OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE"

Transkript

1 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění hasebního vybavení čtěte na straně 4 Jak je to s platbou za modernizaci... čtěte na straně 5 Ze života samospráv čtěte na straně 6 Pravidla pro rozúčtování tepla a... čtěte na straně 7 Není schůze jako schůze čtěte na straně 8 OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE Vážení čtenáři Zpravodaje. Dnes máte před sebou již padesáté vydání Zpravodaje. Družstevní Zpravodaj č. 1 byl vydán v září roku Dovolte mi při této příležitosti několik poznámek a úvah. Snad nebude na škodu připomenout rok 1995, kdy družstvo procházelo obdobím složitého vývoje. V té době bylo nezbytně nutné okamžitě zahájit důležité kroky v oblasti ekonomiky družstva spočívající v ozdravění celkové situace. Zprůhlednění financování, přehodnocení výše nájmů i splácení dluhů na nájemném. Dluhy se v té době pohybovaly okolo 12ti mil. Kč. Pozornosti nesměla ujít ani údržba bytového fondu. Zvláštní důležitou kapitolou byla příprava na převody bytů do osobního vlastnictví. V této nelehké době začal vycházet i Zpravodaj. Nepochybovali jsme o správnosti této věci. Bylo jasné, že v obsahu každého vydání Zpravodaje musí být přinášeny potřebné aktuální informace související se správou celého OSBD. Jen tak pozná široká družstevní veřejnost, kterým směrem se družstvo ubírá. Již v březnu 1996 se zvýšil počet výtisků jednoho vydání Zpravodaje z původních 4000 ks na 9300 ks. Představenstvo tak zajistilo předávání důležitých informací pro každého člena. A že to bylo opravdu potřebné lze uvést dvěma příklady. Prosinec bylo nutné vysvětlit, proč družstvo musí vrátit finančnímu úřadu neoprávněně přerozdělenou státní dotaci na tepelnou energii za rok 1993 ve výši Kč. Dále pak jsme museli čelit nepravdivým článkům o OSBD v denním regionálním tisku. Ale to již je z dnešního pohledu historie. Důležité je, že Zpravodaj vždy plnil a stále plní své hlavní poslání, tj. objektivně a pravdivě informovat o jednáních a rozhodnutích představenstva, ekonomických výsledcích a záměrech správy OSBD včetně technického oddělení. Např. ve Zpravodaji z března 1996 článek s názvem Budeme mít kde bydlet po roce 2000 je stále aktuální. Listujeme-li i v dalších číslech Zpravodaje až do roku 2005 nemůžeme tak přehlédnout prokazatelný koncepční rozvoj celého družstva. K podpoře tohoto faktu přispívají i články o hospodaření, vývoji ekonomiky, opravách bytového fondu, převodech bytů do osobního vlastnictví, rozhodnutí představenstva o půjčkách samosprávám atd. Nebudu již dále uvádět klady a nedostatky, které se staly námětem příspěvků Zpravodaje. Neodpustím si však na závěr jednu věc. Mrzí mne, když vidím na chodbách domů několik čísel Zpravodaje v den jeho doručení odložených bez přečtení. Děkuji všem těm, kteří přispěli k zajištění vydávání Zpravodaje jako autoři příspěvků, technického provedení i distribuce. Přeji všem a celé Redakční radě mnoho dobrých zpráv a námětů i kritických, které přinesou široké družstevní veřejnosti v dalších letech tak potřebnou informovanost. J. Tichna 1

