Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem."

Transkript

1 ZÁVORA, Jiří a NIŠPONSKÁ, Magda. Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince. In Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií, Bratislava: Stimul, s , ISBN Jiří Závora & Magda Nišponská Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem. Absktrakt: Fenomenologická reflexe autentického výtvarného artefaktu je metodou, u které lze oprávněně předpokládat její významný výzkumný, diagnostický a terapeutický potenciál. Ve fenomenologické reflexi minimalizujeme teoretické modelování ve prospěch evokace a udržení přímé prožitkové účasti. Tím se snažíme vytvořit přirozený a bezpečný prostor pro odhalování vědomých obsahů psychiky v proudu proměnlivosti přítomnosti a selfkonfrontaci autora artefaktu se svým dílem; je zde akcentován proces kontinuální integrace témat ve vědomí autora v procesu narativní animace. Klíčová slova: fenomenologická reflexe, narativní animace, výtvarný artefakt, téma-emoce, fyzickáduševní-duchovní rovina artefaktu, dialektika vztahu autor-dílo Abstract: The phenomenological reflection of a visual artifact (artwork) is a new qualitative method, which proves to be a highly effective source of information and can bring valuable outcomes in the spheres of research, psycho-diagnostics and psychotherapy. Within the phenomenological reflection, the theoretical reasoning is reduced and the evocation of the direct participatory experience is enhanced. A truly accepting attitude towards the author s personality enables the conscious content of the author s psyche to be revealed and confronted with the author himself, face to face to his artifact. In the process of authentic imagination, we emphasize the continuous integration of emotionally significant themes into consciousness. 1

2 Key words: Phenomenological reflection, narrative imagination, visual artifact, self-expression OBECNÝ SMYSL NAŠÍ METODY Participovat na umění jeho vytvářením a přijímáním patří mezi nejvýznamnější lidské počiny. (H. Skolimowski, 2001) Fenomenologická reflexe výtvarného projevu jedince, v pojetí našich metod, je založena na autentické introspektivní reflexi vědomých obsahů vznikajících při působení vlastního artefaktu v proudu měnící se přítomnosti. Tím přesouváme pozornost ze zprostředkovaného pohledu instrumentální interpretace symbolického potenciálu artefaktu k přímému prožitkovému doteku autora s jevy, potažmo tématy a tématickými celky. (ZÁVORA & NIŠPONSKÁ, 2007). diagnostické a terapeutické cíle metody Autor artefaktu, prostřednictvím specificky formulovaných, otevřených otázek fenomenologa-terapeuta 1 (dopomoc), proniká do vlastního artefaktu reflexí emocí a kognitivních obsahů; dochází k narativní animaci 2 v přímém prožitkovém kontinuu. Postupné prorůstání do prostoru obrazu a jeho emocionálního potenciálu s dopomocí a přímý kontakt s objevujícími se, původně skrytými jevy zároveň směřuje k re-integraci autorova vnitřního světa, a to ve směru od dysfunkce k funkčnosti, od zápletky k rozřešení. Tato kontinualita probíhá plynulým propojení deskriptivní, diagnostické a terapeutické roviny přístupu v krátkém čase (brief approach). hlavní cíle naší metody: 1 fenomenologicky orientovaný terapeut 2 autor artefaktu vypráví o tom co cítí, co se s ním děje, o čem přemýšlí, co pozoruje, přičemž neomezujeme introspekci pouze na kognitivní obsahy či jen na emoce. Struktura obrazu je shledána živou (živě působící) a jako taková indukuje určitý příběh (ve splétání prožitků). Ten je, podle našeho názoru, validnější než útržkovité výpovědi a taktéž k němu přirozeně dochází. Tím dospíváme také k lepšímu uchopení prožitků, tedy i jevů, které jsou lépe sdělitelné syntagmatem příběhu než výpověďmi o jednotlivých prožitcích. 2

