Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Integrace a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Kremlová Vypracovala: Alice Machatá Čelákovice 2012

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace, je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Provodíně,... Alice Machatá 1

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce paní Mgr. Janě Kremlové za její pomoc a metodické vedení, které mi poskytla při zpracování absolventské práce. Rovněž bych ráda poděkovala své rodině, která mě v období mého studia psychicky podporovala a svým kolegyním v zaměstnání. 2

4 Obsah ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ... 1 PODĚKOVÁNÍ... 2 OBSAH... 3 ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ Pobytová zařízení pro osoby se zdravotním postižením Historie a současnost ústavní péče Situace před rokem 1989 a po něm z pohledu společnosti Transformace ústavní péče OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SPOLEČNOST Kvalita života INTEGRACE Integrace a inkluze ve vzdělávání jako příprava na budoucí pracovní uplatnění INTEGRACE POMOCÍ PRACOVNÍHO ZAŘAZENÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Šance osob se zdravotním postižením na uplatnění na trhu práce Integrace klientů z domova pro osoby se zdravotním postižením Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením PRAKTICKÁ ČÁST OBJEKTY PRŮZKUMU Zkoumané pobytové zařízení Klientky a pracovní zařazení TECHNIKA SBĚRU DAT OTÁZKY K ROZHOVORŮM Otázky pro zaměstnankyně Otázky pro klientky HYPOTÉZY VÝZKUMU ZPRACOVÁNÍ ROZHOVORŮ (ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT) Z pohledu zaměstnanců Z pohledu klientů POTVRZENÍ/VYVRÁCENÍ HYPOTÉZ DISKUZE ZÁVĚR РЕЗЮМЕ BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY

5 Úvod Zdravotně postižení a kvalita jejich života mě zajímají nejen jako zaměstnance domova pro osoby se zdravotním postižením, ale také jako občana této republiky a člověka vůbec. Lidé se zdravotním postižením byli vždy jablkem sváru ve společnosti. Bohužel ze své vlastní zkušenosti vím, že i v dnešní době se najdou lidé, kteří se ke spoluobčanům se zdravotním postižením točí zády, vysmívají se jim, či se jich dokonce štítí. Na druhou stranu je spousta těch, co předsudky už dávno netrpí. Jako zaměstnanec pobytového zařízení, který přichází s osobami se zdravotním postižením denně do styku, bych velmi ráda těmto lidem zkvalitnila život a myslím si tedy, že kvalita života klientů se může projevit i na jejich pracovním zařazení do společnosti majority. Ráda bych poukázala na možnosti integrace a také na to, do jaké míry se na integraci podílí sám poskytovatel služeb. Je samozřejmé, že společnost se zabývá tím, zda osoby se zdravotním postižením mají vůbec šanci se zapojit a uplatnit na trhu práce, a jestli vůbec mají zájem pracovat. A vede pracovní zařazení těchto osob ke zkvalitnění jejich života? A co jiného je ještě motivuje? Je pro ně hlavním finančním důvodem finanční ohodnocení, pochvala či prostě možnost strávit nějaký čas mimo obvyklé prostředí? Těchto a dalších témat bych se chtěla dotknout a zjistit tak, jestli opravdu můžeme pracovním zařazením pomoci lidem se zdravotním postižením zařadit se do společnosti a udělat jejich život lepším. 4

6 1 Cíl absolventské práce Zmapovat možnosti integrace klientů z domova pro osoby se zdravotním postižením pomocí zařazení do pracovního procesu a zjistit, jaký vliv má pracovní zařazení klienta na jeho kvalitu života. Cílem je rovněž zjistit, jak pracovní zařazení klienta vnímá poskytovatel služeb, konkrétně pracovníci sociálních služeb, kteří o klienty pečují, a především sám klient. Zda tento proces vnímá jako kladný a co mu přináší do života. Protože pracuji v domově pro osoby se zdravotním postižením, zaměřila bych se konkrétně na klienty tohoto domova. 5

