Seminář Evropské dotace pro obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář Evropské dotace pro obce"

Transkript

1 Seminář Evropské dotace pro obce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika března 2011 Pardubice

2 Zaměření programu OPPS ČR-PR je jedním z operačních programů naplňujících Cíl 3 Evropská územní spolupráce. Navazuje na zkušenosti z předchozích programů realizovaných z prostředků EU (program CBC Phare a Iniciativa Společenství INTERREG IIIA). Je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem, tzn. jsou podporovány projekty zacílené na rozvoj česko-polského příhraničí na základě spolupráce partnerů z České a Polské republiky (tématy jsou např. zvyšování ekonomické integrace dané oblasti, její hospodářský růst, podpora cestovního ruchu, zlepšování podmínek udrţitelného rozvoje a ţivotního prostředí atd). Součástí Programu je také Fond mikroprojektů, který spravují jednotlivé euroregiony. 2

3 3

4 Financování OPPS ČR PR Program je spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 219,46 mil. (5,5 mld. Kč při kurzu 25 Kč/ ). Celková finanční alokace pro ČR -103,68 mil. (2,6 mld. Kč při kurzu 25 Kč/ ). 4 Tato částka představuje 29,6 % alokace přidělené ČR v rámci všech 5 programů přeshraniční spolupráce (ČR Rakousko: 14,5 %, ČR Sasko: 27,9 %, ČR Slovensko: 12,5 %, ČR Bavorsko: 15,5 %). Celková finanční alokace pro PR -115,78 mil. (2,9 mld. Kč při kurzu 25 Kč/ ). Financování projektů je zaloţeno na principu adicionality (kaţdý projekt spolufinancovaný ze zdrojů ERDF musí být současně spolufinancovaný z národních veřejných zdrojů). Těmito zdroji mohou být zdroje státního rozpočtu (pouze ČR), rozpočtů orgánů územní samosprávy (krajů/vojvodství, okresů a obcí) a další vlastní prostředky ţadatelů, které jsou povaţovány za veřejné prostředky.

5 Vhodní žadatelé územní samosprávné celky na všech úrovních (obce, města, powiaty, kraje/vojvodství, svazky obcí a jimi zřízené organizace), příspěvkové organizace, hospodářské komory neziskové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdruţení, nadace, církve, školská zařízení, akciové společnosti hospodařící s veřejnými prostředky, společnosti s ručením omezeným hospodařící s veřejnými prostředky a další blíţe viz Operační program a Programový dodatek 5

6 Na co je dobré pamatovat při přípravě projektové žádosti: dotace > na projekt splnit min. 2 ze 4 kritérií spolupráce společná česko-polská koncepce důleţitou součástí je logická provázanost česko polských aktivit rozpočet projektu musí být adekvátní k alokaci přeshraniční dopad dodrţovat náleţitý poměr mezi investičními a neinvestičními výdaji 6

7 Kritéria přeshraniční spolupráce ţadatelé musí splnit alespoň 2 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce 1. Společná příprava projekt je výsledkem společných potřeb projekt je výsledkem společného nápadu projektu předcházejí společné konzultace a pracovní setkání společné plánování a příprava projektu projektová dokumentace je připravována ve spolupráci 2. Společná realizace projekt obsahuje aktivity, které jsou realizovány partnery z obou stran hranice rozdělení úkolů je zřetelně popsáno v projektové ţádosti a ve smlouvě uzavřené mezi partnery aktivity realizované partnery nemusí mít stejný charakter úkoly nemusí být mezi partnery rozdělené proporcionálně ţadatel je schopný tuto spolupráci doloţit 7 3. Společný personál partneři z obou stran hranice tvoří společný tým, který se zabývá společnou realizací projektu tento tým realizuje převáţnou část aktivit společně je vymezen rámcový pracovní plán týmu a jeho struktura (koordinátor projektu, projektový manaţer, účetní apod.) 4. Společné financování partneři z obou států se podílejí na spolufinancování rozpočtu projektu v minimální míře1% Územní dopad projektu

