PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )"

Transkript

1 PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional Edition (dále software ). POZOR, V NĚKTERÝCH ZEMÍCH SE NA POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU MOHOU VZTAHOVAT URČITÁ OMEZENÍ NEBO DODATEČNÁ PRÁVA. OVĚŘTE SI PROTO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ZDA PRO ZEMI, VE KTERÉ SOFTWARE HODLÁTE POUŽÍVAT, NEPLATÍ NĚJAKÁ OMEZENÍ. Tato smlouva je uzavírána mezi koncovým uživatelem (dále vy nebo majitel licence ) a společností Promethean Limited (dále Promethean nebo společnost ). Vyjádřením souhlasu s podmínkami této licenční smlouvy způsobem uvedeným níže souhlasíte, že software nainstalujete a budete ho používat v souladu s podmínkami této licenční smlouvy. NEŽ ZAČNETE SOFTWARE POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. NAINSTALOVÁNÍM SOFTWARU SE ZAVAZUJETE DODRŽOVAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEINSTALUJTE. 1. Definice. 1.1 Koncovým uživatelem (alternativně vy ) se rozumí majitel licence a případně všichni zaměstnanci (včetně mj. administrátorů, učitelů a instruktorů), konzultanti a studenti, kteří jsou majitelem oprávněni k využití softwaru na pracovišti majitele licence. 1.2 Interaktivním promítacím systémem se pro účely této smlouvy rozumí interaktivní bílé tabule, projektory a panely nebo jiné takové interaktivní technologie určené k výuce velkých skupin. 1.3 Majitelem licence se rozumí právnická osoba (nebo i fyzická, pokud software zakoupila), která software zakoupila vlastním jménem a případně jménem koncových uživatelů. 1.4 Pracovištěm majitele licence se rozumí místo uvedené v dokumentaci zakázky pod kontrolou majitele, kde má být software používán na interaktivních promítacích systémech. 1.5 Smlouvou o údržbě se rozumí platná a aktuální smlouva se zaplaceným poplatkem, a to o poskytování údržby a podpory na software od společnosti Promethean. 1.6 Zařízením certifikovaným společností Promethean se rozumí interaktivní promítací systémy, které společnost schválila k použití s jejím softwarem. Seznam certifikovaných zařízení lze nalézt v technických parametrech softwaru ActivInspire Professional na adrese 1.7 Zařízením prodávaným společností Promethean se rozumí zařízení Promethean ACTIVboard, ActivPanel, ActivTable, soupravy 25/32 ActivExpression, zařízení ACTIVote, software ActivEngage a další zařízení, která společnost může příležitostně oznámit. 1.8 Partnerem společnosti Promethean se rozumí subjekt, který je oprávněn prodávat nebo distribuovat software jménem společnosti Promethean.