7 2 Teoretická část 2.1 Zdravotní postižení Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti definuje osoby se zdravotním postižením jako fyzické osoby, kterým orgán sociálního zabezpečení uznal třetí, druhý nebo první stupeň invalidity. Osoby se zdravotním postižením jsou lidé s různorodými potřebami, problémy a zájmy. Zdravotní postižení je, zjednodušeně řečeno, stav trvalého snížení funkční schopnosti v důsledku úrazu, nemoci nebo vrozené vady. Definice dle Světové zdravotnické organizace: Vada: Jakákoliv ztráta nebo abnormálnost psychologické, fyziologické nebo anatomické funkce. Postižení: Jakékoliv omezení nebo ztráta schopnosti jednat a provádět činnosti v mezích, které se považují za normální. Znevýhodnění: Nevýhoda, která omezuje nebo znemožňuje, aby jedinec naplnil roli, která je pro něj normální (z hlediska věku, pohlaví, sociálních a činitelů). Rozlišujeme postižené: tělesně zrakově sluchově duševně nemocné osoby osoby postižené civilizačními chorobami mentálně postižené Některá postižení se mohou objevovat v kombinaci. Uvádí se, že v České republice je přibližně zdravotně postižených občanů. Z toho je asi lidí s vadami pohybového ústrojí, mentálně postižených, zrakově postižených, sluchově postižených, hluchoslepých, diabetiků, osob 6

8 po mozkových a cévních příhodách, epileptiků, lidí s duševními nemocemi, psoriatiků a lidí s poruchami řeči. [www.sons.cz,6] Mentální postižení Mentální postižení (někdy také označováno jako mentální retardace) není nemocí. Jedná se o trvalý stav (nikoliv však neměnný), který se vyznačuje omezením rozumových nebo adaptabilních schopností. Nízká úroveň rozumových schopností je u jedince charakteristická především nedostatečným rozvojem myšlení, omezenou schopností učit se a na základě toho pak obtížným přizpůsobováním běžným podmínkám. Příčinou mentálního postižení je organické poškození mozku, které je vrozené nebo časně získané (do 18 měsíců dítěte). [VÁGNEROVÁ, 2002] Dle Mezinárodní klasifikace nemocí se mentální retardace dělí do šesti kategorií, a to na mentální retardaci lehkou, středně těžkou, těžkou, hlubokou, jinou mentální retardaci a mentální retardaci nespecifikovanou. Jednotlivé kategorie jsou rozděleny zejména na základě dosaženého stupně inteligence jedince. K jeho diagnostice se nejčastěji používají inteligenční testy (testy IQ). [ŠVARCOVÁ, 2011] Základní testování IQ provádí společnost Mensa prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Cvičný test si lze složit na [www.mensa.cz,9] Myšlení mentálně retardovaných závisí na stupni postižení, někdy se však nemusí rozvinout vůbec. Většinou nejsou schopni samostatného logického myšlení, hůře se orientují v běžném životě, svět je pro ně méně srozumitelný. Znají jen vlastní pocity a potřeby, od nichž nejsou schopni se odpoutat. Z těchto důvodů bývají ve větší či menší míře závislí na pomoci jiných lidí, jejich soběstačnost se však může rozvíjet. [VÁGNEROVÁ, 2002] 7

9 2.1.1 Pobytová zařízení pro osoby se zdravotním postižením Pobytová zařízení pro zdravotně postižené spadají do služeb sociální péče, které se řídí zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Do pobytových zařízení pro zdravotně postižené osoby patří domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení. Zřizovateli pobytových zařízení mohou být obce, kraje či Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obce mohou zřizovat sociální služby jako vlastní organizace bez právní subjektivity nebo jako příspěvkové organizace, které mají samostatnou právní subjektivitu. Kraje mohou zřizovat, stejně tak jako obce, sociální služby vlastní nebo příspěvkové organizace. Kraje jsou zřizovateli většiny pobytových zařízení. Je tomu od roku 2002, do této doby je zřizovaly okresy. Ministerstvo práce a sociálních věcí většinou zřizuje specializované ústavy s celostátní působností. Zřizovatelem a poskytovatelem pobytových zařízení mohou být také neziskové organizace. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poskytují celoroční pobytové sociální služby a jsou určeny pro osoby, které jsou z důvodu zdravotního postižení odkázány na pomoc jiné osoby. Nevýhodou těchto zařízení je to, že se personál většinou věnuje větší skupině klientů, není možná maximální individuální péče. Klienti jsou na ústavu závislí, je zde brzděn rozvoj jejich schopností a dovedností, chybí jim soukromí. Provoz této služby by měl zajišťovat tyto základní činnosti a úkony: Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů osobní péče Pomoc při osobní hygieně Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv 8

