ROČENKA. cestovního ruchu Moravskoslezského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA. cestovního ruchu Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 ROČENKA cestovního ruchu Moravskoslezského kraje

2 Vážení příznivci cestovního ruchu, dostává se Vám do rukou vůbec 1. vydání ročenky cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, kterou bychom rádi každoročně zasílali všem odborníkům v cestovním ruchu, médiím, partnerům, široké veřejnosti a všem, kdož se zajímají o cestovní ruch a činnost Moravskoslezského kraje v této oblasti. Prostřednictvím ročenky jsme tak schopni sice stručnou, ale ucelenou formou prezentovat výstupy, které kraj realizoval za uplynulý rok. Samozřejmě zde nejsou uvedeny všechny naše aktivity, jednak proto, že prostor je omezen, ale také proto, že ročenka je vydávána především za účelem prezentace výstupů z jednotlivých projektů podpořených evropskými fondy. Mezi úspěchy, které v ročence nejsou uvedeny patří např. realizace zcela nových webovských stránek pro cestovní ruch Moravskoslezského kraje pod doménou od března Naše nové stránky byly dokonce oceněny 3. místem v celorepublikové konkurenci v národní soutěži Tour Region Film Karlovy Vary Dalším úspěchem bylo ocenění v prestižní mezinárodní soutěži TOURMAP 2. místem za nejlepší regionální produkt, a to za set map Moravskoslezského kraje (Lyžařské běžecké trasy Beskydy a Jeseníky, Zimní mapa MSK (lyžařské areály), Architektonické památky v MSK, Letní mapa MSK, Mapa MSK). A mnoho dalšího. A co připravujeme pro tento rok 2011? Snad neprozradím příliš, když vyzvednu naše hlavní cílení na industriální turismus a gastronomii, což jsou oblasti, ve kterých je Moravskoslezský kraj výjimečný a může návštěvníkům nabídnout zcela jiné zážitky. Připravujeme i několik zajímavých novinek. Těším se, že v příštím vydání ročenky za rok 2011, která vyjde opět počátkem roku příštího, budeme moci opět veřejnosti prezentovat řadu aktivity, které pevně věříme přispějí k rozvoji cestovního ruchu, podpoře příznivého image našeho kraje a přesvědčí mnohé o tom, že Moravskoslezský kraj stojí za to nejen navštívit, ale pravidelně navštěvovat. Ing. Jiří Vzientek náměstek hejtmana kraje Dear Tourism Enthusiasts, You are receiving to your hands the 1 st edition of the annual Almanac of tourism of the Moravian-Silesian Region which we would like to send yearly to all professionals in tourism, the media, our partners, the general public and all the people who are interested in tourism and the activity of the Moravian-Silesian Region in this field. Thanks to the Almanac, we are able to briefly, but completely present the results which the Region achieved in the previous year. Certainly, the Almanac does not present all of our activities, first of all because of the limited space and also because the Almanac is issued particularly for the purpose of presenting the outcomes from individual projects supported by EU funds. Achievements which are not specified in the Almanac include, e.g. the implementation of a new website on tourism in the Moravian-Silesian Region at which has been running since March Our new website ranked 3 rd in the nationwide competition called Tour Region Film Karlovy Vary Another achievement was an Award in the prestigious TOUR- MAP International Competition where the region won 2 nd Place for the best regional product for a set of maps of the Moravian-Silesian Region (Cross-country Ski Tracks in the Beskydy and Jeseníky Mountains, Winter Map of the Moravian-Silesian Region (ski premises), Architectural Monuments in the Moravian- Silesian Region, Summer Map of the Moravian-Silesian Region and a Map of the Moravian-Silesian Region), and many others. And what is being prepared for the year of 2011? I hope not to reveal too much when I point out our main target industrial tourism and gastronomy, which are fields that the Moravian-Silesian Region is excellent in and offer visitors completely different experiences. We are also preparing some interesting news. I look forward to the fact that with the next edition of the Almanac for 2011, which will be published at the beginning of the next year, we will be able to present the public with numerous activities which, as we strongly believe, will contribute to the development of tourism, support the positive image of our region and persuade many people that the Moravian-Silesian Region is worth visiting not only once, but regularly. Ing. Jiří Vzientek Deputy Governor of the Region 2

3 Fotosoutěž výherní snímek Moravskoslezský kraj realizuje řadu aktivit a projektů na podporu cestovního ruchu a propagace regionu. Jeden z nejvýznamnějších projektů Moravskoslezský kraj kraj plný zážitků je zaměřen na rozvoj internetové komunikace a webového portálu MSK, propagaci a prezentaci kraje v rámci České republiky a zahraničních cílových destinací a spolupráce při organizování aktivit cestovního ruchu v rámci kraje. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko Celkové náklady projektu činí přibližně 41 milionů Kč, podíl poskytnuté dotace je pak přiznán ve výši 92,5 %. Realizace projektu probíhá od ledna 2010, ukončení aktivit je naplánováno na červen Partnery tohoto projektu jsou následující subjekty: Euroregion Praděd (za TO Jeseníky), Statutární město Opava (za TO Opavské Slezsko), Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci (za TO Těšínské Slezsko), Statutární město Karviná (za TO Těšínské Slezsko), Beskydy Valašsko, regionální agentura cestovního ruchu (za TO Beskydy), Beskydské informační centrum Frýdek Místek (za TO Beskydy), Statutární město Ostrava (za TO Ostravsko), Region Poodří (za TO Poodří Moravské Kravařsko), Letiště Ostrava, a.s. Lázně Darkov, a.s., AquaKlim, s.r.o., Sanatoria Klimkovice, KLACR, o. s., Moravskoslezský klastr cestovního ruchu. Hlavními výstupy projektu za rok 2010 byly tyto aktivity: 1. internetová komunikace internetová fotosoutěž Během letních měsíců, konkrétně v červenci a srpnu, probíhala na internetových stránkách fotosoutěž, která měla za cíl získat nový neotřelý pohled na Moravskoslezský kraj očima návštěvníků a turistů a přilákat také návštěvníky webových stránek k návštěvě těchto míst. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 340 fotografií s tématikou Léto v Moravskoslezském kraji. Ve čtyřech průběžných kolech hlasovala veřejnost, ve finále pak vybrala odborná porota nejlepší z nejlepších. Tři výherci získali hodnotné ceny (hlavní cenou byl týdenní pobyt v horském hotelu v Moravskoslezském kraji). Soutěže se bude opakovat i v následujících letech a bude vždy zaměřena na nové, jiné téma. rozvoj webových stránek Moravskoslezský kraj po dlouhých letech příprav zahájil provoz svých zcela nových turistických Prezentační akce v Polsku Katowice The Moravian-Silesian Region implements many activities and projects to support tourism and promote the region. One of the most important projects The Moravian-Silesian Region Region Full of Experiences focuses on the development of Internet communication and the MSR web portal, promotion and presentation of the region within the Czech Republic and foreign destinations and cooperation in organizing tourist activities within the region. This project is co-financed by the European Union by means of the Moravia-Silesia Regional Operational Programme NUTS II. Total project costs reach approximately CZK 41 million; the share of the provided subsidy is granted at the rate of 92.5 %. The project has been under way since January 2010 and the termination of activities is planned for June The following entities have become partners of the project: The Praděd Euro Region (on behalf of the Jeseníky Tourist Area), The Statutory City of Opava (on behalf of the Opavian Silesia Tourist Area), The Regional Council for Development and Cooperation with the seat in Třinec (on behalf of the Těšín Silesia Tourist Area), The Statutory City of Karviná (on behalf of the Těšín Silesia Tourist Area), The Beskydy Walachia, a regional tourist agency (on behalf of the Beskydy Tourist Area), The Beskydy Information Centre Frýdek Místek (on behalf of the Beskydy Tourist Area), The Statutory City of Ostrava (on behalf of the Ostrava Tourist Area), The Poodří Region (on behalf of the Poodří Moravian Kravaře Tourist Area), Letiště Ostrava, a.s., Lázně Darkov, a.s., AquaKlim, s.r.o., Sanatoria Klimkovice, KLACR, o. s., the Moravian-Silesian Cluster of Tourism. The following activities represent the main outcomes from the project for 2010: 1. Internet communication Internet photo competition During the summer months, specifically in July and August, 3