2 1.9 Související koupí se rozumí jakákoli koupě zařízení společností prodávaného nebo certifikovaného, k němuž se zdarma dodává licence na software Smluvním územím se rozumí země, ve které máte místo trvalého pobytu (jste-li fyzická osoba) nebo sídlo podnikání (v ostatních případech) Aktualizací se rozumí verze softwaru vyšší než stávající, která opravuje jeho chyby, vady a nedostatky či nebo přináší menší změny ve stávajícím provozování softwaru v souladu s publikovanými specifikacemi, která ale podstatně nemění základní charakter nebo strukturu softwaru. Aktualizace budou poskytovány majitelům licencí s platnou smlouvou o údržbě. Společnost může dle svého uvážení poskytovat aktualizace i majitelům, kteří platnou smlouvu o údržbě nemají Upgradem se rozumí vyšší verze softwaru, která přináší vylepšení funkcí nebo schopnosti softwaru, čímž mění jeho základní charakter nebo strukturu. Upgrady budou poskytovány majitelům licencí s platnou smlouvou o údržbě. Společnost může dle svého uvážení poskytovat upgrady i majitelům, kteří platnou smlouvu o údržbě nemají Termíny použít nebo použití se rozumí software přímo nebo nepřímo instalovat, načíst, spustit, provozovat, využívat, uchovávat nebo prohlížet. 2. Obecná ustanovení. 2.1 Tato smlouva je smlouvou mezi koncovým uživatelem (ať už jde o fyzickou osobu nebo majitele licence) a společností Promethean, a to smlouvou o používání tohoto softwaru. V případě, že tyto podmínky jménem všech určených koncových uživatelů přijímá majitel licence, technický správce nebo jiný zástupce, majitel licence musí zajistit, že koncoví uživatelé podmínky této smlouvy chápou a budou je dodržovat. Software je chráněn zákony o ochraně autorských práv a mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a smlouvami o ochraně duševního vlastnictví. Software bude dodán jedním z následujících způsobů: instalován nebo jinak umístěn na zařízení prodávaném nebo certifikovaném společností, stáhnutím ze stránek společnosti nebo společností dodán na CD, DVD nebo jiném fyzickém médiu. V každém případě je software poskytován formou licence, nikoli prodáván, a podléhá podmínkám a omezením této smlouvy. V případě, že společnost software koncovému uživateli dodává na disku CD, DVD, nebo jiném fyzickém médiu, majitel licence (nebo v případě potřeby koncový uživatel) se stává vlastníkem média, na kterém je software umístěn, společnost nebo udělitel její licence si však ponechává vlastnické právo na samotný software. Za žádných okolností nebude na majitele licence nebo jakéhokoli konečného uživatele převeden vlastnický nárok a práva na software ani žádná související práva k duševnímu vlastnictví. 2.2 Ke každé licenci softwaru zakoupené samostatně nebo získané v rámci související koupě získáváte na základě této smlouvy a na dobu její smlouvy (pouze na smluvním území) nepřevoditelné, dále neposkytnutelné a nevýhradní právo a licenci používat software společně s veškerými souvisejícími materiály a dokumenty, které vám budou v rámci softwaru dodány společností Promethean nebo jejím jménem. Pro přehlednost pojem software zahrnuje i všechny tyto související materiály a dokumenty. Podmínky této smlouvy platí rovněž pro veškeré aktualizace a upgrady softwaru poskytované

