epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy"

Transkript

1 zpravodaj jaro 2012 Obsah: 2 Tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy 4 Weber.therm keramik/weber.therm keramik mineral 5 Weber.pas extraclean 6 I problematické povrchy je třeba nivelovat 7 Pastovitá omítka weber.pas topdry 9 Publikace weber.rádce Naše křížovka

2 T Vnější epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy kontaktní zateplovací systém byl původně vyvinut k dodatečnému zateplení obvodových plášťů. Dnes se běžně navrhuje a používá i v konstrukcích obvodových plášťů novostaveb. Ucelená sestava složek kontaktního zateplovacího systému se skládá z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotevních prvků, základní vrstvy, kterou tvoří stěrková hmota vyztužená skleněnou síťovinou a povrchové úpravy včetně podkladního nátěru. K jeho nejčastěji diskutovaným částem patří povrchová úprava, tedy omítka, a druh či kvalita tepelného izolantu. Možnosti různého ztvárnění omítek Omítka tvoří se základní vrstvou takzvané vnější souvrství, které kontaktní zateplovací systém chrání před působením povětrnosti a zajišťuje jeho mechanickou odolnost a požadovanou životnost. Její další funkcí je funkce estetická - může mít různé barvy, struktury a členění. Tyto vlastnosti určuje především architektonický projekt. Weber architektům nabízí širokou škálu řešení. Dále architekti často navrhují zateplovací systém s možností použití silnovrstvrstvé minerální škrábané omítky, která je velmi blízká v Čechách tradičně používané omítce břizolit. V neposlední řadě společnost Weber nabízí zateplovací systém weber.therm keramik s povrchovou úpravou tvořenou keramickým nebo cihelným páskem, který přináší další možnosti estetického ztvárnění zateplených fasád. Podmínky pro návrh izolantu Na druhé straně izolant zateplovacího systému a jeho tloušťka je věcí projektanta specialisty na tepelnou ochranu budov. Návrh izolantu vychází z několika podmínek, které musí každý projektant a architekt vzít v úvahu. První jsou požadavky na tepelnou ochranu budovy, kdy s novelizací normy ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky z listopadu 2011, došlo ke zpřísnění hodnot součinitele prostupu tepla Un pro vnější stěny. Těžká konstrukce má tedy hodnoty posunuty z původních 0,38 na 0,30 W/m 2 K. Doporučené hodnoty zůstaly stejné a přibyly doporučené hodnoty pro pasivní budovy Upas = 0,18 0,12 W/m 2 K pro stěny vnější těžké konstrukce. S tepelně technickým posouzením konstrukce souvisí také dimenzování izolantu z pohledu bilance vodních par a vyšetření polohy kondenzačních zón. Dalším neméně důležitým parametrem zateplovacích systémů je jejich požární bezpečnost především v souladu s ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení. Jiná omezení v použití určitých druhů izolantů mohou vycházet z požadované povrchové úpravy zateplovacího systému. Některé izolace nejsou vhodné pro těžké povrchové úpravy jako jsou obkladové pásky, břizolitové omítky apod. Fasádní polystyren s novými vlastnostmi Nejrozšířenějším a nejběžnějším tepelným izolantem v ETICS je expandovaný polystyren, který má dobré tepelně izolační vlastnosti, výbornou zpracovatelnost a kromě toho je mezi izolanty používanými v zateplovacích systémech nejlevnější. Ani fasádní polystyren nezůstal bez vylepšení - v současné době je již běžným izolantem používaným v ETICS šedý polystyren, který díky grafitu dosahuje deklarovaného součinitele teplené vodivosti λd = 0,032 0,033 W/mK.

