ROČNÍ PLÁN ŠKOLY. Školní rok 2015/2016. J.G. Herder :,, Jací jsme, takové budou naše děti. IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN ŠKOLY. Školní rok 2015/2016. J.G. Herder :,, Jací jsme, takové budou naše děti. IČO: 64628515. www.ms-nerudova.cz"

Transkript

1 Mateřská škola se speciální třídou Bohumín- Nový Bohumín Nerudova 1040,příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY Školní rok 2015/2016 J.G. Herder :,, Jací jsme, takové budou naše děti. IČO: tel:

2 Provozní doba MŠ: hod. Provozní doba školy: Pedagogické pracovnice: Personální obsazení školy: I.tř. logopedická Mgr. Romana Hofmanová, Jitka Mrázková II.tř.logopedická Bc. Lenka Nodžáková, Logopedický asistent Bc. Miroslava Absolonová III.tř.starších dětí Bc. Martina Marciniaková, Jarmila Zikmundová IV.tř.malých dětí Miroslava Rymařová, Eva Skotnicová Ředitelka MŠ Bc. Miroslava Absolonová Nepedagogické pracovnice: III., IV.tř. I., II. tř. Iveta Pavlová školnice Kamila Panašová - uklízečka Pracovnice výdejny stravy : Zaměstnanec ZŠ a MŠ ČSA 1026, Bohumín Hlavní účetní, správce rozpočtu : Šárka Kullová Zlepšení materiálních a prostorových podmínek školy Hodnocení uplynulého šk.roku 2014/15: Materiální podmínky, opravy a údržba na zařízení školy V loňském školním roce byly provedeny opravy dle plánu oprav. Průběžně byly dokupovány hračky, učební pomůcky, materiál ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce a materiálně technického vybavení tříd, budovy. + výměna podlahové krytiny v ložnicích log.tříd + instalace bezpečnostního kamerového systému u hlavního vchodu, ve dvou třídách + revitalizace zahrady, náhradní výsadba + likvidace starých průlezek + výměna písku

3 + zakoupena dětská a učitelská literatura + nákup hraček, didaktických pomůcek + zakoupení 25ks dětských židlí II.třída + zakoupení houpačky Ptačí hnízdo, balanční kladiny na školní zahradu Opravy a zlepšení materiálně technického vybavení v roce 2015/2016 : - revitalizace školní zahrady, ořez větví - nákup nových lehátek a matrací 25ks III. třída - nákup nových dětských stolů III. třída - nákup hraček, učebních pomůcek, materiálu dle požadavků tříd a finančních možností - zakoupení interaktivní tabule ze sponzorských darů, rezervního fondu Vize podán návrh MěÚ na investiční akci : - výměna chodníků v celém areálu školní zahrady - vybudování nového oplocení, rozčlenění popř. zmenšení šk. zahrady - výměna vodovodního potrubí v pavilonu B Vzdělávací práce: Hlavní úkoly: 1. Ve výchovně vzdělávací práci budeme vycházet z edukačních cílů daných ŠVP VVP.Ve všech třídách musí TVP VVP vycházet ze ŠVP VVP. Aktuálně obměňovat vzdělávací nabídku, vycházet z možností, úrovně a individuálních schopností dětí. Prolínání všech pěti vzdělávacích oblastí v průběhu denních činností.kvalitní vzdělávací nabídku zaměřit na rozvoj vědomostí, dovedností, schopností, postojů, hodnost k získání očekávaných kompetencí na konci předškolního období. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky rozvíjet, upevňovat a uplatňovat v praxi. V logopedických třídách budeme systematicky a intenzivně provádět korekci vad poruch řeči. Pravidelně provádět evaluaci výchovně vzdělávací práce. V individuálních plánech speciální vzdělávací podpory bude vycházet z doporučení SPC. Pravidelné konzultace s klinickou logopedkou, logopedickou asistentkou, pracovnicemi SPC.