3 - zachytit směřování fenomenologické reflexe navozené a udržované strukturou a symbolickým potenciálem výtvarného artefaktu (směřování proudu narativní animace 3 ) - akcentovat jevy (témata) na něž autor emocionálně silně reaguje především v momentu kdy se jich dotkne přímým prožitkem (využíváme schopnosti člověka instar omnium; v proudu fenomenologické reflexe dochází ke konfrontaci autora s vnitřními obsahy, jež jsou součástí aktuálního vědomí, v tomto případě proto, že je možné je díky vlastnímu artefaktu prožívat jako vnější) (ZÁVORA, 2007) - nechat autora nazřít jevy (témata) systemickými principy psychodramatu (jako komplement ex post fenom. reflexe) - přijmout přeuspořádání jevů kdy v konečném důsledku dochází k překonání původního příběhu obrazu jeho čistým dozřením (viz následující text) nebo dozřením se systemickým přeuspořádáním; změna na symbolické úrovni v rozsahu celého tematického komplexu pak vyvolá analogickou změnu v duševním životě autora, odpovídající jiné úrovni integrace, kongruence a tedy i osobního růstu (CIOMPI, 1991; HELLINGER, 2000; NELLES, 2004; PRAŠKO a kol., 2003; NIŠPONSKÁ, 2006; TADESCHI a CALHOUN, 2004; NINDL, 2007 a další ) METODICKÝ RÁMEC 1. navození přímého prožívání artefaktu ve třech základních rovinách reflexe Základním úkolem odborné dopomoci, hned na začátku procesu reflexe, je navést autora k fenomenologickému nazírání svého artefaktu. Pro lepší uchopení šíře tohoto nazírání jsme celý potenciál artefaktu diferencovali do tří základních dimenzí, které poskytuje artefakt sám: a) fyzická - to co je vidět - zahrnuje body, linie, tvary, barvy a jejich kompozici b) duševní (emocionální) - to co lze duševně cítit - vyžadující dopomocné otázky navozující postupné afektivní osazení symbolické složky artefaktu a její naraci 3 směřování se váže k zásadní diagnosticko-terapeutické otázce: k jakému tématu směřuje narativní animace autora artefaktu? 3

4 c) duchovní - to co lze duchovně zřít vyžadující dopomocné instrukce systemické podstaty, poukazující na působení obrazu jako celku za nímž, v jeho pozadí či na jehož dně leží téma, meta-emoce či také smysl, se kterým se autor musí konfrontovat; (viz následující text) Uvedené dimenze utváří obsahový předmět reflexe a roviny nazírání. Fenomenologická reflexe probíhá ve všech třech rovinách zároveň. K tomu je zapotřebí autora doslova rituálně postavit před jeho artefakt s vyřčenou instrukcí, nechť vědomě připustí existenci životnost a svébytnost artefaktu, ačkoliv jej autorovo imaginující vědomí vnímá jako ireálný (SARTRE, 1940); podobné iniciace používá systemická terapie (HELLINGER, 2000, 2001, 2003; NELLES, 2004 ) Tím se mimo jiné vyhneme vylučování předpojatostí, soudů, očekávání, tak jak a ně upozorňují např. Valle a Halling (1989). Artefakt je pak autorem neredukovaně vnímán jako celek, komplex jevů, jako cosi životné i někdo živý stojící před ním ; toho se pak dotýká přímo prožitkem a vnímá své emoce, především na úrovni tělesných pocitů. Jak výtvarný proces v němž artefakt vzniká, tak jeho fenomenologická reflexe jsou akty sebe-kladení - sebeuskutečňování. Z fenomenologického hlediska se jedná o proces zprostředkování sebe sama do formy jiného bytí, která nás ubezpečuje v hmotném pocitu, že jsme. (HEGEL, 1960) To je výchozí teze a podmínka naší metody fenomenologické reflexe výtvarného artefaktu autorem samým a je jí zdůvodněna práce s výtvarným artefaktem, v jehož symbolické struktuře se vždy jedinečně objeví jak prvky kongruence, tak prvky inkongruence dopomoc a role terapeuta Terapeut s autorem spolupracuje na narativní animaci (proces autentické imaginace) vznikající při působení artefaktu ve čtyřech podstatných rovinách: a) svojí aktuální přítomností je akcentován jako (aktivní) divák, čímž tvořivý proces jen podporuje (SLADEOVÁ, 1994). Podle Sauvayrea a Forbesové (2006) je základní součástí tvořivého procesu.. neutrální, avšak přesto aktivní přítomnost toho druhého v procesu rozvíjení či otevírání já (self) (str.265). 4 to odpovídá základní podmínce fenomenologického přístupu: nutnosti vnímat jak emoční tak kognitivní obsahy našeho vědomí v jejich vzájemné kongruenci (Miovský, 2006) 4

