Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději Bakalářská diplomová práce Autor: Ondřej Horák Vedoucí práce: Mgr. Martin Kupka, Ph.D. Olomouc 2014

2 Prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci na téma: Vliv meditací na všímavost, úzkost a naději vypracoval samostatně pod odborným dohledem vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. V... dne... Podpis...

3 Velmi rád bych poděkoval vedoucímu práce, panu doktoru Martinu Kupkovi, za velmi cenné rady a pevné vedení během realizace. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi byli oporou a měli se mnou trpělivost.

4 Obsah Úvod Meditace Co je to meditace? Výuka meditace Všímavost Buddhismus Rozvoj Buddhismu Všímavost v Buddhismu Abhidhamma a všímavost Všímavosti v meditacích a její rozvíjení Další koncepty všímavosti Naděje Definice naděje Složky naděje Jedinci Výzkumný problém a cíle práce Popis aplikované procedury Hypotézy Popis zvoleného metodologického rámce a metod Zvolený typ výzkumu Metody získávání dat Metody zpracování a analýzy dat Etické problémy a jejich řešení Soubor Statistické znaky a parametry výzkumného souboru Výsledky výzkumu Výsledky dotazníkových měření a rozdíly v rámci skupin Všímavost Úzkost Naděje... 37

5 7. 2. Testování hypotéz Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Testování hypotézy č Diskuze Závěr Souhrn Seznam použité literatury: Seznam příloh:... 51

6 Úvod Tématem této bakalářské diplomové práce jsou meditace a jeho vliv na všímavost, úzkost a naději. Výběr tohoto tématu ovlivnil zájem o meditace a vlastní zkušenost s meditační praxí. Provedená rešerše ukazuje na neustále rozrůstající se počet publikací, které se věnují meditacím a jejím praktikováním v běžném životě. Téma meditace se tak stává velmi širokým. Nejen zvyšující se počet odborníků ale také rozrůstající zájem z řad běžných lidí jsou dokladem o aktuálnosti daného tématu. Toto tvrzení potvrzuje i vzrůstající počet různých meditačních center, kam lidé mohou zavítat a účastnit se nejen hromadných meditací, ale také různých seminářů. Tato práce si klade za cíl poukázat na skrytý potenciál meditačních cvičení a jeho přínosu v běžném životě. V teoretické části první kapitoly popisuji postavení meditací v rámci buddhismu. Směru, ze kterého meditace vycházejí a mají společnou historii. Díky meditačním technikám má člověk možnost poznat vlastní mysl. Skrze zkoumání tajů vlastní mysli dochází ke kultivaci osobnosti člověka. Aby k tomu mohlo dojít je třeba dodržovat jistá doporučení, které hlásal samotný Buddha. Jeden ze základních pilířů každé meditace je všímavost. Skrze rozvoj všímavosti dochází k uvědomování si širšího pole různých obsahů vstupujících do mysli. Na tomto základním pojetím všímavosti poukazuji na potenciál meditací redukovat úzkost a tak zkvalitňovat lidský život. Koncept naděje popisovaný v poslední kapitole, seznamuje především se Snyderovou teorií. Ta byla vybrána záměrně pro svůj důraz na kognici, která je i v rámci meditační praxe rozvíjena a trénována. V praktické části seznamuji s provedeným výzkumem, který měl za cíl zmapovat změny ve třech sledovaných proměnných vlivem meditační praxe. Míry všímavosti, úzkosti a naděje byly v této práci měřeny pomocí dotazníků, které v rámci výzkumů těchto fenoménů mají své pevné místo. Dále ve výzkumné části představujeme řešení našich hypotéz, kterých v konečné fázi bylo devět. 1

7 Teoretická část 2

8 1. Meditace Co se jako první vybaví člověku, když uslyší slovo meditace? Mnozí lidé si představí člověka sedícího se zkříženými nohami v posedu zvaném lotosový květ. Ruce má u klína, drží je tak, aby dlaně, které jsou jako misky v sobě, tvořily s palci ovál. To vše se setkává ve výši pupku. Zdá se, že obě paže má uvolněné. Přirozeně vzpřímená a narovnaná záda. Oči má otevřené a upřeně se dívající před sebe. Takovýto posed provádí na polštáři, který se nazývá zafa (Luetchoford, 2004). Místnost naplňuje všeprostupující ticho a klid. Meditační praxe můžeme hojně nalézt jak ve východní, tak i v západní kultuře. Ač by se na první pohled nemuselo zdát, prvky meditačního cvičení nacházíme všude po světě. Z pravidla však ve spojení s nějakým náboženstvím. Křesťanství, Judaismus a Islám tvoří trojici nejrozšířenějších náboženství dnešních dní. A ani tato velká náboženství nejsou ochuzena o vlastní meditační praxi. Pravděpodobně nejpopulárnější a zároveň nejčastější techniky, se kterými se můžeme setkat v západním světě, jsou meditace Buddhistické a Indické. Ty zároveň v sobě zahrnují různé prvky jógy. Přestože zjevně nalézáme v meditačních technikách různé podobnosti, jsou však zde patrné různé rozdíly (Goleman, 1988). Tyto rozdíly jsou v úzkém vztahu s těmi kulturními. Jak se v průběhu času vyvíjely různé kultury odlišně, odlišily se od sebe i meditace. Vzniká tak nepřeberné množství různých druhů meditací. Mezi ty hojně praktikované a tudíž velmi oblíbené patří například meditace všímavosti- vipassana, Transcendentální meditace, cvičení zazenu, sahaja nebo kundalini jóga a další. (Fontána, 1998) Co je to meditace? Slovo meditace pochází z latinského meditationem- myšlení skrze meditaci (Harper, 2014). Pojem meditace v sobě zahrnuje mnohem více, že by mohlo být do nějaké definice vměstnáno. Hart a Hartlová uvádějí, že pod pojmem meditaci si můžeme představit: rozjímání, přemítání, soustředěné myšlení až po změny vědomí prostřednictvím rituálů a tréninku (Hartl, 2000, s. 306). Fontána se vůči takovýmto definicím jasně vymezuje. Definovat meditaci pomocí slov je velmi omezující. Navrhuje proto symboly jako univerzální jazyk. Definice meditace by tedy mohla znít: Meditace 3

