Roviny komunikace ve společenském prostředí. Ekonomické souvislosti komunikace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roviny komunikace ve společenském prostředí. Ekonomické souvislosti komunikace."

Transkript

1

2 Roviny komunikace ve společenském prostředí. Ekonomické souvislosti komunikace. L 4 Ing. Jiří Šnajdar 2015

3 Slovo komunikace se v druhé polovině minulého století stalo v psychologii a psychoterapii podobným zaklínadlem jako o půl století dříve Freudem a jeho ţáky přinesené slovo nevědomí. Odborníci, kteří se zabývají komunikací, většinou hned na začátku narazí na problém, jak komunikaci definovat. Ačkoli se o komunikaci mluví často a většina lidí má poměrně jasnou představu, o co jde, podat jasnou a výstiţnou definici komunikace, na které by se navíc všichni shodli, je takřka nemoţné.

4 Jisté je, ţe etymologicky slovo komunikace pochází z latinského communicare, coţ lze přeloţit jako sdílení, sdělení, pospolitost. Tím ale veškeré jistoty končí a nastávají diskuse o tom, zda se v komunikaci jedná o přenášení sdělení, sdílení významů či vytváření společného světa. Definice Paula Watzlawicka a jeho spolupracovníků, kteří definují komunikaci jako médium pozorovatelných manifestací lidských vztahů (Watzlawick et al., 2000, s. 17)

5 Komunikace je prostředek, v němţ se projevují a ukazují mezilidské vztahy. Není moţné nekomunikovat. diskvalifikace komunikace - rozporuplnost, nesrovnalosti, změny tématu, nedokončené věty, záměrná nedorozumění, komunikace pomocí symptomu - předstírání nějaké indispozice

6 Co je důleţité, je skutečnost, ţe ţijeme ve světě, který je vlastně utvářen naší komunikací. V našem světě se jedná o přírodní jev, který podléhá určitým zákonitostem a který dokáţeme vysvětlit na základě vědeckých pojmů (výboje elektrické energie, vlnění, gravitace, chemické reakce apod.). Ţijeme ve světě, v němţ jsou přírodní úkazy vysvětlovány pomocí vědeckých metod a zdá se nám naprosto samozřejmé právě takto o nich uvaţovat.

7 Není to ale samozřejmé, je to něco, co jsme si sami v daném kulturním kontextu za několik generací vytvořili. Moţná nám to díky našim vlastním předsudkům můţe připadat zvláštní či dokonce směšné, ale pro dané lidi není jejich pohled o nic méně skutečný neţ ten náš ovlivněný moderní vědou pro nás. Je to jen jiná perspektiva, která vznikla na základě mnoha let komunikace v daném kulturním kontextu. Tyto poněkud abstraktní úvahy mají ale zásadní dopad: nejen, ţe nelze ne-komunikovat, ale díky tomu nelze ani ne-tvořit svět, který obýváme. Komunikace je vţdy zároveň společné vytváření světa.

8 Roviny komunikace Komunikace je záludná v tom, ţe naráz probíhá na mnoha úrovních, coţ značně ztěţuje porozumění a domluvení se. Kdyţ s někým komunikujete, jste zaplaveni obrovským (moţná nekonečným) mnoţstvím podnětů (sdělení) co říká, jak se tváří, jak stojí, kam se dívá, jak reaguje na to, co říkáte z toho všeho si vyberete jenom několik nejdůleţitějších informací, protoţe v lidských silách není sledovat všechno. Všechna moţná sdělení lze ale roztřídit do několika pomyslných přihrádek podle toho, k čemu se vztahují. Těmto přihrádkám se v teorii komunikace říká roviny komunikace.

9 Obsahová rovina zahrnuje to, co sdělujeme (informace) a vztahová rovina určuje povahu vztahu mezi účastníky komunikace (definování vztahu). Von Thun (2005) ještě přidává další dvě roviny: sebeprojev (co zdroj říká o sobě) a pobídku (čeho chce zdroj u příjemce dosáhnout). Komunikaci pak lze pomyslně rozdělit do jednotlivých rovin. V rovině obsahové je tedy sdělována nějaká informace či věcné sdělení, v rovině sebeprojevové zdroj něco sděluje o sobě, v rovině vztahové zdroj sděluje, co si myslí o příjemci a o tom, jakou podobu má jejich vztah a v rovině výzvy apeluje na příjemce a vybízí ho k něčemu.

