Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pln ní rozpo tu a záv re ný ú et m sta za rok 2009 Rozpo et na rok 2010 N která hornická výro í 1

2 Zpověď vandala Zdena Kopáčková leden 2010 Jak všichni ostatní jsem byl. Z prsů své mámy sílu pil, jak ostatní jsem vyrůstal, rád hrál si, rád se usmíval. Proč najednou mě těší zmar? Řinčení skla a ohně žár? Čekárny, hřbitov, tichá místa už přede mnou si nejsou jistá. Papírů plné popelnice se rozsvítily jako svíce a prozařují bledou noc. Hasiči musí na pomoc. A já tu jako vítěz jsem, prožívám moc nad světem, přestávám být člověkem. Proč přestávám být člověkem? (Přece i já budu platit, aby se vše mohlo vrátit). Zřejmě úmyslně založený požár zničil v noci na pondělí 11. ledna 2010 kontejnery na odpad umístěné u kina Horník. Vandalství se v našem městě projevuje v poslední době, bohužel i rozšiřujícím se sprejerstvím. V době, kdy obec pociťuje dopady krize a zima byla mimořádně nákladná, jsou způsobené škody dvojnásob znatelné a zbytečné. Foto archiv Městské policie Zbýšov Foto na titulní straně: Na jaro se letos po náročné zimě jistě těšíme všichni. Naši nejmenší školáci se navíc připravili pod odborným vedením na bezpečný provoz na komunikacích. Foto archiv PČR 2

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, je konec měsíce března, což signalizuje příchod jara. Po letošní obzvlášť tuhé zimě jsme tomu jistě všichni rádi. Ve vedení obce jsem osmý rok a takovou zimu nepamatuji kladla zvýšené nároky jak na pracovníky údržbové čety při úklidu sněhu z chodníků a komunikací, tak i na vás, občany našeho města. Ne vždy se dařilo prohrnout silnice a chodníky zavčas, ale letošní přívaly sněhu nezvládala uklidit i větší a mechanizovanější města, než je to naše. Aby se udržela průjezdnost komunikací a vozidla mohla zaparkovat a nebránila průjezdu, musela být nasazena i těžká technika soukromých firem. Náročnost se projevila i zvýšenými náklady v rozpočtu města. Myslím, že celkově se nám podařilo vypořádat s přívaly sněhu úspěšně, ale konečné hodnocení nechávám na vás, občanech. V prosinci 2009 schválilo zastupitelstvo města rozpočet na tento rok. Je vyrovnaný, předpokládané příjmy i plánované výdaje jsou 36,685 mil. Kč. Příjmy jsme letos naplánovali zhruba o 10 % nižší než na rok 2009 a to proto, abychom se nedostali do finančních potíží s hrazením faktur jako ve 4. Q Přesto, že ZM v důsledku finanční krize zrušilo realizaci některých plánovaných akcí (úprava prostranství Poustka a silnice Pod rybníkem), muselo loni v prosinci schválit převod finančních prostředků ve výši tis. Kč z rezervy, kterou má město u bankovních ústavů, na úhradu faktur, abychom vstupovali do nového roku s čistým kontem. V důsledku těchto opatření a o více než 2 mil. Kč nižších ročních příjmů z daní se rezerva finančních prostředků snížila na 6 mil. Kč. V tomto roce musí hospodařit vedení města velice obezřetně, protože nás čeká investice, kterou město za posledních 20 let v takovém rozsahu nerealizovalo. Mám na mysli rekonstrukci a intenzifikaci ČOV za více než 50 mil. Kč. Nyní jsme ve fázi výběrových řízení na zpracovatele zadávací dokumentace a zajištění autorského dozoru, bude následovat výběr dodavatele stavby, kterého schválí zastupitelstvo obce a MŽP. Podle harmonogramu prací je ukončení akce plánováno na konec roku Je to velmi dlouhá a náročná cesta, jejímž výsledkem bude moderní ČOV, která bude splňovat nejpřísnější ekologické normy. Další finančně, časově a odborně náročnou a neméně důležitou akcí je rekonstrukce elektroinstalace v Základní škole na ul. J. A. Komenského, původní elektroinstalace je z roku V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Vlastní práce v hodnotě téměř 4 mil. Kč započnou 20. června a potrvají do 20. srpna. Vedení města ještě podalo žádost o dotaci na rekonstrukci IS ve čtvrti Anenské, která úspěšně prošla prvním kolem projednávání a tak je předpoklad, že město požadovaný příspěvek obdrží. Pokud se tak stane, byla by tato investice realizována pravděpodobně až v příštím roce. Z uvedeného je zřejmé, že po stránce zajišťování investičních akcí čeká vedení města náročné období. Věřím, že se nám podaří tyto i další úkoly, které nás letos čekají, i s vašim pochopením a pomocí, úspěšně zvládnout. Vratislav Široký starosta 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k nformaci starosty o záměru založit obecně prospěšnou společnost k provozování muzea průmyslových železnic informaci starosty o výsledku jednání VH KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka schválení návrhu rozpočtu Mikroregionu Kahan pro rok 2010, příjmy i výdaje činí Kč, výše členského příspěvku pro rok 2010 je 10 Kč/obyvatele doručenou žádost o přidělení obecního bytu znění dopisu města MZ ČR jako reakce na vyjádření zdravotní pojišťovny k zajištění stomatologické péče ve městě Zbýšově a okolí informaci starosty o provozu kina po rekonstrukci WC a úpravách interiéru a doporučuje ZM ke schválení slevu z nájmu nájemci Ing. T. Ludvovi Ö projednala návrh rozpočtu města na rok 2010 a doporučila ke schválení v ZM úpravy jeho výdajové části zvýšení 3326 Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot o 300 tis. Kč na nutnou spoluúčast města na dotaci MK ČR a 3632 Pohřebnictví o 100 tis. Kč na plánované rozšíření kolumbária na místním hřbitově Ö doporučila ke schválení v ZM převod financí vázaných dosud v podílových fondech ČS na jiný produkt ČS, a.s. a to ve výši 6 mil. Kč, zůstatek ve výši cca tis. Kč bude použit k pokrytí aktuálních finančních potřeb obce, vzniklých výpadkem příjmu z daní. Ö schválila pro PO města vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s 9 vyhlášky č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky MŠ, p. o. Zbýšov převod přebytku hospodaření za r a 2009 poskytnutí příspěvku 7 tis. Kč na dopravu žáků 2. tříd na školu v přírodě za stanovených podmínek záměr pronájmu nevyužité obecní garáže na Poustkách Ö rozhodla o prodloužení pronájmu obecního bytu na ul. J. A. Komenského 413 paní V. Vargové do

