Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB. Miroslav Singer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB. Miroslav Singer"

Transkript

1 Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Cui bono regulace? Výroční konference Česká bankovní asociace Praha, 26. října 2015

2 Obsah Podněty pro regulaci finančního trhu a rekapitulace jejího stavu Postoj ČNB k regulaci finančního trhu Dopady regulace finančního trhu na finanční instituce, na úvěrovou aktivitu bank a na orgány dohledu Co nás čeká do budoucna? M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 2

3 Reakce na finanční krizi v G20: hlavní závěry v oblasti finančního trhu Washington, listopad 2008: prohloubit mezinárodní spolupráci mezi regulátory, posílit mezinárodní standardy, zvýšit požadavky na uveřejňování informací, snížit procykličnost regulace Londýn, duben 2009: ustavit Financial Stability Board; zlepšit kvalitu, výši a mezinárodní srovnatelnost kapitálu finančních institucí Pittsburgh, září 2009: posílit regulaci a dohled ratingových agentur, trhu s OTC deriváty, hedgových fondů, reformovat standardy odměňování, zavést ozdravné plány a plány řešení krizí SIFI, posílit ochranu spotřebitelů, vkladatelů a investorů Reakcí G20 na krizi byl Akční plán založený na principu posílení transparentnosti finančního trhu a navýšení zdravé regulace M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 3

4 Reakce na finanční krizi: EU EU Council Brussels, prosinec 2008: zvýšit efektivnost regulace finančního trhu, zlepšit governance, posílit dohled a transparentnost dohledu nad finančním trhem Evropská komise 2009: plán finančních reforem Doporučení de Larosière Group: směřovat k jednotnému EU dohledu, oddělit makro-obezřetnostní a mikro-obezřetnostní dohled, revidovat koncept Basel II, implementovat Solvency II, rozšířit regulaci na nebankovní subjekty EU závěry G20 dále rozpracovala a postupně je implementuje M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 4

5 Regulace na posílení transparentnosti Nová regulace OTC derivátů (EMIR - European Market Infrastructure Regulation) Úprava a doplnění regulace trhů s finančními nástroji (MIFIDII/MIFIR) Nová regulace správců alternativních investičních fondů (AIFMD) Doplnění regulace UCITS fondů Regulace short sellings Regulace základních platebních služeb (směrnice o základním platebním účtu a porovnatelnosti poplatků) Těžištěm regulace na posílení transparentnosti je zlepšení infrastruktury finančního trhu a omezení spekulací M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 5

6 Regulace na posílení odpovědnosti Úvěrové instituce a investiční podniky - novely směrnice CRD a následně nová CRD IV a nařízení o obezřetnostních požadavcích CRR Pojišťovny a zajišťovny nová směrnice Solvency II a na ni navazující nařízení Komise Novely regulace emitentů kótovaných cenných papírů (novela Market Abuse Directive, novela Prospectus Directive) Pro posílení odpovědnosti jsou rozšiřovány a prohlubovány požadavky na governance včetně odměňování a vyžadování komplexního přístupu k řízení rizik M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 6

7 Doplnění regulace o makroobezřetností nástroje, zejména kapitálové rezervy Kapitálové rezervy jsou tvořeny během období ekonomického růstu pro absorbování ztrát v období stresů Pro zmírnění procykličnosti regulace je určena bezpečnostní kapitálová rezerva a proticyklická kapitálová rezerva K řešení systémového rizika je zavedena kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a kapitálová rezerva pro systémově významné instituce (globální nebo jiné, např. lokálně významné instituce) Cílem uplatňování makro-obezřetnostních nástrojů je zajistit finanční stabilitu působením kapitálově stabilních finančních institucí odolných vůči stresům M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 7

8 Řízení a prevence krizí Posílení požadavků na governance institucí požadavky na orgány regulace odměňování komplexní požadavky na řízení rizik Rámec pro krizové řízení (BRRD) příspěvky do fondů pro řešení krizí ozdravné plány sestavované institucemi plány pro řešení krizí sestavované určenými orgány (ČNB) min. požadavky na kapitál a způsobilé závazky (MREL) Posílení systému záchrany zevnitř finančních institucí má vyloučit nebo omezit potřebu spoléhání se na pomoc daňových poplatníků M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 8

