Seminář Evropské dotace pro obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář Evropské dotace pro obce"

Transkript

1 Seminář Evropské dotace pro obce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika března 2011 Pardubice

2 Zaměření programu OPPS ČR-PR je jedním z operačních programů naplňujících Cíl 3 Evropská územní spolupráce. Navazuje na zkušenosti z předchozích programů realizovaných z prostředků EU (program CBC Phare a Iniciativa Společenství INTERREG IIIA). Je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, tzn. jsou podporovány projekty zacílené na rozvoj česko-polského příhraničí na základě spolupráce partnerů z České a Polské republiky (tématy jsou např. zvyšování ekonomické integrace dané oblasti, její hospodářský růst, podpora cestovního ruchu, zlepšování podmínek udrţitelného rozvoje a ţivotního prostředí atd). Součástí Programu je také Fond mikroprojektů, který spravují jednotlivé euroregiony. 2

3 3

4 Financování OPPS ČR PR Program je spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 219,46 mil. (5,5 mld. Kč při kurzu 25 Kč/ ). Celková finanční alokace pro ČR -103,68 mil. (2,6 mld. Kč při kurzu 25 Kč/ ). 4 Tato částka představuje 29,6 % alokace přidělené ČR v rámci všech 5 programů přeshraniční spolupráce (ČR Rakousko: 14,5 %, ČR Sasko: 27,9 %, ČR Slovensko: 12,5 %, ČR Bavorsko: 15,5 %). Celková finanční alokace pro PR -115,78 mil. (2,9 mld. Kč při kurzu 25 Kč/ ). Financování projektů je zaloţeno na principu adicionality (kaţdý projekt spolufinancovaný ze zdrojů ERDF musí být současně spolufinancovaný z národních veřejných zdrojů). Těmito zdroji mohou být zdroje státního rozpočtu (pouze ČR), rozpočtů orgánů územní samosprávy (krajů/vojvodství, okresů a obcí) a další vlastní prostředky ţadatelů, které jsou povaţovány za veřejné prostředky.

5 Vhodní žadatelé územní samosprávné celky na všech úrovních (obce, města, powiaty, kraje/vojvodství, svazky obcí a jimi zřízené organizace), příspěvkové organizace, hospodářské komory neziskové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdruţení, nadace, církve, školská zařízení, akciové společnosti hospodařící s veřejnými prostředky, společnosti s ručením omezeným hospodařící s veřejnými prostředky a další blíţe viz Operační program a Programový dodatek 5

6 Na co je dobré pamatovat při přípravě projektové žádosti: dotace > na projekt splnit min. 2 ze 4 kritérií spolupráce společná česko-polská koncepce důleţitou součástí je logická provázanost česko polských aktivit rozpočet projektu musí být adekvátní k alokaci přeshraniční dopad dodrţovat náleţitý poměr mezi investičními a neinvestičními výdaji 6

7 Kritéria přeshraniční spolupráce ţadatelé musí splnit alespoň 2 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce 1. Společná příprava projekt je výsledkem společných potřeb projekt je výsledkem společného nápadu projektu předcházejí společné konzultace a pracovní setkání společné plánování a příprava projektu projektová dokumentace je připravována ve spolupráci 2. Společná realizace projekt obsahuje aktivity, které jsou realizovány partnery z obou stran hranice rozdělení úkolů je zřetelně popsáno v projektové ţádosti a ve smlouvě uzavřené mezi partnery aktivity realizované partnery nemusí mít stejný charakter úkoly nemusí být mezi partnery rozdělené proporcionálně ţadatel je schopný tuto spolupráci doloţit 7 3. Společný personál partneři z obou stran hranice tvoří společný tým, který se zabývá společnou realizací projektu tento tým realizuje převáţnou část aktivit společně je vymezen rámcový pracovní plán týmu a jeho struktura (koordinátor projektu, projektový manaţer, účetní apod.) 4. Společné financování partneři z obou států se podílejí na spolufinancování rozpočtu projektu v minimální míře1% Územní dopad projektu