3 Tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy (pokračování ze str. 2) Další modifikací je prodyšný fasádní polystyren, který se na trhu objevuje v několika variantách. Weber nabízí do systému weber.therm clima dvě varianty toho polystyrenu a to EPS-F 100 Clima Rda s λd 0,036 K W/m a EPS-F 70 Clima Sd s λd 0,032 W/mK. Nevýhodou fasádních polystyrenů je výškové omezení (a nejenom to) pro použití u staveb vyšších než 12 m z důvodu požární bezpečnosti. Minerální izolace Velmi rozšířeným izolantem jsou také minerální izolace na bázi kamenné vlny. Velkou výhodou těchto izolací je původ v přírodním materiálu, požární odolnost a velmi vysoká paropropustnost. Součinitel tepelné vodivosti λd u vláknitých minerálních izolací v ETICS se pohybuje od 0,036 W/mK do 0,041 W/mK. V zateplovacích systémech se používají především tzv. lamely s kolmou orientací vláken, které se lepí celoplošně, mají pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 80 kpa a proto jsou vhodné i pro použití v ETICS s těžkými povrchy (obkladové pásky, břizolitové omítky atd.). Jinou variantou jsou desky s podélnou orientací vláken, které není nutné lepit celoplošně, ale nehodí se pro těžké povrchové úpravy díky nízké pevnosti v tahu kolmo k rovině desky TR 15 kpa. V dnešní době se začínají využívat i desky s TR 10 kpa, kde je nižší pevnost v tahu kolmo k rovině desky, ale mají nejlepší součinitel tepelné vodivosti (λd = 0,036 W/mK) z vláknitých minerálních izolací používaných v kontaktních zateplovacích systémech. Ovšem do budoucna může nastat problém při případném podcenění navrhnuté tloušťky izolantu a následném přizateplení, kdy nebude tato deska schopna sama o sobě přenést přitížení v podobě nalepené další vrstvy izolantu se základní vrstvou a povrchovou úpravou. Izolace na bázi fenolické pěny Před dvěma lety představil Weber zcela nový izolant na bázi fenolické pěny v systému weber.therm plus ultra, který posunul tepelně izolační parametry izolací pro fasádu o velký kus dopředu. Její součinitel tepelné vodivosti λd je 0,021 W/mK, což je zhruba o 45 % lepší tepelně izolační účinek než klasický fasádní polystyren. Velkou výhodou při návrhu novostaveb je možnost použití zdiva v menší tloušťce a tím se zmenší tloušťka celého obvodového pláště zatepleného systémem weber.therm plus ultra. U rekonstrukcí lze použít menší tloušťku této izolace, čímž se sníží náklady na oplechování, parapety, případně není nutné zvětšit přesahy střechy a také nevzniká příliš velká hloubka špalet u oken. Tento izolant lze využít na zateplení lodžiových stěn, kde se díky tomu zmenší podlahová plocha lodžie jen minimálně. Výhodou je kromě toho obdobná zpracovatelnost jako u EPS-F. Systém s tímto izolantem je možno využít pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Všechny výše popsané izolanty jsou běžnou součástí kontaktních zateplovacích systémů weber.therm. Ing. Stanislav Bárta, Ing. Tomáš Pošta, Weber