9 Úpravy rámce dohledu Financial Supervision Package ustavení Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) zaměřené na finanční stabilitu a makroobezřetnostní dohled ustavení Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a jejich společného výboru založení kolegií pro dohled na konsolidovaném základě Single Supervisory Mechanism a Bankovní unie K mikro-obezřetnostnímu dohledu byl doplněn makro-obezřetnostní dohled a EU nastoupila cestu k jednotnému systému dohledu M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 9

10 Regulace na posílení důvěry spotřebitelů Novela směrnice o garančních schématech (DGS) zavádí 100 % pojištění vkladů do výše eur Nová směrnice DGS II zachovává nulovou spoluúčast vkladatelů a nově stanovuje rizikově vážené příspěvky institucí do garančních schémat Regulace retailových strukturovaných investičních produktů (PRIPs Packaged Retail Investment Products) cílem je chránit spotřebitele před neuváženými investicemi do strukturovaných produktů 100% pojištění vkladů je kontroverzní, protože podporuje morální hazard; je na konci krize stále opodstatněné? M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 10

11 Postoj ČNB k regulaci finančního trhu M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 11

12 Postoj ČNB ke změnám v regulaci 1/2 ČNB obecně dává přednost zdokonalování dohledu a stabilitě obezřetnostní regulace před stálým doplňováním a častými změnami regulatorního rámce (step-by-step přístup); změny by měly být činěny až po zralém uvážení Podle ČNB by případné změny regulace neměly vést k celkovému uvolnění obezřetnostních požadavků, včetně kapitálových požadavků Podle ČNB by regulace přijímaná v EU neměla předbíhat vývoj na mezinárodním poli, tzn. že EU by měla vždy počkat na finální doporučení Financial Stability Board nebo Basel Committee Podle ČNB jsou pro zdravé podnikání finančních institucí důležité nejen dobrá kapitalizace a zdravé governance, ale také stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí, včetně prostředí regulatorního M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 12

13 Postoj ČNB ke změnám v regulaci 2/2 ČNB podporovala jen některé změny regulace: zavedení makroobezřetnostního dohledu posílení konvergence postupů při výkonu dohledu implementace Solvency II a Basel III ČNB podporuje zjednodušení některých oblastí, např. obezřetnostních požadavků na investiční podniky ČNB je zdrženlivá k přidávání dalších variant k platným obezřetnostním požadavkům, neboť nejdříve je žádoucí zlepšit přehlednost a usnadnit implementaci regulace, a to zejména menším institucím a méně komplexním skupinám ČNB považuje výslednou podobu finanční regulace za obtížně předvídatelnou M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 13

14 Tři trade-offy finanční regulace 1. Trade-off mezi přínosy a náklady regulace 2. Trade-off mezi složitostí regulace a její srozumitelností 3. Trade-off mezi hospodářským růstem a bezpečností finančního sektoru Zatímco o trade-offu č. 1 se poměrně hodně diskutuje, trade-off č. 2 bývá odbýván a trade-off č. 3 bývá většinou zcela opomíjen M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 14

15 Dopady regulace finančního trhu na finanční instituce, na úvěrovou aktivitu bank a na orgány dohledu M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 15

16 Dopady na finanční instituce 1/3 Může vzniknout potřeba upravit nebo zcela změnit modely podnikání, např. vlivem: přísnějších limitů na velké expozice požadavků na vypořádání OTC derivátů přes centrální protistrany nebo na maržování OTC derivátů zaváděním standardů likvidity (LCR Liquidity Coverage Ratio, NSFR Net Stable Funding Ratio) vyžadováním kapitálových rezerv očekávaného doplnění regulace o závazné limity pákového poměru očekávaného uplatnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities) M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 16