8 Prioritní osy a oblasti podpory - přehled 1. Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik 1.1 Posilování dostupnosti 1.2 Ochrana ţivotního prostředí 1.3 Prevence rizik 2. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání 3. Podpora spolupráce místních společenství 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit 3.3 Fond mikroprojektů 8 4. Technická pomoc

9 Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Oblast podpory 1.2 Ochrana životního prostředí podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (vodní hospodářství, zlepšení kvality vod, zásobování vodou) péče o přírodu a krajinu (např. ochrana a obnova biodiverzity, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekologických škod, zlepšení stavu ovzduší, vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická stabilita) hospodaření s odpady a jejich druhotné využití využití obnovitelných zdrojů energie, dosažení energetických úspor zlepšení kvality ovzduší, ochrana půdy zlepšení kvality životního prostředí v průmyslových oblastech 9 Alokace ERDF, zbývá vyčerpat

10 Oblast podpory 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí rozvoj inovačního potenciálu podniků, posilování jejich konkurenceschopnosti spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů spolupráce v oblasti poradenství při zakládání podniků a poskytování průběţného poradenství pro existující firmy, marketingu, propagace, společná propagace propagace a rozvíjení spolupráce mezi subjekty trhu práce (včetně podpory osob vracejících se na trh práce, předcházení jevu sociálního vyloučení), rovnost příleţitostí na trhu práce, koordinovaná opatření na trhu práce (systémové změny, odstraňování diskriminace) spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací a v oblasti transferu know- how a technologií podporujících malé a střední podniky (sítě a klastry, vazby na vysoké školy a výzkumná pracoviště) 10 Prioritní osa II. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Alokace ERDF, zbývá vyčerpat

11 Oblast podpory 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání podpora projektů zaměřených na zvyšování kvalifikací a dovedností, včetně jazykových znalostí, podpora školení, rozvíjení celoţivotního učení podpora implementace a vyuţití ICT v oblasti vzdělávání Alokace ERDF, zbývá vyčerpat Možné zaměření projektů: podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoţivotního učení podpora osob vracejících se na trh práce, předcházení sociálnímu vyloučení, rekvalifikační kurzy pro ohroţené osoby zvyšování odborné kvalifikace podpora zpracování společných česko-polských studijních programů výměna zkušeností v oblasti vytváření vzdělávacích programů podpora vyuţívání a uplatňování ICT pro realizaci výše uvedených aktivit 11 -

12 Konkrétní příklad projektu v oblasti podpory 2.3 dvě nebo více škol z obou stran hranice, společné zaměření na vzdělávání či výzkum v určité oblasti, výměnné pobyty studentů a lektorů, investice do vybavení potřebného k výuce či výzkumu a zároveň nezbytného ke spolupráci 12

13 13 Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství Oblast podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí rozvíjení a tvorba sítí spolupracujících institucí výměna zkušeností a propagace dobré praxe při řešení společných problémů a zpracování společných rozvojových koncepcí rozvoj a posilování přeshraničních vazeb spoluprací škol modernizace školských zařízení a jiných vzdělávacích zařízení Alokace ERDF, zbývá vyčerpat Možné zaměření projektů: zpracování analýz, studií atd. v rámci socioekonomického rozvoje oblasti spolupráce poskytovatelů veřejných sluţeb spolupráce samosprávných územních celků a jimi zřizovaných organizací rozvoj spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi podpora rozvoje aktivit sdělovacích prostředků přeshraniční spolupráce mládeţnických organizací, výměna mládeţe spolupráce škol, výměna ţáků, vědeckých a pedagogických pracovníků

14 Konkrétní příklad projektu v oblasti podpory 3.1 dvě nebo více měst/obcí z obou stran hranice, výjezdy k partnerům, vypracování společných plánů a koncepcí rozvoje 14

15 Oblast podpory 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit podpora společných kulturních projektů propagace a udržování společných tradic příhraničního území prohlubování vztahů a kontaktů mezi společenstvími nezbytné infrastrukturní projekty umoţňující rozvinout příhraniční spolupráci Alokace ERDF, zbývá vyčerpat Možné zaměření projektů: podpora projektů zaměřených na rozvoj spolupráce a integraci místních společenství v oblasti společenské, kulturní a volnočasové podpora volnočasové a rekreační činnosti podpora činností zachovávajících tradice a identitu místních komunit tvorba osvětových a vzdělávacích materiálů 15

