Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná informatika Garant oboru: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

2 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Aplikovaná informatika 3 roky Bc. Původní název SP platnost předchozí akreditace Typ žádosti prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský rigorózní Forma studia prezenční řízení KKOV Názvy studijních oborů Podnikové informační systémy 6209R027 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www Schváleno VR /UR /AR VR FIS VŠE podpis v Praze rektora Dne Kontaktní osoba doc. RNDr. Luboš Marek CSc. heslo1234 datum

3 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Aplikovaná informatika Název studijního oboru Podnikové informační systémy Garant studijního oboru prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Studium je koncipováno jako profesní bakalářské studium zaměřené především na oblast informačních technologií s důrazem na dosažení ucelené kvalifikace již na bakalářském stupni VŠ studia. Jeho typickými rysy jsou zejména maxiální provázanost s požadavky praxe, důraz na praktickou aplikaci poznatků, vyšší podíl cvičení na celkové dotaci předmětů a dlouhodobá odborná praxe jako součást studijních povinností. Obor je vhodný pro analyticky uvažující studenty, kteří preferují úzké sepjetí teoretických poznatků spojené se získáváním praktických dovedností a cílenou profesní přípravu umožňující okamžitou uplatnitelnost na trhu práce. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Cílem modulárně strukturovaného bakalářského studijního oboru je výchova odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy s důrazem na zvládnutí praktických dovedností a práce s aktuálními informačními technologiemi využívanými v sociálně ekonomické oblasti společnosti. Výstupy z učení Absolventi studijního oboru umí: Odborné znalosti Vysvětlit význam ekonomických informací a informačních služeb jako klíčového zdroje pro realizaci veškerých aktivit podniku a pro jeho efektivní řízení (sféra provozních, transakčních informačních systémů a business intelligence). Teoreticky popsat efektivní metody a techniky získávání, zpracování, uchovávání, vyhledávání, vyhodnocování a zpřístupňování informací. Vysvětlit a popsat základní okruhy ekonomických informací. Charakterizovat správné principy architektury a technologické infrastruktury informačních a komunikačních systémů. Vyjmenovat zásady projektování, zavádění a provozu podnikových informačních a komunikačních systémů. Definovat a analyzovat platné oborové standardy. Detailně popsat principy datové analýzy. Identifikovat zásady bezpečnosti informačních systémů. Charakterizovat uživatelské potřeby a specifikace požadavků na informační systém, jeho část nebo informační služby. Objasnit gramatické a stylistické principy dvou světových jazyků (První: úroveň B2, druhý B1). Odborné dovednosti Vykonávat odborné činnosti spjaté se všemi etapami životního cyklu informací v podniku. Testovat a optimalizovat podnikové (byznys) procesy. Pod vedením pracovat s právními předpisy nebo s materiály podporujícími obchodní strategii (např. statistiky, výroční zprávy, obchodní rejstříky, zprávy oblasti public relations, propagace a katalogy služeb). Zpracovat a připravit řešení konkrétních problémů informační praxe ve svěřené oblasti působnosti a své návrhy a řešení zdůvodní a zdokumentuje. Podílet se na návrzích podnikových informačních systémů, zabezpečovat jejich provoz. Plánovat a vyvíjet databázové systémy. Navrhovat a spravovat počítačové sítě. Navrhovat a vyvíjet a porovnat aplikační software. Organizovat a zpracovávat data a datové služby. Vytvářet a publikovat elektronické dokumenty a záznamy a navrhovat a spravovat jejich kolekce. Vyhledávat a zpřístupňovat elektronické dokumenty Zjišťovat a posuzovat potřeby uživatel včetně jejich specifických požadavků. Používat dva světové jazyky pro svou odbornou praxi včetně odborné terminologie.

4 Pracovní pozice, na nichž absolventi najdou uplatnění Absolvent oboru se uplatní v širokém spektru pracovních pozic spojených s využitím informačních technologií v podnikové praxi, např. byznys analytik (analytik podnikových procesů), programátor (analytik, vývojář, designer, developer, tester, dokumentátor), správce počítačové sítě, databázový administrátor (správce databáze), webmaster, správce databáze / kolekce / podnikového archivu, správce elektronického obsahu (informační architekt, editor elektronických publikací), informační konzultant (rešeršér, broker, analytik), pracovník uživatelské podpory / help desk. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) Uprava formulací charakteristiky oboru a jeho cílů. Úprava formulací profilu absolventa v souladu s výstupy materiálu Národní kvalifikační rámec terciálního vzdělávání ekonomické obory. Aktualizace obsahu předmětů včetně seznamu literatury a pomůcek. Náhrada předmětu Teorie a praxe informačních systémů (vhodnější svým pojetím spíše pro magisterské studium) předmětem Základy informačního managementu. Zpřesňující vymezení profilu absolventa změnou druhu předmětu z oborově volitelný na povinný (předmět Obchodní a firemní informace). Změna názvu předmětu Vývoj informačních systémů na vhodnější Analýza a návrh informačních systémů. Změna názvu předmětu Informatika na přesnější Elektronická dokumentace. Z důvodu dosažení důchodového věku garanta oboru prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc. byl určen nový garant oboru prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce 100

