ROČENKA. cestovního ruchu Moravskoslezského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA. cestovního ruchu Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 ROČENKA cestovního ruchu Moravskoslezského kraje

2 Vážení příznivci cestovního ruchu, dostává se Vám do rukou vůbec 1. vydání ročenky cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, kterou bychom rádi každoročně zasílali všem odborníkům v cestovním ruchu, médiím, partnerům, široké veřejnosti a všem, kdož se zajímají o cestovní ruch a činnost Moravskoslezského kraje v této oblasti. Prostřednictvím ročenky jsme tak schopni sice stručnou, ale ucelenou formou prezentovat výstupy, které kraj realizoval za uplynulý rok. Samozřejmě zde nejsou uvedeny všechny naše aktivity, jednak proto, že prostor je omezen, ale také proto, že ročenka je vydávána především za účelem prezentace výstupů z jednotlivých projektů podpořených evropskými fondy. Mezi úspěchy, které v ročence nejsou uvedeny patří např. realizace zcela nových webovských stránek pro cestovní ruch Moravskoslezského kraje pod doménou od března Naše nové stránky byly dokonce oceněny 3. místem v celorepublikové konkurenci v národní soutěži Tour Region Film Karlovy Vary Dalším úspěchem bylo ocenění v prestižní mezinárodní soutěži TOURMAP 2. místem za nejlepší regionální produkt, a to za set map Moravskoslezského kraje (Lyžařské běžecké trasy Beskydy a Jeseníky, Zimní mapa MSK (lyžařské areály), Architektonické památky v MSK, Letní mapa MSK, Mapa MSK). A mnoho dalšího. A co připravujeme pro tento rok 2011? Snad neprozradím příliš, když vyzvednu naše hlavní cílení na industriální turismus a gastronomii, což jsou oblasti, ve kterých je Moravskoslezský kraj výjimečný a může návštěvníkům nabídnout zcela jiné zážitky. Připravujeme i několik zajímavých novinek. Těším se, že v příštím vydání ročenky za rok 2011, která vyjde opět počátkem roku příštího, budeme moci opět veřejnosti prezentovat řadu aktivity, které pevně věříme přispějí k rozvoji cestovního ruchu, podpoře příznivého image našeho kraje a přesvědčí mnohé o tom, že Moravskoslezský kraj stojí za to nejen navštívit, ale pravidelně navštěvovat. Ing. Jiří Vzientek náměstek hejtmana kraje Dear Tourism Enthusiasts, You are receiving to your hands the 1 st edition of the annual Almanac of tourism of the Moravian-Silesian Region which we would like to send yearly to all professionals in tourism, the media, our partners, the general public and all the people who are interested in tourism and the activity of the Moravian-Silesian Region in this field. Thanks to the Almanac, we are able to briefly, but completely present the results which the Region achieved in the previous year. Certainly, the Almanac does not present all of our activities, first of all because of the limited space and also because the Almanac is issued particularly for the purpose of presenting the outcomes from individual projects supported by EU funds. Achievements which are not specified in the Almanac include, e.g. the implementation of a new website on tourism in the Moravian-Silesian Region at which has been running since March Our new website ranked 3 rd in the nationwide competition called Tour Region Film Karlovy Vary Another achievement was an Award in the prestigious TOUR- MAP International Competition where the region won 2 nd Place for the best regional product for a set of maps of the Moravian-Silesian Region (Cross-country Ski Tracks in the Beskydy and Jeseníky Mountains, Winter Map of the Moravian-Silesian Region (ski premises), Architectural Monuments in the Moravian- Silesian Region, Summer Map of the Moravian-Silesian Region and a Map of the Moravian-Silesian Region), and many others. And what is being prepared for the year of 2011? I hope not to reveal too much when I point out our main target industrial tourism and gastronomy, which are fields that the Moravian-Silesian Region is excellent in and offer visitors completely different experiences. We are also preparing some interesting news. I look forward to the fact that with the next edition of the Almanac for 2011, which will be published at the beginning of the next year, we will be able to present the public with numerous activities which, as we strongly believe, will contribute to the development of tourism, support the positive image of our region and persuade many people that the Moravian-Silesian Region is worth visiting not only once, but regularly. Ing. Jiří Vzientek Deputy Governor of the Region 2

3 Fotosoutěž výherní snímek Moravskoslezský kraj realizuje řadu aktivit a projektů na podporu cestovního ruchu a propagace regionu. Jeden z nejvýznamnějších projektů Moravskoslezský kraj kraj plný zážitků je zaměřen na rozvoj internetové komunikace a webového portálu MSK, propagaci a prezentaci kraje v rámci České republiky a zahraničních cílových destinací a spolupráce při organizování aktivit cestovního ruchu v rámci kraje. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko Celkové náklady projektu činí přibližně 41 milionů Kč, podíl poskytnuté dotace je pak přiznán ve výši 92,5 %. Realizace projektu probíhá od ledna 2010, ukončení aktivit je naplánováno na červen Partnery tohoto projektu jsou následující subjekty: Euroregion Praděd (za TO Jeseníky), Statutární město Opava (za TO Opavské Slezsko), Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci (za TO Těšínské Slezsko), Statutární město Karviná (za TO Těšínské Slezsko), Beskydy Valašsko, regionální agentura cestovního ruchu (za TO Beskydy), Beskydské informační centrum Frýdek Místek (za TO Beskydy), Statutární město Ostrava (za TO Ostravsko), Region Poodří (za TO Poodří Moravské Kravařsko), Letiště Ostrava, a.s. Lázně Darkov, a.s., AquaKlim, s.r.o., Sanatoria Klimkovice, KLACR, o. s., Moravskoslezský klastr cestovního ruchu. Hlavními výstupy projektu za rok 2010 byly tyto aktivity: 1. internetová komunikace internetová fotosoutěž Během letních měsíců, konkrétně v červenci a srpnu, probíhala na internetových stránkách fotosoutěž, která měla za cíl získat nový neotřelý pohled na Moravskoslezský kraj očima návštěvníků a turistů a přilákat také návštěvníky webových stránek k návštěvě těchto míst. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 340 fotografií s tématikou Léto v Moravskoslezském kraji. Ve čtyřech průběžných kolech hlasovala veřejnost, ve finále pak vybrala odborná porota nejlepší z nejlepších. Tři výherci získali hodnotné ceny (hlavní cenou byl týdenní pobyt v horském hotelu v Moravskoslezském kraji). Soutěže se bude opakovat i v následujících letech a bude vždy zaměřena na nové, jiné téma. rozvoj webových stránek Moravskoslezský kraj po dlouhých letech příprav zahájil provoz svých zcela nových turistických Prezentační akce v Polsku Katowice The Moravian-Silesian Region implements many activities and projects to support tourism and promote the region. One of the most important projects The Moravian-Silesian Region Region Full of Experiences focuses on the development of Internet communication and the MSR web portal, promotion and presentation of the region within the Czech Republic and foreign destinations and cooperation in organizing tourist activities within the region. This project is co-financed by the European Union by means of the Moravia-Silesia Regional Operational Programme NUTS II. Total project costs reach approximately CZK 41 million; the share of the provided subsidy is granted at the rate of 92.5 %. The project has been under way since January 2010 and the termination of activities is planned for June The following entities have become partners of the project: The Praděd Euro Region (on behalf of the Jeseníky Tourist Area), The Statutory City of Opava (on behalf of the Opavian Silesia Tourist Area), The Regional Council for Development and Cooperation with the seat in Třinec (on behalf of the Těšín Silesia Tourist Area), The Statutory City of Karviná (on behalf of the Těšín Silesia Tourist Area), The Beskydy Walachia, a regional tourist agency (on behalf of the Beskydy Tourist Area), The Beskydy Information Centre Frýdek Místek (on behalf of the Beskydy Tourist Area), The Statutory City of Ostrava (on behalf of the Ostrava Tourist Area), The Poodří Region (on behalf of the Poodří Moravian Kravaře Tourist Area), Letiště Ostrava, a.s., Lázně Darkov, a.s., AquaKlim, s.r.o., Sanatoria Klimkovice, KLACR, o. s., the Moravian-Silesian Cluster of Tourism. The following activities represent the main outcomes from the project for 2010: 1. Internet communication Internet photo competition During the summer months, specifically in July and August, 3

