PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )"

Transkript

1 PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional Edition (dále software ). POZOR, V NĚKTERÝCH ZEMÍCH SE NA POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU MOHOU VZTAHOVAT URČITÁ OMEZENÍ NEBO DODATEČNÁ PRÁVA. OVĚŘTE SI PROTO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ZDA PRO ZEMI, VE KTERÉ SOFTWARE HODLÁTE POUŽÍVAT, NEPLATÍ NĚJAKÁ OMEZENÍ. Tato smlouva je uzavírána mezi koncovým uživatelem (dále vy nebo majitel licence ) a společností Promethean Limited (dále Promethean nebo společnost ). Vyjádřením souhlasu s podmínkami této licenční smlouvy způsobem uvedeným níže souhlasíte, že software nainstalujete a budete ho používat v souladu s podmínkami této licenční smlouvy. NEŽ ZAČNETE SOFTWARE POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. NAINSTALOVÁNÍM SOFTWARU SE ZAVAZUJETE DODRŽOVAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEINSTALUJTE. 1. Definice. 1.1 Koncovým uživatelem (alternativně vy ) se rozumí majitel licence a případně všichni zaměstnanci (včetně mj. administrátorů, učitelů a instruktorů), konzultanti a studenti, kteří jsou majitelem oprávněni k využití softwaru na pracovišti majitele licence. 1.2 Interaktivním promítacím systémem se pro účely této smlouvy rozumí interaktivní bílé tabule, projektory a panely nebo jiné takové interaktivní technologie určené k výuce velkých skupin. 1.3 Majitelem licence se rozumí právnická osoba (nebo i fyzická, pokud software zakoupila), která software zakoupila vlastním jménem a případně jménem koncových uživatelů. 1.4 Pracovištěm majitele licence se rozumí místo uvedené v dokumentaci zakázky pod kontrolou majitele, kde má být software používán na interaktivních promítacích systémech. 1.5 Smlouvou o údržbě se rozumí platná a aktuální smlouva se zaplaceným poplatkem, a to o poskytování údržby a podpory na software od společnosti Promethean. 1.6 Zařízením certifikovaným společností Promethean se rozumí interaktivní promítací systémy, které společnost schválila k použití s jejím softwarem. Seznam certifikovaných zařízení lze nalézt v technických parametrech softwaru ActivInspire Professional na adrese 1.7 Zařízením prodávaným společností Promethean se rozumí zařízení Promethean ACTIVboard, ActivPanel, ActivTable, soupravy 25/32 ActivExpression, zařízení ACTIVote, software ActivEngage a další zařízení, která společnost může příležitostně oznámit. 1.8 Partnerem společnosti Promethean se rozumí subjekt, který je oprávněn prodávat nebo distribuovat software jménem společnosti Promethean.

