POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT"

Transkript

1 POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat příslušné úlohy, činnosti a cíle každého člena konsorcia. Konsorcium pro mobilitu má usnadňovat organizaci činností v rámci mobility a nabízet přidanou hodnotu z hlediska kvality činností ve srovnání s výsledky, jichž by byly schopny dosáhnout jednotlivé vysílající instituce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (např. školy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy) samostatně. Od členských organizací konsorcia pro mobilitu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se očekává, že budou společně poskytovat a sdílet služby související s organizací mobility a rozvíjet evropskou internacionalizaci prostřednictvím vzájemné spolupráce a sdílením kontaktů. Společné činnosti zpravidla zahrnují společnou administrativu, smluvní a finanční řízení mobility, společný výběr a/nebo přípravu a mentoring účastníků, a ve vhodných případech také zřízení centralizovaného místa pro vyhledávání podniků a hledání pojítek mezi podniky a účastníky. Konsorcium pro mobilitu může také fungovat jako zprostředkovatel pro příchozí stážisty a zaměstnance. Součástí této činnosti je vyhledávání přijímající organizace v regionu, v němž se nacházejí partneři konsorcia pro mobilitu, a poskytování potřebné podpory. Koordinátor konsorcia plní, a to případně společně s dalšími / zprostředkujícími organizacemi, aktivní úlohu, která spočívá v podpoře kontaktů s podniky a vyhledávání příležitostí ke stážím a vzdělávacích pozic pro zaměstnance, v propagaci těchto činností a poskytování informací atd. B. Souvislosti Dbejte na to, aby všechna pole byla řádně vyplněna. B.1. Národní agentura organizace žadatele Zvolte správnou národní agenturu v zemi, kde je vaše organizace založena. Je-li vaše organizace založena v Belgii, zvolte agenturu pro příslušnou jazykovou menšinu. C. Organizace žadatele Dbejte na to, aby všechna pole byla řádně vyplněna. Pokud dosud nemáte identifikační kód účastníka (Participant Identification Code, PIC kód), konzultujte technické pokyny k vyplnění elektronických formulářů žádosti na adrese

2 C.1 Profil Zvolte správný profil vaší organizace. C.3 Představení organizace a dosavadní zkušenosti Stručně představte svoji organizaci a popište, jaké má cíle v oblasti nadnárodní mobility a jaké osoby hodláte vysílat do zahraničí. Uveďte, jaké cíle programu Erasmus+ vaše organizace sdílí, a vysvětlete, jakou máte motivaci k získání certifikátu. Je rovněž důležité popsat, o jakou řídicí strukturu se organizace nadnárodní mobility opírá, a to včetně lidských zdrojů (zaměstnanci a dobrovolníci), a přiblížit dovednosti osob pověřených řízením nadnárodní mobility a strategie internacionalizace. Máte mezinárodní kancelář? Máte mezinárodní strategii v písemné podobě? Pokud chcete, můžete také přiložit organizační schémata. Pokud podáváte žádost jménem národního konsorcia pro mobilitu, uveďte, jak hodláte spolupracovat s ostatními partnery. Pokud vám již byl dříve udělen certifikát mobility v programu Leonardo da Vinci, uveďte jeho referenční kód. Pokud disponujete vlastními prostředky pro mobilitu, uveďte, jak jsou používány, tedy jaký je počet financovaných činností a počet vyslaných účastníků. V tomto oddíle Souvislosti a zkušenosti je důležité co nejúplněji popsat, jaké máte zkušenosti s mobilitou v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a případně jaký byl dopad předchozího certifikátu v programu Leonardo da Vinci a jak, pokud vůbec, tento certifikát ovlivnil vaši evropskou internacionalizaci. C.4 Statutární zástupce organizace Z právních důvodů je nezbytné, aby byl tento oddíl vyplněn přesně a v plném rozsahu. C.5 Kontaktní osoba Vyplňte kompletní údaje o hlavní kontaktní osobě, která je pověřena činností v oblasti nadnárodní mobility v rámci vaší organizace. Partnerská organizace Pokud podáváte žádost jménem konsorcia, konsorcium jako celek nebo každá jeho individuální organizace musí mít za sebou alespoň 3 dokončené projekty mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v rámci Programu celoživotního učení a/nebo programu Erasmus+. Uveďte úplné údaje o každém z partnerů. V příslušných polích formuláře popište, jakou má každý z partnerů úlohu, a uveďte údaje o každé partnerské organizaci a popište, jaké má každá partnerská organizace cíle, průběžné cíle, jaké vyvíjí činnosti a jaké má lidské zdroje a zkušenosti. Rovněž byste měli zmínit, jak konsorcium jako celek hodlá spolupracovat a komunikovat. Ve vhodných případech byste také měli podrobně popsat vlastní zdroje každé z partnerských organizací, které lze použít k provádění mobility, a jak byly tyto zdroje využívány, a to včetně počtu osob, které se účastní nadnárodní mobility, a jejich profilu. Rovněž uveďte, zda již dotčený partner dříve obdržel certifikát LDV. Je velice důležité co nejpodrobněji popsat, jaké má každý z partnerů zkušenosti s mobilitou. Uveďte úplné údaje také o statutárním zástupci každého z partnerů. V příloze k žádosti by rovněž měly být uvedeny nezbytné mandáty. D. Strategie a zkušenosti D.1. Poslání a evropská internacionalizační strategie

