LICENCE PRO KONCOVÉHO U IVATELE SOFTWARU PC-DMIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENCE PRO KONCOVÉHO U IVATELE SOFTWARU PC-DMIS"

Transkript

1 LICENCE PRO KONCOVÉHO U IVATELE SOFTWARU PC-DMIS PŘED INSTALACÍ A/NEBO POU ITÍM TOHOTO SOFTWARU FIRMY WILCOX ASSOCIATES, INC. SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY. SOFTWAROVÁ LICENCE JE PRÁVNÍ SMLOUVA S DŮLE ITÝMI PRÁVNÍMI DŮSLEDKY MEZI VÁMI, DR ITELEM LICENCE (BUĎ JEDNOTLIVEC NEBO SUBJEKT), A UDĚLOVATELEM LICENCE, SPOLEČNOSTI WILCOX ASSOCIATES, INC., TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, KTERÝ DOPROVÁZÍ. TATO SMLOUVA JE PŘEDLO ENA K PŘEČTENÍ A SCHVÁLENÍ JAKO POVINNÝ KROK INSTALACE SOFTWARU. INSTALOVÁNÍM SOFTWARU NA VÁ POČÍTAČ VYJADŘUJETE VÁ SOUHLAS SE SMLOUVOU A V NÍ OBSA ENÝMI PODMÍNKAMI. POKUD S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE NEBO JIM NEROZUMÍTE, VRA«TE TENTO VÝROBEK PŘED JEHO INSTALACÍ SPOLEČNOSTI WILCOX ASSOCIATES, INC. TATO LICENČNÍ SMLOUVA JE ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ UJEDNÁNÍ MEZI U IVATELEM A UDĚLOVATELEM LICENCE TÝKAJÍCÍ SE POU ITÍ TOHOTO SOFTWARE. TATO SMLOUVA NAHRAZUJE ÚSTNÍ POROZUMĚNÍ MEZI STRANAMI A MŮ E BÝT UPRAVOVÁNA POUZE PÍSEMNOU DOHODOU. DEFINICE Pojem Software znamená software PC-DMIS doprovázející tuto licenci, včetně veąkerých souborů dodaných na médiích výrobku a veąkerých kopií, upravených či z nich odvozených, a jakýchkoli daląích součástí. Pojem licencovaná kopie nebo ldblquote licencovaná kopie znamená počet kopií, za které dostal udělovatel licence zaplaceno poplatek za licenci. LICENCE Tato licence platí pro vąechna vydání, revize či vylepąení Softwaru. Drľitel licence můľe provozovat kaľdou licencovanou kopii Softwaru na jednom osobním počítači, a můľe zkopírovat Software na jeden dodatečný osobní počítač, výhradně pro potřeby zálohování. Drľitel licence můľe pouľívat Software v síti, pokud má uľivatel licencovanou kopii Softwaru pro kaľdý počítač, který můľe mít k Softwaru přes danou sí» přístup. Drľitel licence uznává a souhlasí s tím, ľe veąkeré nároky a vlastnická práva k Softwaru jsou a zůstávají ve vlastnictví udělovatele licence. Na drľitele licence či ľádného z uľivatelů se za ľádných okolností nepřevádí ľádné nároky či vlastnická práva k Softwaru. U IVATEL NENÍ OPRÁVNĚN POŘIZOVAT SI ZÁLO NÍ KOPIE NEBO DEKOMPILOVAT ČI JINAK PROVÁDĚT ZPĚTNÉ IN ENÝRSTVÍ NEBO KOPIE ČI ADAPTACE, ČI JINAK UPRAVOVAT SOFTWARE, NEBO VYTVÁŘET DERIVATIVY PRÁCE NA TĚCHTO ZALO ENÉ, UKLÁDAT DO ROZSAHU POVOLENÉM V TÉTO LICENCI NEBO PO ADOVANÉM K POVOLENÍ POVINNÝMI, NEODMÍTNUTELNÝMI USTANOVENÍMI APLIKOVATELNÉHO PRÁVA.