4 webových stránek Díky tomu se již v prvním roce jejich fungování zvýšila návštěvnost stránek přibližně o 200 %! Naším cílem je vytvoření funkčních webových stránek pro návštěvníky MSK, na kterých budou k dispozici aktuální informace o kraji, o přírodních a kulturních atraktivitách a všech možnostech cestování po Moravskoslezském kraji. V roce 2010 byly přeloženy základní informace o kraji do polského, anglického a německého jazyka. V roce 2011 budou pokračovat překlady do ruského, italského a francouzského jazyka. V říjnu 2010 získaly webové stránky MSK ocenění 3. místo v celonárodní kategorii multimedia na festivalu Region Tour film Karlovy Vary. Vývoj návštěvnosti webových stránek reklamní kampaň na webových stránkách listopad November prosinec December zahájení webu leden January Webová kampaň probíhá prostřednictvím vizuálně atraktivních reklamních bannerů s tématikou MSK umístěných na nejvýznamnějším webovém portálu v ČR cz s cílem oslovit co největší počet potenciálních návštěvníků MSK. Každý banner vždy umožňuje proklik na webové stránky MSK. Reklamní bannery jsou umístěny na úvodní stránce a v nejnavštěvovanějších podsekcích (www.novinky.cz, cz). Kampaň probíhá od listopadu 2010 až do května 2012, po dobu kampaně je garantován počet impresí v minimálním počtu 107 milionů. Úspěch kampaně dokazuje zvýšená návštěvnost webových stránek MSK již v měsíci listopadu. 2. masmédia kampaň v rádiu Rádio Impuls bylo vybráno díky nejvyšší poslechovosti v ČR a také jako jediné rádio nabízí různé typy pořadů zaměřených přímo na cestovní ruch a prezentaci turistických zajímavostí a atraktivit. Na základě doporučení mediálních expertů rádia Impuls bylo rozhodnuto využít k propagaci MSK rubriku zuřivý reportér Aleš Růžička a dlouhodobější kampaň sloužící k prezentaci aktivit MSK (byly vytvořeny reklamní spoty upozorňující posluchače na prezentační akce pořádané krajem). fotosoutěž únor February březen March duben April květen May červen June červenec July srpen August a photo competition was held at the website which aimed to obtain a new original view of the Moravian-Silesian Region through the eyes of visitors and tourists and to attract website visitors to come and see these places. A total of 340 photographs with the topic of Summer in the Moravian-Silesian Region were entered for the competition. The public voted in four on-going rounds and the panel selected the best of the best photos in the final. Three winners obtained valuable prizes (the main prize was a week stay in a mountain hotel in the Moravian-Silesian Region). The competition will also be repeated in the following years and will always focus on a new different topic. The development of the website After long years of preparation, the Moravian-Silesian Region commenced the operation of a completely new tourist website Thanks to this, the number of visitors has increased in the first year of its operation by approximately kampaň 200%! We aimed at na seznamu creating a functional website for visitors to the Moravian-Silesian Region where current information about the region, natural and cultural sites and all travel possibilities throughout the Moravian- Silesian Region would be available. In 2010 the essential information was translated into Polish, English and German. In 2011 translations to Russian, Italian and French will follow. In October 2010 the website of the Moravian-Silesian Region won an award 3 rd place in the nationwide category of multi-media at the Region Tour Film Festival Karlovy Vary. září September říjen October listopad November Webová kampaň na prosinec December Advertising campaign on the website A web campaign has been in progress via visually attractive advertising banners with the topic of the Moravian-Silesian Region placed at the top web portal of the Czech Republic with the goal to address as many potential visitors to MSR as possible. Each banner makes it possible to click through to the MSR website at any time. 4

