Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o změnu akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná informatika Garant oboru: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

2 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Aplikovaná informatika 3 roky Bc. Původní název SP platnost předchozí akreditace Typ žádosti změna akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský rigorózní Forma studia prezenční řízení KKOV Názvy studijních oborů Podnikové informační systémy 6209R027 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www Schváleno VR /UR /AR VR FIS VŠE podpis v Praze rektora Dne Kontaktní osoba doc. RNDr. Luboš Marek CSc. heslo1234 datum

3 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Aplikovaná informatika Název studijního oboru Podnikové informační systémy Garant studijního oboru prof. Ing. Petr Doucek, CSc. Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Studium je koncipováno jako profesní bakalářské studium zaměřené především na oblast informačních technologií s důrazem na dosažení ucelené kvalifikace již na bakalářském stupni VŠ studia. Jeho typickými rysy jsou zejména maximální provázanost s požadavky praxe, důraz na praktickou aplikaci poznatků, vyšší podíl cvičení na celkové dotaci předmětů a dlouhodobá odborná praxe jako součást studijních povinností. Obor je vhodný pro analyticky uvažující studenty, kteří preferují úzké sepjetí teoretických poznatků, získávání praktických dovedností a cílenou profesní přípravu umožňující okamžitou uplatnitelnost na trhu práce. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Cílem modulárně strukturovaného bakalářského studijního oboru je výchova odborníků pro přímé zapojení do pracovního procesu, schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy s důrazem na zvládnutí praktických dovedností a práci s aktuálními informačními technologiemi využívanými v sociálně ekonomické oblasti společnosti. Teoretické znalosti Absolvent umí: vysvětlit význam informací a informačních služeb pro realizaci veškerých aktivit podniku a pro jeho efektivní řízení, popsat efektivní metody a techniky získávání, zpracování, uchovávání, vyhledávání, vyhodnocování a zpřístupňování informací v podnicích, vysvětlit principy objektově orientovaného přístupu, popsat syntax programovacích jazyků, popsat funkcionalitu hardware a software počítačových sítí a pracovních stanic, charakterizovat principy architektury a technologické infrastruktury informačních a komunikačních systémů podniku, vysvětlit zásady projektování, zavádění a provozu podnikových informačních a komunikačních systémů, vyjmenovat platné oborové standardy, detailně popsat principy datové a procesní analýzy, vysvětlit zásady bezpečnosti informačních systémů, charakterizovat uživatelské potřeby a definovat specifikace požadavků na informační systém, jeho část nebo informační služby, detailně vysvětlit principy objektově orientovaného přístupu, analyzovat týmové role a procesy. Odborné dovednosti Samostatně umí: vykonávat odborné činnosti spjaté s etapami životního cyklu informací v podniku, pracovat na návrzích podnikových informačních systémů, zabezpečovat jejich provoz a navrhovat řešení aplikační architektury v podniku, analyzovat a navrhovat řízení znalostí v organizaci, navrhovat, testovat a optimalizovat podnikové (byznys) procesy, analytické, plánovací a rozhodovací aktivity a řešit jejich podporu prostřednictvím informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT), organizovat a zpracovávat data a datové služby, plánovat a vyvíjet báze znalostí a zabezpečovat jejich provoz, ochranu a dokumentaci, navrhovat počítačové sítě a implementovat standardizovaný podnikový software a ERP systémy, zajišťovat jejich správný chod a dokumentaci, navrhovat, vytvářet a spravovat webové stránky a zajišťovat jejich dokumentaci.