4 eber.therm keramik/weber.therm keramik mineral w Nový vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) je v posledních zhruba deseti letech velmi rozšířený na fasádách stávajících i nových obytných, občanských a průmyslových staveb. Snižování energetické náročnosti budov díky rostoucí ceně energií, ale i snaha o snížení emise skleníkových plynů řadí technologii zateplovacích systémů na významné místo v řešení obvodových plášťů budov. Pod vlivem tvrdších předpisů na tepelnou ochranu budov navrhují projektanti silnější vrstvy běžně používaných izolantů (izolační desky z pěnového polystyrenu EPS, izolační desky a lamely z minerální vlny MW), nebo zcela nové izolační materiály. Ani architekti nezůstávají pozadu a na fasády staveb stále častěji navrhují vedle běžných tenkovrstvých omítek i jiné povrchy, jako jsou například obklady cihelnými nebo keramickými pásky. Společnost Weber před několika lety certifikovala zateplovací systém weber.therm keramik s povrchovou úpravou řešenou obkladovým páskem. Na přání architektů, projektantů i investorů bylo v roce 2011 provedeno rozšíření tohoto systému. Byly do něj zařazeny nové typy cihelných i keramických obkladových pásků včetně nové lepicí hmoty na bázi trasového cementu weber.xerm 862 a nových spárovacích hmot weber.color klinker a weber.clor perfect. V konstrukci základní vrstvy zůstává oblíbená lepicí a stěrková hmota weber. therm elastik, ale vedle dvojité skleněné síťoviny weber.therm 131 lze použít také jednoduše silnější skleněnou síťovinu weber.therm 267. Kotvení zateplovacího systému weber.therm keramik talířovými zatloukacími nebo šroubovými hmoždinkami s ocelovým trnem přes skleněnou síťovinu je nezbytné z důvodu vyšší hmotnosti keramického obkladu ve srovnání s běžnou tenkovrstvou omítkou. Kontaktní zateplovací systém weber.therm keramik je klasifikován v souladu s ETAG 004 jako kotvený ETICS s doplňkovým lepením, což znamená, že síla vyvozená na zateplovací systém sáním větru je do nosné konstrukce přenášena hmoždinkami. Vlastní hmotnost systému se do nosné konstrukce přenáší adhezí lepicí hmoty. Systém se posuzuje statickým výpočtem pouze na sání větru tehdy, je-li kotvení systému provedeno přes skleněnou síťovinu s min. 6 ks hmoždinek na 1 m 2 a plošná hmotnost obkladu činí max. 25 kg/m 2. Nejsou-li splněny obě z výše uvedených podmínek současně, musí být únosnost vnějšího kontaktního zateplovacího systému s obkladem doložena podrobným statickým výpočtem s uvažováním hmotnosti obkladu, to znamená zohledněním kombinace vodorovné síly od větru a svislé síly od vlastní hmotnosti systému. Ing.Tomáš Pošta, Weber

5 w eber.pas extraclean Nová silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem Tenkovrstvé pastovité omítky jsou nejpoužívanějším typem estetické úpravy fasád. Svůj primát si udržují díky celé řadě parametrů, které je předurčují k tomuto typu aplikace. Jsou snadno aplikovatelné, dle typu potom probarvitelné v široké paletě různých odstínů, trvanlivé a snadno zpracovatelné. Parametry, které se obvykle u tohoto typu materiálů zejména sledují, jsou: difuze, tj. schopnost průniku plynů (vodní páry), permeabilita kapalné vody (voděodolnost), přídržnost, hořlavost. Mezi další důležité vlastnosti patří například odolnost proti růstu plísní a řas nebo efekt samočistitelnosti. S určitou mírou zjednodušení lze říci, že technické vlastnosti pastovitých omítek jsou odrazem vlastností jejich matrice tvořené pojivovou bází a těmi nejjemnějšími pojivy (naopak ty nejhrubší frakce plniv mají funkci víceméně jen estetickou, protože vytvářejí strukturu a vzhled tenkovrstvé omítky). Nová tenkovrstvá pastovitá omítka weber. ExtraClean s progresivním samočisticím efektem v sobě spojuje všechny výhody silikonových i silikátových pastovitých omítek. Díky využití unikátních vlastností použitých nanotechnologií se všechny nejdůležitější vlastnosti obou omítek ještě umocňují. Omítka je vhodná na vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy zateplovacích systémů (ETICS). Je také vhodná pro použití v exteriéru i interiéru a pro povrchové úpravy sanačních omítek a systémů na vlhké zdivo. Omítka je vyvinuta s využitím nejnovějších poznatků i dlouhodobých zkušeností ze stavební praxe. S výhodou ji lze použít v lokalitách, kde je velké a agresivní znečištění ovzduší, které velmi zatěžuje fasádu. Použitím samočistící omítky weber.extraclean se výrazně prodlužuje životnost fasády a podstatně snižují náklady na její údržbu. Díky velmi malému podílu organických částic obsažených v omítce, vzniká na povrchu omítky vlivem proudění vzduchu jen nepatrný elektrostatický náboj a prach z ovzduší na povrchu omítky neulpívá. Omítka je zároveň velmi hydrofobní. Tím zůstává na povrchu fasády minimum vody, která utváří dobré živné podmínky pro mikroorganismy. Růstu mikroorganismů zabraňuje i velmi malý podíl organických částí. Díky těmto vlastnostem zůstává povrch omítky čistý a objekt je dlouhá léta v původních jasných barvách. Nejdůležitější vlastnosti: dlouhá životnost samočisticí efekt vysoká prodyšnost (faktor difuzního odporu 20 40) vodoodpudivost přirozená odolnost vůči mikroorganismům omítka se vyrábí ve 203 odstínech podle vzorníku weber.line universal jednoduchá aplikace zrnitá struktura 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, rýhovaná struktura 2 mm rovnoměrně zrnitý vzhled Ing. Stanislav Bárta, Weber