2 1.9 Související koupí se rozumí jakákoli koupě zařízení společností prodávaného nebo certifikovaného, k němuž se zdarma dodává licence na software Smluvním územím se rozumí země, ve které máte místo trvalého pobytu (jste-li fyzická osoba) nebo sídlo podnikání (v ostatních případech) Aktualizací se rozumí verze softwaru vyšší než stávající, která opravuje jeho chyby, vady a nedostatky či nebo přináší menší změny ve stávajícím provozování softwaru v souladu s publikovanými specifikacemi, která ale podstatně nemění základní charakter nebo strukturu softwaru. Aktualizace budou poskytovány majitelům licencí s platnou smlouvou o údržbě. Společnost může dle svého uvážení poskytovat aktualizace i majitelům, kteří platnou smlouvu o údržbě nemají Upgradem se rozumí vyšší verze softwaru, která přináší vylepšení funkcí nebo schopnosti softwaru, čímž mění jeho základní charakter nebo strukturu. Upgrady budou poskytovány majitelům licencí s platnou smlouvou o údržbě. Společnost může dle svého uvážení poskytovat upgrady i majitelům, kteří platnou smlouvu o údržbě nemají Termíny použít nebo použití se rozumí software přímo nebo nepřímo instalovat, načíst, spustit, provozovat, využívat, uchovávat nebo prohlížet. 2. Obecná ustanovení. 2.1 Tato smlouva je smlouvou mezi koncovým uživatelem (ať už jde o fyzickou osobu nebo majitele licence) a společností Promethean, a to smlouvou o používání tohoto softwaru. V případě, že tyto podmínky jménem všech určených koncových uživatelů přijímá majitel licence, technický správce nebo jiný zástupce, majitel licence musí zajistit, že koncoví uživatelé podmínky této smlouvy chápou a budou je dodržovat. Software je chráněn zákony o ochraně autorských práv a mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a smlouvami o ochraně duševního vlastnictví. Software bude dodán jedním z následujících způsobů: instalován nebo jinak umístěn na zařízení prodávaném nebo certifikovaném společností, stáhnutím ze stránek společnosti nebo společností dodán na CD, DVD nebo jiném fyzickém médiu. V každém případě je software poskytován formou licence, nikoli prodáván, a podléhá podmínkám a omezením této smlouvy. V případě, že společnost software koncovému uživateli dodává na disku CD, DVD, nebo jiném fyzickém médiu, majitel licence (nebo v případě potřeby koncový uživatel) se stává vlastníkem média, na kterém je software umístěn, společnost nebo udělitel její licence si však ponechává vlastnické právo na samotný software. Za žádných okolností nebude na majitele licence nebo jakéhokoli konečného uživatele převeden vlastnický nárok a práva na software ani žádná související práva k duševnímu vlastnictví. 2.2 Ke každé licenci softwaru zakoupené samostatně nebo získané v rámci související koupě získáváte na základě této smlouvy a na dobu její smlouvy (pouze na smluvním území) nepřevoditelné, dále neposkytnutelné a nevýhradní právo a licenci používat software společně s veškerými souvisejícími materiály a dokumenty, které vám budou v rámci softwaru dodány společností Promethean nebo jejím jménem. Pro přehlednost pojem software zahrnuje i všechny tyto související materiály a dokumenty. Podmínky této smlouvy platí rovněž pro veškeré aktualizace a upgrady softwaru poskytované

3 společností (a to i pokud jsou poskytovány na základě smlouvy o údržbě), které nahrazují nebo doplňují původní software. To neplatí, pokud je upgrade doprovázen samostatnou smlouvou EULA; v takovém případě platí podmínky nové smlouvy. 3. Práva k duševnímu vlastnictví. Vlastnické právo k softwaru a veškerým patentům, autorským právům, obchodním tajemstvím, z nichž vycházejí, a případná další práva k duševnímu vlastnictví související s softwarem nebo některou z jeho částí nejsou převáděna na vás, nýbrž zůstávají společnosti Promethean či třetím poskytovatelům licence. Tento software představuje důvěrné informace, jejichž vlastníkem je společnost Promethean nebo případný třetí poskytovatel licence. Zavazujete se proto, že s ním budete rovněž nakládat jako s důvěrnými informacemi a že software ani jeho části (např. databázové struktury nebo formáty zpráv) a kopie nebudete zveřejňovat, poskytovat či jiným způsobem dávat k dispozici třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Nebudete odstraňovat, zakrývat ani měnit žádná upozornění na patenty, autorská práva, ochranné známky nebo jiná upozornění na vlastnická práva k softwaru. Software budete mít zabezpečen a chránit jej, aby k němu neměly přístup neoprávněné osoby a nemohly ho kopírovat a používat. Zjistíte-li, že software neoprávněně vlastní nebo využívá fyzická či právnická osoba, která k tomu nemá licenci, jste povinni to neprodleně oznámit společnosti Promethean. 4. Povolené používání a omezení. Ať už jste software zakoupili (nebo získali v rámci související koupě) od společnosti Promethean nebo jejího partnera, bude jej používat v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v počtu a typu licencí uvedených v dokumentaci zakázky a dohodnutých se společností nebo jejím partnerem. V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy a podmínkami v dokumentaci zakázky budou rozhodující podmínky této smlouvy. 4.1 Licence pro jednoho uživatele: Licence udělená touto smlouvou vám umožňuje jednu instalaci softwaru, kterou smíte užívat v souladu s podmínkami této smlouvy na jediném počítači, a to na pracovišti majitele licence. Software nesmí být používán na jiném počítači ani na něj přenášen s výjimkou přenesení na náhradní počítač, pokud původní počítač není funkční. Povolena je také instalace softwaru na jednom dalším počítači mimo pracoviště majitele licence, pokud jej budete užívat pouze k přípravě. Zavazujete se, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Promethean nebudete poskytovat další licence na software, půjčovat jej, pronajímat, převádět ani jiným způsobem poskytovat třetím osobám. Ukončí-li koncový uživatel pracovní poměr s majitelem licence, musí být software z jeho osobního počítače odstraněn a veškeré jeho kopie je nutno zničit nebo vrátit tomuto majiteli. Zavazujete se, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Promethean nebudete poskytovat další licence na software, půjčovat jej, pronajímat, převádět ani jiným způsobem poskytovat třetím osobám. 4.2 Licence pro více uživatelů: Licence na software udělená podle této smlouvy umožňuje s výhradou omezení souběžného použití stanovených dále v bodu 4.3 instalaci softwaru až na 5 počítačů, které mohou být umístěny na pracovišti majitele licence stránky nebo pouze pro účely přípravných prací ve prospěch majitele i mimo toto pracoviště. Software nesmí být používán na jiném počítači ani na něj přenášen s výjimkou přenesení na náhradní počítač, pokud jeden z původních 5 počítačů není funkční. Například pokud bylo na pracoviště majitele licence zakoupeno 10