2 PŘE DSTAVE NST VO DRUŽST VA INFORMUJE Přinášíme pravidelné informace ze zasedání představenstva. Na 10. zasedání dne představenstvo - projednalo a vzalo na vědomí zprávu o převodech bytů do vlastnictví členů v roce Celkově již bylo převedeno do osobního vlastnictví 742 bytů, z toho 232 bytů jen v roce Jen pro úplnost OSBD Česká Lípa zatím převádí pouze byty, o které bylo požádáno v zákonné lhůtě, tj. do června roku Doposud platný konečný termín pro převod těchto bytů je rok 2010, - vzalo na vědomí zprávu právního úseku o využívání objektu ubytovny pro neplatiče nájemného v Dobranově. Představenstvo zároveň uložilo řediteli družstva předložit i ekonomický rozbor nákladů tohoto střediska, - vzalo na vědomí závěrečné zprávy předsedů jednotlivých komisí představenstva. Komise pro samosprávy zároveň předložila podrobný rozbor účasti delegátů na shromážděních delegátů v roce 2005 a přehled samospráv, ve kterých se nekonají členské schůze nebo které mají neúplné výbory samospráv nebo nemají výbory vůbec zvolené. S těmito samosprávami budou členové představenstva individuelně komunikovat, Na programu seminářů bude zejména úvodní seznámení s problematikou konání členských schůzí samospráv současně se shromážděním vlastníků bytů. Týká se Časový rozvrh seminářů - schválilo plán práce představenstva na první pololetí roku 2006, - schválilo bytové záležitosti podle návrhu bytové komise, - projednalo a vzalo na vědomí zprávy kontrolní komise o kontrole pokladních dokladů za I. pololetí roku 2005 a o kontrole konání poptávkového řízení na výměnu rozvodů vody na domě Na Výsluní v České Lípě, - stanovilo poplatky za úklid dle domovního řádu článku 6. odst. 3 na částku 100,- Kč za malý úklid a 250,- Kč za velký úklid pro rok Částky schválené individuelně samosprávami a potvrzené představenstvem nadále platí, - poskytlo vnitrodružstevní půjčky samosprávám 182 a 183 v Horní Libchavě, č.p. 84 a 86 na přepojení septiku do veřejné kanalizace v celkové výši Kč, - poskytlo vnitrodružstevní půjčku samosprávě 250, Zhořelecká , Česká Lípa na opravu bytových oken ve výši ,- Kč, - schválilo návrh na distribuci časopisu Družstevní bydlení všem předsedům samospráv, členům představenstva, kontrolní komise a zaměstnancům správy od ledna roku 2006 za předpokládanou cenu 111,- Kč za celoroční předplatné časopisu v počtu 6 ks včetně poštovného. všech samospráv, které již ve svých domech mají nebo v budoucnu budou mít vlastníky bytů. Další zajímavé téma určitě bude problematika velkých oprav bytových domů, Na 11. zasedání dne představenstvo - schválilo pravidla pro vyplácení dotace Panel (dotace ve výši 4% úroku z úvěru) na domech, které při splácení úvěru tuto dotaci dostaly. Dotace poníží platbu splátky úvěru v nájemním předpise. Přeplatek na splátkách úvěru zaplacených před poskytnutím dotace bude vrácen v rámci ročního vyúčtování - VZP, - schválilo úpravu směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů družstva. Do směrnice se zejména nově zavádí odměňování zmocněnců, kteří budou na samosprávách řídit schůze shromáždění vlastníků a zastupovat na nich družstvo, - vzalo na vědomí přehled čerpání mzdových nákladů zaměstnanců správy družstva, - schválilo rozsah a časový harmonogram seminářů s předsedy a delegáty v roce 2006, - schválilo vyloučení z družstva paní Václavy Galetkové, bytem Brněnská 2585, Česká Lípa pro hrubé porušování zásad slušnosti, pořádku a soužití v domě, - schválilo úpravu nájemních předpisů pro samosprávy ve Stráži pod Ralskem a Dubé z důvodu navýšení cen tepla a teplé vody od dodavatelů. RNDr. J. Bárta předseda představenstva SEMINÁŘE PRO PŘEDSEDY SAMOSPRÁV A DELEGÁTY V ROCE 2005 jejich financování, podmínek pro jejich schválení a získávání dotací pro tyto opravy. Účastníci semináře budou mít velký prostor pro diskusi. RNDr. J. Bárta Termín konání Místo konání Oblast samospráv ZŠ nám. Míru Nový Bor Nový Bor, K. Šenov, Cvikov, Jablonné zasedací místnost OSBD Doksy, Dubá, Stráž p. R., Mimoň zasedací místnost OSBD Česká Lípa - Špičák zasedací místnost OSBD Česká Lípa - Slovanka, Holý vrch zasedací místnost OSBD Č. Lípa - Sever, Holý vrch, Ptačí louka zasedací místnost OSBD Česká Lípa - Lada, Špičák 2

