Výroční zpráva Zámecká 1, Chýnov příspěvková organizace IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204"

Transkript

1 Zámecká 1, Chýnov příspěvková organizace IČ: Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje

2 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str. 18 str. 19 str. 22 str. 24 Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov Sociální péče Zdravotní péče Hospodaření organizace Kontroly v organizaci Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přílohy: str. 25 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti klientů DS Chýnov str. 26 Seznam dárců klientům Domova pro seniory Chýnov str. 27 Finanční plán na rok 2010 str. 28 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky str. 31 Účetní závěrka k

3 3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti v Domově pro seniory Chýnov za rok V uplynulém roce Domov pro seniory Chýnov pokračoval a rozvíjel poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Velmi pozitivně se zúročila realizovaná přístavba a rekonstrukce celého objektu ukončená v roce Rok 2010 byl tak prvním rokem, kdy klienti mohli beze zbytku využít všechny nabízené služby v novém prostředí. Velmi se zlepšily podmínky pro ubytování, které respektují právo na osobní prostor klienta. Došlo, však i k plnému využití zřízeného zázemí jako jsou kulturní společenské místnosti, ergoterapeutická dílna, rehabilitace. Zvláštní ohodnocení mají i nově vzniklé terasy, které klienti využívají, dle počasí, téměř po celý rok. V minulém roce jsme při kontrolním šetření obhájili Certifikát Vážka, který je symbolem kvality. Česká alzheimerovská společnost jej uděluje na základě výsledků auditu zařízení, kde je věnována pozornost třem hlavním oblastem: - péči o lidi s demencí - prostředí pro péči - personálu Zároveň v návaznosti na aktuální výsledky máme právo používat logo Vážka v názvu organizace. O specifickou problematiku této naší služby se zajímá stále více rodinných příslušníků, kterým poskytujeme konzultační služby. Podáváme informace, které se především týkají rozsáhlé problematiky péče o pacienta s demencí. Jde o péči jak v rodinném prostředí, tak o péči v institucionálním zařízení. Pracovní tým zaměstnanců Domova pro seniory Chýnov je stabilní, dynamický, trvale dbáme na zvyšování odborné úrovně naší péče. Otevřeně reagujeme na všechny nové trendy, které aplikujeme vstřícným způsobem do praxe. Naším cílem je kvalitní, specifickým potřebám přizpůsobená, systematická péče s výsledkem spokojeného klienta. Důraz je kladen na komunikační schopnosti, jak už ze strany klienta, tak ze strany rodiny. Pracovníci DS neustále pozitivně působí na klienty tak, aby docházelo k smysluplnému dialogu. Největší stavební událostí roku 2010 se stala rekonstrukce stávající plynové kotelny. Ta původní se dostala na hranici své výkonnosti i životnosti s nově otevřeným pavilonem v roce Hned první zima ukázala, že toto zařízení již není schopno bezpečného provozu. V plánech pro minulý rok byla výměna oken na historické části budovy DS. Z důvodu zjištěných závad byla, po dohodě se zřizovatelem Jihočeským krajem České Budějovice, akce okna přesunuta do roku 2011 a plánované finanční prostředky byly investovány na již zmíněnou rekonstrukci kotelny. Do kotelny byly na základě provedeného energetického auditu spol. SEVEn Energy s.r.o. nainstalovány za plného provozu dva kotle Viessmann Vitocrossal 300 včetně nových tlakových nádob. Provozem těchto nových technologií by mělo dojít až k 15 % snížení spotřeby plynu. Již první měsíce provozu potvrdily předpokládané úspory. Úspory energetické náročnosti však bude možné nejlépe finančně vyčíslit až po roce provozu. Dalším výrazným zlepšením ubytovacího komfortu pro klienty DS Chýnov je výměna všech zbývajících původních starých lůžek za nové. Osm kusů lůžek obdrželi klienti sponzorským darem a šestnáct kusů lůžek bylo dokoupeno z prostředků DS Chýnov.