4 víceuživatelských licencí, lze jej stáhnout na až 5 počítačů na licenci, tedy celkem na 50 počítačů, a to s výhradou omezení souběžného použití podle bodu 4.3 dále. Těchto 50 počítačů může být umístěno na pracovišti majitele licence. Některé z nich mohou být umístěny i mimo něj, pouze však pro účely přípravných prací ve prospěch majitele. Ukončí-li koncový uživatel pracovní poměr s majitelem licence, musí být software z jeho počítače umístěného mimo pracoviště odstraněn a veškeré jeho kopie je nutno zničit nebo vrátit tomuto majiteli. Zavazujete se, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Promethean nebudete poskytovat další licence na software, půjčovat jej, pronajímat, převádět ani jiným způsobem poskytovat třetím osobám. 4.3 Zákaz souběžného použití: Jedna víceuživatelská licence udělená podle této smlouvy umožňuje stažení softwaru do 5 počítačů, neumožňuje však jeho spuštění na více než jednom interaktivním promítacím systému v daný okamžik. Například při nákupu 10 takových licencí lze software stáhnout na nejvýše 50 počítačů, nelze jej však současně spouštět na více než 10 interaktivních promítacích systémech. 4.4 Související koupě: Související koupí, jak je tento termín v této smlouvě použit, se rozumí jakákoli koupě zařízení společností prodávaného nebo certifikovaného, k němuž se zdarma dodává licence na software. Typ softwarové licence (pro jednoho nebo více uživatelů) dodané v rámci související koupě zařízení společností prodávaného nebo certifikovaného je uveden v dokumentaci zakázky dle dohody se společností nebo jejím partnerem. S výjimkou případů uvedených v této části 4.4 lze software získaný v rámci související koupě používat pouze na prodávaných nebo certifikovaných zařízeních, s nimiž byl zakoupen. Software není dovoleno provozovat na interaktivních promítacích systémech jiných výrobců. V případě související koupě softwaru ActivEngage a souprav ActivExpression a ACTIVote, na něž se vztahují výjimky ze záruky uvedené v bodu 9, však lze software používat na libovolném promítacím systému (vyráběném či certifikovaném společností nebo i jiném), pokud je používán v kombinaci se softwarem Promethean ActivEngage resp. soupravou ActivExpression nebo ACTIVote. 4.5 Používání softwaru se zařízeními jiných výrobců: S výjimkou omezení uvedených v bodu 4.4 (Související koupě) lze software používat na jakémkoli neinteraktivním nebo interaktivním promítacím systému jiného výrobce i bez připojení zařízení společností prodávaných nebo certifikovaných. Protože však byl software speciálně navržen k optimální funkci s prodávanými a certifikovanými zařízeními, při použití s jiným systémy neplatí žádná záruka, garance ani ujištění. UPOZORŇUJEME TAKÉ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE SOFTWARE POUŽÍVAT SE ZAŘÍZENÍM A SOFTWAREM JINÝM NEŽ ZAŘÍZENÍM SPOLEČNOSTÍ PRODÁVANÝM NEBO CERTIFIKOVANÝM, NEPLATÍ ZÁRUKA UVEDENÁ V BODU Zákaz přenesení licence a jejího poskytnutí třetí osobě: Jakmile byl software stažen na 5 počítačů na jednu licenci, nelze už jej přenést na jiný počítač, lze však nahradit některý z dříve využitých počítačů. Ukončí-li koncový uživatel pracovní poměr s majitelem licence, musí být software z jeho počítače umístěného mimo pracoviště majitele odstraněn a veškeré jeho kopie je nutno zničit nebo vrátit tomuto majiteli. 4.7 Omezení při pořizování záložních kopií: Kopírování softwaru přímé i prostřednictvím jiných osob je zakázáno s výjimkou pořízení přiměřeného počtu kopií výhradně pro účely zálohy nebo archivace. Do

