ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Marketing na sociálních sítích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Marketing na sociálních sítích"

Transkript

1 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Marketing na sociálních sítích Jaroslav ŠANDERA Vedoucí práce: Ing. Jana Šturmová, MBA

2 Tento list vyjměte a nahraďte zadáním bakalářské práce

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury pod odborným vedením vedoucího práce. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a v práci jsem neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Mladé Boleslavi dne... 3

4 Touto cestou bych rád poděkoval vedoucí bakalářské práce Ing. Janě Šturmové, MBA, za odborné vedení práce a za spolupráci a trpělivost při jejím zpracování. Poděkovat bych chtěl také administrátorovi Facebookového profilu Faurecia Bezděčín za poskytování všech potřebných informací a cenných rad. V neposlední řadě můj velký dík patří také rodině a přátelům, hlavně Ing. Martinu Konečnému a Liborovi Oliverovi Blažkovi, kteří mi byli velkou psychickou oporou během celé doby psaní této práce. 4

5 Obsah Seznam použitých zkratek a symbolů... 7 Úvod Marketing na sociálních sítích Definice marketingu Marketingový mix Výrobek Cena Distribuce Komunikace Internetový marketing Marketingová komunikace na internetu Sociální sítě Charakteristika reklamních kampaní na sociálních sítích Historie Facebook Druhy reklamy na Facebooku Klasické reklamní sdělení FB Ads Sponzorované příběhy Platební metody reklamy PPC reklama CPM reklama CPE reklama CPF reklama Reklamní kampaně Vytvoření kampaně Rozpočet Report Statistika Optimalizace Analýza vybraných nástrojů marketingu na sociálních sítích SWOT analýza reklamních inzercí Návrhy na zlepšení SWOT analýza platební metody PPC

6 Návrhy na zlepšení SWOT analýza reklamních kampaní Faurecia Bezděčín Návrhy na zlepšení Analýza nejúspěšnější inzerce Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek

7 Seznam použitých zkratek a symbolů FB Ads CPE CPF CPM PIX PPC SWOT Facebook Advertising Platba za interakci (cost per engagement) Platba za následovatele (cost per follower) Platba za tisíc (cost per mile) Jednotka rozlišení Platba za klik (pay per click) Analýza silných a slabých stránek, příležitostí, hrozeb 7

8 Úvod V současnosti existuje řada marketingových nástrojů a sociálních sítí, které mohou firmy využít ke svému rozvoji a k rozšíření své působnosti v dané oblasti podnikání. Nicméně lze konstatovat, že tyto nástroje jsou často použity neefektivně a neplní svůj původní účel. Důvodem je především fakt, že nejsou zaměřeny na cílovou skupinu zákazníků a zároveň jejich provedení není pro zainteresované osoby zajímavé. Na základě uvedených skutečností bylo vybráno téma bakalářské práce s názvem Marketing na sociálních sítích, jelikož tato problematika se stává stále více aktuální a klasický marketing je postupně nahrazován novými a sofistikovanějšímu marketingovými nástroji. Předmětem práce je zejména analýza reklamní inzerce na sociální síti Facebook, resp. aplikace vybraných platebních metod včetně analýzy Facebookového profilu a to pro vybraný průmyslový podnik. Prvotní východisko řešené problematiky představuje teoretická část práce, ve které je obsažena základní terminologie, charakteristika marketingu a marketingového mixu, s následným využitím získaných poznatků pro aplikaci marketingových technik na internetu a sociálních sítích. Praktická část práce je pak zaměřena na sociální sít Facebook a možnosti jeho využití v oblasti propagace reklamy. Na základě dostupných informací a použitelných údajů byla k tomuto účelu vybrána společnost Faurecia Bezděčín, kde jsou realizovány praktické ukázky použití reklamy, včetně aplikace marketingových nástrojů vedoucích k rozvoji uvedené společnosti. V rámci zpracování bakalářské práce jsou zároveň využity výstupy z analýzy SWOT, na základě kterých jsou zpracovány návrhy na zlepšení a rozvoj společnosti. V následující části práce je dále uvedena platební metoda PPC, prostřednictvím které jsou představeny možnosti pro vytvoření potenciální reklamní kampaně. Na základě uvedených skutečností lze vyjádřit předpoklad, že tato bakalářská práce představuje způsob jak danou problematiku řešit a to aplikací vhodných marketingových nástrojů na Facebooku či jiných sociálních sítí, prostřednictvím kterých bude propagována daná společnost, produkt či pozvánka na událost, které mohou významně ovlivnit postavení firmy na trhu a to zejména v rozvojové fázi. 8