16 Hodnotící kritéria Kontrola formálních náleţitostí Kontrola přijatelnosti Hodnocení kvality Hodnocení přeshraniční spolupráce Hodnocení přeshraničního dopadu 16

17 Bližší informace o Programu naleznete na webových adresách: (oficiální webové stránky Programu) odkaz Fondy EU Předkládání projektových žádostí 17 příjem ţádostí je průběţný jsou schvalovány Monitorovacím výborem termín pro předkládání žádostí, které budou projednány na MV v roce 2011, projektová ţádost se vyplňuje pomocí webové aplikace Benefit 7 viz

18 Oblast podpory 3.3 Fond mikroprojektů specifický nástroj pro podporu projektů lokálního významu s přeshraničním dopadem nahrazuje Fond malých projektů, který byl doposud úspěšně vyuţíván je zaměřen na malé neinvestiční, případně i drobné investiční projekty předpokládá podporu projektů od do maximálně , při celkových nákladech projektu do Fond mikroprojektů je určen zejména pro projekty z 3. prioritní osy, ale mohou být předkládány i projekty naplňující cíle 1. a 2. prioritní osy je na něj vyčleněno celkem 20% alokace Programu (tj. 43,89 mil. z prostředků ERDF) 18

19 Porovnání malých (oblast podpory 3.3) a velkých (oblast podpory 1.1 až 3.2) projektů malé projekty (Fond mikroprojektů) velké projekty minimální výše dotace EU maximální výše dotace EU není určeno maximální míra dotace EU 85% 85% maximální celkové náklady projektu není určeno investiční projekty ano, ale ne všechny typy ano povinný "Lead Partner" princip ne ano 19 Rozpočet mikroprojektu v ţádosti a podrobný rozpočet mikroprojektu se uvádí v EUR - při sestavování rozpočtu musí ţadatel odhadnout vhodný kurz, který uvede v rozpočtu mikroprojektu při podání ţádosti kurzové riziko si nese sám ţadatel

20 Doba trvání projektu max. 18 měsíců (konkrétní termín zahájení a ukončení projektu je uveden v ţádosti) Způsob financování projektu nejsou umoţněny zálohové ani průběţné platby způsobilé výdaje budou propláceny zpětně po ukončení realizace a schválení závěrečné zprávy ţadatel musí mít zajištěno financování po celou dobu realizace projektu, dokládá se podepsaným čestným prohlášením (ţádost příloha A) 20

21 Možné zaměření mikroprojektů: obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví (drobné památky včetně sakrálních staveb - kříţové cesty, kapličky, boţí muka),historických, technických a turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny rozšíření a modernizace infrastruktury cestovního ruchu - cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyţařských tratí, místních (lesních) cest a mostků včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa) rozvoj značení turistických atraktivit a tras podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionální řemesla) organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen) péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŢP) spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností) tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování propagace území a přeshraniční spolupráce (např. příprava publikací, webových stránek) organizace kurzů zaměřených na získávání a zvyšování odborných dovedností, kvalifikací či jazykových znalostí přeshraniční spolupráce škol, mládeţnických organizací, výměna mládeţe, studentů, ţáků, vědeckých a pedagogických pracovníků, a to včetně drobných infrastrukturních projektů nutných pro naplnění cíle oblasti podpory podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí) 21 rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází)

22 Žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí vystupovat jako zprostředkovatel má stálé a dostatečné zdroje financování má zajištěny prostředky na předfinancování projektu, na krytí celkových výdajů projektu můţe mikroprojekty předkládat samostatně nebo společně s místními partnerskými organizacemi Povinností kaţdého ţadatele je mít polského partnera se sídlem na území vojvodství Dolnoslezského, Opolského a Slezského shodné povahy či podobného typu jako je ţadatel (být logickým partnerem) skutečně zapojeného do přípravy a realizace projektu 22