6 I problematické povrchy je třeba nivelovat Rekonstrukční práce na podlahách v bytové i administrativní sféře mnohdy skýtají žalostné pohledy na obnažené podklady stávajících podlah se zbytky asfaltů, lepidel či jiných nepříjemných kontaminací. I takové povrchy je třeba řešit. WEBER počítá i s touto variantou, a proto má ve svém výrobkovém portfoliu dvě unikátní samonivelační stěrky weber.niv DUR a weber.floor Obě samonivelační hmoty obsahují přídavek vláken, která výrazně zlepšují mechanické charakteristiky stěrek, především potom pevnost v tahu za ohybu, což je právě při aplikacích na problematické povrchy stěžejní. Samotný problematický podklad je třeba v maximální míře připravit pro aplikaci stěrek. Prvním důležitým bodem je diagnostika podkladu a následné mechanické odstranění nesoudržných balastů z podkladů v co největší míře. Dalším, neméně důležitým krokem je výběr vhodného přednátěru. K dispozici je styrenakrylátový adhezní můstek s křemičitým pískem weber.podklad haft pro nesavé podklady v pigmentovaném provedení, které vizuálně pasivně kontroluje stoprocentní pokrytí povrchů. Pro ještě složitější podklady je samozřejmostí i epoxidová kotva, která se skládá z materiálu weber.sys epox. podklad a zásypu křemičitého písku. Samotnou aplikaci samonivelační hmoty s vláknem weber.niv DUR lze provádět v tloušťkách vyrovnávacího lože 3 30 mm. Technologicky je podstatná minimální tloušťka 8 mm, od které stěrka vykazuje atribut samonosnosti. Stěrkou lze vyrovnávat i dřevěné stabilní podklady či podlahy z OSB materiálů. Za zmínku stojí i pevnost v tlaku dané stěrky, která deklaruje hodnotu 35 MPa. Weber.floor 4320 je aplikovatelná v neuvěřitelné variabilitě vyrovnávacího lože od 2 50 mm. Samonosná je od 20 mm tloušťky lože. Pevnostně vyrovnávací stěrka dosahuje 30 MPa v tlaku. Samozřejmostí je možnost aplikace obou stěrek na plochy s podlahovým vytápěním a široká škála možných podlahovin pro následnou finální úpravu. Tabulka základních fyzikálně-technických vlastností Pevnost v tlaku Pevnost v tahu za ohybu Reakce na oheň Pochůznost Tloušťka vyrovnávacího lože Spotřeba na 1 m 2 weber.niv DUR C 30 F 10 A1 fl 4 hodiny 3 30 mm 1,7 kg / mm weber.floor 4320 C 30 F 7 A2 fl 2 4 hodiny 2 50 mm 1,7 kg / mm Použití těchto stěrek v mnohých případech pomohlo podlahářským firmám k úspěšnému řešení problematických povrchů a to nejen v České republice, ale i v Německu či Francii, a mnohé problémy jistě ještě řešit pomohou. Pavel Svatoš, Weber

