Výroční zpráva Zámecká 1, Chýnov příspěvková organizace IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204"

Transkript

1 Zámecká 1, Chýnov příspěvková organizace IČ: Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje

2 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str. 18 str. 19 str. 22 str. 24 Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov Sociální péče Zdravotní péče Hospodaření organizace Kontroly v organizaci Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přílohy: str. 25 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti klientů DS Chýnov str. 26 Seznam dárců klientům Domova pro seniory Chýnov str. 27 Finanční plán na rok 2010 str. 28 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky str. 31 Účetní závěrka k

3 3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti v Domově pro seniory Chýnov za rok V uplynulém roce Domov pro seniory Chýnov pokračoval a rozvíjel poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Velmi pozitivně se zúročila realizovaná přístavba a rekonstrukce celého objektu ukončená v roce Rok 2010 byl tak prvním rokem, kdy klienti mohli beze zbytku využít všechny nabízené služby v novém prostředí. Velmi se zlepšily podmínky pro ubytování, které respektují právo na osobní prostor klienta. Došlo, však i k plnému využití zřízeného zázemí jako jsou kulturní společenské místnosti, ergoterapeutická dílna, rehabilitace. Zvláštní ohodnocení mají i nově vzniklé terasy, které klienti využívají, dle počasí, téměř po celý rok. V minulém roce jsme při kontrolním šetření obhájili Certifikát Vážka, který je symbolem kvality. Česká alzheimerovská společnost jej uděluje na základě výsledků auditu zařízení, kde je věnována pozornost třem hlavním oblastem: - péči o lidi s demencí - prostředí pro péči - personálu Zároveň v návaznosti na aktuální výsledky máme právo používat logo Vážka v názvu organizace. O specifickou problematiku této naší služby se zajímá stále více rodinných příslušníků, kterým poskytujeme konzultační služby. Podáváme informace, které se především týkají rozsáhlé problematiky péče o pacienta s demencí. Jde o péči jak v rodinném prostředí, tak o péči v institucionálním zařízení. Pracovní tým zaměstnanců Domova pro seniory Chýnov je stabilní, dynamický, trvale dbáme na zvyšování odborné úrovně naší péče. Otevřeně reagujeme na všechny nové trendy, které aplikujeme vstřícným způsobem do praxe. Naším cílem je kvalitní, specifickým potřebám přizpůsobená, systematická péče s výsledkem spokojeného klienta. Důraz je kladen na komunikační schopnosti, jak už ze strany klienta, tak ze strany rodiny. Pracovníci DS neustále pozitivně působí na klienty tak, aby docházelo k smysluplnému dialogu. Největší stavební událostí roku 2010 se stala rekonstrukce stávající plynové kotelny. Ta původní se dostala na hranici své výkonnosti i životnosti s nově otevřeným pavilonem v roce Hned první zima ukázala, že toto zařízení již není schopno bezpečného provozu. V plánech pro minulý rok byla výměna oken na historické části budovy DS. Z důvodu zjištěných závad byla, po dohodě se zřizovatelem Jihočeským krajem České Budějovice, akce okna přesunuta do roku 2011 a plánované finanční prostředky byly investovány na již zmíněnou rekonstrukci kotelny. Do kotelny byly na základě provedeného energetického auditu spol. SEVEn Energy s.r.o. nainstalovány za plného provozu dva kotle Viessmann Vitocrossal 300 včetně nových tlakových nádob. Provozem těchto nových technologií by mělo dojít až k 15 % snížení spotřeby plynu. Již první měsíce provozu potvrdily předpokládané úspory. Úspory energetické náročnosti však bude možné nejlépe finančně vyčíslit až po roce provozu. Dalším výrazným zlepšením ubytovacího komfortu pro klienty DS Chýnov je výměna všech zbývajících původních starých lůžek za nové. Osm kusů lůžek obdrželi klienti sponzorským darem a šestnáct kusů lůžek bylo dokoupeno z prostředků DS Chýnov.