5 b) poskytuje autorovi svobodný prostor a tvořivou atmosféru pro bezpečné odvyprávění příběhu a hledání smyslu; tím také předchází častým jevům sekundární viktimizace a stigmatizace (PRAŠKO a kol., 2003; VIZINOVÁ a PREISS, 1999) c) poskytuje podporu - dodává autorovi pocit sebedůvěry a odvahy (Př:..je důležité a cenné to co se vybavuje Vám a co cítíte Vy ) d) poskytuje korektiva pro udržení autora ve fenomenologickém nazírání artefaktu - přímé prožitkové účasti, namísto fixování ve fyzické rovině s popisnými významy Fenomenolog-terapeut dbá v obecné podstatě na to, aby mezi autorem a jeho artefaktem došlo k živé fenomenologické konfrontaci, dané dialektikou vztahu autor a jeho dílo. Zároveň autora v této konfrontaci udržuje a směruje jej k prohlubování a rozšiřování reflexe, dokud se nevynoří určité téma, které je naopak zcela konkrétní a pojmenovatelné (ve formě silně akcentovaná emoce). Artefakt autora pochází z něj samého, nese proto charakter jeho samého, je jeho self-expresí. Přesto si udržuje svébytnost, jako něco nového co vzniklo. To co je ze vztahu autor a jeho dílo metodou fenomenologické reflexe využíváno, je jejich souhra; jedná se o souhru mezi dialektickými protiklady, které se vzájemně vylučují a zároveň podmiňují. Tato souhra umožňuje ve vzájemné, kontinuální dynamické komunikaci autora a jeho artefaktu diferencovat dříve nediferencované a integrovat disociované. (JUNG, 1966; POLANYI, 1969) 3. příběh v artefaktu a jeho skryté téma Člověk ve výtvarné činnosti využívá základních přirozeností: především imaginace, symbolizace a řeči. Shodně je těchto duševních činností používáno i při naraci. Fenomenologicky pojatá reflexe výtvarného artefaktu se systemickým přesahem je nástrojem odhalování narativních obsahů výtvarného projevu, který dává svobodnou možnost bezpečného převyprávění příběhu, čerpajícího ze zkušenosti jeho autora a podporování jeho subjektivního nazírání (WICKER, 1975; GARVEY, 1984; VIZINOVÁ & PREISS, 1999; MATĚJČEK & DYTRYCH, 2002; WHEELIS, 2003; PRAŠKO a kol., 2003; SLAVÍK, 2004; SLAVÍK & WAWROSZ, 2004; KRUGER, 2006; a další ). Autor artefaktu v tomto smyslu zachází s přirozenostmi v prostředí navozené optimální atmosféry. Celá metoda tím čerpá ze základních daností reality: komplexnosti a přirozenosti a relativity. 5