8 Prioritní osy a oblasti podpory - přehled 1. Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik 1.1 Posilování dostupnosti 1.2 Ochrana ţivotního prostředí 1.3 Prevence rizik 2. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání 3. Podpora spolupráce místních společenství 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit 3.3 Fond mikroprojektů 8 4. Technická pomoc

9 Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Oblast podpory 1.2 Ochrana životního prostředí podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (vodní hospodářství, zlepšení kvality vod, zásobování vodou) péče o přírodu a krajinu (např. ochrana a obnova biodiverzity, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekologických škod, zlepšení stavu ovzduší, vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická stabilita) hospodaření s odpady a jejich druhotné využití využití obnovitelných zdrojů energie, dosažení energetických úspor zlepšení kvality ovzduší, ochrana půdy zlepšení kvality životního prostředí v průmyslových oblastech 9 Alokace ERDF, zbývá vyčerpat

10 Oblast podpory 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí rozvoj inovačního potenciálu podniků, posilování jejich konkurenceschopnosti spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů spolupráce v oblasti poradenství při zakládání podniků a poskytování průběţného poradenství pro existující firmy, marketingu, propagace, společná propagace propagace a rozvíjení spolupráce mezi subjekty trhu práce (včetně podpory osob vracejících se na trh práce, předcházení jevu sociálního vyloučení), rovnost příleţitostí na trhu práce, koordinovaná opatření na trhu práce (systémové změny, odstraňování diskriminace) spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací a v oblasti transferu know- how a technologií podporujících malé a střední podniky (sítě a klastry, vazby na vysoké školy a výzkumná pracoviště) 10 Prioritní osa II. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Alokace ERDF, zbývá vyčerpat

11 Oblast podpory 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání podpora projektů zaměřených na zvyšování kvalifikací a dovedností, včetně jazykových znalostí, podpora školení, rozvíjení celoţivotního učení podpora implementace a vyuţití ICT v oblasti vzdělávání Alokace ERDF, zbývá vyčerpat Možné zaměření projektů: podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoţivotního učení podpora osob vracejících se na trh práce, předcházení sociálnímu vyloučení, rekvalifikační kurzy pro ohroţené osoby zvyšování odborné kvalifikace podpora zpracování společných česko-polských studijních programů výměna zkušeností v oblasti vytváření vzdělávacích programů podpora vyuţívání a uplatňování ICT pro realizaci výše uvedených aktivit 11 -

12 Konkrétní příklad projektu v oblasti podpory 2.3 dvě nebo více škol z obou stran hranice, společné zaměření na vzdělávání či výzkum v určité oblasti, výměnné pobyty studentů a lektorů, investice do vybavení potřebného k výuce či výzkumu a zároveň nezbytného ke spolupráci 12

13 13 Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství Oblast podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí rozvíjení a tvorba sítí spolupracujících institucí výměna zkušeností a propagace dobré praxe při řešení společných problémů a zpracování společných rozvojových koncepcí rozvoj a posilování přeshraničních vazeb spoluprací škol modernizace školských zařízení a jiných vzdělávacích zařízení Alokace ERDF, zbývá vyčerpat Možné zaměření projektů: zpracování analýz, studií atd. v rámci socioekonomického rozvoje oblasti spolupráce poskytovatelů veřejných sluţeb spolupráce samosprávných územních celků a jimi zřizovaných organizací rozvoj spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi podpora rozvoje aktivit sdělovacích prostředků přeshraniční spolupráce mládeţnických organizací, výměna mládeţe spolupráce škol, výměna ţáků, vědeckých a pedagogických pracovníků

14 Konkrétní příklad projektu v oblasti podpory 3.1 dvě nebo více měst/obcí z obou stran hranice, výjezdy k partnerům, vypracování společných plánů a koncepcí rozvoje 14

