FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE"

Transkript

1 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu). Copyright ECONTINUITY, a.s., 2011

2 Find-Apply-Get DOTACE - OBSAH 1 FIND-APPLY-GET DOTACE ÚVOD: ZÁKLADNÍ INFORMACE STRUKTURA NEWSLETTERU FIND-APPLY-GET DOTACE (FAG) DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI SHRNUTÍ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: INVESTIČNÍ PROJEKTY AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: MĚKKÉ PROJEKTY AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: INVESTIČNÍ PROJEKTY PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: MĚKKÉ PROJEKTY PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODROBNÉ INFORMACE ČLENOVÉ GRANTOVÉHO TÝMU ECONTINUITY, A.S Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

3 1 FIND-APPLY-GET DOTACE ÚVOD: ZÁKLADNÍ INFORMACE Newsletter Find-Apply-Get DOTACE je sestavován grantovým týmem ECONTINUITY, a.s. Složení Grantového týmu je uvedeno včetně kontaktů a popisu specializace jeho členů v závěru newsletteru. Cílem newsletteru je přinášet SROZUMITELNOU, PŘEHLEDNOU a VČASNOU informaci o možnostech získat dotaci. Cílovou skupinou Find-Apply-Get DOTACE jsou PARTNEŘI společností Econtinuity Group, POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍCI a ZAMĚSTNANCI společností Econtinuity Group. 1.1 STRUKTURA NEWSLETTERU FIND-APPLY-GET DOTACE (FAG) Jelikož je cílem FAGu přinášet SROZUMITELNOU a PŘEHLEDNOU informaci, věnujeme v úvodu pozornost popisu struktury Newsletteru. STRUKTURA NEWSLETTERU FAG DOTACE Část Cíl části FAG Dotace Obsah části FAG Dotace ÚVOD SHRNUTÍ DETAIL Informovat o struktuře Newsletteru Informovat o aktuálních a plánovaných dotačních příležitostech Detailní přehled dostupných informací o konkrétních dotačních příležitostech a kontaktech na specialisty Informace o struktuře Newsletteru Hlavní podporované aktivity Aktuální a plánované termíny, kdy je možné žádosti o dotaci podávat Způsob a výše poskytované Informace o tom, kdo může o dotaci žádat Kontakty na specialisty v oblasti dotací Odkaz na web ECONTINUITY, a.s., kde v sekci AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI najdete další informace ke grantovým titulům. 3 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

4 2 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI SHRNUTÍ Tato část je rozdělena na PŘEHLED AKTUÁLNÍCH DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ (Výzev k podávání žádostí o dotaci) a na PŘEHLED PLÁNOVANÝCH DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ. Pro snazší orientaci jsou obě části rozděleny dle témat, na která se uvedené dotační příležitosti vztahují. Jedná se o: 1. INVESTIČNÍ PROJEKTY: projekty, jejichž obsahem je výstavba, rekonstrukce, modernizace, vývoj software, výzkum a vývoj, inovace, uvádění inovací na trh, úspory energie, opatření snižující znečištění životního prostředí, pořizování IT/ICT vybavení, infrastruktura cestovního ruchu, apod. 2. MĚKKÉ PROJEKTY: projekty, jejichž obsahem je vzdělávání vlastních zaměstnanců, vzdělávání v rámci systému základního, středního a vysokého školství, vzdělávání dospělých, rekvalifikace, integrační a klastrové iniciativy, sociální služby, mezinárodní spolupráce, tvorba marketingových strategií, strategií a koncepcí v oblasti cestovního ruchu a podobné. 3. ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY: projekty, jejichž obsahem je podpora zdravotnických nebo sociálních služeb včetně zlepšení jejich infrastruktury a technického zařízení, zdravotní a následná péče, podpora a péče o osoby s postižením a seniory, prevence, osvěta a další projekty reagující na aktuální potřeby ve společnosti. 4 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