6 VÝTVARNÝ PROJEV A SPECIFIKA NARATIVNÍ STRUKTURY Ivo Čermák (2004) příhodně definuje narativitu coby významovou strukturu, která organizuje události a jednání lidí do celků, a tím přisuzuje význam jednání jednotlivcům a událostem podle jejich vlivu na celek (str. 17). Podle našich zkušeností nelze reflektivní výpovědi řadit mezi typické lingvistické struktury, přesto je nelze označit jinak. Navenek se totiž projeví jen část určitého příběhu, často jen v několika fragmentech. Zbytek zůstává neverbalizovaný ba dokonce neverbalizovatelný, avšak autorem kýženě dozřený. 5 Neverbalizovatelnost lze zákonitě předpokládat tam, kam nelze pro komplexnost a uvolněnost obsahu verbálně dosáhnout. Koestler (1964) používá výstižného výrazu regrese do neformulovatelného, který v mluvě fenomenologické je přiblížením se předjazykovému či přivedením do blízkosti bytí. 6 (WALDENFELS, 1980; HEIDEGGER, 2002) ZNEPOKOJIVÁ EMOCE V PŘÍBĚHU ARTEFAKTU Podle našich zkušeností je výtvarný projev traumatizovaných lidí expresivnější a jejich fenomenologický ponor do příběhu artefaktu vykazuje větší hloubku, intenzitu a setrvání a často i známky letargického ulpívání. Podle Langerové (1953), se výtvarné (šířeji umělecké) dílo tím více blíží znepokojivé emoci, kterou v našem pojetí reprezentuje traumatická či potenciálně traumatická událost, čím větší intenzitou (intenzivním vyjádřením) vládne. A právě ve zmiňované letargii lze spatřovat vážnější odklon od reality a smyslu, který bez exteriorizace tématu (příčiny) není viděn a nalézán. Zde nalézáme známky inkogruence, nesouladu mezi prožíváním a kognitivními obsahy vědomí. Lze říci, že tvořivý proces, jímž se autor účastní na samotné fenomenologické reflexi svého vlastního artefaktu je rozvolněn v pozitivním slova smyslu tak, že je autor artefaktu stavěn do blízkosti bytí a navazuje kontakt s předjazykovým či také pretematickým světem (viz výše). Psychoanalytické hledisko A. Koestlera (1964) říká, že se tvořivý akt skládá z nových spojení dříve nepropojitelných matric myšlení. Syntéza přichází, když působí 5 dozření je z hlediska terapeutického tichým procesem restrukturačním, transformačním a integračním; dochází při něm k uvědomění na nejhlubší a nekomplexnější úrovni, k přeuspořádání jevů a nakonec i k překonání původního příběhu obrazu v rozsahu celého tematického komplexu. Procesuálním výsledkem tohoto procesu jsou změny v duševním životě autora, odpovídající jiné úrovni integrace, kongruence a tedy i osobního růstu. (viz cíle metody) 6 zde máme na mysli Heideggerův výraz básnicky bydlí člověk bydlení v sousedství bytí, pričemž právě básnický tj. symbolický jazyk metafor a obrazů zbližuje človeka s neformulovatelným staví jej blízko k tématu a podstatě, bez toho aby jí redukoval. 6

7 nevšední myšlení, když se dočasně nacházíme mimo dosah racionální kontroly ve prospěch zákonů, které vládnou podzemním hrám mysli a jež vytváří nové kombinace zdánlivě neslučitelných kontextů. (str. 181, podle SAUVAYREA & FORBASOVÉ, 2006) VYJEVENÍ TÉMATU V NARATIVNÍM SYNTAGMATU Při fenomenologické reflexi artefaktu, resp. narativní animaci, dochází přirozeně k selekci. Autor neintencionálně vybírá z položek obrazu a zároveň slov a propojuje je v koherentní významovou strukturu, která je na rozdíl od typické lingvistické struktury plná ticha to když dochází k živému prorůstání autora do symbolické struktury vlastního artefaktu, který na sebe nechává působit; tím proniká tedy také do sebe sama. Položky (emoce a myšlenky) se propojují a pořádají do funkčního celku tak jak se specifický příběh spřádá. Podle Wickera (1975) je v případě typické lingvistické struktury..jazyk pokladnicí položek či paradigmat, z nichž si uživatel vybírá a mluva je aktem spojování položek do významového řetězce či syntagmatu (str ). Rozvíjení příběhu je závislé na činnostech: selekce položek a jejich kombinování. Jak pro čistě lingvistickou naraci, tak pro rozvíjení příběhu ve fenomenologické reflexi výtvarného díla, jsou selekce a kombinování závislé na principech komplementarity. Krueger vyjadřuje vztah komplementarity blízkostí položek, která definuje jejich vzájemnou souvislost v narativním syntagmatu (významovém řetězci). Každopádně, rozvíjení příběhu ve fenomenologické reflexi autentického artefaktu je odehrává ve vědomí autora za současného působení jeho vlastního artefaktu, který příběh jak iniciuje, tak tedy i doplňuje. Téma (znepokojivá emoce) je tedy nacházena, nikoliv hledána, a proto se jedná o proces směrem opačný procesu projekce do artefaktu. Závěry: Fenomenologické reflexe výtvarného artefaktu považujeme za zásadní pro další psychologickou i pedagogickou intervenci. Výtvarný artefakt je z psychologického hlediska nepostradatelným komplementem verbálních projevů člověka a jedním ze základních předmětů výzkumu. Fenomenologický dialog s vnějším světem člověka uceluje, umožňuje mu integrovat disociované a částečné do celistvého, kongruentního sebeobrazu. V daném 7