9 je lotosový květ vynořující se z tiché vody. Nebo mnich sedící tiše na vrcholu vysoké hory. Nebo řada stromů na obzoru. Nebo člověk stojící v klidu uprostřed víru města... (Fontána, 1998, s. 46). To vše a mnohem více může být meditace. Je jisté, že skrze meditaci můžeme poznat naše já, to co leží za našimi myšlenkami a můžeme díky ní prostoupit k našim nejhlubším pocitům. Jung tvrdí, že skrze symboly k nám promlouvá naše nevědomí (Jung, 1998). Má-li být vyloženo, co to je meditace, musí každý člověk začít hledat sám v sobě: je to podobné, jako když se díváte v klidu na svět a vidíte ho, jaký skutečně je a ne jako nezřetelnou skvrnu rozmazanou vlivem vašeho neustálého pohybu (Fontána, 1998, s. 47). Meditace proto pro různé lidi znamená odlišné věci. Je však jisté, že různé meditační metody vedou člověka: ke zkušenosti hlubokého kliduvnitřního ticha, které se vzpírá jakémukoliv popis. Je to prázdnota naplněná mírem, kreativitou a štěstím, Je to přirozený stav naší mysli mimo procesy myšlení (Yogani, 2005, s 25). Je zřejmé, že díky meditacím zažíváme svou vnitřní podstatu. To se posléze odráží například do způsobu jednání s okolním prostředním. Láska a soucit se postupně stávají základem všeho, co děláme, což má automaticky sjednocující a harmonizující vliv na náš život i na životy lidí kolem nás (Yogany, 2005,s 27). Meditace obecně slouží k rozvoji schopnosti uvědomovat si mentální pochody, schopnosti registrovat je a následně s nimi pracovat. Základem každé meditace je koncentrace (Žižlavský, 2008) Výuka meditace Naučit se meditovat může být přirovnáno s nácvikem jízdy na horském kole. Jak meditace, tak i horské kolo vyžadují ke zvládnutí mnohé pokusy. Tak jako nácvik na kole provádíme v začátcích v místech, kde nejsme ohroženi dopravou nebo nějakým vnějším nebezpečím, stejně přistupujeme i k meditacím. Frýba upozorňuje, že před samotným započetím meditační praxe je důležité mít povědomí o nezkresleném stavu psychiky. Od toho se odráží potom výběr vhodné techniky a postupů, kterých při meditaci využíváme. Volba vhodného místa a meditačního cvičení se tak odvíjí od vnitřní a vnější situace cvičícího a také od předmětu meditace (Frýba, 1995). Obecně literatura říká, že meditace jsou pro každého bez rozdílu. Avšak např. Nydahl tuto myšlenku, i když ne zcela, vylučuje. Tvrdí že lidé, kteří mají problémy s psychikou, by měli být velmi obezřetní. Prvním krokem, který by měl být učiněn je získání distance od právě probíhajících 4

