Výroční zpráva Zámecká 1, Chýnov příspěvková organizace IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204"

Transkript

1 Zámecká 1, Chýnov příspěvková organizace IČ: Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje

2 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str. 18 str. 19 str. 22 str. 24 Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov Sociální péče Zdravotní péče Hospodaření organizace Kontroly v organizaci Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přílohy: str. 25 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti klientů DS Chýnov str. 26 Seznam dárců klientům Domova pro seniory Chýnov str. 27 Finanční plán na rok 2010 str. 28 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky str. 31 Účetní závěrka k

3 3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti v Domově pro seniory Chýnov za rok V uplynulém roce Domov pro seniory Chýnov pokračoval a rozvíjel poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Velmi pozitivně se zúročila realizovaná přístavba a rekonstrukce celého objektu ukončená v roce Rok 2010 byl tak prvním rokem, kdy klienti mohli beze zbytku využít všechny nabízené služby v novém prostředí. Velmi se zlepšily podmínky pro ubytování, které respektují právo na osobní prostor klienta. Došlo, však i k plnému využití zřízeného zázemí jako jsou kulturní společenské místnosti, ergoterapeutická dílna, rehabilitace. Zvláštní ohodnocení mají i nově vzniklé terasy, které klienti využívají, dle počasí, téměř po celý rok. V minulém roce jsme při kontrolním šetření obhájili Certifikát Vážka, který je symbolem kvality. Česká alzheimerovská společnost jej uděluje na základě výsledků auditu zařízení, kde je věnována pozornost třem hlavním oblastem: - péči o lidi s demencí - prostředí pro péči - personálu Zároveň v návaznosti na aktuální výsledky máme právo používat logo Vážka v názvu organizace. O specifickou problematiku této naší služby se zajímá stále více rodinných příslušníků, kterým poskytujeme konzultační služby. Podáváme informace, které se především týkají rozsáhlé problematiky péče o pacienta s demencí. Jde o péči jak v rodinném prostředí, tak o péči v institucionálním zařízení. Pracovní tým zaměstnanců Domova pro seniory Chýnov je stabilní, dynamický, trvale dbáme na zvyšování odborné úrovně naší péče. Otevřeně reagujeme na všechny nové trendy, které aplikujeme vstřícným způsobem do praxe. Naším cílem je kvalitní, specifickým potřebám přizpůsobená, systematická péče s výsledkem spokojeného klienta. Důraz je kladen na komunikační schopnosti, jak už ze strany klienta, tak ze strany rodiny. Pracovníci DS neustále pozitivně působí na klienty tak, aby docházelo k smysluplnému dialogu. Největší stavební událostí roku 2010 se stala rekonstrukce stávající plynové kotelny. Ta původní se dostala na hranici své výkonnosti i životnosti s nově otevřeným pavilonem v roce Hned první zima ukázala, že toto zařízení již není schopno bezpečného provozu. V plánech pro minulý rok byla výměna oken na historické části budovy DS. Z důvodu zjištěných závad byla, po dohodě se zřizovatelem Jihočeským krajem České Budějovice, akce okna přesunuta do roku 2011 a plánované finanční prostředky byly investovány na již zmíněnou rekonstrukci kotelny. Do kotelny byly na základě provedeného energetického auditu spol. SEVEn Energy s.r.o. nainstalovány za plného provozu dva kotle Viessmann Vitocrossal 300 včetně nových tlakových nádob. Provozem těchto nových technologií by mělo dojít až k 15 % snížení spotřeby plynu. Již první měsíce provozu potvrdily předpokládané úspory. Úspory energetické náročnosti však bude možné nejlépe finančně vyčíslit až po roce provozu. Dalším výrazným zlepšením ubytovacího komfortu pro klienty DS Chýnov je výměna všech zbývajících původních starých lůžek za nové. Osm kusů lůžek obdrželi klienti sponzorským darem a šestnáct kusů lůžek bylo dokoupeno z prostředků DS Chýnov.