7 P astovitá omítka weber.pas topdry Se stále častějším zateplováním objektů vnějšími kontaktními kompozitními systémy (ETICS) vzrůstá i procento objektů, které jsou na povrchu postupem času napadeny řasami a jinými mikroorganismy. Takto zasažené povrchy nejsou znehodnoceny funkčně ani materiálově, ale především esteticky. Náprava do původního stavu, kdy se nejčastěji musí řasy odstranit a povrch fasády opatřit novým nátěrem, je poměrně drahá a technologicky náročná. Pro růst řas a plísní je v první řadě potřeba voda. Dešťová voda sama o sobě není dostatečným a pravidelným zdrojem živin pro mikroorganismy, hlavním a trvalým zdrojem je voda kondenzovaná na povrchu zateplených systémů v nočních hodinách, kdy dochází za určitých podmínek (teplotních, vlhkostních a polohových) k podchlazení povrchu. Standardní způsob ochrany omítek weber.pas společnosti Weber proti růstu plísní a řas je použití biocidních prostředků v kombinaci s hydrofobním povrchem. Biocidy jsou, přestože velmi omezeně, přece jen rozpustné ve vodě (mj. proto, aby mohly být transportovány na místo, kde jsou potřeba). Mohou tedy být ze systému vymývány, a protože se navíc bojem s mikroorganismy spotřebovávají, jejich množství v systému se neustále snižuje. Proto v závislosti na poloze objektu (vlhká místa, blízkost lesa, polí apod.) mohou být biocidy v systému zkonzumovány ještě před skončením životnosti povrchové úpravy a výrobce tuto okolnost nemůže nijak ovlivnit. Na hydrofobním povrchu fasády smývá stékající voda spory plísní a řas společně s nečistotami z povrchu omítky, a tak ji chrání proti růstu plísní a řas. Avšak jednotlivé kapky vody do sebe mohou při stékání po fasádě absorbovat velké množství mikroorganismů. Kapky vody nasycené mikroorganismy ulpívají na nerovnostech omítky a vytváří ohniska biotického napadení, která se na fasádě později projeví jako nevzhledné skvrny. Lokální ohniska biotického napadení postupně mohou přerůst na celou plochu fasády. Zcela novým způsobem ochrany omítky weber.pas topdry proti růstu plísní a řas je využití přesně opačného efektu - hydrofility. Omítka weber.pas topdry má díky unikátní weber topdry technologii vysoce smáčivý povrch, po kterém se voda snadno rozlévá, velmi rychle odtéká a zbylá mikrovrstvička vody je absorbována omítkou, ze které se ve velmi krátké době odpaří do ovzduší. Na povrchu omítky tedy neulpívá voda v kapalné formě, kterou plísně a řasy potřebují pro svůj růst. Omítka tak může být bez biocidních prostředků, čímž je zároveň šetrná k životnímu prostředí. Inovativní tenkovrstvá pastovitá omítka weber.pas topdry je určena k barevnému ztvárnění nových, tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcí, modernizací a renovací především v lokalitách s velkým biologickým zatížením fasád, jako jsou vlhká místa, objekty v blízkosti lesů a polí. Omítka je připravená k přímému použití. Je probarvitelná ve všech odstínech vzorníku weber.color line a jednoduše zpracovatelná.

8 Pastovitá omítka weber.pas topdry (pokračování ze str. 7) Zbytkovou vodu, která zůstává po dešti nebo vlivem kondenzace na povrchu omítky, mohou ke svému růstu využít mikroorganismy. Díky speciální weber topdry technologii, která snižuje povrchové napětí mezi vodou a omítkou, se zbytková voda rozlévá do větší plochy, aktivuje množství mikroskopických kapilár a je tak rychleji odváděna z povrchu omítky. Zbytkovou vodu omítka weber.pas topdry pojme a povrch je v krátké době suchý. Pohlcená voda postupně odchází z jednotlivých kapilár ve formě vodní páry, kterou nemohou mikroorganismy využít pro svůj život a fasáda tak zůstává po dlouhou dobu čistá. Díky nové weber topdry technologii je fasáda chráněna proti mikroorganismům bez použití biocidů, čímž je zároveň šetrná k životnímu prostředí. Nejdůležitější vlastnosti pastovité omítky weber.pas topdry: velmi vysoká odolnost proti mikroorganismům bez biocidních přísad pro ochranu fasády vysoká pružnost snadná aplikace možnost úpravy pro práci v nízkých teplotách menší citlivost pro klimatické podmínky při aplikaci dlouhá životnost široký výběr barev a struktur Ing. Stanislav Bárta, Weber