3 JAKÁ BYLA ÚČAST DELEGÁTŮ NA SHROMÁŽDĚNÍCH DELEGÁTŮ V ROCE 2005? OSBD Česká Lípa pořádalo v roce 2005 dvě shromáždění delegátů. Účast delegátů na obou jednáních byla vysoká, na jarním SD 80%, na podzimním SD 77%. Stále však existuje řada delegátů, kteří, byť řádně zvoleni, opakovaně na jednání SD nechodí a ani nezajistí účast zvoleného náhradníka. Funkce delegáta je přitom velmi důležitá. Shromáždění delegátů je nejvyšší orgán družstva a přijímá nejzávažnější rozhodnutí. Na jarním SD v roce 2005 se schvalovala závěrka roku 2004 a proběhly volby nových orgánů družstva představenstva a kontrolní komise. Podzimní shromáždění schvalovalo rozpočet roku 2006 a v doplňovacích volbách volilo náhradníky kontrolní komise. Komise pro styk se samosprávami vyhodnotila mimo jiné i účast delegátů na SD v minulém roce. Tabulka obsahuje seznam delegátů, kteří se v roce 2005 nezúčastnili ani jednoho SD. Váha hlasu představuje počet zastupovaných členů družstva. RNDr. J. Bárta Jméno delegáta Zastupované samosprávy Váha hlasu Lokalita Michal Kocsis 455, 456, Cvikov Tomáš Koudelka Česká Lípa Marek Kožurik Česká Lípa Ivan Macovka Česká Lípa Helena Martincová 715, 749, Jestřebí Ing. Antonín Moravec zastupuje nebydlící členy 94 Jaroslava Mrázková 712, Dřevčice Oldřich Müller 704, 724, 729, 782, Tuháň Ing. Karel Pajer 440, 441, Kamenický Šenov Petr Paluš 129, Česká Lípa Jaroslav Páviš Česká Lípa Lukáš Turai 229, Česká Lípa Štěpán Šváb Česká Lípa Marcela Žitná 628, 629, Jablonné v Podještědí MÁTE PROBLÉM S ROSENÍM OKEN? Uživatelé bytů se na nás občas obracejí s dotazem, co je příčinou rosení nově zabudovaných plastových oken? Pokud hovoříme o rosení oken, máme na mysli srážení vlhkosti na vnější straně okna, nikoliv uvnitř okna. V případě, že by došlo k rosení uvnitř okna, pak by se jednalo o špatnou kvalitu okna a byl by to důvod k reklamaci izolačního dvojskla. Je třeba říci, že příslušná technická norma ČSN přesně specifikuje, kdy a za jakých podmínek k rosení nesmí docházet. Naše technické normy (zvláště pak norma ČSN ) definují podmínky interního mikroklimatu, za kterých nesmí dojít ke kondenzaci. Pro obytné místnosti platí, že při teplotě vnitřního vzduchu 20 C, vnějšího vzduchu 15 C a relativní vlhkosti vnitřního prostředí 50%, nedochází ke kondenzaci vodní páry na žádném místě konstrukce a netvoří se vlhkost. Uvedené hodnoty jsou běžnými podmínkami, ve kterých jsou okna používána ( bytové prostory). Často se setkáváme se skutečností, že vnitřní teplota prostor je na obvyklé úrovni, ale není zvláštností relativní vlhkost okolo 85%. Co je toho příčinou? Po montáži nových plastových oken dojde k výraznému snížení přirozené výměny vzduchu formou netěsností mezi rámem okna a křídlem. To má za následek růst relativní vlhkosti v interiéru vlivem užívání vnitřních prostor( vaření, praní prádla, prostý pobyt více osob, přítomnost pokojových květin, popř. jiné činnosti s vyšším odpařováním vody). Pokud se tuto vlhkost nedaří odvětrat, vzniká nebezpečí srážení vlhkosti na nejchladnějším povrchu v místnosti, kterým je ve většině případů zasklení oken. Při těchto podmínkách se orosí i nejlepší výplně otvorů s nejlepším zasklením. Ze zkušeností je možno konstatovat, že problémy s rosením oken tak způsobuje chybné užívání obývaných prostor. Z toho vyplývá, že je nutno zajistit průběžné větrání všech obývaných prostor. To se zabezpečuje řadou technických opatření: kování s mikroventilací instalace větracích klapek (nutno zadat již při výrobě okna) umístění topného tělesa tak, aby došlo k vytvoření tepelné clony uživatelskými opatřeními: pravidelným větráním topením v místnosti, teplota nesmí být příliš nízká dodržení správného mikroklima A jak správně větrat? Intenzivně na několik minut otevřít okno. Vnitřní prostory se nestačí prochladit a vlhký vzduch může uniknout. Ing. J. Kladníček /čerpáno ze Zpravodaje BD Družba Ústí n.l./ 3