10 Jednoduché sdělení můţe mít tedy na mnoha úrovních úplně rozdílné významy a můţe vést k jiným důsledkům. Kromě toho, ţe sdělení má různé roviny, posluchač sdělení má zase různě nastavené, na co se při poslouchání zaměřuje. A opět můţe naslouchat na čtyřech úrovních (podle von Thuna máme tedy nikoli dvě, ale čtyři uši): Naslouchání věcným uchem posluchač reaguje na obsahovou rovinu ( jak mám rozumět tomu, co mi zdroj říká?)

11 Naslouchání sebeprojevovým uchem posluchač reaguje na sebeprojev zdroje ( Co je to za člověka? Co s ním je? ) Naslouchání vztahovým uchem posluchač reaguje na vztahovou rovinu sdělení ( Jak to se mnou mluví? Za koho mě má? Co si o mě myslí? ) Naslouchání výzvovým uchem posluchač reaguje na výzvovou rovinu sdělení ( Co mám na základě jeho sdělení dělat (myslet,cítit)? )

12 Mnohá nedorozumění pak nastávají, kdyţ příjemce sdělení přijímá převáţně jedním uchem, a to ještě jiným, neţ pro jaké zdroj své sdělení zamýšlel. Výše uvedené lze shrnout do jednoduché zásady: člověk nikdy neví, co řekl, dokud nemá reakci od posluchače. Velký problém je, ţe mnozí lidé mylně předpokládají, ţe to, co řekli také ten druhý slyšel. On ale mohl slyšet něco úplně jiného neţ to, co chtěli říci.

13 Jsem zodpovědný za to, co říkám, ale ne za to, co vy slyšíte. Pokud se s vámi budu chtít domluvit, pak jsem rovněţ odpovědný za to, abych si ověřil, co mě slyšíte říkat. Druhá komunikační zásada tedy zní: Ověřujte si, zda to, co slyšíte, je to, co vám chtěl druhý sdělit a zda to, co slyší ten druhý slyší říkat vás, je to, co jste mu chtěli sdělit.

14 Fázování sledu událostí ( interpunkce ) Komunikace jako taková je nepřetrţitý sled výměn podnět odpověď (reakce). Odpověď osoby B na podnět osoby A je zároveň novým podnětem pro A, na který A odpovídá, coţ je z hlediska B nový podnět.

15 Klíčovou roli zde hraje pozorovatel. Pozorovatelé, coţ jsou sami účastníci, ale mohou to být další lidé, tento nepřetrţitý tok podnětů a reakcí nějak uspořádává tím, ţe pomyslně vyřízne určitý úsek komunikace, v němţ lze nalézt počátek, od něhoţ se odvíjí další reakce. Je jasné, ţe způsob, jakým tento pozorovatel provedl výřez není jediný moţný, a ţe stejně smysluplně a nezpochybnitelně můţe jiný pozorovatel provést výřez úplně jinak a tím i celá výměna získá úplně jiný význam.

16 Symetrická a komplementární interakce Pojmy symetrie a komplementarita slouţí k analýze moci v komunikaci. Nejde o to, kdo jesilnější nebo lepší, ale kdo určuje pravidla komunikace a kdo ovlivňuje definici vztahu. Rozlišují se: Symetrické interakce jsou zaloţené na rovnosti chování B odráţí chování A, vede tedy k minimalizaci rozdílů. Komplementární interakce jsou zaloţeny na rozdílnosti a maximalizaci rozdílů.v komplementární interakci se rozlišují dvě pozice: nahoře a dole, které se doplňují.

17 nahoře a dole neznamená totéţ, co dobře a špatně nebo síla a slabost (Watzlawick et al., 2000), ale ţe ten nahoře určuje, co se v komunikaci bude dít a prosazuje nějakou definici vzájemného vztahu (např. se chová jako šéf k podřízenému) a ten dole se těmto pravidlům podřizuje a přijímá nabízenou definici toho nahoře. VON THUN, F. S. Jak spolu komunikujeme?

18 Pseudosymetrický vztah, kde A nutí nebo dovolí B jednat symetricky (tím, ţe ho nutí či mu dovoluje takto jednat, však zároveň ustavuje komplementární vztah, A je vlastně nahoře a definuje vztah jako symetrický). Symetrická eskalace, při níţ se účastníci v symetrickém vztahu snaţí přetrumfnout druhého, mohli bychom to nazvat symetrickým úsilím o komplementaritu nebo prostě bojem o moc. Rigidní komplementarita, tedy komplementarita, která je neměnná navzdory problémům, které způsobuje (komplementarita je v některých vztazích nezbytná např. matka-dítě, ale pokud se s vývojem nemění, bývá to problém).