3 společností (a to i pokud jsou poskytovány na základě smlouvy o údržbě), které nahrazují nebo doplňují původní software. To neplatí, pokud je upgrade doprovázen samostatnou smlouvou EULA; v takovém případě platí podmínky nové smlouvy. 3. Práva k duševnímu vlastnictví. Vlastnické právo k softwaru a veškerým patentům, autorským právům, obchodním tajemstvím, z nichž vycházejí, a případná další práva k duševnímu vlastnictví související s softwarem nebo některou z jeho částí nejsou převáděna na vás, nýbrž zůstávají společnosti Promethean či třetím poskytovatelům licence. Tento software představuje důvěrné informace, jejichž vlastníkem je společnost Promethean nebo případný třetí poskytovatel licence. Zavazujete se proto, že s ním budete rovněž nakládat jako s důvěrnými informacemi a že software ani jeho části (např. databázové struktury nebo formáty zpráv) a kopie nebudete zveřejňovat, poskytovat či jiným způsobem dávat k dispozici třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Nebudete odstraňovat, zakrývat ani měnit žádná upozornění na patenty, autorská práva, ochranné známky nebo jiná upozornění na vlastnická práva k softwaru. Software budete mít zabezpečen a chránit jej, aby k němu neměly přístup neoprávněné osoby a nemohly ho kopírovat a používat. Zjistíte-li, že software neoprávněně vlastní nebo využívá fyzická či právnická osoba, která k tomu nemá licenci, jste povinni to neprodleně oznámit společnosti Promethean. 4. Povolené používání a omezení. Ať už jste software zakoupili (nebo získali v rámci související koupě) od společnosti Promethean nebo jejího partnera, bude jej používat v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v počtu a typu licencí uvedených v dokumentaci zakázky a dohodnutých se společností nebo jejím partnerem. V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy a podmínkami v dokumentaci zakázky budou rozhodující podmínky této smlouvy. 4.1 Licence pro jednoho uživatele: Licence udělená touto smlouvou vám umožňuje jednu instalaci softwaru, kterou smíte užívat v souladu s podmínkami této smlouvy na jediném počítači, a to na pracovišti majitele licence. Software nesmí být používán na jiném počítači ani na něj přenášen s výjimkou přenesení na náhradní počítač, pokud původní počítač není funkční. Povolena je také instalace softwaru na jednom dalším počítači mimo pracoviště majitele licence, pokud jej budete užívat pouze k přípravě. Zavazujete se, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Promethean nebudete poskytovat další licence na software, půjčovat jej, pronajímat, převádět ani jiným způsobem poskytovat třetím osobám. Ukončí-li koncový uživatel pracovní poměr s majitelem licence, musí být software z jeho osobního počítače odstraněn a veškeré jeho kopie je nutno zničit nebo vrátit tomuto majiteli. Zavazujete se, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Promethean nebudete poskytovat další licence na software, půjčovat jej, pronajímat, převádět ani jiným způsobem poskytovat třetím osobám. 4.2 Licence pro více uživatelů: Licence na software udělená podle této smlouvy umožňuje s výhradou omezení souběžného použití stanovených dále v bodu 4.3 instalaci softwaru až na 5 počítačů, které mohou být umístěny na pracovišti majitele licence stránky nebo pouze pro účely přípravných prací ve prospěch majitele i mimo toto pracoviště. Software nesmí být používán na jiném počítači ani na něj přenášen s výjimkou přenesení na náhradní počítač, pokud jeden z původních 5 počítačů není funkční. Například pokud bylo na pracoviště majitele licence zakoupeno 10

4 víceuživatelských licencí, lze jej stáhnout na až 5 počítačů na licenci, tedy celkem na 50 počítačů, a to s výhradou omezení souběžného použití podle bodu 4.3 dále. Těchto 50 počítačů může být umístěno na pracovišti majitele licence. Některé z nich mohou být umístěny i mimo něj, pouze však pro účely přípravných prací ve prospěch majitele. Ukončí-li koncový uživatel pracovní poměr s majitelem licence, musí být software z jeho počítače umístěného mimo pracoviště odstraněn a veškeré jeho kopie je nutno zničit nebo vrátit tomuto majiteli. Zavazujete se, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Promethean nebudete poskytovat další licence na software, půjčovat jej, pronajímat, převádět ani jiným způsobem poskytovat třetím osobám. 4.3 Zákaz souběžného použití: Jedna víceuživatelská licence udělená podle této smlouvy umožňuje stažení softwaru do 5 počítačů, neumožňuje však jeho spuštění na více než jednom interaktivním promítacím systému v daný okamžik. Například při nákupu 10 takových licencí lze software stáhnout na nejvýše 50 počítačů, nelze jej však současně spouštět na více než 10 interaktivních promítacích systémech. 4.4 Související koupě: Související koupí, jak je tento termín v této smlouvě použit, se rozumí jakákoli koupě zařízení společností prodávaného nebo certifikovaného, k němuž se zdarma dodává licence na software. Typ softwarové licence (pro jednoho nebo více uživatelů) dodané v rámci související koupě zařízení společností prodávaného nebo certifikovaného je uveden v dokumentaci zakázky dle dohody se společností nebo jejím partnerem. S výjimkou případů uvedených v této části 4.4 lze software získaný v rámci související koupě používat pouze na prodávaných nebo certifikovaných zařízeních, s nimiž byl zakoupen. Software není dovoleno provozovat na interaktivních promítacích systémech jiných výrobců. V případě související koupě softwaru ActivEngage a souprav ActivExpression a ACTIVote, na něž se vztahují výjimky ze záruky uvedené v bodu 9, však lze software používat na libovolném promítacím systému (vyráběném či certifikovaném společností nebo i jiném), pokud je používán v kombinaci se softwarem Promethean ActivEngage resp. soupravou ActivExpression nebo ACTIVote. 4.5 Používání softwaru se zařízeními jiných výrobců: S výjimkou omezení uvedených v bodu 4.4 (Související koupě) lze software používat na jakémkoli neinteraktivním nebo interaktivním promítacím systému jiného výrobce i bez připojení zařízení společností prodávaných nebo certifikovaných. Protože však byl software speciálně navržen k optimální funkci s prodávanými a certifikovanými zařízeními, při použití s jiným systémy neplatí žádná záruka, garance ani ujištění. UPOZORŇUJEME TAKÉ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE SOFTWARE POUŽÍVAT SE ZAŘÍZENÍM A SOFTWAREM JINÝM NEŽ ZAŘÍZENÍM SPOLEČNOSTÍ PRODÁVANÝM NEBO CERTIFIKOVANÝM, NEPLATÍ ZÁRUKA UVEDENÁ V BODU Zákaz přenesení licence a jejího poskytnutí třetí osobě: Jakmile byl software stažen na 5 počítačů na jednu licenci, nelze už jej přenést na jiný počítač, lze však nahradit některý z dříve využitých počítačů. Ukončí-li koncový uživatel pracovní poměr s majitelem licence, musí být software z jeho počítače umístěného mimo pracoviště majitele odstraněn a veškeré jeho kopie je nutno zničit nebo vrátit tomuto majiteli. 4.7 Omezení při pořizování záložních kopií: Kopírování softwaru přímé i prostřednictvím jiných osob je zakázáno s výjimkou pořízení přiměřeného počtu kopií výhradně pro účely zálohy nebo archivace. Do