10 událostí. Pokud ale někdo nemá od jevů skoro žádný odstup a jde za každou objevující se emocí, neměl by meditovat... (Nydahl, 2006, s 139). Meditační praxe může být provozována nejen v samotě, ale také i v různých meditačních centrech. Nydahl tvrdí, že nejlepší způsob jak meditovat je vyvažovat obě možnosti. Upozorňuje, že pouhé meditování o samotě může přinést mnoha úskalí. Tady ale existuje riziko, že bez cizí podpory, bez silné motivace vytvořené díky jiným, se může základ praxe ukázat jako příliš vratký...pokud nemáme kontakt s ostatními, můžeme lehce upadnout do extrémů (Nydahl, 2006, s137). Aby byla meditace prospěšná a bylo dosahováno pokroků, musí se během meditační praxe vyvažovat složky: kultivace soustředění (samádhi), v níž jsou užívány meditační techniky uvolnění a klidu (samatha-bhávaná), a oblast kultivace moudrosti (paňňá) pomocí vhledu a meditační analýzy (vipassaná-bhávaná) (Frýba, 1995, s 89). Nejvyšší cíl každé meditace je Nibbána. V tomto stavu dochází k naprosté harmonii mezi moudrostí a soustředěním (Frýba, 1995). Cestou k Nibbáně se dá dojít s pomocí mnoha meditačních technik. Rozdíly v těchto technikách spočívají v předmětu meditace. Jelikož se buddhistické učení odvolává na poznatelné jevy, tak i meditace jsou zaměřeny na právě prožívané skutečnosti, tj. zaměření se na vlastní tělo, dech, myšlenky a emoce. Kromě toho mohou být meditace také spojeny s technikami vizualizace nebo použití různých mandal- sanskr. kolo. Mandaly se využívají jako nástroje pro rozjímání (Jung, 1998). Meditace na abstraktní pojmy není začátečníkům doporučována. Mezi to nejzákladnější meditační cvičení je řazena ánaapánasati- všímání nádechu a výdechu. Každá mysl má ráda konkrétní objekty. Používání takovéto techniky proto přináší mnohé výhody. Jedna z nich je že dech člověka provází na každém kroku. Mysl soustředěná na dech nám při nádechu a výdechu umožňuje kontemplaci vztahující se k libovolné přirozené skutečnosti. Takovéto studium má svůj význam a hodnotu. Pro poznání pravdivé skutečnosti čehokoliv je třeba rozjímat o realitě, analyzovat ji a upřímně ji zkoumat pokaždé, když se nadechujeme a vydechujeme...s nádechem tuto skutečnost poznáváme. S výdechem ji porozumíme (Bhikkhu, 2003, s. 32). Proč používáme právě dech? Kromě toho, že je vlastní všem lidem a máme ho neustále s sebou? Bhikku uvádí, že dech je neodmyslitelnou součástí těla. Skrze sledování a kontrolu dechu můžeme působit na naše tělo. Skrze zaměření se na dech, zjištění jeho kvality (je hluboký nebo krátký, kam směřuje- do hrudníku nebo do pupku) a následného usměrnění můžeme ovlivňovat nejen somatickou ale také psychickou složku osobnosti. (Bhikkhu, 2003). 5

11 2. Všímavost Trénink a kultivace všímavosti je dlouho zakořeněna v mnoha náboženstvích. S konceptem všímavosti se však původně setkáváme v buddhismu. Tento pojem je v buddhistickém pojetí brán za jeden ze základních stavebních kamenů pro pochopení a zbavení se utrpení. Myšlenky podobného významu se objevují následně také v západních filozofických a psychologických tradicích. Fenomenologie, existencialismus až po humanismus nevyjímaje (Brown, Ryan a Creswell, 2007). Uvědomění si stavu být vědomý, je stále v zájmu mnoha vědců. Psychologie společně s psychiatrií nejsou výjimkou. Na tomto poli dovedl významnou práci John Kabat-Zinn. Největší oblibě se všímavost těší od devadesátých let dvacátého století do současnosti. Objevem léčivého potenciálu se všímavost rozšířila do mnoha disciplín zabývajících se zdravím. Především tím mentálním. Trénink všímavosti může být nalezen například v kognitivní terapii. Další výzkumné práce zabývající se všímavostí se věnují vlivu všímavosti na redukci stresu a chronické bolesti (Kabat-Zinn, 1996). Kromě využití všímavosti v běžném životě, při terapii, objevují i samotní terapeuti přínos pro svoji praxi. Rozpětí využití všímavosti v oblastech běžného života nebo v terapeutické činnosti se nadále rozšiřují Buddhismus Buddhismus je učení staré více než 2500 let. Člověk, který stál za zrodem, dnes jednoho z nejrozšířenějšího náboženství na světě čítajících přes 600 milionů stoupenců, byl Siddhártha Gótama. Později zvaný Buddha, což znamená v sanskrtu probuzený. Z dochovaných pramenů se toho moc o životě tohoto vlivného člověka neví. Literatura uvádí, že se měl narodit kolem roku 560 př. n. l. na jižním úpatí Himaláje jako syn ve vládnoucí rodině v Kapilavastu (tehdejší hlavní město této země). Další informace pocházejí již pouze v rámci četných legend. Jedna taková pojednává o Buddhově životě. Praví, že se rozhodl opustit život v bohatství a hojnosti. Místo toho se uchýlil na cestu životem státi se osvíceným. Měla ho k tomu podnítit jeho návštěva zahrady, kde uzřel starého a velmi nemocného člověka. O kousek dále mrtvolu. Jako třetího potkal mnicha, jehož obličej nesl znaky klidu a odstupu od strastiplnosti světa (Störing, 1995). Stal se tak hledačem pravdy. Navštívil mnoho vznešených učitelů, ale žádný mu neposkytl to, co tak 6