4 4 Ve snaze o zlepšení okolního prostředí domova jsme požádali o poskytnutí grantu z Operačního programu Životního prostředí na akci Revitalizace zámeckého parku Domova pro seniory Chýnov. Přes bezchybné podání žádosti jsme nebyli úspěšní z důvodů malé alokace finančních prostředků. Žádost budeme opakovat v roce Park, nádvoří i bezprostřední okolí zámku jsou velmi důležitým zázemím pro specifické potřeby našich klientů. Závěrem bych chtěla vyslovit poděkování za spolupráci především zástupcům MPSV ČR, zástupcům Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice zřizovatele DS Chýnov i všem dalším partnerským firmám. Poslední mé poděkování však patří zaměstnancům DS Chýnov, bez jejichž odpovědnosti, profesionality, ale i trpělivosti by nebylo možné vykonávat kvalitní péči o klienty. Adriena Krákorová, ředitelka DS Chýnov

5 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: Domov pro seniory Chýnov (dále jen DS Chýnov) Sídlo: Zámecká č Chýnov IČ: Právní forma: příspěvková organizace Č.ú.: /0710 Web: FAX: Organizace je od zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384. Statutární zástupce: Adriena Krákorová Zřizovatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice IČ Základní Zřizovací listina s účinností od 1. ledna 2003 byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne je do doplněna osmi dodatky. Kontakty: Adriena Krákorová ředitelka tel mob Jana Hejná, DiS. sociální pracovnice tel mob Magdaléna Drbalová vrchní sestra tel mob Alena Melicharová ekonomka tel mob Romana Pletichová skladová účetní tel mob Lenka Bratránková mzdová účetní tel mob Pavilon A ošetřovna tel mob (nový Pavilon MUDr. Ivy Holmerové) Pavilon B ošetřovna linka 218 (rekonstruovaný pavilon) Pavilon C ošetřovna tel mob (stávající pavilon) Kuchyně linka 224 mob

6 6 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: a) domov pro seniory dle ustanovení 49 organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. b) domov se zvláštním režimem dle ustanovení 50 organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům. Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.

7 7 Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi. Klientům se poskytují základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: 1) poskytnutí ubytování 2) poskytnutí stravy 3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6) sociálně terapeutické činnosti 7) aktivizační činnosti 8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

8 8 CÍLE A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1) vytvářet podmínky pro důstojný život klientů, pro jejich klid a bezpečí: - dosáhneme dodržováním jejich lidských práv, obecně závazných předpisů a vnitřních pravidel organizace, předcházením nebezpečným situacím a včasným řešením již vzniklých nebezpečných situací, empatickým přístupem cíl byl splněn 2) pečovat a podporovat v aktivitách denního života a soběstačnosti: - dosáhneme pomocí jednotlivých terapeutických metod (ergoterapie, bazální stimulace, reminiscenční (vzpomínková) terapie, ošetřovatelské rehabilitace cíl byl splněn 3) podporovat verbální i neverbální komunikaci: - dosáhneme pomocí systému klíčových pracovníků, používáním metod augmentativní a alternativní komunikace a vzděláváním pracovníků cíle bylo dosaženo 4) poskytovat odbornou a kvalitní péči, naplňovat cíle klientů: - dosáhneme vytvářením individuálního plánu péče snahou o zlepšení či zachování stávajících schopností a dovedností, vzděláváním pracovníků, zlepšením týmové spolupráce, dodržováním etických kodexů, profesionálním přístupem zaměstnanců, zvýšením počtu zaměstnanců v přímo obslužné péči, cíl byl splněn částečně, nepodařilo se nám navýšit počet zaměstnanců v přímo obslužné péči 5) zajistit dostupnost dalších služeb: - dosáhneme zajištěním praktického lékaře, odborných lékařů, rehabilitace, kadeřnice, pedikúry, nákupů, návštěvy divadla, doprovodem při využívání služeb mimo zařízení cíle bylo dosaženo 6) zachování smysluplného vztahu k blízkým osobám: - dosáhneme podporováním kontaktu s rodinou, přáteli, neomezenými návštěvami v zařízení, vytvářením podmínek pro jejich setkávání, účastí blízkých na pořádaných kulturních akcích cíl byl splněn částečně, podmínky pro účast blízkých osob na kulturních akcích byly vytvořeny, ale nebyly příliš využívány 7) poskytovat přiměřené informace uživatelům služeb: - dosáhneme vstřícným přístupem všech pracovníků v rámci týmové spolupráce cíl byl splněn 8) zlepšení komfortu ubytování a služeb a vytváření domácího prostředí: - dosáhneme rekonstrukcí zbývající části zámku, zpřístupněním parku, vylepšením technického vybavení, možností doplnit pokoje osobními předměty, barevným vymalováním, barevným oblečením zaměstnanců, odpolední kávou cíl byl splněn částečně, není provedena rekonstrukce zbývající části domova ani zpřístupněn park

9 9 Z dlouhodobých cílů bylo splněno: - zajištění finančních prostředků na služby supervizora. Z vizí do roku 2020 bylo splněno: - rekonstrukce střechy (69.871,- Kč), - rekonstrukce kotelny ( ,70 Kč).