5 Advertising banners are placed at the start page and at the most visited sub-sections (www.novinky.cz, cz). The campaign has run since November 2010 and will last until May The minimum number of impressions guaranteed for the period of the campaign is 107 million. That the campaign has been successful is proven by a higher number of visits to the MSR website as early as in November. Prezentační akce ve Francii V rámci rubriky zuřivý reportér Aleš Růžička byly v létě 2010 prezentovány následující místa a atraktivity: Beskydy a Štramberk, Ostrava a hornické muzeum, Jeseníky a hrad Sovinec, Opavské Slezsko a areál čs. opevnění, Těšínské Slezsko a zámek Fryštát a šikmý kostel sv. Petra z Alkantary. specializované přílohy vkládané do celostátních deníků Předmětem inzerce bylo vytvoření specializovaných příloh pro zimní vydání deníků MF Dnes a Právo. Tento supplement si kladl za cíl představit možnosti trávení volného času za každou turistickou oblast a seznámit čtenáře za pomoci schematické mapky se všemi lyžařskými areály v kraji. Další, letní příloha s atraktivitami kraje bude připravena do tisku během května a června a bude vložena do Deníku a Metra. 3. PR akce prezentační akce MSK ve Francii Moravskoslezský kraj se již tradičně účastnil festivalu palačinek ( Fête des Galettes du Monde ) pořádaném partnerským regionem Morbihan ve Francii. Hlavním cílem tohoto festivalu, který se koná poslední týden v srpnu, je představit kulinářské speciality z různých koutů světa, které jsou připravovány na stáncích a reprezentují každou z pozvaných zemí. Součástí prezentační akce MSK byla příprava typických českých palačinek doprovázená hudebními vystoupeními, rozdáváním propagačních materiálů a drobných propagačních předmětů, které by měly podnítit zájem o MSK. O stánek Moravskoslezského kraje byl mezi návštěvníky obrovský zájem a přitahoval pozornost zejména doprovodným programem. prezentační akce v obchodních centrech Moravskoslezský kraj připravil pro rok 2010 novou formu prezentace s cílem oslovit potencionální české turisty v obchodních centrech velkých měst (Olomouc, Brno, Hradec Králové a Zlín). Všechny čtyři prezentační akce se uskutečnily na podzim roku Tyto dvoudenní prezentace spojené s ochutnávkou krajových specialit, hudebním vystoupením, soutěžemi pro diváky, rozdáváním drobných propagačních předmětů, propagačních publikací a puzzle s motivem MSK vyrobeným speciálně pro tuto příležitost, bezesporu napomohly k netradičnímu představení Moravskoslezského kraje. 4. ostatní podpůrné aktivity projektu stálá prezentace MSK na Hlavním nádraží v Praze Moravskoslezský kraj nezapomíná ani na prezentační aktivi- 2. Mass media Campaign on the radio Radio Impuls was selected thanks to its highest audience ratings in the Czech Republic and also because it offers, as the only radio station, various types of programmes dealing directly with tourism and the presentation of tourist sites and attractions. On the basis of the recommendation of Radio Impuls media experts, we decided to use the Eager Reporter Aleš Růžička section for the promotion of MSR and a longer-term campaign serving for the presentation of MSR activities (advertising spots advising listeners of presentation events held by the region were created). In the summer 2010 the following places and sights were presented in the Eager Reporter Aleš Růžička section: the Beskydy Mountains and Štramberk, Ostrava and the Mining Museum, the Jeseníky Mountains and Sovinec Castle, Opavian Silesia and the Czechoslovak Fortification, Těšín Silesia and the Fryštát Chateau and the leaning Church of St. Peter of Alcantara. Specialized supplements inserted into national dailies The objective of advertising was to create specialized supplements for winter editions of the MF Dnes and Právo dailies. The supplements aimed at presenting the possibilities for spending leisure time in every tourist region and familiarizing readers with all ski resorts in the region using a schematic map. Another, summer supplement with the sights of the region will be prepared for printing during May and June and it will be inserted in Deník and Metro. 3. PR events Presentation event of the Moravian-Silesian Region in France The Moravian-Silesian Region traditionally participated in the pancake festival ( Fête des Galettes du Monde ) held by its partner, the Morbihan Region in France. The main objective of the festival which is held in the last week in Prezentace na Hl. nádraží v Praze August is to present culinary specialities from various parts of the world which are prepared at stands and which represent each of the invited countries. The MSR presentation included the preparation of typical Czech pancakes which was accompanied by musical performances, the handing out of promotion materials and small promotional articles which should stimulate interest in MSR. The stand of the Moravian-Silesian Region was highly attractive for the visitors, especially for its accompanying programme. 5

6 ty v Praze. Bude zde dlouhodobě využívána reklamní plocha umístěná v exponovaném infocentru na Hlavním nádraží v Praze, kam budou pravidelně dodávány propagační materiály a mapy Moravskoslezského kraje v několika jazykových mutacích s cílem oslovit návštěvníky tohoto infocentra. 3D maketa kraje Je naše malá specialita. Maketa kraje představuje reálný 3D model Moravskoslezského kraje se světelně zvýrazněnými 30 nejvýznamnějšími turistickými atraktivitami kraje (hrady, zámky, technické památky, městské památkové rezervace atd.) a zobrazovací LCD obrazovkou. Model je obsluhován moderní dotykovou formou. Cílem je prezentace Moravskoslezského kraje nevšedním informačně-vizuálním způsobem v 3D formě. Informace o jednotlivých atraktivitách včetně fotografií jsou současně promítány i na velkém LCD monitoru umístěném na mode Prezentační akce v Polsku Bielsko-Biala lu. Model je používán na propagačních akcích a veletrzích Moravskoslezského kraje. Zajímavostí modelu je i možnost znalostních soutěží o MSK. V rámci dalších projektů spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , byly v roce 2010 zrealizovány tyto aktivity: Kraj mnoha barev a příležitostí II veletrhy cestovního ruchu v ČR a zahraničí. MSK se již tradičně prezentoval se svou bohatou nabídkou v oblasti cestovního ruchu na nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších českých a slovenských veletrzích cestovního ruchu v Brně, Bratislavě, Olomouci, Praze, Hradci Králové a Ostravě. Ze zahraničních veletrhů je třeba vyzdvihnout veletrhy v Utrechtu, Vídni, Vilniusu, Mnichově, Berlíně, Moskvě, Varšavě, Kyjevu a Poznani. propagační spoty šesti turistických oblastí MSK. Tento multimediální propagační materiál představuje největší atraktivity cestovního ruchu z jednotlivých turistických oblastí Moravskoslezského kraje Jeseníků, Beskyd, Ostravska, Poodří Moravského Kravařska, Opavského a Těšínského Slezska. Tyto propagační spoty Presentation events in shopping centres The Moravian-Silesian Region prepared a new form of presentation for 2010 with the goal to address potential Czech tourists in the shopping centres of big cities (Olomouc, Brno, Hradec Králové and Zlín). All of the four presentation events were held in the autumn of These two-day presentations connected with the tasting of regional specialities, musical performances, competitions for the audience, handing out small promotional articles and a puzzle with the motif of MSR, which was made particularly for this occasion, undoubtedly helped the non-traditional introduction of the Moravian-Silesian Region. 4. Other supportive project activities Permanent presentation of MSR at the Main Station in Prague The Moravian-Silesian Region has not forgotten about presentation activities in Prague either. An advertising board will be used there on a long-term basis. It will be situated in the busy information centre of the Main Station in Prague where promotional materials and maps of the Moravian- Silesian Region in several languages will be supplied with the goal to address visitors of this information centre. 3D model of the region This is our small speciality. This model of the region is a real 3D model of the Moravian-Silesian Region with 30 of the most important tourist sites of the region (castles, chateaus, technical monuments, town monument preserves etc.) light-highlighted and an LCD display screen. The model is operated using a modern touch form. The objective is to present the Moravian-Silesian Region in an unusual information-visual manner in the 3D form. Information about individual tourist attractions including photographs are simultaneously projected on a big LCD monitor situated on the model. The model is used at promotional events and trade fairs of the Moravian-Silesian Region. An interesting thing about the model is that it can be used for knowledge competitions about MSR. The following activities were implemented within other projects co-financed by the European Union by means of the Moravia- Silesia Regional Operational Programme NUTS II in 2010: The region of many colours and opportunities II Tourism trade fairs in the Czech Republic and abroad. MSR traditionally presented its wide offer in the field of tourism at the most important and most visited Czech and Slovak tourism trade fairs in Brno, Bratislava, Olomouc, Prague, Hradec Králové and Ostrava. Of foreign trade fairs, we would like to point out the fairs in Utrecht, Vienna, Vilnius, Munich, Berlin, Moscow, Warsaw, Kiev and Poznan. 3D maketa 6