4 Pod odborným vedením absolvent umí: na základě analyticko-projektové dokumentace programovat jednotlivé části počítačových aplikací, provádět jejich testování a ladění, řídit provoz a rozvoj informačních technologií v organizaci popř. jejich oddělení, vést projekty implementace informačních systémů. Pracovní pozice, na nichž absolventi najdou uplatnění analytik komunikačních a informačních technologií samostatný správce aplikací business analytik správce bází znalostí správce operačních systémů a sítí webmaster Ve studiu získá základy znalostí a dovedností, které mu po dalším vzdělání nebo další praxi umožní pracovat v následujících pozicích: samostatný programátor IT manažer Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) Fakulta statistky a informatiky Vysoké školy ekonomické získala grant z OPPA CZ.2.17/3.1.00/36168 s názvem Profesně zaměřené bakalářské studium na FIS VŠE. Cílem projektu byl návrh inovace stávajícího oboru Podnikové informační systémy a další zvýraznění jeho profesní orientace. Cíle bylo dosaženo zpřesněním profilu absolventa a konkretizací pracovních pozic, pro které studium připravuje. Nástrojem se staly zejména změny v koncepci odborné praxe se silným důrazem na praktické využití vzdělání. Rozvinuty byly aspekty a prvky vedoucí k rozvoji dovedností a kompetencí a nabytí praktických zkušeností v reálné praxi. Předmět bude realizován formou čtyř čtyřtýdenních bloků odborné praxe nejčastěji na jednom pracovišti, které si student zvolí podle svých profesních zájmů a v souladu s profilem a předpokládanými pracovními pozicemi absolventa oboru. Čtyřtýdenní bloky je vhodné spojovat do větších celků, zejména v případě využití grantu z fondu EU Erasmus+. Nově koncipované odborné praxi byly přiděleny kredity ECTS. Potřebný prostor byl vytvořen úpravou předmětů společného základu: z předmětu Ekonomie I a II byl vytvořen předmět Ekonomie, z předmětu Právo I a Právo II vytvořen předmět Základy práva, z předmětu Podniková ekonomika a předmětu Finance podniku předmět Podniková ekonomika a finance, a z předmětu Statistika I a Statistika II předmět Statistika. Rozsah výuky jazyků byl s ohledem na zvyšující se jazykovou vybavenost uchazečů o studium snížen na 5 semestrů z původních 6 semestrů. Na základě šetření potřeb trhu práce a zpětné vazby od absolventů byl vytvořen nový povinný předmět Profesní případové studie. Předmět Sociální komunikace I byl přejmenován na Prezentační dovednosti, předmět Sociální komunikace II přejmenován na Týmová komunikace, předmět Databáze I přejmenován na Návrh databází a jazyk SQL, předmět Databáze II přejmenován na Programování SQL a webové aplikace a předmět Počítačové sítě přejmenován na Správa sítí Windows Server, tak aby názvy předmětů lépe vyjadřovaly konkrétní obsahy předmětů. Ve všech předmětech byl v soulady s cíli projektu a změnami profilu absolventa revidován jejich obsah a rozšířilo se užití nástrojů e-learningu. Počet oborově volitelných a volitelných předmětů byl snížen, neboť u profesního bakalářského studia je žádoucí zúžit variabilitu volby studijního plánu s ohledem na zúžení profilu absolventa a přesnější vymezení pracovních pozic, pro které je připravován. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce 100