5 těchto kopií musí být zkopírována také veškerá upozornění na autorská práva a vlastníky uvedená v originální verzi softwaru. 4.8 Dekompilace: Zavazujete se, že nebudete software upravovat, dekompilovat, rozkládat ani zpětně konstruovat a vytvářet na jeho základě jakákoli odvozená díla. V případě, že je smluvním územím Velká Británie, můžete práva stanovená v 50 zákona Velké Británie o autorských právech, vzorech a patentech z roku 1988 uplatnit pouze v případě, že nejprve o potřebné informace požádáte společnost Promethean, ale není vám vyhověno. 4.9 Řádné využívání softwaru: Berete na vědomí, že správná funkce softwaru a splnění závazků společnosti uvedených v této licenci závisí na řádném užívání a údržbě softwaru koncovým uživatelem. Správné použití a údržba znamená, že koncový uživatel bude (i) instalovat všechny aktualizace a upgrady poskytnuté společností, (ii) používat software v souladu s dokumentací dodanou společností a podmínkami této smlouvy a (iii) dodržovat pokyny společnosti k instalaci nových aktualizací a k opravě a řešení chyb a oprav softwaru Relevantní zákony: Zavazujete se dodržovat všechny platné zákony upravující používání softwaru a všech jeho komponent. Všechny nároky a práva k duševnímu vlastnictví na texty a materiály, které mohou být poskytnuty při použití softwaru, jsou majetkem jejich příslušného vlastníka a mohou být chráněny příslušnými autorskými právy nebo jinými právy na duševní vlastnictví. 5. Vedení evidence. Budete vést přesnou a aktuální evidenci počtu a umístění všech instalací softwaru, mj. včetně instalací na počítačích mimo pracoviště majitele licence, jak je uvedeno v bodu Neveřejné a testovací kopie. Aniž by tím byla dotčena ostatní ustanovení této smlouvy, software označený jako neveřejný nebo testovací nebo poskytnutý v rámci reklamy a podpory prodeje, smíte užívat výhradně pro účely ukázek, testování a vyhodnocení a nesmíte jej prodávat ani převádět jiným osobám. 7. Souhlas s využíváním osobních údajů. Souhlasíte s tím, že společnost Promethean a její dceřiné a sesterské společnosti mohou shromažďovat a využívat technické a další související informace, např. technické informace o vašem počítači, systémovém softwaru a aplikacích a periferních zařízeních, které jsou shromažďovány pravidelně k usnadnění poskytování aktualizací softwaru, podpory produktu a případných dalších služeb souvisejících se softwarem a k ověřování, zda dodržujete podmínky této smlouvy. Společnost může tyto informace využívat ke zdokonalování svých produktů a dodávky dalších služeb a produktů, informace však nesmějí umožnit zjištění totožnosti vás nebo vašich koncových uživatelů. 8. Export a omezení práv pro státní instituce v USA. Zavazujete se, že nebudete software vyvážet, reexportovat ani dál přímo či nepřímo prodávat mimo smluvní území a podnikat jiné kroky s obdobným účinkem, aniž byste nejprve splnili všechny platné právní předpisy upravující vývoz. Jste povinni dodržovat případné místní předpisy, které omezují ovlivnit vaše práva software dovážet, vyvážet nebo používat. Pokud jste agenturou nebo koncovým uživatelem z některé ze státních institucí USA, tento software je považován za komerční položku dle definice v 48 CFR Section 2.101, a skládá se