5 o přidělení bytu na ul. 9. května 96 paní H. Mrázkové s dětmi (nájemní smlouva na dobu určitou do ) USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k rozpočtový výhled obce na období 2011 až 2013, zpracovaný v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů osobní poděkování představitelů MK Kahan za účinnou spolupráci v roce 2009 a informaci o připravovaných a realizovaných projektech tohoto DSO informaci starosty o výsledku jednání 13. schůze RM Ö schválilo jednomyslně převod částky 6 mil. Kč, uložené v současné době u ČS, a. s. v podílovém fondu Sporoinvest, do FLEXI INVEST investičního životního pojištění produktu Pojišťovny České spořitelny. Ostatní prostředky budou převedeny na běžný účet města v souladu s 4 odst. 5a) a 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet města Zbýšova jako vyrovnaný. Rozpočet města počítá s příjmy Kč, ve stejné výši jsou plánované i výdaje. Oproti návrhu rozpočtu jsou ve schváleném rozpočtu zahrnuty úpravy výdajové části zvýšení 3326 Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot a 3632 Pohřebnictví na úkor 2321 Odvádění a čištění odp. vod rozpočet sociálního fondu města pro rok 2010 Plán zasedání ZM na rok 2010 Ö rozhodlo poskytnout s ohledem na omezený příp. zastavený provoz kina slevu na nájemném nájemcům panu P. Nevřivému a Ing. Ludvovi Ö projednalo a schválilo DRO č. 9/2009 Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 1/2009, kterou se upravuje výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a stanoví se ve výši 480 Kč/občana s TP v obci dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města ZŠ a MŠ 5