4 4 Ve snaze o zlepšení okolního prostředí domova jsme požádali o poskytnutí grantu z Operačního programu Životního prostředí na akci Revitalizace zámeckého parku Domova pro seniory Chýnov. Přes bezchybné podání žádosti jsme nebyli úspěšní z důvodů malé alokace finančních prostředků. Žádost budeme opakovat v roce Park, nádvoří i bezprostřední okolí zámku jsou velmi důležitým zázemím pro specifické potřeby našich klientů. Závěrem bych chtěla vyslovit poděkování za spolupráci především zástupcům MPSV ČR, zástupcům Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice zřizovatele DS Chýnov i všem dalším partnerským firmám. Poslední mé poděkování však patří zaměstnancům DS Chýnov, bez jejichž odpovědnosti, profesionality, ale i trpělivosti by nebylo možné vykonávat kvalitní péči o klienty. Adriena Krákorová, ředitelka DS Chýnov

5 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: Domov pro seniory Chýnov (dále jen DS Chýnov) Sídlo: Zámecká č Chýnov IČ: Právní forma: příspěvková organizace Č.ú.: /0710 Web: FAX: Organizace je od zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384. Statutární zástupce: Adriena Krákorová Zřizovatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice IČ Základní Zřizovací listina s účinností od 1. ledna 2003 byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne je do doplněna osmi dodatky. Kontakty: Adriena Krákorová ředitelka tel mob Jana Hejná, DiS. sociální pracovnice tel mob Magdaléna Drbalová vrchní sestra tel mob Alena Melicharová ekonomka tel mob Romana Pletichová skladová účetní tel mob Lenka Bratránková mzdová účetní tel mob Pavilon A ošetřovna tel mob (nový Pavilon MUDr. Ivy Holmerové) Pavilon B ošetřovna linka 218 (rekonstruovaný pavilon) Pavilon C ošetřovna tel mob (stávající pavilon) Kuchyně linka 224 mob

6 6 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: a) domov pro seniory dle ustanovení 49 organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. b) domov se zvláštním režimem dle ustanovení 50 organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům. Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.

7 7 Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi. Klientům se poskytují základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: 1) poskytnutí ubytování 2) poskytnutí stravy 3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6) sociálně terapeutické činnosti 7) aktivizační činnosti 8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

8 8 CÍLE A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1) vytvářet podmínky pro důstojný život klientů, pro jejich klid a bezpečí: - dosáhneme dodržováním jejich lidských práv, obecně závazných předpisů a vnitřních pravidel organizace, předcházením nebezpečným situacím a včasným řešením již vzniklých nebezpečných situací, empatickým přístupem cíl byl splněn 2) pečovat a podporovat v aktivitách denního života a soběstačnosti: - dosáhneme pomocí jednotlivých terapeutických metod (ergoterapie, bazální stimulace, reminiscenční (vzpomínková) terapie, ošetřovatelské rehabilitace cíl byl splněn 3) podporovat verbální i neverbální komunikaci: - dosáhneme pomocí systému klíčových pracovníků, používáním metod augmentativní a alternativní komunikace a vzděláváním pracovníků cíle bylo dosaženo 4) poskytovat odbornou a kvalitní péči, naplňovat cíle klientů: - dosáhneme vytvářením individuálního plánu péče snahou o zlepšení či zachování stávajících schopností a dovedností, vzděláváním pracovníků, zlepšením týmové spolupráce, dodržováním etických kodexů, profesionálním přístupem zaměstnanců, zvýšením počtu zaměstnanců v přímo obslužné péči, cíl byl splněn částečně, nepodařilo se nám navýšit počet zaměstnanců v přímo obslužné péči 5) zajistit dostupnost dalších služeb: - dosáhneme zajištěním praktického lékaře, odborných lékařů, rehabilitace, kadeřnice, pedikúry, nákupů, návštěvy divadla, doprovodem při využívání služeb mimo zařízení cíle bylo dosaženo 6) zachování smysluplného vztahu k blízkým osobám: - dosáhneme podporováním kontaktu s rodinou, přáteli, neomezenými návštěvami v zařízení, vytvářením podmínek pro jejich setkávání, účastí blízkých na pořádaných kulturních akcích cíl byl splněn částečně, podmínky pro účast blízkých osob na kulturních akcích byly vytvořeny, ale nebyly příliš využívány 7) poskytovat přiměřené informace uživatelům služeb: - dosáhneme vstřícným přístupem všech pracovníků v rámci týmové spolupráce cíl byl splněn 8) zlepšení komfortu ubytování a služeb a vytváření domácího prostředí: - dosáhneme rekonstrukcí zbývající části zámku, zpřístupněním parku, vylepšením technického vybavení, možností doplnit pokoje osobními předměty, barevným vymalováním, barevným oblečením zaměstnanců, odpolední kávou cíl byl splněn částečně, není provedena rekonstrukce zbývající části domova ani zpřístupněn park