5 těchto kopií musí být zkopírována také veškerá upozornění na autorská práva a vlastníky uvedená v originální verzi softwaru. 4.8 Dekompilace: Zavazujete se, že nebudete software upravovat, dekompilovat, rozkládat ani zpětně konstruovat a vytvářet na jeho základě jakákoli odvozená díla. V případě, že je smluvním územím Velká Británie, můžete práva stanovená v 50 zákona Velké Británie o autorských právech, vzorech a patentech z roku 1988 uplatnit pouze v případě, že nejprve o potřebné informace požádáte společnost Promethean, ale není vám vyhověno. 4.9 Řádné využívání softwaru: Berete na vědomí, že správná funkce softwaru a splnění závazků společnosti uvedených v této licenci závisí na řádném užívání a údržbě softwaru koncovým uživatelem. Správné použití a údržba znamená, že koncový uživatel bude (i) instalovat všechny aktualizace a upgrady poskytnuté společností, (ii) používat software v souladu s dokumentací dodanou společností a podmínkami této smlouvy a (iii) dodržovat pokyny společnosti k instalaci nových aktualizací a k opravě a řešení chyb a oprav softwaru Relevantní zákony: Zavazujete se dodržovat všechny platné zákony upravující používání softwaru a všech jeho komponent. Všechny nároky a práva k duševnímu vlastnictví na texty a materiály, které mohou být poskytnuty při použití softwaru, jsou majetkem jejich příslušného vlastníka a mohou být chráněny příslušnými autorskými právy nebo jinými právy na duševní vlastnictví. 5. Vedení evidence. Budete vést přesnou a aktuální evidenci počtu a umístění všech instalací softwaru, mj. včetně instalací na počítačích mimo pracoviště majitele licence, jak je uvedeno v bodu Neveřejné a testovací kopie. Aniž by tím byla dotčena ostatní ustanovení této smlouvy, software označený jako neveřejný nebo testovací nebo poskytnutý v rámci reklamy a podpory prodeje, smíte užívat výhradně pro účely ukázek, testování a vyhodnocení a nesmíte jej prodávat ani převádět jiným osobám. 7. Souhlas s využíváním osobních údajů. Souhlasíte s tím, že společnost Promethean a její dceřiné a sesterské společnosti mohou shromažďovat a využívat technické a další související informace, např. technické informace o vašem počítači, systémovém softwaru a aplikacích a periferních zařízeních, které jsou shromažďovány pravidelně k usnadnění poskytování aktualizací softwaru, podpory produktu a případných dalších služeb souvisejících se softwarem a k ověřování, zda dodržujete podmínky této smlouvy. Společnost může tyto informace využívat ke zdokonalování svých produktů a dodávky dalších služeb a produktů, informace však nesmějí umožnit zjištění totožnosti vás nebo vašich koncových uživatelů. 8. Export a omezení práv pro státní instituce v USA. Zavazujete se, že nebudete software vyvážet, reexportovat ani dál přímo či nepřímo prodávat mimo smluvní území a podnikat jiné kroky s obdobným účinkem, aniž byste nejprve splnili všechny platné právní předpisy upravující vývoz. Jste povinni dodržovat případné místní předpisy, které omezují ovlivnit vaše práva software dovážet, vyvážet nebo používat. Pokud jste agenturou nebo koncovým uživatelem z některé ze státních institucí USA, tento software je považován za komerční položku dle definice v 48 CFR Section 2.101, a skládá se

