MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012"

Transkript

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí Praha 1 Vydáno MMR NOK 25. ledna 2012

3 OBSAH 1. ÚVOD PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ OBECNÝ POSTUP REALIZACE PROJEKTŮ Z FONDŮ EU POUŽITÉ POJMY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK PŘEHLEDY OTEVŘENÝCH VÝZEV TAB. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA... 2 TAB. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PODNIKÁNÍ A INOVACE... 3 TAB. 3 - OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OP... 4 TAB. 4 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE... 5 TAB. 5 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST... 6 TAB. 6 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 7 TAB. 7 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST... 8 TAB. 8 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROZÁPAD TAB. 9 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOZÁPAD TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP MORAVSKOSLEZSKO TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOVÝCHOD TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ MORAVA TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROVÝCHOD TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ ČECHY TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PRAHA KONKURENCESCHOPNOST TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PRAHA ADAPTABILITA TAB OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA.. 18

4 1. ÚVOD Přehled otevřených výzev poskytuje informace o vyhlášených výzvách v operačních programech cíle 1 Konvergence, cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a v OP Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (cíl 3) kohezní politiky EU realizované v České republice a je vydáván zpravidla každý třetí týden v měsíci. Cílem dokumentu je poskytnout žadatelům o dotaci základní přehled o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků z fondů EU. Závěrem dokumentu jsou uvedeny základní kroky spojené s realizací projektů financovaných z fondů EU. Zveřejňované informace o otevřených výzvách jsou rozděleny dle jednotlivých operačních programů. U každého OP je uvedena tabulka s otevřenými výzvami, která obsahuje název oblasti podpory, ve které je výzva vyhlášena, termíny zahájení a ukončení, typ oprávněného žadatele, výše alokace (tzn. objem finančních prostředků) na vyhlášenou výzvu a odkaz na internetové stránky, kde je zveřejněn obsah výzvy v úplném znění. Následně uvádíme odkaz na internetové stránky s indikativním harmonogramem výzev. Informace o vyhlášených výzvách v tomto dokumentu poskytují pouze orientační přehled možností pro žadatele. Pro detailnější informace je nutné se seznámit s aktuální výzvou v úplném znění zveřejněnou na internetových stránkách řídícího orgánu / zprostředkujícího subjektu (sloupec Odkaz na web ). Přehled otevřených výzev neobsahuje výzvy z prioritních os, které jsou určeny na technickou pomoc operačního programu (mezi oprávněné žadatele patří subjekty implementační struktury OP), stejně tak v tomto dokumentu nejsou uvedeny výzvy OP Technická pomoc. 1

5 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů 2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Vlastníci / správci dotčené infrastruktury či SŽDC s.o. Vlastníci / správci dotčené infrastruktury či SŽDC s.o., vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy (EU+NZ) Vlastníci / správci dotčené infrastruktury * Vlastníci / správci dotčené infrastruktury či SŽDC s.o Vlastníci / správci dotčené infrastruktury * * * * truktura truktura truktura truktura truktura 5.1 Rozvoj sítě metra v Praze Vlastníci / správci dotčené infrastruktury (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.), 9436,3 příp. Magistrát hl. m. Prahy 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace Vlastníci / správci dotčené infrastruktury, silničního provozu v Praze příp. Magistrát hl. m. Prahy 1025, Rozvoj a modernizace vnitrozemských Vlastníci / správci dotčené infrastruktury * vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T vnitrozemské vodní dopravy a ŘVC ČR truktura Poznámka: * Řídící orgán stanovil ve výzvě ze dne souhrnnou alokaci pro všechny vyhlášené oblasti podpory, a to ve výši 6210,5 mil EUR (příspěvek Společenství a národní zdroje). Zdroj: MSC , webové stránky OP Doprava Řídící orgán OP Doprava harmonogram výzev neuvádí. 2

6 Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PODNIKÁNÍ A INOVACE 5.1 Platformy spolupráce (Prosperita) 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (Školící střediska) Zdroj: MSC , webové stránky OP Podnikání a inovace Veřejné VŠ, veřejná výzkumná instituce, kraj, obec, svazek obcí, příspěvková organizace, s.r.o. nebo a.s., jejímž zakladatelem a vlastníkem je veřejná VŠ, veřejná výzkumná instituce či jednotka územní samosprávy, o.p.s., sdružení PO PO, FO, o.p.s., občanské sdružení, sdružení PO,podnikatelská, oborová, odvětvová nebo profesní komory, jejichž činnost souvisí s CZ-NACE Přehled plánovaných výzev OP Podnikání a inovace naleznete na (EU+NZ) 4 000, ,0 3