4 webových stránek Díky tomu se již v prvním roce jejich fungování zvýšila návštěvnost stránek přibližně o 200 %! Naším cílem je vytvoření funkčních webových stránek pro návštěvníky MSK, na kterých budou k dispozici aktuální informace o kraji, o přírodních a kulturních atraktivitách a všech možnostech cestování po Moravskoslezském kraji. V roce 2010 byly přeloženy základní informace o kraji do polského, anglického a německého jazyka. V roce 2011 budou pokračovat překlady do ruského, italského a francouzského jazyka. V říjnu 2010 získaly webové stránky MSK ocenění 3. místo v celonárodní kategorii multimedia na festivalu Region Tour film Karlovy Vary. Vývoj návštěvnosti webových stránek reklamní kampaň na webových stránkách listopad November prosinec December zahájení webu leden January Webová kampaň probíhá prostřednictvím vizuálně atraktivních reklamních bannerů s tématikou MSK umístěných na nejvýznamnějším webovém portálu v ČR cz s cílem oslovit co největší počet potenciálních návštěvníků MSK. Každý banner vždy umožňuje proklik na webové stránky MSK. Reklamní bannery jsou umístěny na úvodní stránce a v nejnavštěvovanějších podsekcích (www.novinky.cz, cz). Kampaň probíhá od listopadu 2010 až do května 2012, po dobu kampaně je garantován počet impresí v minimálním počtu 107 milionů. Úspěch kampaně dokazuje zvýšená návštěvnost webových stránek MSK již v měsíci listopadu. 2. masmédia kampaň v rádiu Rádio Impuls bylo vybráno díky nejvyšší poslechovosti v ČR a také jako jediné rádio nabízí různé typy pořadů zaměřených přímo na cestovní ruch a prezentaci turistických zajímavostí a atraktivit. Na základě doporučení mediálních expertů rádia Impuls bylo rozhodnuto využít k propagaci MSK rubriku zuřivý reportér Aleš Růžička a dlouhodobější kampaň sloužící k prezentaci aktivit MSK (byly vytvořeny reklamní spoty upozorňující posluchače na prezentační akce pořádané krajem). fotosoutěž únor February březen March duben April květen May červen June červenec July srpen August a photo competition was held at the website which aimed to obtain a new original view of the Moravian-Silesian Region through the eyes of visitors and tourists and to attract website visitors to come and see these places. A total of 340 photographs with the topic of Summer in the Moravian-Silesian Region were entered for the competition. The public voted in four on-going rounds and the panel selected the best of the best photos in the final. Three winners obtained valuable prizes (the main prize was a week stay in a mountain hotel in the Moravian-Silesian Region). The competition will also be repeated in the following years and will always focus on a new different topic. The development of the website After long years of preparation, the Moravian-Silesian Region commenced the operation of a completely new tourist website Thanks to this, the number of visitors has increased in the first year of its operation by approximately kampaň 200%! We aimed at na seznamu creating a functional website for visitors to the Moravian-Silesian Region where current information about the region, natural and cultural sites and all travel possibilities throughout the Moravian- Silesian Region would be available. In 2010 the essential information was translated into Polish, English and German. In 2011 translations to Russian, Italian and French will follow. In October 2010 the website of the Moravian-Silesian Region won an award 3 rd place in the nationwide category of multi-media at the Region Tour Film Festival Karlovy Vary. září September říjen October listopad November Webová kampaň na prosinec December Advertising campaign on the website A web campaign has been in progress via visually attractive advertising banners with the topic of the Moravian-Silesian Region placed at the top web portal of the Czech Republic with the goal to address as many potential visitors to MSR as possible. Each banner makes it possible to click through to the MSR website at any time. 4