7 Zelníky, tradiční a oblíbený pokrm z podhůří Beskyd jsou promítány na všech propagačních akcích MSK, veletrzích, workshopech, konferencích, letišti apod. prezentační akce na zahraničních zastoupeních. Tato aktivita byla zaměřena na prezentaci MSK v zahraničních destinacích, cílem bylo představit atraktivity cestovního ruchu Moravskoslezského kraje a jeho 6 turistických oblastí a samozřejmě přilákat k návštěvě kraje. V roce 2010 byly uspořádány dvě prezentační akce v Polsku jako naší hlavní zdrojové destinace, konkrétně na jaře ve městě Bielsko-Biala a na podzim v Katovicích. odborná konference z oblasti cestovního ruchu. Každoročně je v rámci veletrhu cestovního ruchu Dovolená a region Ostrava pořádána odborná konference na aktuální téma z oblasti cestovního ruchu. V roce 2010 se konference konala 12. března a jejích tématem byly Technické atraktivity Moravskoslezského kraje. Konference se zúčastnili také představitelé Slezského program včetně řady tematických přednášek. Jako jediná zoo v ČR se může pyšnit chovem vzácných lemurů černých (www.zoo-ostrava.cz). Trávíte-li u nás svou dovolenou s dětmi, vydejte se s nimi například do vyhlášené ostravské zoo, kde se dá v zimě za příznivých podmínek dokonce běžkovat. Celoročně je pro návštěvníky připraven zajímavý kvalitních wellness a relax center, kam lze vyrazit za odpočinkem po dni stráveném na svazích hor. Lázeňství má v severovýchodním regionu Česka mnohaletou tradici. Naleznete zde řadu lázeňských komplexů. Mezi ty nejvýznamnější patří Karlova Studánka (www.k.studanka.cz), údajně místo s nejčistším vzduchem ve střední Evropě, na Ostravsku známá Sanatoria Klimkovice (www.sanatoria-klimkovice.cz), v Karviné pak vyhlášené lázně Darkov (www.darkov.cz). Vedle nich najdete v našem kraji řadu Těm, kdo preferují pěší turistiku, by pak neměly uniknout zimní krásy Lysé hory či Pradědu. Běh na lyžích se díky ideálním podmínkám těší v Česku velkému zájmu. Oblasti Beskyd i Jeseníků jsou doslova rájem běžkařů. Stovky kilometrů pravidelně upravovaných tras jsou k dispozici po celou zimní sezonu, jejich kompletní přehled najdete na Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117, Ostrava tel.: fax: Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. NEPRODEJNÉ Moravskoslezský kraj Poznejte jeho krásy Lysá hora Zoo Ostrava Po stopách horníků v Landek Parku Ostrava Přehled SKI areálů v kraji víkend ve dvou či léčebný pobyt ve zdejších lázních. Je místem dávných tradic s řadou kulturních a architektonických pamětihodností stejně jako živým, rázovitým a zvláštním, geniem loci obdařeným koutem v nejvýchodnější části České republiky. Moravskoslezský kraj je díky vrcholům Jeseníků a Beskyd rájem především pro milovníky zimních sportů. Ať už jde o lyžování, běžkování, pěší turistiku či sáňkování, možností skýtá neomezeně. Kromě toho však náš region nabízí pro každého řadu dalších možností, jak příjemně strávit rodinnou dovolenou, romantický Moravskoslezský kraj Karlova Studánka vojvodství, Žilinského samosprávného kraje, zástupci Národního památkového ústavu, regionálních muzeí a dalších odborníků z oblasti cestovního ruchu, všichni, kdož k tématu industriální turistiky mají výsledky a zkušenosti. Výstupy z konference jsou dostupné na webových stránkách Moravskoslezského kraje. inzerce v denním tisku. Vkládané přílohy (suplementy) do významných deníků v ČR (MF Dnes, Právo, Deník a Hospodářské noviny) představují poutavou formou Supplement deníků nejatraktivnější a nejzajímavější aktivity typické pro MSK (aktivní dovolená letní a zimní, relax a wellness, poznání a kultura, zábava apod.). Suplementy byly vkládány do českých deníků s nejvyšším nákladem a s prodejností v ČR. Jedná se o masovou formu prezentace, kterou MSK oslovil velký podíl české populace. imageová brožura. Turista či potencionální návštěvník kraje v této brožuře nalezne základní informace o kraji a jednotlivých 6 turistických oblastech MSK. Zmíněna jsou zde TOP lákadla a hlavní specifika jednotlivých 6 turistických oblastí, materiál je doplněn o reprezentativní fotografie charakterizující jednotlivé oblasti. Cílem bylo ukázat diverzitu MSK v možnostech trávení volného času v regionu (každá oblast nabízí něco jiného, charakteristického, specifického). Brožura byla vydána v počtu 300 tis. kusů a je k dispozici ve všech informačních cen- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PLNÝ ZÁŽITKŮ Imageová brožura Promotional spots of six MSR tourist areas. This multimedia promotional material introduces the biggest tourist attractions of individual tourist areas of the Moravian-Silesian Region the Jeseníky Mountains, the Beskydy Mountains, the Ostrava Region, Poodří Moravian Kravaře, Opavian and Těšín Silesia. These promotional spots are projected at all promotional events of MSR, trade fairs, workshops, conferences, the airport, etc. Presentations at foreign agencies. This activity focused on presenting MSR at foreign destinations. It aimed at introducing tourist sights of the Moravian- Silesian Region and its 6 tourist areas and of course at attracting people to visit the region. In 2010 two presentations were held in Poland which is our main source destination, specifically in Bielsko-Biala in the spring and in Katowice in autumn. Professional conference on tourism. A professional conference on a current topic in the field of tourism is annually held within the Holiday and the Ostrava Region Tourism Trade Fair. In 2010 the conference was held on 12 March and its topic was Technical Attractions of the Moravian-Silesian Region. The conference was attended by representatives of the Silesian Voivodeship, the Žilina Self-governing Region, representatives of the National Monument Institute, regional museums and other specialists in tourism, namely by everybody who has results and experience in the field of industrial tourism. The outcomes from the conference are available at the website of the Moravian-Silesian Region. Advertising in dailies. Supplements to important dailies in the Czech Republic (MF Dnes, Právo, Deník and Hospodářské noviny) introduce the most attractive and the most interesting activities typical for MSR (active summer and winter holiday, relaxation and wellness, knowledge and culture, entertainment, etc.) in an eyecatching way. Supplements were inserted in Czech dailies with the highest circulation and marketability in the Czech Republic. This is the mass form of presentation by which MSR addressed a high share of the Czech population. Image brochure. A tourist or potential visitor to the region can find basic information about the region and 6 individual tourist areas of MSR in the brochure. It mentions the TOP attractions and main specific features of our 6 tourist areas. The document is supple- 7