4 NOVÁ SMLOUVA NA POJIŠTĚNÍ MAJETKU OSBD ČESKÁ LÍPA Od letošního roku je uzavřena mezi SČMBD (Svaz českých a moravských bytových družstev) a Kooperativou a.s. nová Rámcová pojistná smlouva na pojištění majetku družstev sdružených do SČMBD. Tato pojistná smlouva má číslo a její kopie bude ke stažení na našich internetových stránkách. Je platná na 3 roky, tedy do konce roku V rámci této smlouvy je pojištěn veškerý movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví OSBD Česká Lípa vyjma automobilů. Byty převedené do vlastnictví členům družstva jsou pojištěny také a to i v případě, že členové vystoupili z družstva či došlo k prodeji této nemovitosti další osobě. Taktéž jsou touto smlouvou pojištěny domy, kde vznikla společenství vlastníků jednotek a OSBD Česká Lípa pro ně zajišťuje správu. Obsahem smlouvy je pojištění sdružený živel (voda, oheň, vichřice, atd.) včetně povodně na odpovědnost za škodu, na odcizení a vandalismus. Pojistná částka domů je vypočtena součtem hodnot jednotlivých bytů. Byt s podlahovou plochou do 50 m 2 je pojištěn na hodnotu 525 tis. Kč. Dále pak pojistná částka stoupá u bytů do 60 m 2 na 735 tis. Kč, do 70 m 2 na 945 tis. Kč, do 80 m 2 na 1155 tis. Kč a nad 80 m 2 na 1365 tis. Kč. Prázdné věšáky na hasicí přístroje nebo vykradené hydrantové skříně, to je pravidelně se opakující obrázek při revizích a kontrolách požárního zařízení. Samosprávy stojí řádění zlodějů každoročně nemalý peníz. V minulých letech se družstvo, ve snaze zmírnit následky škod vzniklých při odcizování hasebního zařízení, snažilo hasební prostředky pojistit. Podařilo se uzavřít smlouvu s pojišťovnou Kooperativa. Požadavkem pojišťovny bylo zabezpečení hasebního zařízení proti odcizení ( např. uzamčení na petlici se zámkem, umístění do typizova- Způsob plnění je beze změn. Sdružený živel a vandalismus zůstávají pojištěné s integrální franšízou 1500,- Kč. To znamená, že do částky 1500,- Kč škody, není od pojišťovny poskytnuto žádné plnění a nad tuto výši je naopak plnění od pojišťovny 100 %. Odpovědnost za škodu a odcizení jsou naopak pojištěny s 1000,- Kč spoluúčastí, to znamená, že do této částky pojišťovna neplní nic a nad tuto částku plní právě to, co je nad hodnotou spoluúčasti. Proti minulé smlouvě je pozitivní změna v pojištění hasící techniky umístěné v bytových domech. Zde je nově spoluúčast snížena na 500 Kč. Očekáváme proto větší zájem o tento druh pojištění. Připravujeme dodatek od , ve kterém bychom připojistili na tento druh rizika další domy, které projeví zájem a splní podmínky pro pojištění. Jedná se především o prokázaní překážky, která brání volnému zcizení tohoto zařízení. Ze zkušenosti víme, že uživatelé bytů se zajímají o pojištění odpovědností za škodu vzniklou v bytech. Ačkoli není touto Rámcovou pojistnou smlouvou pojištěno vybavení bytů, v některých typech pojistných událostí je možné z této pojistky plnit i na škody vzniklé na majetku nájemců (nábytek, koberce apod.). Jedná se o pojistné události, POJIŠTĚNÍ HASEBNÍHO VYBAVENÍ kdy stav či změna stavu pojištěné nemovitosti způsobí újmu uživateli bytu. Může jít o prasklé stoupačky, špatnou střechu apod. Vždy je však lepší mít své vybavení bytu pojištěné svou vlastní smlouvou, protože rozsah takovéto vlastní pojistky je výrazně širší. Při sjednávání pojištění domácnosti je možné využít slevu u Kooperativy právě díky Rámcové pojistné smlouvě. Dobré pojištění není všemocné a tak si přejme, ať nás potřeba, kdy řešíme pojistnou událost, postihne co nejméně. Přesto na závěr stručně jak postupovat při pojistné události. V případě pojistné události na majetku pojištěném Rámcovou pojistnou smlouvou ve společných prostorách domu i bytech kontaktujte neprodleně pracovníky správy družstva. V první fázi pojistné události vždy příslušného bytového technika. Ten zajistí likvidátora, policii, případně další nutné orgány. Dále také zajistí odstranění škod a potřebné opravy. Následnou administrativní část při komunikaci s pojišťovnou řeší u pojistných událostí ekonomický úsek. Bc. Petr Mertin ných kovových skříní apod.). Vždy musí být ale zajištěno zařízení pro náhradní otevření uzamčeného vybavení (např. prosklená krabička s klíčkem, apod.). Tento požadavek se podařilo splnit, i když bohužel někdy s negativním dopadem. Ve snaze co nejlépe zabezpečit hasební zařízení ho některé samosprávy uzavřely a zajistily tak, že nejde otevřít vůbec nebo velice komplikovaně (vysoko umístěné krabičky, chybějící náhradní otevírání, atd.). Tím došlo k rozporu s naplněním některých ustanovení zákona o požární ochraně a na tento neuspokojivý stav jsme byli upozorněni i při kontrole ze strany HZS. Je tedy nutné, aby zabezpečení hasebního zařízení bylo zajištěno, ale přitom bylo dostupné. V roce 2004 pojišťovna zvýšila spoluúčast na 2000,- Kč na jednu pojistnou událost a jedno pojistné místo. Tímto krokem se stalo pojištění pro většinu menších samospráv nezajímavé. Pro letošní rok se podařilo s pojišťovnou Kooperativa vyjednat výrazně výhodnější podmínky pro pojištění hasebního zařízení pokračování na straně 5 4