5 Advertising banners are placed at the start page and at the most visited sub-sections (www.novinky.cz, cz). The campaign has run since November 2010 and will last until May The minimum number of impressions guaranteed for the period of the campaign is 107 million. That the campaign has been successful is proven by a higher number of visits to the MSR website as early as in November. Prezentační akce ve Francii V rámci rubriky zuřivý reportér Aleš Růžička byly v létě 2010 prezentovány následující místa a atraktivity: Beskydy a Štramberk, Ostrava a hornické muzeum, Jeseníky a hrad Sovinec, Opavské Slezsko a areál čs. opevnění, Těšínské Slezsko a zámek Fryštát a šikmý kostel sv. Petra z Alkantary. specializované přílohy vkládané do celostátních deníků Předmětem inzerce bylo vytvoření specializovaných příloh pro zimní vydání deníků MF Dnes a Právo. Tento supplement si kladl za cíl představit možnosti trávení volného času za každou turistickou oblast a seznámit čtenáře za pomoci schematické mapky se všemi lyžařskými areály v kraji. Další, letní příloha s atraktivitami kraje bude připravena do tisku během května a června a bude vložena do Deníku a Metra. 3. PR akce prezentační akce MSK ve Francii Moravskoslezský kraj se již tradičně účastnil festivalu palačinek ( Fête des Galettes du Monde ) pořádaném partnerským regionem Morbihan ve Francii. Hlavním cílem tohoto festivalu, který se koná poslední týden v srpnu, je představit kulinářské speciality z různých koutů světa, které jsou připravovány na stáncích a reprezentují každou z pozvaných zemí. Součástí prezentační akce MSK byla příprava typických českých palačinek doprovázená hudebními vystoupeními, rozdáváním propagačních materiálů a drobných propagačních předmětů, které by měly podnítit zájem o MSK. O stánek Moravskoslezského kraje byl mezi návštěvníky obrovský zájem a přitahoval pozornost zejména doprovodným programem. prezentační akce v obchodních centrech Moravskoslezský kraj připravil pro rok 2010 novou formu prezentace s cílem oslovit potencionální české turisty v obchodních centrech velkých měst (Olomouc, Brno, Hradec Králové a Zlín). Všechny čtyři prezentační akce se uskutečnily na podzim roku Tyto dvoudenní prezentace spojené s ochutnávkou krajových specialit, hudebním vystoupením, soutěžemi pro diváky, rozdáváním drobných propagačních předmětů, propagačních publikací a puzzle s motivem MSK vyrobeným speciálně pro tuto příležitost, bezesporu napomohly k netradičnímu představení Moravskoslezského kraje. 4. ostatní podpůrné aktivity projektu stálá prezentace MSK na Hlavním nádraží v Praze Moravskoslezský kraj nezapomíná ani na prezentační aktivi- 2. Mass media Campaign on the radio Radio Impuls was selected thanks to its highest audience ratings in the Czech Republic and also because it offers, as the only radio station, various types of programmes dealing directly with tourism and the presentation of tourist sites and attractions. On the basis of the recommendation of Radio Impuls media experts, we decided to use the Eager Reporter Aleš Růžička section for the promotion of MSR and a longer-term campaign serving for the presentation of MSR activities (advertising spots advising listeners of presentation events held by the region were created). In the summer 2010 the following places and sights were presented in the Eager Reporter Aleš Růžička section: the Beskydy Mountains and Štramberk, Ostrava and the Mining Museum, the Jeseníky Mountains and Sovinec Castle, Opavian Silesia and the Czechoslovak Fortification, Těšín Silesia and the Fryštát Chateau and the leaning Church of St. Peter of Alcantara. Specialized supplements inserted into national dailies The objective of advertising was to create specialized supplements for winter editions of the MF Dnes and Právo dailies. The supplements aimed at presenting the possibilities for spending leisure time in every tourist region and familiarizing readers with all ski resorts in the region using a schematic map. Another, summer supplement with the sights of the region will be prepared for printing during May and June and it will be inserted in Deník and Metro. 3. PR events Presentation event of the Moravian-Silesian Region in France The Moravian-Silesian Region traditionally participated in the pancake festival ( Fête des Galettes du Monde ) held by its partner, the Morbihan Region in France. The main objective of the festival which is held in the last week in Prezentace na Hl. nádraží v Praze August is to present culinary specialities from various parts of the world which are prepared at stands and which represent each of the invited countries. The MSR presentation included the preparation of typical Czech pancakes which was accompanied by musical performances, the handing out of promotion materials and small promotional articles which should stimulate interest in MSR. The stand of the Moravian-Silesian Region was highly attractive for the visitors, especially for its accompanying programme. 5

6 ty v Praze. Bude zde dlouhodobě využívána reklamní plocha umístěná v exponovaném infocentru na Hlavním nádraží v Praze, kam budou pravidelně dodávány propagační materiály a mapy Moravskoslezského kraje v několika jazykových mutacích s cílem oslovit návštěvníky tohoto infocentra. 3D maketa kraje Je naše malá specialita. Maketa kraje představuje reálný 3D model Moravskoslezského kraje se světelně zvýrazněnými 30 nejvýznamnějšími turistickými atraktivitami kraje (hrady, zámky, technické památky, městské památkové rezervace atd.) a zobrazovací LCD obrazovkou. Model je obsluhován moderní dotykovou formou. Cílem je prezentace Moravskoslezského kraje nevšedním informačně-vizuálním způsobem v 3D formě. Informace o jednotlivých atraktivitách včetně fotografií jsou současně promítány i na velkém LCD monitoru umístěném na mode Prezentační akce v Polsku Bielsko-Biala lu. Model je používán na propagačních akcích a veletrzích Moravskoslezského kraje. Zajímavostí modelu je i možnost znalostních soutěží o MSK. V rámci dalších projektů spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , byly v roce 2010 zrealizovány tyto aktivity: Kraj mnoha barev a příležitostí II veletrhy cestovního ruchu v ČR a zahraničí. MSK se již tradičně prezentoval se svou bohatou nabídkou v oblasti cestovního ruchu na nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších českých a slovenských veletrzích cestovního ruchu v Brně, Bratislavě, Olomouci, Praze, Hradci Králové a Ostravě. Ze zahraničních veletrhů je třeba vyzdvihnout veletrhy v Utrechtu, Vídni, Vilniusu, Mnichově, Berlíně, Moskvě, Varšavě, Kyjevu a Poznani. propagační spoty šesti turistických oblastí MSK. Tento multimediální propagační materiál představuje největší atraktivity cestovního ruchu z jednotlivých turistických oblastí Moravskoslezského kraje Jeseníků, Beskyd, Ostravska, Poodří Moravského Kravařska, Opavského a Těšínského Slezska. Tyto propagační spoty Presentation events in shopping centres The Moravian-Silesian Region prepared a new form of presentation for 2010 with the goal to address potential Czech tourists in the shopping centres of big cities (Olomouc, Brno, Hradec Králové and Zlín). All of the four presentation events were held in the autumn of These two-day presentations connected with the tasting of regional specialities, musical performances, competitions for the audience, handing out small promotional articles and a puzzle with the motif of MSR, which was made particularly for this occasion, undoubtedly helped the non-traditional introduction of the Moravian-Silesian Region. 4. Other supportive project activities Permanent presentation of MSR at the Main Station in Prague The Moravian-Silesian Region has not forgotten about presentation activities in Prague either. An advertising board will be used there on a long-term basis. It will be situated in the busy information centre of the Main Station in Prague where promotional materials and maps of the Moravian- Silesian Region in several languages will be supplied with the goal to address visitors of this information centre. 3D model of the region This is our small speciality. This model of the region is a real 3D model of the Moravian-Silesian Region with 30 of the most important tourist sites of the region (castles, chateaus, technical monuments, town monument preserves etc.) light-highlighted and an LCD display screen. The model is operated using a modern touch form. The objective is to present the Moravian-Silesian Region in an unusual information-visual manner in the 3D form. Information about individual tourist attractions including photographs are simultaneously projected on a big LCD monitor situated on the model. The model is used at promotional events and trade fairs of the Moravian-Silesian Region. An interesting thing about the model is that it can be used for knowledge competitions about MSR. The following activities were implemented within other projects co-financed by the European Union by means of the Moravia- Silesia Regional Operational Programme NUTS II in 2010: The region of many colours and opportunities II Tourism trade fairs in the Czech Republic and abroad. MSR traditionally presented its wide offer in the field of tourism at the most important and most visited Czech and Slovak tourism trade fairs in Brno, Bratislava, Olomouc, Prague, Hradec Králové and Ostrava. Of foreign trade fairs, we would like to point out the fairs in Utrecht, Vienna, Vilnius, Munich, Berlin, Moscow, Warsaw, Kiev and Poznan. 3D maketa 6