5 Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Aplikovaná informatika Název studijního oboru Podnikové informační systémy Místo uskutečňování studijního Praha oboru Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ viz. pozn. Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Výukové prostory: 2x počítačová laboratoř 17x PC (W8-4GB/200GB/17"LCD)+ AV vybavení (dataprojektor, stereo ozvučení), 2x počítačová laboratoř 25x PC (W8-4GB/200GB/17"LCD)+ AV vybavení (dataprojektor, stereo ozvučení), 1x konferenční místnost 40 míst, (PC, dataprojektor, smartbooard, stereo ozvučení, CD, DVD,VIDEO, AUDIO, TV), 1x multimediální učebna malá (PC, dataprojektor, smartbooard, stereo ozvučení, CD, DVD,VIDEO, AUDIO, TV), 6x jazyková (malá) učebna (PC, dataprojektor + CD, DVD,VIDEO, AUDIO, TV, 1x smartboard), 6x velká učebna (PC, dataprojektor, stereo ozvučení, CD, DVD,VIDEO, AUDIO, TV), 1x posluchárna (PC, dataprojektor, stereo ozvučení, CD, DVD,VIDEO, AUDIO, TV). Informační zajištění výuky: 2x velkoobjemové kopírovací stroje OCÉ 3165 v síti, 1x studijní a informační centrum s knihovnou 32x PC (W8-4GB/200GB/17"LCD), 6x PC kiosek (WXP/2GB/200GB/17"LCD), v celém areálu školy (uvnitř i mimo budovu) jsou dostupné wifi sítě EDUROAM, VOSIS, v budově i zásuvky 240V, informační systémy školy ivosis, SEP, MOODLE, OPAC, DSPACE, OJS,, 3x nástěnný elektronický informační systém (1x/6x/8x 17 LCD panel), mikrovlné připojení k CESNET 20Mb/s (přístup ze všech PC ve škole), WWW, FTP, Monitorovací systém Nagios s nadstavbou Centreon, Poštovní server Postfix, Cyrus IMAP s web rozhraním Horde IMP a antispamfilterem Amavis, Spamassassin, Razor,Pyzor, ClamAV, Virtualizace KVM s nadstavbou Proxmox a HA DRBD Cluster. Servery: NOVELL (DELL PE4400,DELL PE4600), GNU Linux (3xIntel SR2600-Xeon a 2x Intal SR1200), WIN XP-W8 (8x 2-8GB,200GB-3TB). Organizační zajištění výuky: -spolupráce na základě smlouvy (v příloze) podle 81 zák. 111/1998 Sb. od roku 2002, -studium na Vyšší odborné škole se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠE, -ředitel Vyšší odborné školy je zmocněn děkanem FIS VŠE k zastupování děkana FIS v souvislosti s realizací programu tam, kde to neodporuje zákonu 111/1998 Sb., -přijímací řízení na akreditovaný studijní obor Podnikové informační systémy realizovaný na VOŠIS Praha probíhá na VŠE, podle podmínek pro přijetí na VŠE, -státní závěrečné zkoušky na bakalářském studijním oboru realizovaném na VOŠIS Praha probíhají podle pravidel pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek vydaných kmenovou fakultou, -předsedové zkušebních komisí jsou jmenováni děkanem FIS a jsou členy akademické obce FIS VŠE, -v akademických senátech VŠE působí (působili) zvolení zástupci studentů programu realizovaného na VOŠIS Praha, -v Radě studijních programů VOŠIS Praha, která řeší otázky spojené s průběhem a organizací studia akreditovaného programu je FIS zastoupena děkanem FIS, - studenti oboru Podnikové informační systémy realizovaném na VOŠIS Praha jsou studenty VŠE a vedle možností poskytovaných VOŠIS Praha využívají veškeré informační, studijní i materiální zázemí VŠE, - VOŠIS Praha je od roku 2003 držitelem Erasmus Charter, - ředitel VOŠIS Praha je členem Studijní rady pro studijní program Aplikovaná informatika, - ředitel VOŠIS Praha je členem koledia děkana FIS VŠE, - ředitel VOŠIS Praha je členem vědecké rady FIS VŠE.