6 z komerčního počítačového softwaru a počítačového softwaru, jak jsou tyto pojmy používány v 48 CFR Section nebo 48 C.F.R. Section V souladu s 48 C.F.R. Section nebo 48 C.F.R. Sekce až je na komerční počítačový software a dokumentaci k němu státním institucím USA licence poskytována (a) pouze jako na komerční položky a (b) pouze s právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům na základě podmínek této smlouvy. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena podle autorských zákonů Spojených států. 9. Omezená záruka a odmítnutí odpovědnosti. 9.1 Omezená záruka: Společnost Promethean se zaručuje, že bude software při použití se zařízeními jí prodávanými nebo certifikovanými fungovat zásadně v souladu se specifikacemi, které zveřejnila, po dobu 90 dnů počínaje datem, kdy si ho stáhnete ( záruční doba ). Po uplynutí záruční doby bude veškerá a podpora k softwaru poskytována podle vašich práv uvedených v platné smlouvě o údržbě. INFORMUJETE-LI SPOLEČNOST O PŘÍPADNÉM NEDODRŽENÍ SPECIFIKACÍ NEJPOZDĚJI PŘED UPLYNUTÍM VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUČNÍ DOBY, BUDE V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY POVINNA POUZE A S VYNALOŽENÍM JEN PŘIMĚŘENÉHO ÚSILÍ PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ) BUĎ (i) ZAJISTIT SPLNĚNÍ SPECIFIKACÍ, NEBO (ii) VÁM BEZPLATNĚ POSKYTNOUT OPRAVENOU VERZI SOFTWARU, COŽ BUDE ZÁROVEŇ I VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. 9.2 VÝJIMKY ZE ZÁRUKY: BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST PROMETHEAN NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ÚDAJNÉ VADY NEBO NEDODRŽENÍ SPECIFIKACÍ, BUDOU-LI ZPŮSOBENY TÍM, ŽE: (I) BUDETE SOFTWARE POUŽÍVAT V ROZPORU S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, (II) SOFTWARE BUDE UPRAVOVÁN TŘETÍMI OSOBAMI NEBO (III) NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM ČI ZNEUŽITÍM SOFTWARU NEBO NEDBALÝM JEDNÁNÍM VZNIKNE ŠKODA. SPOLEČNOST NEZARUČUJE, ŽE (A) SOFTWARE BUDE FUNGOVAT NEPŘETRŽITĚ NEBO BEZ CHYB, (B) V NĚM BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY CHYBY ANI ŽE (C) SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VAŠE KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NEBO FUNGOVAT S HARDWAREM, ZAŘÍZENÍM ČI SOFTWAREM, KTERÝ NEBYL SPOLEČNOSTÍ SPECIFIKOVÁN. SPOLEČNOST NAVÍC NEZARUČUJE FUNKCI NEBO PROVOZUSCHOPNOST SOFTWARU A JEHO KOMPONENT U INTERAKTIVNÍCH PROMÍTACÍCH SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIÍ NEBO SOFTWARU JINÝCH DODAVATELŮ, KTERÉ NEJSOU DEFINOVÁNY JAKO PRODÁVANÉ NEBO CERTIFIKOVANÉ SPOLEČNOSTÍ. 9.3 ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST PROMETHEAN, JINÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ANI DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY K SOFTWARU, NAPŘ. VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKY ZA USPOKOJIVOU KVALITU, PRODEJNOST ČI VHODNOST SOFTWARU K KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ PRÁV JINÝCH OSOB, JAKOŽ ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH MIMO ÚZEMÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NENÍ VYLOUČENÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK POVOLENO. JE PROTO MOŽNÉ, ŽE SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NA VÁS NEVZTAHUJÍ. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA. V RŮZNÝCH PRÁVNÍCH ŘÁDECH MŮŽETE MÍT I PŘÍPADNÁ DALŠÍ PRÁVA. 9.4 Tato smlouva nijak neomezuje práva, která jste k údržbě a podpoře softwaru případně získali v rámci samostatné smlouvy o údržbě.

