Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická dokumentace Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění Bjarne Stræde, Ing., Danfoss A/S districtenergy.danfoss.com

2 TECHNICKÁ DOKUMENTACE Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění Jako společnost Danfoss už celá desetiletí prodáváme na trhu regulátor tlaku dálkového vytápění, ale je to právě nedávno, kdy pozorujeme zvyšující se počet poptávek týkajících se problematiky oscilace tlaku v síti dálkového vytápění. To platí pro samotnou síť, distribuční síť, jednotlivá přívodní potrubí a menší samostatné přípojky dálkového vytápění. Autor (autoři) Bjarne Stræde, Engineer, Danfoss A/S Danfoss District Energy, Nordborg, Denmark, Společnost Danfoss realizuje v této oblasti rozsáhlou analýzu, zčásti k určení příčin problémů a zčásti k zjištění, jaké existují možnosti jejich odstranění. Obvykle lze oscilaci tlaku rozdělit do dvou hlavních kategorií: Reakční oscilace Samovolná oscilace Reakční oscilace vzniká tam, kde regulátor DP (diferenčního tlaku) reaguje na poruchy a zesiluje je, ale kde se nevyskytuje žádný náznak, že se samotný regulátor stává nestabilním. Samovolná oscilace je jev, který se projevuje, když regulátor DP, na kterém je systém závislý, začne vykazovat pravidelné oscilace bez působení vnějších faktorů. Pro lepší porozumění těmto dvěma formám oscilace se nejdříve podíváme na tři faktory systému. Oscilace tlaku je podmíněna přítomností těchto faktorů. Tyto tři faktory systému jsou následující: Pružnost systému v regulační smyčce Rychlost regulace regulátoru tlaku Rozměry přívodního potrubí spotřebitele Pružnost systému v regulační smyčce Pružnost systému musí být chápána jako vztah mezi objemem systému (obsahem vody) a absolutním tlakem systému (statickým tlakem). Pružnost systému závisí na množství vzduchu v zařízeních nebo na pružnosti komponentů. V porovnání s ocelovými trubkami nebo radiátory, které jsou více nebo méně pružné, mohou být zahrnuty plastové trubky nezalité do betonu. Pro jednotlivá zařízení je relativně snadné získat hodnotu velikosti pružnosti systému: hlavní kohouty se zavřou a pak se měří množství vody, které musí být vypuštěno k snížení tlaku například o 1 bar. Několik typických hodnot získaných na základě zkušenosti se správně vypuštěnými systémy: Typ systému Nová zařízení jedné typové řady (DK/S) Stará zařízení jedné typové řady (DK) Pružnost systému* ml/bar ml/bar *) Zařízení pro vytápění a teplou užitkovou vodu. Bohužel tyto hodnoty nejsou úplně správné s ohledem na oscilaci tlaku v zařízeních dálkového vytápění, protože se vztahují na kompletní zařízení (vytápění a teplou užitkovou vodu). Za skutečných podmínek s oscilací tlaku se jedná pouze o pružnost systému v té části zařízení, která je ovlivněna regulátorem tlaku, tj. úsek mezi regulátorem tlaku a ventily, které regulují teplo (ovládací ventily / termostaty radiátorů). Nicméně v této samotné části zařízení ( radiátor ) je obtížné pružnost měřit, protože je obvykle nemožné tuto část oddělit pomocí uzavíracích ventilů, které jsou součástí systému. Abychom si byli jisti, že nedochází k žádným problémům s oscilací, nesmí pružnost systému v regulační smyčce překročit 2-15 ml/bar v závislosti na rychlosti reakce regulátoru a rozměrech přívodního potrubí spotřebitele. Pružnost systému se projevuje, když se mění spotřeba v systému nebo ze sítě. Změna zatížení mění ztráty tlaku v síti, které zase ovlivňují absolutní tlak (statický tlak) v systému. Když se absolutní tlak mění, objem systému vytápění se musí přizpůsobit novému tlaku. Když se tlak zvyšuje, znamená to, že do systému musí přitékat více vody, než z něho odtékat. A když tlak klesá, ze systému musí odtékat více vody, než do něho přitékat. Tento pohyb vody mezi přívodní a zpětnou trubkou vytváří a podporuje oscilaci tlaku. 2 Danfoss District Energy