5 Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Aplikovaná informatika Název studijního oboru Podnikové informační systémy Místo uskutečňování studijního Praha oboru Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ viz. pozn. Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Výukové prostory: 2x počítačová laboratoř 17x PC (W8-4GB/200GB/17"LCD)+ AV vybavení (dataprojektor, stereo ozvučení), 2x počítačová laboratoř 25x PC (W8-4GB/200GB/17"LCD)+ AV vybavení (dataprojektor, stereo ozvučení), 1x konferenční místnost 40 míst, (PC, dataprojektor, smartboard, stereo ozvučení, CD, DVD, VIDEO, AUDIO, TV), 1x multimediální učebna malá (PC, dataprojektor, smartboard, stereo ozvučení, CD, DVD, VIDEO, AUDIO, TV), 6x jazyková (malá) učebna (PC, dataprojektor + CD, DVD,VIDEO, AUDIO, TV, 1x smartboard), 6x velká učebna (PC, dataprojektor, stereo ozvučení, CD, DVD, VIDEO, AUDIO, TV), 1x posluchárna (PC, dataprojektor, stereo ozvučení, CD, DVD, VIDEO, AUDIO, TV). Informační zajištění výuky: 2x velkoobjemové kopírovací stroje OCÉ 3165 v síti, 1x studijní a informační centrum s knihovnou 32x PC (W8-4GB/200GB/17"LCD), 6x PC kiosek (WXP/2GB/200GB/17"LCD), v celém areálu školy (uvnitř i mimo budovu) jsou dostupné Wi-Fi sítě EDUROAM, VOSIS, v budově i zásuvky 240V, informační systémy školy e-vosis, SEP, MOODLE, OPAC, DSPACE, OJS,, 3x nástěnný elektronický informační systém (1x/6x/8x 17 LCD panel), mikrovlnné připojení k CESNET 20Mb/s (přístup ze všech PC ve škole), WWW, FTP, Monitorovací systém Nagios s nadstavbou Centreon, Poštovní server Postfix, Cyrus IMAP s web rozhraním Horde IMP a antispamfiltrem Amavis, Spamassassin, Razor, Pyzor, ClamAV, Virtualizace KVM s nadstavbou Proxmox a HA DRBD Cluster. Servery: NOVELL (DELL PE4400,DELL PE4600), GNU Linux (3xIntel SR2600-Xeon a 2x Intel SR1200), WIN XP-W8 (8x 2-8GB,200GB-3TB). Organizační zajištění výuky: -spolupráce na základě smlouvy (v příloze) podle 81 zák. 111/1998 Sb. od roku 2002, -studium na Vyšší odborné škole se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠE, -ředitel Vyšší odborné školy je zmocněn děkanem FIS VŠE k zastupování děkana FIS v souvislosti s realizací programu tam, kde to neodporuje zákonu 111/1998 Sb., -přijímací řízení na akreditovaný studijní obor Podnikové informační systémy realizovaný na VOŠIS Praha probíhá na VŠE, podle podmínek pro přijetí na VŠE, -státní závěrečné zkoušky na bakalářském studijním oboru realizovaném na VOŠIS Praha probíhají podle pravidel pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek vydaných kmenovou fakultou, -předsedové zkušebních komisí jsou jmenováni děkanem FIS a jsou členy akademické obce FIS VŠE, -v akademických senátech VŠE působí (působili) zvolení zástupci studentů programu realizovaného na VOŠIS Praha, -v Radě studijních programů VOŠIS Praha, která řeší otázky spojené s průběhem a organizací studia akreditovaného programu je FIS zastoupena děkanem FIS, -studenti oboru Podnikové informační systémy realizovaném na VOŠIS Praha jsou studenty VŠE a vedle možností poskytovaných VOŠIS Praha využívají veškeré informační, studijní i materiální zázemí VŠE, -VOŠIS Praha je od roku 2003 držitelem Erasmus Charter, -ředitel VOŠIS Praha je členem Studijní rady pro studijní program Aplikovaná informatika, -ředitel VOŠIS Praha je členem kolegia děkana FIS VŠE, -ředitel VOŠIS Praha je členem vědecké rady FIS VŠE.

6 Rozdíly mezi výukou na VŠ nebo na fakultě a mimo její sídlo: Studijní obor podnikové informační systémy má proti výuce na kmenové fakultě zejména tyto odlišnosti: -vyšší počet hodin přímé výuky, -rozšířená výuka jazyků, -vyšší podíl cvičení na celkové dotaci předmětů, -důraz na složku praktické aplikace poznatků, -provázanost s požadavky praxe, -dlouhodobá odborná praxe je součástí studijních povinností, -obor je koncipován s důrazem na dosažení ucelené kvalifikace již na bakalářském stupni VŠ studia a na bezproblémový přechod na pracovní pozice, -užití nástrojů zvýrazňujících význam účasti studentů na výuce, -organizace menších studijních skupin, -neanonymní prostředí menší skupiny a osobní vztah student-pedagog, -úzké vztahy mezi studenty - neanonymní prostředí i uvnitř studentské komunity. Podmínky pro tvůrčí činnost v místě uskutečňování výuky, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty Tvůrčí a odborná činnost na Vyšší odborné škole informačních služeb je poznamenána skutečností, že kmenoví pedagogové jsou v pracovně právním vztahu zařazeni jako učitelé vyšší odborné školy se základním 21 hodinovým úvazkem, a příslušné předpisy s tvůrčí a odbornou činností nepočítají. Těžiště vidíme především v dlouhodobé podpoře pedagogů studujících doktorské studijní programy, (v současné době studují v takových programech 2 pedagogové), ale i v podpoře dalších aktivit vyučujících, především v těchto oblastech: -zapojení do projektů řešených na kmenové fakultě, -realizace projektů ve spolupráci s neškolskými subjekty, -vědecká a výzkumná činnost doktorandů, -tvorba učebních pomůcek, -práce na zavádění nových technologií ve výuce, zejména s důrazem na využití audiovizuálních pomůcek a internetu, -výměny pedagogů v rámci programu Erasmus, -vedení a oponentury bakalářských prací, -vedení dlouhodobých praxí v podnicích a organizacích. Poznámka: Výuka je realizována v prostorách budovy VOŠIS Praha 4. Budova je ve vlastnictví zřizovatele školy MHMP.