15 Oblast podpory 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit podpora společných kulturních projektů propagace a udržování společných tradic příhraničního území prohlubování vztahů a kontaktů mezi společenstvími nezbytné infrastrukturní projekty umoţňující rozvinout příhraniční spolupráci Alokace ERDF, zbývá vyčerpat Možné zaměření projektů: podpora projektů zaměřených na rozvoj spolupráce a integraci místních společenství v oblasti společenské, kulturní a volnočasové podpora volnočasové a rekreační činnosti podpora činností zachovávajících tradice a identitu místních komunit tvorba osvětových a vzdělávacích materiálů 15

16 Hodnotící kritéria Kontrola formálních náleţitostí Kontrola přijatelnosti Hodnocení kvality Hodnocení přeshraniční spolupráce Hodnocení přeshraničního dopadu 16

17 Bližší informace o Programu naleznete na webových adresách: (oficiální webové stránky Programu) odkaz Fondy EU Předkládání projektových žádostí 17 příjem ţádostí je průběţný jsou schvalovány Monitorovacím výborem termín pro předkládání žádostí, které budou projednány na MV v roce 2011, projektová ţádost se vyplňuje pomocí webové aplikace Benefit 7 viz

18 Oblast podpory 3.3 Fond mikroprojektů specifický nástroj pro podporu projektů lokálního významu s přeshraničním dopadem nahrazuje Fond malých projektů, který byl doposud úspěšně vyuţíván je zaměřen na malé neinvestiční, případně i drobné investiční projekty předpokládá podporu projektů od do maximálně , při celkových nákladech projektu do Fond mikroprojektů je určen zejména pro projekty z 3. prioritní osy, ale mohou být předkládány i projekty naplňující cíle 1. a 2. prioritní osy je na něj vyčleněno celkem 20% alokace Programu (tj. 43,89 mil. z prostředků ERDF) 18

19 Porovnání malých (oblast podpory 3.3) a velkých (oblast podpory 1.1 až 3.2) projektů malé projekty (Fond mikroprojektů) velké projekty minimální výše dotace EU maximální výše dotace EU není určeno maximální míra dotace EU 85% 85% maximální celkové náklady projektu není určeno investiční projekty ano, ale ne všechny typy ano povinný "Lead Partner" princip ne ano 19 Rozpočet mikroprojektu v ţádosti a podrobný rozpočet mikroprojektu se uvádí v EUR - při sestavování rozpočtu musí ţadatel odhadnout vhodný kurz, který uvede v rozpočtu mikroprojektu při podání ţádosti kurzové riziko si nese sám ţadatel

20 Doba trvání projektu max. 18 měsíců (konkrétní termín zahájení a ukončení projektu je uveden v ţádosti) Způsob financování projektu nejsou umoţněny zálohové ani průběţné platby způsobilé výdaje budou propláceny zpětně po ukončení realizace a schválení závěrečné zprávy ţadatel musí mít zajištěno financování po celou dobu realizace projektu, dokládá se podepsaným čestným prohlášením (ţádost příloha A) 20

21 Možné zaměření mikroprojektů: obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví (drobné památky včetně sakrálních staveb - kříţové cesty, kapličky, boţí muka),historických, technických a turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny rozšíření a modernizace infrastruktury cestovního ruchu - cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyţařských tratí, místních (lesních) cest a mostků včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa) rozvoj značení turistických atraktivit a tras podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionální řemesla) organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen) péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŢP) spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností) tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování propagace území a přeshraniční spolupráce (např. příprava publikací, webových stránek) organizace kurzů zaměřených na získávání a zvyšování odborných dovedností, kvalifikací či jazykových znalostí přeshraniční spolupráce škol, mládeţnických organizací, výměna mládeţe, studentů, ţáků, vědeckých a pedagogických pracovníků, a to včetně drobných infrastrukturních projektů nutných pro naplnění cíle oblasti podpory podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí) 21 rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází)