4 Budeme rozvíjet sluchové vnímání, slovní zásobu, gramatickou stránku řeči. S individuálně integrovanými dětmi budeme pokračovat ve strukturovaném učení, vizualizaci. Ve všech třídách bude pravidelně prováděno hodnocení dosažených pokroků dětí. 2. Zlepšovat úroveň hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky. Rozvíjet dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, předmatematickou gramotnost. 3. Zařazovat do vzdělávací nabídky polytechnické vzdělávání. Využívat stavebnice ke konstruování, rozvíjení manuální zručnosti. Tvořit z tradičního i netradičního materiálu, keramické hlíny, přírodnin. 4. Vést děti ke správným stravovacím i hygienickým návykům. Dbát na správné držení příborů. Vést děti ke konzumaci ovoce, zeleniny, mléčných výrobků. 5. Pokračovat v environmentálním vzdělávání, povedeme děti k získávání vědomostí, dovedností a návyků o živé i neživé přírodě o jejím významu pro člověka. Nutnosti její ochrany, šetrné chování dětí, lidí v přírodním prostředí. 6. Zkvalitňovat spolupráci s Klubem rodičů. Rozvíjet kvalitní spolupráci s rodiči v běžných třídách. Využívat třídních schůzek k podnětům ze strany rodičů, podporovat jejich zájem o dění v mateřské škole, zapojit je do akcí. Pravidelně využívat konzultační týdny k předávání informací o dětech, zejména v běžných třídách. 7. Ve spolupráci s RC Slůně zajistíme kroužek Aj. Podle zájmu rodičů také zajistíme docházku dětí do výtvarného nebo tanečního kroužku. Také v tomto školním roce bude probíhat hravé foukání na flétny. Pravidelně bude prováděna logopedická prevence v běžných třídách.ve III. třídě ji bude provádět tř. p.uč. J.Zikmundová, ve IV. tř. p.uč. M. Rymařová. Dle zájmu rodičů zajistíme,,usměvavé lyžování. Plnění Školního vzdělávacího programu: seznámit se Školním vzdělávacím programem MŠ platným od šk.roku 2013/2014 pracovnici, která nastoupí po rodičovské dovolené. Zpracování kvalitních třídních programů s bohatou nabídkou činností pro děti. Na třídních schůzkách seznámí p. učitelky rodiče s TVP dané třídy a Ročním plánem., který je zveřejněn také na web.str. MŠ. Třídní schůzky budou zpravidla probíhat čtvrtletně. V září proběhne celoškolní informanční schůzka pro rodiče dětí, které pokračují v docházce do MŠ. Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí proběhne vždy v měsíci červnu. V říjnu proběhne pravidelná třídní schůzka pro rodiče logopedických tříd. Zahajovací schůzky vede ředitelka MŠ, třídní schůzky si nadále povedou paní učitelky jednotlivých tříd.

5 Akce MŠ plán akcí pro šk.rok 2015/2016 je zveřejněn na web. str. MŠ a je uveden v příloze č. 3 ŠVP. Podle zájmu rodičů zajistíme kroužek seznamování s Aj. 1x týdně.. Budeme pokračovat ve foukání na flétny -,,Hrajeme si s kamarády tóny, pod vedením p. učitelky M. Rymařové - běžné třídy, J. Zikmundové - logopedické třídy. V náhradních nespacích aktivitách, v době inverze v náhradních činnostech mimo pobyt venku, i v odpoledních kompenzačních činnostech, budou předškoláci nenásilnou formou připravováni na další vzdělávání v kroužku předškoláků. Pod vedením p. učitelek.jitky Mrázkové, Lenky Nodžákové, Martiny Marciniakové. Pravidelná logopedická prevence v běžných třídách bude prováděna ve III. třídě p.uč. J. Zikmudovou, ve IV.třídě p. učitelkou M.Rymařovou. Poznatky z pozorování dětí zaznamenat do sešitu s uvedením data záznamu. Z těchto poznatků vycházet při záznamech v hodnocení dětí.v logopedických třídách vést Plány speciální pedagogické podpory, které vycházejí z doporučení SPC, klinické logopedy, logopedické asistentky. Pravidelně provádět grafomotorická cvičení v sešitech, vracet se ke cviku, který dítě nezvládá. Upevňovat správný úchop tužky, koordinaci pohybů oko- ruka. DVPP- probíhá podle stanoveného dvouletého plánu, učitelkám je doporučována účast na akcích pořádaných akreditovanými vzdělávacími institucemi KVIC, NIDV. Budeme využívat nabídek, hrazených z projektů EU. Budeme podporovat DVPP u začínající paní učitelky, zájem o sebevzdělávání všech zaměstnanců. Budeme pokračovat v polytechnickém vzdělávání, environmentálním vzdělávání, vzdělávání zaměřeném na rozvíjení hrubé motoriky, manuální zručnosti. Budeme navštěvovat semináře zaměřené na speciální pedagogiku, obory speciální pedagogiky, zejména logopedii, psychopedii, PAS. Vzdělávání je financováno ze státního rozpočtu a jiných zdrojů. Vytvoření psychosociálních a hygienických podmínek : Povedeme děti ke konzumaci zeleniny a ovoce, masa, mléčných výrobků. Děti nebudeme do jídla nutit, ale vhodně motivovat k ochutnání jídla a jeho konzumaci. Pitný režim je dodržován během celého dne. Děti mají možnost se napít kdykoliv, ve všech třídách jsou celodenně umístěny termosky s pípou. Děti dostávají čaj také během pobytu na zahradě. hrníčky a sklenice po vypití tekutiny nepedagogické pracovnice umyjí. Uspořádání dne v MŠ: prolínají se činnosti volné, zejména hra dětí, činnosti řízené, práce s dětmi v komunikativním kruhu, didaktické hry, smyslové hry, kooperativní hry ve skupině, pěstování sociálních dovedností ve smíšených skupinách, hudebně-pohybové a rytmické hry, výtvarné a pracovní činnosti dětí, hry na zahradě- přirozený volný pohyb venku, vycházky do parku, na dopravní hřiště, hobby parku, hřiště, naučné exkurze, divadla, akce města, polodenní a celodenní výlety, dle třídních programů.