12 toužebně hledal (Thera, 1982). Se zkříženýma nohama usedl pod Strom osvícení (Bódhi) na břehu řeky Neranjara a pohroužil se do meditace. Pod tímto stromem se stává osvíceným. Vytváří tzv. Střední cestu, která se následně stala charakteristikou jeho učení o dhammě (znamená zákon ). Lidský život, tak jak ho chápe dhamma, je součástí přírody. Z tohoto předpokladu vymezuje dhamma čtyři hlediska života: sama příroda, pravidla přírody, povinnosti, jež provádíme na základě těchto pravidel a výsledky, jež vznikají vlivem plnění takovýchto povinností (Bhikkhu, 2003). Spis o Dhammě reprezentuje podstatu Buddhova učení, které sám po dobu pětačtyřiceti let předával druhým. Buddha se nikdy nepovažoval za vůdčí osobnost nebo člověka nadlidské povahy. Vždy o sobě pravil, že je jen člověk, kterému se díky jeho vlastnímu hledání podařila objevit skutečnost. Tuto skutečno může objevit kdokoliv, kdo zapojí své úsilí do hledání (Hart, 1987). Základní myšlenku, kterou vysvětluje je cesta osvobození se od utrpení skrze následování Čtyř ušlechtilých pravd a Ušlechtilé osmidílné stezky (Rabten, 2004). Ušlechtilá osmidílná stezka, jinak také zvána jako Střední cesta, kterou učil samotný Buddha. V původních textech je členěna na: prožívání, vědění a jednání. Z pohledu meditační praxe je systematicky dělena na mravnost, meditace a moudrost. Tato triáda slouží zachování vyváženého přístupu k praxi meditace, etického tréninku a studia (Frýba, 1995, s48). Učení nemá být chápáno jako získávání a kulminace informací, ale jako šlechtění moudrosti, která má své základy v pochopení prožitků jdoucí ruku v ruce s etickým chováním (Frýba, 1995). Stezka je sestavena z osmi částí následovně: 1. pravé porozumění- výklad nezkreslené skutečnosti; 2. pravé rozhodnutí- nečinit zlo; 3. pravé mluvení- nedopouštět se lží a urážek; 4. pravé jednání- chovat se dle etiky; 5. pravý životní styl- který neškodí druhým 6. pravé úsilí- přesun od zlého k dobrému; 7. pravá všímavost- pěstována skrze satipatthánu; 7

13 8. pravé soustředění- vedoucí ke svobodné mysli. První dva body patří pěstování vědění (paňňá), čtvrtý až šestý bod etice a jednání (síla) a zbylé meditační praxi (samádhi) (Frýba, 1995). Čtyři ušlechtilé pravdy zní v různých školách mírně odlišně, ale základem je, že: Podmíněný život je utrpení. Existuje příčina tohoto utrpení. Existuje konec utrpení. A existuje cesta, která k tomuto konci vede (Nydahl, 2007, s. 40). První Pravda: Existuje utrpení. Utrpení neboli dukkha je pouto, která nás všechny svazuje. Je pro všechny lidi bez rozdílu etnické příslušnosti, bohatství nebo například vzdělanosti. V Buddhově podání nedochází k pouhému konstatování, že vedle radosti se skrývá také bolest. Je to pouhý vhled, že existuje utrpení bez následné personifikace (Thynn, 1995). Druhou Pravdu o příčině utrpení udává Storing takto: nevědomost jsou podle Buddhy příčinou prakticky všech životních procesů. Nevědomost jako neznalost toho, že život znamená strast, působí, že se stále znovu projevuje slepý životní pud. Nevědomost dětství, různé iluze a pozemské touhy dospělosti, pověra, nesprávné představy, neschopnost vymanit se z pout života- to vše jsou projevy jednoho a téhož faktu (Störing, 1995, s. 51). Touto nevědomostí má Buddha na mysl dualistický pohled na svět. Zanechání tohoto mylného pohledu si klade za cíl každá buddhistická meditace. Tím, že ztratíme tuto iluzi, už nebude mysl pomyslným poznávacím aparátem. Člověk totiž používá mysl jako nástroj pro poznávání a rozeznávání věcí a jejich různých kvalit. Na základě toho získáváme o okolním světě mnoho informací, ale už nevíme nic o tom, kdo nebo co tento svět poznává a objevuje. Neschopnost rozpoznat svou vlastní mysl se stává příčinou každé bolesti. Vzniká tak již zmíněný dualistický pohled, kdy mysl se odděluje od sama sebe a na základě takovéhoto dělení vznikají pocity jako já a ty. To má potom za následek další pocit, který nazýváme ulpívání. Člověk se tak snaží držet se libého a naopak odvracet se od nepříjemného. Touha je také ústředním tématem Druhé pravdy. Existují tři druhy touhy: touha po smyslu (kama tanha), touha státi se (bhava tanha) a touha zbavit se (vibhava tanha) (Sumedho, 1995). Vedle toho se objevuje potom lakota. To co má člověk v oblibě, toho se nechce vzdát a naopak chce např. setrvat v příjemném stavu co nejdéle. Následným lpěním si vytváříme potíže, ztrácíme opěrné body a vzniká utrpení (Nydahl, 2007). Takto poznamenaná mysl ovlivňuje lidské prožívání a jednání. 8