9 1 Marketing na sociálních sítích V této kapitole bude teoreticky představen marketing, základní nástroje marketingového mixu, internet a komunikaci a v neposlední řadě také sociální sítě. 1.1 Definice marketingu Marketing má mnoho podob a definic a jeho odlišnost vychází z historie či úhlu pohledu na tuto oblast. V minulosti byl marketing považován pouze jako uskutečnění prodeje přesvědčit a prodat, ale v dnešní době pojednává především o tom, jak uspokojit potřeby zákazníka. Marketing neustále vyvíjí, tak i jeho pojetí je od každého odborníka trochu jiné (Kotler, Armstrong, 2004). Definice podle nejvýznamnějšího odborníka na marketing Philipa Kotlera,,Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot (Kotler, Armstrong, 2004, str. 30). Definice podle Marcely Zamazalové a kolektivu,,marketing lze tedy pojímat jako soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka (Zamazalová a kol., 2010, str. 3). Definice podle Jaroslav Světlíka,,Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace (Světlík, 1994, str.8). Každé definice z těchto definic je velice podobná, ale mají jedno společné a to zákazníka. Zákazník hraje nejdůležitější roli v marketingu (Zamazalová a kol., 2004). 1.2 Marketingový mix Jedná se o soubor marketingových nástrojů, které firma používá pro úpravu nabídky pro zákazníky na cílovém trhu. Skládá se ze čtyř skupin tzv. 4P: výrobek (product) distribuce (place) cena (price) komunikace (promotion) 9

10 Všechny tyto skupiny jsou vzájemně propojeny a jsou navrženy tak, aby firmě přinesl co nejlepší výsledek Výrobek Výrobek jako takový má několik podob. První podobou jsou hmotné statky, neboli věci, kterých se můžeme fyzicky dotknout (např. telefon, automobil, potraviny atd.). Další podoba je nehmotný statek (služby, know-how, licence, práce atd.). Poslední podoba jsou nominální statky (peníze, telefonní karta, cenné papíry atd.). Aby výrobek došel až k zákazníkovi, je nutné si představit všechny jeho fáze neboli jeho komplexní strukturu, na základě které se zákazník rozhoduje. Obrázek č. 1. Struktura výrobku Zdroj: Marketing, Marcela Zamazalová a kol.,str

11 Tento příklad není samozřejmě univerzální pro všechny produkty. Firma by měla vždy vytvořit specifické schéma pro daný výrobek Cena Cena produktu je pro každý výrobek jiná a firma by měla vždy několik faktorů, které do ceny vstupují. Jedná se o pět základních cenových zdrojů (tzv. 5C): Cost (náklady) - Tento cenový zdroj se nezakládá na pouhých nákladech na výrobek, ale firma by měla také zvážit ekonomický a strategický vývoj trhu. Jsou zde započítány náklady na vývoj, uvedení výroku na trh a zároveň i rizika. Competence (předpoklady) - v tomto zdroji se firma soustředí na to, co výrobek umí a k čemu je vhodný. Dále firma musí zjistit, v jaké skupině zákazníků se výrobek bude vyskytovat, jaké bude mít místo v sociálním prostředí a jaký bude mít vliv. Comparability (srovnatelnost) - v tomto zdroji dochází k porovnání vlastností s konkurenčním produktem. Firma toho může docílit SWOT analýzou či může použít tzv. Fishbeinovu tezi, ve které spotřebitel posuzuje produkt na základně několika faktorů resp. Vlastností Competition (konkurence) - tento zdroj porovnává ceny s konkurencí. Aby firma byla úspěšnější, musí zvolit vhodnou cenovou strategii. Jsou zde dvě hraniční strategie Price leader a Cost leader. o o Price leader firma, která určuje nejvyšší úroveň cen v dané komoditě. Je zde dbán zřetel na reklamu, logistiku, ale především na kvalitu. Firma se zaměřuje především na vyšší sociální segmenty a jedná se o dlouhodobou koncepci. Cost leader firma, která určuje dolní hranici cen. Náklady na výrobu, reklamu, logistiku apod. jsou co nejúspornější. Zaměřuje se především na nižší a střední sociální segmenty. Využívá několik strategii nízkých cen např. sezonní výprodeje, zaváděcí ceny. 11