6 Rozdíly mezi výukou na VŠ nebo na fakultě a mimo její sídlo: Studijní obor podnikové informační systémy má proti výuce na kmenové fakultě zejména tyto odlišnosti: -vyšší počet hodin přímého výuky, -rozšířená výuka jazyků, -vyšší podíl cvičení na celkové dotaci předmětů, -důraz na složku praktické aplikace poznatků, -maximální otevřenost a provázanost s požadavky praxe, -dlouhodobá odborná praxe je součástí studijních povinností, -obor je koncipován s důrazem na dosažení ucelené kvalifikace již na bakalářském stupni VŠ studia a bezproblémový přechod na pracovní pozice, -užití nástrojů zvýrazňujících význam účasti studentů na výuce, -organizace menších studijních skupin, -neanonymní prostředí menší skupiny a osobní vztah student-pedagog, -úzké vztahy mezi studenty - neanonymní prostředí i uvnitř studentské komunity. Podmínky pro tvůrčí činnost v místě uskutečňování výuky, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty Tvůrčí a odborná činnost na Vyšší odborné škole informačních služeb je poznamenána skutečností, že kmenoví pedagogové jsou v pracovně právním vztahu zařazeni jako učitelé vyšší odborné školy se základním 21 hodinovým úvazkem a příslušné předpisy s tvůrčí a odbornou činností nepočítají. Těžiště tvůrčí činnosti je především v dlouhodobé podpoře pedagogů studujících doktorských studijních programů (v současné době studují v takových programech 2 pedagogové ), ale i na dalších vyučujících, především v těchto oblastech: -zapojení do projektů řešených na kmenové fakultě, -realizace projektů ve spolupráci s neškolskými subjekty, -vědecká a výzkumná činnost doktorandů, -tvorba učebních pomůcek, -práce na zavádění nových technologií ve výuce, zejména s důrazem na využití audiovizuálních pomůcek a internetu, -výměny pedagogů v rámci programu Erasmus, -vedení a oponentury bakalářských prací, -vedení dlouhodobých praxí v podnicích a organizacích. Poznámka: Výuka je realizována v prostorách budovy VOŠIS Praha 4. Budova je ve vlastnictví zřizovatele školy MHMP.

7 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Aplikovaná informatika Název studijního oboru Podnikové informační systémy Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. Matematika 2p+2c zkouška p prof. RNDr. Klůfa, CSc. 1 Podniková ekonomika 1p+2c zkouška p Ing. Šušáková 1. Právo 1 2p+1c zkouška p JUDr. Makajev 1. Zpracování informací a znalostí 2p+2c zkouška p PhDr. Kučerová 1. Elektronická dokumentace 4c zkouška p 1. Ekonomie 1 1p+2c zkouška p prof. Ing. Soukup, CSc. 1. Úvod do kognitivních věd 2p zkouška p Mgr. Fonferová, PhD. 1 Matematické základy informatiky 2p+2c zkouška p Ing. Pátek, CSc. 1 Management 2p+1c zkouška p Ing. Šušáková 1. Marketing 2p+2c zkouška p Ing. Johnová, PhD. 1. Ekonomie 2 1p+2c zkouška p prof. Ing. Soukup, CSc. 1. Právo 2 2p+1c zkouška p JUDr. Makajev 1. První cizí jazyk c zkouška p Druhý cizí jazyk c zkouška p Statistika 1 2p+2c zkouška p prof. Ing. Hindls, CSc. 2. Sociální komunikace 1 2c zkouška p 2. Finanční účetnictví 2p+2c zkouška p Mgr. Knížková 2. Základy softwarového inženýrství 1p+2c zkouška p RNDr. Vaníček, PhD. 2. Úvod do programování 4c zkouška p 2. Počítačové systémy a sítě 1p+2c zkouška p Ing. Klimánek, PhD. 2. Statistika 2 1p+2c zkouška p prof. Ing. Hindls, CSc. 2. Sociální komunikace 2 2c zkouška p 2. Databáze 1p+2c zkouška p Ing. Klimánek, PhD. 2. Počítačové sítě 3c zkouška p 2. Operační výzkum 2p+2c zkouška p prof. RNDr. Pelikán, CSc. 2. Analýza a návrh informačních systémů 2p+2c zkouška p prof. Ing. Voříšek, CSc. 2. Finance podniku 2p zkouška p Ing. Šušáková 3. Systémové pojetí hosp. organizace 2p+2c zkouška p doc. Ing. Horný, CSc. 3. Databáze pro web 2c zkouška p 3. Obchodní a firemní informace 3p zkouška p doc. PhDr. Papík, PhD. 3. Oborově volitelný modul 1 4 zkouška pv 3. Oborově volitelný modul 2 4 zkouška v 3. Podnikové informační systémy 2p+2c zkouška p doc. Ing. Novotný, Ph.D. 3. Základy informačního managementu 2p+2c zkouška p prof. Ing. Doucek, CSc. 3. Projekt 2c zkouška p 3. Volitelný modul 4 zkouška pv 3. Obhajoba bakalářské práce p 3. Státní závěrečná zkouška p 3. Obsah a rozsah SZZk Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě nedílné části: státní zkouška ze studijního oboru, kdy student odpovídá na dvě otázky. Jedna otázka je ze společného zkouškového okruhu pro všechny studenty, druhá je volena z okruhu zaměření vybraného studentem. obhajoba bakalářské práce. Požadavky na přijímací řízení Přijímací zkouška z matematiky a anglického nebo německého jazyka.