10 10 ZAMĚSTNANCI V DS CHÝNOV Profesní složení zaměstnanců v organizaci Funkce Počet Úvazek zaměstnanců DS Chýnov DS DZR Ředitelka 1 1 0,5325 0,4675 Technicko-hospodář. pracovnice 3 3 1,5975 1,4025 Vrchní sestra 1 1 0,5325 0,4675 Všeobecná zdravotní sestra-denní 1 1 0,5325 0,4675 Všeobec. zdravotní sestra-směny 8 8 4,26 3,74 Všeob.zdrav.sestra aktivizač.čin ,5325 0,4675 Sanitáři ,325 4,675 Sociální pracovnice + zástup. řed ,5325 0,4675 Instruktorka sociální péče 1 1 0,5325 0,4675 Pracovnice přímo obslužné péče 5 4,8 2,556 2,244 Kuchařky 6 6 3,195 2,805 Uklízečky 6 6 3,195 2,805 Údržbáři 3 3 1,5975 1,4025 Pracovnice prádelny 3 2,5 1,3313 1,1687 Svačinářka 1 0,5625 0,2995 0,2630 Celkem 51 49, , ,3107 Počet zaměstnanců k fyzické osoby 53 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 51 Přepočtený počet zaměstnanců 49,65 Průměrná platová třída 5,9 Průměrný plat ,- Kč Mzdové náklady činily ,- Kč: z toho: pracovní smlouvy = ,- Kč dohody o pracovní činnosti = ,- Kč (3 DPČ) dohody o provedení práce = ,- Kč (8 DPP) Navazující náklady na zaměstnance: Zákonné sociální pojištění, včetně DPČ = ,- Kč. Příděl do FKSP = ,- Kč. Náhrady pracovní neschopnosti = ,- Kč. Zákonné pojištění zaměstnanců = ,- Kč. V počtu zaměstnanců k jsou zahrnuty i dvě zaměstnankyně zdravotní sestry, které jsou na rodičovské dovolené. Nové pracovní poměry: - jedna zaměstnankyně byla přijata do přímo obslužné péče za sanitářku, která je dlouhodobě v pracovní neschopnosti. - dvě zaměstnankyně nastoupily jako všeobecné sestry, z toho jedna na zástup zaměstnankyně na mateřské dovolené a jedna za ukončený pracovní poměr. - do kuchyně nastoupila jedna zaměstnankyně na dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti jedné z kuchařek.

11 11 Ukončené pracovní poměry: - čtyři zdravotní sestry ukončily pracovní poměr, z toho tři z důvodu změny zaměstnavatele a jedna sestra odešla od do starobního důchodu. Dále byla uzavřena jedna pracovní smlouva na dobu určitou s pracovnicí v přímo obslužné péči v období dovolených (prázdniny). Na zdravotním úseku byla uzavřena jedna dohoda o pracovní činnosti v období dovolených zdravotních sester. Dohod o provedení práce bylo uzavřeno šest, z toho: 1x zpracování daňového přiznání za r. 2009, 1x pomoc při opravě parapetů objektu DS Chýnov, 1x zástup v kuchyni za dovolenou, 3x výpomoc v době zvýšeného počtu pracovních neschopností a dovolených zdravotních sester, sanitářů a pracovníků v přímo obslužné péči. Dále v DS Chýnov vykonávalo odbornou praxi na základě dohod o spolupráci: - se vzdělávací agenturou Memory Training šest frekventantek kurzu Pracovník sociální péče. - se Střední zdravotnickou školou Tábor tři studentky oboru Zdravotnický asistent. - s Výšší odbornou školou zdravotnickou Suverénního řádu maltézských rytířů, Praha 2 jedna studentka oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Vzdělávání zaměstnanců Organizace má vypracovaný plán vzdělávání pro všechny zaměstnance dle potřeb a požadavků zaměstnanců. Zaměstnanci předávají své nabyté znalosti dále v rámci organizace svým kolegům. Během roku 2010 byly v našem zařízení uspořádány tyto vzdělávací akce: - Strategie péče o klienta s demencí - Problematika imobility, praktické postupy při přemísťování osob - Možnosti řešení inkontinence u seniorů - Individuální plánování v sociálních službách - Role klíčového pracovníka - Metodika vedení rozhovorů - Psychohygiena - Rehabilitační ošetřování I. - Rehabilitační ošetřování II. - Pravidelné školení bezpečnosti práce Dále jsme se zúčastňovali vzdělávacích akcí mimo zařízení jako např.: - Školení zákona o sociálních službách - Školení Smlouvy o poskytování sociálních služeb - Výživa u pacientů s demencí - Pražské gerontologické dny - Hygienické minimum ve stravovacím provozu - Školení při změnách zákonů v ekonomické a personální oblasti (vedení účetnictví hlavně