12 Communication (komunikace) - tento zdroj sleduje, jak výrobek komunikuje se zákazníky ve smyslu reklamy, logistiky, promotion a zároveň zjišťuje, zda firma zvolila vhodnou cenovou strategii produktu Distribuce Distribuce je nedílnou součástí marketingové mixu. Firma se snaží svůj produkt, službu přiblížit co nejblíže k zákazníkovi od místa vzniku. Vytvoření distribuce není jednoduchá ani levná záležitost. Firma musí velice dobře promyslet, jakou distribuční cestou se bude ubírat, protože jestli zvolí na počátku obchodu špatnou cestu, výrobek nemusí mít na trhu dobrou pozici, v některých případech to může firmu dovést k zániku. Společnost může použít přímou metodu, což je dodání produktů od výrobce přímo k zákazníkovi. Nebo může zvolit nepřímou cestu, kde využije prostředníků nebo zprostředkovatelů. Zde se nyní nabízí otázka, kolik obchodníků firma použije. Zde je příklad několika možností distribučních cest. Obrázek č. 2. Distribuční cesty Zdroj: Marketing, Zamazalová a kol., str Komunikace Posledním bodem marketingového mixu je komunikace. Jedná se o obousměrný přenos informací, který má za úkol snížit nejistotu na straně zákazníka a na straně společnosti. Marketingová komunikace se dá rozdělit na dvě části. Interní marketingová komunikace slouží především k přenosu informací uvnitř společnosti pro zaměstnance. Přenáší se především důležité informace např. hodnoty firmy, firemní změny apod. Vedení společnosti tím dává najevo svým zaměstnancům, že 12

13 jsou důležitou součásti celé firmy. Externí marketingová komunikace předává informace stávajícímu nebo potenciálnímu novému zákazníku. Každá společnost se k marketingové komunikaci může postavit následovně: Vědomě - firma se aktivně podílí na celém procesu marketingové komunikace. Uchovává si trvalou pozici na trhu, dosahuje efektivního obratu a zisku. Instinktivně - firma ví, že by měla využívat marketingovou komunikaci, ale používá pouze některé komunikační kanály např. prodej produktů v obchodech bez reklamy v televizi či na internetu. Firma má pocit, že nedisponuje dostatečnými finančními prostředky a čeká na vhodnější příležitost. Tento proces není efektivní a firma se tím může dostat do velkých problému. Odmítavě - Firma nepoužívá žádné komunikační kanály, zůstává v pozadí na trhu. Přepokládá, že tímto způsobem nebude nikdo poukazovat na negativní stránky produktů. Nevyužívání komunikačních kanálů, ale může vést ke tvoření špatné pověsti produktu či nedůvěře firmy. Získání zpět důvěry ale bývá potom velice dlouhá a drahá záležitost. Informace kapitoly 1.2 Marketingový mix jsou čerpány (Zamazalová a kol., 2010). 1.3 Internetový marketing Internetový marketing je nový pojem, který je používaný v dnešní společnosti. Souvisí především s internetem, který se rozšířil po celém světě. Má mnohem větší váhu než klasický marketing tam, kde společnost používá moderní technologie. Přelom nastal v roce 1994, kdy se objevila první reklama na internetu. Marketingový odborníci v tom viděli veliký potenciál, ale kvůli omezenému přístupu na internet byl marketing velice omezen. Postupem času získávalo více a více lidí přístup na internet a díky tomu se situace začala pomalu obracet a firmy začali postupně prezentovat sebe a své produkty na internetu. Další milníkem pro internetový marketing byla bannerová reklama, newslettery aj. Zákaznici začali zjišťovat, který produkt je lepší, přidávali své názory a připomínky a díky tomu vznikl internetový marketing. 13