10 Pomoc při obstarávání osobních záležitostí Týdenní stacionáře V tomto zařízení je zabezpečován pobyt pouze v době pracovních dnů. Jsou určené lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či chronického duševního onemocnění, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby. Některé stacionáře zajišťují i dopravu klienta ze zařízení domů a zpět. Stacionář může provozovat sociálně terapeutickou dílnu, která je určena lidem, kteří se nemohou uplatnit na volném trhu práce. Podporuje rozvoj pracovních návyků a dovedností klienta. Základními činnostmi a úkony týdenního stacionáře jsou: Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů osobní péče Pomoc při osobní hygieně Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv Pomoc při obstarávání osobních záležitostí Domovy se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem by měl umožnit svým klientům žít důstojným životem, za pomoci odborného personálu podporovat schopnosti, dovednosti a nejvyšší možnou samostatnost a soběstačnost klientů. Domovy se zvláštním režimem nabízejí také odbornou zdravotní péči a pobytové sociální služby osobám, které trpí duševní nemocí, jsou závislé na návykových látkách nebo trpí Alzheimerovou chorobou či demencí. Sociální služba domova se zvláštním režimem je uzpůsobena potřebám právě těchto osob. Základními činnostmi a úkony při provozu domova se zvláštním režimem jsou: Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy 9

11 Pomoc při zvládání běžných úkonů osobní péče Pomoc při osobní hygieně Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv Pomoc při obstarávání osobních záležitostí Aktivizační činnosti Chráněné bydlení Sociální službu chráněné bydlení zpravidla provozují nestátní organizace. Služba nabízí klientům možnosti podobné životu jejich zdravých vrstevníků. Klienti chráněného bydlení mohou využívat i další sociální služby, např. centra denních služeb. Tato služba je určena pro osoby se zdravotním postižením, které jsou schopny žít téměř samostatně, ale jejich stav vyžaduje, byť v menší míře, pomoc jiné osoby. Má formu skupinového nebo individuálního bydlení a je poskytována v běžných bytech. Tato služba zajišťuje tyto činnosti a úkony: Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatnění práv Pomoc při obstarávání osobních záležitostí Pomoc při zajištění chodu domácnosti [MERITUM, 2008] Historie a současnost ústavní péče Historie vzniku našich prvních novodobých ústavů spadá do doby vlády Marie Terezie a Josefa II., tedy do 18. století. Především Josef II. se snažil o přeměnu církevních zařízení na světská. Tato zařízení byla spravována ponejvíce státem a určenými úředníky. Zakládaly se obrovské ústavy pro postižené, kde žilo i několik stovek lidí. 10