23 Druhy mikroprojektů Společné mají jeden společný cíl mají jednu cílovou skupinu jejich činnosti ve fázi plánování a realizace a výdaje jsou rozděleny mezi partnery po obou stranách hranice kaţdý z partnerů je odpovědný za řádnou realizaci svých činností příprava a realizace probíhá na opačných stranách hranice vţdy současně nebo na sebe dohodnutým způsobem bezprostředně navazuje jsou předloţeny na stejné zasedání EŘV Zrcadlové (specifický typ společných mikroprojektů) příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá s určitým časovým odstupem, projekt navazuje na jiţ realizovaný mikroprojekt partnera z opačné strany hranice v ţádosti je nutné uvést přesný odkaz na realizovaný mikroprojekt 23 Samostatně realizované zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice, polský partner projektovou ţádost nepředkládá i tyto mikroprojekty musí mít jasný přeshraniční dopad a úlohu zahraničního partnera při přípravě a realizaci mikroprojektu

24 Formulář žádosti a přílohy Tištěná projektová ţádost (výstup z Benefit 7) 3 originály kompletně vyplněné projektové ţádostí 1 originál (případně ověřená kopie) a 2 kopie kompletní sady příloh 1x CD obsahující dokumenty v elektronické podobě, a to: přílohu ţádosti B Stručný popis mikroprojektu v češtině a v polštině přílohu ţádosti C Podrobný rozpočet mikroprojektu přílohu ţádosti D Zdůvodnění rozpočtu mikroprojektu Formulář ţádosti v elektronické podobě Benefit 7 je dostupný včetně návodu na webových stránkách Správce Fondu: nebo na Ţádosti včetně kompletní sady příloh se předkládají Správci Fondu. 24

25 Přílohy žádosti 1. Doklady o povaze žadatele: a) doklad o právní subjektivitě b) doklad o struktuře vlastnictví u subjektů, u nichţ z dokladu o právní subjektivitě není zřejmé, zda je ţadatel veřejnoprávní subjekt Dalšími přílohami žádosti jsou: 2. Příloha ţádosti - A Čestné prohlášení žadatele k žádosti o dotaci 3. Příloha ţádosti - B Stručný popis mikroprojektu v češtině a v polštině 4. Příloha ţádosti - C Podrobný rozpočet mikroprojektu 5. Příloha ţádosti - D Zdůvodnění rozpočtu mikroprojektu 6. Přílohy, které jsou vyžadovány pouze u mikroprojektů generujících příjmy: kalkulace předpokládaných příjmů v případě, ţe při realizaci mikroprojektu je plánován vznik příjmů, je nutné jiţ při přípravě projektové ţádosti provést kalkulaci předpokládaných příjmů a tato kalkulace je doloţena jako příloha projektové ţádosti. 25

26 7. Přílohy, které jsou vyžadovány pouze pro mikroprojekty se stavebními pracemi: 1. Doklad opravňující provádět stavební práce 2. Projektová dokumentace 3. Doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichţ budou stavební práce prováděny 8. Vliv projektu na ŽP I. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) A. Mikroprojekty, k jejichţ realizaci je nutné rozhodnutí o povolení dle zvláštního právního předpisu - např. zákon č.183/2006 Sb. nebo zákon č. 254/2001 Sb. - EIA vydává odbor ţivotního prostředí příslušného krajského úřadu B. Mikroprojekty, k jejichţ realizaci není nutné rozhodnutí o povolení záměru dle zvláštního právního předpisu - není nutné dokládat EIA 26 II. Posuzování vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000) - stanovisko Natura 2000 vydává KrÚ, SCHKO a národní park, újezdní úřady a MŢP - ve FMP je vyţadováno u aktivit : obnova a ochrana kulturního a historického dědictví, rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu, péče o přírodu a krajinu