17 Může vzniknout potřeba upravit nebo zcela změnit strukturu skupin nebo organizační uspořádání institucí, např. vlivem: Dopady na finanční instituce 2/3 složitosti regulatorních požadavků nejen na úrovni skupiny, ale i na úrovni instituce (např. transformace některých dcer na pobočky) požadavků na governance a uplatňování standardů likvidity doplnění dohledu nad finančními holdingovými osobami nebo smíšenými finančními holdingovými osobami (např. rozdělování finančních konglomerátů) strukturálních reforem (některé členské státy zavedly dříve než právo EU) M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 17

18 Dopady na finanční instituce 3/3 Složitost a komplexnost regulací, jejich časté změny Postupné doplňování a upřesňování požadavků stanovených na Level 1 (směrnice, nařízení EU) prostřednictvím předpisů Level 2 a 3 (nařízení Komise, pokyny ESAs) Obtížná předvídatelnost nových regulací vyžaduje: kvalifikované pracovníky intenzivní koordinaci uvnitř skupin včetně výměny informací využívání právních a dalších poradenských služeb složité úpravy ITC systémů atd. Regulace má na finanční instituce řadu kvalitativních dopadů; je oprávněné předpokládat, že náklady na implementaci regulace negativně ovlivní výsledky hospodaření finančních institucí M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 18

19 Úvěry podle sektorů (mld. Kč) Pramen: ČNB Zavedení CRD v roce 2007, ani CRR/CRD IV v roce 2014 nemělo bezprostřední dopad na úvěrovou aktivitu bankovního sektoru v ČR M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 19

20 Celková riziková expozice (mld. Kč) Pramen: ČNB Pozn.: Jednorázový nárůst hodnoty na přelomu roku 2013/2014 byl způsoben přeměnou slovenské UniCredit z dceřiné společnosti na pobočku české UniCredit, tj. nebyl způsoben zavedením CRR/CRD IV Zavedení CRD mělo podstatný dopad na celkovou rizikovou expozici, naopak zavedení CRR/CRD IV nemělo žádný okamžitý dopad na rizikovou expozici ani na bankovní financování ekonomiky M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 20

21 Kapitál Tier 1 a Tier 2 (mld. Kč) Pramen: ČNB Kvalita kapitálu drženého bankami byla během konzistentně velmi vysoká; koncem března 2015 byl poměr: 98% Tier 1 a 2% Tier 2 M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 21

22 Celkový kapitálový poměr (v %) Pramen: ČNB Kapitálový poměr se od roku 2007 zvyšoval; při zavedení CRD a CRR/CRD IV neexistovala potřeba rekapitalizace; kapitálový poměr se pohyboval vysoko nad stanovenými regulatorními limity M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 22

23 Nové úvěry nefinančním podnikům Pramen: ČNB Vzhledem ke krátkému období nelze potvrdit ani vyvrátit hypotézu, že zavedením CRR/CRD IV došlo ke změně úvěrování malých a středních podniků M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 23

24 Dopady na orgány dohledu Orgány dohledu jsou v podobné situaci jako instituce: nutnost posilovat stavy pracovníků nezbytné zapojení do přeshraničních kolégií nové informační povinnosti vůči ESRB a ESAs významné posilování ITC systémů harmonizace ESAs zatím v této oblasti není, což vynikne zvláště u jednotného orgánu dohledu Znalost více regulatorních rámců (dokončovány kontroly dodržování původních pravidel, náběh nových pravidel do praxe, připomínkování návrhů nových pravidel) Vlna regulací přijatých pro předcházení dalším krizím a vytváření jednotného evropského dohledu znamená pro ČNB nutnost posilovat stavy expertů, podílet se na financování ESAs, přizpůsobovat své ITC systémy M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 24