7 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Aplikovaná informatika Název studijního oboru Podnikové informační systémy Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. sem. Matematika 2p+2c ZK p prof. RNDr. Klůfa, CSc. 1 Ekonomie 2p+2c ZK p prof. Ing. Soukup, CSc. 1. Marketing 2p+2c ZK p Ing. Johnová, Ph.D. 1. Základy práva 2p+1c ZK p JUDr. Makajev 1. Elektronická dokumentace 4c ZK p 1. Úvod do kognitivních věd 2p ZK p Mgr. Fonferová, Ph.D. 1. Matematické základy informatiky 1p+2c ZK p Ing. Pátek, CSc. 2 Finanční účetnictví 2p+2c ZK p Mgr. Knížková 2 Podniková ekonomika a finance 2p+2c ZK p Ing. Šušáková 2. Zpracování informací a znalostí 2c ZK p 2. Základy softwarového inženýrství 1p+2c ZK p RNDr. Vaníček, Ph.D. 2. Prezentační dovednosti 2c ZK p 2. Týmová komunikace 2c ZK p 3. Statistika 2p+2c ZK p prof. Ing. Hindls, CSc. 3. Management 2p+1c ZK p Ing. Šušáková 3. Počítačové systémy a sítě 2p+2c ZK p Ing. Klimánek, Ph.D. 3. Profesní případové studie 2c ZK p 3. Odborná praxe ZK p Úvod do programování 4c ZK p 4. Návrh databází a jazyk SQL 1p+2c ZK p Ing. Klimánek, Ph.D. 4. Správa sítí Windows Server 1p+2c ZK p Ing. Klimánek, Ph.D. 4. Operační výzkum 1p+2c ZK p prof. RNDr. Pelikán, CSc. 4. Analýza a návrh informačních systémů 2p+2c ZK p Ing. Klimánek, PhD. 4. Odborná praxe ZK p Programování SQL a webové aplikace 2c ZK p 5. Základy informačního managementu 2p+2c ZK p prof. Ing. Doucek, CSc. 5. Podnikové informační systémy 2p+2c ZK p doc. Ing. Novotný, Ph.D. 5. Obchodní a firemní informace 3p ZK p doc. PhDr. Papík, Ph.D. 5. Projekt 2c ZK p 5. Odborná praxe ZK p Oborově volitelný modul 1 4 ZK pv 6. Oborově volitelný modul 2 4 ZK pv 6. Volitelný modul 3 ZK v 6. Odborná praxe ZK p Obhajoba bakalářské práce p 6. Státní závěrečná zkouška p 6. První cizí jazyk 1-5 ZK p Druhý cizí jazyk 1-5 ZK p Obsah a rozsah SZZk Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě nedílné části: státní zkouška ze studijního oboru, kdy student odpovídá na dvě otázky. Jedna otázka je ze společného zkouškového okruhu pro všechny studenty, druhá je volena z okruhu zaměření vybraného studentem, obhajoba bakalářské práce. Požadavky na přijímací řízení Přijímací zkouška z matematiky a anglického nebo německého jazyka.