5 2.1 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: INVESTIČNÍ PROJEKTY AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Marketing Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, tvorba propagačních materiálů, doprava výstavních exponátů od do % Malý a střední podnik (fyzická i právnická osoba) Prosperita Zakládání, rozvoj nových a provozování stávajících vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů od do až 75% Veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, kraj, obec a její společnost s ručním omezeným, akciová společnost, obecně prospěšná společnost či její sdružení právnických osob, a dále svazek obcí a příspěvková organizace Zakládání, rozvoj nových a provozování stávajících vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů, zakládání a rozvoj sítí Business Angels Obchodní společnost, družstvo, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, svazek obcí, obec, kraj, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost a evropská družstevní společnost Průmyslový výzkum a vývoj Vznik/rozšíření vývojového centra (oddělení) od do Podnikatel Poradenství Poradenské služby poskytované externími poradci od do Malý a střední podnik Odstraňování starých ekologických zátěží Sanace vážně kontaminovaných lokalit od do až 90 % 1 Fyzická osoba podnikatel i nepodnikatel, obchodní společnost, obec, město, kraj, subjekty veřejné správy 1 Konkrétní procentní výše finanční podpory bude vypočítána v průběhu sestavování žádosti o finanční podporu. 5 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

6 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí v České republice mimo Moravskoslezský kraj Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí v Moravskoslezském kraji Progres Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven ICT a strategické služby Omezování emisí, snížení, sledování a hodnocení imisní zátěže, omezení prašnosti z plošných zdrojů, doplnění a inovace systémů, rekonstrukce zdrojů, záměna technologií a technická opatření na zdrojích Podpora ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení malého a středního podnikatele 3 Pořízení elektronických informačních zdrojů (EIZ) a listinných zdrojů, vzdálených přístupů k EIZ, hardware, software a sítí, vybavení knihoven a studoven; rekonstrukce do úrovně povinnosti ohlášení stavby; zabezpečení vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury Vývoj software, zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením, centrum oprav high-tech výrobků a technologií od do od do od do od do od do až 90 % 2 40 % - Malý, střední a průmyslový podnik, jiná právnická osoba, nestátní nezisková organizace, územní samosprávný celek, svazek územního samosprávného celku, veřejná výzkumná instituce, další vybrané veřejnoprávní subjekty Malý a střední podnikatel Odborná /vědecká knihovna s minimálně krajskou působností, vysoká škola provádějící výzkum a vývoj, veřejná výzkumná instituce, výzkumná organizace splňující podmínky definice výzkumné organizace Akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, evropská společnost a družstvo Školicí střediska Výstavba, rekonstrukce, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností od do Podnikatelský subjekt, sdružení podnikatelů, podnikatelské seskupení, obecně prospěšná společnost, občanské sdružení 2 Konkrétní procentní výše finanční podpory bude vypočítána v průběhu sestavování žádosti o finanční podporu. 3 Podřízené úvěry jsou poskytovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s až do výše 20 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3% p. a. a dobou splatnosti je max. 9 let. 6 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

7 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Investiční podpora sociální ekonomiky Inovace Patent Zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch v regionu Blatensko, Českorakouské pohraničí České Kanady, jižního Třeboňska a Novohradských hor, Český les, Kralovicko a Bezdružicko Nové podnikatelské aktivity naplňující principy sociálního podnikání Získání patentů a užitných vzorů (v zahraničí a v ČR), získání průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí) Výstavba a rekonstrukce cyklotras, turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení a sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch od do od do od do až 80 % Fyzická a právnická osoba podnikatel, obecně prospěšná společnost a evidovaná (církevní) právnická osoba 45 % - 75 % 87 % Malý a střední podnik, fyzická osoba, veřejná výzkumná instituce, vysoká škola Malý a střední podnik s alespoň dvouletou historií, zájmové sdružení právnických osob s alespoň dvouletou historií, nestátní nezisková organizace, obec i kraj a jimi zřizovaná/ zakládaná organizace Integrovaný rozvoj cestovního ruchu v regionu Jesenicko Zřízení vodní plochy s celoročním využitím s vazbou na lázeňství a relaxaci či s vazbou na letní sporty a rekreaci na horách od do % - 85 % Zájmové sdružení právnických osob, nestátní nezisková organizace, obce a jejich dobrovolné svazky, organizace zřizovaná/ zakládaná krajem a obcí Integrovaný rozvoj cestovního ruchu v regionu Luhačovicko Rozvoj a obnova doplňkové infrastruktury cestovního ruchu od do % - 85 % Zájmové sdružení právnických osob, nestátní nezisková organizace, obce a jejich dobrovolné svazky, organizace zřizovaná/ zakládaná krajem a obcí Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 4 v regionu Severozápad Modernizace/fyzická obnova středních škol, stávajících objektů za účelem využití pro vzdělávání, úpravy vzdělávací infrastruktury; výstavba, modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií a infrastruktury pro poskytování sociálních služeb od do % - Nestátní nezisková organizace, kraj a jimi zřízená a založená organizace 4 Projekt je nutné realizovat na území města či obce s alespoň obyvateli. 7 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