7 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky Tab. 3 - OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OP (EU+NZ) Obce, NNO 260, Kraje, obce 803, FO, PO, NNO (obecně prospěšná společnost a evidovaná (církevní) PO) 220, Služby v oblasti zaměstnanosti OSS v oblasti služeb zaměstnanosti 961,3 4 a,b Národní podpora cestovního ruchu a,b Národní podpora cestovního ruchu OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích N/A Obce, vlastníci bytových domů, NNO Poznámka: N/A není v textu výzvy uvedeno. Zdroj: MSC , webové stránky Integrovaného OP 95, , ,8 (podíl ERDF) fondy.cz/getdoc/ fc a94-80bdff67847c/4-1-Narodnipodpora-cestovniho-ruchu-(1) fondy.cz/getdoc/ fc a94-80bdff67847c/4-1-Národnipodpora-cestovniho-ruchu-(1) Přehled plánovaných výzev Integrovaného OP naleznete na 4

8 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 4.3 Vybavení odborných vědeckých oborových knihoven Tab. 4 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE Subjekty zřízené dle zk. 111/1998 Sb., o VŠ a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Výzkumné org., další org. zabývající se specializovanými činnostmi specifikovanými pro oblasti podpory 3.1 Veřejné a státní VŠ provádějící VaV, veřejné výzkumné instituce, odborné a vědecké knihovny s minimálně krajskou působností, ostatní VŠ provádějící výzkum a vývoj, další výzkumné org. splňující podmínky definice výzkumné organizace (EU+NZ) 1 100,0 380,0 700, VŠ 1 100, Zdroj: MSC , webové stránky OP Výzkum a vývoj pro inovace Veřejné a státní VŠ provádějící výzkum a vývoj, veřejné výzkumné instituce, odborné a vědecké knihovny s minimálně krajskou působností, jejichž hlavní činností je poskytování knihovních služeb, ostatní VŠ provádějící výzkum a vývoj, další výzkumné org. splňující podmínky definice výzkumné organizace Přehled plánovaných výzev OP Výzkum a vývoj pro inovace naleznete na 700,0 5

9 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Vyhlašovatel / typ projektů Tab. 5 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZL/GP ZL/GP VŠ, školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol, PO působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, org. působící v oblasti volného času dětí a mládeže, města, obce a svazky obcí, NNO VŠ, školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol, města, obce a svazky obcí, ostatní vzdělávací instituce, HK, AK, zaměstnavatelé, org. zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, NNO 6 (EU+NZ) SČK/GP ,7 ŘO / IP ŘO / IP Individuální další vzdělávání ŘO/IP Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 4.1 Systémový rámec celoživotního učení ŘO/IP ,5 15,8 N/A nejpozději do Základní školy se sídlem mimo hl. m. Prahy 4500, N/A Střední školy a konzervatoře se sídlem mimo nejpozději do 1500,0 hl. m. Prahy N/A do vyčerpání alokace N/A do vyčerpání alokace MŠMT MŠMT (odbor administrace ESF MŠMT), MŽP octype=art octype=art &item= , , JČ/GP VŠ, vzdělávací instituce, NNO, HK, ,0 města, obce a svazky obcí nal.pdf ZL/GP Vzdělávací instituce, VŠ, NNO, HK a AK, ,9 města, obce a svazky obcí octype=art ŘO / IP N / A MŠMT, Česká školní inspekce 3423,0 fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani- individualnich-projektu-10

10 Poznámka: N/A Do vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro tuto výzvu, případně do data rozhodnutí řídícího orgánu o ukončení výzvy. Zdroj: MSC , webové stránky OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled plánovaných výzev OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost naleznete na Příprava, zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod Tab. 6 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ * (EU) * 150,0 /xxxiii-vyzva-opzp-na-individualniprojekty-prioritni-osy-1/ Poznámka: * Přesný výčet oprávněných žadatelů v rámci jednotlivých oblastí podpory naleznete v implementačním dokumentu (k dispozici na ID%20verze%202_12_2010_prijate%20zmeny.pdf). Mezi oprávněné žadatele v jednotlivých oblastech patří např. obce, města a kraje a jejich příspěvkové organizace a organizační složky; svazky obcí; státní podniky a organizace; organizační složky státu; státní příspěvkové organizace; občanská sdružení; církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti; ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více jak 50 % majetku obcemi / jinými veřejnoprávní subjekty; obchodní společnosti spoluvlastněné obcemi / jinými veřejnoprávními subjekty; družstva; podnikatelské subjekty - fyzické osoby; veřejné a státní VŠ; veřejné výzkumné instituce; Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zdroj: MSC , webové stránky OP Životní prostředí Přehled plánovaných výzev OP Životní prostředí naleznete na 7