14 Pokračuje-li takovýto stav po dlouhou dobu, vzniká stav patologie. Prostředky meditací v takovéto chvíli už nemusí dostačovat (Frýba, 1995). Ve třetí Pravdě Buddha nabádá k tomu, že utrpení musíme porozumět. K tomu, aby se člověk zbavil takového nazírání světa je zapotřebí následovat cestu Ušlechtilé osmidílné stezky: pravé víry, pravého myšlení, pravého mluvení, pravého jednání, pravého života, pravého snažení, pravé bdělosti a pravého soustředění (Störing, 1995, s. 44). Čtvrtá pravda říká, že utrpení může být odstraněno. Při bližším pohledu je patrné, že utrpení v lidském životě nemůže být nikdy úplně přemoženo. Utrpení tady vždy zůstává, ale je redukováno jen na to nevyhnutelné (vrozené poruchy ať už somatické nebo psychické). Být všímavý vůči vlastním obsahům mysli vede k vhledu a následně k redukci utrpení (Goleman, 2001). Těchto Čtyř ušlechtilých pravd je v buddhismu užito k osobnímu rozvoji. Používá se především při běžných činnostech. Na základě takového vývoje můžeme prozkoumávat, naši pevnost ve smyslu vhledu. Skrze Tři ušlechtilé pravdy můžeme realizovat Ušlechtilou osmidílnou stezku, dokud nepřijde porozumění. Jinými slovy jsou Čtyři ušlechtilé pravdy nástrojem, který nám má pomoci porozumět utrpení a neutrpení. Ač by se mohlo na první pohled zdát, cesta Čtyř ušlechtilých pravd není předstupeň sloužící k proniknutí do složitějších buddhistických technik a učení (Sumedho, 1995) Rozvoj Buddhismu Po Buddhově smrti roku 483 př. n. l. zůstává buddhismus skoro nepovšimnut. Je to možná způsobeno tím, že šíření buddhismu do podvědomí lidí bylo spíše: jakousi nenásilnou revolucí, jejíž nositelé působili převážně v městské veřejnosti, kde pracovali proti sociálním předsudkům a mocenským přestupkům vladařů a jejich bráhmanských ideologů (Frýba, 1991, s. 19). Ve třetím století před Kristem se však začíná šířit z Indie do dalších koutů Asie. Toto velké šíření možná bylo také zapříčiněno, způsobem jakým bylo toto učení předáváno. Poslové učení o dhammě nešířili slovo skrze násilné praktiky, jako to bylo v případě Křesťanství a použití velmi početných vojsk. V rámci Buddhismu 9

15 se nikdy nesetkáváme s odsuzováním víry na úkor té druhé. Tak Buddhismus proniká do těchto zemí bez jakéhokoliv narušení víry, která již v daných zemích panovala. Důraz na mysl, lásku a soucit se staly hlavními zbraněmi (Thera, 1982). Buddhovo učení díky tomuto vlivu také prodělalo mnoho změn. Tyto změny byly zapříčiněny změnou kulturního kontextu, ve kterém se buddhismus ocitl. Vznik rozmanitých proudů a různých škol je přirozeným důsledkem. Příkladem mohou být školy Tibetského nebo Zenového Buddhismu (Thera, 1982). Dnes dělíme školy podle toho, ze kterého směru vzešly. Proto rozlišujeme tři velké skupiny: Theravádový, Máhájanový a Vadžrajánový Buddhismus. Z historického hlediska se ty nejstarší formy buddhismu (théravády) opírají o tzv. Tři koše ( Páli kánon Tipitaka), který byl ve své nejdřívější podobě chován a předáván v ústní tradici. Nejstarší dochovaný zápis Tipitaky můžeme nalézt kolem prvního století před našim letopočtem (Frýba, 2006). Došlo tak k systematizování samotného původního Buddhova učení o dhammě (Thera, 1982). Vinaya je název prvního koše, které pojednává o disciplíně. Druhý koš je pojmenovaný jako Sutta. Zde jsou uvedeny Buddhovy rozpravy. Třetí, Abhidhamma, je košem filosofie. Tyto tři Pálijské texty stále slouží jako základy již velmi dlouhé buddhistické tradice, jež byly chráněny théravádovou komunitou (Thera, 1982). Theravádové učení (také zvané jako učení starších) volí spíše konzervativní způsob výkladu Buddhova učení, jenž je specifické svým osvobozením individuality založené na snaze zaměřením se na meditaci a koncentraci. Vysoký důraz je kladen na mnišský život. Rozšiřuje se tak na Srí Lanku, Thajsko a Barmu. Oproti tomu se staví druhý proud mahajána (setkáváme se s pojmem velké vozidlo), který je více liberální interpretací Buddhova učení, zdůrazňující spásu skrze dobrý život a soucitu s druhými. Veškeré učení je postavené na ideálu bódhisattvy, který se rozvijí pro dobro druhých. Základní kameny jsou tady tvořeny soucitem a moudrostí (vhledem). Soucit popisuje Nydahl jako schopnost a porozumění, že nejsme bytosti, které jsou od sebe oddělené (Nydahl, 2007). Tato cesta získává svoji oblibu především v Tibetu, Japonsku, Číně a Nepálu (Thera, 1982). Během dvacátého století se zvedá vlna zájmu o Buddhismus a vše, co může tento duchovní směr nabídnout. Psychologové se začali nejvíce zajímat o výklad lidské psychiky. Avšak již ve století devatenáctém zaznamenáváme průnik východní nauky do myšlení tehdejších psychologických velikánů, jako byli Sigmund Freud nebo jeho žák C. 10