5 JAK JE TO S PLATBOU ZA MODERNIZACI VÝTAHŮ V roce 2004 jsme začali s první etapou modernizace našich výtahů. Z mnoha praktických důvodů obnáší první etapa rekonstrukci celé elektroinstalace a dodávku nového mikroprocesorového rozvaděče. Běžný uživatel pouze zjistí, že má výtah nová tlačítka v kabině a přivolávače na patrech a že rozjezd a dojezd výtahu je plynulý. Ve strojovně a v šachtě však nezůstal prakticky žádný kabel původní a výtah dostal programovatelný rozvaděč nové generace. Protože od zahájení akce uplynuly téměř dva roky, považujeme za vhodné připomenout pravidla jejího splácení. Náklad za modernizaci výtahů v domě (cca 220 tis. Kč na výtah) se rozdělil mezi všechny byty v poměru podlahových ploch a platba se rozložila na čtyři roky. Pokud takto vypočtená splátka překročila částku 300 Kč, byla platba rozvržena na 5 let. Platba začala , pro uživatele bytů tedy splácení Kabina výtahu po rekonstrukci na sam. 433 skončí k , pro zbývajících bytů skončí k Splátka není klasická půjčka, není nijak úročena, z těchto peněz se postupně celá akce financuje. Na úvod jsme tuto akci nazvali první etapou, naskýtá se tedy logická otázka, co by měla být druhá či další etapy. Podle počtu a nebezpečnosti rizik by druhá etapa měla obsahovat postupnou výměnu kabin, v první řadě těch dřevěných. Finanční zátěž v nájmu by měla zůstat zhruba na úrovni první etapy, prodloužila by se však doba realizace na zhruba 6 let. Jsou to však zatím pouze úvahy, které je nutné postupně vysvětlit, projednat a schválit. Rozhodnutí, jak dál, je v rukou nejvyšších orgánů družstva. V. Kouřimský pokračování ze strany 4 (hasicí přístroje, hydrant y). Spoluúčast samosprávy na pojistnou událost je snížena na 500,- Kč. Jako příklad uvádím: cena odcizeného hasicího přístroje je 1342,- Kč. Po odečtení spoluúčasti 500,- Kč bude na samosprávu poukázáno 842,- Kč. Pojistná částka na jedno zařízení a rok bude vypočítána podle počtu pojištěného zařízení a bude se pohybovat okolo 60,- Kč/ kus. Tato nová skutečnost je příznivá a vyplatí se samosprávám si hasební zařízení proti odcizení a vandalismu pojistit. Samosprávy, které se k tomuto kroku rozhodnou, kontaktujte, prosím, v termínu do požárního technika OSBD Česká Lípa paní Závrskou písemně nebo telefonicky na tel. číslo Bohužel pojištění hasebního zařízení jen zmírňuje následky řádění zlodějů a vandalů. Jednoznačná a stálá prevence spočívající ve všímavosti a zájmu nájemníků o dění v domě je tím správným krokem k ochraně společného majetku samosprávy. Jana Závrská, technik PO PROVOZNÍ HODINY OSBD ČESKÁ LÍPA Pondělí 7:00-16:30 úřední den *) Úterý 7:00-14:30 neúřední den Středa 7:00-16:30 úřední den *) Čtvrtek 7:00-14:30 neúřední den Pátek 7:00-13:00 neúřední den *) bez polední přestávky na přepážkových pracovištích polední přestávka 11:30-12:00 hod. JANURA mechanické zabezpečení objektů Zastoupení firmy ROSTEX s.r.o. Bezpečnostní protipožární vstupní dveře do bytů (certifikované dveře již od Kč, mnoho druhů povrchových úprav bez nutnosti výměny zárubně) Bezpečnostní vložky, celoplošné závory, zámky, dveřní kování, průhledítka Opravy dveřních kovových rámů a konstrukcí Seřízení a výměna dveřních zavíračů Ochrana oken a balkónů přízemních bytů a sklepů bezpečnostními fóliemi nebo mřížemi Jan Urgoš Lipová Česká kamenice tel./fax: mobil:

6 ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁV Tentokrát se redakce Zpravodaje vydala na samosprávu č. 422 ve Wolkerově ulici 829 v Novém Boru. Jedná se o dvanáctipodlažní výškový dům zkolaudovaný v roce V domě je 71 bytů. Dům se vyznačuje tím, že v něm převažují menší byty 1+0,1+1,2+1. Na každém podlaží je pouze jeden byt 3+1. Václav Halama - předseda sam. 422 Na domě proběhla v minulosti generální oprava střechy a v roce kompletní výměna oken a zateplení celého domu. Na tuto Pohled z ulice Wolkerova opravu zajistilo družstvo samosprávě desetiletý úvěr u banky. Vzhledem k charakteru a rozsahu opravy získalo družstvo pro tento dům státní dotaci ve výši 4% na úrok z úvěru. Byli jsme zvědavi, jak taková velká oprava na domě probíhala a jak jí předseda samosprávy pan Václav Halama hodnotí. Naše první otázka tedy logicky směřovala k tomuto tématu. Pane předsedo, na domě byla provedena výměna dřevěných oken za plastová a zateplení fasády. Jak tuto akci zpětně hodnotíte? Zateplení je určitě skvělá věc a již je vidět, že přináší velkou úsporu tepla. Podílejí se na tom samozřejmě i nová plastová okna. Celkově měla modernizace rozhodně pozitivní přínos a většina obyvatel domu to tak hodnotí. Samotný průběh akce je pochopitelně trochu nepříjemný, z domu se na určitou dobu stává staveniště. Navíc firma VanCl, která akci prováděla, se nechovala příliš ohleduplně. V suterénu domu po určitou dobu využívali prostory pro své zázemí. Zůstal po nich nepořádek, zničené linoleum a při stěhování materiálu několikrát rozbili sklepní okno. Doposud mi ani nevrátili klíče od používané místnosti. Byly nutné některé reklamace prací? Před půl rokem jsem sepsal drobné reklamační závady, odevzdal je na družstvo a do dnešního dne se tu z firmy nikdo neukázal. Jsou to sice drobnosti, ale je jich hodně a zejména v tomto zimním počasí jsou pro některé byty nepříjemné. U několika oken na západní a severní straně domu se projevuje pronikání vlhkosti až zatékání okolo oken. Zřejmě špatně utěsněné spáry. V jednom bytě v 10. patře se dokonce znovu objevila plíseň. Některá okna by potřebovala znovu seřídit. Na několika oknech je zvenčí poškrábané sklo po odstraňování omítky. Tak bych mohl pokračovat. Nejvíce problémů je u vchodových dveří a ve vestibulu, kde nám řemeslníci dokonce poškodili nátěr soklu a poničili linoleum na podlaze. Tyto drobné problémy pak celkový dojem z tak rozsáhlé akce dost kazí. Samospráva 422 se skládá ze 71 poměrně malých bytů. Musí tu být asi velká fluktuace nájemníků a hodně podnájmů. Jsou s tím nějaké problémy? Samozřejmě, že velký počet bytů přináší i více problémů. V domě je neustálý velký pohyb lidí. Dům nezamykáme a tak občas čelíme problémům. Party výrostků pobývají na schodišti a tvrdí, že jsou tu na návštěvě, nebo že na někoho čekají. Velkým nešvarem je neustálé odkládání nepotřebných věcí do společných prostor. Některé takto odložené kusy nábytku pak lákají Pohled na dům z ulice V Parku bezdomovce k přespávání. Je tu několik bytů, které nejsou trvale užívány a v případě nějakých problémů neumím tyto nájemníky sehnat. V jiných bytech se často střídají podnájemníci. Takový provoz v domě pak nutně doprovází i vandalizmus? Vandalové zejména okolo vchodu do domu a ve vestibulu ničí nově zateplené stěny. Také na severní straně domu z parku je vidět několik úspěšných pokusů o prolomení omítky. pokračování na straně 7 6