22 Žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí vystupovat jako zprostředkovatel má stálé a dostatečné zdroje financování má zajištěny prostředky na předfinancování projektu, na krytí celkových výdajů projektu můţe mikroprojekty předkládat samostatně nebo společně s místními partnerskými organizacemi Povinností kaţdého ţadatele je mít polského partnera se sídlem na území vojvodství Dolnoslezského, Opolského a Slezského shodné povahy či podobného typu jako je ţadatel (být logickým partnerem) skutečně zapojeného do přípravy a realizace projektu 22

23 Druhy mikroprojektů Společné mají jeden společný cíl mají jednu cílovou skupinu jejich činnosti ve fázi plánování a realizace a výdaje jsou rozděleny mezi partnery po obou stranách hranice kaţdý z partnerů je odpovědný za řádnou realizaci svých činností příprava a realizace probíhá na opačných stranách hranice vţdy současně nebo na sebe dohodnutým způsobem bezprostředně navazuje jsou předloţeny na stejné zasedání EŘV Zrcadlové (specifický typ společných mikroprojektů) příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá s určitým časovým odstupem, projekt navazuje na jiţ realizovaný mikroprojekt partnera z opačné strany hranice v ţádosti je nutné uvést přesný odkaz na realizovaný mikroprojekt 23 Samostatně realizované zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice, polský partner projektovou ţádost nepředkládá i tyto mikroprojekty musí mít jasný přeshraniční dopad a úlohu zahraničního partnera při přípravě a realizaci mikroprojektu

24 Formulář žádosti a přílohy Tištěná projektová ţádost (výstup z Benefit 7) 3 originály kompletně vyplněné projektové ţádostí 1 originál (případně ověřená kopie) a 2 kopie kompletní sady příloh 1x CD obsahující dokumenty v elektronické podobě, a to: přílohu ţádosti B Stručný popis mikroprojektu v češtině a v polštině přílohu ţádosti C Podrobný rozpočet mikroprojektu přílohu ţádosti D Zdůvodnění rozpočtu mikroprojektu Formulář ţádosti v elektronické podobě Benefit 7 je dostupný včetně návodu na webových stránkách Správce Fondu: nebo na Ţádosti včetně kompletní sady příloh se předkládají Správci Fondu. 24

25 Přílohy žádosti 1. Doklady o povaze žadatele: a) doklad o právní subjektivitě b) doklad o struktuře vlastnictví u subjektů, u nichţ z dokladu o právní subjektivitě není zřejmé, zda je ţadatel veřejnoprávní subjekt Dalšími přílohami žádosti jsou: 2. Příloha ţádosti - A Čestné prohlášení žadatele k žádosti o dotaci 3. Příloha ţádosti - B Stručný popis mikroprojektu v češtině a v polštině 4. Příloha ţádosti - C Podrobný rozpočet mikroprojektu 5. Příloha ţádosti - D Zdůvodnění rozpočtu mikroprojektu 6. Přílohy, které jsou vyžadovány pouze u mikroprojektů generujících příjmy: kalkulace předpokládaných příjmů v případě, ţe při realizaci mikroprojektu je plánován vznik příjmů, je nutné jiţ při přípravě projektové ţádosti provést kalkulaci předpokládaných příjmů a tato kalkulace je doloţena jako příloha projektové ţádosti. 25

26 7. Přílohy, které jsou vyžadovány pouze pro mikroprojekty se stavebními pracemi: 1. Doklad opravňující provádět stavební práce 2. Projektová dokumentace 3. Doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichţ budou stavební práce prováděny 8. Vliv projektu na ŽP I. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) A. Mikroprojekty, k jejichţ realizaci je nutné rozhodnutí o povolení dle zvláštního právního předpisu - např. zákon č.183/2006 Sb. nebo zákon č. 254/2001 Sb. - EIA vydává odbor ţivotního prostředí příslušného krajského úřadu B. Mikroprojekty, k jejichţ realizaci není nutné rozhodnutí o povolení záměru dle zvláštního právního předpisu - není nutné dokládat EIA 26 II. Posuzování vlivu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000) - stanovisko Natura 2000 vydává KrÚ, SCHKO a národní park, újezdní úřady a MŢP - ve FMP je vyţadováno u aktivit : obnova a ochrana kulturního a historického dědictví, rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu, péče o přírodu a krajinu