2 PŘEVOD Tento Software můľe být převeden na jinou stranu jako součást prodeje přístroje, který zahrnuje licenci k Softwaru, pokud (i) si převádějící uľivatel neponechá ľádnou kopii; (ii) jako podmínku předcházející účinnost takového převodu, přijímající strana výslovně akceptuje podmínky této licence v písemné formě, a to ve formě písemného oznámení zaslaného společnosti Wilcox Associates, Inc.; a (iii) převáděná licence musí být v době převodu aktuální s ohledem na údrľbu Softwaru. LHŮTA Tato licence je účinná dokud není ukončena a ukončuje se automaticky dle popisu uvedeného v této smlouvě. Tato licence můľe být kdykoli ukončena drľitelem licence, a to zničením veąkerých kopií - celých, částí či sloučených - Softwaru. Tato licence je rovněľ ukončena, pokud drľitel licence poruąí jakoukoli část tohoto ujednání. Drľitel licence souhlasí s tím, ľe jakmile dojde k ukončení licence, zničí veąkeré kopie - celé, jejich části či sloučené - Softwaru. POKUD U IVATEL PŘEVEDE VLASTNICTVÍ SOFTWARU NEBO JAKÉKOLI KOPIE TOHOTO SOFTWARU NA JINOU STRANU, MIMO PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TÉTO LICENCI, TATO LICENCE JE AUTOMATICKY UKONČENA. OMEZENÁ ZÁRUKA, UPOZORNĚNÍ, VÝHRADNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Obecně. S odkazem na omezení a vzdání se omezených opravných prostředků ustanovených níľe, udělovatel licence zaručuje původnímu drľiteli licence, ľe (a) média na kterých je Software nahrán jsou při doručení uľivateli prostá vad materiálu a zpracování a (b), Software původně doručený při zakoupení licence a aktualizace doručené v rámci údrľby software po dobu jednoho roku, při správné instalaci v operačním prostředí, splňující specifikace udělovatele licence, bude pracovat v dostatečném souladu se specifikacemi materiálu obsaľenými v doprovodné uľivatelské dokumentaci ( Dokumentace ) po období jednoho roku od data doručení původní licencované kopie původnímu drľiteli licence. Jakýkoli nárok dle klauzule (a) výąe musí být proveden písemně do 90 dní od data původního doručení, a jakýkoli nárok dle klauzule (b) musí být proveden do jednoho roku od data doručení původní kopie Softwaru, a doloľen patřičným dokladem o zakoupení. POKUD JE DOPROVODNÝ SOFTWARE AKTUALIZACE DORUČENÁ VÍCE NE JEDEN ROK PO DATU DORUČENÍ PŮVODNÍCH LICENCOVANÝCH KOPIÍ, A«JI DORUČENÁ V RÁMCI SLU BY ÚDR BY SOFTWARU UDĚLOVATELE LICENCE NEBO JINAK, TATO ZÁRUKA SE NA NĚJ NEVZTAHUJE A AKTUALIZOVANÝ SOFTWARE JE DORUČEN TAK JAK JE Záruční podmínky. Výąe uvedená záruka bude neplatná, pokud drľitel licence modifikuje Software, pouľije jej v operačním prostředí, které nesplňuje specifikace udělovatele licence, nebo jej pouľije způsobem v rozporu s Dokumentací nebo touto smlouvou. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodou, nesprávným zacházením nebo zneuľitím po doručení.