7 10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEODPOVÍDÁ SPOLEČNOST PROMETHEAN, JEJÍ PARTNEŘI ANI JINÍ UDĚLOVATELÉ LICENCÍ ZA NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MJ. VČETNĚ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ÚNIKU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NÁHRADY ŠKOD ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ A NÁKUP NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB, ŠKOD VZNIKLÝCH NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT, ŠKOD Z NESPLNĚNÍ JAKÉKOLI POVINNOSTI, VČETNĚ POVINNOSTÍ PŘIJATÝCH V DOBRÉ VÍŘE NEBO K VYNALOŽENÍ PŘIMĚŘENÉ PÉČE, ŠKOD Z NEDBALOSTI NEBO JINÝCH FINANČNÍCH ZTRÁT) VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO POUŽÍVÁNÍM RESP. PROVOZOVÁNÍM SOFTWARU, A TO I KDYŽ BYLY VÝŠE UVEDENÉ SUBJEKTY UPOZORNĚNY NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. POVINNOST SPOLEČNOSTI, JEJÍCH PARTNERŮ A JINÝCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ NAHRADIT PŘÍMÉ ŠKODY JE OMEZENA NA POPLATKY, KTERÉ JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA DOTČENÝ SOFTWARE. V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM BYL SOFTWARE POSKYTNUT BEZPLATNĚ, JE TATO POVINNOST SPOLEČNOSTI, JEJÍCH PARTNERŮ A JINÝCH POSKYTOVATELŮ A DODAVATELŮ OMEZENA NA: (i) částku 10,00 GBP (deset britských liber) v případě, že je software poskytován ve Velké Británii, (ii) částku 10,00 USD dolarů (deset amerických dolarů) v případě, že je software poskytován v Kanadě, Spojených státech nebo územích v držení USA, nebo (iii) ekvivalent 10,00 USD (deset amerických dolarů) pokud je software poskytován v kterékoli jiné v jiné zemi. 11. Doba platnosti a ukončení Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem, kdy s ní vyjádříte souhlas podle podmínek uvedených v smlouvě, a spolu s příslušnou licencí pozbývá platnosti: (i) jakmile trvale přestanete software používat, nebo (ii) při porušení podmínek této smlouvy majitelem licence nebo koncovým uživatelem, které není napraveno (pokud je náprava možná) do 30 dnů od obdržení písemného oznámení společnosti (v takovém případě udělení licence podle této smlouvy automaticky pozbude platnosti) V takovém případě se zavazujete do 7 dnů od ukončení platnosti přestat software používat, zničit všechny jeho vlastněné nebo kontrolované kopie a na požádání poskytnout čestné prohlášení o tom, že koncový uživatel těmto požadavkům dostál. 12. Software třetích stran a software s otevřeným zdrojovým kódem Software byl vytvořen s využitím zdrojového kódu získaného z různých otevřených projektů a určitých softwarových produktů vlastněných jinými subjekty. Software s otevřeným zdrojovým kódem je možné využívat v souladu s podmínkami všeobecné veřejné licence GNU Lesser General Public Licence, kterou najdete na adrese Na vytváření jednotlivých částí softwaru se podílely níže uvedené osoby. V případě společnosti Adobe je software poskytován v souladu s platnými licenčními podmínkami vztahujícími se na daný softwarový produkt. Společnost nenese odpovědnost za vaše využívání otevřeného softwaru. Se žádostí o zdrojový kód knihovny se obracejte písemně na: Product Management Promethean Limited