7 Zelníky, tradiční a oblíbený pokrm z podhůří Beskyd jsou promítány na všech propagačních akcích MSK, veletrzích, workshopech, konferencích, letišti apod. prezentační akce na zahraničních zastoupeních. Tato aktivita byla zaměřena na prezentaci MSK v zahraničních destinacích, cílem bylo představit atraktivity cestovního ruchu Moravskoslezského kraje a jeho 6 turistických oblastí a samozřejmě přilákat k návštěvě kraje. V roce 2010 byly uspořádány dvě prezentační akce v Polsku jako naší hlavní zdrojové destinace, konkrétně na jaře ve městě Bielsko-Biala a na podzim v Katovicích. odborná konference z oblasti cestovního ruchu. Každoročně je v rámci veletrhu cestovního ruchu Dovolená a region Ostrava pořádána odborná konference na aktuální téma z oblasti cestovního ruchu. V roce 2010 se konference konala 12. března a jejích tématem byly Technické atraktivity Moravskoslezského kraje. Konference se zúčastnili také představitelé Slezského program včetně řady tematických přednášek. Jako jediná zoo v ČR se může pyšnit chovem vzácných lemurů černých (www.zoo-ostrava.cz). Trávíte-li u nás svou dovolenou s dětmi, vydejte se s nimi například do vyhlášené ostravské zoo, kde se dá v zimě za příznivých podmínek dokonce běžkovat. Celoročně je pro návštěvníky připraven zajímavý kvalitních wellness a relax center, kam lze vyrazit za odpočinkem po dni stráveném na svazích hor. Lázeňství má v severovýchodním regionu Česka mnohaletou tradici. Naleznete zde řadu lázeňských komplexů. Mezi ty nejvýznamnější patří Karlova Studánka (www.k.studanka.cz), údajně místo s nejčistším vzduchem ve střední Evropě, na Ostravsku známá Sanatoria Klimkovice (www.sanatoria-klimkovice.cz), v Karviné pak vyhlášené lázně Darkov (www.darkov.cz). Vedle nich najdete v našem kraji řadu Těm, kdo preferují pěší turistiku, by pak neměly uniknout zimní krásy Lysé hory či Pradědu. Běh na lyžích se díky ideálním podmínkám těší v Česku velkému zájmu. Oblasti Beskyd i Jeseníků jsou doslova rájem běžkařů. Stovky kilometrů pravidelně upravovaných tras jsou k dispozici po celou zimní sezonu, jejich kompletní přehled najdete na Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117, Ostrava tel.: fax: Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. NEPRODEJNÉ Moravskoslezský kraj Poznejte jeho krásy Lysá hora Zoo Ostrava Po stopách horníků v Landek Parku Ostrava Přehled SKI areálů v kraji víkend ve dvou či léčebný pobyt ve zdejších lázních. Je místem dávných tradic s řadou kulturních a architektonických pamětihodností stejně jako živým, rázovitým a zvláštním, geniem loci obdařeným koutem v nejvýchodnější části České republiky. Moravskoslezský kraj je díky vrcholům Jeseníků a Beskyd rájem především pro milovníky zimních sportů. Ať už jde o lyžování, běžkování, pěší turistiku či sáňkování, možností skýtá neomezeně. Kromě toho však náš region nabízí pro každého řadu dalších možností, jak příjemně strávit rodinnou dovolenou, romantický Moravskoslezský kraj Karlova Studánka vojvodství, Žilinského samosprávného kraje, zástupci Národního památkového ústavu, regionálních muzeí a dalších odborníků z oblasti cestovního ruchu, všichni, kdož k tématu industriální turistiky mají výsledky a zkušenosti. Výstupy z konference jsou dostupné na webových stránkách Moravskoslezského kraje. inzerce v denním tisku. Vkládané přílohy (suplementy) do významných deníků v ČR (MF Dnes, Právo, Deník a Hospodářské noviny) představují poutavou formou Supplement deníků nejatraktivnější a nejzajímavější aktivity typické pro MSK (aktivní dovolená letní a zimní, relax a wellness, poznání a kultura, zábava apod.). Suplementy byly vkládány do českých deníků s nejvyšším nákladem a s prodejností v ČR. Jedná se o masovou formu prezentace, kterou MSK oslovil velký podíl české populace. imageová brožura. Turista či potencionální návštěvník kraje v této brožuře nalezne základní informace o kraji a jednotlivých 6 turistických oblastech MSK. Zmíněna jsou zde TOP lákadla a hlavní specifika jednotlivých 6 turistických oblastí, materiál je doplněn o reprezentativní fotografie charakterizující jednotlivé oblasti. Cílem bylo ukázat diverzitu MSK v možnostech trávení volného času v regionu (každá oblast nabízí něco jiného, charakteristického, specifického). Brožura byla vydána v počtu 300 tis. kusů a je k dispozici ve všech informačních cen- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PLNÝ ZÁŽITKŮ Imageová brožura Promotional spots of six MSR tourist areas. This multimedia promotional material introduces the biggest tourist attractions of individual tourist areas of the Moravian-Silesian Region the Jeseníky Mountains, the Beskydy Mountains, the Ostrava Region, Poodří Moravian Kravaře, Opavian and Těšín Silesia. These promotional spots are projected at all promotional events of MSR, trade fairs, workshops, conferences, the airport, etc. Presentations at foreign agencies. This activity focused on presenting MSR at foreign destinations. It aimed at introducing tourist sights of the Moravian- Silesian Region and its 6 tourist areas and of course at attracting people to visit the region. In 2010 two presentations were held in Poland which is our main source destination, specifically in Bielsko-Biala in the spring and in Katowice in autumn. Professional conference on tourism. A professional conference on a current topic in the field of tourism is annually held within the Holiday and the Ostrava Region Tourism Trade Fair. In 2010 the conference was held on 12 March and its topic was Technical Attractions of the Moravian-Silesian Region. The conference was attended by representatives of the Silesian Voivodeship, the Žilina Self-governing Region, representatives of the National Monument Institute, regional museums and other specialists in tourism, namely by everybody who has results and experience in the field of industrial tourism. The outcomes from the conference are available at the website of the Moravian-Silesian Region. Advertising in dailies. Supplements to important dailies in the Czech Republic (MF Dnes, Právo, Deník and Hospodářské noviny) introduce the most attractive and the most interesting activities typical for MSR (active summer and winter holiday, relaxation and wellness, knowledge and culture, entertainment, etc.) in an eyecatching way. Supplements were inserted in Czech dailies with the highest circulation and marketability in the Czech Republic. This is the mass form of presentation by which MSR addressed a high share of the Czech population. Image brochure. A tourist or potential visitor to the region can find basic information about the region and 6 individual tourist areas of MSR in the brochure. It mentions the TOP attractions and main specific features of our 6 tourist areas. The document is supple- 7