12 Myšlení a pracovní návyky zaměstnanců těchto institucí, které vycházely z cílů rakouské absolutistické monarchie, přetrvaly až do konce 19. století. Po tomto období u nás vývoj ústavní péče ustrnul, neprošel reformami jako v cizině. Čerpalo se tedy ze stále stejných návyků až do doby tzv. reálného socialismu a vznikly stereotypy, kdy měl klient povinnost se podřídit předem daným normám a pravidlům. Klienti byli tedy neustále považováni za poddané, jako za vlády monarchy. Až konec 19. století přinesl změnu, ústavy přestaly sloužit k vyloučení a separaci zdravotně postižených ze společnosti a začaly se více zajímat o kvalitu života a přání klientů. Většina ústavů se však u nás zřizovala až v poválečné době, tj. po roce Politický systém, který byl aktuální po druhé světové válce, vycházel z německého fašismu, sovětského stalinismu, doznívající demokracie první republiky a ovlivnil samozřejmě i péči o postižené v ústavech. Mnoho zařízení bylo původně určeno k jiným účelům než pro poskytování sociální péče. Sídlily tedy v bývalých klášterech, zámcích, většinou v odlehlých oblastech, dál od lidí. Klienti byli v těchto ústavních zařízeních totálně izolováni od většinové společnosti, nebylo na ně nahlíženo jako na celé lidi, ale pouze dle jejich diagnózy. Před rokem 1989 se ústavy potýkaly s různými problémy, z nichž nejzávažnějším byla přetíženost. Běžně bylo v jednom pokoji i 15 až 20 postelí. Klienti měli k dispozici pouze jednoduché vybavení, které sestávalo většinou z postele a nočního stolku. Personál byl v absolutně nadřazené pozici vůči klientům (ti se museli řídit pevným denním řádem, který striktně určoval, kdy má klient vstávat, kdy jít spát, kdy se má koupat, účastnit se programů předem určených personálem, kdy mu zbývá čas pro sebe, apod.). Zařízení měla velké množství pravidel, která se musela dodržovat, práva, zájmy a přání klientů zůstávaly v pozadí. Nerespektovalo se soukromí klientů, personál neměl ve zvyku klepat na dveře pokojů, klienti se chodili hromadně koupat, někde dokonce chyběly dveře na toaletách. Jídelny bývaly velké, neosobní, holé místnosti přeplněné stoly a židlemi. V ústavech pro mentálně postižené se používaly tzv. izolační místnosti, do kterých se umisťovali klienti nebezpeční sobě či jiným klientům nebo ti, kteří neuposlechli 11

13 příkazům personálu a provinili se proti řádu zařízení. Například při svévolném opuštění ústavu, které bylo nepřípustné. [MATOUŠEK, 1999] Bylo trendem, že mentálně postiženým osobám stačí k životu střecha nad hlavou, postel a strava. Měli mnoho volného a nevyužitého času, který vedl k apatii, neklidu, nekázni, agresivitě. Tyto problémy se většinou řešily medikací tlumícími léky. [ŠVARCOVÁ, 2011] Ústavní péče se po dobu zhruba sedmdesáti let řídila tzv. medicínským modelem, kde se kladl důraz na odbornost personálu, kdy tento představuje lékaře a klient pacienta. Koncepce medicínského modelu jasně vytyčovala životní cestu klienta, negativně ovlivňovala jeho rozhodování, vzdělávání, seberealizaci. V 70. letech minulého století se od medicínského modelu ustoupilo a přistoupilo se na tzv. model sociální, který přispíval k odstraňování sociálních bariér a připouštěl, že také člověk s postižením může prožít spokojený život i bez péče, která je výhradně zaměřená na rehabilitaci nebo kompenzaci, jako tomu bylo u modelu medicínského. [ČERNÁ a kol., 2008] Po roce 1989 dochází v naší republice ke zlomu ve vývoji ústavní péče. Novým trendem se stalo zavádění různých aktivizačních programů, které by neměly vycházet pouze z představ personálu, ale především z přání a potřeb klientů. Na uskutečňování těchto programů by se měl personál podílet spolu s klienty a podporovat jejich individuální plány. Ústavy se ale dlouhodobě potýkají i s problémy, které jsou odkazem doby minulé a plynou především z malého počtu zaměstnanců v poměru k počtu klientů. V zájmu personálu je zvládnout co nejefektivněji celou skupinu, leckdy tak chybí možnost individuálního přístupu k potřebám klientů. Dalším problémem je, že klientům v ústavech chybí potřebné soukromí, navzájem si překážejí, a tak často dochází k hádkám a rozepřím. Lidem těžce postiženým se obvykle poskytuje péče pouze v oblasti fyziologických potřeb, lidem s menším postižením bývají naopak poskytovány 12