4 4 Ve snaze o zlepšení okolního prostředí domova jsme požádali o poskytnutí grantu z Operačního programu Životního prostředí na akci Revitalizace zámeckého parku Domova pro seniory Chýnov. Přes bezchybné podání žádosti jsme nebyli úspěšní z důvodů malé alokace finančních prostředků. Žádost budeme opakovat v roce Park, nádvoří i bezprostřední okolí zámku jsou velmi důležitým zázemím pro specifické potřeby našich klientů. Závěrem bych chtěla vyslovit poděkování za spolupráci především zástupcům MPSV ČR, zástupcům Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice zřizovatele DS Chýnov i všem dalším partnerským firmám. Poslední mé poděkování však patří zaměstnancům DS Chýnov, bez jejichž odpovědnosti, profesionality, ale i trpělivosti by nebylo možné vykonávat kvalitní péči o klienty. Adriena Krákorová, ředitelka DS Chýnov

5 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: Domov pro seniory Chýnov (dále jen DS Chýnov) Sídlo: Zámecká č Chýnov IČ: Právní forma: příspěvková organizace Č.ú.: /0710 Web: FAX: Organizace je od zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384. Statutární zástupce: Adriena Krákorová Zřizovatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice IČ Základní Zřizovací listina s účinností od 1. ledna 2003 byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne je do doplněna osmi dodatky. Kontakty: Adriena Krákorová ředitelka tel mob Jana Hejná, DiS. sociální pracovnice tel mob Magdaléna Drbalová vrchní sestra tel mob Alena Melicharová ekonomka tel mob Romana Pletichová skladová účetní tel mob Lenka Bratránková mzdová účetní tel mob Pavilon A ošetřovna tel mob (nový Pavilon MUDr. Ivy Holmerové) Pavilon B ošetřovna linka 218 (rekonstruovaný pavilon) Pavilon C ošetřovna tel mob (stávající pavilon) Kuchyně linka 224 mob

6 6 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: a) domov pro seniory dle ustanovení 49 organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. b) domov se zvláštním režimem dle ustanovení 50 organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům. Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.

7 7 Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi. Klientům se poskytují základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: 1) poskytnutí ubytování 2) poskytnutí stravy 3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6) sociálně terapeutické činnosti 7) aktivizační činnosti 8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

8 8 CÍLE A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1) vytvářet podmínky pro důstojný život klientů, pro jejich klid a bezpečí: - dosáhneme dodržováním jejich lidských práv, obecně závazných předpisů a vnitřních pravidel organizace, předcházením nebezpečným situacím a včasným řešením již vzniklých nebezpečných situací, empatickým přístupem cíl byl splněn 2) pečovat a podporovat v aktivitách denního života a soběstačnosti: - dosáhneme pomocí jednotlivých terapeutických metod (ergoterapie, bazální stimulace, reminiscenční (vzpomínková) terapie, ošetřovatelské rehabilitace cíl byl splněn 3) podporovat verbální i neverbální komunikaci: - dosáhneme pomocí systému klíčových pracovníků, používáním metod augmentativní a alternativní komunikace a vzděláváním pracovníků cíle bylo dosaženo 4) poskytovat odbornou a kvalitní péči, naplňovat cíle klientů: - dosáhneme vytvářením individuálního plánu péče snahou o zlepšení či zachování stávajících schopností a dovedností, vzděláváním pracovníků, zlepšením týmové spolupráce, dodržováním etických kodexů, profesionálním přístupem zaměstnanců, zvýšením počtu zaměstnanců v přímo obslužné péči, cíl byl splněn částečně, nepodařilo se nám navýšit počet zaměstnanců v přímo obslužné péči 5) zajistit dostupnost dalších služeb: - dosáhneme zajištěním praktického lékaře, odborných lékařů, rehabilitace, kadeřnice, pedikúry, nákupů, návštěvy divadla, doprovodem při využívání služeb mimo zařízení cíle bylo dosaženo 6) zachování smysluplného vztahu k blízkým osobám: - dosáhneme podporováním kontaktu s rodinou, přáteli, neomezenými návštěvami v zařízení, vytvářením podmínek pro jejich setkávání, účastí blízkých na pořádaných kulturních akcích cíl byl splněn částečně, podmínky pro účast blízkých osob na kulturních akcích byly vytvořeny, ale nebyly příliš využívány 7) poskytovat přiměřené informace uživatelům služeb: - dosáhneme vstřícným přístupem všech pracovníků v rámci týmové spolupráce cíl byl splněn 8) zlepšení komfortu ubytování a služeb a vytváření domácího prostředí: - dosáhneme rekonstrukcí zbývající části zámku, zpřístupněním parku, vylepšením technického vybavení, možností doplnit pokoje osobními předměty, barevným vymalováním, barevným oblečením zaměstnanců, odpolední kávou cíl byl splněn částečně, není provedena rekonstrukce zbývající části domova ani zpřístupněn park