3 Zřeknutí se nároků a varování. TENTO SOFTWARE A DOKUMENTACE JSOU LICENCOVANÉ TAK JAK JSOU BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, S VYJÍMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY VYTI TĚNÉ VÝ E. S vyjímkou uvedenou ve výąe uvedené záruce, udělovatel licence negarantuje, nezaručuje ani neprovádí reprezentace týkající se pouľití, uľitečnosti, výsledků pouľití Softwaru či dokumentace nebo týkající se správnosti, přesnosti či spolehlivosti softwaru. Software je komplexní produkt, u kterého není zaručeno, ľe je bez vad v programování nebo chyb ve výkonu (a» jiľ izolovaných nebo systematických) nebo ľe bude fungovat bez přeruąení, nebo ľe je kompatibilní ve vąech ohledech s daląími softwary a hardwarovými výrobky, které s ním mohou komunikovat. Je na odpovědnosti drľitele licence, aby vybral software, který splňuje jeho výpočetní potřeby a drľitel licence nese kompletní riziko co se týče výkonu a výsledků softwaru a jeho vhodnosti pro zamýąlený účel a drľitel licence je upozorněn, aby s ohledem na měřící funkce nespoléhal pouze na Software, který je poskytuje bez ověření či bez kontroly jinými prostředky. WILCOX ASSOCIATES, INC. VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKOUKOLI IMPLIKOVANOU ZÁRUKU ZPŮSOBILOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL, OBCHODOVATELNOSTI, PRÁVA NEBO NEPORU ENÍ DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM. SOUHLASÍTE S TÍM, E ÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ PROHLÁ ENÍ, RADY NEBO REKLAMA UDĚLOVATELE LICENCE, JEHO DISTRIBUTORA, NEBO JEJICH AGENTŮ, ZAMĚSTNANCŮ NEBO DEALERŮ, NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU NEBO ZMĚNU PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA A OMEZENÉ ZÁRUKY, A JSTE TÍMTO UPOZORNĚNI, E ÁDNÁ Z TĚCHTO STRAN NEMÁ OPRÁVNĚNÍ UČINIT JAKOUKOLI TAKOVOU ZMĚNU NEBO POSKYTNOUT DODATEČNÉ ZÁRUKY. Omezené a výhradní opravné prostředky. Váą výhradní opravný prostředek, a veąkerá odpovědnost a závazky udělovatele licence s ohledem na jakýkoli nárok dle omezené záruky uvedené výąe, bude, dle volby udělovatele licence, buď (a) nahrazení média softwaru, které nesplňuje záruku médiem nebo softwarem, který záruku splňuje; nebo (b) poskytnutí pokynů pro vyřeąení nebo opravené dokumentace tam, kde je to vhodné (je specificky dohodnuto, ľe udělovatel licence můľe opravit jakékoli nesrovnalosti v online dokumentaci a ve funkci nápovědy poskytnutím vytiątěné dokumentace); nebo ukončení této smlouvy o licenci a vrácení celého poplatku za licenci na základě postoupení softwaru a dokumentace a veąkerých jejich kopií. Veąkerá nahrazení a aktualizace provedené během původní záruční lhůty budou mít záruku pouze po zbytek původní záruční lhůty. Pokud udělovatel licence provede jeden ze tří opravných prostředků uvedených výąe, nebude to bráno jako ľe tento omezený opravný prostředek selhal ve svém základním účelu. Omezení ąkod. WILCOX ASSOCIATES, INC. NEBO JEHO AUTORIZOVANÍ PARTNEŘI NEBO PRODEJCI NEBUDOU V ÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA NÁSLEDNÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ KODY, NEPŘÍMÉ ZTRÁTY, ZVLÁ TNÍ ZTRÁTY, ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLE ITOSTÍ, PŘERU ENÍ OBCHODU, NESCHOPNOST REALIZOVAT OČEKÁVANÉ ÚSPORY, ZTRÁTU SMLUV, ZTRÁTU POU ITÍ, OČEKÁVANÉ ÚSPORY NEBO ZTRÁTU DAT PLYNOUCÍ Z POU ITÍ TOHOTO SOFTWARU. U IVATEL LICENCE BERE NA VĚDOMÍ, E U IVATEL LICENCE JE SÁM A S KONEČNOU PLATNOSTÍ ODPOVĚDNÝ ZA KONTROLU KVALITY SVÝCH VÝROBKŮ, A E UDĚLOVATEL LICENCE NENESE ÁDNOU ZODPOVĚDNOST VŮDČI DR ITELI LICENCE NEBO TŘETÍ STRANĚ S OHLEDEM NA

4 KVALITU NEBO KONFORMITU VÝROBKŮ VYROBENÝCH A POU ITÝCH NEBO PRODÁVANÝCH DR ITELEM LICENCE. ÚDR BA SOFTWARU Wilcox Associates, Inc. prostřednictvím svých autorizovaných partnerů souhlasí s poskytnutím zdarma jednoroční Dohody o údrľbě softwaru (SMA), která zahrnuje technickou podporu po telefonu a veąkeré aktualizace softwaru dané k dispozici společností Wilcox Associates, Inc. jako součást výrobku v obecné komerční distribuci, počínaje dnem doručení softwaru drľiteli licence. Prodlouľení Dohody o údrľbě software lze zakoupit před ukončením kaľdého období podpory. Kaľdé prodlouľení SMA pokrývá 12 měsíční období se začátkem na konci poslední lhůty SMA. Wilcox Associates, Inc. si vyhrazuje právu upravit podmínky SMA předtím, neľ prodlouľení SMA vstoupí v platnost. Kodex podpory Wilcox Associates, Inc.'s vyľaduje nepřeruąené pokrytí; zakoupení SMA po přeruąeném období SMA můľe vést k poplatkům za nepokryté období. DODATEČNÉ PODMÍNKY PRO PC-DMIS PŮANNER A PARASOLID Následující podmínky této sekce platí pro PC-DMIS Planner nebo daląí PC-DMIS produkty obsahující vloľený kód z Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. (Siemens PLM). Tato licence uděluje drľiteli licence oprávnění k zpracování pouze dat souvisejících s vlastní obchodní činností drľitele licence, včetně poskytování profesionálních sluľeb zákaznímům drľitele licence, ale pouze při pouľívání PC-DMIS Planner. Bezohledu na cokoliv v licenci uvádějící jinak, drľitel licence nesmí převést nebo poskytnout podlicenci PC-DMIS Planner jakékoli třetí straně, mimo případného prodeje celé podnikatelské jednotky, která PC-DMIS Planner pouľívá. Drľitel licence uznává vlastnická práva a obchodní tajemství Siemens PLM týkající se těch částí PC-DMIS Planner, které mají v sobě vloľen produkt Siemens PLM. OZNÁMENÍ Veąkerá oznámení pro Wilcox Associates, Inc. týkající se této smlouvy musí být zaslána na adresu: Wilcox Associates, Inc. 250 Circuit Drive North Kingston, RI USA (Tato ová adresa je chráněna proti nevyľádané poątě. Pro její prohlíľení je zapotřebí aktivovat JavaScript.)