19 Na základě výše uvedených typů si lze představit nepřeberné mnoţství variant. Důleţitá je ale jedna věc: komunikace a její pravidla a definice vzájemných vztahů jsou vţdy určitou formou dohody. Účastníci komunikace se nějak během komunikování shodnou na nějakých (nepsaných) pravidlech hry, na tom, jak spolu budou komunikovat a jaký vztah mezi nimi je (nadřízený a podřízený, kamarádi, nepřátelé, partneři ).

20 VON THUN, F. S. Jak spolu komunikujeme? Praha: Grada, WATZLAWICK, P. Jak skutečná je skutečnost? Hradec Králové: Konfrontace, WATZLAWICK, P., BAVELASOVÁ, J. B., JACKSON, D. D. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, WATZLAWICK, P., WEAKLAND, J. H. (eds.) The interactional view. New York: Norton & Company, 1977.

21 Ekonomické souvislosti komunikace. Koncepce informační společnosti je zaloţena na převaţující roli těch sektorů ekonomiky, které pracují především s informacemi a pouţívají vyspělou technologii. Patří sem nejen výzkum, vývoj a vzdělávání, ale také veškerá komunikace přenášející informace mezi lidmi, veškeré zpracování informací a také tvůrčí práce vytvářející informaci v širokém smyslu, jako jsou umělecké obory, zábava a mediální aktivity.

22 V současné informační společnosti se práce s informacemi jeví jako efektivnější neţ tradiční práce se hmotným materiálem, přičemţ termín efektivnější je třeba chápat nejen v jeho primárním ekonomickém významu, ale včetně všech obecných konotací. Vidíme převaţující roli informační ekonomiky na vybraných rysech a skutečnostech informační společnosti.

23 Pojem informační společnost patří k nejpouţívanějším pojmům při popisu obecných rysů současnosti. Rozdíly jsou pociťovány na úrovni jednotlivých národů a států, ale novým rysem je i vzrůstající vědomí, ţe nová situace se vztahuje na významnou část lidstva na nadnárodní úrovni. Termín globální byl dosud neznámý, ale vědomí globality se pomalu rodilo. Jednu z prvých hlubokých reflexí nové situace publikoval německý filosof a teolog Romano Guardini uţ v r (Guardini 1950). Dospívá k závěru, ţe po středověku a novověku přichází další fundamentálně nová éra, která dosud nemá název.

24 Vedle běţně uţívaných označení typu postindustriální společnost patří k propracovanějším koncepcím označení postmoderní doba (Lyotard 1979), věk Vodnáře (Ferguson 1980) a jistým typem označení se stal i název hnutí New Age. Nový pohled přinesl kanadský sociolog Marshall McLuhan v knize Gutenbergova galaxie (McLuhan 1962), kdyţ na základě analýzy komunikačních médií odlišil společnost písma a moderní společnost, charakterizovanou rozvojem audiovizuálních médií. Mezilidská komunikace se tak dostala mezi důleţité pojmy, na jejichţ základu lze smysluplně popisovat vývoj lidské společnosti.

25 Další krok tímto směrem pak učinil americký sociolog Daniel Bell, který ohlašoval počátek nové postindustriální éry, je jíţ podstatou je posun hodnotových priorit od hodnot materi alistických (ekonomická prosperita, hmotné zabezpečení, so ciální pořádek) k hodnotám postmaterialistickým (Bell 1973). Postindustriální informační společnost bude podle Bella orientová na především na znalosti a vědění a přístup k informacím bu de hrát typově stejnou roli jako v industriální společnosti hmotné statky a výrobní prostředky.

26 Pojem informační společnosti Daniel Bell vyjmenoval sektory ekonomiky, které - podle jeho o něco pozdější formulace představovaly the productive locus of an information-based economy (Bell 1980, str. 519). Na základě analýzy toho, co je pro uvaţované sektory společné, pak dospívá k závěru, ţe postindustriální společnost je moţno nazvat společností informační; v londýnském vydání výše citované práce se termín information society. (Bell 1974, s. 467).

27 Systematické studium ekonomického přínosu informací zahájil F. Machlup ve 30. létech 20. stol. v USA. Jeho přístup byl zaloţen na pojmu znalostí ve smyslu profesní kvalifikace a proto studoval přínos následujících sektorů: výzkum a vývoj vzdělávání všech stupňů

28 výpočetní technika a technika zpracování dat veškeré informační sluţby (knihovny a další informační centra) a konečně ty části zdravotních sluţeb a sluţeb vládního, právního a legislativního systému, které závisí na informacích. (Machlup 1962) Toto konkrétní vymezení principiálně i prakticky umoţnilo kvantifikovat přínos uvaţovaných sektorů k celkovému hrubému národnímu produktu (GNP).