3 V případě konsorcia by u každého člena měla být přiložena evropská internacionalizační strategie. K této části byste měli připojit dokument, který komplexně nastiňuje evropskou internacionalizační strategii vaší organizace včetně úplných podrobností o vašich přístupech a cílech v oblasti nadnárodní mobility. Jste-li konsorcium, uveďte údaje o všech organizacích v konsorciu. Pokud již takový dokument ve vaší organizaci či konsorciu existuje, přiložte jej v takové podobě, v jaké je. V takovém případě není nutné vytvářet pro účely této žádosti nový dokument. Měli byste se však ujistit, že ve vaší strategii zohledníte druhé hodnotící kritérium obsažené ve výzvě pro certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě týkající se evropské internacionalizace, a ujistit se, že je plně inkluzívní a relevantní pro všechny partnery v konsorciu. Popište vaši strategickou vizi a cíle činností v rámci mobility a akční plán, jehož prostřednictvím hodláte tuto vizi a tyto cíle naplnit. Kromě mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy uveďte další činnosti a projekty a popište způsoby, jimiž se vaše instituce internacionalizuje, včetně aspektů veškerých vnitrostátních strategií internacionalizace v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, poptávky po relevantních budoucích dovednostech a výuky cizích jazyků. Vaše strategie by měla zaručovat udržitelnou evropskou internacionalizaci, jejíž součástí bude kvalitní mobilita, která bude pokud možno navazovat na studijní plány žáků. Žádost by měla obsahovat prvek řízení kvality spojený s pravidelnými sebehodnoceními, která umožní postupné zlepšování. Rovněž popište vlastní zdroje, které máte k dispozici na podporu další nadnárodní mobility. Pokud chcete získat představu o vývoji takových strategií a zjistit co možná nejpřesněji, kde přesně se vaše organizace v tomto procesu nachází, navštivte tyto internetové stránky: i) Kontrola kvality a dopadu (Quality and Impact Scan, QIS) je nástrojem, který může poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy pomoci analyzovat jejich stávající status ve vztahu ke strategiím internacionalizace a dále tyto strategie rozvíjet. ii) Jedná se o užitečnou příručku pro strategické plánování mezinárodní spolupráce, která vám může pomoci při přípravě strategie tím, že klade ústřední dotazy, na něž strategie internacionalizace obecně nabízí odpovědi. E. Provádění minulých a současných činností v rámci mobilit V případě konsorcia je třeba v oddíle E uvést údaje o všech členech konsorcia. E.1. Všeobecné informace: minulé a současné činnosti Uveďte informace a čísla a názvy relevantních smluv, které se týkají povinných 3 dokončených projektů mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které jste dokončili v rámci programu celoživotního učení nebo programu Erasmus+ a které jsou požadovány v rámci výběrových kritérií u výzvy pro certifikát mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Individuální žadatelé uvedou tři projekty. Konsorcium uvede buď tři projekty, na nichž dříve pracovalo jako konsorcium, nebo v případě, že nemá předchozí zkušenosti konsorcia, poskytne každý jeho člen tři předcházející projekty samostatně. Např. konsorcium čtyř partnerů, kteří spolu dosud nepracovali, by muselo poskytnout dvanáct předcházejících projektů (4 x 3). Dále poskytněte informace o tom, kolik projektů mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vaše organizace realizovala během posledních tří let, na něž se vztahovala výzva, v rámci programu celoživotního učení / a programu Erasmus+. V tomto ohledu uveďte průměrný počet účastníků za rok a druhy činností, které vykonávají. Popište profil účastníků, a zda se