9 9 Z dlouhodobých cílů bylo splněno: - zajištění finančních prostředků na služby supervizora. Z vizí do roku 2020 bylo splněno: - rekonstrukce střechy (69.871,- Kč), - rekonstrukce kotelny ( ,70 Kč).

10 10 ZAMĚSTNANCI V DS CHÝNOV Profesní složení zaměstnanců v organizaci Funkce Počet Úvazek zaměstnanců DS Chýnov DS DZR Ředitelka 1 1 0,5325 0,4675 Technicko-hospodář. pracovnice 3 3 1,5975 1,4025 Vrchní sestra 1 1 0,5325 0,4675 Všeobecná zdravotní sestra-denní 1 1 0,5325 0,4675 Všeobec. zdravotní sestra-směny 8 8 4,26 3,74 Všeob.zdrav.sestra aktivizač.čin ,5325 0,4675 Sanitáři ,325 4,675 Sociální pracovnice + zástup. řed ,5325 0,4675 Instruktorka sociální péče 1 1 0,5325 0,4675 Pracovnice přímo obslužné péče 5 4,8 2,556 2,244 Kuchařky 6 6 3,195 2,805 Uklízečky 6 6 3,195 2,805 Údržbáři 3 3 1,5975 1,4025 Pracovnice prádelny 3 2,5 1,3313 1,1687 Svačinářka 1 0,5625 0,2995 0,2630 Celkem 51 49, , ,3107 Počet zaměstnanců k fyzické osoby 53 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 51 Přepočtený počet zaměstnanců 49,65 Průměrná platová třída 5,9 Průměrný plat ,- Kč Mzdové náklady činily ,- Kč: z toho: pracovní smlouvy = ,- Kč dohody o pracovní činnosti = ,- Kč (3 DPČ) dohody o provedení práce = ,- Kč (8 DPP) Navazující náklady na zaměstnance: Zákonné sociální pojištění, včetně DPČ = ,- Kč. Příděl do FKSP = ,- Kč. Náhrady pracovní neschopnosti = ,- Kč. Zákonné pojištění zaměstnanců = ,- Kč. V počtu zaměstnanců k jsou zahrnuty i dvě zaměstnankyně zdravotní sestry, které jsou na rodičovské dovolené. Nové pracovní poměry: - jedna zaměstnankyně byla přijata do přímo obslužné péče za sanitářku, která je dlouhodobě v pracovní neschopnosti. - dvě zaměstnankyně nastoupily jako všeobecné sestry, z toho jedna na zástup zaměstnankyně na mateřské dovolené a jedna za ukončený pracovní poměr. - do kuchyně nastoupila jedna zaměstnankyně na dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti jedné z kuchařek.