8 účastném procesu se také prohlubuje sebepojetí se všemi atributy zvyšující se osobní zralosti. Literatura: CIOMPI, L. (1991). Affects as central organising and integrating factors. A new psychosocial/biological model of the psyche. Brit. J. Psychiat. 159: p ČERMÁK, I. (2004). Narativní myšlení a skutečnost. Praha : Československá psychologie, 48: p GARVEY, C. (1984). Children s Talk. Cambridge: Harvard University Press. HEGEL, G. W.(1960). Fenomenologie ducha. Praha: ČSAV. HEIDEGGER, M. (2002). Bytí a čas. Praha: OIKOMENH. HELLINGER, B. (2000). Skrytá symetrie lásky. Praha: Pragma. HELLINGER, B. (2001). Short Lectures at workshop in New York. On Alpha and Omega. Vyhľadané na english/hellinger_lectures_articles/2001_new_york_alpha_omega.shtml HELLINGER, B. (2003). To the heart of the matter. Brief therapies. Heidelberg. Carl-Auer-System Verlag. JUNG, C. G. (1966). The spirit in Man, Art and Literature. New York: Anchor Books. KOESTLER, A. (1964). The Act Creation. New York: Macmillan. KRUGER, S. R. (2006). Příběh ve hře: Struktura imaginace v psychoterapii dětí. In: Phillips, J., - Morley, J., (ed.), Imaginace a její patologie. Praha : Triton. LANGEROVÁ, S. (1953). Feeling and Form. New York: Scribner s Sons. MATĚJČEK, Z., DYTRYCH Z., (2002). Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha : Portál. MIOVSKÝ, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada. NELLES, W. (2004). Rodinné konstelace. Praha : Alternativa NINDL, A. (2007). Krize-nebezpečí a příležitost. In Langle, S., Sulz, M, (eds.) Žít svůj vlastní život. Praha : Portál. NIŠPONSKÁ, M. (2006). Prijatie minulosti ako faktor osobného rastu. Dizertačná práca. Bratislava : UEP. POLANYI, M. (1969). Knowing and Being. Chicago : University of Chicago Press. PRAŠKO A KOL. (2003). Stop traumatickým vzpomínkám. Praha : Portál. SARTRE, J. P. (1940). l'imaginaire : psychologie phénoménologique de l'imagination. Paris : Gallimard. SAUVAYRE P., FORBESOVÁ, B. (2006). Dialektika imaginace: Velkolepá prohra v životě Nižinského. In: Phillips, J., - SKOLIMOWSKI, H. (2001): Účastná mysl. Praha : Mladá fronta. SLADEOVÁ, S. (1994). Making Meaning and making believe: Their role in the clinical process. In Slade, A., Wolf, D. (eds) Children and play. New york : Oxford University. p SLAVÍK, J. (2004). Artefiletika - reflektivní pojetí výtvarné výchovy. Výtvarná výchova 44/1: p SLAVÍK, J.; WAWROSZ, P. (2004). Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). 2. díl. Praha : UK-PF. TADESCHI, R. G., CALHOUN, L.G. (2004). Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations and Empirical Evidence. Psychological Inquiry 15/1: p

9 Valle, R.S. & Halling, S. (1989). Existencial-Phenomenological Perspectives in Psychology. New York, London: Plenum Press. VIZINOVÁ, D. a PREISS, M. (1999). Psychické trauma a jeho terapie. Praha : Portál. WALDENFELS, B. (1980). Der Spielraum des Verhaltens. Frankfurt. WHEELIS, A. (2003). Naslouchání. Praha : WICKER, B. (1975). The story-shaped World. South Bend : University of Notre Dame Press. ZÁVORA, J. & NIŠPONSKÁ, M. (2007). Fenomenologická reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem, pro pedagogy. Referenční příspěvek z přednášky na 1. mezinárodním workshopu v rámci projektu Vzdělaná Evropa. Benešov nad Ploučnicí: ZŠ v Benšově n/ Pl. a KVU PF UJEP v Ústí nad Labem. reflexe výtvarného projevu.doc ZÁVORA, J. (2007). Prožitek výtvarného dialogu jako prostředek podpory identity jedince. Příspěvek na 7. mezinárodní konference na téma: PROŽITEK JAKO ZÁKLADNÍ ELEMENT ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY pořadatel: KTV PF UJEP, UZS UJEP a Asociace psychologů sportu České republiky (sborník z konference v přípravě). 9

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Ve výcviku Gestalt Essence se můžete naučit základnímu řemeslu koučinku jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VYUŽITÍ PCA V COACHOVÁNÍ