8 2.2 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: MĚKKÉ PROJEKTY AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MĚKKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termín pro (od-do) Individuální další vzdělávání Partnerství a sítě Sociální ekonomika Podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, stimulace poptávky po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců a prohloubení obecné informovanosti o významu a možnostech dalšího vzdělávání Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem, podpora vzdělávacích a školících aktivit, příprava lidských zdrojů, vznik a podpora kontaktních míst Nové podnikatelské aktivity vedoucí k zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin 6, podpora nových podnikatelských aktivit těchto osob od do od do od do % Vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, organizace a jejich sdružení působící ve vzdělávání 5, vysoké školy, hospodářská komora, školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol, města, obce a svazky obcí, 100 % Nestátní nezisková organizace, vysoká škola, vyšší odborná škola, veřejná výzkumná instituce, výzkumná organizace Podnikatelé 7, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Další profesní vzdělávání zaměstnanců, pracovněprofesní poradenství, mzdové příspěvky, pružné formy organizace práce, podpora zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových podnikatelů od do Profesní oborová a podnikatelská sdružení, sociální partneři 5 Tyto subjekty musí mít zkušenost se stimulací poptávky po dalším vzdělávání. 6 Jako příklad osob ze znevýhodněných skupin lze uvést mládež a mladé dospělé, národnostní menšiny či cizince. 7 Podnikateli se zde rozumí osoby samostatně výdělečně činné, s.r.o., a.s., v.o.s., k. s. a družstva. 8 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

9 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MĚKKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termín pro (od-do) Vzdělávejte se pro růst! Vzdělávání či rekvalifikace zaměstnanců od do Zaměstnavatel 8 Mezinárodní spolupráce Výměna zkušeností se zahraničím, zavádění inovativních nástrojů k řešení problémů cílových skupin Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na trhu práce, podpora místních partnerství a výměny zkušeností mezi nimi od do Nestátní nezisková organizace, obec, kraj, organizace zřizovaná obcí či krajem, výzkumná a vzdělávací instituce Počáteční vzdělávání 1. OP v Jihočeském kraji Zvyšování kvality ve vzdělávání od do Právnická osoba působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, zaměstnavatel, nestátní nezisková organizace, oborová organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborové sdružení, škola a školské zařízení, vysoká škola, sdružení a asociace škol, město, obec, svazek obcí, hospodářská komora Počáteční vzdělávání 2. OP v Jihočeském kraji Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od do Právnická osoba působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizace působící ve volném čase dětí a mládeže, nestátní nezisková organizace, škola a školské zařízení, vysoká škola, sdružení a asociace škol, město, obec a svazek obcí 8 Podat žádost mohou pouze ti zaměstnavatelé, kteří podnikají ve strojírenství, stavebnictví, nezávislém maloobchodě, pohostinství, gastronomii, terénních sociálních službách a odpadovém hospodářství. 9 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