11 Tab. 7 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Typ podporovaných projektů (EU+NZ) IP MPSV 550,0 GP Profesní oborová a podnikatelská sdružení a sociální partneři IP Odbor implementace fondů EU, Státní úřad inspekce práce 2 699,5 IP Ministerstvo spravedlnosti ČR - Probační a mediační služba ČR 70,0 300,5 predkladani-grantovych- projektu-op-lzz-v-ramci-2 IP Odbor implementace fondů EU ,4 vyzva-k-predkladani- individualnich-projektu-v-ramci IP Úřad práce ČR ,3 predkladani-regionalnich- individualnich-projektu-v zavedeni-systemu-kvalitysluzeb-zamestnanosti-a IP Odbor implementace fondů EU 509,0 predkladani-individualnich- projektu-op-lzz-pro-odbor GP Ve výzvě specifikované FO (OSVČ), formy ,8 predkladani-grantovych- projektu-op-lzz-socialni podnikatelských PO, NNO IP Kraje, mimo hlavního města Prahy ,7 predkladani-individualnich- projektu-v-ramci 8

12 Tab. 7 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit Typ podporovaných projektů (EU+NZ) 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy IP MPSV 100,0 5.1 Mezinárodní spolupráce Poznámka: * 3. ledna 2012 alokace výzvy byla navýšena IP GP Zdroj: MSC , IS ŘO Monit 7+, webové stránky ESF v ČR Orgány ústřední státní správy, OSS, ŘO OP LZZ, zprostředkující subjekty OP LZZ, Úřad práce ČR Obce, kraje a jimi zřizované organizace, NNO, výzkumné a vzdělávací instituce Přehled plánovaných výzev OP Lidské zdroje a zaměstnanost naleznete na IP Kraje, mimo hlavního města Prahy podpora-socialni-integraceprislusniku-romskych IP Odbor implementace fondů EU MPSV 5,3 predkladani-individualnich- projektu-v-ramci-op-lzz GP Obce 200,0 socialni-integrace-prislusniku- romskych-lokalit ,0 pro-predkladani-individualnich- projektu-v-ramci ,0* pro-predkladani-grantovych- projektu-v-ramci-5-1 9

13 Tab. 8 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROZÁPAD 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM: Ústí nad Labem - centrum Obce města, kraje, org. zřízené či založené městem od obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od , NNO, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku (výhradně Ústí nad Labem) 151,0 d.cz/wpcontent/uploads/2011/11/vyz va_29_op_1.1_i_ul.pdf 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM: Karlovy Vary Obce města, kraje, org. zřízené či založené městem od obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od , NNO, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku (Karlovy Vary) 114,0 d.cz/wpcontent/uploads/2011/11/vyz va_29_op_1.1_i_kv.pdf 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM: Ústí nad Labem - mobilita Obce města, kraje, org. zřízené či založené městem od obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od , NNO, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku (výhradně Ústí nad Labem) 297,0 d.cz/wpcontent/uploads/2011/11/vyz va_29_op_1.1_iii_ul.pdf 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu IPRM: Most - Doprava Obce města, kraje, org. zřízené či založené městem od obyvatel nebo krajem, dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od , NNO, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku (Most) 223,0 d.cz/wpcontent/uploads/2011/11/vyz va_29_op_1.1_iii_most.pdf 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Kraje, obce, města, org. zřízené nebo založené obcí či krajem do obyvatel, dobrovolné svazky obcí, FO, PO, NNO 250,0 d.cz/wpcontent/uploads/2011/11/vyz va_28_op_3.2.pdf Zdroj: MSC , webové stránky ROP Severozápad Přehled plánovaných výzev ROP Severozápad naleznete na 10