6 Bílá záplava zmizela teprve před pár dny. Pokryla naše město na celé dva měsíce. Foto Jaroslav Kočí 6

7 bezúplatný převod dlouhodobého majetku SVaK Zbýšov Zakřany v k. ú. Zbýšov u Oslavan na Město Zbýšov dle soupisu, přijetí tohoto daru a darovací smlouvu dle občanského zákoníku včetně příloh cenu za nákup pozemků p. č. 1598/104, 107, 108, 09, 110, 111, 161, 162, 169, 170 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 354 m 2 od soukromých majitelů do vlastnictví města - 20 Kč/m 2 změnu prodávajícího v Kupní smlouvě na schválené odkoupení pozemků parc. č. 1891/3 o výměře 35 m 2, parc. č. 1870/10 o výměře 395 m 2, parc. č. 1881/2 o výměře 489 m 2 Ö projednalo a v souladu s 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Města Zbýšova, platné od l dle přílohy Ö stanovilo složení komise pro otevírání obálek s nabídkami na zpracování PD a zajištění IČ akce Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k Z předpokládaných příjmů ve výši tis. Kč bylo dosaženo tis. Kč, což je 96,5 %. Příjem z daní je naplněn na 93,5 %, oproti předpokladu chybí v tomto paragrafu rozpočtu za rok ,2 mil. Kč. Z plánovaných výdajů tis. Kč je čerpáno tis. Kč (t. j. 98,5 %). Město má k dispozici finanční prostředky ve výši ,30 Kč zhodnocení akcí města pořádaných na přelomu kalendářních roků termín Plesu města a ZŠ v Hornickém domě informaci starosty o akceptování žádosti města o finanční podporu akce Vodovod a kanalizace Zbýšov, čtvrť Anenská ze strany SF ŽP písemnou zprávu o činnosti Základní školy Zbýšov, p. o., v roce 2009 Ö projednalo a schválilo zápis o výsledku periodické inventarizace majetku města k Mandátní smlouvu č. 05-ZBY /10 na výkon investorské inženýrské činnosti při akci Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově, uzavřenou mezi a. s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, se sídlem Nábřežní ul. č. 4, Praha 5, kontaktní adresa Podsedky 751/3, Brno a Městem Zbýšovem 7

8 Ö schválilo záměr zateplení nájemních domů na ul. J. A. Komenského 413, 414, 415 s přispěním dotace MMR SF ŽP Zelená úsporám, o jejíž získání se město letos opakovaně pokusí pana Jaroslava Kočího a paní Květuši Blechovou do funkcí přísedících Okresního soudu Brno-venkov na období 2010 až 2014 Ö zamítlo po diskuzi podání návrhu na změnu zásypového materiálu při likvidaci těžní jámy dolu Jindřich Ö děkuje občanům za jejich aktivní přístup a pomoc městu při zimní údržbě místních komunikací a chodníků, kterou se i díky tomu daří se zvýšeným úsilím a náklady operativně zvládat USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí doručené žádosti o užívání obecních bytů oznámení p. Kozlové o změně počtu osob užívajících byt na ul. J. A. Komenského 415 přechod nájmu bytu na ul. J. A. Komenského 415 po zemřelé A. Krejčové na spolubydlícího syna (smlouva do ) informaci o úředním otevření bytu na ul. 9. května 96 a o zahájení jeho nezbytných úprav Plán kulturních akcí MKC Zbýšov na rok 2010 Ö stanovila výši nájemného pro rok 2010 za užívání majetku obce příspěvkovými organizacemi na základě nájemních smluv ZŠ, p. o. Zbýšov, Kč/rok, MŠ, p. o. Zbýšov, Kč/rok Ö schválila prodloužení nájemních smluv na užívání obecních bytů dle seznamu do uzavření nájemní smlouvy s p. M. Stuchlíkovou (č. p. 415) do pronájem garáže na pozemku parc. č. 898/3v k. ú. Zbýšov u Oslavan panu Josefu Nedvědovi, Zbýšov, čtvrť Padělky, cena pronájmu je 500 Kč vč. DPH měsíčně poskytnutí příspěvku 10 tis. Kč na Maškarní karneval na ledě převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ, p. o. za rok 2009 ve výši 2 736,25 Kč do rezervního fondu p. o. 8