4 jedná o žáky, učně, čerstvé absolventy nebo zaměstnance. Je-li to relevantní, rovněž uveďte procentní podíl žáků, kteří se účastní mobility, z jejich celkového počtu ve vaší organizaci. Uveďte činnosti v oblasti mobility prováděné v rámci jiných programů (schémat). E.2. Organizační záležitosti a řízení kvality činností v rámci mobilit Důležitou součástí žádosti je podrobný popis způsobu, jímž hodláte řídit činnosti v rámci mobility, které vykonáváte. To má zásadní význam, neboť kvality v mobilitě lze dosáhnout pouze ve správném rámci pro řízení kvality, a k získání certifikátu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy je tudíž nezbytné uvést, jak řídíte celý cyklus mobility od přípravy po následnou kontrolu. To znamená, že musíte učinit faktický závazek kvality. Bez tohoto závazku vaše organizace nemůže certifikát získat. Proto je nutné, abyste vysvětlili, jak řídíte mobilitu v rámci své organizace (svých organizací), a detailně popsali, jak jsou prováděna důležitá praktická opatření, jimiž zajišťujete cestovní a pobytové náklady, sociální zabezpečení, pojištění apod. Jestliže registrujete vysokou poptávku po mobilitě, popište jasný a transparentní proces výběru účastníků včetně různých fází výběru a kritérií, která používáte při konečném rozhodování. Popište, zda využíváte mobilitu pro nejschopnější žáky, nebo zda ji využíváte také pro žáky, kteří se učí obtížněji, např. pro žáky s problémy při učení nebo žáky s omezenými příležitostmi, kde je to vhodné. Přibližně popište, jaký druh účastníků hodláte v rámci projektu vysílat. Jejich příprava má mimořádný význam pro zajištění kvalitních činností v rámci mobility. Vysvětlete, jak se účastníci připravují, zda jde o přípravu specifickou pro určité odvětví, pro určité úkoly, přípravu jazykovou, kulturní, psychologickou atd. Pokud hodláte do projektu zapojit účastníky, kteří ve snaze o účast čelí překážkám, ať ze sociálně-ekonomických důvodů, nebo kvůli zvláštním potřebám či jiným faktorům, podrobně popište, jaké přístupy uplatňujete, abyste jim umožnili se projektu zúčastnit. Bude třeba, abyste podrobně popsali, jak monitorujete činnosti v rámci mobility s cílem zaručit co nejvyšší možnou kvalitu odborných stáží a také jak zajišťujete, že jsou komunikační kanály otevřeny účastníkům během jejich pobytu v zahraničí. Rovněž by měla být zajištěna podpora nebo mentoring po dobu, kdy jsou účastníci v zahraničí, aby měli referenční místo, na které se mohou obrátit s profesními či osobními záležitostmi. Nebo můžete s mladšími účastníky nebo osobami, které mají zvláštní potřeby, poslat průvodce a tato skutečnost by se měla v žádosti uvést též. V oddíle o výsledcích učení popište, jak jsou uznávány výsledky učení v rámci mobility, a to buď na základě systému ECVET, Europass nebo jiným způsobem. Popište, jak uzavíráte dohody s přijímajícími organizacemi, a pokud používáte systém ECVET, jak jsou uzavírána memoranda o porozumění. Rovněž popište, jak je vybírána přijímající organizace a jak jsou připravovány smlouvy o učení s ohledem na požadované výsledky učení. V tomto místě by měly být plně popsány různé způsoby spolupráce. Popište, jaké postupy hodnocení používáte při ověřování a uznávání výsledků učení. Jsou uznávány také neformální a informální zkušenosti? Jsou zohledněny také výsledky učení, které nebyly plánovány, ale přesto jich bylo dosaženo? Uveďte, jak k takovému zohlednění dochází a jak se hodláte v budoucnosti rozvíjet. Na závěr byste měli podrobně popsat hlavní úspěchy, jichž jste dosáhli při předchozí práci, jejich interní a externí dopad, jak šíříte výsledky a jakými postupy hodnocení posuzujete, zda nadnárodní mobilita dosáhla žádoucích výsledků, a jakými opatřeními sledujete vývoj účastníků poté, co ukončili činnost v rámci mobility. Popište, jaké procesy zajišťují zlepšování kvality na základě výsledků hodnocení. Zdůrazněte úspěchy