27 Hodnocení žádosti 1. Kontrola formálních náležitostí 2. Kontrola přijatelnosti Vyřazení žádosti z dalšího procesu hodnocení nesplnění některých uvedených kritérií při kontrole formálních náleţitostí nebo přijatelnosti Registrace žádosti do IS MONIT7+ při splnění formálních náleţitostí a kritérií přijatelnosti datum registrace určuje začátek způsobilosti výdajů na realizaci projektu 3. Hodnocení finanční a věcné kvality a přeshraničních aspektů 27

28 28 Hodnotící tabulka

29 Udržitelnost mikroprojektu U mikroprojektů, jejichţ efekty mají dlouhodobý charakter, zodpovídá konečný uţivatel za to, ţe efekty mikroprojektu budou udrženy minimálně po dobu pěti let od ukončení fyzické realizace mikroprojektu u těch jeho částí, u kterých je to z technického a právního hlediska moţné. Za mikroprojekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou povaţovány všechny investiční mikroprojekty a neinvestiční mikroprojekty, jejichž cílem je vytvoření dlouhodobého výstupu (např. provoz informačního centra, pořízení turistických informačních tabulí, informačních kiosků, pořízení vybavení dlouhodobého charakteru apod.). Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků ze strukturální fondů je ve vlastnictví příslušného konečného uživatele a nelze ho po dobu 5 let od ukončení realizace mikroprojektu převést na jiného majitele ani dát do zástavy. Konečný uţivatel je povinen zajistit po celou dobu realizace mikroprojektu a po dobu jeho udrţitelnosti odpovídající pojištění investičního majetku, zejména proti jeho poškození, zničení a ztrátě. 29

30 Některé ze schválených mikroprojektů z území Pardubického kraje Cyklistický klub Lanškroun, o.s. - Cyklistický Malý závod Míru 2011 Sdruţení Obcí Orlicko - Cykloaktivity v pohraničí Euroregionu Glacensis - Singltreky Orlicka - dokumentace I. etapa Orlické hory a Podorlicko - Cykloaktivity v pohraničí Euroregionu Glacensis Region Orlicko-Třebovsko - Jubilejní 10. ročník Cyklo Glacensis 2011 Město Králíky - Festival příhraničí Králíky - Miedzylesie 2011 (Králíky a Miedzylesie na kole) Sdruţení obcí Orlicko Informační systém Lyžařské a běžecké oblasti Buková hora Suchý vrh Obec Výprachtice - Poznejme se sousedé Gymnázium Lanškroun - Kultura bez hranic Obec Libchavy - Společně žijeme kulturou a sportem SOŠ a SOU Lanškroun Spolupráce středních škol při jazykové výuce žáků Obec Libchavy Společně oslavíme významné dny Město Ústí nad Orlicí Společná účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu 30

31 Předkládání projektových žádostí příjem ţádostí je průběţný 7. zasedaní EŘV se bude konat 28. června 2011, zde budou projednány žádosti odevzdané do 31. března 2011, termín sběru žádostí na 8. zasedání EŘV byl stanoven do 26. října 2011 projektová ţádost se vyplňuje rovněţ pomocí webové aplikace Benefit 7 (zjednodušená verze) 31 Kontakt: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska Euroregion Glacensis Panská Rychnov nad Kněţnou Česká republika Tel.: , Fax:

32 32 Možnost konzultací projektových záměrů Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů Komenského nám Pardubice Mgr. Lucie BISOVÁ Mgr. Miroslav SMEJKAL tel.: tel.: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor grantů a dotací Regiocentrum Nový pivovar Hradec Králové 3 Ing. Roman KLÍMA Ing. Luboš PECHÁNEK tel.: tel.:

33 Děkuji za pozornost Mgr. Miroslav Smejkal Krajský úřad Pardubického kraje odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů tel.:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 1 OPPS Česká republika Polská republika 2007-2013 CÍL PROGRAMU 2 OPPS Česká republika Polská republika 2007-2013 Globální

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

Statutární město Děčín

Statutární město Děčín Statutární město Děčín vyhlašuje výzvu k podávání ţádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město, schváleného Zastupitelstvem města Děčín dne 18.12.2008 Operační

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 5056/2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika Základní podmínky Seminář Cíl 3 - programy přeshraniční spolupráce Liberec, 22. června 2007 Společný technický sekretariát (JTS)