9 9 Z dlouhodobých cílů bylo splněno: - zajištění finančních prostředků na služby supervizora. Z vizí do roku 2020 bylo splněno: - rekonstrukce střechy (69.871,- Kč), - rekonstrukce kotelny ( ,70 Kč).

10 10 ZAMĚSTNANCI V DS CHÝNOV Profesní složení zaměstnanců v organizaci Funkce Počet Úvazek zaměstnanců DS Chýnov DS DZR Ředitelka 1 1 0,5325 0,4675 Technicko-hospodář. pracovnice 3 3 1,5975 1,4025 Vrchní sestra 1 1 0,5325 0,4675 Všeobecná zdravotní sestra-denní 1 1 0,5325 0,4675 Všeobec. zdravotní sestra-směny 8 8 4,26 3,74 Všeob.zdrav.sestra aktivizač.čin ,5325 0,4675 Sanitáři ,325 4,675 Sociální pracovnice + zástup. řed ,5325 0,4675 Instruktorka sociální péče 1 1 0,5325 0,4675 Pracovnice přímo obslužné péče 5 4,8 2,556 2,244 Kuchařky 6 6 3,195 2,805 Uklízečky 6 6 3,195 2,805 Údržbáři 3 3 1,5975 1,4025 Pracovnice prádelny 3 2,5 1,3313 1,1687 Svačinářka 1 0,5625 0,2995 0,2630 Celkem 51 49, , ,3107 Počet zaměstnanců k fyzické osoby 53 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 51 Přepočtený počet zaměstnanců 49,65 Průměrná platová třída 5,9 Průměrný plat ,- Kč Mzdové náklady činily ,- Kč: z toho: pracovní smlouvy = ,- Kč dohody o pracovní činnosti = ,- Kč (3 DPČ) dohody o provedení práce = ,- Kč (8 DPP) Navazující náklady na zaměstnance: Zákonné sociální pojištění, včetně DPČ = ,- Kč. Příděl do FKSP = ,- Kč. Náhrady pracovní neschopnosti = ,- Kč. Zákonné pojištění zaměstnanců = ,- Kč. V počtu zaměstnanců k jsou zahrnuty i dvě zaměstnankyně zdravotní sestry, které jsou na rodičovské dovolené. Nové pracovní poměry: - jedna zaměstnankyně byla přijata do přímo obslužné péče za sanitářku, která je dlouhodobě v pracovní neschopnosti. - dvě zaměstnankyně nastoupily jako všeobecné sestry, z toho jedna na zástup zaměstnankyně na mateřské dovolené a jedna za ukončený pracovní poměr. - do kuchyně nastoupila jedna zaměstnankyně na dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti jedné z kuchařek.