14 služby nadbytečné, což brzdí jejich osobní rozvoj. Klient není veden k samostatnosti, a tím se prohlubuje jeho závislost na ústavní péči. [MATOUŠEK a kol., 2007] Dnes je již známo, že velké, tradiční ústavy klientům neprospívají. Je v obecném zájmu měnit instituce k lepšímu, například změnou interiéru nebo snižováním počtu klientů, aby se jim žilo co možná nejlépe. Ústavy se tzv. polidšťují, struktura a program se mění, aby co nejlépe vyhovovaly klientům. Personál se také snaží o plnohodnotnou náplň dne pro své klienty, aby měli možnost si vybrat z různých možností a nabídek. V dnešní době v ústavech převládá přátelská atmosféra a vstřícnost personálu vůči potřebám a přáním klientů. Ve všech situacích, v nichž je to možné, mají být klienti definováni jako partneři personálu, nikoli jako osoby podřízené či nesvéprávné. [MATOUŠEK, 1999, s. 150] Zaměstnanci ústavů se snaží ve velké míře zprostředkovávat styk svých klientů se společenským prostředím, integrovat je do společnosti. To znamená, že klienti chodí mezi běžnou populaci na veřejné akce, do bazénů, jezdí hromadnými dopravními prostředky, apod. Rovněž se připravují na povolání, někteří se již dokonce uplatňují na běžném trhu práce. [MATOUŠEK, 1999] Nejvýraznějším trendem dnešní doby je tzv. deinstitucionalizace. Deinstitucionalizace je dlouhodobý, velmi obtížný a finančně náročný proces, který se snaží o postupné rušení velkých ústavů a nahrazení jinou péčí, která by klienty tolik neomezovala. Touto péčí se rozumí například ambulantní pomoc klientům, jednoduše řečeno, aby nemuseli žít v zařízeních s denním provozem, ale pouze za drobnou pomocí docházet. Není pochyb o tom, že v budoucnu bude ústavních zařízení ubývat a že se i jejich velikost bude zmenšovat. [MATOUŠEK a kol., 2007, str. 175] Klient by měl mít možnost si v budoucnu sám určovat rozsah poskytovaných služeb, šlo by o tzv. zákaznický model. Měl by mít tedy šanci využít pouze těch služeb, o kterých on sám bude přesvědčen, že je chce a potřebuje požívat. I tento způsob poskytování sociálních služeb má však svá úskalí a mohl by vést k odcizení pomáhajících profesí a klientů a v nejhorším případě také k tomu, že klient vůbec žádnou službu nevyhledá a bude sám chátrat. Významným činitelem tohoto nového přístupu je také využívání 13

15 dobrovolníků k činnostem, které nevyžadují nutně odborné vzdělání. Hlavním cílem stále zůstává kvalita života klientů. [MATOUŠEK a kol., 2007] Situace před rokem 1989 a po něm z pohledu společnosti Před rokem 1989 politický systém v Československu podporoval segregaci osob zdravotně postižených a byly v této době téměř vyčleněny ze společnosti. Společnost nebyla informována, všeobecně se nic nevědělo o právech a potřebách těchto lidí. Nedostačovalo množství technických pomůcek pro zdravotně postižené, minimální pozornost se věnovala bariérám, které osobám se zdravotním postižením výrazně znesnadňovaly a znepříjemňovaly život. Neexistovalo předškolní poradenství pro rodiče postižených dětí. Děti s těžšími postiženími byly automaticky vyřazeny ze školní výuky, osvobozovány od povinné školní docházky. Pro ostatní stát zřizoval speciální vzdělávací ústavy, kde se vzdělávaly pouze děti postižené a byly tak vyloučeny ze společnosti majority. Segregace zdravotně postižených vedla k prohlubování propasti mezi zdravými a postiženými lidmi. [www.svitani.cz,3] Počátkem devadesátých let dvacátého století se problematika zdravotně postižených dostávala do popředí zájmu. Začalo vznikat mnoho občanských sdružení, spolků a nadací, jejichž hlavním úkolem se stalo, pokud možno, zrovnoprávnit podmínky života zdravotně postižených osob. Snahou bylo vytvořit rovné příležitosti ve všech oblastech života, zpřístupnit životní šance pro zdravotně postižené. Důležitá je však i spolupráce zdravotně postiženého, aby se mohl aktivně podílet na svém životě. Začala se prosazovat integrace dětí s postižením do běžných škol, k čemuž přispěl nový školský zákon, který vešel v platnost v roce Tento zákon nepřipouští osvobození od povinné školní docházky ani pro těžce postižené děti. [www.svitani.cz,3] Situace se začala měnit též v ústavních zařízeních. O nejvýznamnější změnu v ústavní péči se postaral zákon 108/2006 Sb., O sociálních službách, který popsal a stanovil Standardy kvality sociálních služeb. Zaměstnanci by se měli velkou měrou podílet 14