8 Další povinnosti / odborná praxe Sportovní aktivity v rozsahu daném Studijním řádem VŠE. Odborná praxe v délce 320 hodin. Nejméně 4 týdny souvisle. Závěrečná zpráva z odborné praxe. Návrh témat prací a obhájené práce Vybrané obhájené práce: 1. BALÍNEK, Michal. Porovnání aplikací vzdáleného přístupu k pracovním stanicím. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D., oponent Ing. Antonín Skopec. 2. BRCHAŇ, Ivan. Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Ing. David Klimánek, Ph.D., oponent Ing. Antonín Skopec. 3. ČAPKOVÁ, Lenka. Srovnání a výběr podnikového informačního systému pro společnost S.A.B. Impex, s.r.o. na základě metod vícekriteriálního rozhodování. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Ing. Jiří Pátek, CSc., oponent Ing. Jan Dancinger. 4. DLUGOŠOVÁ, Simona. Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r. o. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí PhDr. Helena Kučerová, oponent Ing. Roman Dufek. 5. DVOŘÁKOVÁ, Eva. Analýza a optimalizace komunikačních toků ve firmě Mann + Hummel (CZ). Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí PhDr. Helena Kučerová, oponent Ing. Petr Píša. 6. FESZANICZ, Tomáš. Správa a problematika hesel pro webové služby v prostředí WEB 2.0. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Ing. David Klimánek, Ph.D., oponent Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D. 7. HRABÁNKOVÁ, Markéta. Projekt implementace ERP systému QI ve firmě Apollo Metal, s.r.o. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Ing. David Klimánek, Ph.D., oponent RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. 8. MATUŠKA, Michal. Návrh a možnosti využití Oracle Apex pro tvorbu webových aplikací. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Ing. David Klimánek, Ph.D., oponent RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. 9. SKATULA, Martin. Vývoj fakturační softwarové aplikace pro obchodníka s elektřinou. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí RNDr. Julius Janovský, oponent Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D. 10. VAŠNOVSKÁ, Veronika. Kategorizace informačních zdrojů studentů VOŠIS a PIS VŠE používaných při studiu. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Mgr. Ludmila Fonferová, oponent RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. Seznam všech obhájených prací: Vybrané návrhy témat prací: 1. Analytické nástroje pro měření procesů. 2. Cloudové BI aplikace a jejich možnosti nasazení v konkrétní firmě. 3. Microsoft PowerPivot a SharePoint pro analýzu dat v podniku. 4. Návrh databázové aplikace v prostředí Oracle Application Express. 5. Pokročilé formy reportování dat z SQL databáze. 6. Pokročilá obnova smazaných souborů ve Windows. 7. Penetrační test pro zjištění bezpečnosti konkrétní počítačové sítě. 8. Teorie hromadné obsluhy - diskrétní číslicová simulace. 9. Systémy správy kolekcí dokumentů (collection management systems). Srovnání funkcionality. 10. Úprava uživatelského rozhraní online rezervačního systému (PHP, XHTML, CSS, JavaScript). Seznam všech nabízených témat prací: https://seb.sks.cz přístupová data na Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska nejsou příbuznosti oborů)