8 Obrazovka na nádraží Ostrava-Svinov trech MSK a to v češtině, angličtině, němčině, polštině i ruštině. Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II televizní kampaně v zahraničí. Tato aktivita probíhala kontinuálně již od roku V roce 2010 proběhla finální fáze kampaní, na jaře byly spoty vysílány v Litvě, Rusku, Polsku, Německu a na Ukrajině. Na podzim pak v Polsku a Německu. Aktivita byla časově provázána s realizací famtripů a vydáním specializovaných příloh ve vybraných týdenících v příhraničních zemích. billboardová kampaň v ČR. V rámci kampaně byly využity reklamní plochy (reklamní lavičky, city light vitríny a billboardy), které byly rozmístěny v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Pardubickém kraji. Celkem bylo v rámci kampaně využito 128 ploch reklamních laviček po dobu čtyř měsíců (duben červenec 2010), 200 ploch city light vitrín po dobu pěti měsíců (duben Poznejte trochu jiné Česko: severní Moravu a Slezsko H istorie a kultura... Billboardová kampaň srpen 2010) a 450 ploch billboardů po dobu pěti měsíců (duben srpen 2010). MSK využívá tuto formu propagace, jelikož z výzkumů vyplývá, že se jedna o jednu z forem, která lidi nejvíce oslovuje. famtripy. Předmětem aktivity byla realizace osmi dvoudenních famtripů v Moravskoslezském kraji pro zástupce cestovních kanceláří a touroperátorů z Ruska, Polska, Litvy, Ukrajiny, Německa, Rakouska a Slovenska. Tyto země se jeví pro MSK jako velmi důležité zdrojové destinace. Výstupem z famtripů byla velká spokojenost zástupců cestovních kanceláří a touroperátorů a také jejich doporučení, co je pro ně a jejich turisty v našem kraji nejlákavější. aktualizace Coprorate Design Manuálu. Předmětem aktivity byla aktualizace grafických prvků Corporate Design Manuálu Moravskoslezského kraje a rozšíření obsahu manuálu. Úpravy a rozšíření manuálu byly vyžádány jeho používáním a reakcí na aktuální potřeby. Tento manuál přispívá k jednotné vizualizaci MSK. umístění plazmových obrazovek na vlakových nádražích v Ostravě. V roce 2008 byly pořízeny a následně umístěny 3 plazmové obrazovky na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově za účelem vysílání propagačních mented by representative photographs characterizing individual areas. The goal was to show the diversity of MSR in the possibilities for spending leisure time in the region (each area offers something different, characteristic and specific). The brochure was issued at the number of 300 thousand copies and is available at all information centres of MSR in Czech, English, German, Polish and Russian. The utilisation of the marketing strategy in tourism activities in MSR II TV campaigns abroad. This activity ran from In 2010 the final stage of the campaigns was carried out. In the spring spots were broadcast in Lithuania, Russian, Poland, Germany and the Ukraine. Then, in autumn they were broadcast in Poland and Germany. The activity was time-bound with the implementation of Fam Trips and the publishing of specialized supplements in selected weeklies at bordering countries. Billboard campaign in the Czech Republic. Advertising areas (advertising benches, city light showcases and billboards) that spread over the Olomouc, Zlín, South-Moravian and Pardubice Regions were used within the campaign. In total, 128 areas of advertising benches were used during the campaign for the period of four months (April - July 2010), 200 areas in city light showcases for the period of five months (April - August 2010) and 450 areas of billboards for the period of five months (April August 2010). MSR uses this form of promotion because it follows from surveys that it is one of the forms which most appeals to people. Fam Trips. The objective of this activity was organizing eight two-day familiarization trips in the Moravian- Silesian Region for representatives of tourist agencies and tour operators from Russia, Poland, Lithuania, the Ukraine, Germany, Austria and Slovakia. These countries seem to be very important source destinations to MSR. The outcome from the Fam Trips was the high satisfaction of the tourist agency representatives and tour operators and their recommendation of what the most attractive site for them and their tourists in our region is. The update of the Corporate Design Manual. The subject of the activity was to update graphic elements of the Corporate Design Manual of the Moravian-Silesian Region and to extend the content of 8