6 z komerčního počítačového softwaru a počítačového softwaru, jak jsou tyto pojmy používány v 48 CFR Section nebo 48 C.F.R. Section V souladu s 48 C.F.R. Section nebo 48 C.F.R. Sekce až je na komerční počítačový software a dokumentaci k němu státním institucím USA licence poskytována (a) pouze jako na komerční položky a (b) pouze s právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům na základě podmínek této smlouvy. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena podle autorských zákonů Spojených států. 9. Omezená záruka a odmítnutí odpovědnosti. 9.1 Omezená záruka: Společnost Promethean se zaručuje, že bude software při použití se zařízeními jí prodávanými nebo certifikovanými fungovat zásadně v souladu se specifikacemi, které zveřejnila, po dobu 90 dnů počínaje datem, kdy si ho stáhnete ( záruční doba ). Po uplynutí záruční doby bude veškerá a podpora k softwaru poskytována podle vašich práv uvedených v platné smlouvě o údržbě. INFORMUJETE-LI SPOLEČNOST O PŘÍPADNÉM NEDODRŽENÍ SPECIFIKACÍ NEJPOZDĚJI PŘED UPLYNUTÍM VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUČNÍ DOBY, BUDE V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY POVINNA POUZE A S VYNALOŽENÍM JEN PŘIMĚŘENÉHO ÚSILÍ PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ) BUĎ (i) ZAJISTIT SPLNĚNÍ SPECIFIKACÍ, NEBO (ii) VÁM BEZPLATNĚ POSKYTNOUT OPRAVENOU VERZI SOFTWARU, COŽ BUDE ZÁROVEŇ I VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. 9.2 VÝJIMKY ZE ZÁRUKY: BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST PROMETHEAN NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ÚDAJNÉ VADY NEBO NEDODRŽENÍ SPECIFIKACÍ, BUDOU-LI ZPŮSOBENY TÍM, ŽE: (I) BUDETE SOFTWARE POUŽÍVAT V ROZPORU S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, (II) SOFTWARE BUDE UPRAVOVÁN TŘETÍMI OSOBAMI NEBO (III) NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM ČI ZNEUŽITÍM SOFTWARU NEBO NEDBALÝM JEDNÁNÍM VZNIKNE ŠKODA. SPOLEČNOST NEZARUČUJE, ŽE (A) SOFTWARE BUDE FUNGOVAT NEPŘETRŽITĚ NEBO BEZ CHYB, (B) V NĚM BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY CHYBY ANI ŽE (C) SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VAŠE KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NEBO FUNGOVAT S HARDWAREM, ZAŘÍZENÍM ČI SOFTWAREM, KTERÝ NEBYL SPOLEČNOSTÍ SPECIFIKOVÁN. SPOLEČNOST NAVÍC NEZARUČUJE FUNKCI NEBO PROVOZUSCHOPNOST SOFTWARU A JEHO KOMPONENT U INTERAKTIVNÍCH PROMÍTACÍCH SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIÍ NEBO SOFTWARU JINÝCH DODAVATELŮ, KTERÉ NEJSOU DEFINOVÁNY JAKO PRODÁVANÉ NEBO CERTIFIKOVANÉ SPOLEČNOSTÍ. 9.3 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST PROMETHEAN, JINÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ANI DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY K SOFTWARU, NAPŘ. VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKY ZA USPOKOJIVOU KVALITU, PRODEJNOST ČI VHODNOST SOFTWARU K KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ PRÁV JINÝCH OSOB, JAKOŽ ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH MIMO ÚZEMÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NENÍ VYLOUČENÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK POVOLENO. JE PROTO MOŽNÉ, ŽE SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NA VÁS NEVZTAHUJÍ. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA. V RŮZNÝCH PRÁVNÍCH ŘÁDECH MŮŽETE MÍT I PŘÍPADNÁ DALŠÍ PRÁVA. 9.4 Tato smlouva nijak neomezuje práva, která jste k údržbě a podpoře softwaru případně získali v rámci samostatné smlouvy o údržbě.