8 Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Velká Británie Společnost Promethean Limited vyvinula maximální úsilí ke zjištění a uvedení všech osob, které se na přípravě tohoto softwaru podílely. Části aplikace: Trolltech Inc. Knihovna xlslib na základě licence LGPL Beman Dawes, Daniel Frey a David Abrahams (software a knihovny Boost) Gilles Vollant software Vision Objects S.A Všechna práva vyhrazena Portions of ActivInspire Copyright Design Science, Inc., Všechna práva vyhrazena. Neoprávněná reprodukce je zakázána. Tento produkt obsahuje software Adobe(R) Shockwave(R) Player a Adobe(R) Flash(R) Player společnosti Adobe Systems Inc. (C) Adobe Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Adobe, Shockwave, Player, Adobe a Flash jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems, Inc Software může rovněž obsahovat software a materiál jiných dodavatelů, nebo k němu tento může být připojen (dále jen souhrnně materiály jiných dodavatelů ). Příslušný dodavatel může k využívání materiálů vyžadovat samostatnou smlouvu s koncovým uživatelem. Některé z materiálů jiných dodavatelů jsou poskytovány na základě samostatných licenčních smluv. Ty se mohou lišit od podmínek této smlouvy nebo ji mohou doplňovat. Pokud jsou takové smlouvy v rozporu s právy a povinnostmi, které máte na základě této smlouvy, mají podmínky licenčních smluv k materiálům třetích stran přednost. Souhlasem s touto smlouvou potvrzujete zároveň i souhlas s licenčními podmínkami k takovému freewaru. Společnost Promethean nepodporuje ani nepropaguje produkty a služby nabízené dodavateli těchto materiálů. Berete proto na vědomí, že je vaší povinností si přečíst podmínky využívání materiálů, přijmout je a dodržovat. 13. Postoupení Zavazujete se, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Promethean nebudete tuto smlouvu ani vaše právo používat software postupovat třetím osobám či jej na něj převádět. Jakýkoli takový pokus bude neplatný a neúčinný od samého počátku Společnost Promethean je oprávněna postoupit tuto smlouvu kdykoli v době její platnosti kterékoli ze svých dceřiných nebo sesterských společností S přihlédnutím k předchozímu ustanovení je tato smlouva závazné pro smluvní strany a jejich případné právní nástupce a schválené postupníky a plyne v jejich prospěch.

9 14. Úplnost ujednání. Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami o používání softwaru poskytovaného na základě licence podle této smlouvy a nahrazuje případná předchozí nebo souběžná ujednání o jejím předmětu. Případné změny této smlouvy a dodatky k ní budou závazné pouze v případě, že budou se společností výslovně a písemně dohodnuty. Smluvní strany tímto potvrzují, že požádaly, aby tato smlouva a veškeré související dokumenty byly sepsány v anglickém jazyce. 15. Přetrvání platnosti. Každé ustanovení této smlouvy, u kterého je výslovně uvedeno nebo implicitně předpokládáno přetrvání účinnosti i po ukončení této smlouvy, mj. včetně záruk a omezení odpovědnosti, zůstává v plné platnosti a účinnosti i po ukončení platnosti smlouvy. 16. Rozhodné právo Jsou-li smluvním územím Spojené státy americké, jimi spravované či závislé území nebo Kanada, řídí se tato smlouva, případné spory, které z ní nebo v souvislosti s ní vzniknou (v důsledku porušení smlouvy, protiprávního jednání či jinak), jakož i platnost, plnění a výklad smlouvy ve všech ohledech zákony státu Georgia (s vyloučením jejich kolizních ustanovení) Je-li smluvním územím jakákoli jiná země, řídí se tato smlouva anglickým právem a soudní příslušnost pro veškeré spory mají příslušné anglické soudy Na tuto smlouvu se výslovně nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 17. Oddělitelnost ustanovení. Bude-li u některého z ustanovení této smlouvy zjištěna kolize s platnými předpisy, bude z smlouvy vyňato nebo bude upraveno v nezbytném rozsahu tak, aby byl zachován stejný ekonomický účinek smlouvy a aby byla smlouva v daném právním řádu vymahatelná. Zbývající ustanovení smlouvy pak zůstanou v platnosti a účinná bez omezení. 18. Nadpisy. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy jsou použity pouze pro lepší přehlednost a nijak nevymezují, neomezují, nevykládají ani nepopisují účel či rozsah daného článku a nemají na tuto smlouvu žádný vliv. 19. Otázky. S případnými dotazy na podmínky této smlouvy či vašich práv v jejím rámci kontaktujte partnera společnosti, od nějž jste software nebo související produkt zakoupili. 20. Váš názor. Jakékoli návrhy, připomínky nebo názory (včetně provedených nebo navrhovaných úprav kterékoli komponenty softwaru nebo jiného produktu společnosti), které majitel licence nebo koncový uživatel společnosti poskytne, budou společností považovány za nikoli důvěrné povahy, a tato je smí volně používat k jakýmkoli účelům, bez jakékoliv kompenzace, vyrozumění či jiného závazku jakéhokoli druhu vůči poskytovateli. 21. Oznámení. Majitel licence nebo koncový uživatel může společnosti zasílat oznámení na adresu uvedenou v bodu 12, nebo na poslední adresu, kterou společnost uživateli poskytla. Oznámení musí být označeno slovy: Attention: Legal Department. Oznámení pro koncového uživatele, mj. včetně oznámení upgradu nebo aktualizace softwaru nebo této smlouvy může společnost poskytnout buď (a)