3 Když se absolutní tlak mění, objem systému vytápění se musí přizpůsobit novému tlaku. Když se tlak zvyšuje, znamená to, že do systému musí přitékat více vody, než z něho odtékat. A když tlak klesá, ze systému musí odtékat více vody, než do něho přitékat. Tento pohyb vody mezi přívodní a zpětnou trubkou vytváří a podporuje oscilaci tlaku. Rychlost regulace regulátoru tlaku Úkolem regulátoru tlaku je udržovat požadovaný diferenční tlak mezi dvěma body v systému vytápění, ke kterým jsou připojeny impulsní trubičky. Regulátor (obr. 1) reguluje diferenční tlak následujícím způsobem: Tlak zpětného potrubí (-) působí společně se silou nastavovací pružiny na zápornou stranu membrány regulátoru a tudíž posunuje kužel směrem k otevřené poloze ventilu, zatímco tlak přívodního potrubí (+) působí na kladnou stranu stejné membrány, takže kužel se posunuje směrem k zavřené poloze ventilu. Kužel reguluje množství vody a tímto způsobem regulátor udržuje diferenční tlak určený nastavovací pružinou. Regulátor tlaku určuje, zda je do systému čerpáno větší nebo menší množství vody (když je regulátor nainstalován v přívodním potrubí) nebo zda je v systému obsaženo větší nebo menší množství vody (když je regulátor nainstalován ve zpětném potrubí) tak, aby v systému vytápění bylo přítomno vždy takové množství vody, které je nutné k zajištění nastaveného diferenčního tlaku. Když regulátor tlaku reguluje průtok tímto způsobem, jsou změny rychlosti toku způsobovány následnými tlakovými pulsy v přívodních potrubích ve formě kladných a záporných tlakových rázů. Jak simulace, tak zkoušky ukazují, že specifickým parametrem tlakových rázů je rychlost, při které regulátor tlaku působí (Rh). Rychlost regulace je rychlost, kterou regulátor mění svou hodnotu kv pro určité kolísání diferenčního tlaku ve vztahu k požadovanému diferenčnímu tlaku. Jinými slovy, rychlost regulace regulátoru je vyjádření toho, jak rychle se regulátor otevírá, aby umožnil průtok nebo jak OBRÁZEK 1 rychle se zavírá, aby uzavřel průtok při změnách diferenčního tlaku. Rychlost regulace (Rh) je určena vzorcem: kde: Rh = rychlost regulace v (m 3 /h)/s Am = plocha membrány regulátoru v m 2 Dkv/Ds = charakteristika ovládacího ventilu (m 3 /h)m Qi = průtok skrze impulsní trubičky pro skutečnou odchylku diferenčního tlaku měřeného v m 3 /s Z parametrů, které určují rychlost regulace, lze vidět, že nejjednodušším způsobem tlumení regulátoru tlaku je snížení průtoku v impulsních trubičkách zvýšením průtočného odporu, zatímco jediným způsobem přizpůsobení ostatních parametrů je změna konstrukce regulátoru tlaku. Rozměry přívodního potrubí spotřebitele Dalšími specifickými podmínkami souvisejícími s oscilací tlaku jsou průtok a rozměry přívodního potrubí. Čím větší je průměr přívodního potrubí ve vztahu k množství vody, které musí dopravit, tím nižší je průtok v potrubí. V zařízeních dálkového vytápění závisí rozměry přívodního potrubí spotřebitele na několika kritériích; mezi nejdůležitějšími je ztráta tepla, pokles tlaku, cena a životnost. Zvolené rozměry proto obvykle budou určeny jako kompromis mezi těmito parametry. To často znamená, že rozměry zvolené pro přívodní potrubí spotřebitele jsou tak malé, že v praxi se průtok může stát dostatečně vysokým, aby vytvářel tlakové rázy. Tlakové rázy jsou důsledkem změn průtoku v síti. V přívodním potrubí spotřebitele dochází také ke kolísání průtoku v důsledku pružnosti systému v regulační smyčce a rychlosti regulace regulátoru tlaku, ale toto nastává později kvůli zpoždění v systému. Když průtok kolísá v důsledku odběru, dochází buď k zrychlení, nebo zpomalení toku. Zrychlení se vyskytuje v důsledku zvýšeného odběru; zpomalení v důsledku sníženého odběru. Za předpokladu, že stlačení vody je zanedbatelné a za předpokladu ignorování pružnosti potrubí, lze velikost tlakových rázů (Dp) vypočítat pomocí níže uvedeného vzorce, kde znaménko udává směr tlakového rázu. kde: (AQ/At) = kolísání průtoku v (m 3 /s)s (zrychlení/zpomalení) L = délka potrubí v m A = průřez potrubí v m 2 ρ = hustota vody v kg/m 3 Danfoss District Energy 3