7 10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEODPOVÍDÁ SPOLEČNOST PROMETHEAN, JEJÍ PARTNEŘI ANI JINÍ UDĚLOVATELÉ LICENCÍ ZA NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MJ. VČETNĚ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ÚNIKU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NÁHRADY ŠKOD ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ A NÁKUP NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB, ŠKOD VZNIKLÝCH NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT, ŠKOD Z NESPLNĚNÍ JAKÉKOLI POVINNOSTI, VČETNĚ POVINNOSTÍ PŘIJATÝCH V DOBRÉ VÍŘE NEBO K VYNALOŽENÍ PŘIMĚŘENÉ PÉČE, ŠKOD Z NEDBALOSTI NEBO JINÝCH FINANČNÍCH ZTRÁT) VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO POUŽÍVÁNÍM RESP. PROVOZOVÁNÍM SOFTWARU, A TO I KDYŽ BYLY VÝŠE UVEDENÉ SUBJEKTY UPOZORNĚNY NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. POVINNOST SPOLEČNOSTI, JEJÍCH PARTNERŮ A JINÝCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ NAHRADIT PŘÍMÉ ŠKODY JE OMEZENA NA POPLATKY, KTERÉ JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA DOTČENÝ SOFTWARE. V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM BYL SOFTWARE POSKYTNUT BEZPLATNĚ, JE TATO POVINNOST SPOLEČNOSTI, JEJÍCH PARTNERŮ A JINÝCH POSKYTOVATELŮ A DODAVATELŮ OMEZENA NA: (i) částku 10,00 GBP (deset britských liber) v případě, že je software poskytován ve Velké Británii, (ii) částku 10,00 USD dolarů (deset amerických dolarů) v případě, že je software poskytován v Kanadě, Spojených státech nebo územích v držení USA, nebo (iii) ekvivalent 10,00 USD (deset amerických dolarů) pokud je software poskytován v kterékoli jiné v jiné zemi. 11. Doba platnosti a ukončení Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem, kdy s ní vyjádříte souhlas podle podmínek uvedených v smlouvě, a spolu s příslušnou licencí pozbývá platnosti: (i) jakmile trvale přestanete software používat, nebo (ii) při porušení podmínek této smlouvy majitelem licence nebo koncovým uživatelem, které není napraveno (pokud je náprava možná) do 30 dnů od obdržení písemného oznámení společnosti (v takovém případě udělení licence podle této smlouvy automaticky pozbude platnosti) V takovém případě se zavazujete do 7 dnů od ukončení platnosti přestat software používat, zničit všechny jeho vlastněné nebo kontrolované kopie a na požádání poskytnout čestné prohlášení o tom, že koncový uživatel těmto požadavkům dostál. 12. Software třetích stran a software s otevřeným zdrojovým kódem Software byl vytvořen s využitím zdrojového kódu získaného z různých otevřených projektů a určitých softwarových produktů vlastněných jinými subjekty. Software s otevřeným zdrojovým kódem je možné využívat v souladu s podmínkami všeobecné veřejné licence GNU Lesser General Public Licence, kterou najdete na adrese Na vytváření jednotlivých částí softwaru se podílely níže uvedené osoby. V případě společnosti Adobe je software poskytován v souladu s platnými licenčními podmínkami vztahujícími se na daný softwarový produkt. Společnost nenese odpovědnost za vaše využívání otevřeného softwaru. Se žádostí o zdrojový kód knihovny se obracejte písemně na: Product Management Promethean Limited