14 1.1 Modernizace regionální silniční sítě 2. 1 Integrované projekty rozvojových center IPRM: České Budějovice Levý břeh Vltavy * 2. 1 Integrované projekty rozvojových center IPRM: Plzeň Plzeň univerzitní město Integrované projekty rozvojových center IPRM: Plzeň Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Tab. 9 - OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOZÁPAD Kraje, org. zřizované nebo zakládané kraji Statutární město České Budějovice, kraje, org. zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, FO, obchodní společnosti, školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi, církevní školská zařízení, soukromá školská zařízení, školské PO 1 017, Statutární město Plzeň, kraje, org. zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, FO, obchodní společnosti, školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi, církevní školská 76, zařízení, soukromá školská zařízení, školské PO 157,8 88, Poznámka: * IPRM České Budějovice Levý břeh Vltavy byla vyhlášena ve výši ,97 EUR, alokace IPRM Plzeň Plzeň univerzitní město 2015 byla vyhlášena ve výši ,32 EUR, alokace IPRM Plzeň Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 byla vyhlášena ve výši ,47 EUR. Uvedené alokace jsou přepočítány měnovým kurzem 1 EUR = 24,12 CZK. Zdroj: MSC , webové stránky ROP Jihozápad Přehled plánovaných výzev ROP Jihozápad naleznete na 11

15 / Podoblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu 2.3 Podpora využívání brownfields Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP MORAVSKOSLEZSKO MSK 800, MSK, obce nad 50 tis. obyvatel, org. zřízené obcemi nad 50 tis. obyvatel, NNO, org. zřízené státem, podnikatelské subjekty MSK a org. jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a org. zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, NNO, OSS, org. zřízené státem, podniky MSK a org. jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a org. zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, obchodní společnosti splňující definici veřejnoprávního subjektu, státní podniky, veřejné NNO 45,0 414,0* 50,0 2.4 Marketing regionu MSK 13, Organizace a kooperace v cestovním ruchu Obce, dobrovolné svazky obcí a org. zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí, zájmová sdružení PO, NNO, obchodní společnosti 14, Subregionální centra Obce a města, org. zřízené a založené obcemi s počtem obyvatel od 5 tis. do 50 tis., NNO, soukromé školy v obcích Poznámka: * Celková alokace 414 mil. Kč, na každý ze tří IPRÚ je alokace ve výši 138 mil. Kč. Zdroj: MSC , webové stránky ROP Moravskoslezsko 290,0 Přehled plánovaných výzev ROP Moravskoslezsko naleznete na 12

16 Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP JIHOVÝCHOD 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu - silnice 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu - letiště 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy Kraje, organizace zřizované nebo zakládané krajem 840, , Kraje, organizace zřizované nebo zakládané krajem Statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava), organizace zřizované nebo 3.1 Rozvoj urbanizačních center zakládané statutárními krajskými městy (Brno, Jihlava), vzdělávací instituce, NNO, MSP* Poznámka: * Zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a splňuje další podmínky dle přílohy I nařízení Evropské komise č. 800/2008. Zdroj: MSC , webové stránky ROP Jihovýchod Přehled plánovaných výzev ROP Jihovýchod naleznete na 330,0 690,0 vyzva-k vyzva-k vyzva-k vyzva-k

17 Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ MORAVA / podoblast podpory Obnova vozidel železnic Provozovatelé drážní dopravy 60, Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Rozvoj krizové infrastruktury Integrovaný plán pro města nad obyvatel Fyzická revitalizace území Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Kraje, obce s více než 50 tis. obyvateli, organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi, dobrovolné svazky obcí, NNO (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní PO, nadace) Kraje, obce, org. zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi s více než 5000 s výjimkou měst Olomouce a Zlína, org. zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí a Zlínem, dobrovolné svazky obcí Kraje, obce s více než 50 tis. obyvateli, org. zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi, dobrovolné svazky obcí, NNO (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní PO, nadace) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, org. zřizované nebo zakládané kraji a obcemi s výjimkou města Olomouce a Zlína, NNO (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní PO, nadace), Vlastníci nemovitostí v památkových zónách Kraje, obce s více než 500 a méně než 5000 obyvateli, org. zřizované nebo zakládané kraji Obce, dobrovolné svazky obcí, org. zřizované nebo zakládané obcemi, NNO (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní PO, nadace), zájmová sdružení PO 219,3 70,0 100,0 155,0 11,5 14,