4 Jak simulace, tak zkoušky ukazují, že pokud rychlost, kterou regulátor průtoku mění průtok, společně s průřezem přívodního potrubí a délkou potrubí, má za následek větší tlakový ráz než je určený, hrozí nebezpečí samovolné oscilace. Nicméně tato situace nastane pouze v případě, že je regulační smyčka pružná, protože k zahájení tohoto procesu a jeho udržení je nutný určitý efekt pružného polštáře. Pokud je pružnost regulační smyčky velmi nízká, oscilace tlaku není ničím podporována, a proto odezní. Jak lze vidět ze vzorce, velikost tlakového rázu závisí na změně průtoku (DQ/Dt), která je zase určena tím, jak rychle regulátor tlaku mění svou hodnotu kv. K jak velkému tlakovému rázu vede daná rychlost otevírání a zavírání zcela závisí na délce odbočky spotřebitele a na její ploše příčného řezu. To znamená, že velikost tlakového rázu je přímo úměrná délce potrubí a nepřímo úměrná ploše příčného řezu. To znamená, že zvýšení vnitřního průměru potrubí o 41 % sníží velikost tlakového rázu na polovinu. Kromě toho, pokud jsou rozměry přívodního potrubí spotřebitele tak velké, že potrubí je schopno vždy dostatečně rychle přenést změnu průtoku vytvořenou regulátorem tlaku, nemůže k oscilaci tlaku dojít. V případě jednotlivých systémů lze použít níže uvedený graf (obr. 2) k určení, zda se zařízení nachází v kritické oblasti, co se týče tlakových rázů. Pokud je přívodní potrubí spotřebitele schopno zvládnout větší změny průtoku než jsou změny, které umožňuje hodnota Rh regulátoru tlaku, je samovolná oscilace téměř vyloučena. Nicméně, co nelze vyloučit, je výskyt rezonanční oscilace. Tímto problémem se zabývá oddíl Samovolná oscilace. Reakční oscilace Reakční oscilace se obvykle vyskytuje v zařízeních s relativně vysokou pružností systému. I když v systému dochází k reakční oscilaci, nelze říci, že je nestabilní, ale tento stav velmi silně zesiluje malou změnu tlaku v, viz obr. 3. Důvodem je, že změny tlaku vytvářejí změny průtoku v důsledku vysoké pružnosti systému. Významná [Rh] 1 0,1 0,01 Rychlost reakce pro ocelové potrubí AVP k vs 4,0 AVP k vs 2,5 AVDL IVD k vs 4,0 0, [m] OBRÁZEK 2: Délka odbočky spotřebitele, přívodní a zpětné potrubí změna průtoku vytváří silnou reakci v tlaku, který může někdy způsobovat oscilaci celkové regulace čerpadla dálkového vytápění. To zase zesiluje a podporuje problém oscilace. Pro reakční oscilaci jsou charakteristické následující podmínky: DN65 Φ 68,5 DN50 Φ 53,0 DN40 Φ 41,8 DN32 Φ 35,9 DN25 Φ 27,2 DN20 Φ 21,6 DN15 Φ 16,1 Vyskytuje se běžně v přímých okruzích radiátorů (bez směšovací smyčky), které mají obvykle vysokou pružnost systému. Vyskytuje se běžně při spouštění systémů nových bloků a dálkového vytápění s přidruženou zásobovací sítí. Objevuje se a mizí samovolně. Nepravidelné doby oscilace. Náhlé změny tlaku a nerovnoměrný tlak systému. Velikost změn tlaku se velmi liší od jednoho výskytu oscilace k dalšímu. V síti dálkového vytápění se vyskytuje oscilace tlaku v přívodním a zpětném potrubí. Tlakové rázy jsou nejsilnější v úseku potrubí, ve kterém je nainstalován regulátor tlaku. Oscilace se může šířit k různým regulačním prvkům čerpadel a k ventilům udržování tlaku. (Obvykle musí být tlak přítomen po dobu minimálně 30 minut, aby došlo k výskytu tohoto jevu.) Klepání ventilů radiátorů, protože tlakové rázy vytváří stavy inverzního tlaku v okruzích radiátorů (záporný diferenční tlak během určitého úseku doby oscilace vytvořený tlakovými rázy). Zde je příčinou nadměrná pružnost, což znamená, že regulátor tlaku je při vyrovnávání tlakového rozdílu příliš pomalý. Snížení reakční oscilace Ztlumení regulátoru tlaku obvykle není proti reakční oscilaci zvlášť účinné, protože prudkost potřebného ztlumení může mít za následek klepání ve ventilech radiátorů (kvůli zápornému diferenčnímu tlaku, obr. 4, kdy voda teče zpět), pokud tlak krátkodobě poklesne pod tlak. V případě nových zařízení/přípojek musí být celý systém řádně odvzdušněn k zajištění, že stlačitelnost je co možná nejmenší a že hlavní zdroj oscilace přesahuje stlačitelnost v regulační smyčce. (Počáteční problémy kvůli přítomnosti vzduchu zmizí relativně rychle po provedení přípojky.) 4 Danfoss District Energy

5 [bar] 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3, [sekundy] OBRÁZEK 3 Pokud v důsledku vysoce pružného systému výše uvedené nepomůže, v zásadě existují pouze dva způsoby řešení tohoto problému: Buď musí být změněno zařízení tak, aby se pružnost regulační smyčky velmi snížila nebo musí být regulátor tlaku umístěn v nejméně stlačitelné části systému. To je obvykle úsek potrubí, ve kterém je umístěn ovládací ventil. (V přímo připojených systémech radiátorů bez směšovací smyčky jsou za ovládací ventily považovány termostaty radiátorů.) Pokud to znamená, že musí být regulátor tlaku nainstalován do přívodního potrubí, musí být provedena kontrola, že statický tlak v systému je dostatečně vysoký, aby zabránil separaci vzduchu, tj. při nízkém tlaku nemůže voda obsahovat stejné množství vzduchu jako při vysokém tlaku. Navíc, teplá voda při stejném tlaku nemůže obsahovat stejné množství vzduchu jako studená voda. Samovolná oscilace Samovolná oscilace se vyskytuje v jednotlivých systémech v důsledku současného výskytu tří faktorů: pružnost systému v regulační smyčce, rychlost regulace regulátoru tlaku a rozměry přívodního potrubí spotřebitele. Samovolná oscilace vytváří nestabilní regulaci v širokém provozním rozsahu a v tomto stavu může náhodná změna tlaku vytvářet oscilaci systému. Viz obr. 5a. Samovolná oscilace je podmíněna následujícími podmínkami: Regulátor tlaku je schopen měnit průtok rychleji než je rychlost, při které lze měnit průtok v přívodním potrubí. Pružnost systému (v části systému obsahující smyčku regulace tlaku) musí být dostatečně velká k vytvoření nové oscilace tlaku. Samovolná oscilace bude odstraněna, pokud se změní jedna z těchto podmínek. Pro samovolnou oscilaci jsou charakteristické následující podmínky: Silná oscilace tlaku v přívodním a zpětném potrubí během provozu, která zmizí po uzavření průtoku v systému. Pulzování hluku nebo rachocení průtoku střídající se s tichem (...hluk...ticho... hluk...ticho). Frekvence oscilací mezi 0,2 Hz a 3 Hz. Snížení samovolné oscilace Samovolnou oscilaci lze odstranit změnou jednoho nebo více ze tří faktorů, které ovlivňují regulaci. Obrázek 5b znázorňuje, jak samovolná oscilace v nepřímém domovním zařízení může být, v nouzové situaci, ztlumena a odstraněna pomocí impulsní trubičky dlouhé 1,5 m a o vnitřním průměru 1 mm (číslo kódu 003H2330). Když je regulátor tlaku umístěn v přívodním potrubí, musí být provedena kontrola k zajištění, že statický tlak v systému je dostatečně vysoký, aby zabránil separaci vzduchu. Viz obr. 6. Samovolnou oscilaci lze ztlumit také změnou rychlosti regulace regulátoru tlaku. To lze provést postupem popsaným v oddílu Rychlost regulace regulátoru tlaku. tj. instalací impulsní trubičky s vysokým průtočným odporem. Dalším velmi výhodným řešením je instalace speciálního vysoce kvalitního tlumicího ventilu (číslo kódu 003H0276 pro impulsní trubičku 6 mm a číslo kódu 003G1401 pro impulsní trubičku 10 mm). Tuto metodu ale nelze vždy doporučit. Zvláště nesmí být použita v zařízeních s přímou výměnou teplé užitkové vody kombinovanou s přímo připojeným okruhem radiátorů bez směšovací smyčky. Důvodem je, že tento typ tlumení může způsobit klepání v termostatech radiátorů v důsledku záporného diferenčního tlaku, který se vytváří při používání teplé vody. Danfoss District Energy 5