16 G. Jung. Avšak největší zasažení východního myšlení přichází až po druhé světové válce. Důkazem je vydání četných knih, které nejsou tématiku buddhismu. Šedesátá léta dvacátého století se vyznačují dosud největším zájmem o východní nauky. Do té doby striktní následování materialismu nemohlo duši člověka umlčet. Při pohledu do svého nitra lidé nazírali pouze prázdnotu. Bylo potřeba začít tuto duchovní díru vyplnit. Západní svět začíná prošlapávat cestu na východ. Ze svých dalekých cest se lidé vraceli osmělení novými filozofickými myšlenkami. Rozšířené či změněné stavy vědomí byly jen pouhou hrstkou toho, co tehdejší cestovatele oslovilo. Byli mezi nimi i meditace, respektive meditace všímavosti. Psychologie v této době zažívá menší otřes v podobě kritiky snášející se na behaviorální psychologii, která v té době hrála prim. Vzniku dalších psychologických proudů bylo jen otázkou času. Díky tomu portfolio psychologických škol rozrůstá o směr humanistický a transpersonální (Hoskovec a kol., 2002). Meditace proniká a vytváří si své místo v psychologii. Dříve než je tak učiněno dochází k mnoha empirickým výzkumům a bádání. Meditace se tak pomyslně přesunují do laboratorních zařízení. Vědeckému zájmu neunikají vlivy nejen na fyzické tělo ale převážně na duševní zdraví, pohodu nebo psychické procesy zvlášť (Shapiro, 2009). Použití meditace všímavosti a jeho následného vlivu v klasické terapii na sebe nenechalo dlouho čekat. První pokusy na tomto poli byly provedeny Johnem Kabat-Zinnem, který vytváří terapeutické programy pro redukci stresu (Kabat-Zinn, Lipworth & Burney,1985). Mindfulness based stress reduction ( MBSR) je právě takový program pro snižování stresu za pomocí pravidelného cvičení meditace a všímavosti. Četné výzkumy začaly přesvědčovat psychologickou obec o mnohých pozitivních přínosech a zbavila se tak v očích mnoha skeptiků okultní či parapsychologické příchuti (Bishop, 2002) Všímavost v Buddhismu Následující kapitoly seznamují s postavením všímavosti v buddhistickém učení rozvoji a kultivaci mysli. Poukazuji na prameny, ze kterého všímavost vychází a jaký vztah má s meditacemi. V následujícím bodu uvádím všímavost v kontextu filozofickopsychologického výkladu, kterému jsou odkázány podkapitoly 2.2. Buddhistická literatura, která je kolébkou tohoto pojmu, nás seznamuje s pojmem sati (pálijsky) nebo smrti (sanskrit). Nyanaponika uvádí, že doslovný překlad znamená 11

17 paměť nebo vzpomínku. Autoři překladů buddhistických knih se zmiňují o všímavosti nebo o bdělé pozornosti. Je to dáno z překladu anglického mindfulness. Obecně však literatura udává, že všechny tyto překlady je nutno brát s rezervou, neboť žádný z nich nevystihuje v plné míře to, co buddhistické sati znamená (Nyanatolika, 2008). Jistá paralela s problémem definování co je to sati, může být viděna i u pojmu meditace. Více světla na polemiku o definování všímavosti nepřináší ani zástupci z řad buddhistických škol. Žižlavský píše, že význam slova sati se běžně překládá jako paměť nebo vzpomínka (2008). Avšak z ohledem na buddhistickou tradici, dostáváme se do jiného rozměru. Buddhismus pojí sati s uvědomováním, pozorností a zapamatováním (Germer, Siegel & Fulton, 2005). Uvědoměním rozumíme schopnost registrovat přicházející fenomény v aktuálním momentu (Kabat-Zinn, 1996). Uvědomování si okolních jevů je zcela přirozené pro zdravě funkční vnímání. Pozornost je další důležitou složkou, neboť je s uvědoměním v úzkém vztahu. Třetí aspekt sati zapamatování, vidí Frýba, jako schopnost memorizovat prožitek a následně si ho vybavit (2003). Frýbova ucelená definice všímavosti a také hojně vzpomínaná zní: Všímavost (sati) je více než pouhá pozornost a vnímání. Je nepřetržitou ostražitostí mysli neboli souvislou duchapřítomností. Sati spočívá v plynulém všímání, v neselektivním pojímaní a zaznamenávání skutečných dějů a v nic nevyřazujícím zapamatování toho, co se skutečně událo. Všímavost se vždy vztahuje na celé pole našeho zážitku skutečnosti zde a nyní (Frýba, 2003, s 17). Tuto definici svým způsobem potvrzuje i Thera, ale dodává, že všímavost má co dočinění spíše s procesy pozornosti než s obsahy (2001) Abhidhamma a všímavost Všímavost v buddhismu zastává významnou roli, neboť je součástí celostního systému rozvoje mysli. Všechny školy buddhismu i přes různé rozdíly, mají pojem všímavost jako jeden ze základních stavebních kamenů. Kánon Tipitaka, je jedním z nejstarších buddhistických učení, kde je pojem všímavost obsažen. Dále je podrobně zpracován v abhidhammě. Toto učení se zaměřuje na analýzu vědomí a mysli ve vztahu se všemi okolními jevy, se kterými se každý den setkáváme (Ryan, 2007). Ryan rozumí abhidhammě jako systematickému rozboru praktického Buddhova učení druhého koše Tipitaky. 12