16 na integraci obyvatel ústavu do většinové společnosti, pomáhat při plnění přání a cílů, které si klient sám nebo s pomocí personálu vytyčí ve svém individuálním plánu. Snahou zaměstnanců by mělo být, aby se život jejich klientů co možná nejvíce přiblížil životu jejich vrstevníků běžné populace. [MATOUŠEK, 2007] Transformace ústavní péče Obyvatelé ústavů jsou značně izolováni od okolní společnosti, zpravidla jsou závislí na poskytovaných službách, i když v mnohých případech jich většinu ani nepotřebují. Nemohou se samostatně rozhodovat o svém životě, prakticky se stále přizpůsobují většině. Všechny denní aktivity se odehrávají ve skupinách stravování, výlety, návštěvy kulturních akcí. Lidé žijící v ústavu se musí podřizovat daným pravidlům, například hygienickým normám. Toto vše omezuje jejich soukromí a osobní svobodu. [www.kvalitavpraxi.cz,2] Úkolem společnosti je poskytnout těmto osobám podporu a pomoc, aby mohli žít v tradičních domácnostech, aktivně se podílet na životě ve společnosti a vlastní životy tím zkvalitnit. Po odchodu z ústavu by osobám se zdravotním postižením měly být i nadále poskytovány sociální služby, které potřebují, aby nezůstaly izolovány. Nejpřirozenějším se zdá zajišťovat dané služby v běžném prostředí, aby i osoby se zdravotním postižením mohly využívat obyčejných veřejných služeb. Důležitou složkou je také podpora výstavby chráněných bytů v běžné zástavbě, kam by se dosavadní obyvatelé ústavů mohli přestěhovat. Zdraví lidé by si měli uvědomit, že i tito lidé jsou součástí naší společnosti, a mají právo na plnohodnotný život v podmínkách, které výrazně zlepšují kvalitu jejich života. Transformací se tedy myslí změna velkokapacitních ústavů pro osoby se zdravotním postižením na bydlení v běžném prostředí. Cílem transformace je přechod lidí se zdravotním postižením z ústavů do bytů či domů v obyčejné zástavbě, aby mohli prožít svůj život v podmínkách obvyklých u jejich zdravých spoluobčanů. Záměrem transformace je umožnit osobám se zdravotním postižením aktivní zapojení do 15