9 Ö upřesnila podmínky smlouvy na užívání bytu p. M. Stuchlíkovou Ö doporučila stanovit základní zásady poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Ö projednala znění Mandátní smlouvy č , kterou firma E&F Consulting spol. s r. o. nabízí zajištění činností pro účely revitalizace bytových domů na ul. J. A. Komenského 413, 414, 415. Podmínkou pro uzavření smlouvy je zpracování energetického auditu objektů. USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí doručené žádosti o užívání obecních bytů a o výměnu bytů požadavek Taneční skupiny ISIS na pořízení zrcadlové stěny do sálu MKC, který bude řešit po vyčíslení nákladů oznámení Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne , který zastavil řízení o povolení hornické činnosti likvidace jámy Jindřich II požadavek vedení Základní školy Zbýšov, p. o., na realizaci rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu školy letos Ö schválila výměnu bytu po zemřelé paní L. Mertlové, ul. J. A. Komenského 414, jeho novou uživatelkou bude paní Anna Vítková, nyní bytem rovněž v č. p. 414 odepsání dlužného nevymahatelného nájemného ve výši Kč Ö projednala a schválila s platností od Základní zásady poskytování veřejné finanční podpory rozpočtu Města Zbýšova včetně příloh Žádost o poskytnutí VFP, Smlouva o poskytnutí VFP, Vyúčtování VFP poskytnutí VFP těmto zájmovým organizacím Klubu důchodců ZV OS částku Kč, MO SPCCH částku Kč, Klubu mažoretek Zakřany Kč, DDM Zastávka i DDM Oslavany Kč finanční dar, dalších Kč na zakoupení věcných cen, Gymnazijní společnosti, o. s. Zastávka Kč, Krasobruslařskému oddílu Rosice Kč, úhradu dopravy občanů na Memoriál M. Moudrého do ÚSP Habrovany 9

10 Ö zamítla poskytnutí příspěvku MPŽ, o. s., s ohledem na záměr založení Regionální úzkorozchodná železnice, o. p. s., do které by měla obec přispět formou jednorázového finančního vkladu Ö doporučila připravit žádosti o podporu z OP ŽP dotace pro zateplení veřejných budov a to na objekty základní školy, mateřské školy, příp. zdravotního střediska ZM ke schválení zakoupení nové malé mechanizace pro údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných ploch malotraktoru s přídavným zařízením v tomto roce Ö projednala možnost využití podpory z programu Zelená úsporám k revitalizaci bytových domů na ul. J. A. Komenského 413, 414, 415 a po srovnání přínosu, efektivity a nákladnosti akce při dodržení předepsaných podmínek nedoporučila ZM zpracování a předložení žádosti pro přiznání dotace na uvedený účel Ö projednala nabídku firmy DOSIP Servis, s.r.o. Třebíč a nedoporučuje zakoupení nabízených produktů USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí stav finančních prostředků města k , který činí ,50 Kč informaci o výsledku jednání rady města dne a oznámení Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne , který zastavil řízení o povolení hornické činnosti likvidace jámy Jindřich II upozornění Mgr. Lišky na havarijní stav střechy neopravené části kabin v areálu TJ Baníku Zbýšov Ö projednalo a schválilo znění Statutu obecně prospěšné společnosti Regionální úzkorozchodná železnice, o. p. s. a Zakládací smlouvy RÚŽ, o. p. s., se sídlem ve Zbýšově, Masarykova 248 založení RÚŽ, o. p. s. a členství města v tomto novém subjektu úhradu členského vkladu ve výši 90 tis. Kč 10