14 Internetový marketing poskytuje zákazníkovi možnost volby, to znamená, že se zákazník nechá upoutat, ale není nucen k rozhodnutí. I díky tomu se internet snaží přizpůsobit potřebám zákazníka a zároveň zjišťuje informace (Janouch, 2010). Jedna z definic internetové marketingu je: Marketing na internetu (on-line marketing) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu (Nondek, Řenčová, 2000, str. 35.). 1.4 Marketingová komunikace na internetu Jak je již výše zmíněno, marketing pojednává o uspokojování potřeb zákazníka. Cíl marketingu je naplnit podnikové cíle, které se společnosti nastaví při začátku jejich obchodování. Společnosti musí dávat pozor na nástrahy internetu, jelikož komunikační cesty se mění. Dříve sloužily v rámci komunikace pouze webové stránky dané společnosti. V dnešní době internet nabízí spoustu možností propagace a upoutání zákazníka a to různými formami reklamy. Nejzákladnější formou je bannerová reklama. Společnosti vytvoří obrázky či animace, které se zobrazují na webových stránkách a prohlížečích. Platba reklamy je buď na základě zobrazení nebo na základně aktuálního kliknutí na banner. Nejpoužívanější forma marketingové komunikace jsou ale sociální sítě, které většina velkých společností využívá ke svému podnikání (Sterne, 2011). Klady komunikace na internetu je především rychlost, komunikace na velké vzdálenosti, nízká cena, možnost získat velké množství informací, získat nové zákazníky a velkou výhodou je i možnost pracovat z domova. Nevýhody jsou především zneužití informací, ztráta osobní komunikace se zákazníky a anonymita. Existuje spousta webových stránek, které jsou podvrhem a lidé, tak mohou přijít o své peníze (Žemlička, 2003). 1.5 Sociální sítě Sociální síť je jedna z nejrozšířenějších služeb, které se vyskytují na internetu. Tato služba umožnuje uživatelům provádět spoustu aktivit jako je chatovaní, výměna videi a fotografii, hrát hry a v neposlední řadě provozovat marketing. Tato komunikace může probíhat v uzavřeném kruhu přátel anebo se skupinami 14

15 propojených uživatelů. Jedna z nejrozšířenějších sociální sítí je Facebook, který v současné době disponuje téměř 1,5 mld uživatelů. Sociální sít byla v minulosti vytvořena pouze pro komunikaci mezi uživateli, ale firmy zjistily, že můžou sloužit jako nový komunikační kanál se svými zákazníky. Firmy přistupují k sociální síti několika způsoby. Např. sociální síť využívají, ale používají jí jenom okrajově, aby informovali o základní struktuře dané společnosti. Na druhé straně jsou firmy, které investují do sociálních sítí enormní sumy peněz a považují ho za jeden z nejdůležitějších komunikačních prostředků se svými nebo novými potenciálními zákazníky (Sociální sítě, 2015). Vznik sociálních sítí můžeme považovat projekt Sixdegrees, který byl založen v roce Sixdegrees umožňovalo uživatelům vytvářet profily, skupiny, vkládat profily a komunikovat přes chat. Projekt byl úspěšný několik let, ale kvůli nevýdělečnosti skončil v roce Tento projekt položil základy pro ostatní sociální sítě, které jsou v dnešní době používány. Jedná se o řetězec propojování uživatelů. Pokud si chce uživatel prohlídnout účet jiného uživatele, ale není přidaný v jeho okruhu přátel, je nutné, aby hledaný uživatel byl přidaný v okruhu vašeho přítele, a díky tomu se může uživatel dostat na výše zmíněny profil a prohlédnout si veškerou jeho činnost. Facebook je jedna z nejrozšířenějších sociálních sítí, ale existují i další velmi známé. Např. MySpace, Twitter, Instagram, Snapchat, Google+, LinkedIn, Ask.fm a mnoho dalších. Každá z těchto sítí je unikátní a má jiné funkce. Česká Republika má své vlastní sociální sítě a to např. Lidé, Libimseti, Spoluzaci či CSFD (Jak na internet, 2014). V této kapitole jsme si tedy představili základní pojmy z marketingu a marketingové komunikace. Blíže jsme si představili nástroje marketingového mixu. Dále jsme si zmínili formu marketingu na internetu včetně představení sociálních sítí. 2 Charakteristika reklamních kampaní na sociálních sítích V této kapitole se budeme zabývat sociální sítí Facebook, jeho historii a postupné kroky a příklady z praxe při vytváření reklamní kampaně. Tento druh sociální sítě 15