9 Název studijního předmětu Analýza a návrh informačních systémů Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 2/LS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2p+2c Kreditů 6 ECTS Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Vypracování semestrální práce, prezentace, průběžné testy, písemný závěrečný test Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (přednášející), PhDr. Helena Kučerová (cvičící) Teoretické základy informačních systémů: systémová teorie, modelování, objektově orientovaný přístup. Metody zjišťování a specifikace informačních potřeb uživatelů. Metodiky a standardy vývoje, provozu a řízení informačního systému založeného na moderních informačních technologiích. Konceptuální modelování podniku, podnikových procesů a podnikové informatiky. Přednášky Vývoj (projektování) informačních systémů. Informační systém. Podnikový informační systém. Typologie projektů IS. Profese vývojáře IS. Systémová teorie. Systémová analýza. Systémový přístup. Model a modelování. Architektura informačního systému. Standardizace modelů informačních systémů. Základní prvky modelů informačních systémů. Procesní analýza. Grafy. Modelování podnikových procesů. Objektově orientovaný přístup. UML Unified Modeling Language. Metody zjišťování informačních potřeb a specifikace požadavků na informační systém. Metodiky vývoje informačních systémů. Konceptuální model. Pravidla správného konceptuálního modelu normalizace, flexibilita, znovupoužitelnost. Návrhové vzory. Životní cyklus vývoje (projektu) informačního systému. Uživatelské rozhraní informačního systému. Projektová dokumentace a prezentace. Cvičení Týmový projekt informačního systému a jeho dokumentace: byznys plán, procesní model, specifikace požadavků, use case model, diagram aktivit, diagram tříd, stavový diagram, prototyp uživatelského rozhraní. Z: BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, s. ISBN Z: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. Praha: Oeconomica, s. ISBN Z: VOŘÍŠEK, Jiří et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, s. ISBN D: VRANA, Ivan, RICHTA, Karel. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů: praktická příručka pro podnikové manažery. Praha: Grada, s. ISBN D: SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Brno: Computer Press, s. ISBN D: SVATÁ, Vlasta. Projektové řízení v podmínkách ERP systémů. Praha: Oeconomica, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program SAP Sybase PowerDesigner Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu CASE nástroj pro vizuální modelování a pro tvorbu dokumentace projektu. Studenti zvládnou práci se softwarem na pokročilé uživatelské úrovni.

10 Název studijního předmětu Anglický jazyk pokročilý 1 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je získání a upevnění jazykových znalostí a dovedností na středně pokročilé úrovni jazyka (B1)*, která je nezbytným základem a předpokladem pro úspěšné zvládnutí pokročilejší úrovně jazyka pro další studium. *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: zaměření na obecné porozumění textu - jeho funkci a obsah, výběr specifických informací z textu. - Psaní: dopis příteli - Mluvení: rozvoj schopností spontánní reakce v mluveném jazyce se zaměřením na probíraná témata a procvičování příslušné slovní zásoby, aktivní používání frází sociální komunikace (tázací dovětky, vyjádření zájmu, rady, doporučení, vyjádření názoru). - Poslech: nácvik poslechu autentických nahrávek, rozvoj obecného porozumění mluvenému textu, výběr a záznam informací v průběhu poslechu. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - příromný čas prostý a průběhový - minulý čas prostý a průběhový - předpřítomný čas prostý a průběhový - tvorba otázek, záporu a trpného rodu - modální slovesa vyjadřující závazek a povolení - tvorba slov, systematické rozvíjení slovní zásoby Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny: - víkendové činnosti a osobní zájmy - zaměstnání a svět práce - lidské vlastnosti, chování člověka - cestování a dovolená - životní styl - zdraví, přírodní medicína Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Workbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Intermediate. Student s Book. Oxford: University Press, s. ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BYRNE, T. New English File - Intermediate. Workbook. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

11 Název studijního předmětu Anglický jazyk pokročilý 2 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je získání a upevnění jazykových znalostí a dovedností na středně pokročilé úrovni jazyka (B1)*, která je nezbytným základem a předpokladem pro úspěšné zvládnutí pokročilejší úrovně jazyka pro další studium. *)klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: zaměření na obecné porozumění textu - jeho funkci a obsah, výběr specifických informací z textu. - Psaní: , úřední dopis - Mluvení: rozvoj schopností spontánní reakce v mluveném jazyce se zaměřením na probíraná témata a procvičování příslušné slovní zásoby, aktivní používání frází sociální komunikace (vyjádření potřeby, názoru, rady a varování). - Poslech: nácvik poslechu autentických nahrávek, rozvoj obecného porozumění mluvenému textu, výběr a záznam informací v průběhu poslechu. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - stupňování přídavných jmen - budoucnost vyjádřená pomocí will, going to a přítomným čaasem průběhovým - vazba slovesa s infinitivem a gerundiem - podmínkové a časové vedlejší věty - používání členů v angličtině - přímé a nepřímé otázky - trpný rod - způsoby vyjádření množství Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny: - domov a mezilidské vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi - využívání počítačů a jejich vliv na životní způsob lidí - počasí a životní prostředí Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G Face2face - Intermediate. Workbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Intermediate. Student s Book. Oxford: University Press, s. ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BYRNE, T. New English File - Intermediate. Workbook. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

