ROČNÍ PLÁN ŠKOLY. Školní rok 2014/2015. Charlie Chaplin :,, Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým. IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN ŠKOLY. Školní rok 2014/2015. Charlie Chaplin :,, Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým. IČO: 64628515. www.ms-nerudova."

Transkript

1 Mateřská škola se speciální třídou Bohumín- Nový Bohumín Nerudova 1040,příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY Školní rok 2014/2015 Charlie Chaplin :,, Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým. IČO: tel:

2 Provozní doba MŠ: hod. Provozní doba školy: Pedagogické pracovnice: Personální obsazení školy: I.tř. logopedická II.tř.logopedická Logopedický asistent III.tř.starších dětí IV.tř.malých dětí Ředitelka MŠ Provozní pracovnice: III., IV.tř. I., II. tř. Jitka Mrázková, Jarmila Zikmundová Bc.Lenka Nodžáková, Bc. Romana Hofmanová Bc. Miroslava Absolonová Jana Witoszková, Bc. Martina Marciniaková Miroslava Rymařová, Vilma Valentová Bc. Miroslava Absolonová Eva Mottlová školnice Iveta Pavlová - uklízečka Pracovnice výdejny stravy : Barbora Nadaži zaměstnanec ZŠ a MŠ ČSA 1026, Bohumín Hlavní účetní, správce rozpočtu : Anastázie Stoklasová Zlepšení materiálních a prostorových podmínek školy Hodnocení uplynulého šk.roku 2013/14: Materiální podmínky, opravy a údržba na zařízení školy V loňském školním roce byly provedeny opravy dle plánu oprav. Průběžně byly dokupovány hračky, učební pomůcky, materiál ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce a materiálně technického vybavení tříd, budovy. + malování chodeb, sociálního zařízení + výměna podlahové krytiny ve III. třídě + zakoupení koberce do III. třídy + nátěr dřevěné prolézačky + výměna písku

3 + zakoupena dětská a učitelská literatura + nákup hraček, didaktických pomůcek + zakoupení přikrývek z dutého vlákna + zakoupení altánu na školní zahradu + revitalizace a ořez dřevin na školní zahradě + zakoupení tabletu do II. logopedické třídy ze sponzorského daru + získání sponzorského daru 5 000,-Kč od fa. ŽDB Drátovna + zakoupení logopedických pomůcek Byla dokončena výměna chodníků v zadní části zahrady. Opravy a zlepšení materiálně technického vybavení v roce 2014/2015 : - revitalizace školní zahrady, ořez větví - výměna podlahové krytiny v ložnicích logopedických tříd - likvidace starých průlezek I- etapa - odebrání vzorků z pískovišť, dle potřeby navést nový písek - nákup hraček, učebních pomůcek, materiálu na základě požadavků jednotlivých tříd - nákup dětských židlí - nákup nové atrakce na školní zahradu Vize podán návrh MěÚ na investiční akci : - výměna chodníků v celém areálu školní zahrady - vybudování nového oplocení, rozčlenění popř. zmenšení šk. zahrady Zatím se nám nepodařilo získat dostatek finančních prostředků na interaktivní tabuli. Vzdělávací práce: Hlavní úkoly: 1. Budeme sledovat plnění edukačních cílů ŠVP VP, TVP ve všech vzdělávacích oblastech. Třídní vzdělávací programy musí vycházet z ŠVP a specifiky jednotlivých tříd. Zaměříme se na rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, výtvarných dovedností. Budeme podporovat zájem dětí o taneční a výtvarný kroužek ZUŠ Budeme vycházet z individuálních, specifických, věkových potřeb dětí. Budeme vytvářet podnětné prostředí k získávání vědomostí dovedností a návyků ve všech vzdělávacích oblastech. Osvojené poznatky a dovednosti budeme prohlubovat, rozvíjet, uplatňovat v praxi.