VYUŽITÍ PCA V COACHOVÁNÍ VYUŽITÍ PCA V COACHOVÁNÍ 3.1. Využívání psychoterapeutických přístupů v coachování V coachování se využívají rozličné psychoterapeutické směry. Bruce Peltier (2001) se zabývá a představuje psychoanalytický

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

Příběhy tisíce a jednoho snu

Příběhy tisíce a jednoho snu Příběhy tisíce a jednoho snu Mgr. Lukáš Vonostránský Terapeutická komunita ADVAITA Sny, snění I. O čem jsou? Kde se vzaly? Jakou mají funkci? K čemu slouží? Jak je můžeme využít? (Moorcroft, 2005, str.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Kurz Efektivní komunikace ve výuce budoucích pedagogů konaný ve dnech 26. 28. 9. 2014

Kurz Efektivní komunikace ve výuce budoucích pedagogů konaný ve dnech 26. 28. 9. 2014 Kurz Efektivní komunikace ve výuce budoucích pedagogů konaný ve dnech 26. 28. 9. 2014 lektor: PhDr. Mgr. Tomáš Komárek Cíl kurzu: Kurz Efektivní komunikace ve výuce pořádaný v rámci projektu Inovace studijních

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 1990 10 2000 36 2007 235 Mindfulness in PsycINFO 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 4 Přínos satiterapie v kontextu nových,

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Petr Jeřábek 1. Konference Skálova institutu Praha 7.6.2014

Petr Jeřábek 1. Konference Skálova institutu Praha 7.6.2014 Emoční totalita člověka Petr Jeřábek 1. Konference Skálova institutu Praha 7.6.2014 Osnova (názor ovlivněn příslušností ke SI) SI tradičně stavěl na integrativní práci z intrapsychických dějů byla klíčová

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla

Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla Karel Řepa Zaměření hlubinně psychologických přístupů při analýze výtvarného díla - nevědomé motivace a puzení k tvorbě - vliv nevědomých procesů na formování a strukturaci díla - analýza a interpretace

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference. Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1. Konference pozitivní psychologie v ČR 1st Czech Positive Psychology Conference Brno, 23.-24.5.2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi

Více

Výběr z nových knih 5/2015 psychologie

Výběr z nových knih 5/2015 psychologie Výběr z nových knih 5/2015 psychologie 1. Dítě s nadváhou a jeho problémy / Slávka Fraňková, Jana Pařízková, Eva Malichová a kol. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2015 -- 254 s. -- cze ISBN 978-80-262-0797-9

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Systemické konstelace

Systemické konstelace Systemické konstelace Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému Systemické konstelace jsou souhrným názvem

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK

Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Josef Krejčí Katedra psychologie Pedagogická fakulta UK Inspirace výzkumy bez léčby to jde Autobiografický rozhovor Skrytá populace Na co se připravit při sběru dat? SOUČASNÝ/Á UŽIVATEL/KA PERVITINU BÝVALÝ/Á

Více

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Transakční analýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 13 Název materiálu: Transakční

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a

10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Michaela Růžičková 10 tisíc obyvatel obec III. typu tam, kde končil chleba a začínalo kamení územně na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Železných hor extrémně silná sociální

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí Dalibor Špok www.daliborspok.cz Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí (Gifted adults / gifted people - GP) Mýty v chápání nadání (nejen) u dospělých Typické charakteristiky

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková

Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková 14. Celostátní konference psychosomatické medicíny, Liberec, 11.-13.10.2012 Základní otázky Proč věnovat pohybu pozornost? Jak

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Podnětový list - Osnov 019 2015 Výcvik v koučování 2. stupně - práce se skupinou a psychologické školy Str. 1 z 6

Podnětový list - Osnov 019 2015 Výcvik v koučování 2. stupně - práce se skupinou a psychologické školy Str. 1 z 6 Str. 1 z 6 Téma: Obsah: Zdroje: Náplň: Zakončení: Forma: Čas: Kapacita: Účastníci: Pomůcky: Výcvik je nástavbou na jakýkoliv akreditovaný první ročník koučovacího kurzu a je zaměřený na prohloubení koučovacích

Více

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST.

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. V H O D N Í N E U K U N Š T Á T U KONCEPT AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. KONCEPTEM NAŠEHO NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO SVĚTA. SVĚTA, JENŽ BUDE KONTRASTNÍ

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více