18 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 IPRÚ: Jesenicko Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 IPRÚ: Šumpersko Zdroj: MSC , webové stránky ROP Střední Morava Obec Velehrad, sociální služby Uherské Hradiště, Římskokatolická farnost Velehrad, Arcibiskupství olomoucké PO, FO ,6 Přehled plánovaných výzev ROP Střední Morava naleznete na 25,5 28, Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP SEVEROVÝCHOD 2.2. Rozvoj měst Kraje, obce s více než 5 tis. obyvateli, org. zřízené nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, zájmová sdružení PO, HK a její složky 464,0 Zdroj: MSC , webové stránky ROP Severovýchod Přehled plánovaných výzev ROP Severovýchod naleznete na 15

19 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V ROP STŘEDNÍ ČECHY Kraj, organizace zřizované nebo zakládané krajem 1 500, N/A Rozvoj regionálních center Kraj, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené Středočeský kraj, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem Statutární města (Kladno, Mladá Boleslav), organizace zřizované nebo zakládané statutárními městy, SČ kraj a organizace jím zřízené a založené, NNO, Hospodářská komora a její složky, AK, MSP, dopravci, kteří provozují městskou hromadnou autobusovou dopravu 235,0 520,0 100, ,2* y.php y.php y.php y.php y.php Poznámka: * Na výzvu je alokováno celkem EUR z ERDF, z toho pro IPRM Kladno EUR a pro IPRM Mladá Boleslav EUR. Přepočítáno kurzem 1 EUR = 25,24 CZK. N/A Konečný termín pro příjem není stanoven. Příjem bude ukončen v okamžiku, kdy bude dosaženo u došlých 150 % alokovaných prostředků na danou výzvu (v oblasti podpory 1.2 už při dovršení 120%) Zdroj: MSC , webové stránky ROP Střední Čechy Přehled plánovaných výzev ROP Střední Čechy naleznete na 16

20 Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PRAHA KONKURENCESCHOPNOST Ke dni nebyly otevřeny žádné výzvy. Zdroj: MSC , webové stránky OP Praha Konkurenceschopnost Přehled plánovaných výzev OP Praha Konkurenceschopnost naleznete na Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PRAHA ADAPTABILITA Ke dni nebyly otevřeny žádné výzvy. Zdroj: MSC , webové stránky OP Praha Adaptabilita Přehled plánovaných výzev OP Praha Adaptabilita naleznete na 17

21 Tab OTEVŘENÉ VÝZVY V OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA * (ERDF) EUR 1.2 Ochrana životního prostředí průběžně září 2012 * 3, Rozvoj podnikatelského prostředí průběžně září 2012 * 2, Podpora spolupráce cestovního ruchu průběžně září 2012 * 2, Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání průběžně září 2012 * 1, Územní spolupráce veřejných institucí průběžně září 2012 * 0, Podpora společenských a kulturních akcí průběžně září 2012 * 0,7 * naleznete zde: Zdroj: ŘO OP Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Řídící orgán OP Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika harmonogram výzev neuvádí. 18

22 3. OBECNÝ POSTUP REALIZACE PROJEKTŮ Z FONDŮ EU Základní kroky spojené s podáním žádosti o dotaci z fondů EU: 1) Vytvoření podrobného projektového záměru; 2) nalezení příslušného operačního programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro Váš projektový záměr; kromě podporovaných aktivit je nezbytné sledovat typ oprávněného žadatele / příjemce (např. malý a střední podnik), místo realizace projektu, výši a formu poskytované podpory, schopnost finančního spoluzajištění ze strany žadatele atd. dle specifických podmínek a požadavků daného dotačního programu; tyto podmínky a detailní vymezení podporovaných aktivit jsou vždy uvedeny např. na internetových stránkách operačního programu, a to primárně v dokumentu s názvem Operační program, či ve větší míře detailu v dokumentu s názvem Prováděcí dokument nebo Implementační dokument; 3) zpracování žádosti o dotaci (v této fázi je vhodné využívat pořádané semináře či konzultace, dokumentaci zveřejněnou na internetových stránkách příslušného operačního programu, zejména Příručku pro žadatele a konzultace s příslušným subjektem poskytujícím dotace, kterým je řídící orgán či zprostředkující subjekt operačního programu); 4) souběžně se zpracováním žádosti je nezbytné sledovat datum otevření výzvy k podání žádosti o dotaci; informace o výzvách (vč. jejich harmonogramu) jsou zveřejněny na internetových stránkách operačních programů; 5) před podáním žádosti o dotaci ve stanoveném termínu výzvy je nezbytné žádost pečlivě zkontrolovat, a to nejen její logickou provázanost, ale také formální náležitosti vč. všech příloh (nedoložení všech požadovaných příloh bývá častou chybou žadatelů o dotace, která může vést k vyřazení ); je vhodné využít možností konzultace s pracovníky příslušného řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu pro vybraný operační program; 6) po registraci žádosti o dotaci následuje hodnocení a výběr dle předem stanovených a zveřejněných kritérií, o výsledcích hodnocení jsou žadatelé písemně informování; 7) hlavním těžištěm celého projektového cyklu je samotná realizace projektu, která se musí řídit všemi platnými postupy, neboť projekt je hrazen z veřejných zdrojů (potřebné informace jsou uvedeny v Příručce pro příjemce ); 8) po ukončení fyzické realizace projektu (nebo jednotlivých etap projektu) předkládá příjemce dotace žádost o platbu a monitorovací zprávu; následuje administrativní a fyzická kontrola projektu; jsouli dodrženy všechny předem stanovené podmínky daného operačního programu, je příjemci proplacena dotace; 9) následující tři až pět let po obdržení dotace (závisí na podmínkách programu) je příjemce povinen udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat poskytovatele dotace prostřednictvím monitorovacích zpráv. V případě porušení této podmínky se žadatel zavazuje vrátit část či celou dotaci. 19