27 Hodnocení žádosti 1. Kontrola formálních náležitostí 2. Kontrola přijatelnosti Vyřazení žádosti z dalšího procesu hodnocení nesplnění některých uvedených kritérií při kontrole formálních náleţitostí nebo přijatelnosti Registrace žádosti do IS MONIT7+ při splnění formálních náleţitostí a kritérií přijatelnosti datum registrace určuje začátek způsobilosti výdajů na realizaci projektu 3. Hodnocení finanční a věcné kvality a přeshraničních aspektů 27

28 28 Hodnotící tabulka

29 Udržitelnost mikroprojektu U mikroprojektů, jejichţ efekty mají dlouhodobý charakter, zodpovídá konečný uţivatel za to, ţe efekty mikroprojektu budou udrženy minimálně po dobu pěti let od ukončení fyzické realizace mikroprojektu u těch jeho částí, u kterých je to z technického a právního hlediska moţné. Za mikroprojekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou povaţovány všechny investiční mikroprojekty a neinvestiční mikroprojekty, jejichž cílem je vytvoření dlouhodobého výstupu (např. provoz informačního centra, pořízení turistických informačních tabulí, informačních kiosků, pořízení vybavení dlouhodobého charakteru apod.). Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků ze strukturální fondů je ve vlastnictví příslušného konečného uživatele a nelze ho po dobu 5 let od ukončení realizace mikroprojektu převést na jiného majitele ani dát do zástavy. Konečný uţivatel je povinen zajistit po celou dobu realizace mikroprojektu a po dobu jeho udrţitelnosti odpovídající pojištění investičního majetku, zejména proti jeho poškození, zničení a ztrátě. 29

30 Některé ze schválených mikroprojektů z území Pardubického kraje Cyklistický klub Lanškroun, o.s. - Cyklistický Malý závod Míru 2011 Sdruţení Obcí Orlicko - Cykloaktivity v pohraničí Euroregionu Glacensis - Singltreky Orlicka - dokumentace I. etapa Orlické hory a Podorlicko - Cykloaktivity v pohraničí Euroregionu Glacensis Region Orlicko-Třebovsko - Jubilejní 10. ročník Cyklo Glacensis 2011 Město Králíky - Festival příhraničí Králíky - Miedzylesie 2011 (Králíky a Miedzylesie na kole) Sdruţení obcí Orlicko Informační systém Lyžařské a běžecké oblasti Buková hora Suchý vrh Obec Výprachtice - Poznejme se sousedé Gymnázium Lanškroun - Kultura bez hranic Obec Libchavy - Společně žijeme kulturou a sportem SOŠ a SOU Lanškroun Spolupráce středních škol při jazykové výuce žáků Obec Libchavy Společně oslavíme významné dny Město Ústí nad Orlicí Společná účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu 30

31 Předkládání projektových žádostí příjem ţádostí je průběţný 7. zasedaní EŘV se bude konat 28. června 2011, zde budou projednány žádosti odevzdané do 31. března 2011, termín sběru žádostí na 8. zasedání EŘV byl stanoven do 26. října 2011 projektová ţádost se vyplňuje rovněţ pomocí webové aplikace Benefit 7 (zjednodušená verze) 31 Kontakt: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska Euroregion Glacensis Panská Rychnov nad Kněţnou Česká republika Tel.: , Fax:

32 32 Možnost konzultací projektových záměrů Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů Komenského nám Pardubice Mgr. Lucie BISOVÁ Mgr. Miroslav SMEJKAL tel.: tel.: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor grantů a dotací Regiocentrum Nový pivovar Hradec Králové 3 Ing. Roman KLÍMA Ing. Luboš PECHÁNEK tel.: tel.:

33 Děkuji za pozornost Mgr. Miroslav Smejkal Krajský úřad Pardubického kraje odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů tel.:

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 1 OPPS Česká republika Polská republika 2007-2013 CÍL PROGRAMU 2 OPPS Česká republika Polská republika 2007-2013 Globální

Více

Fond malých projektů

Fond malých projektů Směrnice pro žadatele Česko- rakouský příhraniční region Poskytovatel : Úřad spolkové vlády země Dolní Rakousko zastoupený v regionu jižní Čechy sdružením Jihočeská Silva Nortica Fond malých projektů Směrnice

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 5056/2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

Statutární město Děčín

Statutární město Děčín Statutární město Děčín vyhlašuje výzvu k podávání ţádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město, schváleného Zastupitelstvem města Děčín dne 18.12.2008 Operační

Více

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika Základní podmínky Seminář Cíl 3 - programy přeshraniční spolupráce Liberec, 22. června 2007 Společný technický sekretariát (JTS)

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-40833/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko Alokace pro FMP 2014-2020 Alokace pro Fond mikroprojektů bude opět 20% finančních prostředků

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prioritní osy ROP Jihovýchod Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 54 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Vítáme Vás. www.rda-rk.cz. Zvýšení absorpční kapacity příhraničí pro plánovací období 2014-2020

Vítáme Vás. www.rda-rk.cz. Zvýšení absorpční kapacity příhraničí pro plánovací období 2014-2020 Zvýšení absorpční kapacity příhraničí pro plánovací období 2014-2020 Vítáme Vás Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. www.rda-rk.cz Zvýšení absorpční kapacity

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 Euroregion Pomezí Čech,Moravy a Kladska Euroregion Glacensis,, Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Řízení Fondu

Více

Statutární město Most

Statutární město Most Statutární město Most vyhlašuje kontinuální Výzvu k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Mostu - Deprivované mostecké zóny a občanské soužití 1. Identifikace výzvy Operační

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele Fond mikroprojektů česko - slovenské příhraničí Příručka pro žadatele Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 Ver. 5.3 platná od 11.11.2014 Str. 1 OBSAH:

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Evropská územní spolupráce v Centru pro regionální rozvoj České republiky

Evropská územní spolupráce v Centru pro regionální rozvoj České republiky Evropská územní spolupráce v Centru pro regionální rozvoj České republiky Ing. Pavla Pudová, vedoucí oddělení pro NUTS II Střední Morava odbor Evropské územní spolupráce Historie EÚS v rámci Centra Předvstupní

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Cíl 3 Informační seminář Petra Bulířová a Jana Kačerová Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006

Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006 Centrum pro regionální rozvoj ČR Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006 RNDr. Ivo Ryšlavý Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz CRR

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 311 Šumpersko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004 Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy (PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ŘO SROP) 7.1.2005 2. KOLO VÝZVY NEBUDE VYHLÁŠENO POČET

Více

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti ÚVOD Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. byla založena v roce 2007 Jediným zakladatelem společnosti je Mikroregion Luhačovské

Více

SMĚRNICE PRO ŽADATELE

SMĚRNICE PRO ŽADATELE SMĚRNICE PRO ŽADATELE Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko 2007-2013 Vydání 1. 3. března 2008 1. Seznam zkratek

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace

Výzva I - Poradenství. Operační program Podnikání a inovace Výzva I - Poradenství Operační program Podnikání a inovace Obsah prezentace Představení CzechInvestu Operační program Podnikání a inovace Program Poradenství a jeho charakteristiky Co není Poradenství

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce

Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce INTERREG IIIA CZ-PL Liberec 16. listopadu 2006 Rekapitulace výsledků negociačních jednání členských států pro období 2007-13 Zvýšení

Více

vyhlášení výzvy: 29. června 2009 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

vyhlášení výzvy: 29. června 2009 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy oblast podpory: vyhlášení výzvy: 29. června 2009 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy příjem žádostí: od 29. června do 30. září 2009 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zajistit zlepšení dopravní

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 14. prosince 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Programy přeshraniční spolupráce

Programy přeshraniční spolupráce Programy přeshraniční spolupráce Seminář Dotace pro obce Ostrava, 30. 9. 2015 5 programů přeshraniční spolupráce v ČR v období 2014-2020 INTERREG V-A Česká republika Polsko INTERREG V-A Slovenská republika