29 Postupně se ovšem ukazuje, ţe efektivnost práce s informacemi má mnohem širší neţ jen ekonomickou platnost a převaha takto definovaných aktivit stejně silně platí např. v politice, v záleţitostech obrany a bezpečnosti, samozřejmě ve vědě, ale i v kultuře atd., pokud upravíme chápání efektivnosti přiměřeně pro jednotlivé oblasti. Příkladem z těch nejvýznamnějších můţe být efektivní získávání vlivu na celosvětový vývoj.

30 Francouzský týdeník Le Nouvel Observateur uveřejňuje občas seznam "global leaders" - muţů, kteří jsou povaţování za skutečné vládce světa, ať jiţ jsou veřejnosti známí nebo tahají za nitky z ústraní svých kanceláří či přes internet".

31 V r bylo kromě 2 módních návrhářů, jednoho herce a jednoho bývalého sportovce na padesátičlenném seznamu asi 6 profesionálních politiků, 6 průmyslníků a dopravců, jen 2 ekonomové, 15 finančníků, ale neméně neţ 18 komunikačně mediálních bossů včetně např. Billa Gatese, Nicholase Negroponta (ředitel Media Lab při MTI, autor výroku "internet je víc neţ státní suverenita"), Ruperta Murdocha a Teda Turnera (Anonym 1997).

32 Je tedy zřejmé, ţe pojmy globální ekonomika a informační společnost popisují v podstatě totéţ a lze připojit i francouzský termín mondialisation a event. i návrh světověk, pocházející od Radima Palouše (Palouš 1990).

33 Zásadní přednost označení informační společnost spočívá v tom, ţe vystihuje v jistém významném smyslu podstatu nové situace. Upřednostnění substantiva společnost před pojmy éra, období atp. poukazuje na významný podíl sociologického přístupu; společnost je v tomto pojetí jevištěm i aktérem vývoje, který nemá příčiny ani významné efekty někde v mimospolečenské přírodní oblasti, jak je tomu např. u geologických období.

34 Vzdělanostní versus informační společnost Koncepce vzdělanostní společnosti je zaloţena na získávání poznatků (věda, výzkum) a jejich předávání v rámci vzdělávacích procesů. Základním prvkem koncepce informační společnosti je nesporně informace, coţ ji spojuje s koncepcí vzdělanostní společnosti. Efektivní vyuţití informací je ovšem podmíněno jejich rychlým přenosem a včasnou dostupností všude tam kde jsou potřebné a mohou být pouţitelné.

35 Dalším implicitně základním prvkem koncepce informační společnosti se tak stává komunikace, ne ovšem v úzkém psychologickém pojetí přímé mezilidské interakce. Komunikační vědy definují komunikaci jako přenos informace (v nejširším významu) mezi lidmi přímo nebo nepřímo (tj. pomocí technicko-organizačních prostředků). Pojem informace Obsah tohoto pojmu, jak jej definuje teorie informace a další obory zabývající se informacemi a jejich zpracováním, je podstatně širší neţ je běţné v hovorové řeči.

36 V komunikačních vědách termín informace znamená podstatné zpřesnění běţného pojmu sdělení jakoţto obsahu komunikace. Informací je kaţdý vědecký popis faktu, údaj o přesném času, obecně kaţdý číselný údaj, ale také např. novinářská zpráva, referát, komentář popis, nebo o počasí, ale téţ kaţdé literární či výtvarné nebo hudební dílo, sdílení pocitů, názorů a postojů atd.

37 Technici i sociologové shodně tvrdí, ţe rozhodujícím sdí leným statkem v nově se rodícím modelu lidského společenství se stá vají informace. Právě proto lze ovšem očekávat, ţe význam tohoto termínu se bude měnit. Se vstupem potravin i průmyslových výrobků do širších mezilidských a posléze trţních vztahů se v příslušné etapě vývoje lidské společnosti měnil obsah těchto pojmů.