23 4. POUŽITÉ POJMY na výzvy Výše alokace udává celkovou sumu finančních prostředků určených na vyhlášenou výzvu. může být vyjádřena jako podíl evropských a národních zdrojů (EU+NZ) nebo pouze podílem evropských zdrojů (EU). Globální grant Jeden ze způsobů implementace OP pro vybrané oblasti podpory nebo jejich části. V rámci GG jsou realizovány dílčí grantové projekty. Příjemce GG (nejčastěji zprostředkující subjekt OP) je zodpovědný za řízení a implementaci globálního grantu. V programovém období jsou GG realizovány v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt Ucelený soubor aktivit financovaných z OP, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém rámci podle zvolené strategie a s daným rozpočtem. Podle způsobu realizace se rozlišují tři typy projektů: - Individuální projekt IP Projekt s přímým způsobem financování, kdy konečný příjemce je zároveň konečným uživatelem, který obdrží podporu. - Grantový projekt GP Projekt realizovaný v rámci globálního grantu, kde zprostředkovatelem finančních prostředků je nositel globálního grantu Podle finanční náročnosti se vymezují dva typy projektů: - Běžný projekt Projekt s celkovými náklady nižšími než 50 mil. EUR - Velký projekt VP Projekt s celkovými náklady přesahujícími 50 mil. EUR (např. v oblasti dopravy, vědy a výzkumu či životního prostředí) Výzva Aktivita řídícího orgánu příslušného OP vyzývající potenciální žadatele k podání o podporu podle předem stanovených podmínek. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název OP, prioritní osy a oblasti podpory, dále objem finančních prostředků určených, termín a místo pro podávání, popis podporovaných aktivit a subjektů, seznam hodnotících kritérií a také kontakty na odpovědné implementační orgány. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná; hodnocení přijatých je prováděno průběžně) nebo časově omezená (tzv. kolová; k hodnocení přijatých dochází až po uzavření výzvy). 20

24 5. SEZNAM ZKRATEK AK a.s. CRR ČMZRB ERDF ESF EU EUR FO FS GG GIP GP HK HMP IOP IP IPRM IPRÚ JČ JM MD MF KH MMR MPO KV k.s. LB MSP MPSV MSK Agrární komora ČR Akciová společnost Centrum pro regionální rozvoj ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Evropská unie Společná evropská měna euro Fyzická osoba Fond soudržnosti Globální grant Grantový individuální projekt Grantový projekt Hospodářská komora ČR Hlavní město Praha Integrovaný operační program Individuální projekt Integrovaný plán rozvoje měst Integrovaný plán rozvoje území Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Ministerstvo dopravy ČR Ministerstvo financí ČR Královehradecký kraj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Karlovarský kraj Komanditní společnost Liberecký kraj Malé a střední podniky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Moravskoslezský kraj MSC2007 Monitorovací systém strukturálních fondů a fondu soudržnosti MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR MV Ministerstvo vnitra ČR MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR NNO Nestátní neziskové organizace NOK-MMR Národní orgán pro koordinaci NZ Národní zdroje OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností OL Olomoucký kraj OP Operační program / programy o.p.s. o.s. OSS OSVČ PA PL PO ROP ŘO SČ SČK SF SFDI SFŽP s.o. SR s.r.o. ÚS VaV v.o.s. VP VŠ VY ZL ZS Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení Organizační složka státu Osoba samostatně výdělečně činná Pardubický kraj Plzeňský kraj Právnická osoba Regionální operační program Řídící orgán Střední Čechy Středočeský kraj Strukturální fondy Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond životního prostředí ČR Státní organizace Státní rozpočet Společnost s ručením omezeným Ústecký kraj Výzkum a vývoj Veřejná obchodní společnost Velký projekt Vysoká škola Kraj Vysočina Zlínský kraj Zprostředkující subjekt