12 CSÚIS, rozpočet, mzdová a personální agenda ) - Školení zaměstnanců údržby (hlavně z bezpečnosti provozu kotelny, používání různých strojů.) 12

13 13 SOCIÁLNÍ PÉČE Domov pro seniory Chýnov splnil podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, rozhodl dne podle ustanovení 81 odst. 1 zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb Domova pro seniory Chýnov = Rozhodnutí o registraci čj. KUJCK 16734/2007 OSVZ/lumat1: a) domov pro seniory (dále jen DS) identifikátor služby č b) domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) identifikátor služby č Služby jsou poskytovány od Sociální pracovnice Sociální práci v obou službách zajišťuje sociální pracovnice Jana Hejná, DiS. Statistika 2010 Počet Statistické údaje Celkem DS Chýnov DS DZR Kapacita zařízení (lůžka) Počet klientů k Přijatí klienti Propuštění klienti Zemřelí klienti Počet klientů k z toho: mužů žen Celoroční pobyt Klienti ve věku 27 až 65 let až 85 let nad 85 let Uživatelé trvale upoutaní na lůžko mobilní za pomoci druhé osoby s nákladnějším stravováním Průměrný počet klientů 76,5 40,8 35,7 Průměrný věk klientů Počet klientů se sníženou úhradou Počet rodin s uzav. smlouvou o spolufinan Průměrné plnění obložnosti za rok 2010: 99,3 % Věkové rozpětí klientů od 50 let do 97 let. Celkový počet evidovaných žádostí k : 207 ( )

14 14 Příspěvek na péči Stupeň Celkem DS Chýnov DS DZR I II III IV Při nástupu 2 klienti měli příspěvek na péči v řízení, 1 klient s delším pobytem v léčebně měl příspěvek na péči zastaven. Výnosy z příspěvku na péči v roce 2010 = ,- Kč Úhrada za poskytování služeb Úhrady za poskytování služeb v Domově pro seniory Chýnov se skládají z úhrady za ubytování a za stravu. Výnosy z úhrad v roce 2010 = ,- Kč Úhrada za ubytování Počet pokojů k : 1 lůžkových 23 (DS 11 / DZR 12) 2 lůžkových 19 (DS 7 / DZR 12) 3 lůžkových 4 (DS 4 / DZR 0) 4 lůžkových 1 (DS 1 / DZR 0) Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou především v novém pavilonu A a v rekonstruovaném pavilonu B. Ve staré části, která nebyla rekonstruovaná, tj. pavilon C stále zůstávají dvou a třílůžkové pokoje a poslední jeden čtyřlůžkový pokoj. Velikost pokoje Pavilon A Pavilon B Pavilon C 1 lůžkový 180,- Kč 160,- Kč lůžkový 170,- Kč 150,- Kč 130,- Kč 3 lůžkový ,- Kč 4 lůžkový ,- Kč Výše úhrady za ubytování je stanovena na kalendářní den a je odstupňována dle vybavenosti pokojů a ostatních prostor, které mají klienti v konkrétní části ubytování k dispozici. Úhrada za stravu Úhrada za stravu je stanovena jednotně 70,- Kč na stravovací jednotku za suroviny a 70,- Kč režijní náklady, tj. celkem 140,- Kč/den za celodenní stravu. Terapeutická a aktivizační činnost Klienti zhotovují výrobky v průběhu roku pro různé příležitosti. Vyrábějí také dárkové předměty, které slouží jako forma odměny pro účinkující při kulturních akcích pro klienty, dále předměty pro výzdobu DS Chýnov. Velká pozornost je věnována oddělení se zvláštním režimem, kde se vedle běžné rehabilitace využívá aktivizační činnost, cvičení paměti, reminiscenční terapie.