12 Název studijního předmětu Anglický jazyk pokročilý 3 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 2/ZS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je získání a upevnění jazykových znalostí a dovedností na středně pokročilé úrovni jazyka (B1)*, která je nezbytným základem a předpokladem pro úspěšné zvládnutí pokročilejší úrovně jazyka pro další studium. *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: nácvik čtení textů z autentických zdrojů přizpůsobených středně pokročilé úrovni, zaměření na obecné porozumění textu - jeho funkci a obsahu, výběr specifických informací z textu. - Psaní: motivační dopis - Mluvení: rozvoj schopností spontánní reakce v mluveném jazyce se zaměřením na probíraná témata a procvičování příslušné slovní zásoby, aktivní používání frází sociální komunikace (vyjádření souhlasu a nesouhlasu, zjišťování informací,vyjádření omluvy, vypravování životních událostí), - Poslech: nácvik poslechu autentických nahrávek, rozvoj obecného porozumění mluvenému textu, výběr a záznam informací v průběhu poslechu. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - vedlejší věty vztažné - předpřítomný čas prostý - modální slovesa vyjadřující pravděpodobnost - nepřímá řeč - přací věty - podmínkové vedlejší věty - vyjádření v minulosti - systematické rozvíjení slovní zásoby - frázová slovesa Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny: - životní styl, zdraví - popis člověka - práce, pracovní pohovor, první den v práci - realita a fantazie Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Workbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Intermediate. Student s Book. Oxford: University Press, s. ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BYRNE, T. New English File - Intermediate. Workbook. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: KENNY, N., LUQUE-MORTIMER, L. First Certificate Practice Tests Plus 1. Harlow: Pearson Education, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

13 Název studijního předmětu Anglický jazyk pokročilý 4 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 2/LS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti a jazykových dovedností na středně pokročilé úrovni (B2)*. Důraz je kladen na komunikační dovednosti a schopnosti spolupracovat. *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: orientace v textu jako obecné porozumění obsahu textu a získání detailních informací v textu. - Psaní: životopis - Mluvení: rozvoj plynulosti a samostatnosti projevu, spontánní reakce v běžných konverzačních situacích, zdvořilé vyjádření souhlasu a nesouhlasu, překvapení, udržování konverzace. - Poslech: obecné porozumění mluvenému textu odpovídající úrovně, získání, předávání a shrnutí zaznamenaných informací. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - jednoduché a průběhové tvary v anglickém časovém systému - užívání pomocných sloves - způsoby vyjádření zvyku v přítomnosti a minulosti - vedlejší podmínkové věty - vedlejší vztažné věty - idiomy, frázová slovesa, složená slova - rozvíjení slovní zásoby Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené jazykové dovednosti rozvíjeny: - vzdělání - čas a plánování v běžném a pracovním životě - zákon a problém kriminality ve společnosti - vyprávění Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N., BELL, J., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Woorkbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Upper Intermediate. Student s Book. Oxford: University Press, s. ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., HUDSON, J. New English File - Upper Intermediate. Woorkbook. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: KENNY, N., LUQUE-MORTIMER, L. First Certificate Practice Tests Plus 1. Harlow: Pearson Education, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

14 Název studijního předmětu Anglický jazyk pokročilý 5 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 3/ZS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti a jazykových dovedností na středně pokročilé úrovni (B2)*. Důraz je kladen na komunikační dovednosti a schopnosti spolulpracovat. *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: rozvíjení různých způsobů čtení a orientace v textu, obecné porozumění obsahu textu, získání detailních informací v textu, pporozumění postojům a názorům vyjádřeným v textu, porozumění strukturální a lexikální stavbě textu. - Psaní: přednáška - Mluvení: rozvoj plynulosti a samostatnosti projevu, spontánní reagování v běžných konverzačních situacích, telefonování, omluvy, vyjadřování názoru a schopnost zapojit se do diskuse. - Poslech: obecné porozumění mluvenému textu odpovídající úrovně, získání, předávání a shrnutí zaznamenaných informací. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - vyjadřování budoucnosti, budoucí čas průběhový - stavová slovesa, užívání prostých a průběhových tvarů anglického časového systému - předpřítomný čas prostý a průběhový - přací věty - rozvíjení slovní zásoby a frázových sloves Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené dovednosti rozvíjeny: - životní prostředí - chování lidí a jejich vlastnosti - telefonování, internet - obchod a finance Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N., BELL, J., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Workbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Upper Intermediate. Student s Book. Oxford: University Press, s. ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., HUDSON, J. New English File - Upper Intermediate. Workbook. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: FRIED-BOOTH, D. L. First Certificate Practice Tests Plus 2: with key. Longman: Pearson Education, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