11 11 Ukončené pracovní poměry: - čtyři zdravotní sestry ukončily pracovní poměr, z toho tři z důvodu změny zaměstnavatele a jedna sestra odešla od do starobního důchodu. Dále byla uzavřena jedna pracovní smlouva na dobu určitou s pracovnicí v přímo obslužné péči v období dovolených (prázdniny). Na zdravotním úseku byla uzavřena jedna dohoda o pracovní činnosti v období dovolených zdravotních sester. Dohod o provedení práce bylo uzavřeno šest, z toho: 1x zpracování daňového přiznání za r. 2009, 1x pomoc při opravě parapetů objektu DS Chýnov, 1x zástup v kuchyni za dovolenou, 3x výpomoc v době zvýšeného počtu pracovních neschopností a dovolených zdravotních sester, sanitářů a pracovníků v přímo obslužné péči. Dále v DS Chýnov vykonávalo odbornou praxi na základě dohod o spolupráci: - se vzdělávací agenturou Memory Training šest frekventantek kurzu Pracovník sociální péče. - se Střední zdravotnickou školou Tábor tři studentky oboru Zdravotnický asistent. - s Výšší odbornou školou zdravotnickou Suverénního řádu maltézských rytířů, Praha 2 jedna studentka oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Vzdělávání zaměstnanců Organizace má vypracovaný plán vzdělávání pro všechny zaměstnance dle potřeb a požadavků zaměstnanců. Zaměstnanci předávají své nabyté znalosti dále v rámci organizace svým kolegům. Během roku 2010 byly v našem zařízení uspořádány tyto vzdělávací akce: - Strategie péče o klienta s demencí - Problematika imobility, praktické postupy při přemísťování osob - Možnosti řešení inkontinence u seniorů - Individuální plánování v sociálních službách - Role klíčového pracovníka - Metodika vedení rozhovorů - Psychohygiena - Rehabilitační ošetřování I. - Rehabilitační ošetřování II. - Pravidelné školení bezpečnosti práce Dále jsme se zúčastňovali vzdělávacích akcí mimo zařízení jako např.: - Školení zákona o sociálních službách - Školení Smlouvy o poskytování sociálních služeb - Výživa u pacientů s demencí - Pražské gerontologické dny - Hygienické minimum ve stravovacím provozu - Školení při změnách zákonů v ekonomické a personální oblasti (vedení účetnictví hlavně

12 CSÚIS, rozpočet, mzdová a personální agenda ) - Školení zaměstnanců údržby (hlavně z bezpečnosti provozu kotelny, používání různých strojů.) 12

13 13 SOCIÁLNÍ PÉČE Domov pro seniory Chýnov splnil podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, rozhodl dne podle ustanovení 81 odst. 1 zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb Domova pro seniory Chýnov = Rozhodnutí o registraci čj. KUJCK 16734/2007 OSVZ/lumat1: a) domov pro seniory (dále jen DS) identifikátor služby č b) domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) identifikátor služby č Služby jsou poskytovány od Sociální pracovnice Sociální práci v obou službách zajišťuje sociální pracovnice Jana Hejná, DiS. Statistika 2010 Počet Statistické údaje Celkem DS Chýnov DS DZR Kapacita zařízení (lůžka) Počet klientů k Přijatí klienti Propuštění klienti Zemřelí klienti Počet klientů k z toho: mužů žen Celoroční pobyt Klienti ve věku 27 až 65 let až 85 let nad 85 let Uživatelé trvale upoutaní na lůžko mobilní za pomoci druhé osoby s nákladnějším stravováním Průměrný počet klientů 76,5 40,8 35,7 Průměrný věk klientů Počet klientů se sníženou úhradou Počet rodin s uzav. smlouvou o spolufinan Průměrné plnění obložnosti za rok 2010: 99,3 % Věkové rozpětí klientů od 50 let do 97 let. Celkový počet evidovaných žádostí k : 207 ( )