10 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MĚKKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termín pro (od-do) Počáteční vzdělávání 3. OP v Jihočeském kraji Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Další profesní vzdělávání v regionu Praha Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých, vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol, poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod, podpora provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání vytvářením vzdělávacích modulů Realizace programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, včetně realizace odborných stáží, rozvoj systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, školení a odborná příprava poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání od do od do od do Vzdělávací instituce, organizace zaměstnavatelů, profesní a oborové sdružení, nestátní nezisková organizace, škola a školské zařízení, vysoká škola, sdružení a asociace škol, město, obec a svazek obcí, hospodářská a agrární komora 100 % Vzdělávací instituce, vysoká škola, nestátní nezisková organizace, hospodářská komora, město, obec a svazek obcí Podnikatelský subjekt, nestátní nezisková organizace, veřejná instituce 10 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

11 2.3 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termín pro (od-do) Poradenství Poradenské služby poskytované externími poradci od do Malý a střední podnik Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven Investiční podpora sociální ekonomiky Pořízení elektronických informačních zdrojů (EIZ) a listinných zdrojů, vzdálených přístupů k EIZ, hardware, software a sítí, vybavení knihoven a studoven; rekonstrukce do úrovně povinnosti ohlášení stavby; zabezpečení vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury Nové podnikatelské aktivity naplňující principy sociálního podnikání od do od do Odborná /vědecká knihovna s minimálně krajskou působností, vysoká škola provádějící výzkum a vývoj, veřejná výzkumná instituce, výzkumná organizace splňující podmínky definice výzkumné organizace až 80 % Fyzická a právnická osoba podnikatel, obecně prospěšná společnost a evidovaná (církevní) právnická osoba Inovace - Patent Získání patentů a užitných vzorů (v zahraničí a v ČR), získání průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí) od do % - 75 % Malý a střední podnik, fyzická osoba, veřejná výzkumná instituce, vysoká škola Sociální ekonomika Nové podnikatelské aktivity vedoucí k zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin 9, podpora nových podnikatelských aktivit těchto osob od do Podnikatel 10, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba 9 Jako příklad osob ze znevýhodněných skupin lze uvést mládež a mladé dospělé, národnostní menšiny či cizince. 10 Podnikateli se zde rozumí osoby samostatně výdělečně činné, s.r.o., a.s., v.o.s., k. s. a družstva. 11 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

12 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termín pro (od-do) Mezinárodní spolupráce Výměna zkušeností se zahraničím, zavádění inovativních nástrojů k řešení problémů cílových skupin Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na trhu práce, podpora místních partnerství a výměny zkušeností mezi nimi od do Nestátní nezisková organizace, obec, kraj, organizace zřizovaná obcí či krajem, výzkumná a vzdělávací instituce Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 11 v regionu Severozápad Výstavba, modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií a infrastruktury pro poskytování sociálních služeb od do % - Nestátní nezisková organizace, kraj a jimi zřízená/ založená organizace 11 Projekt je nutné realizovat na území města či obce s alespoň obyvateli. 12 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

13 2.4 PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: INVESTIČNÍ PROJEKTY Údaje, které jsou obsažené v tabulce Plánované dotační možnosti, jsou indikativní a mohou se do doby oficiálního vyhlášení příslušného dotačního titulu změnit. PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Zakládání a rozvoj mikropodniku v obcích do obyvatel Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu ICT v podnicích Výstavba nebo rekonstrukce provozovny, úprava povrchů v areálu provozovny, nákup vybavení, výpočetní techniky, strojů, technologií a dalších zařízení, montáž a zkoušky pořizovaného majetku Vytvoření center nejlepší dostupné techniky a technologie, monitoring průmyslového znečištění, informační systémy prevence závažných havárií, výuková a expertní centra a centra prevence rizik, prevence a omezování následků závažných havárií Technické vybavení center a poraden, tvorba materiálů a pomůcek Zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity a při vývoji nových nebo při inovaci stávajících výrobků a technologií, rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení, zavádění a rozšiřování outsourcingu inf. systémů od do od do od do od do % - až 90 % až 90 % Mikropodnikatel 12 nepodnikající v zemědělství Podnikatel, nestátní nezisková organizace, veřejná vysoká škola, příspěvková organizace a další vybrané veřejnoprávní subjekty Obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, vysoká škola, příspěvková organizace, kraj, obec, město, svazek obcí, další vybrané veřejnoprávní subjekty Malý a střední podnik s alespoň dvouletou účetní historií 12 Podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat a roční bilanční úhrn nepřekročí 2 mil. eur. 13 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