15 Název studijního předmětu Anglický jazyk pokročilý 6 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 3/LS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zkouška Forma výuky cvičení Prezentace, průběžné testy, písemný závěrečný test, ústní zkouška PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti a jazykových dovedností na středně pokročilé úrovni (B2)*. Důraz je kladen na komunikační dovednosti a schopnost spolupracovat. Používání odborné terminologie vybraných ekonomických témat. *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: rozvíjení různých způsobů čtení a orientace v textu, obecné porozumění obsahu textu, získání detailních informací v textu, porozumění postojům a názorům vyjádřeným v textu, porozumění strukturální a lexikální stavbě textu. - Psaní: recence, úřední , neformální - Mluvení: rozvoj plynulosti a samostatnosti projevu, spontánní reagování v běžných konverzačních situacích, schopnost diskutovat. - Poslech: obecné porozumění mluvenému textu odpovídající úrovně, získání, předávání a shrnutí zaznamenaných informací. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - trpný rod - konstrukce have/get something done - předbudoucí čas a budoucí čas průběhový - nepřímá řeč a souslednost časová - modální slovesa - vyjádření pravděpodobnosti v přítomnosti a minulosti - způsoby vyjádření množství - rozvíjení slovní zásoby, idiomy, frázová slovesa Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené dovednosti rozvíjeny: - kultura, umění a zábava - domácnost a role mužů a žen v rodinném životě - odborné tematické okruhy (marketing, reklama a podnikání, management, obchod a finanční služby, internet a počítače, firemní kultura) Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N. - BELL, J., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Workbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN Z: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Upper Intermediate. Student s Book. Oxford: University Press, s. ISBN D: COTTON, D, FALVEY, D., KENT, S. Market Leader. Intermediate Business English. Course Book.. Harlow: Longman, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN D: FRIED-BOOTH, D. L. First Certificate Practice Tests Plus 2. Longman: Pearson Education, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Power Point Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka. Prezentace.

16 Název studijního předmětu Anglický jazyk začátečnický 1 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je získání znalostí jazyka na základní úrovni (základy gramatiky, výslovnosti a zvládnutí základních jazykových dovedností na úrovni A1*). *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: porozumění jednoduchému textu. - Psaní: porozumění rozdílu mezi vysloveným a psaným slovem s důrazem na správný pravopis. - Mluvení: zvládnutí jednoduchého rozhovoru, správné používání základní gramatiky, výslovnosti, krátkých odpovědí (používání pozdravů, představení se, rozloučení se, žádost o zopakování informací, vyjádření prosby). - Poslech: rozvíjení schopnosti získat z poslechu informace. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - časování slovesa be, have, do, zápor, otázky - zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací - přivlastňování - přítomný čas prostý - příslovce času - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny: - národnost, země - abeceda, čísla, dny v týdnu, měsíce - zaměstnání - dotazy na čas, na cenu - každodenní život, rodina, domov - volný čas - stravování se Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Workbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C, CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Student's book. Oxford: University Press, s. ISBN D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Workbook with key. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for elementary students of English: with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

17 Název studijního předmětu Anglický jazyk začátečnický 2 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti a jazykových dovedností do mírně pokročilé úrovně (A1- A2)*. *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: porozumění jednoduchému textu. - Psaní: dopis příteli - Mluvení: student umí představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se informací osobního charakteru - o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a zřetelně. - Poslech: rozvíjení schopností získat informace z poslechu promluvy v běžném tempu řeči. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - minulý čas jednoduchý, pravidelná a nepravidelná slovesa, otázky, zápor - časové výrazy týkající se minulosti - vyjádření výskytu pomocí there is / there are - otázky na množství How many...? / How much...?, rozdíl mezi some / any - stupňování přídavných jmen - komparativ - modální sloveso can, tvorba záporu a otázek - člen určitý a neurčitý - vazby s infinitivem Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny: - popis města, popis bytu - nákupy a obchody - oblečení - životní události - činnosti o víkendu a o dovolené - film, hudba, zprávy Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Workbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Student's book. Oxford: University Press, s. ISBN D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Workbook with key. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for elementary students of English: with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