9 Famtrip spotů Moravskoslezského kraje a jeho partnerů (města Ostravy a letiště). Z důvodu větší koncentrace lidí byly na podzim roku 2010 dvě obrazovky přemístěny na vlaková nádraží v Ostravě Svinov a Hlavní nádraží, kde i nadále slouží k propagaci turistických atraktivit Moravskoslezského kraje. Cestující mohou tak příjemněji strávit čekání a dozvědět se něco nového o krásách našeho kraje. vkládané přílohy do příhraničních deníků (suplementy). Tyto supplementy byly umístěny do regionálních deníků poblíž hranic s ČR (Polsko, Slovensko, Německo a Rakousko) a byly vyrobeny v celkovém počtu 120 tis. kusů. Poutavou formou se snažily představit nejatraktivnější a nejzajímavější aktivity typické pro MSK (aktivní dovolená letní a zimní, relax a wellness, poznání a kultura, zábava apod.). mediální analýzy a benchmarking. Sledování spokojenosti a loajality návštěvníků bylo již v minulosti sledováno prostřednictvím CSI (index spokojenosti) a CLI (index loajality) indexů. V roce 2010 byl rovněž realizován benchmarking (srovnání indexů) s vybranými kraji (se Středočeským, Jihomoravským a Žilinským). Předmětem mediálních analýz pak byl mediální obraz Moravskoslezského kraje, jednalo se o celkové vyznění zpráv, které o aktivitách MSK v oblasti cestovního ruchu uveřejnila vybraná média (tištěná, rozhlasová a televizní média). překlady webového portálu. Během roku 2010 byly doplněny o překlady do anglického, polského a ruského jazyka, nově fungující webové stránky kraje www. msregion.cz tak, aby poskytly turistům a návštěvníkům alespoň základní informace o kraji a jeho atraktivitách vydání nových propagačních brožur. Publikace TOP atraktivity byla zaměřena na propagaci nejvýznamnějších památek a atraktivit ( nej kulturních, historických a přírodních klenotů ) Moravskoslezského kraje. Krátkou, poutavou a informativní cestou představuje turistovi nejzajímavější atraktivity z území Moravskoslezského kraje: hrady (včetně zřícenin), zámky, městské a vesnické památkové rezervace, lidová architektura, technické památky a unikáty, vojenské památky, rozhledny. Cílem druhého propagačního materiálu NEJ výlety bylo informovat potencionální turisty o možnostech trávení volného času v Moravskoslezském kraji a to formou tipů na jednotlivé výlety z jednotlivých 6 turistických oblastí Moravskoslezského kraje. Každé turistické oblasti MSK je věnováno vždy 5 výletů. Obě publikace jsou dispozici v informačních centrech v MSK v následujících jazykových mutacích: čeština, angličtina, němčina, ruština, polština a francouzština. the manual. Modifications and extension of the manual were required for its utilisation and response to current needs. This manual contributes to the uniform visualisation of MSR. Locating plasma screens at the railway stations in Ostrava. In 2008 three plasma screens were purchased and located at the Airport of Leoš Janáček in Mošnov for the purpose of broadcasting promotional spots of the Moravian-Silesian Region and its partners (the City of Ostrava and the airport). Due to a higher concentration of people, two screens were relocated to the railway stations in Ostrava Svinov and the Main Station in the autumn of 2010 where they further serve for promoting tourist sites of the Moravian-Silesian Region. Passengers can spend their waiting time more pleasantly and learn something new about the beauties of our region. Supplements to border dailies. These supplements were inserted in regional dailies near the border with the Czech Republic (Poland, Slovakia, Germany and Austria) and were produced at the total number of 120 thousand copies. They tried to introduce the most attractive and the most interesting activities typical of MSR (active summer Moravskoslezský kraj and Krajský úřad winter holiday, fax: relaxation and well- 28. října 117, Ostrava tel.: ness, knowledge and culture, entertainment, etc.) in an eye-catching way. Publikace TOP atraktivity Media analysis and benchmarking. In the past, Tento monitoring projekt byl spolufinancován Evropskou the unií. satisfaction and loyalty of visitors was NEPRODEJNÉ performed using CSI (satisfaction index) and CLI (loyalty index). In 2010 benchmarking (comparison of indices) with selected regions (Central Bohemian, South Moravian and Žilina) was performed. The subject of the media analyses was a media image of the Moravian-Silesian Region. It included an overall impression of the news published about MSR activities in the field of tourism by selected media (press, radio and TV). Web portal translations. In 2010 the newly operating website of the region was translated to English, Polish and Russian to provide tourists and visitors with at least essential information about the region and its attractive sites. Publishing new promotional brochures. The TOP attractions brochure was focused on the promotion of the most important historical sights and attractions ( the best cultural, historical and natural treasures ) of the Moravian-Silesian Region. It introduces the tourist in a short, interesting and informative way to the most interesting attractions of the Moravian-Silesian Region: ATRAKTIVITY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 9

10 Beskydská magistrála Beskydská magistrála doplnění tras odpočinkovým a informačním mobiliářem (informační tabule, panoramatické tabule, zastřešená odpočívadla, stojany na kola, stojany na lyže, sady nářadí), výroba propagačních map a předmětů, pořízení startovacího setu pro závody (kompletní časomíra, startovací oblouky, stan, startovní čísla), které se konají každoročně jako lyžařský běžecký a cyklistický závod pod názvem Pohár Beskydské magistrály, vznik tzv. orientačně-informačního systému Beskydské magistrály (systém GPS on-line sledování pro rolby, webové kamery, měřiče uživatelů tras, internetové stránky a elektronické informační panely s aktuálními informacemi). Moravskoslezský kraj vyhlašuje každoročně dotační programy na různá témata, jejichž cílem je podpořit rozvoj cestovního ruchu svých turistických oblastí. V roce 2010 byly vyhlášeny tyto dotační programy: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji tentokrát zahrnoval 3 turistické oblasti MSK: oblast Slezské Harty, oblast Osoblažska a povodí Ondřejnice. Na tento program bylo z rozpočtu kraje vyčleněno necelých 10 milionů Kč. V roce 2010 se přihlásilo 21 informačních center s celkovou hodnotou dotací 1,9 milionu Kč. V tomto ročníku byly dotace čerpány především na pro- Beskydská magistrála jekty zaměřené na vzdělávání pracovníků informačních center, nákup technického vybavení, vytváření propagačních materiálů aj. Díky dotacím mohla informační centra zvýšit kvalitu a úroveň nabízených služeb. Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji pro sezónu 2010/2011 byla schválena výše poskytovaných dotací ve výši necelých 4,7 milionů Kč na úpravu cca 578 km běžkařských tras. Současně probíhá příprava projektu Jesenická magistrála. Mimo vyhlašované dotační programy byly poskytovány i individuální dotace na aktuální a významné akce. Mezi všemi jmenujme např.: Podpora údržby značení pěších a cyklotras pro KČT ve výši 700 tis. Kč (Klub českých turistů) díky jejichž píli a obětavosti jsou v ČR nejlépe značené stezky v rámci celého světa. Projekt Cestovní ruch bez bariér (KLACR), který je dotován MSK částkou ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o mimořádný projekt, jež má vést ke zjednodušení cestování handicapovaným spoluobčanům. castles (including ruins), chateaus, town and municipal monument preserves, folk architecture, technical sights and unique items, military monuments, viewing towers. The goal of the other promotional brochure THE BEST trips was to inform potential tourists of the possibilities for spending leisure time in the Moravian-Silesian Region with tips for individual trips to 6 tourist areas of the Moravian-Silesian Region. Five trips were devoted to each of the MSR tourist areas. Both the brochures are available at the information centres of MSR in the following languages: Czech, English, German, Russian, Polish and French. The Beskydy Line Supplementation of trails with relaxation and informative movables (information boards, panoramic boards, roofed rest places, bike stands, ski stands, tool kits), Production of promotional maps and articles, Purchase of a starting set for contests (complex timing device, start gates, a tent, start numbers) which are held annually such as the skiing and cycling race called The Beskydská Magistrála Cup, Creation of the orientation-informative system of the Beskydy Line (the GPS on-line monitoring for snowmobiles, web cameras, trail user measuring devices, website and electronic information panels with current information). The Moravian-Silesian Region annually declares subsidy programmes with various topics with the goal to support the development of tourism in its tourist areas. In 2010 the following subsidy programmes were declared: Support for tourist areas in the Moravian-Silesian Region this time, it included 3 MSR tourist areas: the area of Slezská Harta, the area of the Osoblaha Region and the catchment area of the Ondřejnice. Nearly CZK 10 million were earmarked for this programme from the regional budget. In 2010 twenty-one information centres submitted applications with the total value of subsidies of CZK 1.9 million. This year the subsidies were mainly drawn for projects focusing on the education of workers in information centres, purchasing technical equipment, creating promotional materials etc. Thanks to the subsidies, information centres could improve the quality and level of offered services. Support for the maintenance of cross-country ski tracks in the Moravian-Silesian Region for the season of 2010/2011 the amount of provided subsidies approved was nearly CZK 4.7 million for maintaining approximately 578 km of cross-country ski tracks. At the same time the Jeseníky Line project has been prepared. Besides the declared subsidy programmes, individual subsidies for current and important events were provided. To name at least some of them: 10

