u pojmu meditace. Více světla na polemiku o definování všímavosti nepřináší ani zástupci z řad buddhistických škol. Žižlavský píše, že význam slova sati se běžně překládá jako paměť nebo vzpomínka (2008). Avšak z ohledem na buddhistickou tradici, dostáváme se do jiného rozměru. Buddhismus pojí sati s uvědomováním, pozorností a zapamatováním (Germer, Siegel & Fulton, 2005). Uvědoměním rozumíme schopnost registrovat přicházející fenomény v aktuálním momentu (Kabat-Zinn, 1996). Uvědomování si okolních jevů je zcela přirozené pro zdravě funkční vnímání. Pozornost je další důležitou složkou, neboť je s uvědoměním v úzkém vztahu. Třetí aspekt sati zapamatování, vidí Frýba, jako schopnost memorizovat prožitek a následně si ho vybavit (2003). Frýbova ucelená definice všímavosti a také hojně vzpomínaná zní: Všímavost (sati) je více než pouhá pozornost a vnímání. Je nepřetržitou ostražitostí mysli neboli souvislou duchapřítomností. Sati spočívá v plynulém všímání, v neselektivním pojímaní a zaznamenávání skutečných dějů a v nic nevyřazujícím zapamatování toho, co se skutečně událo. Všímavost se vždy vztahuje na celé pole našeho zážitku skutečnosti zde a nyní (Frýba, 2003, s 17). Tuto definici svým způsobem potvrzuje i Thera, ale dodává, že všímavost má co dočinění spíše s procesy pozornosti než s obsahy (2001) Abhidhamma a všímavost Všímavost v buddhismu zastává významnou roli, neboť je součástí celostního systému rozvoje mysli. Všechny školy buddhismu i přes různé rozdíly, mají pojem všímavost jako jeden ze základních stavebních kamenů. Kánon Tipitaka, je jedním z nejstarších buddhistických učení, kde je pojem všímavost obsažen. Dále je podrobně zpracován v abhidhammě. Toto učení se zaměřuje na analýzu vědomí a mysli ve vztahu se všemi okolními jevy, se kterými se každý den setkáváme (Ryan, 2007). Ryan rozumí abhidhammě jako systematickému rozboru praktického Buddhova učení druhého koše Tipitaky. 12

18 Obecný výklad co to je abhidhamma přináší Frýba. Ten tvrdí, že se jedná o: eticko-psychologický systém vědění používaný již dvacet pět století jako podklad buddhistických technik školení mysli, meditace, psychohygieny a psychoterapie (Frýba, s 35). Etický princip je v abhidhammě řešen dvěma způsoby: globálně a partikulárně. Globální stránka v sobě zahrnuje složky osobní a společenské etiky. Abhidhamma se snaží tyto dvě složky vést prakticky ke svobodné mysli tím, že zbavuje mysl motivačních komplexů a od následného utrpení. Zadruhé je immanentní etická orientace uplatňována též partikulárně ve vztahu ke všem fenoménům zachycených pojmy abhidhammy (Frýba, 1995, s36). Každému přicházejícímu podnětu tak udělujeme hodnocení, vede-li takováto zkušenost ke štěstí či libému prožitku nebo naopak je nějak destruktivní nebo negativně zasahující. Toto partikulární etické hodnocení sleduje paradigma čin- výsledek (Kamma- vipáka), které je v poněkud fatalisticky pokroucené formě coby karma známé v naší kultuře (Frýba, 1995, s 36). Etika klade v buddhismu důraz na jednotlivcovo chápání příčiny a následku a následné přirozené jednání v těchto mezích, bez strnulého morálního podtextu (Nydahl, 2007). V abhidammě dále nacházíme konkrétní způsoby jak dosáhnout: prohloubení eticko-psychologických vhledů, jež souvisí s čištěním (visuddhi) prožíváním od předsudků, bludů a emočních deformací způsobených extrémními city podmiňujícími žádost a lpění (Frýba, 1991, s42/43). Nyanatiloka dále vidí abhidhammu jako popisnou filozofii, ve které není místo pro metafyzické spekulace (2009). Abhidhamma cílí se svým zaměřením na každodenní zkušenost, která se skrývá v prožitku. S tím úzce souvisí pojem všímavost, která je v abhidhammě součástí rozsáhlého komplexu schopností mysli. Mysl je chápána jako šestý smysl vedle pěti fyzických. Abhidhamma přisuzuje mysli pět schopností: důvěry, moudrosti, soustředění, úsilí a všímavosti (Frýba, 1991). Všímavost je dále v abhidhammě zařazena do satipatthány. Frýba o satipattháně mluví jak o metodě školení mysli pro účely abhidhammické analýzy, umožňující používat mysl jako nástroj standardizovaných procedur introspekce (Frýba, 1996, s 56). Skrze satipatthánu poznáváme v mysli chtivost (lobha), nenávist (dosa), zaslepenost (moha), štědrost (dána), dobrotivost (adosa) a moudrost (paňňa). Jsou to prvky naší motivace, jež první tři jsou prospěšné a zbylé tři mají negativní náboj (Frýba, 1991). Vedle poznání mysli stojí uvědomění si vlastního těla. Tak jako u mysli a šestici zmíněných stavů a kvalit mysli i u těla si všímáme všech tělesných procesů a různých předmětů, které dráždí naše smysly (Nyanaponika, 1995). K takovému to prozkoumávání pomáhají tzv. kognitivní matice abhidhammy. Ty zjednodušeně pomáhají člověku orientovat se ve fenoménech vnitřního 13