7 pokračování ze strany 6 Jak funguje u vás výbor samosprávy a jakou míváte účast na členských schůzích? V naší samosprávě máme tříčlenný výbor. Spolupráce ve výboru je dobrá. Výborně se nám navíc spolupracuje s naším delegátem SD Ing. Hrkelem. Účast na schůzích bývá slabší. Většinou nepřekročí 20 členů. Pouze zateplení a výměna oken přilákala na schůzi více než 30 členů. Zajímavé je, že po schůzi se někteří lidé ptají, co se vlastně projednávalo a schvalovalo. Více než polovina lidí však žádný zájem o chod domu a činnost samosprávy neprojevuje. Co celkový technický stav domu? Po zateplení a výměně oken nás nejvíc trápí topení a to zejména závady na radiátorech. Naše výtahy v nedávné době prodělaly modernizaci. Fungují bez problémů a zároveň od té doby viditelně ubyly poruchy. Na naší střeše jsme v minulosti jisté firmě umožnili instalaci technické buňky a antén pro poskytování telekomunikačních služeb. Firma zanikla a k technickému vybavení se teď nikdo nehlásí. Už při zateplování jsme museli nechat demontovat kabely, které odtud vedly po fasádě domu. Místo peněz z pronájmu zařízení nám teď vznikají dodatečné náklady. Lidé v posledním patře říkají, že antény při silnějším větru nepříjemně hučí. Při své práci předsedy samosprávy často komunikujete s pracovníky správy družstva. Jak se vám se správou družstva spolupracuje? Komunikace s družstvem je bez problémů, vše co potřebuji, si na družstvu vyřídím. Družstvo jako firmu hodnotím kladně. Zdá se mi, že funguje bez problémů a má dobré hospodářské výsledky. Také z toho důvodu si myslím, že není třeba pospíchat s převodem bytů do osobního vlastnictví. S družstevním bytem se daleko lépe nakládá. Děkujeme za čas, který jste nám věnoval a přejeme hodně úspěchů. redakce Zpravodaje PRAVIDLA PRO ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Skončil rok 2005 a s ním i topná sezóna, která se bude nyní vyúčtovávat. Celý rok jsme platili zálohy na teplo a teplou vodu a nyní nastal čas spočítat náklady a zjistit, jak kdo na tom budeme. Pro osvěžení paměti nám proto neuškodí připomenout si alespoň základní zásady rozúčtování těchto dvou finančně nejnáročnějších položek nájemního předpisu. Začneme u toho nejdražšího, u tepla. Celkový náklad na topení za dům či sekci vznikne na fakturačním měřidle tepla na vstupu do domu. Tento náklad se rozdělí na dvě složky: na základní složku ve výši 40 % a na spotřební složku ve výši 60 % celkových nákladů. Základní složka se rozpočítá mezi jednotlivé byty v poměru velikosti podlahových ploch bytů (bez sklepů, lodžií, balkónů a komor mimo byt). Spotřební VÝPOČETNÍ TECHNIKA K PRODEJI složka se rozúčtuje v závislosti na metodě měření tepla v jednotlivých bytech, převážně tedy podle počtu dílků poměrových měřidel. Ohřev teplé vody, stejně jako teplo, má také dvě složky. Základní složku ve výši 30 %, rozdělenou opět podle plochy bytů a spotřební složku ve výši 70 %, rozpočítávanou podle spotřeby teplé vody, odečtené na bytovém vodoměru. K tomu se ještě připočte náklad za samotnou studenou vodu, opět podle množství odebrané vody dle bytového vodoměru. Pravidla rozúčtování mezi konečné spotřebitele upravuje vyhláška č. 372/2001 Sb., ze znění této vyhlášky vychází i naše družstevní Směrnice o rozúčtování, platná pro všechny členy družstva. V. Kouřimský Po č í ta č e CPU RAM HDD VGA Tržní cena v Kč IDT 200 MMX 32MB 3.2 GB 900 K5/75 16MB 1.2 GB S3 TRIO MMX 64MB 3.2 GB ATI 900 ipentium II k SECC2 128MB 2 GB SCSI 1500 Pentium II MB 4.3 GB ATI Xpert98 8MB 1300 Pentium II MB 4.2 GB ATI Rage Pro Turbo 1500 M o n i t o r y Model Tržní cena v Kč Model Tržní cena v Kč KFC KFC Samtron T i s k á r ny Model Tržní cena v Kč I-Canon BJ J-Epson FX J-Star ZA-250EE 800 L-Laserové, I-Inkoustové, J-Jehličkové O s ta t n í Model Tržní cena v Kč Printer Switch manual 2/1 50 Printer Switch manual 2/1 50 Printer Switch auto 4/1 300 Planet Print Server 800 Printer Switch auto 2/1 200 HP JetDirect 150X 800 PrintServer Edimax 800 Xerox FaxCentre 165 (inkoustový FAX) 600 Květoslav Basl, odd. IT, tel