15 15 Ergoterapie je nedílnou součástí přímé péče, hraje velkou roli v adaptačním procesu nových klientů, vede k aktivizaci, zachování soběstačnosti, napomáhá i k rozvoji či zachování kognitivních funkcí. Klienti mají možnost se zapojit do těchto aktivit: - muzikoterapie - biblioterapie - kroužek ručních prací - předplatné do divadla - výlety do přírody - kulturní akce pořádané zařízením - a další Přehled kulturních akcí: 8.1. Mše svatá 9.1. vystoupení sboru Hlahol divadlo Tábor Lorna a Ted Mateřská škola Chýnov videočajovna oslava narozenin oslava narozenin 5.2. Mše svatá videočajovna Masopust oslava narozenin oslava narozenin 5.3. Mše svatá videočajovna vystoupení souboru Kaštánek oslava narozenin 6.4. Mateřská škola Chýnov Velikonoční pásmo 7.4. soutěž v DS Budislav Budislavské perly 9.4. Mše svatá divadlo Tábor Dva na smetišti videočajovna Kulturní dům Chýnov vystoupení divadélka Tyjátr Pacov Noc a skála divadlo Tábor Tartuffe oslava narozenin Čarodějnice posezení na zahradě spojené s opékáním špekáčků 7.5. Mše svatá videočajovna divadlo Tábor Zamilovat se slavnostní koncert pěveckého sboru Hlahol oslava narozenin 1.6. vystoupení pana K. Šedivého Vzpomínky na K. Hašlera 4.6. Mše svatá 6.6. kostel v Chýnově koncert J. Svěceného 8.6. divadlo Tábor Fialové květy štěstí 9.6. Pacovské hry seniorů videočajovna oslava narozenin

16 Mše svatá videočajovna oslava narozenin 2.8. Odpoledne s muzikou 6.8. Mše svatá videočajovna počítačový kurz pro seniory oslava narozenin 3.9. Mše svatá park před ZŠ Chýnov Mezinárodní koncert dechových hudeb 8.9. videočajovna Táborská setkání nám. Mikuláše z Husi, Tábor Staročeský jarmark divadlo Tábor The Gim Game oslava narozenin Mše svatá videočajovna divadlo Tábor Gangsteři z městečka oslava narozenin Mše svatá videočajovna Svatomartinské posezení vystoupení Keramičky oslava narozenin divadlo Tábor Bůh masakru Ples seniorů Pacov Mikulášská nadílka videočajovna vystoupení dětí Mateřské školy Chýnov Mše svatá vystoupení sboru Sluníčko z Pacova oslava narozenin Při Domově se zvláštním režimem je zřízeno informační a poradenské centrum garantované Českou alzheimerovskou společností Praha. Hlavním cílem je zlepšovat kvalitu života lidí postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a upozorňovat veřejnost na tento aktuální problém. Poskytujeme rady a informace, jak pečovat o nemocné s demencemi, k dispozici máme i řadu tištěných materiálů, které zájemcům i půjčujeme. Dále se zařízení podílí na celorepublikovém projektu DNY PAMĚTI, který pořádá ČALS Praha ve spolupráci s firmami PFIZER a BEAUFOUR IPSEN PHARMA. Každoročně probíhá akce POMERANČOVÝ DEN, během něhož upozorňujeme na problematiku Alzheimerovy choroby. Distribuujeme informační materiály a podílíme se na uspořádání sbírky, jejíž výtěžek je použit pro zlepšení péče o osoby trpící demencí.

17 17 Dle nejčastějších dotazů z řad zájemců o službu a jejich rodinných příslušníků v rámci posledních tří let shromažďujeme informace ke zveřejnění brožury 15 nejčastějších otázek v souvislosti s Alzheimerovou demencí. Dále připravujeme standardní ošetřovatelský plán, kde budeme vycházet z našich zkušeností v péči o klienta s demencí.