16 byl vybrán vzhledem k rozšířenosti, jeho použití ve světě a celkovému počtu uživatelů. V této části práce bude rovněž uveden praktický příklad aplikace této sítě pro vybranou společnost Faurecia Bezděčín. 2.1 Historie Facebook Než bude provedena samotná charakteristika reklamních kampaní na sociální síti Facebook, je představena stručně jeho historie. Sociální sít Facebook byla založena 4. února 2004 studentem harvardské univerzity Markem Zuckerbergem. Název Facebook je převzatý od letáků, které se dávají na amerických univerzitách pro nové studenty, aby se seznámili a jejich název je totožný Facebook. Doména facebook.com, je ale používána až od roku Dříve se doména jmenovala thefacebook.com. Mark Zuckerberg vytvořil pro studenty harvardské univerzity webovou aplikaci, na které mohli uživatelé hodnotit jiné uživatele na základě fotografie. Tato aplikace zaznamenala takový úspěch, že Mark se rozhodl pro vylepšení a tak vznikla celá koncepce Facebooku. Spolu s přáteli začal vylepšovat funkce, sociální sít rozšířil mezi další univerzity a nakonec do celého světa. Jelikož se tento projekt stal velice atraktivním, začali mít o něj zájem i společnosti ze soukromého sektoru. Mark všechny odmítl a začal se především soustředit na vývoj a to především aplikací. V roce 2007 vytvořil platformu, která umožnila vývojářům vytvářet aplikace, hry a jiné. V témže roce vytvořil další platformu, která umožňovala sdílet obsah dané stránky či příspěvku. Člověk se třeba rozhodl prodat nějaký produkt na internetu a díky této platformě jí mohl lehce sdílet na Facebooku, aby se co nejvíce uživatelů dozvědělo o této koupi. V dnešní době tuto možnost umožňuje téměř každá stránka. Sdílet se mohou informace, videa, příspěvky z jiných stránek, ale zároveň i už přidané příspěvky na Facebooku. Jedná se o další inovativní věc a spoustu uživatelů jí využívají k vydělávání peněz. Jedná se o virální videa, která na základě počtu shlédnutí obdrží uživatel peníze. Postupem času Facebook začal přidávat více a více možností, jak tuto sociální síť využívat nebo co se na ní může vyskytovat. Facebook samozřejmě prošel i několika vizuálními úpravami, aby mohl uživatel svůj profil co nejlépe ovládat. Jedna z posledních aktualizací umožňuje spouštět videa bez nutnosti kliknutí na tlačítko start (Zdeněk Blažek, 2015). 16