14 PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Spolupráce-Klastry Nemovitosti Rozvoj regionálních středisek v regionu Jihovýchod Rozvoj a stabilizace venkovských sídel v regionu Jihovýchod Společné projekty klastru v oblasti inovací a technické infrastruktury inovačního charakteru, projekty z oblasti podpory lidských zdrojů, networking, sdílení know-how, sdílení kapacit, propagace a provoz klastru Výstavba nové podnikatelské zóny či zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající podnikatelské zóny, rekonstrukce objektu 13, vyhotovení projektové dokumentace Regenerace, revitalizace a konverze brownfields 14 a s tím souvisejících zanedbaných území Revitalizace brownfields, nové využití objektů a ploch, co pozbyly svou původní funkci od do od do od do od do % - 50 % - Klastr Podnikatel (FO i PO), zapsaný do obchodního rejstříku, obec, kraj Malý a střední podnikatel, město, nestátní nezisková organizace, vzdělávací instituce, obec a obcí zřizovaná organizace Malý a střední podnikatel, vzdělávací instituce, nestátní nezisková organizace, obec, svazek obcí a obcí zřizovaná organizace 13 Velikost objektu musí být min. 500 m 2 podlahové plochy po realizaci projektu. 14 Pojmem brownfields se rozumí opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny. 14 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

15 2.5 PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: MĚKKÉ PROJEKTY Údaje, které jsou obsažené v tabulce Plánované dotační možnosti, jsou indikativní a mohou se do doby oficiálního vyhlášení příslušného dotačního titulu změnit. PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MĚKKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Transformace pobytových zařízení Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství v regionu Jihozápad Organizace a kooperace v cestovním ruchu v regionu Moravskoslezsko Další profesní vzdělávání zaměstnanců Podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby ZP (včetně vzdělávání) Uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života (včetně mzdových příspěvků na pracovní místa a služeb péče o děti), komplexní programy na podporu samostatné výdělečné činnosti pro ženy, místní partnerství a tematické sítě Výstavba, rekonstrukce, modernizace objektů i vybavení a pořízení vybavení škol a školských zařízení, vedoucí k vyšší efektivitě výuky Podpora institucí, koordinujících aktivity jednotlivých turistických oblastí, koordinace, podpora a realizace prezentačních a propagačních aktivit turistického regionu Severní Moravy a Slezska od do od do od do od do od do % až 85 % Zaměstnavatel, vzdělávací a poradenská instituce, profesní a podnikatelské sdružení, organizace sociálních partnerů Nestátní nezisková organizace, obec nebo svazek obcí, organizace zřizovaná obcí Podnikatel, nestátní nezisková organizace, územně správní celek, škola, sociální partner, Hospodářská komora Škola a školské zařízení, školská právnická osoba, obec, kraj Společnost poskytující veřejné služby, nestátní nezisková organizace, zájmové sdružení právnických osob, zřízené pouze k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje, obec, dobrovolný svazek obcí a obcí zřízené organizace 15 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

16 2.6 PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY Údaje, které jsou obsažené v tabulce Plánované dotační možnosti, jsou indikativní a mohou se do doby oficiálního vyhlášení příslušného dotačního titulu změnit. PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, rozvoj regionálních středisek v regionu Jihovýchod Technické zhodnocení zdravotnických zařízení, vybavení informačními a přístrojovými technologiemi od do % - 92,5 % Kraj, obec, svazek obcí a jimi zřizovaná organizace, nestátní nezisková organizace, vzdělávací instituce 16 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