18 18 ZDRAVOTNÍ PÉČE Za zdravotní úsek zodpovídá vrchní sestra Magdaléna Drbalová. Ošetřovatelská a lékařská péče klientům Domova pro seniory Chýnov je poskytována celoročně dle zákona 20/1966 Sb., 108/2006 Sb. a 48/1997 Sb. Do DS Chýnov dochází minimálně 2x týdně a dále dle potřeb ošetřující lékařka MUDr. Jitka Vovsová a minimálně 1x měsíčně a dále dle potřeb psychiatr MUDr. Eva Fialková. Další odborná vyšetření u diabetologů a ostatních specialistů jsou realizována v jejich ordinacích. Tato péče je zajišťována formou telefonických objednávek v odborných ambulancích, Převoz klientů zprostředkovává, dle svých možností zařízení nebo zdravotnická služba, ve většině případů domov zajišťuje klientovi i doprovod. Závodní preventivní péči na základě smlouvy zajišťuje MUDr. Jitka Vovsová. Zdravotní sestry DS Chýnov ošetřovatelskou péči poskytují na základě indikace lékaře a tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Vyúčtování poskytované ošetřovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. V r byly dle pojištění klientů uzavřeny smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, kde je vykazováno nejvíce výkonů jednou měsíčně, s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, kde vykazujeme výkony čtvrtletně, se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR, kde se výkony vykazují 1x ročně. Příjmy od zdravotních pojišťoven v r VZP ČR ,90 Kč ČPZP ,03 Kč ZPMV ČR ,33 Kč VoZP ČR ,00 Kč Celkem ,26 Kč Rehabilitace Rehabilitační místnost je vybavena magnetoterapií, soluxem, biolampou, parafínem, inhalací, ručními masážními strojky. Vodoléčba obsahuje: perličkové koupele, vířivé koupele HK i DK. Provádí se zde masáže: klasické, reflexní, vazivové, měkkých tkání, míčkování. Léčebná tělesná výchova se provádí individuálně a dle zdravotního stavu cvičením obyvatel na pokojích. Dále se provádí nácvik chůze, polohování, cvičení pasivní, cvičení aktivní, relaxační cvičení, izometrické a izotomické cviky, rotační pomůcky pro horní končetiny, přístroje pro zvyšování fyzické kondice, u klientů je též prováděna bazální stimulace.

19 19 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V roce 2010 hospodařil DS Chýnov se ztrátou ,81 Kč. Hospodaření před zdaněním skončilo s kladným výsledkem. Protože však v r nebylo počítáno se zdaněním nekrytých odpisů, výsledná daň z příjmu roku 2009 v částce ,- Kč byla účtována a plně uhrazena až v r Pro rok 2010 byla dohadnou položkou zaúčtována předpokládaná daň z příjmu v částce ,-. Po zaúčtování obou částek daně je zdaněný výsledek hospodaření ztráta. HV před zdaněnín ,19 Odhad daně z příjmu r ,00 Dodatečný odvod DP r ,00 HV po zdanění ,81 Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 249/2011/RK-62 ze dne vzala Rada Jihočeského kraje na vědomí náš výsledek hospodaření a schválila krytí ztráty v plné výši ze zlepšeného výsledku hospodaření příštích období. Náklady organizace činily celkem (v Kč) ,88 z toho: spotřeba materiálu ,40 elektřina, plyn, voda ,25 opravy a udržování ,30 cestovné 3.024,00 reprezentace 4.735,35 služby ,02 mzdové náklady ,00 zákon. sociál. pojištění ,00 zákon. sociál. náklady ,00 ostatní sociál. náklady ,00 pokuty, penále 256,50 odpisy DHM ,00 ostatní náklady z činnosti ,26 ostatní finanční náklady ,80 Výnosy organizace činily celkem (v Kč) ,07 z toho: úhrady klientů ,00 příspěvek na péči ,00 fakultativní služby ,00 stravování zaměstnanců ,06 stravování pro peč.službu a ostatní ,00 nájemné 2.400,00 příjmy od zdravotních pojišťoven ,26 tržby z prodeje DM (kovový odpad) 3.480,00 zúčtování fondů ,00 ostatní výnosy (hl. nekryt.odpisy) ,62

