VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne

2 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov Personální údaje pedagogických pracovníků..4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 5 Demografický vývoj na škole Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Aktivity školy Ochrana člověka za mimořádných situací Koncepční záměry školy Zdravotní a psychohygienická hlediska vzdělávání Přehled provedených kontrol Spolupráce s veřejností, poskytování informací Autoevaluace školy Zpráva o hospodaření školy...12 Datum, podpisy Seznam příloh Příloha č.1 Fotodokumentace..14

3 1. Charakteristika školy Základní škola Karlštejn je školou poskytující základní vzdělání žákům v 1.-5.ročníku základní školy s uplatněním organizační formy malotřídního vzdělávání. Vzdělávání probíhalo podle ŠVP ZV Pyramida. Je školou dvojtřídní s jedním oddělením ŠD a 17 žáky. Od se v rámci integrace sloučila s mateřskou školou s 28 dětmi, která se v září 2010 rozrostla o druhé oddělení s 12 žáky. Tím je mateřská škola naplněna do výše její kapacity 40 žáků. Většina dětí je místních. Rozhodnutí o změně zařazení školy do sítě škol bylo provedeno , název Základní škola a Mateřská škola Karlštejn s identifikačním číslem na adrese Karlštejn 67, Karlštejn, IČO : , DIČ: cz Zřizovatelem je Městys Karlštejn, se sídlem Karlštejn 185, Karlštejn. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden u Městského soudu v Praze. Školská zařízení, která škola sdružuje, jsou mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Pedagogický sbor tvoří dvě učitelky ZŠ, dvě, resp. tři učitelky MŠ, jedna vychovatelka ŠD a jedna asistentka pedagoga v MŠ a jedna asistentka pedagoga v ZŠ.. Provoz obou budov zajišťují dvě školnice, které zároveň zajišťují úklid a tři pracovníci školní kuchyně, resp.jídelny. Dále škola zaměstnává jednoho účetního na zkrácený úvazek. Základní škola sídlí ve staré historické budově, její prostorové i materiálně technické podmínky jsou velmi dobré. Ze čtyř učeben jsou dvě využívány jako kmenové třídy, jedna třída slouží jako učebna hudební výchovy, dále k výtvarné výchově a jiným pracovním činnostem, další učebna je využívána jako knihovna a počítačová učebna s dvanácti počítači v síti s připojením na Internet, na kterou jsme získaly dotaci z ESF ve výši ,- Kč. Projekt spojený s touto dotací začnal na naší škole a bude průběžně realizován po dobu 30-ti měsíců. V červnu 2013 se podařilo z dotací ESF pořidit i jazykový pult s 10-ti žákovskými stanicemi, čímž se zkvalitní jazykové vyučování na naší škole. Tím jsme získali zcela moderní informační centrum, které je velkým přínosem nejen pro děti, ale usnadňuje a urychluje i práci pedagogů, při jejich přípravách a nejen při nich. V tomto projektu máme za sebou již dvě monitorovací období. V září 2013 požádáme o možnost předčasného ukončení projektu, protože se nám podařilo splnit veškeré výstupy, které nám projektem byly předepsány. Od září 2011 začaly stavební úpravy, které vrátily výtvarnou učebnu, kde jsme se potýkali s problémem vlhkého zdiva, do vyhovujícího stavu a je opět plně funkční. Přesto se však dále vyskytuje vlhké zdivo v místnosti školní družiny, v počítačové učebně, ve vstupní chodbě, na chodbě k toaletám a u plynového kotle. K dispozici je malé školní hřiště s umělým povrchem, je využíváno v hodinách tělesné výchovy, během velkých přestávek, při odpolední družině a částečně i karlštejnskou veřejností. Celková vybavenost školy je velmi dobrá, učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou a počítačovou sítí s připojením na Internet Škola disponuje poměrně širokou sbírkou nástěnných map s tematikou učiva českého a anglického jazyka, matematiky, přírodovědy i vlastivědy a jinými didaktickými pomůckami. Na velmi dobré úrovni je i vybavení výukovými počítačovými programy, které