11 11 Ukončené pracovní poměry: - čtyři zdravotní sestry ukončily pracovní poměr, z toho tři z důvodu změny zaměstnavatele a jedna sestra odešla od do starobního důchodu. Dále byla uzavřena jedna pracovní smlouva na dobu určitou s pracovnicí v přímo obslužné péči v období dovolených (prázdniny). Na zdravotním úseku byla uzavřena jedna dohoda o pracovní činnosti v období dovolených zdravotních sester. Dohod o provedení práce bylo uzavřeno šest, z toho: 1x zpracování daňového přiznání za r. 2009, 1x pomoc při opravě parapetů objektu DS Chýnov, 1x zástup v kuchyni za dovolenou, 3x výpomoc v době zvýšeného počtu pracovních neschopností a dovolených zdravotních sester, sanitářů a pracovníků v přímo obslužné péči. Dále v DS Chýnov vykonávalo odbornou praxi na základě dohod o spolupráci: - se vzdělávací agenturou Memory Training šest frekventantek kurzu Pracovník sociální péče. - se Střední zdravotnickou školou Tábor tři studentky oboru Zdravotnický asistent. - s Výšší odbornou školou zdravotnickou Suverénního řádu maltézských rytířů, Praha 2 jedna studentka oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Vzdělávání zaměstnanců Organizace má vypracovaný plán vzdělávání pro všechny zaměstnance dle potřeb a požadavků zaměstnanců. Zaměstnanci předávají své nabyté znalosti dále v rámci organizace svým kolegům. Během roku 2010 byly v našem zařízení uspořádány tyto vzdělávací akce: - Strategie péče o klienta s demencí - Problematika imobility, praktické postupy při přemísťování osob - Možnosti řešení inkontinence u seniorů - Individuální plánování v sociálních službách - Role klíčového pracovníka - Metodika vedení rozhovorů - Psychohygiena - Rehabilitační ošetřování I. - Rehabilitační ošetřování II. - Pravidelné školení bezpečnosti práce Dále jsme se zúčastňovali vzdělávacích akcí mimo zařízení jako např.: - Školení zákona o sociálních službách - Školení Smlouvy o poskytování sociálních služeb - Výživa u pacientů s demencí - Pražské gerontologické dny - Hygienické minimum ve stravovacím provozu - Školení při změnách zákonů v ekonomické a personální oblasti (vedení účetnictví hlavně

12 CSÚIS, rozpočet, mzdová a personální agenda ) - Školení zaměstnanců údržby (hlavně z bezpečnosti provozu kotelny, používání různých strojů.) 12

13 13 SOCIÁLNÍ PÉČE Domov pro seniory Chýnov splnil podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, rozhodl dne podle ustanovení 81 odst. 1 zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb Domova pro seniory Chýnov = Rozhodnutí o registraci čj. KUJCK 16734/2007 OSVZ/lumat1: a) domov pro seniory (dále jen DS) identifikátor služby č b) domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) identifikátor služby č Služby jsou poskytovány od Sociální pracovnice Sociální práci v obou službách zajišťuje sociální pracovnice Jana Hejná, DiS. Statistika 2010 Počet Statistické údaje Celkem DS Chýnov DS DZR Kapacita zařízení (lůžka) Počet klientů k Přijatí klienti Propuštění klienti Zemřelí klienti Počet klientů k z toho: mužů žen Celoroční pobyt Klienti ve věku 27 až 65 let až 85 let nad 85 let Uživatelé trvale upoutaní na lůžko mobilní za pomoci druhé osoby s nákladnějším stravováním Průměrný počet klientů 76,5 40,8 35,7 Průměrný věk klientů Počet klientů se sníženou úhradou Počet rodin s uzav. smlouvou o spolufinan Průměrné plnění obložnosti za rok 2010: 99,3 % Věkové rozpětí klientů od 50 let do 97 let. Celkový počet evidovaných žádostí k : 207 ( )