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd. Porovnání podmínek Fondu v rámci programu OPPS a nového programu Interreg V-A

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd. Porovnání podmínek Fondu v rámci programu OPPS a nového programu Interreg V-A Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Porovnání podmínek Fondu v rámci programu OPPS 2007-2013 a nového programu Interreg V-A 2014-2020 Priority programu OPPS Prioritní osa 1: Posilování dostupnosti, ochrana

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko Alokace pro FMP 2014-2020 Alokace pro Fond mikroprojektů bude opět 20% finančních prostředků

Více

Základní podmínky. Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Opole, 16. října 2007

Základní podmínky. Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Opole, 16. října 2007 Základní podmínky Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Opole, 16. října 2007 Seminář je spolufinancován EU Prioritní osy a oblasti 1. Posilování dostupnosti,

Více

Euroregion Glacensis

Euroregion Glacensis Euroregion Glacensis Vznik Euroregionu Glacensis Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření českopolského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. V letošním roce Euroregion Glacensis

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 Dotace pro obce - projekty mezinárodní spolupráce, 25. září 2012, Krajský úřad Královéhradeckého kraje Představení

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

PROGRAMOVÝ DODATEK. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 PROGRAMOVÝ DODATEK Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Verze 5 27. dubna 2010 OBSAH 1. Úvod...4 1.1. Způsob využití dokumentu...4 1.2. Podporované území

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

FOND MALÝCH PROJEKTŮ SR ČR. REGION BÍLÉ KARPATY Zdeněk Mikel Zlín, konference cestovního ruchu Východní Moravy

FOND MALÝCH PROJEKTŮ SR ČR. REGION BÍLÉ KARPATY Zdeněk Mikel Zlín, konference cestovního ruchu Východní Moravy FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2014-2020 SR ČR REGION BÍLÉ KARPATY Zdeněk Mikel 28. 2. 2017 Zlín, konference cestovního ruchu Východní Moravy 1 Obsah prezentace Region Bílé Karpaty (RBK) retro 2007+ základní informace

Více

,.2007, Liberec

,.2007, Liberec Cíl l 3 Operační program přeshranip eshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 2013 14.12.2007,.2007, Liberec Prioritní osy Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko možnosti pro města a obce MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020, Hradec Králové 24.10.2014 Obsah prezentace Územní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 1. Popis opatření Dotace je určena na

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 9 ze dne 4. června 2008 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 OBSAH: PRO OBLAST INTERVENCE 5.2:... 1... 1 1. Úvod... 5 2. Seznam

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 7. kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 Vydání 10, platnost od 6. června 2014 OBSAH: 1. Úvod... 4 2.

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd v období v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd v období v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 1 Program Interreg V-A Česká republika - Polsko Program se zaměřuje na podporu spolupráce

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky Ing. Alena Víchová Cíl Seznámení s podmínkami vyhlášené výzvy 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Určeno pro potenciální

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Jemnicko, o.p.s.,husova 103, 675 31 Jemnice Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti Přiřazení Fiche k opatření PRV

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Mgr. Miroslav Smejkal Odbor rozvoje Krajský úřad Pardubického kraje seminář Dotační možnosti pro obce duben 2019

Mgr. Miroslav Smejkal Odbor rozvoje Krajský úřad Pardubického kraje seminář Dotační možnosti pro obce duben 2019 INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA POLSKO AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTACÍ PRO OBCE Mgr. Miroslav Smejkal Odbor rozvoje Krajský úřad Pardubického kraje seminář Dotační možnosti pro obce duben 2019 INTERREG V-A

Více

Průvodce fondy Evropské unie

Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Tato publikace byla vydána za podpory Delegace Evropské komise v ČR Průvodce fondy Evropské unie Redakční uzávěrka: duben 2004 Zpracoval: Ministerstvo

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Český Západ - Místní partnerství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 8 Podpora rozvoje drobného podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více