14 14 Příspěvek na péči Stupeň Celkem DS Chýnov DS DZR I II III IV Při nástupu 2 klienti měli příspěvek na péči v řízení, 1 klient s delším pobytem v léčebně měl příspěvek na péči zastaven. Výnosy z příspěvku na péči v roce 2010 = ,- Kč Úhrada za poskytování služeb Úhrady za poskytování služeb v Domově pro seniory Chýnov se skládají z úhrady za ubytování a za stravu. Výnosy z úhrad v roce 2010 = ,- Kč Úhrada za ubytování Počet pokojů k : 1 lůžkových 23 (DS 11 / DZR 12) 2 lůžkových 19 (DS 7 / DZR 12) 3 lůžkových 4 (DS 4 / DZR 0) 4 lůžkových 1 (DS 1 / DZR 0) Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou především v novém pavilonu A a v rekonstruovaném pavilonu B. Ve staré části, která nebyla rekonstruovaná, tj. pavilon C stále zůstávají dvou a třílůžkové pokoje a poslední jeden čtyřlůžkový pokoj. Velikost pokoje Pavilon A Pavilon B Pavilon C 1 lůžkový 180,- Kč 160,- Kč lůžkový 170,- Kč 150,- Kč 130,- Kč 3 lůžkový ,- Kč 4 lůžkový ,- Kč Výše úhrady za ubytování je stanovena na kalendářní den a je odstupňována dle vybavenosti pokojů a ostatních prostor, které mají klienti v konkrétní části ubytování k dispozici. Úhrada za stravu Úhrada za stravu je stanovena jednotně 70,- Kč na stravovací jednotku za suroviny a 70,- Kč režijní náklady, tj. celkem 140,- Kč/den za celodenní stravu. Terapeutická a aktivizační činnost Klienti zhotovují výrobky v průběhu roku pro různé příležitosti. Vyrábějí také dárkové předměty, které slouží jako forma odměny pro účinkující při kulturních akcích pro klienty, dále předměty pro výzdobu DS Chýnov. Velká pozornost je věnována oddělení se zvláštním režimem, kde se vedle běžné rehabilitace využívá aktivizační činnost, cvičení paměti, reminiscenční terapie.

15 15 Ergoterapie je nedílnou součástí přímé péče, hraje velkou roli v adaptačním procesu nových klientů, vede k aktivizaci, zachování soběstačnosti, napomáhá i k rozvoji či zachování kognitivních funkcí. Klienti mají možnost se zapojit do těchto aktivit: - muzikoterapie - biblioterapie - kroužek ručních prací - předplatné do divadla - výlety do přírody - kulturní akce pořádané zařízením - a další Přehled kulturních akcí: 8.1. Mše svatá 9.1. vystoupení sboru Hlahol divadlo Tábor Lorna a Ted Mateřská škola Chýnov videočajovna oslava narozenin oslava narozenin 5.2. Mše svatá videočajovna Masopust oslava narozenin oslava narozenin 5.3. Mše svatá videočajovna vystoupení souboru Kaštánek oslava narozenin 6.4. Mateřská škola Chýnov Velikonoční pásmo 7.4. soutěž v DS Budislav Budislavské perly 9.4. Mše svatá divadlo Tábor Dva na smetišti videočajovna Kulturní dům Chýnov vystoupení divadélka Tyjátr Pacov Noc a skála divadlo Tábor Tartuffe oslava narozenin Čarodějnice posezení na zahradě spojené s opékáním špekáčků 7.5. Mše svatá videočajovna divadlo Tábor Zamilovat se slavnostní koncert pěveckého sboru Hlahol oslava narozenin 1.6. vystoupení pana K. Šedivého Vzpomínky na K. Hašlera 4.6. Mše svatá 6.6. kostel v Chýnově koncert J. Svěceného 8.6. divadlo Tábor Fialové květy štěstí 9.6. Pacovské hry seniorů videočajovna oslava narozenin