18 Název studijního předmětu Anglický jazyk začátečnický 3 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 2/ZS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby a jazykových dovedností a dosáhnutí mírně pokročilé úrovně A2*). *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: porozumění jednoduchému textu na mírně pokročilé úrovni. - Psaní: formální dopis. - Mluvení: student umí nejen pokládat otázky týkající se informací osobního charakteru a odpovídat na ně, ale dokáže také mluvit o svých životních podmínkách, dosaženém vzdělání a o svém zaměstnání. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a zřetelně. - Poslech: rozvoj schopností získat informace z poslechu promluvy v běžném tempu řeči, pochopení smyslu krátkých a jednoduchých zpráv a hlášení. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - přítomný čas průběhový, zápor a otázky - věty s modálními slovesy should, might - vyjádření be going to - stupňování přídavných jmen - superlativ - předpřítomný čas prostý - vyjádření zkušeností - předložky pro vyjádření místa - vazby s gerundiem - čtení číslovek Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny: - doprava - telefonování - zdraví a nemoci, návštěva lékaře - popis osoby - studium Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Workbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Student's book. Oxford: University Press, s. ISBN D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Workbook with key. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for elementary students of English: with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

19 Název studijního předmětu Anglický jazyk začátečnický 4 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 2/LS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby a jazykových dovedností a dosažení středně pokročilé úrovně A2+*). *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: orientace v každodenních situacích. Schopnost vyhledávat určité druhy informací. - Psaní: neformální a formální dopis, životopis, . - Mluvení: jednoduché způsoby zahájení a ukončení rozhovoru, omluvy, vyjádření vlastního názoru a souhlas či nesouhlas. Souvislé vyprávění jednoduchého příběhu. - Poslech: schopnost porozumět za předpokladu, že jde o jasně formulovanou, relativně pomalou řeč. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - tvorba otázek včetně podmětných - příslovce času - přítomný čas jednoduchý a průběhový - minulý čas jednoduchý a průběhový - předpřítomný čas jednoduchý - vyjádření zkušenosti - spojky - příčestí přítomné a minulé Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny: - každodenní činnosti a volnočasové aktivity - zaměstnání - stravování - představování se - filmy, hudba, televize Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Workbook with Key. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: KERR, P. Straightforward: pre-intermediate student's book. Oxford: Macmillan, s. ISBN D: JONES, M., KERR, P. Straightforward: pre-intermediate workbook: with key. Oxford: Macmillan, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

20 Název studijního předmětu Anglický jazyk začátečnický 5 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 3/ZS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Cílem předmětu je získání znalostí gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby a jazykových dovedností na začátku středně pokročilé úrovni B1*). *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: orientace v textech každodenního života, schopnost rozpoznat hlavní myšlenky v jednoduchých článcích týkajících se běžných témat. - Psaní: schopnost napsat text týkající se oblasti vlastních zájmů, napsat vzkaz. - Mluvení: schopnost stručně a poměrně plynule vysvětlit své názory, plány, jednání, vyjádřit stížnost a žádost, popsat lidi, životní nebo pracovní podmínky, každodenní zvyklosti. - Poslech: porozumění toho, co je sdělováno, a schopnost sdělit vše, co je potřeba v konverzaci s rodilým mluvčím. Schopnost sledovat zřetelně artikulovaný projev s tím, že je občas nutno požádat o zopakování určitých slov a výrazů. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - vyjádření budoucnosti pomocí will, be going to, přítomným časem průběhovým - předpřítomný čas prostý pro nedokončené jevy - stupňování přídavných jmen, superlativ, srovnávání - tvorba záporných přídavných jmen pomocí předpon - výrazy pro vyjádření množství - modální slovesa should, must, might, be able to Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny: - rodinný život, vztahy mezi lidmi - telefonování - nechání vzkazu - cestování, kulturní rozdíly - popis domova - vedení rozhovoru na návštěvě Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Workbook with Key. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: KERR, P. Straightforward: pre-intermediate student's book. Oxford: Macmillan, s. ISBN D: JONES, M., KERR, P. Straightforward: pre-intermediate workbook: with key. Oxford: Macmillan, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Smart Board Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Institut informatiky Vyšší odborná škola

Institut informatiky Vyšší odborná škola Institut informatiky Vyšší odborná škola 1.1 Učební plán Dálková forma studia Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků a jednotlivých období. V

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů Třísemestrový kurz aktuálních gramotností 1. Základní informace Kurz je koncipován v souladu s 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-52-H/01 NÁSTROJAŘ 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ tel.: 481 131 050 Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace IČ: 14451018 DIČ: CZ14451018 www.skolalipa.cz, sekretariat@skolalipa.cz 470 06 Č. Lípa,

Více