M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru"

Transkript

1 Bankovní unie a ČR očima ČNB a aktuáln lní vývoj bankovního sektoru Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 150. Žofínské fórum Praha, 7. května 2013 M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 1

2 Obsah Bankovní unie Aktuální vývoj v bankovním sektoru v ČR M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 2

3 Proč vzniká Bankovní unie (BU)? Eurozóna je ekonomicky heterogenní oblastí (podobně heterogenní jako USA, možná ještě více) Proto vyžaduje fiskální transfery přibližně na úrovni USA (v eurozóně neexistuje možnost daňové federalizace!) Tato míra transferů však není akceptovatelná voliči Severu Pro existenci eurozóny je nutné přetnout vazby mezi bankami a veřejnými rozpočty Bankovní unie je pokusem najít mechanismy, které umožní fiskální transfery v podobě přijatelné pro země Severu (zejména Německo) Měnové zóny např. leva, švédské či české koruny nepotřebují BU. Existují v hranicích národních států, které jim poskytují instituce potřebné pro existenci vlastních měn! Smyslem Bankovní unie je zachování eurozóny! M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 3

4 5 (4?) základnz kladní prvky Bankovní unie 1. Jednotný Evropský bankovní dohled Single Supervisory Mechanism (SSM) pod hlavičkou ECB 2. Jednotný Evropský restrukturalizační mechanismus (SRM), pravděpodobně s jednotným restrukturalizačním orgánem 3. Jednotný systém pojištění vkladů (European DGS) 4. Možnost přímé rekapitalizace bank z prostředků ESM 5. Jednotná pravidla regulace pro banky jednotná pravidla ale nepotřebuje Bankovní unie, nýbrž společný trh! Nejdůležitější prvky Bankovní unie se teprve vytvářejí; její výsledná podoba proto stále není známá M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 4

5 Jednotný Evropský bankovní dohled Vznikem SSM dojde k přesunu některých mikro- a makroobezřetnostních pravomocí z národních orgánů dohledu na ECB (některé úkoly budou delegovány na národní orgány dohledu) Dohledu ECB budou podléhat všechny banky se sídlem v eurozóně (cca bank); banky podporované z EFSF/ESM; přímému dohledu ECB bude podléhat 140 systémově významných bank, tj. cca 80% bankovních aktiv v EU Příprava na zahájení přímého dohledu ECB potrvá přibližně 1 rok ECB navrhne předsedu Rady pro dohled ECB (Supervisory Board), kterého musí schválit Evropský parlament a poté rozhodnout členské státy EU (Rada Ecofin) Pověření ECB dohledem nad bankami vyvolává řadu požadavků a povede k odevzdání značné části pravomocí na celoevropskou úroveň M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 5

6 Předpokládané/očekávané přínosy SSM pro participující země Přetnutí začarovaného kruhu mezi solventností bank a dluhem států (ve kterých tyto banky působí) pomocí přímé rekapitalizace bank ze společného intervenčního mechanismu eurozóny (ESM) - vznik a efektivní fungování SSM je podmínkou této přímé pomoci Dohled nad úvěrovými institucemi bude vykonáván jednotným způsobem a napříč národními hranicemi Očekávané zkvalitnění dohledu nad finančním sektorem pro některé státy eurozóny (jižní křídlo) a předpokládané celkové snížení počtu zásahů k podpoře bank v eurozóně Vytvoření SSM může přispět ke zvýšení efektivnosti bankovního dohledu v eurozóně M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 6

7 Další prvky Bankovní unie 1. Vytvoření Jednotného restrukturalizačního mechanismu (SRM) včetně vzniku Jednotného restrukturalizačního orgánu (SRA) Důležitým východiskem pro SRM bude směrnice BRRD zahrnující existenci národních fondů financovaných všemi úvěrovými institucemi a obchodníky s cennými papíry Očekávané schválení BBRD cca v polovině 2013; návrh Evropské komise k SRM ve 2. polovině Vytvoření společného systému pojištění vkladů Interakce mezi národními systémy pojištění vkladů a SRM Očekávané schválení směrnice DGS cca v polovině r Umožnění přímé rekapitalizace bank z prostředků Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) K těmto prvkům zatím nebyly předloženy legislativní návrhy; to nejdůležitější (tj. vyjednávání o mechanismech rozdělování peněz) teprve přijde M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 7