14 14 Příspěvek na péči Stupeň Celkem DS Chýnov DS DZR I II III IV Při nástupu 2 klienti měli příspěvek na péči v řízení, 1 klient s delším pobytem v léčebně měl příspěvek na péči zastaven. Výnosy z příspěvku na péči v roce 2010 = ,- Kč Úhrada za poskytování služeb Úhrady za poskytování služeb v Domově pro seniory Chýnov se skládají z úhrady za ubytování a za stravu. Výnosy z úhrad v roce 2010 = ,- Kč Úhrada za ubytování Počet pokojů k : 1 lůžkových 23 (DS 11 / DZR 12) 2 lůžkových 19 (DS 7 / DZR 12) 3 lůžkových 4 (DS 4 / DZR 0) 4 lůžkových 1 (DS 1 / DZR 0) Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou především v novém pavilonu A a v rekonstruovaném pavilonu B. Ve staré části, která nebyla rekonstruovaná, tj. pavilon C stále zůstávají dvou a třílůžkové pokoje a poslední jeden čtyřlůžkový pokoj. Velikost pokoje Pavilon A Pavilon B Pavilon C 1 lůžkový 180,- Kč 160,- Kč lůžkový 170,- Kč 150,- Kč 130,- Kč 3 lůžkový ,- Kč 4 lůžkový ,- Kč Výše úhrady za ubytování je stanovena na kalendářní den a je odstupňována dle vybavenosti pokojů a ostatních prostor, které mají klienti v konkrétní části ubytování k dispozici. Úhrada za stravu Úhrada za stravu je stanovena jednotně 70,- Kč na stravovací jednotku za suroviny a 70,- Kč režijní náklady, tj. celkem 140,- Kč/den za celodenní stravu. Terapeutická a aktivizační činnost Klienti zhotovují výrobky v průběhu roku pro různé příležitosti. Vyrábějí také dárkové předměty, které slouží jako forma odměny pro účinkující při kulturních akcích pro klienty, dále předměty pro výzdobu DS Chýnov. Velká pozornost je věnována oddělení se zvláštním režimem, kde se vedle běžné rehabilitace využívá aktivizační činnost, cvičení paměti, reminiscenční terapie.

15 15 Ergoterapie je nedílnou součástí přímé péče, hraje velkou roli v adaptačním procesu nových klientů, vede k aktivizaci, zachování soběstačnosti, napomáhá i k rozvoji či zachování kognitivních funkcí. Klienti mají možnost se zapojit do těchto aktivit: - muzikoterapie - biblioterapie - kroužek ručních prací - předplatné do divadla - výlety do přírody - kulturní akce pořádané zařízením - a další Přehled kulturních akcí: 8.1. Mše svatá 9.1. vystoupení sboru Hlahol divadlo Tábor Lorna a Ted Mateřská škola Chýnov videočajovna oslava narozenin oslava narozenin 5.2. Mše svatá videočajovna Masopust oslava narozenin oslava narozenin 5.3. Mše svatá videočajovna vystoupení souboru Kaštánek oslava narozenin 6.4. Mateřská škola Chýnov Velikonoční pásmo 7.4. soutěž v DS Budislav Budislavské perly 9.4. Mše svatá divadlo Tábor Dva na smetišti videočajovna Kulturní dům Chýnov vystoupení divadélka Tyjátr Pacov Noc a skála divadlo Tábor Tartuffe oslava narozenin Čarodějnice posezení na zahradě spojené s opékáním špekáčků 7.5. Mše svatá videočajovna divadlo Tábor Zamilovat se slavnostní koncert pěveckého sboru Hlahol oslava narozenin 1.6. vystoupení pana K. Šedivého Vzpomínky na K. Hašlera 4.6. Mše svatá 6.6. kostel v Chýnově koncert J. Svěceného 8.6. divadlo Tábor Fialové květy štěstí 9.6. Pacovské hry seniorů videočajovna oslava narozenin