19 i vnějšího světa, které je schopen zachytit. Nejzákladnější dělení matic je na matice procedurální a strukturální. Strukturální dělení, jak už samotný název napovídá, se zaměřuje na uspořádání jevů. Za to procedurální dělení vypovídá o vzájemné provázanosti. Matice mají obecně v lidském životě praktický význam. Mají pomoci dosáhnout vhledu do jádra podstaty všech psychických a tělesných jevů. Použití abhidhammických matic je nejvíce patrné v satiterapii jako prostředky diagnózy a prevence (Frýba, 1991) Všímavosti v meditacích a její rozvíjení Pojem všímavost má v meditacích svůj nezastupitelný význam. Keown ve svém Buddhistickém slovníku řadí pod pojmem meditace pojmy jako: bhávana, vipassaná a samatha a samádhi (2003). Buddhistický výklad slova bhávana můžeme chápat jako rozvoj mysli. K tomuto rozvoji dochází skrze vipassanu (vhled), samathu (klid) a koncentraci (samádhi). Nyanatiloka považuje: klid (samatha) je koncentrovaným, neotřesitelným, míruplným a proto neposkvrněným stavem mysli, zatímco vhled (vipassaná) je intuitivním vhledem do pomíjivosti, utrpení a neosobního charakteru všech tělesných a mentálních fenoménů existence (Nyanatiloka, 1980, s 167). Vhled je rozvíjen např. zaměřením se dech. Dále tvrdí, že vhledu není dosaženo skrze použití intelektu. Frýba však poukazuje na skutečnost, že meditace obecně intelekt nezavrhuje. Meditace se vztahují k celé osobě. Intelekt v tomto momentě není zapojen ale stále zde figuruje. Už jen třeba tím, že díky meditaci dochází k jeho pozměňování z hlediska funkčnosti. Frýba vyzívá k tomu, abychom se na něj zaměřili a poznali: že je otevřenější novým myšlenkám, výkonnější, tvořivější, vyrovnanější, přístupnější (Frýba, 1998, s 55). Místo intelektu zabírá všímavost. Tím se všímavost stává klíčovou složkou k dosažení vhledu. Všímavostí je pronikáno nejen do bezprostředně obklopujících jevů. Nesmím nyní opomenout třetí základní složku rozvoje mysli, kterou je koncentrace. Aby výše popsané mohlo fungovat, je nezbytné osvojení si jisté míry koncentrace. Hartl a Hartlová definují koncentraci jako: vědomé, úmyslné a trvalé soustředění pozornosti na určitý předmět, jev nebo obsah (Hart& Hartlová, 2000, s 267). V meditacích slouží koncentrace k tomu, že trénuje mysl a ta se tak stává průzračnější a citlivější (Frýba, 1998). Užitek rozvoje této schopnosti přijde meditujícímu nejvíce vhod během zaměření 14

20 se na proud právě prožívaného, bez toho aniž by ztrácel niť (Benda, 2008). Jde o to, že mysl má tendence skákat z jednoho podnětu na druhý aniž by u předchozího dlouho setrval. V meditacích se usiluje o to, aby se koncentrace smrskla na jeden bod. Díky tomu se mysl vyprázdní od různých pocitů nebo myšlenek (Bhikkhu, 2003). Rozvíjením koncentrace také dochází ke zklidnění mysli. Tohoto klidu je dosaženo díky velmi hlubokého soustředění se na konkrétní objekt naší meditace. Míra koncentrace souvisí s dosaženou úrovní pohroužení (Nyanatiloka, 1980). K systematickému rozvíjení všímavosti slouží cvičení zvané meditace všímavosti. Rozdíl mezi meditací všímavosti a další meditačních cvičení nebo těch psychologických, které se zabývají rozvojem pozornosti a koncentrace, je značný (Baer, 2003). Fontána uvádí, že princip v těchto cvičení spočívá v udržení pozornosti na jeden konkrétní předmět. Mysl je tak pohroužena k tomuto předmětu, že už nezbývá v mysli místo pro další. Odkloníme-li se od vytyčeného předmětu, vracíme svou pozornost zpět (Fontána, 1998). V samotných počátcích meditace všímavosti jsou založeny na metodách zvýšení koncentrace. V pozdějších fázích nácviku však již mysl není zaměřena na konkrétní objekt, a stává se tak otevřenou všem objektům, které se v rámci meditační praxe vynoří nebo nějak naši mysl zaujmou (Bishop et al., 2004). Velmi povedenou a vyčerpávající definici uvádí Žitník: Meditace všímavosti je soubor technik založených na záměrném bedlivém pozorování různých aspektů zvoleného objektu pozornosti (senzorické vjemy či intrapsychické procesy) se záměrným omezením jejich dalšího kognitivního zpracování (analýza, evaluace) a behaviorálních reakcí na vnímané podněty. Předmětem pozorování jsou také nevyhnutelné oscilace pozornosti, které jsou pouze nezaujatě registrovány, a následně je pozornost navrácena zpět k primárnímu objektu pozornosti. (Žitník, 2010, s 33). Z toho je patrné, jak jsou všechny tři základní složky meditace (vhled, koncentrace a zklidnění) velmi úzce propojeny. Tím že procvičujeme jednu, vlastně procvičujeme i další Další koncepty všímavosti Jak jsem již uvedl. Koncept všímavosti v psychologii již zdomácněl. Výzkumů na tomto poli neustále přibývá. Vyhlídky na jednoznačnou definici jsou však stále v nedohlednu. Důvody takovéto skutečnosti mohou být nalezeny v množství teoriích a 15