8 Obrazovka na nádraží Ostrava-Svinov trech MSK a to v češtině, angličtině, němčině, polštině i ruštině. Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II televizní kampaně v zahraničí. Tato aktivita probíhala kontinuálně již od roku V roce 2010 proběhla finální fáze kampaní, na jaře byly spoty vysílány v Litvě, Rusku, Polsku, Německu a na Ukrajině. Na podzim pak v Polsku a Německu. Aktivita byla časově provázána s realizací famtripů a vydáním specializovaných příloh ve vybraných týdenících v příhraničních zemích. billboardová kampaň v ČR. V rámci kampaně byly využity reklamní plochy (reklamní lavičky, city light vitríny a billboardy), které byly rozmístěny v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Pardubickém kraji. Celkem bylo v rámci kampaně využito 128 ploch reklamních laviček po dobu čtyř měsíců (duben červenec 2010), 200 ploch city light vitrín po dobu pěti měsíců (duben Poznejte trochu jiné Česko: severní Moravu a Slezsko H istorie a kultura... Billboardová kampaň srpen 2010) a 450 ploch billboardů po dobu pěti měsíců (duben srpen 2010). MSK využívá tuto formu propagace, jelikož z výzkumů vyplývá, že se jedna o jednu z forem, která lidi nejvíce oslovuje. famtripy. Předmětem aktivity byla realizace osmi dvoudenních famtripů v Moravskoslezském kraji pro zástupce cestovních kanceláří a touroperátorů z Ruska, Polska, Litvy, Ukrajiny, Německa, Rakouska a Slovenska. Tyto země se jeví pro MSK jako velmi důležité zdrojové destinace. Výstupem z famtripů byla velká spokojenost zástupců cestovních kanceláří a touroperátorů a také jejich doporučení, co je pro ně a jejich turisty v našem kraji nejlákavější. aktualizace Coprorate Design Manuálu. Předmětem aktivity byla aktualizace grafických prvků Corporate Design Manuálu Moravskoslezského kraje a rozšíření obsahu manuálu. Úpravy a rozšíření manuálu byly vyžádány jeho používáním a reakcí na aktuální potřeby. Tento manuál přispívá k jednotné vizualizaci MSK. umístění plazmových obrazovek na vlakových nádražích v Ostravě. V roce 2008 byly pořízeny a následně umístěny 3 plazmové obrazovky na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově za účelem vysílání propagačních mented by representative photographs characterizing individual areas. The goal was to show the diversity of MSR in the possibilities for spending leisure time in the region (each area offers something different, characteristic and specific). The brochure was issued at the number of 300 thousand copies and is available at all information centres of MSR in Czech, English, German, Polish and Russian. The utilisation of the marketing strategy in tourism activities in MSR II TV campaigns abroad. This activity ran from In 2010 the final stage of the campaigns was carried out. In the spring spots were broadcast in Lithuania, Russian, Poland, Germany and the Ukraine. Then, in autumn they were broadcast in Poland and Germany. The activity was time-bound with the implementation of Fam Trips and the publishing of specialized supplements in selected weeklies at bordering countries. Billboard campaign in the Czech Republic. Advertising areas (advertising benches, city light showcases and billboards) that spread over the Olomouc, Zlín, South-Moravian and Pardubice Regions were used within the campaign. In total, 128 areas of advertising benches were used during the campaign for the period of four months (April - July 2010), 200 areas in city light showcases for the period of five months (April - August 2010) and 450 areas of billboards for the period of five months (April August 2010). MSR uses this form of promotion because it follows from surveys that it is one of the forms which most appeals to people. Fam Trips. The objective of this activity was organizing eight two-day familiarization trips in the Moravian- Silesian Region for representatives of tourist agencies and tour operators from Russia, Poland, Lithuania, the Ukraine, Germany, Austria and Slovakia. These countries seem to be very important source destinations to MSR. The outcome from the Fam Trips was the high satisfaction of the tourist agency representatives and tour operators and their recommendation of what the most attractive site for them and their tourists in our region is. The update of the Corporate Design Manual. The subject of the activity was to update graphic elements of the Corporate Design Manual of the Moravian-Silesian Region and to extend the content of 8

9 Famtrip spotů Moravskoslezského kraje a jeho partnerů (města Ostravy a letiště). Z důvodu větší koncentrace lidí byly na podzim roku 2010 dvě obrazovky přemístěny na vlaková nádraží v Ostravě Svinov a Hlavní nádraží, kde i nadále slouží k propagaci turistických atraktivit Moravskoslezského kraje. Cestující mohou tak příjemněji strávit čekání a dozvědět se něco nového o krásách našeho kraje. vkládané přílohy do příhraničních deníků (suplementy). Tyto supplementy byly umístěny do regionálních deníků poblíž hranic s ČR (Polsko, Slovensko, Německo a Rakousko) a byly vyrobeny v celkovém počtu 120 tis. kusů. Poutavou formou se snažily představit nejatraktivnější a nejzajímavější aktivity typické pro MSK (aktivní dovolená letní a zimní, relax a wellness, poznání a kultura, zábava apod.). mediální analýzy a benchmarking. Sledování spokojenosti a loajality návštěvníků bylo již v minulosti sledováno prostřednictvím CSI (index spokojenosti) a CLI (index loajality) indexů. V roce 2010 byl rovněž realizován benchmarking (srovnání indexů) s vybranými kraji (se Středočeským, Jihomoravským a Žilinským). Předmětem mediálních analýz pak byl mediální obraz Moravskoslezského kraje, jednalo se o celkové vyznění zpráv, které o aktivitách MSK v oblasti cestovního ruchu uveřejnila vybraná média (tištěná, rozhlasová a televizní média). překlady webového portálu. Během roku 2010 byly doplněny o překlady do anglického, polského a ruského jazyka, nově fungující webové stránky kraje www. msregion.cz tak, aby poskytly turistům a návštěvníkům alespoň základní informace o kraji a jeho atraktivitách vydání nových propagačních brožur. Publikace TOP atraktivity byla zaměřena na propagaci nejvýznamnějších památek a atraktivit ( nej kulturních, historických a přírodních klenotů ) Moravskoslezského kraje. Krátkou, poutavou a informativní cestou představuje turistovi nejzajímavější atraktivity z území Moravskoslezského kraje: hrady (včetně zřícenin), zámky, městské a vesnické památkové rezervace, lidová architektura, technické památky a unikáty, vojenské památky, rozhledny. Cílem druhého propagačního materiálu NEJ výlety bylo informovat potencionální turisty o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji a to formou tipů na jednotlivé výlety z jednotlivých 6 turistických oblastí Moravskoslezského kraje. Každé turistické oblasti MSK je věnováno vždy 5 výletů. Obě publikace jsou dispozici v informačních centrech v MSK v následujících jazykových mutacích: čeština, angličtina, němčina, ruština, polština a francouzština. the manual. Modifications and extension of the manual were required for its utilisation and response to current needs. This manual contributes to the uniform visualisation of MSR. Locating plasma screens at the railway stations in Ostrava. In 2008 three plasma screens were purchased and located at the Airport of Leoš Janáček in Mošnov for the purpose of broadcasting promotional spots of the Moravian-Silesian Region and its partners (the City of Ostrava and the airport). Due to a higher concentration of people, two screens were relocated to the railway stations in Ostrava Svinov and the Main Station in the autumn of 2010 where they further serve for promoting tourist sites of the Moravian-Silesian Region. Passengers can spend their waiting time more pleasantly and learn something new about the beauties of our region. Supplements to border dailies. These supplements were inserted in regional dailies near the border with the Czech Republic (Poland, Slovakia, Germany and Austria) and were produced at the total number of 120 thousand copies. They tried to introduce the most attractive and the most interesting activities typical of MSR (active summer Moravskoslezský kraj and Krajský úřad winter holiday, fax: relaxation and well- 28. října 117, Ostrava tel.: ness, knowledge and culture, entertainment, etc.) in an eye-catching way. Publikace TOP atraktivity Media analysis and benchmarking. In the past, Tento monitoring projekt byl spolufinancován Evropskou the unií. satisfaction and loyalty of visitors was NEPRODEJNÉ performed using CSI (satisfaction index) and CLI (loyalty index). In 2010 benchmarking (comparison of indices) with selected regions (Central Bohemian, South Moravian and Žilina) was performed. The subject of the media analyses was a media image of the Moravian-Silesian Region. It included an overall impression of the news published about MSR activities in the field of tourism by selected media (press, radio and TV). Web portal translations. In 2010 the newly operating website of the region was translated to English, Polish and Russian to provide tourists and visitors with at least essential information about the region and its attractive sites. Publishing new promotional brochures. The TOP attractions brochure was focused on the promotion of the most important historical sights and attractions ( the best cultural, historical and natural treasures ) of the Moravian-Silesian Region. It introduces the tourist in a short, interesting and informative way to the most interesting attractions of the Moravian-Silesian Region: ATRAKTIVITY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 9