5 nebo jakoukoli jinou adresu určenou v písemném oznámení, včetně oznámení na internetové stránce Wilcox associates, Inc., OCHRANA VLASTNICKÝCH PRÁV Nesmíte odstranit či zatajit jakákoli autorská práva, obchodní značky či jiná označení vlastnických práv zahrnutá v Softwaru nebo Dokumentaci. Souhlasíte, ľe vynaloľíte rozumnou snahu k ochraně Softwaru a Dokumentace před neautorizovaným kopírováním, distribucí, prozrazením, pouľitím nebo zveřejněním. Souhlasíte s pouľíváním technických zabezpečovacích zařízení či postupů zabraňujících neoprávněnému provozu či duplikaci Software a souhlasíte nep okouąet se o obcházení, vyuľití nástrojů zpětného inľenýrství, či duplikaci takových zařízení. EXPORTY Drľitel licence nesmí prodat, exportovat, re-exportovat či přeloľit -nebo pouľít či povolit pouľití -jakýkoli software v rozporu s jakýmkoli zákonem, pravidlem, směrnicí, příkazem či úmluvou platnou v USA či mezinárodně týkajícím se prodeje, exportu, re-exportu nebo překladu software, včetně, a to bez omezení, jakéhokoli takového zákonu, pravidla, směrnice, příkzu či úmluvy týkajícím se nezákonného obchodování se zbraněmi, terorismu, anti-terorismu, bojkotů, antibojkotů a daląích obdobných produktů. Drľitel licence bere na vědomí a potvrzuje, ľe jakýkoli prodej, export, re-export, překlad nebo pouľití jakékokoli z produktů v rozporu s jakýmkoli zákonem, pravidlem, směrnicí, příkazem nebo úmluvou je v rozporu se zákony Spojených Států Amerických, a je zakázáno. Drľitel licence ľádný takový přečin nedovolí. PRÁVA VLÁDY USA Software je obchodní zboľí, které bylo vyvinuto výhradně na soukromé náklady. Pokud je software pořízeno přímo či nepřímo ve prospěch jednotky či agentury Spojených Států Amerických za podmínek (i) smlouvy s Ministerstvem obrany Spojených států amerických ( DOD ) pak podle dodatku DOD FAR Dodatku (a) a/nebo FAR , FAR , vláda Spojených států bude mít pouze práva stanovená v klauzuli FAR (b)(2)(i), nazvané Nabytí stávajícího programového vybavení a veąkerá omezení v dodatku FAR agentury a jakéhokoli následného opatření a omezení nastavena v této dohodě. ROZHODNÉ PRÁVO Tato licence se řídí dle a byla vytvořena v souladu se zákony státu Rhode Island a soudy státu Rhode Island mají soudní přísluąnost pro rozhodnutí jakéhokoli sporu vzniklého v souvislosti s touto licencí. Jakékoli soudní řízení, pře či ľaloba vyplývající z nebo ve spojení s touto licencí musí být tedy přednesena soudu státu Rhode Island.

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jeho držitelem. Zacházejte s ní prosím jako s cenným majetkem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton Studio DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS PŘIPOJENÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM DNN9230DAB NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS IM365_Nav_E_Cs_00 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 4 Začínáme 10 Používání navigačního systému 10 Pomoc, když ji

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD DNN9230DAB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533715

Vaše uživatelský manuál KENWOOD DNN9230DAB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více