4 jsou v hojné míře využívány a děti s nimi velmi rády pracují. V listopadu 2008 se nám díky sponzorům podařilo vybavit jednu učebnu interaktivní tabulí a od roku 2009 máme tuto tabuli i v druhé kmenové učebně. Škola je již od roku 2007 vybavena výškově nastavitelným žákovským nábytkem. Technický stav budovy je dobrý i celková úroveň prostředí školy je na vysoké úrovni hlavně díky obětavé práci všech pracovníků školy a díky zájmu ze strany zřizovatele. Jediný problém byl se sloupky u venkovního oplocení, kde opadávala omítka a drolilo se zdivo, což bylo ale během prázdnin opraveno na náklady zřizovatele. 2.Plnění učebních plánů a učebních osnov Všechny ročníky pracovaly podle školního vzdělávacího programu Pyramida, schváleného školskou radou. Dramatická výchova je v rámci volné dispozice vhodně začleňována do vyučování. Časové dotace pro jednotlivé předměty jsou dodržovány. Učební plán a učební osnovy jsou dodržovány. Dotace hodin ŠVP ZV Pyramida : - týdně Ročník Čj Aj M Prv. Vl. Př. HV VV TV PV Os Inform. celkem Během celého školního roku proběhlo celkem 9 hospitací, z toho: 1x matematika - se zaměřením na metodickou a didaktickou stránku 1x Čj - se zaměřením na plnění ŠvP 1x Př - se zaměřením na ověřování DUM 1x Vl -//- 1x Aj -//- 1x Hv 3x - kontrola povinné dokumentace Ze strany České školní inspekce neproběhla v tomto školním žádná kontrola. Ostatní kontrolní činnost probíhala podle plánu - z toho 3 namátkové kontroly 3. Personální údaje pedagogických pracovníků Mgr. Janovská Jiřina, ředitelka školy, kvalifikace PF UK Praha, 30let praxe, ve funkci učitelky aprobovaná Topolová Jitka, učitelka, kvalifikace - SPGŠ, 26let praxe, ve funkci učitelky neaprobovaná. Vychovatelka - -//-, ve funkci vychovatelky aprobovaná Mgr.Koláčková Šárka, učitelka, kvalifikace Univerzita J.A.Komenského Praha, 18let praxe, ve funkci učitelky aprobovaná Zahálková Lenka, učitelka MŠ, kvalifikace SPGŠ, 26 let praxe, aprobovaná

5 Čechová Olga, učitelka MŠ, kvalifikace SPGŠ, 17 let praxe, aprobovaná Čvančarová Stanislava, pomocná učitelka MŠ nekvalifikovaná, 12 let praxe Hrabáková Hana, učitelka MŠ kvalifikovaná, 26 let praxe Nemocnost ped. pracovníků je minimální, absence žádné. Externí pracovníci: nejsou 4. Další vzdělávání pracovníků Aktivita ped. pracovníků se projevuje i vedením kroužků (pohybové hry, výtvarný kroužek, počítačový kroužek, dramatický kroužek, anglický jazyk ), zabezpečováním kulturních i sportovních akcí, kulturní vystoupení, školní akademie, karlštejnský advent, účastí na vánoční výstavě,den otevřených dveří, školy v přírodě, výlety, prací na výzdobě školy, spravování žákovské a učitelské knihovny, vedení a organizace Klubu mladých čtenářů, práce protidrogového koordinátora, práce poradce pro integraci národnostních menšin, koordinátora EVVO, ICT koordinátora Ped.pracovníci se pravidelně zúčastňují školení a seminářů, při kterých zvyšují svoji kvalifikaci a odbornost. Typy školení, na které byla zaměřena naše pozornost: - metodická školení - semináře zaměřené na kurikulární reformu škol - semináře pro ředitele škol - studium pro koordinátory EVVO - školení a semináře se zaměřením na výchovu a vzdělávání žáků s SPCHU - jazykové kurzy 5.Demografický vývoj na škole Na začátku školního roku vykazovala naše škola 17 žáků. Byly opět otevřeny dvě třídy s počty 6 a 2 žáci, resp.7 a 2 žáci. Byly opět otevřeny dvě třídy, což odpovídá průměru na třídu 8,5 žáka. V průběhu měsíce září byl jeden žák 5.ročníku odhlášen. V lednu 2013 nastoupil do naší školy jeden žák z Norka, který se učil podle individuálního plánu s tím, že většinu předmětů absolvoval v 2.ročníku, kam byl také zapsán do matriky, ale matematiku absolvoval ve 3.ročníku, což lépe odpovídalo jeho schopnostem a již získaným znalostem ze své kmenové školy. Od 2.pololetí nám přibyla další žákyně do 2.ročníku, takše naše škola měla na konci školního roku 18.žáků. Městys Karlštejn udělil škole výjimku, neboť dle školského zákona by škola našeho typu musela mít žáků celkem 24. Zápisu na šk.rok 2013/2014 se účastnilo 14 dětí, z čehož dvěma žákům byl na žádost rodičů a po předložení patřičných dokumentů udělen odklad povinné školní docházky.