17 společnosti, vstup na trh práce a postupně rušit velká pobytová zařízení sociálních služeb. Úkolem procesu transformace dále je poskytovat informace jak uživatelům služeb, tak široké veřejnosti, zkvalitnit životní podmínky klientů stávajících pobytových zařízení, podpořit naplňování lidských práv a zajistit právo na plnohodnotný život, který je srovnatelný se životem vrstevníků bez zdravotního postižení. [www.kvalitavpraxi.cz,2] 2.2 Osoby se zdravotním postižením a společnost Problematika zdravotně postižených byla v České republice dlouhou dobu tabuizována. Že zdravotně postižení lidé existují, bylo všeobecně známé, ale o tom jak žijí, jaké mají problémy, možnosti nebo jaké jsou jejich zájmy, laická veřejnost nevěděla prakticky nic. Společnost nebyla seznamována s touto problematikou, nebyla vychovávána k soužití s postiženými občany. Neinformovanost samozřejmě vyvolává určité obavy, odlišnost od normálu v lidech vyvolává strach, který většinou přináší negativní reakce. Normou je myšlen optimální stav či ideál, jednoduše to, co je v běžné společnosti obvyklé. Normou je to, co společenská kritéria jako normální vymezují, obyčejně ve vztahu k tradici. [VÁGNEROVÁ, 2002, s. 20] Jako si společnost vytváří určité postoje k postiženým, stejně tak si postižení vytváří postoje ke společnosti. Postižený člověk je nucen ve společnosti žít a musí se vyrovnat s tím, jak na něj společnost pohlíží. Obvykle si vytváří vnitřní obranné mechanismy, které mu pomáhají přijmout sama sebe, zachovat si sebeúctu a vyrovnat se se svým defektem. Významnou roli v začlenění postiženého do společnosti hraje také to, jak postižený sám sebe vnímá a jak sám sebe posuzuje. [VÁGNEROVÁ, 2002] Různá postižení vyvolávají rozličné reakce společnosti, která může vůči postiženým zaujímat odmítavé postoje. Názor většinové společnosti na postižené spoluobčany bývá často rozpolcený. Zdravotně postižení mohou být přijímáni s rozpaky, společnost je nemusí brát jako rovnocenné partnery, dokonce mohou vzbuzovat i odpor. Na druhou stranu mohou zdravotně postižení u zdravých lidí vyvolávat lítost nebo soucit. Někdy jsou negativní 16

18 reakce spojeny s pozitivními. Tuto skutečnost lze vyjádřit typickým laickým výrokem On je chudák, ale já se na něj nemohu dívat. [VÁGNEROVÁ, 2002, s. 99] Pohled společnosti na zdravotně postižené většinou vychází z předsudků. Předsudek je sice nepřesným, emočně zkresleným a nesprávným hodnocením situace, ale pro laika je výhodný: nemusí se namáhat uvažováním o věcech, které dobře nezná. [VÁGNEROVÁ, 2002, s. 99] Předsudky přispívají ke vzniku obav a negativních postojů ke zdravotně postiženým, kterým tyto názory brání v integraci. Zdraví lidé si při styku s postiženými uvědomují vlastní zranitelnost a také to, že se postižení někdy může týkat i jich samotných. Většinou ze strachu a nevědomosti před postiženými zavírají oči a mají tendenci se jim vyhýbat. Někdy se jim zdraví lidé vyhýbají i proto, že neumějí správně komunikovat, nejsou ochotni měnit své postoje a zamýšlet se nad problémy. Zdraví lidé neumějí změnit svůj přístup. Důvodem bývá neznalost, neinformovanost, v mnoha případech chybí i respekt k možnostem zdravotně postižených lidí. [VÁGNEROVÁ, 2002] Diskriminace se v dnešní době řeší na politické úrovni, ale existuje i mnoho nevládních organizací, které se významně podílejí na integraci postižených do společnosti. Díky tomu se pohled na zdravotně postižené zlepšuje. Společnost se k nim přestává točit zády a začíná si například všímat bariér, které znepříjemňují postiženým život. V zájmu společnosti dnes již je odstraňovat překážky a přehodnocovat svůj postoj vůči postiženým. Je mnoho lidí, kteří dávno předsudky netrpí a nejsou vůči znevýhodněným osobám lhostejní. Snaží se sami sbírat informace a vzdělávat se v problematice této oblasti. O postižených se mluví, dostávají se do povědomí společnosti. Situace postiženého člověka tak přestala být považována za jeho osobní tragédii a za jeho problém a stala se zájmem společenským a politickým. [ČERNÁ a kol., 2008, s. 95] Kvalita života Každý jedinec má svůj vlastní žebříček hodnot, a proto je i jeho posuzování osobní kvality života jedinečné. Kvalita života člověka může být nahlížena z různých hledisek. Člověk si stanovuje různá přání a cíle a ty by mu mělo být umožněno naplnit. O kvalitě života rozhoduje prostředí, ve kterém žije, jaké vykonává zaměstnání nebo například 17