18 Obecný výklad co to je abhidhamma přináší Frýba. Ten tvrdí, že se jedná o: eticko-psychologický systém vědění používaný již dvacet pět století jako podklad buddhistických technik školení mysli, meditace, psychohygieny a psychoterapie (Frýba, s 35). Etický princip je v abhidhammě řešen dvěma způsoby: globálně a partikulárně. Globální stránka v sobě zahrnuje složky osobní a společenské etiky. Abhidhamma se snaží tyto dvě složky vést prakticky ke svobodné mysli tím, že zbavuje mysl motivačních komplexů a od následného utrpení. Zadruhé je immanentní etická orientace uplatňována též partikulárně ve vztahu ke všem fenoménům zachycených pojmy abhidhammy (Frýba, 1995, s36). Každému přicházejícímu podnětu tak udělujeme hodnocení, vede-li takováto zkušenost ke štěstí či libému prožitku nebo naopak je nějak destruktivní nebo negativně zasahující. Toto partikulární etické hodnocení sleduje paradigma čin- výsledek (Kamma- vipáka), které je v poněkud fatalisticky pokroucené formě coby karma známé v naší kultuře (Frýba, 1995, s 36). Etika klade v buddhismu důraz na jednotlivcovo chápání příčiny a následku a následné přirozené jednání v těchto mezích, bez strnulého morálního podtextu (Nydahl, 2007). V abhidammě dále nacházíme konkrétní způsoby jak dosáhnout: prohloubení eticko-psychologických vhledů, jež souvisí s čištěním (visuddhi) prožíváním od předsudků, bludů a emočních deformací způsobených extrémními city podmiňujícími žádost a lpění (Frýba, 1991, s42/43). Nyanatiloka dále vidí abhidhammu jako popisnou filozofii, ve které není místo pro metafyzické spekulace (2009). Abhidhamma cílí se svým zaměřením na každodenní zkušenost, která se skrývá v prožitku. S tím úzce souvisí pojem všímavost, která je v abhidhammě součástí rozsáhlého komplexu schopností mysli. Mysl je chápána jako šestý smysl vedle pěti fyzických. Abhidhamma přisuzuje mysli pět schopností: důvěry, moudrosti, soustředění, úsilí a všímavosti (Frýba, 1991). Všímavost je dále v abhidhammě zařazena do satipatthány. Frýba o satipattháně mluví jak o metodě školení mysli pro účely abhidhammické analýzy, umožňující používat mysl jako nástroj standardizovaných procedur introspekce (Frýba, 1996, s 56). Skrze satipatthánu poznáváme v mysli chtivost (lobha), nenávist (dosa), zaslepenost (moha), štědrost (dána), dobrotivost (adosa) a moudrost (paňňa). Jsou to prvky naší motivace, jež první tři jsou prospěšné a zbylé tři mají negativní náboj (Frýba, 1991). Vedle poznání mysli stojí uvědomění si vlastního těla. Tak jako u mysli a šestici zmíněných stavů a kvalit mysli i u těla si všímáme všech tělesných procesů a různých předmětů, které dráždí naše smysly (Nyanaponika, 1995). K takovému to prozkoumávání pomáhají tzv. kognitivní matice abhidhammy. Ty zjednodušeně pomáhají člověku orientovat se ve fenoménech vnitřního 13

19 i vnějšího světa, které je schopen zachytit. Nejzákladnější dělení matic je na matice procedurální a strukturální. Strukturální dělení, jak už samotný název napovídá, se zaměřuje na uspořádání jevů. Za to procedurální dělení vypovídá o vzájemné provázanosti. Matice mají obecně v lidském životě praktický význam. Mají pomoci dosáhnout vhledu do jádra podstaty všech psychických a tělesných jevů. Použití abhidhammických matic je nejvíce patrné v satiterapii jako prostředky diagnózy a prevence (Frýba, 1991) Všímavosti v meditacích a její rozvíjení Pojem všímavost má v meditacích svůj nezastupitelný význam. Keown ve svém Buddhistickém slovníku řadí pod pojmem meditace pojmy jako: bhávana, vipassaná a samatha a samádhi (2003). Buddhistický výklad slova bhávana můžeme chápat jako rozvoj mysli. K tomuto rozvoji dochází skrze vipassanu (vhled), samathu (klid) a koncentraci (samádhi). Nyanatiloka považuje: klid (samatha) je koncentrovaným, neotřesitelným, míruplným a proto neposkvrněným stavem mysli, zatímco vhled (vipassaná) je intuitivním vhledem do pomíjivosti, utrpení a neosobního charakteru všech tělesných a mentálních fenoménů existence (Nyanatiloka, 1980, s 167). Vhled je rozvíjen např. zaměřením se dech. Dále tvrdí, že vhledu není dosaženo skrze použití intelektu. Frýba však poukazuje na skutečnost, že meditace obecně intelekt nezavrhuje. Meditace se vztahují k celé osobě. Intelekt v tomto momentě není zapojen ale stále zde figuruje. Už jen třeba tím, že díky meditaci dochází k jeho pozměňování z hlediska funkčnosti. Frýba vyzívá k tomu, abychom se na něj zaměřili a poznali: že je otevřenější novým myšlenkám, výkonnější, tvořivější, vyrovnanější, přístupnější (Frýba, 1998, s 55). Místo intelektu zabírá všímavost. Tím se všímavost stává klíčovou složkou k dosažení vhledu. Všímavostí je pronikáno nejen do bezprostředně obklopujících jevů. Nesmím nyní opomenout třetí základní složku rozvoje mysli, kterou je koncentrace. Aby výše popsané mohlo fungovat, je nezbytné osvojení si jisté míry koncentrace. Hartl a Hartlová definují koncentraci jako: vědomé, úmyslné a trvalé soustředění pozornosti na určitý předmět, jev nebo obsah (Hart& Hartlová, 2000, s 267). V meditacích slouží koncentrace k tomu, že trénuje mysl a ta se tak stává průzračnější a citlivější (Frýba, 1998). Užitek rozvoje této schopnosti přijde meditujícímu nejvíce vhod během zaměření 14