6 p p pa pa a pa Krátkodobé zvýšení tlaku v přívodním potrubí t Krátkodobý pokles tlaku v přívodním potrubí t OBRÁZEK 4 [bar] [bar] 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, ,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 OBRÁZEK [sekundy] [sekundy] Rezonanční oscilace Tento typ oscilace vzniká ze samovolné oscilace a vyskytuje se tam, kde je zahrnuto několik regulátorů tlaku, přívodní potrubí spotřebitele a zásobovací síť. Rezonanční oscilace se obvykle vyskytuje v obytných komplexech, kde je velká koncentrace regulátorů tlaku a kde potrubí mezi jednotlivými systémy jsou relativně krátké (např. seskupené nebo terasové domy). Stručně řečeno, rezonanční oscilace blízce souvisí se samovolnou oscilací. Ale v tomto případě všechny regulátory tlaku působí jako jeden velký regulátor tlaku, protože tlakové rázy z jednotlivých systémů přicházejí do distribuční sítě současně (systémy mají stejnou časovou konstantu). To způsobuje problémy sítě, co se týče dostatečně rychlého zrychlení nebo zpomalení průtoku. V případech, kde se vyskytuje rezonanční oscilace, je většina systémů individuálně stabilních a vyvážených, ale bohužel příliš velká koncentrace systémů s ohledem na rozměry/rozsah zásobovací sítě znamená, že všechny systémy jako celek mohou pracovat nestabilně. Viz obr. 7. Rezonanční oscilace je často rozpoznatelná podle následujících podmínek: Silné oscilace tlaku v přívodním a zpětném potrubí během provozu. Tyto nezmizí, ale přinejlepším mohou být sníženy uzavřením průtoku v jednotlivých systémech. Pulzování hluku nebo hluk průtoku střídající se s tichem (...hluk...ticho... hluk...ticho). Frekvence oscilace mezi 0,5 Hz a 0,1 Hz. 6 Danfoss District Energy

7 Snížení rezonanční oscilace Rezonanční oscilaci lze snížit ztlumením regulátorů tlaku v části systémů, ale musíte vzít na vědomí, že její úplné odstranění bude vyžadovat ztlumení velkého počtu systémů v dotčené oblasti. Tuto metodu ale nelze vždy doporučit. Zvláště nesmí být použita v zařízeních s přímou výměnou teplé užitkové vody kombinovanou s přímo připojenými okruhy radiátorů bez směšovací smyčky. Budoucí aplikace Do budoucna musí být navrženy nové aplikace, které zohlední problémy vyplývající ze vzájemného vztahu pružnosti systému v regulační smyčce, rychlosti regulace regulátoru tlaku a rozměrů odbočky spotřebitele. Cílem musí být dosažení co možná nejnižší pružnosti v regulační smyčce regulátoru tlaku tak, aby bylo eliminováno riziko výše popsaných typů oscilací. Při výběru provedení aplikace musí být pamatováno na problém týkající se separace vzduchu, protože vytváří tradiční problémy špatného chlazení, úplné ztráty tepla, problémy hluku, atd. V praxi bylo zaznamenáno, že celá síť dálkového vytápění se stává stabilnější, když jsou do návrhu zařízení uživatele zahrnuty zkušenosti popsané v tomto článku. To platí zvláště pro zařízení v nových oblastech, kde je připojeno pouze několik uživatelů a kde jsou rozměry potrubí obvykle co možná nejvíce omezeny hlavně z finančních důvodů a také protože popsané problémy zůstávaly neznámé až do současnosti. Problémový systém Odstranění problému, alternativa 1a Změna systému na směšovací smyčku [bar] 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Odstranění problému, alternativa 1b Instalace ovládacího ventilu (termostatu radiátoru) do zpětného potrubí 0, [sekundy] Odstranění problému, alternativa 2 Instalace regulátoru tlaku do přívodního potrubí (riziko separace vzduchu) OBRÁZEK 6 OBRÁZEK 7 Danfoss District Energy 7