11 Ö projednalo možnost využití podpory z programu Zelená úsporám k revitalizaci bytových domů na ul. J. A. Komenského 413, 414, 415 a po srovnání přínosu, efektivity a nákladnosti akce při dodržení předepsaných podmínek zamítlo zpracování a předložení žádosti o přiznání dotace na uvedený účel Ö rozhodlo připravit žádosti o podporu z OP ŽP dotace pro zateplení veřejných budov Ö schválilo zakoupení nové malé mechanizace pro údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných ploch malotraktoru s přídavným zařízením v tomto roce zařazení rekonstrukce elektroinstalace v celé budově ZŠ, ul. J. A. Komenského 473, do rozpočtu města pro rok 2010 odprodej pozemku pod garáží parc. č. 1598/151 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, kupující manželé Jana a Ladislav Brabcovi, Zbýšov, výměra 18 m 2, cena Kč Ö projednalo a vzalo na vědomí výsledky jednání KV a FV Ö rozhodlo o poskytnutí VFP MO kulturistiky a fitness ve výši 30 tis. Kč na organizační výdaje letošních soutěží ve Zbýšově o prodeji a prodejní ceně části pozemku parc. č. PK 2851 (KN 1923/6) o výměře cca 130 m 2 Na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan 200 Kč/m 2. Kupující manželé Eva a Vítězslav Rapantovi, Zbýšov Ö zamítlo žádost Muzea průmyslových železnic Brno o poskytnutí příspěvku na činnost, jelikož na tuto aktivitu přispěje město letos formou jednorázového finančního vkladu do Regionální úzkorozchodné železnice, o. p. s. Ö projednalo Zprávu PČR OO Rosice o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě v roce 2009 Ö nezvolilo paní Evženii Sacharovou do funkce přísedící Okresního soudu Brno- -venkov na funkční období 2010 až

12 Ö projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Městem Zbýšovem a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, která upravuje využití parc. č. 1385, 1547/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro umístění kabelového vedení NN a 6 ks pojistkových skříní v ul. B. Němcové. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí Kč Zapsala Ing. Zahradníčková Na málo frekventovaných místech zářil sníh svojí bělostí. Sdělení MK Kahan Setkání seniorů Mikroregionu Kahan se uskuteční potřetí, tentokrát 4. června 2010 v Kulturním domě v Říčanech. Finanční prostředky na toto setkání poskytne Mikroregion Kahan ve spolupráci se skupinou ČEZ, organizačně je zajišťuje Klub seniorů Říčany společně s OÚ Říčany. Setkání se zúčastní poprvé skupina seniorů ze Slovenska z partnerského Mikroregionu Velká Fatra. 12

13 Dlouhá, tuhá a na sníh velmi bohatá zima prověřila síly, schopnosti a připravenost lidí i mechanizace. Děkujeme všem občanům, kteří pomohli obci při čištění chodníků a veřejných ploch. Foto Jaroslav Kočí 13

14 Plnění rozpočtu Města Zbýšova v roce 2009 Rozpočet Plnění PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Pitná voda Požární ochrana Nájem ČOV 60 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restruktural. v zemědělství Pěstební činnost , 2143 Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika

15 3326 Pořízení, zachov. a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bezpečnost silničního provozu Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Ostat. správa v oblasti bydl. a kom. služeb Ostatní záležitosti bydlení Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální péče Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Soc. péče - zdrav. postižení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana 569, Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Finanční vypořádání min. let Daň z příjmu PO Volby do EP 51, Opatření pro krizi - záplavy ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč krytý z přebytku hospodaření předchozích let Vratislav Široký starosta 15

16 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění rozpočet rozpočet Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2009 činily celkem Kč viz tabulka výše dotace účel dotace Všeobecná pokladní správa ,- Kč volby EP Ministerstvo kultury ,- Kč Simson Úřad práce ,- Kč aktivní politika zaměstnanosti Jihomoravský kraj ,- Kč souhrn. dotač. vztah st. správa, školství ,- Kč dofinancování příspěvku na st. správu ,- Kč činnost jednotky SDH ,- Kč Simson Dotace od obcí ,- Kč žáci ZŠ C e l k e m ,- Kč Všechny poskytnuté a obcí přijaté dotace byly vyčerpány v plné výši kromě dotace na volby nevyčerpáno 3 288,45 Kč 16 Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ

17 Rozpočet Města Zbýšova na rok 2010 PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů 10 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství , 2143 Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bezpečnost silničního provozu Zájmová činnost v kultuře