25 Co nás čeká? M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 25

26 Rámec pro úvěrové instituce (CRD IV/CRR) Změny v návaznosti na zprávy předkládané Komisí podle požadavků v CRR Capital Requirements Regulation, např. expozice vůči SME, expozice vůči stínovému bankovnictví, expozice vůči krytým dluhopisům, kalibrace pákového poměru, kalibrace čistého stabilního financování (NSFR Net Stable Funding Ratio) Další standardy (RTS Regulatory Technical Standard, ITS Implementing Technical Standard) a pokyny (GL Guideline), např. v oblasti governance, k metodám konsolidace, pro upřesnění definice selhání, k podrobnostem kalkulace PD Probability of Default, LGD Loss Given Default, k harmonizaci licencování, k implementaci účetního standardu IFRS 9 (International Financial Reporting Standard) do výkaznictví Tvorbou jednotného regulatorního rámce přístupem step-by-step se regulace stává do značné míry nepředvídatelnou M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 26

27 Unie kapitálových trhů Akční plán Evropské komise zefektivnit fungování trhů rozšířit možnosti financování podniků na kapitálovém trhu nabídnout další příležitosti k investování úspor První akce změna rámce pro sekuritizace návrh nového nařízení k sekuritizaci a změna nařízení CRR, následně i změna Solvency II zahájení diskusí o harmonizovaném rámci pro kryté dluhopisy a Venture Capital návrh změn nařízení k Solvency II snížení požadavků na investice do infrastrukturních projektů ČNB považuje za zásadní transparentnost procesu sekuritizace; nepodporuje změny oslabující dosažený standard obezřetnosti M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 27

28 Unie kapitálových trhů: názor ČNB U řady dílčích návrhů ČNB pochybuje o potřebě úprav, např. na podporu privat placement V projektu ČNB postrádá větší důraz na deregulaci kapitálového trhu jako takového Za nevhodné ČNB považuje selektivní uvolňování regulace CRR/CRD IV a Solvency II, např. u sekuritizací a investic do strukturálních projektů ČNB zaujímá k projektu Unie kapitálových trhů spíše zdrženlivé stanovisko M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 28

29 Shrnutí Finanční krize vyvolala ve vyspělých ekonomikách obrovskou regulatorní iniciativu; implementace regulatorních změn ještě zdaleka neskončila Stávající regulace je velmi komplexní, málo přehledná, mimořádně složitá, obtížně uchopitelná a málo předvídatelná Regulatorní proces se vyznačuje trade-offy, nezodpovězenými otázkami a nedostatečnou znalostí pravděpodobných dopadů ČNB je obecně vůči regulatorním změnám ostražitá; dává přednost málo častým a dobře promyšleným změnám před častými a složitými úpravami rámce přijímanými bez patřičného zdůvodnění Přijetí CRD v roce 2004 a CRR/CRD IV v roce 2014 nemělo bezprostřední dopad na úvěrovou aktivitu bank v ČR vzhledem ke stabilně vysokému kapitálovému vybavení bank Zdravá regulace není možná bez zdravého rozumu M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 29

30 Děkuji za pozornost Miroslav Singer Česká národní banka Na Příkopě Praha 1 Tel: M. Singer Regulace finančního trhu a její dopady: pohled ČNB 30

Finanční regulace v EU - aktuální vývoj, rizika a pozice ČNB

Finanční regulace v EU - aktuální vývoj, rizika a pozice ČNB Finanční regulace v EU - aktuální vývoj, rizika a pozice ČNB Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB ŠKODA AUTO Vysoká škola 21. října 2011 Osnova Úvod Teoretické základy regulace Regulace finančního trhu v EU

Více

Věříme, že jakékoli návrhy budou pečlivě zváženy a konečná stanoviska budou provedena po analýze dopadů na bankovní sektor. Liquidity standards

Věříme, že jakékoli návrhy budou pečlivě zváženy a konečná stanoviska budou provedena po analýze dopadů na bankovní sektor. Liquidity standards 20. dubna 2010 Odpověď Ministerstva financí České republiky na konzultační materiál Evropské komise Possible Further Changes to the Capital Requirements Directive ze dne 26. února 2010 Obecně Ministerstvo

Více

Očekávaný vývoj evropské regulace a dopad na finanční trh: pohled ČNB. Miroslav Singer