8 Další články Charakteristika ventilů se servopohonem v pomocných stanicích dálkového vytápění, vypracoval Atli Benonysson a Herman Boysen Optimální regulace výměníků tepla, vypracoval Atli Benonysson a Herman Boysen Samočinné ladění a ochrana motoru jako součást postupu přednastavení v systémech vytápění, vypracoval Herman Boysen Regulátory diferenčního tlaku jako nástroj pro optimalizaci systémů vytápění, vypracoval Herman Boysen Domácí pomocné stanice dálkového vytápění a volba regulačních ventilů, vypracoval Herman Boysen kv: Jaký? Proč? Jak? Odkud? vypracoval Herman Boysen Regulovaný ventil bez pomocné energie pro systémy vytápění a chlazení, vypracoval Martin Hochmuth Dynamická simulace domácích stanic dálkového vytápění, vypracoval Jan Eric Thorsen Další informace Další informace o výrobcích a aplikacích společnosti Danfoss District Energy jsou uvedeny na domovské stránce: Danfoss A/S DK-6430 Nordborg Denmark Tel.: Fax: Společnost Danfoss nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby v katalozích, prospektech a jiných tištěných materiálech. Společnost Danfoss si vyhrazuje právo úpravy svých výrobků bez oznámení. To platí také pro již objednané výrobky za předpokladu, že tyto úpravy mohou být provedeny bez následných změn v již odsouhlasených specifikacích. Veškeré obchodní značky v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo společnosti Danfoss jsou obchodní značky Danfoss A/5. Veškerá práva vyhrazena. VF.55.A1.48 Produced by Danfoss A/S, DH-SM/PL 11/2011

Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit

Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit Datový list Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit Popis Vlastnosti: ROZDĚLOVACÍ charakteristika určená pro většinu náročných aplikací (DN 20 a DN 25) Několik k VS hodnot Zacvakávací

Více

10 krát. Seznamte se s vývojem v oblasti efektivity topení a kontroly. evoflat.danfoss.com. Rozsah topení Danfoss EvoFlat - vývoj topení

10 krát. Seznamte se s vývojem v oblasti efektivity topení a kontroly. evoflat.danfoss.com. Rozsah topení Danfoss EvoFlat - vývoj topení MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Seznamte se s vývojem v oblasti efektivity topení a kontroly Rozsah topení Danfoss EvoFlat - vývoj topení 10 krát rychlejší opakované utažení díky spojům Click-fit. Click-fit

Více

Výměníková stanice určená pro použití v bytových jednotkách, rodinných a více generačních domech

Výměníková stanice určená pro použití v bytových jednotkách, rodinných a více generačních domech Výměníková stanice určená pro použití v bytových jednotkách, rodinných a více generačních domech Výměníková stanice je určena pro nepřímé s možností napojení na akumulační. Stanice je uzpůsobena pro montáž

Více

TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Vario - regulátor tlakové diference

TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Vario - regulátor tlakové diference TECHNICKÝ KATALOG 2014 - regulátor tlakové diference Obsah Úvod str. 3-6 Instalace a napouštění systému str. 7-8 Příklad použití ventilu str. 9-14 Diagram volby ventilu str. 13 str. 14-41 Příklad dimenzování

Více

Datový list Konvektorové panely Elektronické ovládání

Datový list Konvektorové panely Elektronické ovládání Datový list Konvektorové panely Elektronické ovládání DKCD VD.YB.A1.48 Danfoss 05/2005 1 Datový list Regulace výkonu konvektorových panelů Aplikace Pokojový termostat TWW Řízení motoru Napájení TDM K regulaci

Více

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor se skládá z regulačního ventilu a z ovládacího členu vybaveného jednou regulační

Více

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I Návrh a výpočet cirkulačního potrubí Energetické systémy budov I 1 CIRKULAČNÍ POTRUBÍ definice, funkce, návrh dlečsn 75 5455 -VÝPOČET VNITŘNÍCH VODOVODŮ 2 CIRKULACE TEPLÉ VODY Cirkulace teplé vody je stálý

Více

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení

Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris. Vytápění / Chlazení ISO 9001 - Cert. n 0545/2 Ohřívače Sálavé panely Fan coily Vzduchotechnické jednotky Komíny Vytápění / Chlazení Vytápěcí jednotky Comfort Vytápěcí a chladicí jednotky Polaris Popis Sabiana Comfort Vytápěcí

Více

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Použití je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá

Více

Pro ECL Comfort 110. 230 V AC a 24 V AC

Pro ECL Comfort 110. 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití Řídicí jednotka je zkonstruována pro jednoduchou instalaci: jeden kabel a jeden konektor. Řídicí jednotka má specificky zkonstruovaný displej s podsvícením. Pro rychlý

Více

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Použití Přímý Rohový Armatura VHS je ideální regulátor pro moderní radiátory se spodním napojením, i pro univerzální nebo koupelnová

Více

Instalační příručka. DEVIreg 330 (-10 až +10 C) Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 330 (-10 až +10 C) Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 330 (-10 až +10 C) Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice

Více

Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění

Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění Your reliable partner Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění Vacumat Eco účinný v každém směru Kvalita vody určuje výkon Kvalita vody určuje výkon chladicích a vytápěcích systémů. Systém s vodou bohatou

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí Popis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) je přímočinný

Více

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 Kompaktní snímače tlaku MBS 1700 a MBS 1750 jsou určeny k použití v téměř jakémkoli prostředí. Nabízí

Více

VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V. dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát.

VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V. dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát. VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát Technický popis Instalace a obsluha Stránka 1 Výhody a vlastnosti : Jednotka ELAIR dokáže

Více

Uľahčenie efektívneho prístupu

Uľahčenie efektívneho prístupu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MARTEL ENERGO Ako používať solenoidné ventily Uľahčenie efektívneho prístupu Industrial Automation Partner www.martelenergo.sk/e-shop/elektromagneticke-ventily-solenoidy Ako

Více

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B

2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list 2/2-cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihem EV250B EV250B s pomocným zdvihem může pracovat při diferenčním tlaku od 0 do 10 barů. Tento 2/2cestný ventil

Více

Základní parametry a návrh regulačních ventilů

Základní parametry a návrh regulačních ventilů Základní parametry a návrh regulačních ventilů DN, PN, Tmax., Kvs, Sv, Pv, Pvmax, Pmax, Ps 2. Definice DN, PN, T max. a netěsnosti 3. Hydraulické okruhy škrtící a rozdělovací okruh 4. Hydraulické okruhy

Více

Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B

Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická příručka Elektromagnetické ventily 2/2cestné ovládané servo pístem, typ EV245B EV245B je servo pístem ovládaný 2/2cestný elmg. ventil pro použití v parních aplikacích.

Více

Regulátory tlakového rozdílu jako nástroj k optimalizaci tepelných soustav

Regulátory tlakového rozdílu jako nástroj k optimalizaci tepelných soustav Regulátory tlakového rozdílu jako nástroj k optimalizaci tepelných soustav v přívodní síti a na spotřebě v soustavě. Regulátory tlakového rozdílu se rovněž velmi často používají k vytvoření hydraulické

Více

EMOtec. Termopohon pro podlahové vytápìní

EMOtec. Termopohon pro podlahové vytápìní Termopohon pro podlahové vytápìní Popis EMOtec je dvoupolohový termopohon s indikací polohy (ventil uzavøen / ventil otevøen). Je urèen pro pøipojení k dvoupolohovému regulátoru prostorové teploty, napø.

Více

Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250

Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250 Datový list Tlakově nezávislý regulační ventil s integrovaným automatickým regulátorem průtoku AB-QM DN 10-250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a automatický

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM REGAL 2 TECHNICKÝ MANUÁL Strana 1 (celkem 8) OBSAH Hlavní rysy...2 Charakteristiky...3 Rozměry a hmotnost...3 Činnost...4 Instalace...5 Uvedení do provozu...6 Údržba...7 Náhradní díly...8 HLAVNÍ RYSY REGAL

Více

Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému

Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému Destilační kolony Jednokotlový systém Hlavní výhody jednokotlového systému menší nároky a náklady na stavební připravenost možnost ovlivnit kvalitu výsledného destilátu úspora provozních energií nižší

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR

Úvod. Vlastnosti a výhody. Regulátor rychlosti ventilátoru kondenzátoru P215LR/BR PSC9713 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0904/1204CZ Rev.4 Řada Regulátor rychlosti ventilátorů s jedním nebo dvěma tlakovými vstupy pro jednofázové motory

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD 1 OBSAH 1. Injektor hnojiv Amiad popis 1.1. Používané typy 1.2. Vlastnosti 1.3. Hlavní části injektoru 1.4. Technická specifikace 2. Příprava injektoru instalace

Více

Doplnění uceleného výrobního sortimentu. Regulační ventily se servopohony Danfoss

Doplnění uceleného výrobního sortimentu. Regulační ventily se servopohony Danfoss Doplnění uceleného výrobního sortimentu Součástí našeho sortimentu regulačních ventilů jsou uzavírací mezipřírubové klapky (ON/OFF) a zónové ventily použitelné ve vytápěcích, ventilačních a klimatizačních

Více

Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 25) AVQ - montáž do vratného a přívodního potrubí Použití AVQ představuje přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor

Více

Regulační ventily FHV mají flexibilní použití a snadno se instalují do okruhu podlahového vytápění.

Regulační ventily FHV mají flexibilní použití a snadno se instalují do okruhu podlahového vytápění. Použití Regulační ventily FHV jsou ideální pro regulaci teploty jednotlivých místností s podlahovým vytápěním a pro systémy využívající podlahové vytápění v kombinaci s radiátory. Společnost Danfoss nabízí

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor tlakové diference Technický list pro 4007 Vydání CZ 0711 Montážní rozměry v mm Objednací číslo DN Rp L Velikost klíče H D1 D2 1 4007 01 DN 15 1/2 100 27 170 50 125 1 4007

Více

některé fyzikální veličiny, jako např. napětí, proud, otáčky motoru, teplotu v místnosti, průtok vzduchu (klimatizace,

některé fyzikální veličiny, jako např. napětí, proud, otáčky motoru, teplotu v místnosti, průtok vzduchu (klimatizace, Základy Systémové techniky budov 7 přednáška Základní požadavky regulačních zařízení, příklady z oblasti regulace vytápění Ing. Jan Vaňuš Ph.D. N 716 tel.: 59 699 1509 email: jan.vanus@vsb.cz vsb.cz http://sweb.cz/jan.vanus

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTROENERGETIKA Ing. ALENA SCHANDLOVÁ

Více

Instalační příručka. DEVIreg 532. Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 532. Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 532 Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické specifikace...... 4 1.2 Bezpečnostní pokyny...... 5 2 Montážní pokyny............ 6

Více

BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu

BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu BUBEN A JEHO VESTAVBY Vývoj funkce bubnu U kotlů vodotrubných ztrácí původní funkci výparné plochy Tvoří buben spojovací prvek pro varnice a spádové trubky Do bubnu se napájí Z bubnu se kotel odluhuje

Více

Přímočinný regulátor teploty páry (PN 25) AVT / VGS vnější závit

Přímočinný regulátor teploty páry (PN 25) AVT / VGS vnější závit Datový list Přímočinný regulátor teploty páry (PN 25) AVT / VGS vnější závit Popis Regulátor AVT / VGS je přímočinný proporcionální regulátor teploty určený především pro parní nebo teplovodní aplikace

Více

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev.