16 Mše svatá videočajovna oslava narozenin 2.8. Odpoledne s muzikou 6.8. Mše svatá videočajovna počítačový kurz pro seniory oslava narozenin 3.9. Mše svatá park před ZŠ Chýnov Mezinárodní koncert dechových hudeb 8.9. videočajovna Táborská setkání nám. Mikuláše z Husi, Tábor Staročeský jarmark divadlo Tábor The Gim Game oslava narozenin Mše svatá videočajovna divadlo Tábor Gangsteři z městečka oslava narozenin Mše svatá videočajovna Svatomartinské posezení vystoupení Keramičky oslava narozenin divadlo Tábor Bůh masakru Ples seniorů Pacov Mikulášská nadílka videočajovna vystoupení dětí Mateřské školy Chýnov Mše svatá vystoupení sboru Sluníčko z Pacova oslava narozenin Při Domově se zvláštním režimem je zřízeno informační a poradenské centrum garantované Českou alzheimerovskou společností Praha. Hlavním cílem je zlepšovat kvalitu života lidí postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a upozorňovat veřejnost na tento aktuální problém. Poskytujeme rady a informace, jak pečovat o nemocné s demencemi, k dispozici máme i řadu tištěných materiálů, které zájemcům i půjčujeme. Dále se zařízení podílí na celorepublikovém projektu DNY PAMĚTI, který pořádá ČALS Praha ve spolupráci s firmami PFIZER a BEAUFOUR IPSEN PHARMA. Každoročně probíhá akce POMERANČOVÝ DEN, během něhož upozorňujeme na problematiku Alzheimerovy choroby. Distribuujeme informační materiály a podílíme se na uspořádání sbírky, jejíž výtěžek je použit pro zlepšení péče o osoby trpící demencí.

17 17 Dle nejčastějších dotazů z řad zájemců o službu a jejich rodinných příslušníků v rámci posledních tří let shromažďujeme informace ke zveřejnění brožury 15 nejčastějších otázek v souvislosti s Alzheimerovou demencí. Dále připravujeme standardní ošetřovatelský plán, kde budeme vycházet z našich zkušeností v péči o klienta s demencí.

18 18 ZDRAVOTNÍ PÉČE Za zdravotní úsek zodpovídá vrchní sestra Magdaléna Drbalová. Ošetřovatelská a lékařská péče klientům Domova pro seniory Chýnov je poskytována celoročně dle zákona 20/1966 Sb., 108/2006 Sb. a 48/1997 Sb. Do DS Chýnov dochází minimálně 2x týdně a dále dle potřeb ošetřující lékařka MUDr. Jitka Vovsová a minimálně 1x měsíčně a dále dle potřeb psychiatr MUDr. Eva Fialková. Další odborná vyšetření u diabetologů a ostatních specialistů jsou realizována v jejich ordinacích. Tato péče je zajišťována formou telefonických objednávek v odborných ambulancích, Převoz klientů zprostředkovává, dle svých možností zařízení nebo zdravotnická služba, ve většině případů domov zajišťuje klientovi i doprovod. Závodní preventivní péči na základě smlouvy zajišťuje MUDr. Jitka Vovsová. Zdravotní sestry DS Chýnov ošetřovatelskou péči poskytují na základě indikace lékaře a tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Vyúčtování poskytované ošetřovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. V r byly dle pojištění klientů uzavřeny smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, kde je vykazováno nejvíce výkonů jednou měsíčně, s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, kde vykazujeme výkony čtvrtletně, se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR, kde se výkony vykazují 1x ročně. Příjmy od zdravotních pojišťoven v r VZP ČR ,90 Kč ČPZP ,03 Kč ZPMV ČR ,33 Kč VoZP ČR ,00 Kč Celkem ,26 Kč Rehabilitace Rehabilitační místnost je vybavena magnetoterapií, soluxem, biolampou, parafínem, inhalací, ručními masážními strojky. Vodoléčba obsahuje: perličkové koupele, vířivé koupele HK i DK. Provádí se zde masáže: klasické, reflexní, vazivové, měkkých tkání, míčkování. Léčebná tělesná výchova se provádí individuálně a dle zdravotního stavu cvičením obyvatel na pokojích. Dále se provádí nácvik chůze, polohování, cvičení pasivní, cvičení aktivní, relaxační cvičení, izometrické a izotomické cviky, rotační pomůcky pro horní končetiny, přístroje pro zvyšování fyzické kondice, u klientů je též prováděna bazální stimulace.