11 Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října Ostrava T: F: E: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a Olomouc T: F: E: Zlínský kraj třída Tomáše Bati Zlín T: F: E: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno T: F: E: kr-moravskoslezsky.cz 28 km, zkrácená 19 km 28 km, verkürzte Strecke 19 km 28 km, Délka Länge Długość skrócona 19 km Začátek Ausgangspunkt Ostravice Ostravice Ostrawica Początek trasy Frýdlant nad Ostravicí nebo Ostravice Frýdlant nad Ostravicí oder Konec Ziel Koniec trasy Ostravice Frydlant nad Ostrawicą lub Ostrawica do Ostravice vlakem, autobusem, zpětné spojení z Frýdlantu do Ostravice vlakem, autobusem Anfahrt nach Ostravice mit dem Dojezd Anfahrt Dojazd Zug oder Bus, zurück von Frýdlant nach Ostravice mit dem Zug oder Bus pociągiem i autobusem do miejscowości Ostrawica, z powrotem z Frydlantu do Ostrawicy pociągiem, autobusem Náročnost Schwierigkeitsgrad pro náročné schwer dla zaawansowanych Stopień trudności celoroční, omezení jen s ohledem na špatnou schůdnost cest v zimním Sezóna Saisonabhängigkeit období saisonunabhängig, im Winter jedoch schlecht begehbar cały Sezon rok, ograniczenie tylko z powodu gorszej dostępności dróg w okresie zimowym stravování a ubytování v Ostravici, Frýdlantu, Malenovicích, ubytování na Lysé hoře, stravování ve Staškově Verpflegung und Unterbringung Infrastruktura Infrastruktur in Ostravice, Frýdlant, Malenovice, Unterbringung auf Lysá hora, Infrastruktura Verpflegung in Staškov wyżywienie i noclegi w miejscowościach Ostrawica, Frydlant, Malenowice, noclegi na Łysej Górze, wyżywienie w miejscowości Staškov Naše putování začíná v obci Ostravice ležící v centru rekreační oblasti Beskyd, odkud stoupáme po červeně značené trase přes rozcestí Butořanka a Lukšinec až na samotný vrchol Beskyd Lysou horu 1 ležící v nadmořské výšce m. Na vrcholu se mimo nádherného kruhového výhledu nachází meteorologická stanice a telekomunikační věž. Zde se napojíme na modrou trasu a pokračujeme ke kamenné mohyle Ivančena 2, která byla vystavěna na památku skautů umučených v době 2. sv. války. Mohyla je v současnosti symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství. Zabírá asi 40 m 2 a stále se rozrůstá. Následuje podhorská obec Malenovice, ze které se dostaneme do cílového místa Frýdlantu nad Ostravicí. Ti vytrvalejší mohou absolvovat i zpáteční trasu méně obvyklou cestou. Z Lysé hory se vydáme po zelené do Staškova, kde se napojíme na modrou a vrátíme se zpět do Ostravice. Unsere Wanderung beginnt in der Ortschaft Ostravice im Zentrum des Erholungsgebiets der Beskiden. Von da aus geht es auf dem rot markierten Wanderweg über die Weggabelungen Butořanka und Lukšinec bis zum Gipfel der Beskiden bis zum Berg Lysá hora (Kahlberg) m ü. M. Auf dem Gipfel befinden sich neben einer wunderschönen runden Aussichtsplattform, eine Wetterstation und ein Fernsehturm. Von hier geht es weiter auf dem blau markierten Wanderweg zu dem Steingrabhügel Ivančena 2, der zum Gedenken an die im 2. Weltkrieg zu Tode gefolterten Pfadfinder errichtet wurde. Der Grabhügel gilt heute als ein Symbol für Patriotismus, Tapferkeit und Freundschaft. Aktuell erstreckt er sich auf einer Fläche von etwa 40 m 2 und breitet sich immer mehr aus. Danach geht es in die Bergortschaft Malenovice, von der aus man den Zielort der Wanderung, Frýdlant nad Ostravicí, erreicht. Die Hartgesottenen können auf dem Rückweg eine andere, ungewöhnlichere Route nehmen. Von Lysá Hora (Kahlberg) geht es auf dem grün markierten Wanderweg nach Staškov und weiter auf dem blau markierten Wanderweg zurück nach Ostravice. Nasza wędrówka będzie miała początek w miejscowości Ostravice, leżącej w centrum terenów rekreacyjnych Beskidów, skąd rozpoczniemy wspinaczkę czerwoną trasą przez rozdroże Butořanka i Lukšinec aż na sam szczyt Beskidów Łysą Górę 1, leżącą na wysokości m n.p.m. Na szczycie, oprócz wspaniałego panoramicznego widoku, znajduje się stacja meteorologiczna i wieża telekomunikacyjna. Tu wejdziemy na szlak niebieski i udamy się do kamiennej mogiły Ivančena 2, którą wybudowano ku pamięci skautów umęczonych podczas II wojny światowej. Mogiła jest obecnie symbolem patriotyzmu, męstwa i przyjaźni. Zajmuje powierzchnię ok. 40 m 2 i wciąż się powiększa. Następnie przejdziemy do podgórskiej wsi Malenowice, z której dostaniemy się do miejsca docelowego Frydlantu nad Ostrawicą. Bardziej wytrwali będą mogli przejść też trasę powrotną mniej używaną drogą. Z Łysej Góry pójdziemy zielonym szlakiem do Staškova, gdzie przejdziemy na szlak niebieski i wrócimy do miejscowości Ostrawica. rystyki na Wołochach (lipiec) ści 10, 20, 30 km i maraton. ń) znaczeniu międzynarodowym w miejc Festival Vizovice (sierpień) ń) rtych zabytków Uherské ne miast i wsi Slovácka. zesień) mieślników w skansenie i jesień) evrenesklepy.cz szparagowych. owym udziałem maja do czerwca) y znicy ekon Průvodce pěšího turisty Wanderführer Przewodnik pieszego turysty Bratislava 8 Moravskoslezský kraj se aktivně podílí na společných projektech připravovaných v rámci spolupráce čtyř moravských krajů (Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj). Tato spolupráce se datuje do roku Již od této doby je vždy jeden z krajů garantem projektu pro daný rok. Pro zlepšení marketingové podpory destinace Morava a Slezsko byla v roce 2008 podepsána tzv. Velehradská dohoda o vzájemné spolupráci krajů Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského a Olomouckého v oblasti cestovního ruchu a o propagaci destinace Morava a Slezsko na zahraničních trzích. V průběhu společné práce byly vytvořeny specificky zaměřené materiály s nabídkou pro turisty. V roce 2010 se jednalo o materiál Morava a Slezsko průvodce pěšího turisty. Materiál propaguje vybrané TOP pěší trasy na Moravě a ve Slezsku. Byl vydán v celkovém počtu 60 tis. výtisků ve třech jazykových mutacích: české, německé a polské. Novinky pro rok 2011 Pro rok 2011 se již připravuje billboardová kampaň, kampaň ve vlacích Pendolino, marketingové analýzy, konference, veletrhy cestovního ruchu v Brně, Bratislavě, Praze a Ostravě, netradiční road show po českých a moravských městech nebo také nový průvodce po Moravskoslezském kraji. 