8 Rizika a nejistoty participujících ch zemí Dvě základní nejistoty: Kdo zaplatí rekapitalizaci bankovního sektoru eurozóny? Bude kvalita SSM i při lepších kapitálových bufferech postačující? Podpora morálního hazardu v očekávání, že náklady na selhání bank uhradí ( tentokrát ) EU Oslabení tlaku na strukturální reformy ekonomik Oslabení tlaku na reformy bankovních sektorů, ve kterých je nyní příliš mnoho bank s nejistou životaschopností Ztráty pravomocí a odpovědnosti národních dohledových a restrukturalizačních orgánů za finanční stabilitu a fungování trhů Bude-li třeba příliš častých transferů prostředků v kvazifiskálních kanálech BU, je pravděpodobné, že pro elektoráty Severu přestane být přijatelný i tento mechanismus M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 8

9 Přínosy a rizika pro země neparticipující na BU Potenciální přínosy: Zvýšení finanční stability eurozóny jako hlavního obchodního partnera Další pokrok v harmonizaci postupů a nástrojů v oblasti dohledu nad finančním trhem Posílení mechanismů předcházení a řešení bankovních krizí Rizika: Prosazení pravidel pro celou EU, která však budou vyhovovat především zájmům SSM Možné porušování rovného postavení subjektů na trhu, resp. podmínek hospodářské soutěže (podpora bank z ESM) M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 9

10 Východiska pozice ČNB Podporujeme mechanismy vedoucí ke stabilizaci situaci eurozóny Nicméně koruna ke své existenci nepotřebuje BU Eurozóna si musí primárně pomoci sama, ani prostředky všech zemí EU mimo eurozónu dohromady ji nejsou schopny stabilizovat Český finanční sektor je v EU mimořádně specifický tím, že je likvidní a dobře kapitalizovaný a ačkoliv je založený na hostovském základě, je čistým věřitelem fin. sektoru eurozóny Proto: Podporujeme vznik BU v eurozóně Snažíme se eliminovat rizika vtažení institucí našeho finančního sektoru do krize eurozóny Snažíme se udržet stávající rovnováhu sil mezi v EBA i jiných institucích mezi zeměmi mimo a vně eurozóny a mezi domovskými a hostovskými institucemi M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 10

11 právní statut české harmonizované a evropské přímo účinné právo Postavení dcery zahraniční banky v systému bankovního dohledu Česká dcera plnění v případě krachu dcery Fond pojištění vkladů; resp. český stát dohled ČNB vlastnictví spolupráce koordinace Zahraniční mateřská společnost dohled Zahraniční dohled Pokud v ČR zkrachuje dcera zahraniční matky, ponese přímé náklady český fond pojištění vkladů, jiný český subjekt, resp. český daňový poplatník M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 11

12 Postavení pobočky zahraniční banky v systému bankovního dohledu Pobočka součást dohled Zahraniční banka ČNB plnění v případě krachu pobočky Případná spolupráce v rámci college Zahr. fond pojištění vkladů; resp. zahr. stát dohled Zahraniční dohled Pokud v ČR zkrachuje pobočka zahraniční matky, ponese přímé náklady zahraniční fond pojištění vkladů resp. daňový poplatník; nepřímé dopady však mohou převýšit přímé finanční dopady M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 12

13 Rámcová pozice ČR: co se podařilo prosadit? Konečné slovo národních orgánů při rozhodování o sdílení zdrojů v rámci přeshraničně působících skupin a u fondů pojištění vkladů zatím otevřená otázka Konečné slovo národního orgánu při přeměně dceřiné společnosti zahraniční banky v neparticipujícím státu Bankovní unie na pobočku docílen recitál v textu o SSM (dle názoru ČNB nemusí dávat dostatečné záruky) Úprava pravidel hlasování v EBA tak, aby nedocházelo k systematickému přehlasování neparticipujících států OK Omezení mandátu ECB v oblasti finanční stability pouze na participující státy nadějné České republice se podařila prosadit pouze uspokojivá úprava hlasování v EBA M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 13