9 P ublikace weber.rádce 2012 Weber v rámci osvěty stavebního řemesla opět vydává na vlastní náklady unikátní publikaci pro stavebníky - weber.rádce Letos přichází na trh již desátý ročník. Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. nabízí nejen stavební veřejnosti trhem osvědčenou stavební příručku weber.rádce V příručce naleznete celou řadu návodových listů vytipovaných nejčastějších závad, kde je nejen problém popsán, ale i na protější straně vyřešen. Dále jsou ve weber. RÁDCI 2012 veškeré výrobky, které Weber v letošní stavební sezóně nabízí, včetně návodů k použití a technických parametrů. Na závěr jsou zařazeny i vzorkovnice barev a struktur. Letošní vydání je obohaceno i o populární QR kódy, které po načtení spojí čtenáře s on-line technickým listem daného výrobku. Weber.RÁDCE 2012 je členěn do jednotlivých kapitol: Zateplovací systémy Fasády Vnitřní nátěry Podlahy Lepicí tmely Technické malty Sanace Weber.RÁDCE 2012 je k dostání ZDARMA ve všech dobrých prodejnách stavebnin nebo je možnost si tuto publikaci objednat em:

10 N aše křížovka Prvních 10 luštitelů, kteří nám zašlou správné znění tajenky, odměníme dárkem! Přesné znění tajenky zašlete em na adresu Spolu s odpovědí uveďte poštovní adresu, na kterou Vám má být zaslána případná výhra. Nebude-li adresa uvedena, nebude Vaše správná odpověď brána v potaz. Nárok na výhru mají jen členové Profiklubu!

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+...

OBSAH: A. ÚVOD... 4. A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... OBSAH: A. ÚVOD... 4 A.1. Obsah...4 A.2. Určení...4 A.3. Součásti...4 A.4. Platnost technologického předpisu...4 B. DODÁVKY OBKLADU TERMO+... 5 B.1. Zaškolení realizačních firem...5 B.2. Zaškolení pracovníků...5

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

OBSAH ČÍSLA PODZIM 2012

OBSAH ČÍSLA PODZIM 2012 www.jaktodelaji.cz OBSAH ČÍSLA PODZIM 2012 EDITORIAL Sen nebo realita 2 Dotace pro náš dům 4 Termodiagnostika bytových domů 6 Zateplování s Weber 8 Dosáhněte kvalitní revitalizace 10 Střecha jako koruna

Více

03 TEPELNÉ IZOLACE. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme

03 TEPELNÉ IZOLACE. www.pasivnidomy.cz. Radíme a vzděláváme 03 TEPELNÉ IZOLACE Radíme a vzděláváme Centrum pasivního domu je neziskovým sdružením právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění

Více

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX TECHNICKÝ LIST 11.01.13-cze STAVEBNÍ LEPIDLA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL PREMIUM a JUBIZOL

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz

KATALOG PRODUKTŮ www.visco.cz info@visco.cz KATALOG PRODUKTŮ OBSAH TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY... 1 PENETRACE, FASÁDNÍ BARVY, DEKORACE... 5 VZORKOVNÍK BAREV A OMÍTEK... 10 LEPICÍ, STĚRKOVÉ, VYROVNÁVACÍ A SPÁROVACÍ HMOTY... 14 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY...

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2015-02-02 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2015-02-02 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy Kód SVT Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 1) Charakteristická hodnota součinitele tepelné

Více

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE

ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE ČESKÝ výrobce a dodavatel POLYSTYRENU& SENDVIČOVÝCH PANELŮ IZOLACE PRODUKTOVÝ KATALOG O společnosti Obsah O společnosti 3 Výroba 4 Polystyren 6 STĚNY STĚNOVÝ POLYSTYREN s grafitem extrudovaný 8 Tabulky

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24

~ 1,60. 2 až 3. pro dosažení odolnosti proti dešťové vodě pro další zpracování (nanášení konečné povrchové úpravy) ~ 24 TECHNICKÝ LIST 12.02.01-cze STAVEBNÍ LEPIDLA EPS LEPICÍ MALTA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně-izolačních systémech JUBIZOL s izolantem EPS 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Weber materiály šetrné k životnímu prostředí. Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance

Weber materiály šetrné k životnímu prostředí. Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance Weber materiály šetrné k životnímu prostředí Úvod Šetrné materiály Weber.therm klasik Weber.pas aquabalance ETICS weber therm balance 1 WEBER materiály přátelské k životnímu prostředí Úvod - Weber v České