17 3 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODROBNÉ INFORMACE Podrobné informace k AKTUÁLNÍM DOTAČNÍM PŘÍLEŽITOSTEM jsou k dispozici na webu ECONTINUITY, a.s. v části AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI ( Podrobné informace k AKTUÁLNÍM DOTAČNÍM PŘÍLEŽITOSTEM jsou k dispozici také na intranetu Econtinuity Group. 3.1 ČLENOVÉ GRANTOVÉHO TÝMU ECONTINUITY, A.S. Máte-li zájem získat podrobnější informace o kterékoliv z dotačních příležitostí či o dotačním managementu, neváhejte se obrátit na kteréhokoliv z členů grantového týmu. GRANTOVÝ TÝM ECONTINUITY, a.s. složení, popis specializace a kontakty Jméno, Pozice Specializace Kontakt Šárka Beránková Senior Consultant Michal Šmíd Senior Consultant Daniela Bartáková Consultant Řízení administrace projektu Administrace projektů Komunikace s poskytovateli Poradenství při sestavování zpráv z realizace projektu Žádosti o platbu Analýza dotačních možností Monitoring dotačních příležitostí Tvorba žádosti o dotaci Komunikace s poskytovateli Projektový management Administrace projektů Komunikace s poskytovateli Monitoring dotačních příležitostí Poradenství při sestavování zpráv z realizace projektu Žádosti o platbu Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 3. 1. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Operační program podnikání a inovace. 24.1.2008, Česká Lípa

Operační program podnikání a inovace. 24.1.2008, Česká Lípa Operační program podnikání a inovace 24.1.2008, Česká Lípa Obsah -Představení služeb agentury CzechInvest - Podpora podnikání v novém programovacím období 2007-2013 -představení Operačního programu podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu)

Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu) Seznam priorit, opatření a podopatření programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 Žadatelé, kteří žádají o příspěvek z programu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

Moţnosti čerpání dotace

Moţnosti čerpání dotace Operační program podnikání a inovace (OPPI) Moţnosti čerpání dotace Mgr. Alena Chodovská Ředitelka regionální kanceláře 24. dubna 2008 Obsah prezentace 1. CzechInvest a regionální kanceláře 2. Obecně k

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Klíčové aspekty spolupráce při přípravě a budoucí realizaci PRV a ostatních programových dokumentů budou zakotveny v Memorandech o spolupráci

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Technologické platformy v OPPI. 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha

Technologické platformy v OPPI. 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha Technologické platformy v OPPI 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Český Západ - Místní partnerství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 8 Podpora rozvoje drobného podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012

Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012 Aktuální nabídka dotací EU - harmonogram výzev v r. 2012 OP Oblast podpory Žadatel Od Do Poznámka 1.1 Start - - financováno ČMZRB 2.1 Progres - 31.12.2012 financováno ČMZRB 2.1 Záruka - - financováno ČMZRB

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ING. MARIE SVOBODOVÁ Strana 1 JAK NA TO? DEFINUJTE REÁLNOU POTŘEBU OBCE. NAJDĚTE VHODNÝ OPERAČNÍ PROGRAM - POMOC MAS, (ORP), AGENTUR. ZPRACUJTE ZÁMĚRU

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ

PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ PODPORA FIREM FORMOU DOTACÍ S DŮRAZEM NA INFRASTRUKTURU PRO PODNIKÁNÍ Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce podpory podnikání Michnův palác, 14.6.2007 Proč podporovat podnikatelský sektor formou dotací? Tržní

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

OP PIK INOVACE - Inovační projekt

OP PIK INOVACE - Inovační projekt OP PIK INOVACE - Inovační projekt Cílem programu INOVACE je podpora růstu inovačního potenciálu podnikatelského sektoru a udržitelného růstu a rozvoje české ekonomiky Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům

Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Podpora výzkumu a vývoje v OPPI a plánované otevření programů žadatelům Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha Ing. Petr Porák

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

1 Programové období EU 2014-2020

1 Programové období EU 2014-2020 2. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_listopad 2013 Prostřednictvím 2. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků (dále PKSP) bychom Vás rádi informovali o nadcházejícím programovém

Více

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Renata Kořínková Programy podpory OP PIK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Více

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2016 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. PRIORITNÍ OBLASTI PODPORY MSP... 4 2.1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP... 4 2.2.