6 Počty žáků v ročnících 2011/201 2 Počty chlapců a dívek Dívky 44% Chlapci 56% 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled výsledků ve vzdělávání za 1.pololetí ročník počet žáků prospěli pouze výborné vyznamenání neprospěli

7 Výborná Chvalitebná Dobrá Dostatečná Nedostatečná Přehled výsledků za 1.pololetí Prospěli -2 Prospěli s vyznamenáním Počet známek na vysvědčení - 1.pololetí Přehled výsledků ve vzdělávání za 2.pololetí Ročník počet žáků prospěli pouze výborné vyznamenání neprospěli

8 Výborná Chvalitebná Dobrá Dostatečná Nedostatečná Přehled výsledků za 2.pololetí Neprospěl - 1; Vyznamenání Počet známek na vysvědčení - 2.pololetí Z přehledu vyplývá, že jeden žák 2.ročníku neprospěl a to z matematiky a českého jazyka. K opravným zkouškám se nedostavil, ani se řádně neomluvil, tudíž druhý ročník bude opakovat ve šk.roce 2013/ Aktivity školy Všechny školní i mimoškolní akce probíhají za asistence pedagogů. Přehled aktivit školy: slavnostní zahájení školního roku

9 plavecký výcvik divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha Bubnování a rytmus pro děti hudební program v ZŠ divadelní představení v MŠ Karlštejnský jarmark a vystoupení žáků Karlštejnský advent vystoupení žáků na vernisáži vánoční výstavy U Bílé paní mikulášská nadílka v Koněpruských jeskyních ZŠ a MŠ + Domeček Hořovice spoluorganizátoři Andělské cesty vánoční besídka ve škole divadelní představení v MŠ pochod v modrém za záchranu Karlštejna hudební představení Hrajeme si a zpíváme celý den ŠvP Dvoračky, Krkonoše téma S Večerníčkem celý den projektový den velikonoční dílna výlet na zámek Dobíš, velikonoční výstava čarodějnický pochod Karlštejnem celodenní výlet- Sázavský klášter školní výlet pod stany Mořina téma Pevnost Boyard turnaj malotřídních škol ve vybíjené pořadatel a vítěz: ZŠ Karlštejn noční prohlídka hradu plného strašidel - přespání ve škole s půlnočním překvapením, netradiční předávání vysvědčení Přehled účastí v soutěžích: I v tomto školním roce se naši žáci účastnili několika soutěží: - výtvarná soutěž Jak přírodní živly pomáhají výtvarná soutěž Svět očima dětí turnaj ve vybíjené ZŠ Karlštejn, 1.místo Dále se naše škola zapojila do některých celostátních projektů: - Zdravé zuby - Recyklohraní - Celé Česko čte dětem - Ovoce do škol - EU peníze školám Přehled zájmových kroužků a nepovinných předmětů: Ve škole pracovalo pět zájmových kroužků, které jsou z části vedeny v rámci školní družiny a z části je vedou paní učitelky bez nároku na finanční odměnu. Přehled zájmových útvarů: Název Vedoucí Počet žáků Časová dotace(týdně) Počítačový kroužek p.uč.janovská 13 1 Pohybové hry p.uč.topolová 12 2 Výtvarný kroužek p.uč.topolová 12 2 Dramatický kroužek p.uč.topolová 8 1 Anglický jazyk p.uč. Koláčková 11 1