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 1990 10 2000 36 2007 235 Mindfulness in PsycINFO 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 4 Přínos satiterapie v kontextu nových,

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná? THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

P.1 Dotazník Pěti aspektů všímavosti

P.1 Dotazník Pěti aspektů všímavosti P.1 Dotazník Pěti aspektů všímavosti Přečtěte si, prosím, následující tvrzení a označte zakroužkováním příslušné číslice, do jaké míry dané tvrzení pro vás všeobecně platí. téměř nikdy málokdy někdy často

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie

Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie Irena Smetáčková Katedra psychologie Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze RYBA SMRDÍ OD HLAVY Kvalita školní výuky začíná od vyučujících.

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY Metodický aparát logistiky jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká v okamžiku, když

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

PŘEDMLUVA ÚVOD 13

PŘEDMLUVA ÚVOD 13 / 5 OBSAH PŘEDMLUVA 11 1. ÚVOD 13 1.1 Původ a krátká historie transakční analýzy 13 1.1.1 Berneho kritika a nové myšlenky 13 1.1.2 Vývoj transakční analýzy 14 1.1.3 Transakční analýza dnes 14 1.2 Pohled

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F Co je to psychologie? Přednáška č. 1 z předmětu Úvod do psychologie PhDr. Josef Lukas Vyučujícíující Kontakt: mail@jlukas.cz Konzultačníní hodiny: po e-mailové domluvě Některé podklady k semináři (včetně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Postoje. Měření postojů

Postoje. Měření postojů Postoje Měření postojů Postoje Relativně stálé tendence k jednání Naučené Týkají se příznivých nebo nepříznivých reakcí Souvisí s jednáním a činností Dimenze postojů Kognitivní -názory a myšlenky Afektivní

Více

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy A. Úvod Mnoho let jsem se nějakému kurzu, který by byl zaměřený pouze na hypnózu, bránil. Důvod je podle mého názoru prostý. Totiž, i k mému velkému překvapení,

Více

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, )

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, ) Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): sissi Psychologie - Psyché= duše Logos= věda = věda o duši Předmětem je zkoumání duševního života člověka, zákonitosti psychicky,

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Rozprava o roztočení kola Nauky

Rozprava o roztočení kola Nauky Silvie Kotherová: Proseminář k Buddhismu I. Rozprava o roztočení kola Nauky (Dharmačakrapravartanasútra, Dhammačakkappavattanasutta) analýza textu DOCHOVANÝ TEXT Odkazy různých filosofických škol a sekt

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Diagnostická činnost

Diagnostická činnost VÝZKUMNÉ METODY V PSYCHOLOGII Diagnostická činnost Diagnostická činnost je souhrn postupů a technik jejichž cílem je stanovit diagnózu (psychický stav jedince). Jejím cílem může být např.:. Diagnostická

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

STATISTIKA jako vědní obor

STATISTIKA jako vědní obor STATISTIKA jako vědní obor Cílem statistického zpracování dat je podání informace o vlastnostech a zákonitostech hromadných jevů. Statistika se zabývá popisem hromadných jevů - deskriptivní, popisná statistika

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života

Psychologie 00. Otázka číslo: 1. Osobnost: je hotova již při narození. se formuje se během individuálního života Psychologie 00 Otázka číslo: 1 Osobnost: je hotova již při narození se formuje se během individuálního života je ovlivněna především přírodním prostředím je individuální jednotou biologických, psychologických

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

1. Případová studie - obecně

1. Případová studie - obecně Zdravím, tato opora má dvě kapitoly: 1. Případová studie obecně je skutečně neskutečně obecná 2. Případová studie z pohledu DIVMAN a JEVTECH je praktičtější a srozumitelnější 1. Případová studie - obecně

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více