Očekávaný vývoj evropské regulace a dopad na finanční trh: pohled ČNB. Miroslav Singer Očekávaný vývoj evropské regulace a dopad na finanční trh: pohled ČNB Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Klub finančních ředitelů Praha, 8. června 2011 Osnova Nový institucionální rámec regulace

Více

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace

Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 2012: pohled dohledu a pohled regulace Aktuální stav českého finančního sektoru v roce 212: pohled dohledu a pohled regulace Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB XII. Fórum Zlaté koruny 27. března 212 Kapitálová vybavenost Kapitálová vybavenost

Více

ská krize Miroslav Singer viceguvernér, Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010

ská krize Miroslav Singer viceguvernér, Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010 Hospodářsk ská krize a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Vysoká škola ekonomická Praha, 15. června 2010 Příčiny hospodářsk ské krize Makroekonomické (dlouhodobá kumulace

Více

Basel III: dopad do českého finančního sektoru

Basel III: dopad do českého finančního sektoru Jak Basel III ovlivní podnikatelskou činnost a řízení bank Basel III: dopad do českého finančního sektoru Vladimír Tomšík Česká národní banka 31. květen 2011 Osnova Cíle Basel III Oblasti, které Basel

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.7.2011 KOM(2011) 453 v konečném znění 2011/0203 (COD) C7-0210/11 CS Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

Změny v regulaci bankovního sektoru

Změny v regulaci bankovního sektoru Změny v regulaci bankovního sektoru Vladimír Tomšík viceguvernér Konference Rozvoj a inovace finančních produktů Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické Praha, 28. leden 2015 Regulatorní reakce

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Navrhovaná architektura evropského dohledu nad. Miroslav Singer. viceguvernér, Nové trendy regulace finančních trhů, PF UK Praha, 21.

Navrhovaná architektura evropského dohledu nad. Miroslav Singer. viceguvernér, Nové trendy regulace finančních trhů, PF UK Praha, 21. Navrhovaná architektura evropského dohledu nad finančním m trhem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Nové trendy regulace finančních trhů, PF UK Praha, 21. dubna 2010 Co přinesla

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Vývoj regulatorního prostředí v ČR jako součásti EU. Sylva Floríková, Head of Compliance, Komerční banka 23. května 2012

Vývoj regulatorního prostředí v ČR jako součásti EU. Sylva Floríková, Head of Compliance, Komerční banka 23. května 2012 Vývoj regulatorního prostředí v ČR jako součásti EU Sylva Floríková, Head of Compliance, Komerční banka 23. května 2012 Obecné trendy ve vývoji regulací bank Banky jsou považovány za ty, co způsobily krizi

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin červenec & srpen 2010

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin červenec & srpen 2010 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin červenec & srpen 2010 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy

Více

Dosavadní stav a další perspektivy rozvoje finančního trhu v ČR

Dosavadní stav a další perspektivy rozvoje finančního trhu v ČR Dosavadní stav a další perspektivy rozvoje finančního trhu v ČR Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Konference České leasingové a finanční asociace Nebankovní financování na prahu třetí dekády rozvoje 12.

Více

Miroslav Singer. 8. Mezinárodní konference European Governance Corporate Governance. EU efektivní a aktivní globální hráč. Podíl České republiky

Miroslav Singer. 8. Mezinárodní konference European Governance Corporate Governance. EU efektivní a aktivní globální hráč. Podíl České republiky Aktuáln lní vývoj bankovní regulace: názor n ČNB Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 8. Mezinárodní konference European Governance Corporate Governance EU efektivní a aktivní globální hráč.