7 Berlin Poznań Wrocław V prosinci 2010 MSK rovněž předložil nový projekt Moravskoslezský kraj kraj plný zážitků II, jehož hlavním cílem je podpora marketingu regionu a propagace Moravskoslezského kraje, jakožto jedinečné turistické destinace. Marketingové kampaně budou oslovovat cílovou skupinu potenciální návštěvníky Moravskoslezského kraje především s využitím dvou stěžejních témat, kterými jsou přírodní krásy a zajímavosti s důrazem na zimní sportovní vyžití a technické památky představujících unikátní atraktivity Moravskoslezského kraje. Jednou z ambic projektu je zlepšit negativní image Moravskoslezského kraje často neprávem spojovaného se znečištěným životním prostředím. Tento projekt zahájí svou realizaci v roce Trnava Bratislava Warszawa Opole 9 Až na samotný vrchol Beskyd Bis zum Gipfel der Beskiden Aż na sam szczyt Beskidów Čísla a názvy map KČT (Klubu českých turistů) Nummern und Bezeichnungen von Karten des KČT (Klub Tschechischer Touristen) Numery i nazwy map KČT (Klubu Czeskich Turystów) 50 Svitavsko 82 Střední Podyjí 51 Haná Prostějovsko, Konicko a Litovelsko 83 Okolí Brna Ivančicko Zábřežsko, Moravská Třebová, Mohelnice, Uničov, 84 Velkomeziříčsko 52 Litovel 85 Okolí Brna Svratecko 53 Králický Sněžník 86 Okolí Brna Moravský kras 54 Rychlebské hory a Lázně Jeseník 87 Okolí Brna Slavkovské bojiště a Ždánický les 55 Hrubý Jeseník 88 Pavlovské vrchy a dolní Podyjí Nízký Jeseník, Šternberk, Moravský Beroun, Slovácko Chřiby a jižní Haná Budišov nad Budišovkou 91 Slovácko Hodonínsko 57 Haná Olomoucko 92 Slovácko Bílé Karpaty 58 Bruntálsko, Krnovsko a Osoblažsko 93 Vizovické vrchy 59 Opavsko 94 Hostýnské vrchy 60 Moravská brána a Oderské vrchy 95 Javorníky západ Ostravsko, Hlučín, Bohumín, Č. Těšín, Karviná, Frýdek-Místek, Havířov 96 Moravskoslezské Beskydy 81 Podyjí Vranovská přehrada 97 Slezské Beskydy a Jablunkovsko Trenčín 6 Konkrétní informace o projektech a informace z oblasti cestovního ruchu jsou k dispozici na webových stránkách: Warszawa Katowice 5 1 Mapa Mappe Mapa 1 7 Bytča Žilina 1: Kraków Čadca Žilina Support for the maintenance of walking and cycle trails for the Czech Tourist Club (KČT) at the rate of CZK 700 thousand, thanks to whose hard work and dedication, the Czech Republic has the best marked trails in the world. The Barrier-free Tourism project (KLACR) which is subsidized by MSR by CZK 500 thousand. It is an extraordinary project which should facilitate travelling for handicapped inhabitants. The Moravian-Silesian Region actively participates in joint projects prepared within the collaboration of four Moravian regions (the Moravian-Silesian, Olomouc, Zlín and South Moravian Regions). This collaboration started as early as in Since then, one of the regions has always been a guarantor for the project for a particular year. To improve the marketing support of the Moravia and Silesia destination the so-called Velehrad Agreement on Mutual Cooperation of the Moravian-Silesian, Olomouc, Zlín and South Moravian Regions was signed in the field of tourism and on the promotion of the Moravia and Silesia destination in foreign markets in During the joint-work, specifically focused documents with the offer for tourists have been created. In 2010 this was The Moravia and Silesia Guide for Hikers. The document promotes selected TOP walking trails in Moravia and Silesia. It was published at the total circulation of 60 thousand in three languages: Czech, German and Polish. News for 2011 In 2011 we are preparing a billboard campaign, a campaign in Pendolino trains, marketing analyses, conferences, tourism trade fairs in Brno, Bratislava, Prague and Ostrava, a non-traditional road show around Czech and Moravian towns or a new guide around the Moravian-Silesian Region. In December 2010 MSR submitted a new project called The Moravian-Silesian Region the Region Full of Experiences II with the aim to support marketing of the region and promotion of the Moravian-Silesian Region as a unique tourist destination. Marketing campaigns will address a target group potential visitors to the Moravian-Silesian Region particularly by using two main topics which are natural beauties and sights with the emphasis on winter sport enjoyment and technical monuments representing the unique attractions of the Moravian-Silesian Region. One of the ambitions of the project is to improve the negative image of the Moravian-Silesian Region often unfairly connected with a polluted environment. The implementation of the project will be commenced in Specific information about projects and information on tourism are available at the following websites: Tel.: , Tel.: , Publikace Morava a Slezsko průvodce pěšího turisty 11

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio

Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Výstavy a veletrhy // Reklama na letišti Praha - Ruzyně // Pořádání konferencí a seminářů // DTP studio Exhibitions and Trade Fairs // Advertising at Prague - Ruzyně airport // Conferences and seminars

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ A APLIKOVANÉ GEOGRAFIE LABORATORY ON EXPERIMENTAL AND APPLIED GEOGRAPHY INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES IN THE CZECH REPUBLIC GOOD PRACTICE EXAMPLES

REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES IN THE CZECH REPUBLIC GOOD PRACTICE EXAMPLES REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES IN THE CZECH REPUBLIC GOOD PRACTICE EXAMPLES REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES IN THE CZECH REPUBLIC GOOD PRACTICE EXAMPLES OPERATIONAL PROGRAMMES FOR PRAGUE Splendid, nonchalant,

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON........................................

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 s. r. o. Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 Peníze, které ušetříte s levnějším dodavatelem elektrické energie, mohou pomoci potřebným. Infolinka: 844 44 55 66 www.levnaelektrina.eu sponzor publikace

Více