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

PTV. Progresivní technologie budov. Seminář č. 3 a 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích PTV Progresivní technologie budov Seminář č. 3 a 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY

TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY SPECIÁLNÍ STĚRKY TENKOVRSTVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY Baumit Bayosan vápenný štuk RK 70 N (Baumit Bayosan KalkFeinputz RK 70 N) Vápenná štuková omítka pro interiér i exteriér,

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Fasády a co je ovlivňuje

Fasády a co je ovlivňuje Prezentace: Fasády a co je ovlivňuje Ing. Robert Mikeš Weber Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Fasády a co je ovlivňuje Ing.Robert Mikeš 7.6.2012 Situace na trhu stavebnictví

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

~ 1,60. 2 až 3. < 70 (-) hodnota S d (d = 3 mm) (m) < 0,14 třída I (vysoká paropropustnost) za sucha > 0,25

~ 1,60. 2 až 3. < 70 (-) hodnota S d (d = 3 mm) (m) < 0,14 třída I (vysoká paropropustnost) za sucha > 0,25 TECHNICKÝ LIST 11.01.07-cze STAVEBNÍ LEPIDLA JUBIZOL LEPIDLO lepidlo ve fasádních tepelně-izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz

T E P E L N Á I Z O L A C E www.a-glass.cz TEPELNÁ IZOLACE www.a-glass.cz 2 100% ČESKÝ VÝROBEK 100% RECYKLOVANÉ SKLO 100% EKOLOGICKÉ Pěnové sklo A-GLASS je tepelně izolační materiál, který je vyroben z recyklovaného skla. Pěnové sklo A-GLASS je

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS

Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Obsah 1 Specifikace desek RIGIPS... 3 1.1 Typy desek...3

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Technologie zateplení (na co nezapomenout) 4 Řešení pro sanace nestabilních zateplovacích systémů 6 Možnosti zlepšení

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG

lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG TECHNICKÝ LIST 11.01.14-cze STAVEBNÍ LEPIDLA JUBIZOL STRONG FIX lepidlo a základní omítka ve fasádním tepelně izolačním systému JUBIZOL STRONG 1. Popis, použití Používá se ve fasádních tepelně izolačních

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají:

Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: Provětrejte fasádu! NEJPRODYŠNĚJŠÍ ZE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ Chytré a spolehlivé řešení pro ty, kteří hledají: vysoce paropropustný systém zdravější prostředí pro bydlení zateplení na starší objekty se

Více

uvnitř: Univerzální rádce pro práci s barvami vodou ředitelné barvy přehled produktů

uvnitř: Univerzální rádce pro práci s barvami vodou ředitelné barvy přehled produktů uvnitř: Univerzální rádce pro práci s barvami vodou ředitelné barvy přehled produktů 2016 Univerzální rádce pro práci s barvami Doporučený pracovní postup představuje spolehlivý recept, jak dosáhnout kvality

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Tento montážní návod je závazný pro přípravu a realizaci certifikovaných vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále ETICS) Stavo-Therm a Stavo-

Více

Technický list ETICS weber therm clima mineral

Technický list ETICS weber therm clima mineral Technický list ETICS weber therm clima mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm clima minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE - LEVNĚ - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda

redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda redstone Pura Perfektní řešení přináší sama příroda Na rozdíl od materiálů pro vnější zateplení již žádná lámavá vlákna ani škodlivé výpary. Místo toho minerální tepelně izolační deska Pura s čistě přírodními

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

VýrobekBalení v MJ/kus

VýrobekBalení v MJ/kus VýrobekBalení v MJ/kus balení/kus bez DPH balení/kus s DPH Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ETICS Lepicí a stěrkové tmely Pro běžné použití weber.tmel 700 lepicí a stěrkový tmel LZS 700 25 172,50

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2013-08-28 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z 2013-08-28 TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název DEKPERIMETER Charakteristika DEKPERIMETER 200 DEKPERIMETER SD DEKPERIMETER SD 150 Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy Kód SVT Deklarovaná hodnota součinitele

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Ploché střechy Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 SG CombiRoof 30M Lehké ploché střechy s požární odolností REI 30 Na požární

Více