Více

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Dluhová krize v eurozóně a její dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Obsah Příčiny krize v eurozóně Nejnovější makroekonomický

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

lní banky v současn asné krizi IV. Mezinárodní finanční fórum Zlaté koruny Dopady finanční krize Ing. Pavel Řežábek 21. dubna 2009

lní banky v současn asné krizi IV. Mezinárodní finanční fórum Zlaté koruny Dopady finanční krize Ing. Pavel Řežábek 21. dubna 2009 Role státu tu a centráln lní banky v současn asné krizi IV. Mezinárodní finanční fórum Zlaté koruny Dopady finanční krize Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 21. dubna 2009 Úvodní

Více

lní autorita a jejich reakce ském m cyklu

lní autorita a jejich reakce ském m cyklu Měnová a fiskáln lní autorita a jejich reakce v hospodářsk ském m cyklu Diskusní panel BIVŠ Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 20. října 2009 Hospodářská politika hospodářsko-politické

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 1. července 2015 o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela

Více

ČÁST OSMÁ NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

ČÁST OSMÁ NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE ČÁST OSMÁ NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE [K 24 odst. 1 zákona o bankách, k 27 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a k 199 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání

Více

Česká republika a euro očima ČNB

Česká republika a euro očima ČNB Česká republika a euro očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Přijetí společné evropské měny v ČR přínosy a rizika 29. ledna 2016 Obsah Srovnání vývoje HDP v eurozóně a v zemích EU mimo

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

(-) Nadlimitní významné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru 95 Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 96 Převýšení odpočtu od položek T2

(-) Nadlimitní významné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru 95 Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 96 Převýšení odpočtu od položek T2 COK10.E140403 - Kapitál a rizikové expozice na kons. základě 30.6.2014 COK10_11 - Kapitál m1 1 Kapitál 1 56 679 Tier 1 (T1) kapitál 2 56 679 Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 3 56 679 Nástroje použitelné pro

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU L 176/338 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2013 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2015 COM(2015) 472 final 2015/0226 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Výzvy finanční regulace a úloha compliance ve finančním sektoru

Výzvy finanční regulace a úloha compliance ve finančním sektoru COMPLIANCE KONFERENCE / BANKOVNÍ A FINANČNÍ REGULACE Výzvy finanční regulace a úloha compliance ve finančním sektoru Věra Mazánková, expert regulace finančního trhu, ČNB Praha, říjen 2016 Úvodem - některé

Více

M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru

M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru Bankovní unie a ČR očima ČNB a aktuáln lní vývoj bankovního sektoru Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 150. Žofínské fórum Praha, 7. května 2013 M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj

Více

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) Česká národní banka 19. března 2012

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) Česká národní banka 19. března 2012 Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) Česká národní banka 19. března 2012 Osnova I. EBA obecný úvod Reforma regulace a dohledu nad finančním trhem Vazba na ESFS a ESAs Vnitřní organizace Základní funkce

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Basel III. Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor

Basel III. Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor Praha 8.12.2010 Monika Laušmanová Centrální řízení rizik IIF Leverage Ratio EK FSB Leverage Ratio CEBS Capital Buffer CEBS FSB Tier 1 CEBS EK Who

Více

integrace dozoru nad finančním trhem v České republice

integrace dozoru nad finančním trhem v České republice Globalizace finančních trhů a integrace dozoru nad finančním trhem v České republice Michaela Erbenová Praha Červen 2005 O čem budu hovořit Výzvy a trendy globalizace finančních trhů a úsilí o další integraci

Více

Výzva k vyjádření zájmu. Dočasní zaměstnanci (AD 10)

Výzva k vyjádření zájmu. Dočasní zaměstnanci (AD 10) Lidské zdroje Najímání zaměstnanců a kariérní rozvoj Výzva k vyjádření zájmu Dočasní zaměstnanci (AD 10) Odborníci na bankovní unii / audity řešení problémů bank (Jednotný mechanismus bankovního dohledu

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu Monetárn rní politika ČNB a vývoj kurzu v kontextu společné měny euro Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kouty u Ledče nad Sázavou 22. května 2008 Struktura prezentace 1 Základní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.6.2015 COM(2015) 301 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ HODNOCENÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1606/2002 ZE DNE 19. ČERVENCE 2002 O UPLATŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony A. OBECNÁ ČÁST I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