19 19 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V roce 2010 hospodařil DS Chýnov se ztrátou ,81 Kč. Hospodaření před zdaněním skončilo s kladným výsledkem. Protože však v r nebylo počítáno se zdaněním nekrytých odpisů, výsledná daň z příjmu roku 2009 v částce ,- Kč byla účtována a plně uhrazena až v r Pro rok 2010 byla dohadnou položkou zaúčtována předpokládaná daň z příjmu v částce ,-. Po zaúčtování obou částek daně je zdaněný výsledek hospodaření ztráta. HV před zdaněnín ,19 Odhad daně z příjmu r ,00 Dodatečný odvod DP r ,00 HV po zdanění ,81 Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 249/2011/RK-62 ze dne vzala Rada Jihočeského kraje na vědomí náš výsledek hospodaření a schválila krytí ztráty v plné výši ze zlepšeného výsledku hospodaření příštích období. Náklady organizace činily celkem (v Kč) ,88 z toho: spotřeba materiálu ,40 elektřina, plyn, voda ,25 opravy a udržování ,30 cestovné 3.024,00 reprezentace 4.735,35 služby ,02 mzdové náklady ,00 zákon. sociál. pojištění ,00 zákon. sociál. náklady ,00 ostatní sociál. náklady ,00 pokuty, penále 256,50 odpisy DHM ,00 ostatní náklady z činnosti ,26 ostatní finanční náklady ,80 Výnosy organizace činily celkem (v Kč) ,07 z toho: úhrady klientů ,00 příspěvek na péči ,00 fakultativní služby ,00 stravování zaměstnanců ,06 stravování pro peč.službu a ostatní ,00 nájemné 2.400,00 příjmy od zdravotních pojišťoven ,26 tržby z prodeje DM (kovový odpad) 3.480,00 zúčtování fondů ,00 ostatní výnosy (hl. nekryt.odpisy) ,62

20 20 úroky ,13 dotace z MPSV ,00 neinvest. příspěvek z KÚ ,00 Náklady i výnosy v jednotlivých registrovaných službách jsou děleny podle klíče dělení nákladů, vycházejícího z počtu klientů. DS Chýnov hospodařil s těmito fondy: v Kč Peněžní fondy organizace č.účtu Stav k počátku roku Stav ke konci roku Změna stavu Fond odměn , , FKSP , , ,06 Rezervní fond , , ,00 Investiční fond , ,07 CELKEM , , ,13 Fond odměn Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil, ani nebyl použit. Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP byl tvořen základním přídělem, který v r byl ještě 2 % z objemu mzdových prostředků, v částce ,- Kč. Čerpání FKSP bylo hlavně na stravování, rekreace, divadelní představení, masáže atd. dle Kolektivní smlouvy pro rok Rezervní fondy - ze zlepšeného hospodářského výsledku Tento fond byl počátkem roku nulový a vzhledem k hospodářskému výsledku ztrátě, nebyl ani v roce 2010 žádný příděl. - z ostatních titulů Tento fond je tvořen výhradně z darů od klientů a jejich rodinných příslušníků. Pravidelně také poskytuje dar Město Chýnov. V uplynulém roce DS Chýnov získal také finanční dar od České televize na digitalizaci TV vysílání. Celkem bylo získáno na finančních darech ,- Kč. Použito bylo ,- Kč a to na nákupy pro různé pomůcky a vybavení ke zlepšení prostředí pro klienty. Investiční fond Investiční fond byl tvořen z odpisů dlouhodobého hmotného majetku ve výši ,- Kč. Z rozpočtu zřizovatele byl IF dotován částkou ,70 Kč. Čerpáno bylo ,70 Kč. Z důvodu vysokých odpisů nebyl tento fond finančně kryt, takže koncem roku byly zaúčtovány nekryté odpisy ve výši ,07 Kč.