20 se na proud právě prožívaného, bez toho aniž by ztrácel niť (Benda, 2008). Jde o to, že mysl má tendence skákat z jednoho podnětu na druhý aniž by u předchozího dlouho setrval. V meditacích se usiluje o to, aby se koncentrace smrskla na jeden bod. Díky tomu se mysl vyprázdní od různých pocitů nebo myšlenek (Bhikkhu, 2003). Rozvíjením koncentrace také dochází ke zklidnění mysli. Tohoto klidu je dosaženo díky velmi hlubokého soustředění se na konkrétní objekt naší meditace. Míra koncentrace souvisí s dosaženou úrovní pohroužení (Nyanatiloka, 1980). K systematickému rozvíjení všímavosti slouží cvičení zvané meditace všímavosti. Rozdíl mezi meditací všímavosti a další meditačních cvičení nebo těch psychologických, které se zabývají rozvojem pozornosti a koncentrace, je značný (Baer, 2003). Fontána uvádí, že princip v těchto cvičení spočívá v udržení pozornosti na jeden konkrétní předmět. Mysl je tak pohroužena k tomuto předmětu, že už nezbývá v mysli místo pro další. Odkloníme-li se od vytyčeného předmětu, vracíme svou pozornost zpět (Fontána, 1998). V samotných počátcích meditace všímavosti jsou založeny na metodách zvýšení koncentrace. V pozdějších fázích nácviku však již mysl není zaměřena na konkrétní objekt, a stává se tak otevřenou všem objektům, které se v rámci meditační praxe vynoří nebo nějak naši mysl zaujmou (Bishop et al., 2004). Velmi povedenou a vyčerpávající definici uvádí Žitník: Meditace všímavosti je soubor technik založených na záměrném bedlivém pozorování různých aspektů zvoleného objektu pozornosti (senzorické vjemy či intrapsychické procesy) se záměrným omezením jejich dalšího kognitivního zpracování (analýza, evaluace) a behaviorálních reakcí na vnímané podněty. Předmětem pozorování jsou také nevyhnutelné oscilace pozornosti, které jsou pouze nezaujatě registrovány, a následně je pozornost navrácena zpět k primárnímu objektu pozornosti. (Žitník, 2010, s 33). Z toho je patrné, jak jsou všechny tři základní složky meditace (vhled, koncentrace a zklidnění) velmi úzce propojeny. Tím že procvičujeme jednu, vlastně procvičujeme i další Další koncepty všímavosti Jak jsem již uvedl. Koncept všímavosti v psychologii již zdomácněl. Výzkumů na tomto poli neustále přibývá. Vyhlídky na jednoznačnou definici jsou však stále v nedohlednu. Důvody takovéto skutečnosti mohou být nalezeny v množství teoriích a 15

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 1990 10 2000 36 2007 235 Mindfulness in PsycINFO 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 4 Přínos satiterapie v kontextu nových,

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Carolecz Vymezení pojmu psychologie, jednotlivé kroky psychologické analýzy, vznik a vývoj

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Kurz Efektivní komunikace ve výuce budoucích pedagogů konaný ve dnech 26. 28. 9. 2014

Kurz Efektivní komunikace ve výuce budoucích pedagogů konaný ve dnech 26. 28. 9. 2014 Kurz Efektivní komunikace ve výuce budoucích pedagogů konaný ve dnech 26. 28. 9. 2014 lektor: PhDr. Mgr. Tomáš Komárek Cíl kurzu: Kurz Efektivní komunikace ve výuce pořádaný v rámci projektu Inovace studijních

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí Dalibor Špok www.daliborspok.cz Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí (Gifted adults / gifted people - GP) Mýty v chápání nadání (nejen) u dospělých Typické charakteristiky

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu

Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu Uvolni se, je to jen cesta do pekel, hlásá jeden slogan k americkému filmu. V různých situacích, v nichž se objevuje neklid, stažení a podobné pocity, se

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Týmová kultura ve VaV doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D.

Týmová kultura ve VaV doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D. Týmová kultura ve VaV doc. PhDr. Marek Franěk, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Týmová kultura, techniky a případové studie týmové práce ve VaV s podporou ICT Týmová kultura ve vědě a výzkumu Marek Franěk

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve Učení zážitkem Praha 7.4. 2010 Bohumír Fiala, aivd@aivd.cz Vladimír Mareš, atkm@atkm.cz UČENÍ o Více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo prožívání, která je výsledkem určitéčinnosti nebo zkušenosti

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více