5 a zároveň popište úspěchy a dopad předchozího certifikátu v programu Leonardo da Vinci, je-li to relevantní. F. Budoucí vývoj V případě konsorcia je třeba v oddíle F uvést údaje o všech členech konsorcia. V tomto oddíle popište vaši dlouhodobou strategii a předpokládané nové vývojové změny. Popište plánované toky v rámci mobility v průběhu příštích pěti let, na které se vztahuje výzva ( ), a odhady rozčleňte podle počtu žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Popište, zda budete využívat pouze prostředky z programu Erasmus+, nebo zda disponujete vlastními zdroji či prostředky s vnitrostátních či jiných programů (schémat). Mějte na paměti, že údaje požadované pro budoucí plánované toky mobility představují rozumný odhad. O tom, jaký bude skutečný počet účastníků mobilit, se rozhodne, až podáte projektové žádosti jakožto držitelé certifikátu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v rámci obecných výzev v programu Erasmus+ a až budou tyto žádosti zhodnoceny. G. Kontrolní seznam Nezapomeňte si projít kontrolní seznam, abyste se ujistili, že jste splnili kritéria způsobilosti a že jste přiložili všechny relevantní dokumenty. H. Oznámení o ochraně údajů Tento oddíl vás informuje o ochraně vašich osobních údajů při elektronickém zpracování formuláře žádosti. I. Čestné prohlášení Po vyplnění formuláře žádosti nezapomeňte toto prohlášení vytisknout a podepsat a přiložit je k elektronickému formuláři žádosti. J. Přílohy Nezapomeňte přiložit všechny nezbytné dokumenty, zejména evropskou internacionalizační strategii. V případě konsorcia jsou požadovány mandáty (mandátní smlouvy). Měla by být přiložena stránka čestného prohlášení, na níž je uveden podpis statutárního zástupce. Je-li to vhodné, lze přiložit také organizační schémata. K. Odeslání Než formulář odešlete, elektronicky jej validujte (potvrďte).

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

SRSS ocial. pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu. Verze 2011. RepoRting StandaRd

SRSS ocial. pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu. Verze 2011. RepoRting StandaRd pokyny pro zpracování zprávy s analýzou sociálního dopadu Verze 2011 Společný projekt organizací Ashoka Německo GmbH, Auridis GmbH, BonVenture Management GmbH, Phineo gag, Nadace Schwab, gut.org, Technické

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS

Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS Budoucí organizace vyjadřuje vyplněním formuláře EI svůj zájem zapojit se do vzdělávacího programu Mládež v akci v rámci

Více

Zpráva o vztahu ECVET a EQF

Zpráva o vztahu ECVET a EQF Zpráva o vztahu ECVET a EQF Nástroj pro zvýšení kvality mobility v odborném vzdělávání 2 OBSAH /1 Úvod 5 /2 Specifikace požadavků na kvalifikace v České republice 6 /3 Specifikace požadavků na kvalifikace

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise

S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Výběr nejlepší hodnoty Příručka pro organizace zadávající zakázky pro soukromé hlídací služby S podporou Generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise Poděkování Tato příručka

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu SOUBOR NÁSTROJŮ

Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu SOUBOR NÁSTROJŮ Evropský systém ukazatelů v oblasti cestovního ruchu SOUBOR NÁSTROJŮ pro udržitelné destinace GŘ pro podniky a průmysl Únor 2013 1 S t r a n a Tento dokument byl vytvořen na popud Evropské komise jako

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk, 7. září 2005 (OR. en) 2002/0061 (COD) LEX 637 PE-CONS 3627/05 ETS 12 CODEC 405 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ZE DNE 6. ČERVENCE 2005

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více