18 3399 Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Ostatní správa v oblasti bydlení a komun. služeb Ostatní záležitosti bydlení Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální péče Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím 300 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč 0 Rozpočet byl projednán a schválen ZM na zasedání dne Vratislav Široký starosta 18

19 Informační leták Ministerstva financí Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných domů od Podle ustanovení 9 odst. 1. písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitosti ), byly od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty sloužily k trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých. Toto ustanovení bylo s účinností od zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb. Ve smyslu přechodného ustanovení čl. II zákona č. 1/2009 Sb. bylo uvedené osvobození poskytnuto naposledy v roce Na rok 2009 již přitom nebylo možno nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanovení 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitosti, na které vznikl nárok ve zdaňovacích obdobích do roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 již nový nárok na toto osvobození nevzniká. V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb podle ustanovení 9 ost. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti ani sdělit správci daně tuto změnu, neboť nedochází-li k jiným změnám než těm, které jsou uvedeny v 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitosti, vyměří příslušný správce daně upravenou daň z moci úřední a výsledek vyměření oznámí poplatníkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 19

20 Obvodní oddělení Policie ČR Rosice radí, pátrá, informuje... V únoru letošního roku bylo na OOP Rosice podáno celkem 95 podnětů o porušení zákona, z nichž v 69 případech se jednalo o přestupek a zbylých 26 skutků připadá na trestné činy. Co se týká přestupků, v 18 případech se jednalo o drobné krádeže či poškozování majetku, dalších 17 skutků narušovalo občanské soužití většinou slovním či fyzickým napadením a v 6 případech bylo zjištěno požívání alkoholu osobami mladšími 18 let. Zbylých 28 přestupků bylo spácháno v dopravě a všechny byly na místě řešeny uložením blokové pokuty. Téměř všechny evidované trestné činy se týkají krádeží majetku, cca 2/3 z toho jsou provedeny vloupáním. A prvních 6 případů v následujícím výčtu té závažnější trestné činnosti v únoru opět dokazuje neustále opakované varování, že auto není trezor, takže viditelně ponechané věci v autě jsou lákadlem ke snadnému zisku Troubsko: vloupání do auta Š Superb na ul. Hodakova, rozbité sklo dveří, krádež navigace a dokladů k vozidlu, škoda cca ,- Kč Přibyslavice: vloupání do auta VW Jetta na ul. Mistrovská, poškozený zámek dveří, odcizeno autorádio s CD, kožená bunda, nářadí, škoda 6.500,- Kč Javůrek: vloupání do auta Š Fabia, rozbité sklo dveří spolujezdce, odcizena igelitka s propagačními letáky ČS, škoda 4.000,- Kč Zastávka: vloupání do auta VW Golf u hřiště TJ Čechie, rozbité sklo dveří, odcizen panel autorádia, škoda 7.500,- Kč Zastávka: vloupání do auta Š Fabia na parkovišti u ZŠ, rozbité sklo dveří, odcizena kabelka s osobními věcmi, peněženkou, doklady, platební kartou a mobilem, škoda cca ,- Kč Střelice: vloupání do auta Opel Astra na nám. Svobody, rozbité sklo dveří, odcizena taška s peněženkou a osobními doklady, škoda cca ,- Kč Popůvky: vloupání do skladu firmy na ul. Chaloupky, vypáčené zámky na vratech, poškozené auto a plastové okno, odcizeno elektrické nářadí a nástroje, škoda cca ,- Kč Střelice: krádež maringotky na nám. Svobody, maringotka bez RZ sloužící jako kancelář, škoda více než ,- Kč Rosice: krádež notebooku v rod. domku odemčené dveře z ulice, pachatel využil nepozornosti domácích a odcizil z kuchyně notebook za ,- Kč Ostrovačice: vloupání do restaurace přes odemčený vchod ze dvora, vypáčené dveře uvnitř, odcizena hotovost, cigarety a alkohol, škoda cca ,- Kč Litostrov: vloupání do tří chat vypáčené dveře chat a kůlny, odcizeno nářadí, alkohol, plynová PB láhev, celková škoda více než 9.000,- Kč 20