10 Beskydská magistrála Beskydská magistrála doplnění tras odpočinkovým a informačním mobiliářem (informační tabule, panoramatické tabule, zastřešená odpočívadla, stojany na kola, stojany na lyže, sady nářadí), výroba propagačních map a předmětů, pořízení startovacího setu pro závody (kompletní časomíra, startovací oblouky, stan, startovní čísla), které se konají každoročně jako lyžařský běžecký a cyklistický závod pod názvem Pohár Beskydské magistrály, vznik tzv. orientačně-informačního systému Beskydské magistrály (systém GPS on-line sledování pro rolby, webové kamery, měřiče uživatelů tras, internetové stránky a elektronické informační panely s aktuálními informacemi). Moravskoslezský kraj vyhlašuje každoročně dotační programy na různá témata, jejichž cílem je podpořit rozvoj cestovního ruchu svých turistických oblastí. V roce 2010 byly vyhlášeny tyto dotační programy: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji tentokrát zahrnoval 3 turistické oblasti MSK: oblast Slezské Harty, oblast Osoblažska a povodí Ondřejnice. Na tento program bylo z rozpočtu kraje vyčleněno necelých 10 milionů Kč. V roce 2010 se přihlásilo 21 informačních center s celkovou hodnotou dotací 1,9 milionu Kč. V tomto ročníku byly dotace čerpány především na pro- Beskydská magistrála jekty zaměřené na vzdělávání pracovníků informačních center, nákup technického vybavení, vytváření propagačních materiálů aj. Díky dotacím mohla informační centra zvýšit kvalitu a úroveň nabízených služeb. Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji pro sezónu 2010/2011 byla schválena výše poskytovaných dotací ve výši necelých 4,7 milionů Kč na úpravu cca 578 km běžkařských tras. Současně probíhá příprava projektu Jesenická magistrála. Mimo vyhlašované dotační programy byly poskytovány i individuální dotace na aktuální a významné akce. Mezi všemi jmenujme např.: Podpora údržby značení pěších a cyklotras pro KČT ve výši 700 tis. Kč (Klub českých turistů) díky jejichž píli a obětavosti jsou v ČR nejlépe značené stezky v rámci celého světa. Projekt Cestovní ruch bez bariér (KLACR), který je dotován MSK částkou ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o mimořádný projekt, jež má vést ke zjednodušení cestování handicapovaným spoluobčanům. castles (including ruins), chateaus, town and municipal monument preserves, folk architecture, technical sights and unique items, military monuments, viewing towers. The goal of the other promotional brochure THE BEST trips was to inform potential tourists of the possibilities for spending leisure time in the Moravian-Silesian Region with tips for individual trips to 6 tourist areas of the Moravian-Silesian Region. Five trips were devoted to each of the MSR tourist areas. Both the brochures are available at the information centres of MSR in the following languages: Czech, English, German, Russian, Polish and French. The Beskydy Line Supplementation of trails with relaxation and informative movables (information boards, panoramic boards, roofed rest places, bike stands, ski stands, tool kits), Production of promotional maps and articles, Purchase of a starting set for contests (complex timing device, start gates, a tent, start numbers) which are held annually such as the skiing and cycling race called The Beskydská Magistrála Cup, Creation of the orientation-informative system of the Beskydy Line (the GPS on-line monitoring for snowmobiles, web cameras, trail user measuring devices, website and electronic information panels with current information). The Moravian-Silesian Region annually declares subsidy programmes with various topics with the goal to support the development of tourism in its tourist areas. In 2010 the following subsidy programmes were declared: Support for tourist areas in the Moravian-Silesian Region this time, it included 3 MSR tourist areas: the area of Slezská Harta, the area of the Osoblaha Region and the catchment area of the Ondřejnice. Nearly CZK 10 million were earmarked for this programme from the regional budget. In 2010 twenty-one information centres submitted applications with the total value of subsidies of CZK 1.9 million. This year the subsidies were mainly drawn for projects focusing on the education of workers in information centres, purchasing technical equipment, creating promotional materials etc. Thanks to the subsidies, information centres could improve the quality and level of offered services. Support for the maintenance of cross-country ski tracks in the Moravian-Silesian Region for the season of 2010/2011 the amount of provided subsidies approved was nearly CZK 4.7 million for maintaining approximately 578 km of cross-country ski tracks. At the same time the Jeseníky Line project has been prepared. Besides the declared subsidy programmes, individual subsidies for current and important events were provided. To name at least some of them: 10