Řízení rizik - trendy a výzvy

Řízení rizik - trendy a výzvy Řízení rizik - trendy a výzvy Jiří Witzany Praha, 28.dubna 2010 Obsah O společnosti Quantitative Consulting Principy řízení rizik Výzvy a problémy implementace Basel II Poučení z krizového vývoje Basel

Více

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Právní aktuality EMIR Bulletin duben 2013

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi

VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi VYBRANÁ TÉMATA 12/2012 Evropská centrální banka a její role v krizi Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. srpen 2012 Vybraná témata 12/2012 2 Evropská centrální banka (ECB), jako centrální banka pro jednotnou měnu

Více

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 12.února 2014, VŠE Evropská Komise Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: Potřebujeme

Více

Dopad legislativních změn v oblasti distribuce a product governance na finanční instituce

Dopad legislativních změn v oblasti distribuce a product governance na finanční instituce Dopad legislativních změn v oblasti distribuce a product governance na finanční instituce 7. setkání interních auditorů z finanční oblasti 9. února 2015 Obsah Obsah 4 Dnes s vámi 6 Úvod 8 UK: Review prodeje

Více

Zpráva o výkonu DoHLEDU NaD FINaNČNÍM TrHEM

Zpráva o výkonu DoHLEDU NaD FINaNČNÍM TrHEM Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2008 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM ISBN 978-80-87225-17-2 OBSAH ÚVODEM 7 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 8 SHRNUTÍ 10 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Regulace bank: riziko a nejistota. Zdeněk Tůma 11. února, 2014

Regulace bank: riziko a nejistota. Zdeněk Tůma 11. února, 2014 Regulace bank: riziko a nejistota Zdeněk Tůma 11. února, 2014 Výnos a riziko Přístup k riziku v ekonomice/bance je střetem dvou rozdílných pohledů na svět 1. Svět je popsatelný a predikovatelný, případné

Více

FINANČNÍ REGULACE V EVROPSKÉ UNII. POMÁHÁ, NEBO PŘEKÁŽÍ?

FINANČNÍ REGULACE V EVROPSKÉ UNII. POMÁHÁ, NEBO PŘEKÁŽÍ? FINANČNÍ REGULACE V EVROPSKÉ UNII. POMÁHÁ, NEBO PŘEKÁŽÍ? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Diskusní seminář Institut ekonomických studií FSV UK Praha 15. října 2013 Zaměření a obsah

Více

Aktuální měnová, makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politika ČNB

Aktuální měnová, makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politika ČNB Aktuální měnová, makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politika ČNB Vladimír Tomšík Viceguvernér Česká národní banka Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 2017 Fakulta financí a účetnictví,

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Věc: Stanovisko AFIZ ke konzultačnímu materiálu MF ČR Působnost a definice

Věc: Stanovisko AFIZ ke konzultačnímu materiálu MF ČR Působnost a definice Ministerstvo financí ČR Letenská 15 P.O. Box 77 118 10 Praha 1 V Praze dne 7. prosince 2006 Věc: Stanovisko AFIZ ke konzultačnímu materiálu MF ČR Působnost a definice Vážení, připomínkám ke konzultačnímu

Více

Personální audit v ČNB. aneb Stíny horkého léta 2005 Drama, thriller nebo pohodové rodinné představení?

Personální audit v ČNB. aneb Stíny horkého léta 2005 Drama, thriller nebo pohodové rodinné představení? Personální audit v ČNB aneb Stíny horkého léta 2005 Drama, thriller nebo pohodové rodinné představení? Osnova 1. Výchozí podmínky 2. Proces 3. Situace 4. Výsledky 5. Závěry Pro přednášku na VŠE 23.3.2007

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

Věstník ČNB částka 20/2010 ze dne 30. prosince 2010 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Věstník ČNB částka 20/2010 ze dne 30. prosince 2010 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Třídící znak 2 2 9 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 29. prosince 2010 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Nástroje

Více

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s.