10 Dramatický Výtvarný kroužek Pohybov é hry Počítačový kroužek Počty žáků v zájmových útvarech 4 Chlapci; ; 5 Chlapci; ; 7 Chlapci; ; 5 Chlapci; ; 1 Dívky; Anglický Dívky; ; 7 Dívky; ; 7 jazyk; 7 Dívky; ; 6 Dívky; ; 6 Chlapci Dívky V tomto školním roce neprobíhal žádný nepovinný předmět. Dále se nám v tomto školním roce podařilo díky sponzorům, rezervního fondu školy a fondu SRPDŠ zakoupit v listopadu 2012 pro školu keramickou pec a ve spolupráci s Domečkem Hořovice otevřít kroužek keramiky pod vedením pí. Evy Knopové. 8. Ochrana člověka za mimořádných situacích Dle pokynu MŠMT č.j.34776/98-22 k ochraně člověka za mimořádných situací byla témata zásady ochrany obyvatelstva v případě radiační havárie, poznatky o ochraně v případě havárií s únikem škodlivin, při vzniku živelných pohrom a další poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací zařazená do výuky v předmětech prvouky, přírodovědy, občanského semináře a tělesné výchovy. Dle požárních poplachových směrnic byly provedeny 2 nácviky evakuace budovy školy. ( a ) Realizace preventivního programu školy Vychází ze zkušeností předchozích let a z ŠVP Pyramida. Program informuje žáky školy všech věkových skupin ( přiměřeně jejich věku ) o škodlivosti zneužívání návykových látek a snaží se u nich o vytváření žádoucích postojů vedoucích k ochraně jejich zdraví a vhodného využívání jejich volného času. Podstatná část preventivního programu probíhá v hodinách prvouky, přírodovědy a občanského semináře, dále účastí v různých tematických (např.výtvarných, literárních) soutěžích, ale i v soutěžích sportovních. Témata spojená s prevencí patologických jevů se objevila i v programu

11 školy v přírodě nebo tradičního výletu pod stany. Cílem těchto pobytů jsou aktivity ke stmelení školního kolektivu, prohloubení vzájemné důvěry, rozvoj týmových dovedností a dovedností vztahové komunikace. 9. Koncepční záměry rozvoje školy - Ve šk.roce 2013/2014 realizace novelizovaného školního vzdělávacího programu Pyramida - Začlenění Standardů do ŠVP - Sledovat, popřípadě doplnit či pozměnit ŠVP po legislativních změnách - Získat vyšší úvazek pro asistenta pedagoga v ZŠ, nebo ve spolupráci s rodiči sehnat osobního asistenta k 1 žákovi s asperg.syndromem a k 1 žákovi s ADHD - Důrazně trvat na logopedické péči u žáků, kteří to potřebují a to i ve spolupráci s MŠ - Příprava projektů do výuky - Zavádět integrované tematické učení, učit v souvislostech - Nácvik prvního čtení provádět metodou SFUMATO a vzdělávat v tomto směru i ped.sbor - Vyhledat a účastnit se zaškolení na metodu psaní Comenia Script, zjistit zájem, popř.souhlas rodičů - Profilace v předmětech práce na PC, využití počítačů ve výuce - Využití Internetu ve výuce - Profilace v předmětech prvouka, vlastivěda, přírodověda, občanský seminář vzhledem k lokalitě - Příprava a realizace stabilních pravidelných výjezdů žáků na ŠvP, výlety - Pokračovat ve spolupráci s MŠ v předškolní výchově docházení p.uč.1x měsíčně není třeba, neboť v MŠ bylo otevřeno samostatné oddělení pro předškoláky a tudíž je dostatek času na jejich individuální přípravu na šk.docházku. Ukázkové hodiny pro předškoláky na naší škole zachováme. - Další vzdělávání pracovníků (cizí jazyky,spchu, kurikulární reforma školství. SFUMATO, manažerské studium pro vedoucí pracovníky, počítačová gramotnost, zdravý životní styl, environmentální výchova, přírodověda) - Stabilita pedagogického sboru - Zapracovat ped.pracovníky v práci v nově vybavené jazykové učebně - Pokračovat ve spolupráci se Střediskem volného času Domeček, Hořovice, popřípadě ji rozšířit - Získat finanční podporu ze strany zřizovatele, sponzorů nebo z jiných zdrojů, k další možné modernizaci vybavení naší školy na nákup nových žákovských lavic a na obnovu učebnicového fondu - Ve spolupráci se zřizovatelem dokončit řešení mokrého zdiva v přízemí budovy - Zaměřit se na prezentaci školy na veřejnosti šk.akademie, Karlštejnský advent, web, sportovní den pro rodiče s dětmi, účast v různých soutěžích, zřídit veřejně přístupnou vývěsku školy 10. Zdravotní a psychohygienická hlediska