16 Mše svatá videočajovna oslava narozenin 2.8. Odpoledne s muzikou 6.8. Mše svatá videočajovna počítačový kurz pro seniory oslava narozenin 3.9. Mše svatá park před ZŠ Chýnov Mezinárodní koncert dechových hudeb 8.9. videočajovna Táborská setkání nám. Mikuláše z Husi, Tábor Staročeský jarmark divadlo Tábor The Gim Game oslava narozenin Mše svatá videočajovna divadlo Tábor Gangsteři z městečka oslava narozenin Mše svatá videočajovna Svatomartinské posezení vystoupení Keramičky oslava narozenin divadlo Tábor Bůh masakru Ples seniorů Pacov Mikulášská nadílka videočajovna vystoupení dětí Mateřské školy Chýnov Mše svatá vystoupení sboru Sluníčko z Pacova oslava narozenin Při Domově se zvláštním režimem je zřízeno informační a poradenské centrum garantované Českou alzheimerovskou společností Praha. Hlavním cílem je zlepšovat kvalitu života lidí postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a upozorňovat veřejnost na tento aktuální problém. Poskytujeme rady a informace, jak pečovat o nemocné s demencemi, k dispozici máme i řadu tištěných materiálů, které zájemcům i půjčujeme. Dále se zařízení podílí na celorepublikovém projektu DNY PAMĚTI, který pořádá ČALS Praha ve spolupráci s firmami PFIZER a BEAUFOUR IPSEN PHARMA. Každoročně probíhá akce POMERANČOVÝ DEN, během něhož upozorňujeme na problematiku Alzheimerovy choroby. Distribuujeme informační materiály a podílíme se na uspořádání sbírky, jejíž výtěžek je použit pro zlepšení péče o osoby trpící demencí.

17 17 Dle nejčastějších dotazů z řad zájemců o službu a jejich rodinných příslušníků v rámci posledních tří let shromažďujeme informace ke zveřejnění brožury 15 nejčastějších otázek v souvislosti s Alzheimerovou demencí. Dále připravujeme standardní ošetřovatelský plán, kde budeme vycházet z našich zkušeností v péči o klienta s demencí.

18 18 ZDRAVOTNÍ PÉČE Za zdravotní úsek zodpovídá vrchní sestra Magdaléna Drbalová. Ošetřovatelská a lékařská péče klientům Domova pro seniory Chýnov je poskytována celoročně dle zákona 20/1966 Sb., 108/2006 Sb. a 48/1997 Sb. Do DS Chýnov dochází minimálně 2x týdně a dále dle potřeb ošetřující lékařka MUDr. Jitka Vovsová a minimálně 1x měsíčně a dále dle potřeb psychiatr MUDr. Eva Fialková. Další odborná vyšetření u diabetologů a ostatních specialistů jsou realizována v jejich ordinacích. Tato péče je zajišťována formou telefonických objednávek v odborných ambulancích, Převoz klientů zprostředkovává, dle svých možností zařízení nebo zdravotnická služba, ve většině případů domov zajišťuje klientovi i doprovod. Závodní preventivní péči na základě smlouvy zajišťuje MUDr. Jitka Vovsová. Zdravotní sestry DS Chýnov ošetřovatelskou péči poskytují na základě indikace lékaře a tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Vyúčtování poskytované ošetřovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. V r byly dle pojištění klientů uzavřeny smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, kde je vykazováno nejvíce výkonů jednou měsíčně, s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, kde vykazujeme výkony čtvrtletně, se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR, kde se výkony vykazují 1x ročně. Příjmy od zdravotních pojišťoven v r VZP ČR ,90 Kč ČPZP ,03 Kč ZPMV ČR ,33 Kč VoZP ČR ,00 Kč Celkem ,26 Kč Rehabilitace Rehabilitační místnost je vybavena magnetoterapií, soluxem, biolampou, parafínem, inhalací, ručními masážními strojky. Vodoléčba obsahuje: perličkové koupele, vířivé koupele HK i DK. Provádí se zde masáže: klasické, reflexní, vazivové, měkkých tkání, míčkování. Léčebná tělesná výchova se provádí individuálně a dle zdravotního stavu cvičením obyvatel na pokojích. Dále se provádí nácvik chůze, polohování, cvičení pasivní, cvičení aktivní, relaxační cvičení, izometrické a izotomické cviky, rotační pomůcky pro horní končetiny, přístroje pro zvyšování fyzické kondice, u klientů je též prováděna bazální stimulace.