11 Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října Ostrava T: F: E: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a Olomouc T: F: E: Zlínský kraj třída Tomáše Bati Zlín T: F: E: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno T: F: E: kr-moravskoslezsky.cz 28 km, zkrácená 19 km 28 km, verkürzte Strecke 19 km 28 km, Délka Länge Długość skrócona 19 km Začátek Ausgangspunkt Ostravice Ostravice Ostrawica Początek trasy Frýdlant nad Ostravicí nebo Ostravice Frýdlant nad Ostravicí oder Konec Ziel Koniec trasy Ostravice Frydlant nad Ostrawicą lub Ostrawica do Ostravice vlakem, autobusem, zpětné spojení z Frýdlantu do Ostravice vlakem, autobusem Anfahrt nach Ostravice mit dem Dojezd Anfahrt Dojazd Zug oder Bus, zurück von Frýdlant nach Ostravice mit dem Zug oder Bus pociągiem i autobusem do miejscowości Ostrawica, z powrotem z Frydlantu do Ostrawicy pociągiem, autobusem Náročnost Schwierigkeitsgrad pro náročné schwer dla zaawansowanych Stopień trudności celoroční, omezení jen s ohledem na špatnou schůdnost cest v zimním Sezóna Saisonabhängigkeit období saisonunabhängig, im Winter jedoch schlecht begehbar cały Sezon rok, ograniczenie tylko z powodu gorszej dostępności dróg w okresie zimowym stravování a ubytování v Ostravici, Frýdlantu, Malenovicích, ubytování na Lysé hoře, stravování ve Staškově Verpflegung und Unterbringung Infrastruktura Infrastruktur in Ostravice, Frýdlant, Malenovice, Unterbringung auf Lysá hora, Infrastruktura Verpflegung in Staškov wyżywienie i noclegi w miejscowościach Ostrawica, Frydlant, Malenowice, noclegi na Łysej Górze, wyżywienie w miejscowości Staškov Naše putování začíná v obci Ostravice ležící v centru rekreační oblasti Beskyd, odkud stoupáme po červeně značené trase přes rozcestí Butořanka a Lukšinec až na samotný vrchol Beskyd Lysou horu 1 ležící v nadmořské výšce m. Na vrcholu se mimo nádherného kruhového výhledu nachází meteorologická stanice a telekomunikační věž. Zde se napojíme na modrou trasu a pokračujeme ke kamenné mohyle Ivančena 2, která byla vystavěna na památku skautů umučených v době 2. sv. války. Mohyla je v současnosti symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství. Zabírá asi 40 m 2 a stále se rozrůstá. Následuje podhorská obec Malenovice, ze které se dostaneme do cílového místa Frýdlantu nad Ostravicí. Ti vytrvalejší mohou absolvovat i zpáteční trasu méně obvyklou cestou. Z Lysé hory se vydáme po zelené do Staškova, kde se napojíme na modrou a vrátíme se zpět do Ostravice. Unsere Wanderung beginnt in der Ortschaft Ostravice im Zentrum des Erholungsgebiets der Beskiden. Von da aus geht es auf dem rot markierten Wanderweg über die Weggabelungen Butořanka und Lukšinec bis zum Gipfel der Beskiden bis zum Berg Lysá hora (Kahlberg) m ü. M. Auf dem Gipfel befinden sich neben einer wunderschönen runden Aussichtsplattform, eine Wetterstation und ein Fernsehturm. Von hier geht es weiter auf dem blau markierten Wanderweg zu dem Steingrabhügel Ivančena 2, der zum Gedenken an die im 2. Weltkrieg zu Tode gefolterten Pfadfinder errichtet wurde. Der Grabhügel gilt heute als ein Symbol für Patriotismus, Tapferkeit und Freundschaft. Aktuell erstreckt er sich auf einer Fläche von etwa 40 m 2 und breitet sich immer mehr aus. Danach geht es in die Bergortschaft Malenovice, von der aus man den Zielort der Wanderung, Frýdlant nad Ostravicí, erreicht. Die Hartgesottenen können auf dem Rückweg eine andere, ungewöhnlichere Route nehmen. Von Lysá Hora (Kahlberg) geht es auf dem grün markierten Wanderweg nach Staškov und weiter auf dem blau markierten Wanderweg zurück nach Ostravice. Nasza wędrówka będzie miała początek w miejscowości Ostravice, leżącej w centrum terenów rekreacyjnych Beskidów, skąd rozpoczniemy wspinaczkę czerwoną trasą przez rozdroże Butořanka i Lukšinec aż na sam szczyt Beskidów Łysą Górę 1, leżącą na wysokości m n.p.m. Na szczycie, oprócz wspaniałego panoramicznego widoku, znajduje się stacja meteorologiczna i wieża telekomunikacyjna. Tu wejdziemy na szlak niebieski i udamy się do kamiennej mogiły Ivančena 2, którą wybudowano ku pamięci skautów umęczonych podczas II wojny światowej. Mogiła jest obecnie symbolem patriotyzmu, męstwa i przyjaźni. Zajmuje powierzchnię ok. 40 m 2 i wciąż się powiększa. Następnie przejdziemy do podgórskiej wsi Malenowice, z której dostaniemy się do miejsca docelowego Frydlantu nad Ostrawicą. Bardziej wytrwali będą mogli przejść też trasę powrotną mniej używaną drogą. Z Łysej Góry pójdziemy zielonym szlakiem do Staškova, gdzie przejdziemy na szlak niebieski i wrócimy do miejscowości Ostrawica. rystyki na Wołochach (lipiec) ści 10, 20, 30 km i maraton. ń) znaczeniu międzynarodowym w miejc Festival Vizovice (sierpień) ń) rtych zabytków Uherské ne miast i wsi Slovácka. zesień) mieślników w skansenie i jesień) evrenesklepy.cz szparagowych. owym udziałem maja do czerwca) y znicy ekon Průvodce pěšího turisty Wanderführer Przewodnik pieszego turysty Bratislava 8 Moravskoslezský kraj se aktivně podílí na společných projektech připravovaných v rámci spolupráce čtyř moravských krajů (Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj). Tato spolupráce se datuje do roku Již od této doby je vždy jeden z krajů garantem projektu pro daný rok. Pro zlepšení marketingové podpory destinace Morava a Slezsko byla v roce 2008 podepsána tzv. Velehradská dohoda o vzájemné spolupráci krajů Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského a Olomouckého v oblasti cestovního ruchu a o propagaci destinace Morava a Slezsko na zahraničních trzích. V průběhu společné práce byly vytvořeny specificky zaměřené materiály s nabídkou pro turisty. V roce 2010 se jednalo o materiál Morava a Slezsko průvodce pěšího turisty. Materiál propaguje vybrané TOP pěší trasy na Moravě a ve Slezsku. Byl vydán v celkovém počtu 60 tis. výtisků ve třech jazykových mutacích: české, německé a polské. Novinky pro rok 2011 Pro rok 2011 se již připravuje billboardová kampaň, kampaň ve vlacích Pendolino, marketingové analýzy, konference, veletrhy cestovního ruchu v Brně, Bratislavě, Praze a Ostravě, netradiční road show po českých a moravských městech nebo také nový průvodce po Moravskoslezském kraji. 7 Berlin Poznań Wrocław V prosinci 2010 MSK rovněž předložil nový projekt Moravskoslezský kraj kraj plný zážitků II, jehož hlavním cílem je podpora marketingu regionu a propagace Moravskoslezského kraje, jakožto jedinečné turistické destinace. Marketingové kampaně budou oslovovat cílovou skupinu potenciální návštěvníky Moravskoslezského kraje především s využitím dvou stěžejních témat, kterými jsou přírodní krásy a zajímavosti s důrazem na zimní sportovní vyžití a technické památky představujících unikátní atraktivity Moravskoslezského kraje. Jednou z ambic projektu je zlepšit negativní image Moravskoslezského kraje často neprávem spojovaného se znečištěným životním prostředím. Tento projekt zahájí svou realizaci v roce Trnava Bratislava Warszawa Opole 9 Až na samotný vrchol Beskyd Bis zum Gipfel der Beskiden Aż na sam szczyt Beskidów Čísla a názvy map KČT (Klubu českých turistů) Nummern und Bezeichnungen von Karten des KČT (Klub Tschechischer Touristen) Numery i nazwy map KČT (Klubu Czeskich Turystów) 50 Svitavsko 82 Střední Podyjí 51 Haná Prostějovsko, Konicko a Litovelsko 83 Okolí Brna Ivančicko Zábřežsko, Moravská Třebová, Mohelnice, Uničov, 84 Velkomeziříčsko 52 Litovel 85 Okolí Brna Svratecko 53 Králický Sněžník 86 Okolí Brna Moravský kras 54 Rychlebské hory a Lázně Jeseník 87 Okolí Brna Slavkovské bojiště a Ždánický les 55 Hrubý Jeseník 88 Pavlovské vrchy a dolní Podyjí Nízký Jeseník, Šternberk, Moravský Beroun, Slovácko Chřiby a jižní Haná Budišov nad Budišovkou 91 Slovácko Hodonínsko 57 Haná Olomoucko 92 Slovácko Bílé Karpaty 58 Bruntálsko, Krnovsko a Osoblažsko 93 Vizovické vrchy 59 Opavsko 94 Hostýnské vrchy 60 Moravská brána a Oderské vrchy 95 Javorníky západ Ostravsko, Hlučín, Bohumín, Č. Těšín, Karviná, Frýdek-Místek, Havířov 96 Moravskoslezské Beskydy 81 Podyjí Vranovská přehrada 97 Slezské Beskydy a Jablunkovsko Trenčín 6 Konkrétní informace o projektech a informace z oblasti cestovního ruchu jsou k dispozici na webových stránkách: Warszawa Katowice 5 1 Mapa Mappe Mapa 1 7 Bytča Žilina 1: Kraków Čadca Žilina Support for the maintenance of walking and cycle trails for the Czech Tourist Club (KČT) at the rate of CZK 700 thousand, thanks to whose hard work and dedication, the Czech Republic has the best marked trails in the world. The Barrier-free Tourism project (KLACR) which is subsidized by MSR by CZK 500 thousand. It is an extraordinary project which should facilitate travelling for handicapped inhabitants. The Moravian-Silesian Region actively participates in joint projects prepared within the collaboration of four Moravian regions (the Moravian-Silesian, Olomouc, Zlín and South Moravian Regions). This collaboration started as early as in Since then, one of the regions has always been a guarantor for the project for a particular year. To improve the marketing support of the Moravia and Silesia destination the so-called Velehrad Agreement on Mutual Cooperation of the Moravian-Silesian, Olomouc, Zlín and South Moravian Regions was signed in the field of tourism and on the promotion of the Moravia and Silesia destination in foreign markets in During the joint-work, specifically focused documents with the offer for tourists have been created. In 2010 this was The Moravia and Silesia Guide for Hikers. The document promotes selected TOP walking trails in Moravia and Silesia. It was published at the total circulation of 60 thousand in three languages: Czech, German and Polish. News for 2011 In 2011 we are preparing a billboard campaign, a campaign in Pendolino trains, marketing analyses, conferences, tourism trade fairs in Brno, Bratislava, Prague and Ostrava, a non-traditional road show around Czech and Moravian towns or a new guide around the Moravian-Silesian Region. In December 2010 MSR submitted a new project called The Moravian-Silesian Region the Region Full of Experiences II with the aim to support marketing of the region and promotion of the Moravian-Silesian Region as a unique tourist destination. Marketing campaigns will address a target group potential visitors to the Moravian-Silesian Region particularly by using two main topics which are natural beauties and sights with the emphasis on winter sport enjoyment and technical monuments representing the unique attractions of the Moravian-Silesian Region. One of the ambitions of the project is to improve the negative image of the Moravian-Silesian Region often unfairly connected with a polluted environment. The implementation of the project will be commenced in Specific information about projects and information on tourism are available at the following websites: Tel.: , Tel.: , Publikace Morava a Slezsko průvodce pěšího turisty 11