14 Bankovní unie: shrnutí ČNB se bude i nadále snažit: napomáhat vzniku BU eliminovat rizika spojená s návrhy dalších prvků BU (vzhledem ke specifickým rysům bankovního sektoru v ČR) prosazovat zachování symetrie mezi dohledovými pravomocemi a zodpovědností za stabilitu finančního sektoru v ČR Pokud by ČR (jako země neplatící eurem) přistoupila k SSM: vzdala by se kompetencí v bankovním dohledu nemohla by hlasovat v klíčovém orgánu ECB s rozhodujícími právy (Governing Council) ale jenom v Supervisory Board neměla by nárok na případnou pomoc z ESM, který je zřízen jen pro členské země eurozóny ČNB se domnívá, že země, která nebude členem Bankovní unie, by se neměla podílet na nákladech fungování BU a na sdílení rizik ČNB nevidí v současné době důvod pro participaci České republiky v Bankovní unii M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 14

15 Aktuáln lní vývoj v bankovním sektoru v ČR M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 15

16 Meziroční dynamika růstu r úvěrů Meziroční dynamika růstu úvěrů (v %) ,0% 3,3% 0 2,1% /09 02/10 08/10 02/11 08/11 02/12 08/12 02/13 Pramen: ČNB Úvěry celkem Nefinanční podniky Obyvatelstvo Tempa růstu úvěrů zůstávajístabilnía nízká; dostupnost úvěrů se v poslední době nezměnila M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 16

17 Bankovní úvěry obyvatelstvu (mzr Meziroční dynamika růstu bankovních úvěrů obyvatelstvu (v %) ,7% 3,3% ,9% 08/09 02/10 08/10 02/11 08/11 02/12 08/12 02/13 Obyvatelstvo celkem Spotřebitelské úvěry Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry (po úpravě o jednorázový převod) mzr.. v %) Pramen: ČNB Pozn.: jednorázový převod se týká GEMB a Multiservisu U spotřebitelských úvěrů pokračují záporná tempa růstu M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 17

18 Nové korunové úvěry nefinančním podnikům (včetn etně kontokorentních Nové korunové úvěry nefinančním podnikům (včetně kontokorentních úvěrů, v %) Pramen: ČNB Vývoj nově poskytnutých úvěrů nefinančním podnikům odráží pokles ekonomické aktivity a slabou poptávku po investicích M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 18 2,7% -1,1% -35 0,0 8/09 2/10 8/10 2/11 8/11 2/12 8/12 2/13 Meziroční změna objemu úvěrů (3MMA) Úroková sazba (pravá osa) ch úvěrů,, v %) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

19 Vývoj podílu úvěrů v selhání na celkových úvěrech (v %) Vývoj podílu úvěrů v selhání na celkových úvěrech (v % ) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Pramen: ČNB Podíl úvěrů v selhání na celkových úvěrech loni mírně poklesl; fáze snižování podílu úvěrů v selhání však pravděpodobně skončila M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 19 7,4% 5,9% 5,1% 8/09 2/10 8/10 2/11 8/11 2/12 8/12 2/13 Úvěry celkem Nefinanční podniky Obyvatelstvo

20 Struktura úvěrů obyvatelstvu (v mld. Kč) K Struktura bankovních úvěrů obyvatelstvu (v mld. Kč) Struktura bankovních úvěrů v selhání obyvatelstvu (v mld. Kč) /04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 Spotřebitelské úvěry Úvěry na bydlení 0 2/04 2/05 2/06 2/07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 Spotřebitelské úvěry Úvěry na bydlení Pramen: ČNB Pramen: ČNB Spotřebitelské úvěry jsou rizikovou složkou úvěrů: jejich podíl na úvěrech v selhání je vyšší než jejich podíl na celkových úvěrech M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 20

21 Opravné položky a krytí úvěrů v selhání opravnými položkami (v %) Opravné položky a krytí úvěrů v selhání opravnými položkami (%) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 Podíl opravných položek k hrubým úvěrům Pramen: ČNB Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami (pravá osa) Bankami vytvářené opravné položky oproti úvěrům v selhání dosahují 82 mld. Kč (3,6 % celkových úvěrů) a kryjí úvěry v selhání z necelé poloviny M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru

22 Poměry likvidity v bank. sektoru (v %) Poměry likvidity v bankovním sektoru (%) /07 2/08 2/09 2/10 2/11 2/12 2/13 Rychle likvidní aktiva / celková aktiva Vklady / úvěry (klientské) (pravá osa) Pramen: ČNB Podíl vysoce likvidních aktiv se zvýšil nad 30 % M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 22