4 Vhodná a účinná motivace bude nedílnou součástí naší vzdělávací práce. Budeme pokračovat v prožitkovém, projektovém učení, experimentování, práci s chybou. Zaměříme se na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností. V,,kroužcích předškoláků budeme děti připravovat na vstup do ZŠ, rozvíjet dovednosti potřebné pro další vzdělávání. Budeme pokračovat v projektovém učení zaměřeném na environmentální vzdělávání. 2. V logopedických třídách budeme intenzivně provádět korekci vad a poruch řeči. Zlepšovat porozumění, záměrnou pozornost, výslovnost, gramatickou stránku řeči. Pravidelně budeme zařazovat dechová cvičení, foukání na flétny, rozvíjet vizuomotoriku. V běžných třídách na počátku školního roku provede logopedická asistentka kontrolní vyšetření dětí, zaměřené na úroveň výslovnosti. Ve všech třídách budeme rozvíjet mluvní apetit, samostatné vyjadřování. Nadále budeme úzce spolupracovat s klinickou logopedkou, pracovnicemi SPC, pedagog. pracovnicemi a rodiči, dalšími odborníky. 3. Budeme zlepšovat spolupráci s rodiči, podněcovat je ke spoluúčasti ve výchovněvzdělávacím procesu. V logopedických třídách budeme dbát na pravidelnou účast rodičů v poradně. Také v tomto školním roce zapojíme rodiče do přípravy třídních, celoškolních akcí. Formou individuálních rozhovorů, konzultačních týdnů, schránek důvěry a dotazníků získáme od rodičů, podněty a nápady pro zkvalitnění naší vzdělávací práce i vzájemné spolupráce. Opět nabídneme rodičům možnost založení klubu rodičů MŠ. 4. Ve spolupráci se ZUŠ budou naše děti opět navštěvovat taneční a výtvarný kroužek. Podle zájmu rodičů také letos ve spolupráci s R.C. Slůně zajistíme kroužek Aj, docházku dětí do atletického klubu. Také v tomto školním roce bude probíhat hravé foukání na flétny. Pravidelně bude prováděna logopedická prevence v běžných třídách III. tř. p.uč. J.Zikmundová, IV. tř. p.uč. M. Rymařová. Plnění Školního vzdělávacího programu: seznámení nové pedagogické pracovnice se Školním vzdělávacím programem MŠ platným od šk.roku 2013/2014. případné nejasnosti řešit s ředitelkou nebo třídní učitelkou. Zpracování kvalitních třídních programů s bohatou nabídkou činností pro děti. Na třídních schůzkách seznámí p. učitelky rodiče s TVP dané třídy a Ročním plánem., který je zveřejněn také na web.str. MŠ. Třídní schůzky budou zpravidla probíhat čtvrtletně. V září proběhne celoškolní informanční schůzka pro rodiče dětí, které pokračují v docházce do MŠ. Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí proběhne vždy v měsíci červnu. V říjnu proběhne pravidelná třídní schůzka pro rodiče logopedických tříd. Zahajovací schůzky vede ředitelka MŠ, třídní schůzky si nadále povedou paní učitelky jednotlivých tříd.

5 Akce MŠ plán akcí pro šk.rok 2014/2015 je zveřejněn na web. str. MŠ a je uveden v příloze č. 3 ŠVP. Podle zájmu rodičů zajistíme kroužek seznamování s Aj. 1x týdně.. Budeme pokračovat ve foukání na flétny -,,Hrajeme si s kamarády tóny, pod vedením p. učitelky J. Witoszkové - běžné třídy, J. Zikmundové - logopedické třídy. V náhradních nespacích aktivitách, v době inverze v náhradních činnostech mimo pobyt venku, i v odpoledních kompenzačních činnostech, budou předškoláci nenásilnou formou připravováni na další vzdělávání v kroužku předškoláků. Pod vedením p. učitelek.jitky Mrázkové, Lenky Nodžákové, Jany Witoszkové, Martiny Marciniakové. Pravidelná logopedická prevence v běžných třídách bude prováděna ve III. třídě p.uč. J. Zikmudovou, ve IV.třídě p. učitelkou M.Rymařovou. Vést pravidelné záznamy o všech dětech.v logopedických třídách vést Plány speciální pedagogické podpory, které vycházejí z doporučení SPC, klinické logopedy, logopedické asistentky. Veškeré práce dětí, záznamy budou každodenně označeny datem. DVPP- probíhá podle stanoveného dvouletého plánu, učitelkám je doporučována účast na akcích pořádaných akreditovanými vzdělávacími institucemi KVIC, NIDV. Zaměříme se také na vzdělávací nabídku z projektů EU, které jsou bezplatné a kvalitní. Budeme podporovat DVPP u nové pedagogické pracovnice, studiu pracovnic ke zvýšení, prohloubení kvalifikace Zaměříme se také na semináře zaměřené na polytechnické vzdělávání, osobnostní a sociální rozvoj dětí, environmentální vzdělávání, výchovu ke zdraví, podporu zdravého životního stylu. Nadále budeme navštěvovat semináře pořádané SPC v oblasti logopedie, surdopedie, psychopedie, PAS. Ze státního rozpočtu je velmi málo finančních prostředků, proto budeme využívat na další vzdělávání i jiné zdroje. Vytvoření psychosociálních a hygienických podmínek : Budeme klást důraz na pestrou a vyváženou stravu. Povedeme děti ke konzumaci zeleniny a ovoce, masa, mléčných výrobků. Děti nebudeme do jídla nutit, ale povedeme je k tomu, aby jej nejprve ochutnaly a tak zjistily zda jim opravdu nechutná. Pitný režim je dodržován během celého dne. Děti mají možnost se napít kdykoliv, ve všech třídách jsou celodenně umístěny termosky s pípou. Děti dostávají čaj také během pobytu na zahradě..