25

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 20. SRPNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 20. SRPNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 20. SRPNU 2012 SRPEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 31. ŘÍJNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 31. ŘÍJNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 31. ŘÍJNU 2012 ŘÍJEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. ČERVNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. ČERVNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. ČERVNU 2012 ČERVEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. BŘEZNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. BŘEZNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. BŘEZNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ÚNORU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ÚNORU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ÚNORU 2012 ÚNOR 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015

Více

PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV

PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV . Jít MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV KE 31. PROSINCI 2012 PROSINEC 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 30. LISTOPADU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 30. LISTOPADU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 30. LISTOPADU 2012 LISTOPAD 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. SRPNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. SRPNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. SRPNU 2011 SRPEN 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 3. 1. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. KVĚTNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. KVĚTNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. KVĚTNU 2012 KVĚTEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ING. MARIE SVOBODOVÁ Strana 1 JAK NA TO? DEFINUJTE REÁLNOU POTŘEBU OBCE. NAJDĚTE VHODNÝ OPERAČNÍ PROGRAM - POMOC MAS, (ORP), AGENTUR. ZPRACUJTE ZÁMĚRU

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ČERVNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ČERVNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. ČERVNU 2011 ČERVEN 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 7. kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 Vydání 10, platnost od 6. června 2014 OBSAH: 1. Úvod... 4 2.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 OBSAH: PRO OBLAST INTERVENCE 5.2:... 1... 1 1. Úvod... 5 2. Seznam

Více

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2012 1 Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 1.1 Popis a stručná charakteristika

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Ing. Ivana Projsová odbor implementace fondů EU MPSV ČR Olomouc, 12. října 2011 Praha, 19. října 2011 Role Zprostředkujícího subjektu V oblasti

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. KVĚTNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. KVĚTNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 17. KVĚTNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální operační programy (7 programů) 17,23%

Regionální operační programy (7 programů) 17,23% Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 2013 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Operační programy pro období 2007-2013 Evropská územní spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

Seminář Evropské dotace pro obce

Seminář Evropské dotace pro obce Seminář Evropské dotace pro obce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 1. března 2011 Pardubice Zaměření programu OPPS ČR-PR je jedním z operačních programů

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu kniha bilance. Ministerstvo pro místní rozvoj. Název položky zdrojů a potřeb 2012

Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu kniha bilance. Ministerstvo pro místní rozvoj. Název položky zdrojů a potřeb 2012 Kapitola: Ministerstvo pro místní rozvoj kapitoly: 317 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 3 678 277 921 074 25,0 703s Mzdové náklady a povinné pojistné 225 713 153 628 68,1 705s Náklady na

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012

Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012 Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012 OP Oblast podpory Žadatel Od Do Poznámka 1.1 Start - - financováno ČMZRB 2.1 Progres - 31.12.2012 financováno ČMZRB 2.1 Záruka - - financováno ČMZRB

Více

Prováděcí dokument. Verze 1.6

Prováděcí dokument. Verze 1.6 Prováděcí dokument Verze 1.6 Verze 1.6 Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 29. 4. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Obsah Představení Regionální rady Schéma prioritní osy 1 Alokace 2008-13 v prioritní ose

Více

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol

Zadávací dokumentace. Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), s názvem Podpora Řídícího

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.33 Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Příloha č. 1 k /2/ZM/2015 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti

Více

Fondy EU; Integrovaný operační program

Fondy EU; Integrovaný operační program Fondy EU; Integrovaný operační program Praha, 13. 11. 2007 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.cz 1 O čem budu mluvit: 1. Efektivní, kvalitní

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev

Více

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020 Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více