23 Kapitálov lová přiměřenost (v %) Kapitálová přiměřenost (%) /08 2/09 8/09 2/10 8/10 2/11 8/11 2/12 8/12 2/13 Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost Tier 1 Pramen: ČNB Kapitálová přiměřenost činila ke konci února 2013 celkem již 16,5 % M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 23

24 Marže e z bankovních úvěrů podnikům Marže z bankovních úvěrů podnikům (v % p.a.) 4,5 (v % p.a.) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 02/03 02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12 02/13 Stávající úvěry Pramen: ARAD, výpočty ČNB Nové úvěry V posledních měsících se výrazně snížily marže u nových úvěrů podnikům; to implikuje tlak na pokles provozních zisků v příštích letech M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 24

25 Situace v bankovním m sektoru: shrnutí Bankovní sektor v ČR má přebytek klientských vkladů nad úvěry je nezávislý na externím financování je dobře kapitalizovaný Kapitálová přiměřenost v minulých letech stabilně rostla (zvyšovala se i díky vysoké ziskovosti bank) Podíl vysoce likvidních aktiv je vyšší než 30% Hlavním rizikem pro banky zůstávají úvěrové ztráty Snížení marží z úvěrů podnikům: příští dva roky budou obdobím testu robustnosti bankovního sektoru Bankovní sektor v ČR zůstává stabilní a zdravý M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 25

26 Děkuji za pozornost Miroslav Singer Česká národní banka Na Příkopě Praha 1 Tel: M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru 26

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Bankovní unie a ČR. Mojmír Hampl. Výjezdní zasedání Výboru pro EU Senátu PČR Lipnice nad Sázavou, 4. dubna 2013

Bankovní unie a ČR. Mojmír Hampl. Výjezdní zasedání Výboru pro EU Senátu PČR Lipnice nad Sázavou, 4. dubna 2013 Bankovní unie a ČR Mojmír Hampl Výjezdní zasedání Výboru pro EU Senátu PČR Lipnice nad Sázavou, 4. dubna 2013 Motivace vzniku BU - vzdálené vesmíry Jinou motivaci mají severní a jižní země eurozóny a jinou

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU

4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU 53 4 FINANČNÍ SEKTOR 4.1 VÝVOJ VE FINANČNÍM SEKTORU Vývoj v českém finančním sektoru byl v roce 213 převážně pozitivní. Bankovní sektor posílil svou kapitálovou přiměřenost. Přes meziroční pokles zisků

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Analytická zpráva Jean-Claude Juncker a spoluautoři Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem a Mario Draghi Neformální zasedání Evropské

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Proč je dobré být finančně gramotný, aneb: Jak se vyznat v úskalích hospodářské a finanční krize?

Proč je dobré být finančně gramotný, aneb: Jak se vyznat v úskalích hospodářské a finanční krize? Proč je dobré být finančně gramotný, aneb: Jak se vyznat v úskalích hospodářské a finanční krize? Petr Zahradník EU Office České spořitelny, New York University, EuroTeam při Evropské komisi, člen Národní

Více

Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru

Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský

Více

Jaká má být reakce na ekonomickou krizi na úrovni finančních trhů?

Jaká má být reakce na ekonomickou krizi na úrovni finančních trhů? Jaká má být reakce na ekonomickou krizi na úrovni finančních trhů? Petr Zahradník EU Office České spořitelny, New York University, EuroTeam při Evropské komisi, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)

Více

Cesta k evropské bankovní unii

Cesta k evropské bankovní unii STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 13. ekonomika a řízení Cesta k evropské bankovní unii The way to the European banking union Autoři: Filip Ibl, Robin Ibl Škola: Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520,

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona BŘEZEN 2013 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ, IVETA PALIČKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO, BŘEZEN 2013 Z NEJNOVĚJŠÍCH PUBLIKACÍ CDK O. KRUTÍLEK,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9

ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 5 ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9 1. ŘÍZENÍ A ORGANIZACE 11 BANKOVNÍ RADA 12 VYŠŠÍ MANAGEMENT ČNB 12 ÚSTŘEDÍ 12 POBOČKY 13 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Více

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více