8 Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Velká Británie Společnost Promethean Limited vyvinula maximální úsilí ke zjištění a uvedení všech osob, které se na přípravě tohoto softwaru podílely. Části aplikace: Trolltech Inc. Knihovna xlslib na základě licence LGPL Beman Dawes, Daniel Frey a David Abrahams (software a knihovny Boost) Gilles Vollant software Vision Objects S.A Všechna práva vyhrazena Portions of ActivInspire Copyright Design Science, Inc., Všechna práva vyhrazena. Neoprávněná reprodukce je zakázána. Tento produkt obsahuje software Adobe(R) Shockwave(R) Player a Adobe(R) Flash(R) Player společnosti Adobe Systems Inc. (C) Adobe Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Adobe, Shockwave, Player, Adobe a Flash jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems, Inc Software může rovněž obsahovat software a materiál jiných dodavatelů, nebo k němu tento může být připojen (dále jen souhrnně materiály jiných dodavatelů ). Příslušný dodavatel může k využívání materiálů vyžadovat samostatnou smlouvu s koncovým uživatelem. Některé z materiálů jiných dodavatelů jsou poskytovány na základě samostatných licenčních smluv. Ty se mohou lišit od podmínek této smlouvy nebo ji mohou doplňovat. Pokud jsou takové smlouvy v rozporu s právy a povinnostmi, které máte na základě této smlouvy, mají podmínky licenčních smluv k materiálům třetích stran přednost. Souhlasem s touto smlouvou potvrzujete zároveň i souhlas s licenčními podmínkami k takovému freewaru. Společnost Promethean nepodporuje ani nepropaguje produkty a služby nabízené dodavateli těchto materiálů. Berete proto na vědomí, že je vaší povinností si přečíst podmínky využívání materiálů, přijmout je a dodržovat. 13. Postoupení Zavazujete se, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Promethean nebudete tuto smlouvu ani vaše právo používat software postupovat třetím osobám či jej na něj převádět. Jakýkoli takový pokus bude neplatný a neúčinný od samého počátku Společnost Promethean je oprávněna postoupit tuto smlouvu kdykoli v době její platnosti kterékoli ze svých dceřiných nebo sesterských společností S přihlédnutím k předchozímu ustanovení je tato smlouva závazné pro smluvní strany a jejich případné právní nástupce a schválené postupníky a plyne v jejich prospěch.