20 20 úroky ,13 dotace z MPSV ,00 neinvest. příspěvek z KÚ ,00 Náklady i výnosy v jednotlivých registrovaných službách jsou děleny podle klíče dělení nákladů, vycházejícího z počtu klientů. DS Chýnov hospodařil s těmito fondy: v Kč Peněžní fondy organizace č.účtu Stav k počátku roku Stav ke konci roku Změna stavu Fond odměn , , FKSP , , ,06 Rezervní fond , , ,00 Investiční fond , ,07 CELKEM , , ,13 Fond odměn Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil, ani nebyl použit. Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP byl tvořen základním přídělem, který v r byl ještě 2 % z objemu mzdových prostředků, v částce ,- Kč. Čerpání FKSP bylo hlavně na stravování, rekreace, divadelní představení, masáže atd. dle Kolektivní smlouvy pro rok Rezervní fondy - ze zlepšeného hospodářského výsledku Tento fond byl počátkem roku nulový a vzhledem k hospodářskému výsledku ztrátě, nebyl ani v roce 2010 žádný příděl. - z ostatních titulů Tento fond je tvořen výhradně z darů od klientů a jejich rodinných příslušníků. Pravidelně také poskytuje dar Město Chýnov. V uplynulém roce DS Chýnov získal také finanční dar od České televize na digitalizaci TV vysílání. Celkem bylo získáno na finančních darech ,- Kč. Použito bylo ,- Kč a to na nákupy pro různé pomůcky a vybavení ke zlepšení prostředí pro klienty. Investiční fond Investiční fond byl tvořen z odpisů dlouhodobého hmotného majetku ve výši ,- Kč. Z rozpočtu zřizovatele byl IF dotován částkou ,70 Kč. Čerpáno bylo ,70 Kč. Z důvodu vysokých odpisů nebyl tento fond finančně kryt, takže koncem roku byly zaúčtovány nekryté odpisy ve výši ,07 Kč.

21 21 INVESTICE V PPI plánu na rok 2010 bylo schváleno celkem tis. Kč, z toho: prostředky KÚ tis. Kč z investičního fondu tis. Kč jiné zdroje tis. Kč Akce Revitalizace zahrady a Výměna oken byly přesunuty do roku Uskutečněno bylo: Rekonstrukce kotelny vč. projektu ,70 Kč Projekt okna ,00 Kč Oprava kanálu ,00 Kč Pračka ,00 Kč Polohovací lůžka s matrací ,00 Kč Varný kotel ,00 Kč Veškerý nový majetek byl zaveden do evidence i do účetnictví roku Stejně bylo postupováno i u majetku vyřazovaného. Stav majetku v evidenci souhlasí se stavem v účetnictví.

22 22 KONTROLY V ORGANIZACI 1. Řídící kontroly: Pravidelně všemi vedoucími pracovníky byly na jednotlivých odděleních prováděny kontroly finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole. Tyto kontroly jsou v pravidelných termínech projednávány na poradách vedení. V souladu s plánem kontrolní činnosti byly provedeny kontroly pokladen a pokladních operací. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: - dne 1. března 2010 Finanční úřad v Táboře provedl kontrolu skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí e.č vydané pod č.j.2007/ dne od MPSV na akci DD Chýnov stavební úpravy a přístavba ubytovacího pavilonu", v posledním platném znění vydaném dne pod č.j. 2009/ změna. Zpráva o výsledku kontroly č.j.28284/10/ , projednána dne Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. - dne 16. dubna 2010 byl zástupci České alzheimerovské společnosti Praha proveden audit služby domovy se zvláštním režimem v plnění kvality poskytování služby pro udělení certifikátu Vážka. Výsledek: Certifikát Vážka Domovu pro seniory Chýnov pro službu domov se zvláštním režimem byl udělen dne s platností na 18 měsíců ode dne udělení. - ve dnech 8. až 23. června 2010 byla provedena zřizovatelem Jihočeským krajem Krajským úřadem, oddělením interního auditu a kontroly, České Budějovice kontrola hospodaření příspěvkové organizace s cílem posouzení hospodaření z hlediska dodržování zákonů a identifikace rizik vznikajících touto činností v období r Protokol č. P 6/2010-KO byl projednán Výsledek: bylo zjištěno 72 nedostatků s doporučením nápravných opatření. Nápravná opatření jsou postupně plněna s termínem do dne 4. listopadu 2010 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, se zaměřením na plnění povinností stanovených v Nařízení ES 852/2004 a ES 178/2002 a plnění zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. Z výše uvedených kontrol a jejich výsledků je zřejmé, že nebyly uděleny žádné finanční sankce. 3. Kontroly a revize technického charakteru: - 5. ledna 2010 revize přenosných hasících přístrojů a hydrantů ledna 2010 čtvrtletní revize osobního výtahu v pavilonu A.

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Úvodní slovo ředitele 3 Úvodní slovo ředitele 4 Základní informace 4 Charakteristika činnosti 6 Sociální péče v pěti registrovaných službách

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více