38 Ekonomické aspekty informační společnosti Ve vyspělých zemích se koncem 80. let podílelo přímo na výrobě hmotných statků tj. na manipulaci se hmotou podle dikce výše uvedené definice informační společnosti - jen % všech pracovních sil (Barišev 1983).. Podle výzkumu Kanadského statistického úřadu lze polovinu rozdílů růstové dynamiky (HDP na hlavu) mezi zeměmi OECD vysvětlit rozdíly v investicích do lidského kapitálu coţ není nic jiného neţ práce s informacemi, kdeţto efekt standardních kapitálových investic je cca 17% (Matějů 2004).

39 Ekonomický vývoj posledních desetiletí vykazuje zřetelně rysy, které odpovídají definici informační společnosti. Povaha těchto souvislostí můţe být chápána různě: Jedna z hypotéz můţe znít současný ekonomický vývoj je důsledkem nástupu a rozvoje informační společnosti, jiný přístup můţe tuto kauzální vazbu obrátit a tvrdit, ţe informační společnost není nic jiného neţ výsledek vývoje ekonomiky umoţněný a vyvolaný rozvojem technologie.

40 Preferování jedné z těchto nebo některé z dalších formulací je zřejmě dáno ideologickým základem pohledu na lidskou společnost, její sloţky a její vývoj. Vývoj informační společnosti si však patrně vyţádá více. Zřejmě se změní pohled na některé základní principy. Sám pojem demokracie v Evropě i v Americe je v podstatě "demokracií práce" bez autonomního hmotného zabezpečení není politické svobody.

41 Kvalitativní odlišnost ekonomických, sociálních a ekopolitických rysů současnosti od situace industriální společnosti i společnosti označované jako moderní je dnes málokdy zpochybňována. Tím je oprávněna i snaha o označení této nové situace vhodným názvem.

42 Termín informační společnost vykazuje několik znaků, které jej činí mimořádně vhodným označením. Vystihuje především skutečnost, ţe informace se stávají rozhodující komoditou, která je vytvářena, sdílena a vyměňována ve vyspělých oblastech zeměkoule, ale ve skutečnosti stále více v globálním.

Čtyři věci, které jste možná vždycky chtěli vědět o komunikaci, ale báli jste se zeptat

Čtyři věci, které jste možná vždycky chtěli vědět o komunikaci, ale báli jste se zeptat Čtyři věci, které jste možná vždycky chtěli vědět o komunikaci, ale báli jste se zeptat Autor: Leoš Zatloukal Rok: 2010 Text vyjde v časopise Pěstounská péče. Slovo komunikace se v druhé polovině minulého

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

Bedřich Moldan Univerzita Karlova Centrum pro otázky ţivotního prostředí 1996

Bedřich Moldan Univerzita Karlova Centrum pro otázky ţivotního prostředí 1996 Bedřich Moldan Univerzita Karlova Centrum pro otázky ţivotního prostředí 1996 Předmluva Na jaře roku 1993 měla v New Yorku své první zasedání Komise OSN pro trvale udrţitelný rozvoj, jejíţ zřízení navrhla

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák Informační politika Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák 1 ÚVOD Bylo by tendenční uvažovat o způsobu ovlivňování procesů komunikace poznatků ve společnosti jejími správními

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Michal Pelc OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Brno 2015 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

RODINA, MANŽELSTVÍ A OSOBNI ŽIVOT

RODINA, MANŽELSTVÍ A OSOBNI ŽIVOT RODINA, MANŽELSTVÍ A OSOBNI ŽIVOT Jedním z hlavních témat léto knihy je změna. Ţijeme v nepředvídatelném a sloţitém světě, který se nám mění před očima. Ať se nám to líbí nebo ne, musíme se vyrovnával

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Katedra marketingové komunikace Bakalářské studium kombinované Miroslav Soukup Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v České

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc

Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Posouzení vzdělávacího systému střediska Samaritán v Charitě Olomouc Bc. Radka Vojtková

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Autor: Eliška Jordánová Bankovní management, bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc. Praha

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Regionální školství 2. cyklu. Bc. Adéla Lagusová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Regionální školství 2. cyklu. Bc. Adéla Lagusová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Regionální školství 2. cyklu Bc. Adéla Lagusová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Diplomová práce OLOMOUC 2010 HANA MATÚŠOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Diplomová práce OLOMOUC 2010 HANA MATÚŠOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Diplomová práce OLOMOUC 2010 HANA MATÚŠOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Studijní

Více

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE LEISURE TIME AS A CATEGORY OF AN ADULT EDUCATION Bakalářská diplomová práce Martina

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Materiál Bílá kniha terciárního vzdělávání byl zaslán dne 24. 11. 2008 do vnějšího připomínkového řízení k vyjádření na povinná připomínková místa

Více