8 Představenstvo družstva a správa družstva využila mimořádně výhodné nabídky vydavatele tématického magazínu s názvem DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ. Jedná se o časopis Svazu českých a moravských bytových družstev, který je obsahově cíleně zaměřen na problematiku bydlení v družstevních domech. V časopise je řada odborných článků týkajících se služeb souvisejících s bydlením. Jsou zde publikovány názory a zkušenosti získané při opravách Při svých návštěvách na samosprávách se stále ještě setkáváme s názorem, zda členské schůze na jednotlivých samosprávách družstva jsou nutností, jak tomu bylo dříve. Dá se říci, že nutnost to je. Vždyť členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve které členové projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. S D Ě L E N Í a modernizacích bytových domů. Formou rad a názorů odborníků na bytové právo se poučíte o svých právech a povinnostech ve vztahu k bydlení v družstevním domě. V neposlední řadě jsou zajímavé a poučné rozhovory s funkcionáři a manažery z jiných bytových družstev z celé republiky. Magazín je vydáván s periodou dva měsíce. To znamená v roce 2006 bude opět vydáno 6 čísel. Od letošního roku bude časopis doručován všem předsedům výborů samospráv na jejich domácí adresu přímo vydavatelem. Mimořádná výhodnost této nabídky spočívá v tom, že cena 40 ti stránkového barevného časopisu na křídovém papíru včetně poštovného, balného i DPH činí za 6 čísel 111,- Kč. Tento náklad bude jednou za rok účtován k tíži jednotlivých samospráv. Budeme rádi, když bude časopis pro vás pomocníkem a rovněž přivítáme jakékoliv názory týkající se jeho obsahu a zaměření. Vaše připomínky, náměty a dotazy budeme směřovat k vydavateli. Ing. J. Kladníček NENÍ SCHŮZE JAKO SCHŮZE Podrobně tyto záležitosti jsou uvedeny v č. 79 Stanov družstva. Co je však podstatné - výrazně se mění obsah zápisů z členských schůzí. Ty tam jsou doby, kdy činnost jednotlivých samospráv se zejména hodnotila podle počtu odpracovaných brigádnických hodin v akci Z, množství usušeného sena, účasti na prvomájových oslavách, vlajkové výzdoby v oknech domu atd. Situace se změnila, nyní ve VÍTE, ŽE... za devět měsíců loňského roku v okrese Česká Lípa: - živě se narodilo 843 dětí, oproti stejnému období roku 2004 je to zhruba na stejné úrovni (+ 8 dětí). Více jak dvě pětiny (44%) dětí se narodily mimo manželství. V rámci Libereckého kraje tento údaj je nejvyšší, když krajský průměr činí 37,6%, - zemřelo 728 osob, což je o 14 osob méně, než tomu bylo ve srovnatelném období roku 2004, - počet zemřelých v průběhu těchto sledovaných měsíců byl nižší než počet narozených dětí. Přírůstek způsobený přirozenou měnou tím činil 115 obyvatel, - sňatků bylo uzavřeno 450, počet rozvodů dosáhl výše 278. Relativně (na 1000 obyvatel) nejvíce se v rámci Libereckého kraje (3,2 %) rozváděli lidé z našeho okresu (3,6 %), - na území okresu se přistěhovalo 998 osob, naopak se jich odstěhovalo 1053, stěhováním se počet obyvatel snížil o 55, - k 30. září 2005 počet obyvatel okresu činil z toho připadá na muže. Růžena Králová spolupráci s OSBD rozhodujete, co je potřeba na vašem domě nejdříve realizovat. Ruku na srdce, kdo by z vás nechtěl, aby dům byl zateplen, okna vyměněná, fasáda jako ze škatulky, o interiérech, včetně výtahů ani nemluvě. O tom všem a dalším si rozhodujete sami na členských schůzích, z kterých by měl být pořízen zápis, neboť se říká; co je psáno, to je dáno. Růžena Králová ZPRAVODAJ Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Neprodejné Únor 2006 Zpravodaj Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa slouží výlučně pro vnitřní potřeby Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Tel.: , Fax: , Studio Šípek, Tel./fax: , 8

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání.

Více

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo: číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD.

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. číslo 4 srpen 2007 V tomto čísle se budeme zabývat velmi aktuálním tématem a to je příjem digitálního vysílání v panelových domech. Čtěte na straně 4. PŘEDSTAVENSTVO Na 31. zasedání dne 26.6.2007 představenstvo

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech?

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne 30.10.2007 představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č. 2-029-0502. Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo: číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 6 jaro 2007 6 Družstvo se představuje Ekonomický úsek Vážení členové družstva a vlastníci

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více