12 Ve škole je dbáno na uplatňování zdravotních a psychohygienických hledisek při organizování činností pro děti ŠvP, výlety, sportovní akce, sestavování rozvrhu, pobyt dětí o velké přestávce venku, atd. 11.Přehled provedených kontrol Během tohoto šk.roku se uskutečnily čtyři pravidelné povinné kontroly (revize) : - revize požárních klapek vzduchotechniky v kuchyni MŠ ( fa SOREX): zjištěno drobné závady, které byly vzápětí opraveny - kontrola spalinových cest ( Kominictví F.Hanus) - revize vnitřního a venkovního sportovního zařízení ( fa Sportservis) - kontrola provozuschopnosti HP ( fa.tusan) a dvě kontroly neplánované: Městys Karlštejn- 1x kontrola hospodaření s finančními prostředky ( Městys Karlštejn) nebylo zjištěno žádné porušení závazných předpisů Krajská hygienická stanice 1x Školní jídelna při MŠ - Státní zdravotní dozor, kontrola povinností vyplývajících z nařízení ES č.852 /2004 čl.4 odst.2, a Nařízení 178, čl.18, dále dle Zákona 258 ustanovení 20,21,24, Zákon 110/1997 Sb.par.10,11 a Vyhláška 137/2004,par.37,49,50 Z žádné kontroly ani revize nevyplývaly pro školu žádné sankce. ( Vzhledem k rozsáhlosti jednotlivých revizních a kontrolních zpráv nejsou tyto dokumenty součástí příloh této výroční zprávy, jsou však k nahlédnutí u ředitelky školy.) 12.Spolupráce s veřejností, poskytování informací Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni, školu zabezpečuje dobře finančně, projevuje velký zájem o chod a činnost školy. I spolupráce s jinými organizacemi, např. pedagogicko-psychologickou poradnou v Berouně a v Hořovicích je velmi dobrá. V lednu 2011se škola přihlásila do projektu EU peníze školám, jehož realizace začala V únoru 2013 měla škola již splněny všechny požadované výstupy a byly jí schváleny 3 monitorovací zprávy. V příštím školním roce nás čekají další dvě monitorovací zprávy v září 2013 a v únoru 2014, kdy by měl být projek EU peníze školám na naší základní škole ukončen. Dále je škola zapojena do projektu Ovoce do škol, čímž jsme chtěli částečně kompenzovat zamítnutí požadavku na svačiny.. Po téměř čtyřletém trvání tohoto projektu jej hodnotíme ne zrovna kladně. Ovoce se k dětem nedostává v takovém rozsahu, jaký byl slibován, ani rozmanitost produktů není taková, jaká byla deklarována. Jediné co se v dodávkách mění, je kvalita dodaného ovoce. Poměrně často jsme byli