21 Troubsko: krádež finanční hotovosti v prodejně 4 občané tmavší pleti, tři zabavili prodavače, čtvrtý ukradl z pokladny 6.000,- Kč Zbýšov: vloupání do domu na ul. Masarykova, vypáčené okno ze zahrady, odcizeny peníze a stříbrné šperky, škoda cca ,- Kč Rosice: vloupání do sklepa u restaurace na ul. Sportovní, uražený visací zámek, odcizeny 2 prázdné nerez sudy, škoda cca 2.500,- Kč Ostrovačice: vloupání do rod. domku na ul. Veveří, rozbité dveře ze zahrady, odcizeny peníze, šperky, domácí optika a elektronika, škoda více než ,- Kč Rosice: zatajení nálezu mob. telefonu pachatel nalezl ztracený MT Samsung 900i v hodnotě 9.000,- Kč a dalších 7.000,- Kč vzápětí neoprávněně provolal Pokud se týká vloupání do aut, ve třech shora uvedených případech k tomu došlo v době, kdy se majitel od auta vzdálil jen na dobu cca 5 minut. Pachatel vždy rozbil sklo ve dveřích auta a vzal si odtud, co chtěl. Bylo to pro něj záležitostí řádově spíše vteřin než minut a nestává se, že by si toho všiml nějaký náhodný svědek. Případ vloupání do auta v Javůrku ze dne zase dokazuje, že i igelitka s propagačními letáky v podstatě bez nějaké hodnoty dokáže přilákat zloděje, protože způsobená škoda 4.000,- Kč je jen na rozbitém okénku ve dveřích spolujezdce a zloděj asi nepředpokládal, že obsah igelitky je bezcenný. V další části příspěvku se opět budu věnovat dopravním nehodám (dále jen DN) a varujícím statistikám. Letošní rok pro náš územní region Brno-venkov nezačal zrovna nejlíp. Za celý loňský rok 2009 bylo evidováno v rámci Brna-venkova při DN celkem 20 úmrtí. V letošním roce hned v lednu došlo hned ke třem úmrtím při dopravní nehodě: 18. ledna 2010 došlo ke srážce vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v Troubsku, kdy řidič ani spolujezdec nehodu nepřežili, a 27. ledna 2010 byla v Rajhradicích sražena chodkyně. V rámci všech územních celků Jihomoravského kraje tak stojíme v čele této chmurné statistiky, neboť na Břeclavsku letos v tomto období při nehodách zemřeli 2 lidé, Brno-město s okresem Vyškov mají po jednom tragickém následku při nehodě na silnici a ostatní územní odbory v rámci kraje jsou v tomto ukazateli na nule. A nyní další srovnání ze statistiky: za období ledna a února 2009 bylo na Brně-venkově zaznamenáno 148 DN a letos za stejné období 123 nehod, tedy pokles o 25 nehod. Naštěstí i v rámci celé republiky, opět při srovnání za stejné období ledna a února, oproti loňsku má nehodovost lepší ukazatele, loni bylo koncem února na celém území ČR o téměř nehod více a proti letošním 62 úmrtím při DN v rámci republiky jich bylo loni jen za leden a únor celkem 120, tedy skoro 2 x tolik. A ještě několik zajímavých postřehů ze statistiky DN regionu Brno-venkov za období letošního ledna a února: nejvíce, tedy 64 nehod, bylo zaznamenáno ve dne při nezhoršené viditelnosti, 20 DN bylo v noci v místech, kde není veřejné osvětlení, 17 DN v noci v místech s veřejným osvětlením a 10 nehod ve dne za zhoršených povětrnostních podmínek. Z jiného pohledu, dle stavu povrchu vozovky, připadá 50 DN na mokrou vozovku, 46 nehod na zledovatělý či zasněžený 21

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku 20112012 1 Záběry z vydařených akcí MKC více

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009 SLOVO MÍSTOSTAROSTY... Letošní zima je po dvou letech opět bohatá na sníh a mráz. Hlavním úkolem pracovníků Služeb města je zajistit úklid sněhu na obecních cestách a chodnících, případně posypem ošetřovat

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více