19 19 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V roce 2010 hospodařil DS Chýnov se ztrátou ,81 Kč. Hospodaření před zdaněním skončilo s kladným výsledkem. Protože však v r nebylo počítáno se zdaněním nekrytých odpisů, výsledná daň z příjmu roku 2009 v částce ,- Kč byla účtována a plně uhrazena až v r Pro rok 2010 byla dohadnou položkou zaúčtována předpokládaná daň z příjmu v částce ,-. Po zaúčtování obou částek daně je zdaněný výsledek hospodaření ztráta. HV před zdaněnín ,19 Odhad daně z příjmu r ,00 Dodatečný odvod DP r ,00 HV po zdanění ,81 Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 249/2011/RK-62 ze dne vzala Rada Jihočeského kraje na vědomí náš výsledek hospodaření a schválila krytí ztráty v plné výši ze zlepšeného výsledku hospodaření příštích období. Náklady organizace činily celkem (v Kč) ,88 z toho: spotřeba materiálu ,40 elektřina, plyn, voda ,25 opravy a udržování ,30 cestovné 3.024,00 reprezentace 4.735,35 služby ,02 mzdové náklady ,00 zákon. sociál. pojištění ,00 zákon. sociál. náklady ,00 ostatní sociál. náklady ,00 pokuty, penále 256,50 odpisy DHM ,00 ostatní náklady z činnosti ,26 ostatní finanční náklady ,80 Výnosy organizace činily celkem (v Kč) ,07 z toho: úhrady klientů ,00 příspěvek na péči ,00 fakultativní služby ,00 stravování zaměstnanců ,06 stravování pro peč.službu a ostatní ,00 nájemné 2.400,00 příjmy od zdravotních pojišťoven ,26 tržby z prodeje DM (kovový odpad) 3.480,00 zúčtování fondů ,00 ostatní výnosy (hl. nekryt.odpisy) ,62

20 20 úroky ,13 dotace z MPSV ,00 neinvest. příspěvek z KÚ ,00 Náklady i výnosy v jednotlivých registrovaných službách jsou děleny podle klíče dělení nákladů, vycházejícího z počtu klientů. DS Chýnov hospodařil s těmito fondy: v Kč Peněžní fondy organizace č.účtu Stav k počátku roku Stav ke konci roku Změna stavu Fond odměn , , FKSP , , ,06 Rezervní fond , , ,00 Investiční fond , ,07 CELKEM , , ,13 Fond odměn Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil, ani nebyl použit. Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP byl tvořen základním přídělem, který v r byl ještě 2 % z objemu mzdových prostředků, v částce ,- Kč. Čerpání FKSP bylo hlavně na stravování, rekreace, divadelní představení, masáže atd. dle Kolektivní smlouvy pro rok Rezervní fondy - ze zlepšeného hospodářského výsledku Tento fond byl počátkem roku nulový a vzhledem k hospodářskému výsledku ztrátě, nebyl ani v roce 2010 žádný příděl. - z ostatních titulů Tento fond je tvořen výhradně z darů od klientů a jejich rodinných příslušníků. Pravidelně také poskytuje dar Město Chýnov. V uplynulém roce DS Chýnov získal také finanční dar od České televize na digitalizaci TV vysílání. Celkem bylo získáno na finančních darech ,- Kč. Použito bylo ,- Kč a to na nákupy pro různé pomůcky a vybavení ke zlepšení prostředí pro klienty. Investiční fond Investiční fond byl tvořen z odpisů dlouhodobého hmotného majetku ve výši ,- Kč. Z rozpočtu zřizovatele byl IF dotován částkou ,70 Kč. Čerpáno bylo ,70 Kč. Z důvodu vysokých odpisů nebyl tento fond finančně kryt, takže koncem roku byly zaúčtovány nekryté odpisy ve výši ,07 Kč.