Více

Základ klastru. Jak si klastr představit. Specializované podpůrné firmy. Další členové. Společné prvky výkonného klastru

Základ klastru. Jak si klastr představit. Specializované podpůrné firmy. Další členové. Společné prvky výkonného klastru Nanotechnologický klastr 28.3. 2006 Olomouc Co jsou to klastry Klastry vysvětlení konceptu Založení a financování Jiří Herinek Czechnvest Klastr oborové seskupení Regionální seskupení firem a přidružených

Více

Aktuální stav implementace OPPI

Aktuální stav implementace OPPI Aktuální stav implementace OPPI Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka OISF, MPO 3. prosince 2013, Praha OPPI pro podnikatele a firmy Start Finanční nástroje 1 - Vznik firem Progres Záruka VC fond ICT v podnicích

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

Možnosti získávání prostředků na vědu, výzkum a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Strukturální fondy jsou určeny pro dotační politiku EU v jednotlivých

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Tereza Suchomelová, Lenka Frieserová, 15. června 2015 Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Liberecký kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic PŘEDSTAVENÍ REGIONÁLNÍ KANCELÁŘE pro ZLÍNSKÝ KRAJ 7. března 2012 Ing. Daniel Hajda Ředitel Regionální kanceláře Zlín CzechInvest Agentura pro podporu

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO IROP Verze z 3.12.2013 Bude se upravovat dle požadavků EK Může dojít k podstatným změnám Prostor pro

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Seminář Evropské dotace pro obce

Seminář Evropské dotace pro obce Seminář Evropské dotace pro obce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 1. března 2011 Pardubice Zaměření programu OPPS ČR-PR je jedním z operačních programů

Více

Bulletin GRANT ADVISOR

Bulletin GRANT ADVISOR Bulletin GRANT ADVISOR Březen 2009 Obsah: GRANT ADVISOR, spol. s r. o. Gorkého 17, 602 00 Brno tel. 543 237 286, fax. 543 235 386 url: www.grantadvisor.cz Hlavní události z dotačního dění: Nebojte se fondů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Operační program Podnikání a inovace. Programy OPPI

Operační program Podnikání a inovace. Programy OPPI Operační program Podnikání a inovace Programy OPPI Struktura OPPI Prioritní osa 1 - Vznik firem - 2,60 % Prioritní osa 2 - Rozvoj firem 21,80 % Prioritní osa 3 - Efektivní energie - 4,00 % Prioritní osa

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizováno 30. 7. 2005

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizováno 30. 7. 2005 Charakteristika: Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizováno 30. 7. 2005 Přehled dotačních titulů a programových příležitostí nemá povahu databáze, ale tvoří seznam jednotlivých

Více

Program PROSPERITA. OP Podnikání a inovace. Klára Hanušová

Program PROSPERITA. OP Podnikání a inovace. Klára Hanušová Program PROSPERITA OP Podnikání a inovace Klára Hanušová Prosperita Co bude program podporovat? -- Zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro cestovní ruch

SEKTOROVÁ DOHODA. pro cestovní ruch SEKTOROVÁ DOHODA pro cestovní ruch Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů Číslo projektu:

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Datum 23.07.2007 09:00. MěÚ Jablonec nad Nisou. Stanislava Nechvílová, Petra Vondráčková. ostatní účastníci viz prezenční listina.

Datum 23.07.2007 09:00. MěÚ Jablonec nad Nisou. Stanislava Nechvílová, Petra Vondráčková. ostatní účastníci viz prezenční listina. Téma/předmět 1. jednání pracovní skupiny Školství a vzdělávání SWOT, globální cíl, opatření, specifické cíle Datum 23.07.2007 09:00 Místo Účastníci Jablonec nad Nisou Stanislava Nechvílová, Petra Vondráčková

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více