10 zasláním u nebo dopisu na pracoviště majitele licence podle stávajících kontaktních údajů nebo na adresu majitelem později oznámenou, případně (b) zveřejněním oznámení na webových stránkách nebo Promethean Související značky Promethean a Promethean jsou ochrannými známkami společnosti Promethean Limited.

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky 1. Účel programu. Firma COREL vytvořila svůj Program licencí pro vzdělávání (dále jen Program ) proto, aby poskytla určitým významným koncovým uživatelům výhodný a pružný způsob získání licence pro softwarové

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

Licenční smlouva na používání digitálního písma

Licenční smlouva na používání digitálního písma Licenční smlouva na používání digitálního písma PREAMBULE: Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a společností Linotype GmbH v

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage. Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage. Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage Část 1 Obecná ustanovení Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení Podmínky této Přílohy pro Služby poskytované pro Zařízení ("Příloha") doplňují podmínky Mezinárodní

Více

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů.

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. info: holysz@enbra.cz www.enbra.cz ver. 24.1. 2013 Obsah Licenční ujednání... 3 Instalace a prvotní konfigurace

Více

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o.

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Platné od 1.6.2009 Tento dokument doplňuje popis Všeobecné podmínky prodeje pokladen a ostatního HW firmy AMAX COM s.r.o. Tyto všeobecné záruční podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU ( LICENČNÍ SMLOUVA ) SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO LICENČNÍ SMLOUVA PŘEDSTAVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení

Licenční smlouva. I. Úvodní ustanovení Licenční smlouva I. Úvodní ustanovení Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností Ing. Radomír Vaníček, IČ: 74841157, se sídlem

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

3. Licence. 6. Údržba

3. Licence. 6. Údržba Corel Transactional Licensing Program (CTL) EMEA 1. Definice. Výrazy psané s velkým začátečním písmenem, používané v tomto dokumentu, jsou definovány v Příloze A, která je součástí dokumentu. bude vypočítána

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 1. OBJEDNÁVKY: 4. DODÁVKY A VLASTNICKÉ NÁROKY: 2. CENY:

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 1. OBJEDNÁVKY: 4. DODÁVKY A VLASTNICKÉ NÁROKY: 2. CENY: SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE Těmto smluvním podmínkám (dále jen smlouva ) podléhá prodej produktů a služeb (dále jen produkty ) ze strany společnosti Avnet, Inc. a jejích oddělení, poboček nebo spolupracujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky služby Smartform

Obchodní podmínky služby Smartform Obchodní podmínky služby Smartform Poslední aktualizace: 6. května 2015 Děkujeme za Váš zájem o službu Smartform, která umožňuje komfortní a spolehlivé vyplňování poštovních adres ve webových i desktopových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. Licenční podmínky ESET Smart Security DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním nebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ

Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ Webové stránky portálu KADUCEUS.CZ jsou složeny z různých stránek spravovanými portálem KADUCEUS.CZ. Webové stránky portálu KADUCEUS.CZ jsou Vám nabídnuty

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

Licenční dohoda s koncovým uživatelem Licenční dohoda s koncovým uživatelem Software, který je součástí produktu Garmin (dále jen Software ), je majetkem společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček (dále jen společnost Garmin ). Mapová data

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom, Kariéra v MediaCom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU (Externí) Úvod Web Kariéra v MediaCom ( Web Kariéra v MediaCom ) je provozován společností Last Exit London Limited jménem společnosti MEDIACOM HOLDINGS LIMITED

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více