13 nuceni dodané zboží vrátit, protože ovoce bylo nahnilé a rozhodně nesplňovalo kvalitu, která by měla být dětem poskytována. Na jaře 2012 byla zahájena čilá komunikace mezi naší školou a Střediskem volného času Domeček, Hořovice, došlo k otevření dvou zájmových kroužků pro děti z Karlštejna (Oddíl výletníků a Hrátky se zvířátky) a to hlavně díky paní Evě Knopové. Na podzim 2012 jsme otevřeli v rámci této spolupráce i kroužek keramiky, který je u dětí velmi oblíben. V této spolupráci bychom chtěli pokračovat i v příštím školním roce a možná ji ještě rozšířit o nabídku dalších společných aktivit podobných, jako byl v tomto šk.roce strašidelný hrad, nebo andělská cesta, které se účastnilo i několik mateřských a základních škol z Berounska. V průběhu školního roku vedení školy neobdrželo ústní ani písemný požadavek na poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 13. Autoevaluace školy V rámci autoevaluace školy v tomto školním roce jsme se neúčastnili žádných projektů. Sebehodnocení prováděla škola samostatně při provozních a pedagogických poradách a také při pohospitačních pohovorech. V rámci povinné účasti na celoplošném zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5.ročníků jsme letos testovali pouze jediného žáka, kterého jsme v 5,ročníku měli. V příštím školním roce nebudeme s největší pravděpodobností mít žádného žáka 5.ročníku, proto zvážíme jinou formu testování žáků jiných ročníků, např. od společnosti Scio, nebo Kalibro. 14.Zpráva o hospodaření školy Viz přílohy Schváleno školskou radou dne: podpis: Projednáno na pedagogické radě dne:

14 V Karlštejně dne: Mgr.Jiřina Janovská řed.školy Seznam příloh: 1. Fotodokumentace ZŠ 2. Výroční zpráva Mateřské školy Karlštejn, Plnění rozpočtu hlavní a hospodářské činnosti PO k Plnění rozpočtu hlavní a hospodářské činnosti PO k PŘÍLOHA č.1 FOTODOKUMENTACE BUBNOVÁNÍ RYTMUS PRO DĚTI

15 ANDĚLSKÁ CESTA

16 KARLŠTEJNSKÝ ADVENT VERNISÁŽ VÁNOČNÍ VÝSTAVY U BÍLÉ PANÍ

17 K O N Ě P R U S Y

18 NÁVŠTĚVA U ČERTŮ

19 NÁVŠTĚVA PANA STAROSTY NA KERAMICKÉM KROUŽKU Škola v přírodě - DVORAČKY

20

21

22

23

24

25 MOŘINA ŠKOLNÍVÝLET

26

27

28

29

30

31

32 STRAŠIDELNÝ KARLŠTEJN

33

34

35

36

37

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 10.10.2014 Výroční zpráva : 2013/2014-1 - Obsah: Charakteristika školy.....3 Plnění učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-457/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-457/13-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 378 73 Dešná 17 E-mail právnické osoby Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nové Sedlo, okres Louny. Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec. Identifikátor školy: 600 082 792

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nové Sedlo, okres Louny. Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec. Identifikátor školy: 600 082 792 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Sedlo, okres Louny Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 082 792 Termín konání inspekce: 8. 9. prosinec

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Cítoliby, okres Louny. Adresa: Náměstí M. Tyrše 56, 439 02 Cítoliby. Identifikátor: 600 082 750

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Cítoliby, okres Louny. Adresa: Náměstí M. Tyrše 56, 439 02 Cítoliby. Identifikátor: 600 082 750 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Cítoliby, okres Louny Adresa: Náměstí M. Tyrše 56, 439 02 Cítoliby Identifikátor: 600 082 750 Termín konání inspekce: 13. 14. červen

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIC-194/12-C. Mgr. Zdeňkem Vorlem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIC-194/12-C. Mgr. Zdeňkem Vorlem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIC-194/12-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Malenice vykonávající činnost školy: Sídlo: Na Návsi 31, 387 06 Malenice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-6/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav Sídlo: Školní 105, 691 63 Velké

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1794/09-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1794/09-S. Předmět inspekční činnosti Název školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1794/09-S Adresa: Řež 17, 250 68 Řež Identifikátor: 600052117 IČ: 70991073 Místo inspekce: Řež 17, 250 68 Řež Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace. 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace. 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2014 / 2015 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 podle

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-90/12-P Název právnické osoby PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s. r. o vykonávající činnost školy: Sídlo: Politických vězňů 5/3003, 301 00

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ Signatura: bc3cs101 Okresní pracoviště : Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více