8 Další povinnosti / odborná praxe Sportovní aktivity v rozsahu daném Studijním řádem VŠE. Návrh témat prací a obhájené práce Vybrané obhájené práce: 1. BALÍNEK, Michal. Porovnání aplikací vzdáleného přístupu k pracovním stanicím. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D., oponent Ing. Antonín Skopec. 2. BRCHAŇ, Ivan. Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Ing. David Klimánek, Ph.D., oponent Ing. Antonín Skopec. 3. ČAPKOVÁ, Lenka. Srovnání a výběr podnikového informačního systému pro společnost S.A.B. Impex, s.r.o. na základě metod vícekriteriálního rozhodování. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Ing. Jiří Pátek, CSc., oponent Ing. Jan Dancinger. 4. DLUGOŠOVÁ, Simona. Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r. o. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí PhDr. Helena Kučerová, oponent Ing. Roman Dufek. 5. DVOŘÁKOVÁ, Eva. Analýza a optimalizace komunikačních toků ve firmě Mann + Hummel (CZ). Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí PhDr. Helena Kučerová, oponent Ing. Petr Píša. 6. FESZANICZ, Tomáš. Správa a problematika hesel pro webové služby v prostředí WEB 2.0. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Ing. David Klimánek, Ph.D., oponent Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D. 7. HRABÁNKOVÁ, Markéta. Projekt implementace ERP systému QI ve firmě Apollo Metal, s.r.o. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Ing. David Klimánek, Ph.D., oponent RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. 8. MATUŠKA, Michal. Návrh a možnosti využití Oracle Apex pro tvorbu webových aplikací. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Ing. David Klimánek, Ph.D., oponent RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. 9. SKATULA, Martin. Vývoj fakturační softwarové aplikace pro obchodníka s elektřinou. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí RNDr. Julius Janovský, oponent Ing. Lucie Vaníčková, Ph.D. 10. VAŠNOVSKÁ, Veronika. Kategorizace informačních zdrojů studentů VOŠIS a PIS VŠE používaných při studiu. Praha, Bakalářská práce (Bc.) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Vedoucí Mgr. Ludmila Fonferová, oponent RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. Seznam všech obhájených prací: Vybrané návrhy témat prací: 1. Analytické nástroje pro měření procesů. 2. Cloudové BI aplikace a jejich možnosti nasazení v konkrétní firmě. 3. Microsoft PowerPivot a SharePoint pro analýzu dat v podniku. 4. Návrh databázové aplikace v prostředí Oracle Application Express. 5. Pokročilé formy reportování dat z SQL databáze. 6. Pokročilá obnova smazaných souborů ve Windows. 7. Penetrační test pro zjištění bezpečnosti konkrétní počítačové sítě. 8. Teorie hromadné obsluhy - diskrétní číslicová simulace. 9. Systémy správy kolekcí dokumentů (Collection Management Systems). Srovnání funkcionality. 10. Úprava uživatelského rozhraní online rezervačního systému (PHP, XHTML, CSS, JavaScript). Seznam všech nabízených témat prací: https://seb.sks.cz přístupová data na Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) nejsou