Ú vod. Vlastnosti a výhody. Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku P255MM/ML Datum vydání 0503/0503CZ Rev. PSC9720 Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 0503/0503CZ Rev.2 Řada Regulátory rychlosti ventilátorů s jedním/dvěma tlakovými vstupy pro třífázové motory (včetně

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE obsah 1 otočné směšovací ventily a servopohony Návrhové diagramy směšovacích armatur...5 Řada VRG 130...8 Řada VRG 140... Řada VRG 30...1 Řada VR 140...14 Řada 3MG...18 Řada 4MG...0 Řada 5MG... Řada 3F...4

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

Chlazení IT. Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace...1100/3000 W...428

Chlazení IT. Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace...1100/3000 W...428 Chlazení IT Střešní chladicí jednotky TopTherm, pro kanceláře a IT aplikace.../3000 W...428 Chillery pro chlazení IT Chillery pro chlazení IT... 15 124 kw...454 Chillery pro chlazení IT... 155 481 kw...455

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily

2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily Honeywell SÉRIE V4043/8043/4044/8044 2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily POUŽITÍ PŘÍRUČK VÝROKU Rozdělovací vodní ventily série V umožňují přesné řízení směru průtoku teplé a/nebo studené vody.

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Lipol 20C/40C versus A123 Systems

Lipol 20C/40C versus A123 Systems Lipol 20C/40C versus A123 Systems Vedle, v současné době, jednoznačně dominujících kvalitních článků Lipol se začínají objevovat i nové Li-Ion články. Jde o Li-Ion články A123 systems (dále jen A123 )

Více

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití ATMOS Laddomat 22 Laddningspaket s úsporným čerpadlem Návod k použití ATMOS Laddomat 22 Laddningspaket ZAPOJENÍ ATMOS Návod k instalaci Laddomat 22 se vždy zapojuje ve vertikální poloze podle nákresů.

Více

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno Stlačitelnost je schopnost látek zmenšovat svůj objem při zvyšování tlaku, přičemž hmotnost sledované látky se nezmění. To znamená, že se mění hustota dané látky. Stlačitelnost lze také charakterizovat

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze

Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Tlakoměry Výběr, osazení, provoz, návod k montáži a obsluze Obsah Strana 1. Vymezení rozsahu platnosti... 1 2. Měřicí část, konstrukce tlakoměrů a oddělovacích prvků... 1 3. Výběr... 3 4. Příslušenství...

Více

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody objem 58 až 200 litrů stacionární i závěsné provedení ochrana proti korozi minimální tepelné ztráty Komfortní zásobování

Více

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Návod k montáži a obsluze Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Oběhové čerpadlo UPS 15-50 Technická data Provozní tlak: max. 3 bar Teplota média:

Více

11-15% Využijte maximum - a ještě trochu víc! Jedno kolečko jeden krok vpřed. Záleží nám na vašem úspěchu www.danfoss.cz

11-15% Využijte maximum - a ještě trochu víc! Jedno kolečko jeden krok vpřed. Záleží nám na vašem úspěchu www.danfoss.cz MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Využijte maximum - a ještě trochu víc! Jedno kolečko jeden krok vpřed Regulátor ECL Comfort společnosti Danfoss vysoký výkon pro dálkové vytápění 11-15% Úspora energie a něco

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní Rozměry Charakteristika Modul VCP-03-055 teplovodní Modul VCP-03-150 teplovodní Modul VCP-03-055 elektrický Modul VCP-03-200 bez ohřevu INDESSE jsou vyrobeny z kvalitních komponentů s důrazem na co nejlepší

Více

www.utp.fs.cvut.cz REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

www.utp.fs.cvut.cz REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2 REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2 1 REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení: Inteligentní budovy - sudé středy 17.45 až 19.15 hod v místnosti č. 366 Strojní inženýrství - liché

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Použití regulátoru. Ovládací a signalizační prvky regulátoru. Popis funkce regulátoru

Použití regulátoru. Ovládací a signalizační prvky regulátoru. Popis funkce regulátoru Použití regulátoru Regulátor ADEX Comfort je určený pro regulaci ústředního topení směšováním. Je vhodný zejména pro rodinné domky a malé objekty. Specifická funkční výbava umožňuje řídit tímto regulátorem

Více

MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 3 PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ STROPŮ A STĚN Koncept aquatherm black system chce vytvořit tepelný komfort obytného prostoru prostřednictvím základního fyzikálního procesu,

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Všeobecné informace Regulátor Frivent AIR je koncipován pro větrací a klimatizační zařízení s teplovodním nebo elektrickým ohřívačem, chladičem a s 3-stupňovou regulací otáček ventilátoru (ventilátorů).