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-40833/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele Fond mikroprojektů česko - slovenské příhraničí Příručka pro žadatele Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 Ver. 5.3 platná od 11.11.2014 Str. 1 OBSAH:

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prioritní osy ROP Jihovýchod Prioritní

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Vítáme Vás. www.rda-rk.cz. Zvýšení absorpční kapacity příhraničí pro plánovací období 2014-2020

Vítáme Vás. www.rda-rk.cz. Zvýšení absorpční kapacity příhraničí pro plánovací období 2014-2020 Zvýšení absorpční kapacity příhraničí pro plánovací období 2014-2020 Vítáme Vás Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. www.rda-rk.cz Zvýšení absorpční kapacity

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 54 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 Euroregion Pomezí Čech,Moravy a Kladska Euroregion Glacensis,, Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Řízení Fondu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006

Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006 Centrum pro regionální rozvoj ČR Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006 RNDr. Ivo Ryšlavý Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz CRR

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce

Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce INTERREG IIIA CZ-PL Liberec 16. listopadu 2006 Rekapitulace výsledků negociačních jednání členských států pro období 2007-13 Zvýšení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 311 Šumpersko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 14. prosince 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004 Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy (PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ŘO SROP) 7.1.2005 2. KOLO VÝZVY NEBUDE VYHLÁŠENO POČET

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti ÚVOD Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. byla založena v roce 2007 Jediným zakladatelem společnosti je Mikroregion Luhačovské

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko možnosti pro města a obce MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020, Hradec Králové 24.10.2014 Obsah prezentace Územní

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 Dotace pro obce - projekty mezinárodní spolupráce, 25. září 2012, Krajský úřad Královéhradeckého kraje Představení

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 1. Popis opatření Dotace je určena na

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Jemnicko, o.p.s.,husova 103, 675 31 Jemnice Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti Přiřazení Fiche k opatření PRV

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky Ing. Alena Víchová Cíl Seznámení s podmínkami vyhlášené výzvy 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Určeno pro potenciální

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s.

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko (dále jen MASVHV) vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008 2013 s názvem My zme Valaši, jedna rodina 2.

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová Integrovaný regionální operační program (IROP) IROP bude realizován v programovém

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Český Západ - Místní partnerství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 8 Podpora rozvoje drobného podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských

Více

Regionální operační program. V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008

Regionální operační program. V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008 Regionální operační program NUTS II SV Možnosti čerpání dotací z EU V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008 NUTS II Severovýchod 3 kraje ROP NUTS II Severovýchod

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 CLLD Výběr strategií věcné hodnocení posouzení souladu strategie s cíli dotčených programů jednotlivá ŘO hodnoticí komise věcné

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

ŢÁDOST O DOTACI. z Fondu malých projektů jiţní Morava - Dolní Rakousko. (pro ţadatele z Jihomoravského kraje)

ŢÁDOST O DOTACI. z Fondu malých projektů jiţní Morava - Dolní Rakousko. (pro ţadatele z Jihomoravského kraje) ŢÁDOST O DOTACI z Fondu malých projektů jiţní Morava - Dolní Rakousko (pro ţadatele z Jihomoravského kraje) v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Název projektu

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.33 Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Zákonné zmocnění Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014 2020 23. 4. 2015, Velešín Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Rozpočet přesun 300 mil. EUR do koheze rozpočet

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 9 ze dne 4. června 2008 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 7. kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 Vydání 10, platnost od 6. června 2014 OBSAH: 1. Úvod... 4 2.

Více

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2012 1 Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 1.1 Popis a stručná charakteristika

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Ing. Theodor Bernt Zástupce ředitele odboru fondů EU Ministerstvo

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Datum zveřejnění: 30. 3. 2012 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Politika hospodářské a sociální soudržnosti Podstat politiky HSS -NUTS -Operační programy Strukturální fondy -Financování projektů Zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz Strukturální politika = politika

Více

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_5. VÝZVA

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_5. VÝZVA Vyhlášení výzvy Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Kolová výzva č. 7 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Chomutov 24.11.2015 24.11.2015

Více