19 jeho sociální vazby na okolní společnost. Osoby se zdravotním postižením jsou však často odkázáni na pomoc druhých a ti by se měli o jejich kvalitní život postarat. V dnešní moderní a sociální společnosti naštěstí již převládá názor, že osoby se zdravotním postižením mají nárok na stejnou kvalitu života jako majorita. Kvalitou života zdravotně postižených myslíme to, aby se jedinec sám aktivně podílel na uplatnění ve společnosti, aby prožil plnohodnotný život. Obecně kvalitu života chápeme jako momentální stav, který lze posuzovat subjektivně, objektivně nebo kombinací obého. [ČERNÁ a kol., 2008, s. 76] Společnost by v tomto měla osobu podporovat, vytvořit fungující a kvalitní soustavu služeb. Stejně jako u většinové společnosti se o kvalitu života zdravotně postižených staráme již od útlého dětství. O to, aby se jim dařilo naplňovat potřeby a životní cíle, se starají učitelé ve škole a posléze sociální pracovníci. V dospělosti lze kvalitu života a uspokojování potřeb zvyšovat také prostřednictvím dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění. Právě na vzdělávání by měl být kladen velký důraz, protože většinová společnost, stále ještě v mnohých případech svázána předsudky, přijme snadněji osoby se zdravotním postižením vyzbrojené znalostmi a dovednostmi. A vzdělání také pomůže osobám se zdravotním postižením lépe se uplatnit na trhu práce. [ČERNÁ a kol., 2008] U nás se o potřeby osob se zdravotním postižením zajímá a stará také mnoho neziskových organizací a občanských sdružení. Ty pomáhají například s právním poradenstvím, potíráním sociálních rozdílů a bariér ve vztahu k majoritě a v neposlední řadě také s pracovním uplatněním. Jsou jimi například: Diakonie Dílny tvořivosti Klub kolečko občanů se zdravotním postižením a jejich přátel Klub rodičů a přátel postižených dětí Orfeus Vlastní cestou 18

20 Rytmus D Sociální agentura SONS Dalším důležitým aspektem kvality života jsou i různé možnosti trávení volného času čili volnočasové aktivity. Těm se osoby se zdravotním postižením, využívající služeb různých pobytových zařízení, mohou věnovat právě díky těmto zařízením. Ale díky různým, již zmíněným, neziskovým organizacím a občanským sdružením se mohou setkat i s dalšími osobami se zdravotním postižením, například s nimi změřit své síly při sportovních kláních. Takové setkávání v nemalé míře rovněž napomáhá socializaci a integraci osob se zdravotním postižením do většinové společnosti, a tím tedy neustále zvyšuje nebo minimálně udržuje jejich kvalitu života. Osoby se zdravotním postižením mají právo na plnohodnotný život ve společnosti a nejvyšší možnou kvalitu života. [ČERNÁ a kol., 2008] 2.3 Integrace Integrace zdravotně postižených osob znamená začlenění či zapojení těchto lidí do většinové společnosti a patří k základním podmínkám rozvoje jejich osobnosti a utváření kvality života. Integrace se týká nejen zdravotně postižených, ale také celé společnosti. Měli bychom si uvědomit, že lidé se zdravotním postižením žijí mezi námi, patří k nám a nemůžeme je vytěsňovat na okraj společnosti. Stejně jako všichni ostatní chtějí vést samostatný život a společnost by jim měla pomáhat vytvářet k tomuto podmínky, a to za pomoci různých sociálních služeb, a poskytnout jim možnost přístupu ke stejným životním příležitostem jako lidem zdravým. Jako prostředky slouží například: sociální rehabilitace: činnosti, díky nimž se klienti mohou osamostatnit, být soběstační a nezávislí na většinové společnosti speciální výchova a vzdělávání: výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími nároky 19

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOPAD SOCIÁLNÍ REFORMY NA ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Jansa Sociální politika,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Iveta Kubalíková Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřením na

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops

EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2013 Pavlína Horká UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií Sexualita u osob s mentálním

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více