9 14. Úplnost ujednání. Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami o používání softwaru poskytovaného na základě licence podle této smlouvy a nahrazuje případná předchozí nebo souběžná ujednání o jejím předmětu. Případné změny této smlouvy a dodatky k ní budou závazné pouze v případě, že budou se společností výslovně a písemně dohodnuty. Smluvní strany tímto potvrzují, že požádaly, aby tato smlouva a veškeré související dokumenty byly sepsány v anglickém jazyce. 15. Přetrvání platnosti. Každé ustanovení této smlouvy, u kterého je výslovně uvedeno nebo implicitně předpokládáno přetrvání účinnosti i po ukončení této smlouvy, mj. včetně záruk a omezení odpovědnosti, zůstává v plné platnosti a účinnosti i po ukončení platnosti smlouvy. 16. Rozhodné právo Jsou-li smluvním územím Spojené státy americké, jimi spravované či závislé území nebo Kanada, řídí se tato smlouva, případné spory, které z ní nebo v souvislosti s ní vzniknou (v důsledku porušení smlouvy, protiprávního jednání či jinak), jakož i platnost, plnění a výklad smlouvy ve všech ohledech zákony státu Georgia (s vyloučením jejich kolizních ustanovení) Je-li smluvním územím jakákoli jiná země, řídí se tato smlouva anglickým právem a soudní příslušnost pro veškeré spory mají příslušné anglické soudy Na tuto smlouvu se výslovně nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 17. Oddělitelnost ustanovení. Bude-li u některého z ustanovení této smlouvy zjištěna kolize s platnými předpisy, bude z smlouvy vyňato nebo bude upraveno v nezbytném rozsahu tak, aby byl zachován stejný ekonomický účinek smlouvy a aby byla smlouva v daném právním řádu vymahatelná. Zbývající ustanovení smlouvy pak zůstanou v platnosti a účinná bez omezení. 18. Nadpisy. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy jsou použity pouze pro lepší přehlednost a nijak nevymezují, neomezují, nevykládají ani nepopisují účel či rozsah daného článku a nemají na tuto smlouvu žádný vliv. 19. Otázky. S případnými dotazy na podmínky této smlouvy či vašich práv v jejím rámci kontaktujte partnera společnosti, od nějž jste software nebo související produkt zakoupili. 20. Váš názor. Jakékoli návrhy, připomínky nebo názory (včetně provedených nebo navrhovaných úprav kterékoli komponenty softwaru nebo jiného produktu společnosti), které majitel licence nebo koncový uživatel společnosti poskytne, budou společností považovány za nikoli důvěrné povahy, a tato je smí volně používat k jakýmkoli účelům, bez jakékoliv kompenzace, vyrozumění či jiného závazku jakéhokoli druhu vůči poskytovateli. 21. Oznámení. Majitel licence nebo koncový uživatel může společnosti zasílat oznámení na adresu uvedenou v bodu 12, nebo na poslední adresu, kterou společnost uživateli poskytla. Oznámení musí být označeno slovy: Attention: Legal Department. Oznámení pro koncového uživatele, mj. včetně oznámení upgradu nebo aktualizace softwaru nebo této smlouvy může společnost poskytnout buď (a)

10 zasláním u nebo dopisu na pracoviště majitele licence podle stávajících kontaktních údajů nebo na adresu majitelem později oznámenou, případně (b) zveřejněním oznámení na webových stránkách nebo Promethean Související značky Promethean a Promethean jsou ochrannými známkami společnosti Promethean Limited.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jeho držitelem. Zacházejte s ní prosím jako s cenným majetkem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

1.6. DV Zumba. Tento termín označuje známky a autorská práva společnosti Zumba.

1.6. DV Zumba. Tento termín označuje známky a autorská práva společnosti Zumba. LICENČNÍ SMLOUVA ZIN Tato licenční smlouva (dále jen smlouva ) se uzavírá mezi společností Zumba Fitness, LLC (dále jen společnost Zumba ) a vámi (dále jen trenér ). Tato smlouva nabývá účinnosti dnem

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Strojírenský portál Industry Online (portál) je online informační systém, jehož výhradním provozovatelem a vlastníkem je společnost: Industry

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu.

(a) Pravidla správného užívání, neboli PSU znamenají naše pravidla správného užívání dostupná na Zákaznickém portálu. Tyto Standardní podmínky se použijí na služby ACN popsané v článku 2. Na poskytování ostatních služeb ACN se mohou vztahovat dodatečné podmínky. Aktuální znění těchto Standardních podmínek je k nalezení

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více