21 21 INVESTICE V PPI plánu na rok 2010 bylo schváleno celkem tis. Kč, z toho: prostředky KÚ tis. Kč z investičního fondu tis. Kč jiné zdroje tis. Kč Akce Revitalizace zahrady a Výměna oken byly přesunuty do roku Uskutečněno bylo: Rekonstrukce kotelny vč. projektu ,70 Kč Projekt okna ,00 Kč Oprava kanálu ,00 Kč Pračka ,00 Kč Polohovací lůžka s matrací ,00 Kč Varný kotel ,00 Kč Veškerý nový majetek byl zaveden do evidence i do účetnictví roku Stejně bylo postupováno i u majetku vyřazovaného. Stav majetku v evidenci souhlasí se stavem v účetnictví.

22 22 KONTROLY V ORGANIZACI 1. Řídící kontroly: Pravidelně všemi vedoucími pracovníky byly na jednotlivých odděleních prováděny kontroly finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole. Tyto kontroly jsou v pravidelných termínech projednávány na poradách vedení. V souladu s plánem kontrolní činnosti byly provedeny kontroly pokladen a pokladních operací. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: - dne 1. března 2010 Finanční úřad v Táboře provedl kontrolu skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí e.č vydané pod č.j.2007/ dne od MPSV na akci DD Chýnov stavební úpravy a přístavba ubytovacího pavilonu", v posledním platném znění vydaném dne pod č.j. 2009/ změna. Zpráva o výsledku kontroly č.j.28284/10/ , projednána dne Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. - dne 16. dubna 2010 byl zástupci České alzheimerovské společnosti Praha proveden audit služby domovy se zvláštním režimem v plnění kvality poskytování služby pro udělení certifikátu Vážka. Výsledek: Certifikát Vážka Domovu pro seniory Chýnov pro službu domov se zvláštním režimem byl udělen dne s platností na 18 měsíců ode dne udělení. - ve dnech 8. až 23. června 2010 byla provedena zřizovatelem Jihočeským krajem Krajským úřadem, oddělením interního auditu a kontroly, České Budějovice kontrola hospodaření příspěvkové organizace s cílem posouzení hospodaření z hlediska dodržování zákonů a identifikace rizik vznikajících touto činností v období r Protokol č. P 6/2010-KO byl projednán Výsledek: bylo zjištěno 72 nedostatků s doporučením nápravných opatření. Nápravná opatření jsou postupně plněna s termínem do dne 4. listopadu 2010 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, se zaměřením na plnění povinností stanovených v Nařízení ES 852/2004 a ES 178/2002 a plnění zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. Z výše uvedených kontrol a jejich výsledků je zřejmé, že nebyly uděleny žádné finanční sankce. 3. Kontroly a revize technického charakteru: - 5. ledna 2010 revize přenosných hasících přístrojů a hydrantů ledna 2010 čtvrtletní revize osobního výtahu v pavilonu A.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

3. Charakteristika činnosti

3. Charakteristika činnosti 1. Úvod Bobelovka Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb Jindřichův Hradec je jedno ze zařízení, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Bobelovka - CPASS je zřízena jako samostatná příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci.

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci. Hošková Eva statistik Spr. 000/015-0-1 Ředitelství PMS ČR Hybernská 18 111 1 Praha 1 Tel: 4 44 417 mail:ehoskova@pms.justice.cz Věc: VÝROČNÍ ZPRÁVA PMS podle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012-Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o. Stránka 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto:

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 395 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 3 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern VIZE: Naším cílem

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Za rok 2010. DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ Organizace zřizovaná Jihočeským krajem. Klášterní 3, 391 65 Bechyně

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Za rok 2010. DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ Organizace zřizovaná Jihočeským krajem. Klášterní 3, 391 65 Bechyně VÝROČNÍ ZPRÁVA Za rok 2010 DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Klášterní 3, 391 65 Bechyně OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI 4.

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Obsah Obsah Úvod Veřejný závazek Organizační schéma Finanční zpráva Zaměstnanci Významné akce Zhodnocení průběhu

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 1 Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK A INFORMACE PRO VEŘEJNOST... 3 1.1 CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2007... 3 1.2 POSLÁNÍ... 4 1.3 NAŠE

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více