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Příčiny současnéfinančníkrize dynamika současnéfinanční krize, lokálnívznik

Více

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Konference 5 let reformy účetnictví státu IPSAS a/vs. EPSAS doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 1 IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB

Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Odborná konference Dvacet let auditorské profese v České republice 13. června 2013 Obecný postoj ČNB

Více

BÍLÁ KNIHA Politika finančních služeb 2005 2010

BÍLÁ KNIHA Politika finančních služeb 2005 2010 EN EN EN BÍLÁ KNIHA Politika finančních služeb 2005 2010 EN 1 EN OBSAH STRUČNÝ OBSAH: ÚVOD / CÍLE / ÚSTŘEDNÍ MOTIV.....3 1. Dynamická konsolidace finančních služeb... 5 2. DOKONALEJŠÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA...

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Věra Knoblochová Stálé zastoupení ČR při EU

Věra Knoblochová Stálé zastoupení ČR při EU Věra Knoblochová Stálé zastoupení ČR při EU Proč společnou úpravu ADR? Proč společnou úpravu ODR? Postoj ČS a ČR Závěr nedostatek důvěry v přeshraniční obchodní vztahy alternativní řešení sporů (Alternative

Více

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31.

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. ČNB jako uživatel u auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Obecný postoj ČNB k auditu

Více

Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni

Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropský

Více

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,,

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Regulace a dohled nad finančními trhy ve světě. Přednáška z kurzu Regulace finančních trhů Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Regulace a dohled nad finančními trhy ve světě. Přednáška z kurzu Regulace finančních trhů Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Regulace a dohled nad finančními trhy ve světě Přednáška z kurzu Regulace finančních trhů Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah Uspořádání regulace finančních trhů ve světě Regulace finančních trhů v USA

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

ské krize na českou ekonomiku a její

ské krize na českou ekonomiku a její Dopady hospodářsk ské krize na českou ekonomiku a její finanční sektor Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ernst & Young, Executive Party Praha, 14. října 2009 Obsah Světová hospodářská

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Makroobezřetnostní politika:

Makroobezřetnostní politika: Makroobezřetnostní politika: nástroje a indikátory Jakub Seidler Samostatný odbor finanční stability Česká národní banka (Smilovice, 24.10.2013) Obsah Makroobezřetnostní politika Rada pro systémová rizika

Více

Zkušenosti a požadavky dohledu ČNB na interní audit ve světě financí

Zkušenosti a požadavky dohledu ČNB na interní audit ve světě financí Zkušenosti a požadavky dohledu ČNB na interní audit ve světě financí Vladimír Tomšík Konference interních auditorů z finanční oblasti Český institut interních auditorů Kongresové centrum ČNB, Praha 4.

Více

Bankovní unie a ČR. Mojmír Hampl. Výjezdní zasedání Výboru pro EU Senátu PČR Lipnice nad Sázavou, 4. dubna 2013

Bankovní unie a ČR. Mojmír Hampl. Výjezdní zasedání Výboru pro EU Senátu PČR Lipnice nad Sázavou, 4. dubna 2013 Bankovní unie a ČR Mojmír Hampl Výjezdní zasedání Výboru pro EU Senátu PČR Lipnice nad Sázavou, 4. dubna 2013 Motivace vzniku BU - vzdálené vesmíry Jinou motivaci mají severní a jižní země eurozóny a jinou

Více

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015 BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA Pavel Juřík 29. 4. 2015 Historie lichtenštejnského bankovnictví Financial Market Authority 2005 Financial Intelligence Unit 2001 Vstup Lichtenštejnska do EEA a WTO

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

K 008 / 10. 10. funkční období K 008 / 10. Zelená kniha Vytváření unie kapitálových trhů. (15. týden)

K 008 / 10. 10. funkční období K 008 / 10. Zelená kniha Vytváření unie kapitálových trhů. (15. týden) K 008 / 10 10. funkční období K 008 / 10 Zelená kniha Vytváření unie kapitálových trhů (15. týden) 2015 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE 41. USNESENÍ

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ BANK 73

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ BANK 73 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ BANK 73 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ BANK 119 Předmětem článku jsou zátěžové testy (stress tests), které představují jeden z klíčových kvantitativních nástrojů vyhodnocování

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více