21 21 INVESTICE V PPI plánu na rok 2010 bylo schváleno celkem tis. Kč, z toho: prostředky KÚ tis. Kč z investičního fondu tis. Kč jiné zdroje tis. Kč Akce Revitalizace zahrady a Výměna oken byly přesunuty do roku Uskutečněno bylo: Rekonstrukce kotelny vč. projektu ,70 Kč Projekt okna ,00 Kč Oprava kanálu ,00 Kč Pračka ,00 Kč Polohovací lůžka s matrací ,00 Kč Varný kotel ,00 Kč Veškerý nový majetek byl zaveden do evidence i do účetnictví roku Stejně bylo postupováno i u majetku vyřazovaného. Stav majetku v evidenci souhlasí se stavem v účetnictví.

22 22 KONTROLY V ORGANIZACI 1. Řídící kontroly: Pravidelně všemi vedoucími pracovníky byly na jednotlivých odděleních prováděny kontroly finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole. Tyto kontroly jsou v pravidelných termínech projednávány na poradách vedení. V souladu s plánem kontrolní činnosti byly provedeny kontroly pokladen a pokladních operací. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: - dne 1. března 2010 Finanční úřad v Táboře provedl kontrolu skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí e.č vydané pod č.j.2007/ dne od MPSV na akci DD Chýnov stavební úpravy a přístavba ubytovacího pavilonu", v posledním platném znění vydaném dne pod č.j. 2009/ změna. Zpráva o výsledku kontroly č.j.28284/10/ , projednána dne Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. - dne 16. dubna 2010 byl zástupci České alzheimerovské společnosti Praha proveden audit služby domovy se zvláštním režimem v plnění kvality poskytování služby pro udělení certifikátu Vážka. Výsledek: Certifikát Vážka Domovu pro seniory Chýnov pro službu domov se zvláštním režimem byl udělen dne s platností na 18 měsíců ode dne udělení. - ve dnech 8. až 23. června 2010 byla provedena zřizovatelem Jihočeským krajem Krajským úřadem, oddělením interního auditu a kontroly, České Budějovice kontrola hospodaření příspěvkové organizace s cílem posouzení hospodaření z hlediska dodržování zákonů a identifikace rizik vznikajících touto činností v období r Protokol č. P 6/2010-KO byl projednán Výsledek: bylo zjištěno 72 nedostatků s doporučením nápravných opatření. Nápravná opatření jsou postupně plněna s termínem do dne 4. listopadu 2010 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, se zaměřením na plnění povinností stanovených v Nařízení ES 852/2004 a ES 178/2002 a plnění zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. Z výše uvedených kontrol a jejich výsledků je zřejmé, že nebyly uděleny žádné finanční sankce. 3. Kontroly a revize technického charakteru: - 5. ledna 2010 revize přenosných hasících přístrojů a hydrantů ledna 2010 čtvrtletní revize osobního výtahu v pavilonu A.

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 4 str. 6 str. 8 str. 10 str. 12 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva 2008. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2008. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2008 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 I. Plnění základních funkcí organizace Domov pro

Více

Zámecká 1, Chýnov příspěvková organizace IČ: Výroční zpráva 2011

Zámecká 1, Chýnov příspěvková organizace IČ: Výroční zpráva 2011 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2011 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204. Výroční zpráva 2009

Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204. Výroční zpráva 2009 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2009 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 7 str. 9 str. 11 str.

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2017 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Úplné znění Zřizovací listiny Domova pro seniory Kaplice ve znění ke dni 1. 1. 2015

Úplné znění Zřizovací listiny Domova pro seniory Kaplice ve znění ke dni 1. 1. 2015 Úplné znění Zřizovací listiny Domova pro seniory Kaplice ve znění ke dni 1. 1. 2015 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. tuto Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. tuto Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Bc. Lenka Kopřivová Kontrolní výbor Kontrolní výbor Název bodu:

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni v y d á v á. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Otická 2678/ 23 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 O B S A H 1. Úvod.... 3 2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více