6 Školní řád a Režim dne dětí v MŠ : společná pravidla třídy, pravidelný rytmus a řád, by měli rodiče respektovat a tím napomáhat v oblasti pěstování návyků vedoucích k harmonizaci dítěte.volné a spontánní činnosti dětí jsou vyváženy nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád. Je nutné, aby rodiče dodržovali optimální ranní příchody dětí do MŠ do 8,00 hodin. Organizace školního roku 2015/16 s termíny školních prázdnin, náhradním prázdninovém provozu během letních prázdnin, je zveřejněna na informačních nástěnkách v šatnách. V každé šatně je také zveřejněn Školní řád. Řízení mateřské školy a informační systém: Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny Školním řádem, Pracovním řádem mateřské školy, Organizačním a Provozním řádem MŠ. Školní řád je umístěn na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání je zveřejněna na nástěnce u hlavního vchodu.oba tyto dokumenty jsou také zveřejněny na web.stránkách MŠ. Je vytvořen funkční informační systém prostřednictvím nástěnky u hlavního vchodu.kontaktem ředitelky s učitelkami jednotlivých tříd. Stanovení doby pro styk s rodiči s ředitelkou MŠ. K individuálním konzultacím o dětech slouží konzultační týdny. Zpětnou vazbou jsou také dotazníky pro rodiče.s vyhodnocením dotazníků jsou rodiče seznámeni na zahajovacích schůzkách, na web.stránkách MŠ. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče, SPC,klinického logopeda, ZŠ, zřizovatele, PPP, DDM,ZUŠ, Stacionář Salome,R.C. Slůně,CMR Bobeš, K3 aj. Ředitelka spolupracuje se zřizovatelem MŠ, Městem Bohumín,s odborem školství, kultury a sportu, sociálním odborem. Organizuje chod a potřeby školy pro plnění jejího poslání. Hospodaří s příspěvky na mzdy a provoz MŠ.. Rodiče jsou informováni o dění v MŠ prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí, na třídních schůzkách, osobně. Provoz kanceláře ředitelky je každý pracovní den od 13,30-14,30 hod Možno také komunikovat elektronicky- V Bohumíně : Zpracovala : Bc. Miroslava Absolonová / ředitelka MŠ/

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. MŠ/181/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ústřední téma školy: Poznáváme všemi smysly Mateřská škola Motto: Správně vidíme jen srdcem Identifikační údaje Adresa zařízení: Dětský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 I. Základní údaje o škole Č.j. MŠ 288/2011 název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 adresa školy Hradec Králové 6,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více