9 Název studijního předmětu Analýza a návrh informačních systémů Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 2/LS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2p+2c Kreditů 6 ECTS Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Vypracování semestrální práce, prezentace, průběžné testy, písemný závěrečný test Ing. David Klimánek, Ph.D. (přednášející), PhDr. Helena Kučerová (cvičící) Teoretické základy informačních systémů: systémová teorie, modelování, objektově orientovaný přístup. Metody zjišťování a specifikace informačních potřeb uživatelů. Metodiky a standardy vývoje, provozu a řízení informačního systému založeného na moderních informačních technologiích. Konceptuální modelování podniku, podnikových procesů a podnikové informatiky. Přednášky Vývoj (projektování) informačních systémů. Informační systém. Podnikový informační systém. Typologie projektů IS. Profese analytika a vývojáře IS. Systémová teorie. Systémová analýza. Systémový přístup. Model a modelování. Architektura informačního systému. Standardizace modelů informačních systémů. Základní prvky modelů informačních systémů. Procesní analýza. Grafy. Modelování podnikových procesů. Objektově orientovaný přístup. UML Unified Modeling Language. Metody zjišťování informačních potřeb a specifikace požadavků na informační systém. Metodiky vývoje informačních systémů. Konceptuální model. Pravidla správného konceptuálního modelu normalizace, flexibilita, znovupoužitelnost. Návrhové vzory. Životní cyklus projektu informačního systému. Uživatelské rozhraní informačního systému. Projektová dokumentace a prezentace. Cvičení Týmový projekt informačního systému a jeho dokumentace: byznys plán, procesní model, specifikace požadavků, use case model, diagram aktivit, diagram tříd, stavový diagram, prototyp uživatelského rozhraní. Z: BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, s. ISBN Z: BUCHALCEVOVÁ, Alena Metodiky budování informačních systémů. Praha: Oeconomica, s. ISBN Z: VOŘÍŠEK, Jiří et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, s. ISBN D: VRANA, Ivan, RICHTA, Karel Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů: praktická příručka pro podnikové manažery. Praha: Grada, s. ISBN D: SCHWALBE, Kathy Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Brno: Computer Press, s. ISBN D: SVATÁ, Vlasta Projektové řízení v podmínkách ERP systémů. Praha: Oeconomica, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu SAP Sybase PowerDesigner CASE nástroj pro vizuální modelování a pro tvorbu dokumentace projektu. Studenti zvládnou práci se softwarem na pokročilé uživatelské úrovni.

10 Název studijního předmětu Anglický jazyk pokročilý 1 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Získání a upevnění jazykových znalostí a dovedností na středně pokročilé úrovni jazyka (B1)*, která je nezbytným základem a předpokladem pro úspěšné zvládnutí pokročilejší úrovně jazyka pro další studium. *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: zaměření na obecné porozumění textu - jeho funkci a obsah, výběr specifických informací z textu. - Psaní: , úřední dopis - Mluvení: rozvoj schopností spontánní reakce v mluveném jazyce se zaměřením na probíraná témata a procvičování příslušné slovní zásoby, aktivní používání frází sociální komunikace (vyjádření potřeby, názoru, rady a varování). - Poslech: nácvik poslechu autentických nahrávek, rozvoj obecného porozumění mluvenému textu, výběr a záznam informací v průběhu poslechu. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - stupňování přídavných jmen - budoucnost vyjádřená pomocí will, going to a přítomným časem průběhovým - vazba slovesa s infinitivem a gerundiem - podmínkové a časové vedlejší věty - používání členů v angličtině - přímé a nepřímé otázky - trpný rod - způsoby vyjádření množství Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny: - domov a mezilidské vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi - využívání počítačů a jejich vliv na životní způsob lidí - počasí a životní prostředí Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Workbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Intermediate. Student s Book. Oxford: University Press, s. ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BYRNE, T. New English File - Intermediate. Workbook. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Smart Board Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

11 Název studijního předmětu Anglický jazyk pokročilý 2 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Získání a upevnění jazykových znalostí a dovedností na středně pokročilé úrovni jazyka (B1)*, která je nezbytným základem a předpokladem pro úspěšné zvládnutí pokročilejší úrovně jazyka pro další studium. *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: nácvik čtení textů z autentických zdrojů přizpůsobených středně pokročilé úrovni, zaměření na obecné porozumění textu - jeho funkci a obsahu, výběr specifických informací z textu. - Psaní: motivační dopis - Mluvení: rozvoj schopností spontánní reakce v mluveném jazyce se zaměřením na probíraná témata a procvičování příslušné slovní zásoby, aktivní používání frází sociální komunikace (vyjádření souhlasu a nesouhlasu, zjišťování informací, vyjádření omluvy, vypravování životních událostí), - Poslech: nácvik poslechu autentických nahrávek, rozvoj obecného porozumění mluvenému textu, výběr a záznam informací v průběhu poslechu. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - vedlejší věty vztažné - předpřítomný čas prostý - modální slovesa vyjadřující pravděpodobnost - nepřímá řeč - přací věty - podmínkové vedlejší věty - vyjádření v minulosti - systematické rozvíjení slovní zásoby - frázová slovesa Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny: - životní styl, zdraví - popis člověka - práce, pracovní pohovor, první den v práci - realita a fantazie Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Workbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Intermediate. Student s Book. Oxford: University Press, s. ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BYRNE, T. New English File - Intermediate. Workbook. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: KENNY, N., LUQUE-MORTIMER, L First Certificate Practice Tests Plus 1. Harlow: Pearson Education, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Smart Board Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