6 Uspořádání dne v MŠ: prolínají se činnosti volné, zejména hra dětí, činnosti řízené, práce s dětmi v komunikativním kruhu, didaktické hry, smyslové hry, pěstování sociálních dovedností ve smíšených skupinách, hudebně-pohybové a rytmické hry, výtvarné a pracovní činnosti dětí, hry na zahradě- přirozený volný pohyb venku, vycházky do parku, na dopravní hřiště, hobby parku, naučné exkurze, divadla, akce města, polodenní a celodenní výlety, dle třídních programů. Školní řád a Režim dne dětí v MŠ : společná pravidla třídy, pravidelný rytmus a řád, by měli rodiče respektovat a tím napomáhat v oblasti pěstování návyků vedoucích k harmonizaci dítěte.volné a spontánní činnosti dětí jsou vyváženy nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád. Je nutné, aby rodiče dodržovali optimální ranní příchody dětí do MŠ do 8,00 hod. Organizace školního roku 2014/15 s termíny školních prázdni, náhradním prázdninovém provozu během letních prázdnin, je zveřejněna na informačních nástěnkách v šatnách. Řízení mateřské školy a informační systém: Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny Školním řádem, Pracovním řádem, Organizačním a Provozním řádem MŠ. Školní řád je umístěn na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání je zveřejněna na nástěnce u hlavního vchodu.oba tyto dokumenty jsou také zveřejněny na web.stránkách MŠ. Je vytvořen funkční informační systém prostřednictvím nástěnky u hlavního vchodu.kontaktem ředitelky s učitelkami jednotlivých tříd. Stanovení doby pro styk s rodiči s ředitelkou MŠ. K individuálním konzultacím o dětech slouží konzultační týdny. Zpětnou vazbou jsou také dotazníky pro rodiče.s vyhodnocením dotazníků jsou rodiče seznámeni na zahajovacích schůzkách, na web.stránkách MŠ. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče, SPC,klinického logopeda, ZŠ, zřizovatele, PPP, DDM,ZUŠ, Stacionář Salome,R.C. Slůně,CMR Bobeš, K3 aj. Ředitelka spolupracuje se zřizovatelem MŠ, Městem Bohumín,s odborem školství, kultury a sportu, sociálním odborem. Organizuje chod a potřeby školy pro plnění jejího poslání. Hospodaří s příspěvky na mzdy a provoz MŠ.. Rodiče jsou informováni o dění v MŠ prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí, na třídních schůzkách, osobně. Provoz kanceláře ředitelky je každý pracovní den od 13,30-14,30 hod Možno také komunikovat elektronicky- V Bohumíně : Zpracovala : Bc. Miroslava Absolonová / ředitelka MŠ/

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY. Školní rok 2015/2016. J.G. Herder :,, Jací jsme, takové budou naše děti. IČO: 64628515. www.ms-nerudova.cz

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY. Školní rok 2015/2016. J.G. Herder :,, Jací jsme, takové budou naše děti. IČO: 64628515. www.ms-nerudova.cz Mateřská škola se speciální třídou Bohumín- Nový Bohumín Nerudova 1040,příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY Školní rok 2015/2016 J.G. Herder :,, Jací jsme, takové budou naše děti. IČO: 64628515 www.ms-nerudova.cz

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Číslo jednací: 106/15 1) Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno venkov, Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Vypracovala:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ JABLONEC NAD NISOU, PALACKÉHO 37, příspěvková organizace Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 72 74 34 33 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto : Jsou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Dražice Název programu: U nás nejsi nikdy sám Zřizovatel: obec Dražice Zpracovala: Věra Packová, Bc. Markéta Vojnarovičová Ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH Mateřská škola Česká Třebová,Habrmanova, Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz 560 02 Česká Třebová ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 210/2009/RE

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

S kamarády kolem světa 2012-2015

S kamarády kolem světa 2012-2015 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání S kamarády kolem světa 2012-2015 2 Obsah ŠVP : 1. Představení školy: -Základní údaje o škole -Historie a charakteristika školy -Organizace a uspořádání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více