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE 3cestný směšovací ventil 2) Typ: PAW.HEAT BLOC M34 MIX3

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE 3cestný směšovací ventil 2) Typ: PAW.HEAT BLOC M34 MIX3 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE 3cestný směšovací ventil 2) Typ: PAW.HEAT BLOC M34 MIX3 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé,

Více

Datový list. Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 EN 1434 TCM 311/00-3312. Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy

Datový list. Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 EN 1434 TCM 311/00-3312. Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy Datový list Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy SONOCAL ultrazvukový měřič tepelné energie EN 1434 TCM 311/00-3312 INFOCAL 5 je universální

Více

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE «

2016 / 17. ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « 2016 / 17 ESTIA CLASSIC / ESTIA HI POWER Tepelné čerpadlo vzduch-voda» COMMITTED TO PEOPLE; COMMITTED TO THE FUTURE « ESTIA Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných

Více

TA Therm, TA Therm HT

TA Therm, TA Therm HT TA Therm, TA Therm HT 11 15 5 CZ Termostatický ventil pro cirkulaci TUV 2005.04 Obecně Aby byla teplá užitková voda k dispozici na všech výtocích v co nejkratším čase, instalují se ve velkých objektech

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch

Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch Pro správnou funkci kotlů Nefit EcomLine a pro dosažení maximálního výkonu je nutné, aby maximální přípustná tlaková ztráta v odvodu spalin a přívodu vzduchu pro

Více

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele F001-5/C Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele 1 2 3 Co je to proporcionální řízení? Elektrohydraulické proporcionální řízení moduluje hydraulické parametry v souladu s elektronickými referenčními

Více

TA-Therm. Termostatické ventily Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody

TA-Therm. Termostatické ventily Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody TA-Therm Termostatické ventily Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-Therm TA-Therm Termostatický ventil pro termické vyvažování cirkulace teplé vody s plynulým nastavením

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / aplikace Pájené deskové výměníky tepla řady X jsou určené pro použití v soustavách centrálního zásobování teplem (tzn. v klimatizačních soustavách, a v soustavách určených pro vytápění nebo ohřev

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Regulace teploty jednotlivých místností

Regulace teploty jednotlivých místností Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Funkce: S prostorovými termostaty Oventrop ve spojení s elektrotermickými nebo elektromotorickými servo pohony a ventily

Více

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí Trojfázové asynchronní motory nejdůležitější a nejpoužívanější trojfázové motory jsou označovány indukční motory magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Pohon ABNM-LOG/LIN pro AB-QM, 0-10 V, proporcionální

Pohon ABNM-LOG/LIN pro AB-QM, 0-10 V, proporcionální Pohon ABNM-LOG/LIN pro AB-QM, 0-10 V, proporcionální Použití Pohon je řízen signálem 0-10 V poskytovaným buď pokojovým termostatem, nebo centrálním řídicím systémem (DDC). Pohon převádí signál 0-10 V na

Více

Bytový dům. byt č.36 paní Vaňková. www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz. Janova Hora III etapa Vizovice. Zhotovitel: H+M sro

Bytový dům. byt č.36 paní Vaňková. www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz. Janova Hora III etapa Vizovice. Zhotovitel: H+M sro Bytový dům byt č.36 paní Vaňková Zhotovitel: H+M sro Janova Hora III etapa Vizovice www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz 5 18 OPTIHeat SCHEMA POKLADKY 3.NP B TRUBKY vypracoval František Arnošt

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

Servopohon s modulačním řízením AME 85QM

Servopohon s modulačním řízením AME 85QM Servopohon s modulačním řízením AME 85QM Popis Servopohon AME 85QM se používá společně s velkými tlakově nezávislými seřizovacími a regulačními ventily typu AB-QM DN 200 a DN 250. Specifické vlastnosti:

Více

KONDENZAČNÍ KOTLE. Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP

KONDENZAČNÍ KOTLE. Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP KONDENZAČNÍ KOTLE Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP 05.2016 Flexibilní, velmi úsporný kotel Murelle ErP je řada kompaktních kondenzačních kotlů, představující jedinečný design a kompletní elektronické

Více

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru B/C S2381cz 07.2002 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Více

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah 1.0 Obsah 1.0 Obsah... 1 1.1 Důležité informace o bezpečnosti a produktu................. 2 2.0 Instalace... 5 2.1 Před spuštěním..................................................... 5 2.2 Identifikace

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

Průvodce světem olověných akumulátorů

Průvodce světem olověných akumulátorů Průvodce světem olověných akumulátorů Olověné akumulátory jsou složeny z olověných článků (elektrod) usazených v elektrolytu, přičemž každý článek nezatíženého akumulátoru poskytuje napětí 2,1 V. Články

Více

AKUMULAČNÍ DOPRAVA. Rollex Drive System Základní konstrukční informace 10. Rollex Drive System Řídící karta 11

AKUMULAČNÍ DOPRAVA. Rollex Drive System Základní konstrukční informace 10. Rollex Drive System Řídící karta 11 IV. AKUMULAČNÍ DOPRAVA Typová řada Stránka 530 Prokluzná spojka, akumulační doprava 1 2 531 Prokluzná spojka, akumulační doprava 3 530/531 Konstrukční doporučení 4 535 Jednoduché řetězové kolo z umělé

Více

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT PÍSTOVÁ ČERPADLA Jan Kurčík 3DT CHARAKTERISTIKA PÍSTOVÝCH ČERPADEL Pístová čerpadla jsou vhodná pro čerpání menších objemů kapalin, při vyšších tlacích. Hlavním znakem pístových čerpadel je převod rotačního

Více

Portfolio řešení jednotrubkových systémů

Portfolio řešení jednotrubkových systémů Popis Portfolio jednotrubkových řešení představuje kompletní sestavu produktů Danfoss, které zajišťují účinnou a spolehlivou funkčnost v jednotrubkových topných systémech. Existují 3 řešení: - AB-QM automatický

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více