12 Název studijního předmětu Anglický jazyk pokročilý 3 Typ předmětu povinný Doporučený ročník/semestr 2/ZS Rozsah studijního předmětu Hod. za týden 2c Kreditů 2 ECTS Způsob zakončení zápočet Forma výuky cvičení Průběžné testy, písemný závěrečný test PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící) Rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti a jazykových dovedností na středně pokročilé úrovni (B2)*. Důraz je kladen na komunikační dovednosti a schopnosti spolupracovat. *) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rozvoj jazykových dovedností: - Čtení: orientace v textu jako obecné porozumění obsahu textu a získání detailních informací v textu. - Psaní: životopis - Mluvení: rozvoj plynulosti a samostatnosti projevu, spontánní reakce v běžných konverzačních situacích, zdvořilé vyjádření souhlasu a nesouhlasu, překvapení, udržování konverzace. - Poslech: obecné porozumění mluvenému textu odpovídající úrovně, získání, předávání a shrnutí zaznamenaných informací. Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka: - jednoduché a průběhové tvary v anglickém časovém systému - užívání pomocných sloves - způsoby vyjádření zvyku v přítomnosti a minulosti - vedlejší podmínkové věty - vedlejší vztažné věty - idiomy, frázová slovesa, složená slova - rozvíjení slovní zásoby Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené jazykové dovednosti rozvíjeny: - vzdělání - čas a plánování v běžném a pracovním životě - zákon a problém kriminality ve společnosti - vyprávění Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Student s Book with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: TIMS, N., BELL, J., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Woorkbook. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Class Audio CDs. Cambridge: University Press, CD ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Upper Intermediate. Student s Book. Oxford: University Press, s. ISBN D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., HUDSON, J. New English File - Upper Intermediate. Woorkbook. Oxford: University Press, s. ISBN D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, s. ISBN Z: KENNY, N., LUQUE-MORTIMER, L. First Certificate Practice Tests Plus 1. Harlow: Pearson Education, s. ISBN Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu Smart Board Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Podnikové informační systémy akreditovaného v rámci studijního programu Aplikovaná informatika

Více

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Analýza a návrh informačních systémů Kód studijního předmětu NIS Název předmětu anglicky Information Systems Analysis and Design Typ předmětu

Více

MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Povinné předměty MAT-1 Matematika 1... 2 POE Podniková ekonomika... 4 PRA-1 Právo 1... 6 ZIZ Zpracování informací a znalostí... 8 INF Informatika... 10 UKV Úvod do kognitivních věd... 12 MAT-2 Matematika

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II... 4 Anglický

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Anglický jazyk I, II, III, IV

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ 5

1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ 5 O B S A H V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U 1 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 1 2 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 3 3 MODULY POVINNÉ 5 3.1 Cizí jazyk I odborný 5 3.2 Cizí jazyk II 9 3.3 Matematika

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Ekonomika a zpracování informací v podnikání

Ekonomika a zpracování informací v podnikání Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Ekonomika a zpracování informací v podnikání 64 41 L/51 Podnikání dálkové studium 3leté Obsah

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

AUTOMECHANIK 23-68-H/01

AUTOMECHANIK 23-68-H/01 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy Tel.: 583 4 057, Fax: 583 45 5 E-mail: sekretarka@spsa-za.cz, www.spsa-za.cz MŠMT ČR s účinností od.9.008 zapisuje do školského rejstříku

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1. PROFIL ABSOLVENTA... 4 1.1 Popis uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o., Němčická 1749/4, 142 00 Praha 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Laurinova 1049 293 01 Mladá Boleslav Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Obor vzdělání 63-41-M/02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název školy: Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. adresa: Laurinova

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Technické lyceum (78-42-M/01 Technické

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název ŠVP: Pro obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP od 1. 9. 2014, počínaje prvním ročníkem. Obsah Úvodní identifikační údaje:... 3 Profil absolventa:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Informační technologie (18-20-M/01

Více