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourist Authority Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministry for al Development of the Czech Republic KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Destinační management a jeho přínosy pro rozvoj cestovního ruchu 20. 3. 2013 ARR realizuje projekty: - Stezka technických atraktivit (bez marketingu) - Destinační

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Aktivity 2015 / 2016 / 2017 Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 26.4.2016 Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stěžejní aktivity v roce 2015 Projekt MST E-marketing: www.severnimorava.travel

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize

UEFA Euro /6 10/7/2016. Česká televize UEFA Euro 2016 10/6 10/7/2016 Basic information term: 10/6 10/7/2016 country: France venues: Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Saint- Denis, Saint-Etienne, Toulouse mascot: Super Victor

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Travel information. 1. from Prague to Ostrava

Travel information. 1. from Prague to Ostrava 1. from Prague to Ostrava Travel information Ostrava, as a city with more than 330 thousands inhabitants, has a regular flight connection with Prague, usually arranged by the Czech Airlines, which is a

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

ROČENKA cestovního ruchu

ROČENKA cestovního ruchu ROČENKA cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2011 2 Vážení příznivci cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj přichází s 2. vydáním ročenky cestovního ruchu, která je adresována všem odborníkům v cestovním

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13 1. Síťování, destinační management Rozvoj kompetencí a podpora spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru v TO Opavské Slezsko. Organizace školení, seminářů

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Regionální konference cestovního ruchu Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Kam u sousedů 5/ 2015 Projekty 2015 Projekt je zaměřen na propagaci tradičních folklórních akcí a na podporu spolupráce se sousedním

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Setkání informačních center Litomyšl

Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Setkání informačních center Litomyšl Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu Setkání informačních center 19. 9. 2016 Litomyšl Úsek cestovního ruchu Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací oddělení regionálního rozvoje

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více