17 Facebook se stal přelomovou věcí ve světě a dlouhou dobu sdílel pouze pozitiva, ale našla se samozřejmě i negativa a to je sdílení soukromých informací neznámým lidem, které se dají lehce zneužít. Proto na Facebook byla přidána možnost upravení nastavení, kde si uživatel může nastavit jaké příspěvky či celý profil se může zobrazit. Jeden z dalších problémů bylo i vytváření falešných účtů, které otevřeli cesty podvodníkům či hackerům a bohužel i v neposlední řadě deviantům, které ohrožují děti, ale i další věkové či genderové skupiny. I tak je Facebook nejvíce používanou sociální sítí s téměř 1,5 mld uživatelů z celého světa, přeložen plně do 84 jazyků a na dalších se pracuje a jeho zakladatel věří, že jeho popularita, ale především využití najde uplatnění v celém světě (Já Rodič, 2009) Druhy reklamy na Facebooku Jak již bylo řečeno výše, na této sociální síti funguje reklamní systém Facebook Ads. Tento systém nabízí hned několik typu reklamy, které se zobrazují na hlavní stránce na pravé straně, při přibližování fotografii nebo jednoduše při prohlížení FB stránek. Počet zobrazených reklam se liší a Facebook stále provádí testování. Nicméně existují dva základní typy, kterými se zabývá následující část práce Klasické reklamní sdělení FB Ads Tento druh reklamy slouží především k propagování externích URL stránek, což jsou nejčastěji e-shopy, blogy, webové prezentace apod. Inzerent se snaží přilákat co nejvíce lidí na stránku a dosáhnout co nejlepší obchodu se zákazníky. Formátem této reklamy je obrázek 100x72 pix (pixel je jednotka, která určuje rozlišení ve výpočetní technice), s nadpisem, který obsahuje až 25 znaků a může se lišit od názvu Facebookové stránky. Text neboli tělo reklamy, může mít až 90 znaků. Jako příklad je uvedena tato reklama, která po kliknutí uživatele přesměruje na webové stránky firmy.. 17

18 Obrázek č. 3. Reklama webové stránky Zdroj: Inzerent tedy může použít až 115 znaků, aby zaujal cílového zákazníka. Pokud se použije vhodný a vkusný obrázek, může tento způsob reklama nalákat spoustu potencionálních zákazníků Sponzorované příběhy Sponzorované příběhy neboli z anglického překladu Sponsored stories. Tato reklama na Facebooku je velmi využívána a to díky tomu, že přesně tento druh využívá podstatu sociální sítě a to jsou vzájemné vazby uživatelů. Tato reklama propaguje firmu, aplikace, které jsou umístěné na profilu stránky, či může propagovat pozvánku na událost společnosti a díky tomu může přilákat více návštěvníků. Předchozí typ reklamy tedy přesměruje uživatele na webovou stránku mimo Facebook, tento typ reklamy přesměruje uživatele na profil inzerenta. Tento druh má několik možností, jakou formu bude mít daná reklama (sponzorovaný příběh, mobilní reklama, propagace konkrétního příspěvku, propagace pozvánek), které budou následně popsány. Sponzorovaný příběh Název může být zavádějící, protože je stejný jako druh reklamy, ale v rámci propagace má své místo. Tato reklama se využívá především k rozšíření následovatelů neboli fanoušků na Facebooku. Celá reklama se skládá pouze s obrázku a názvu dané firmy, společnosti apod. I zde se nachází možnost kliknutí na odkaz To se mi líbí, Tato stránka se mi líbí, ale v tomto případě přichází 18

19 menší změna. Pokud někdo z přátel na Facebooku se stal v minulosti následovatelem dané firmy, zobrazí se jeho jméno a i profilová fotografie nad reklamou. Díky tomu reklama vypadá důvěryhodněji. Pokud se jedná o dobrého přítele, může se jednat dokonce i o doporučení. Nevýhoda je, že v tomto případě nelze upravovat obsah inzerátu, ten se automaticky nahraje z firemní stránky. Na obrázku níže je zobrazen příklad této formy reklamy. Obrázek č. 4. Sponzorovaný příběh Faurecia Bezděčín Zdroj: Faurecia facebook.com 19

20 Mobilní reklama Jelikož jde doba stále dopředu, takže se může na Facebook připojit téměř z jakéhokoliv zařízení, které umožnuje prohlížení webových stránek. Tato inzerce umožňuje vložit výše zmiňovaný Sponzorovaný příběh ve formátu pro tyto zařízení. Princip je tedy stejný, jedná se pouze o název stránky s možností kliknutí na tlačítko To se mi libí a vidět spřátelené uživatele, které na inzerát klikly. Rozdíl je pouze v tom, že reklamu musí být vytvořena přes speciální program Power editor, protože Facebook v současné době nenabízí vytvoření mobilní reklamy v klasickém prostředí na počítači. Mobilní inzeráty, které jsou vytvořeny ve výše zmíněném programu, je nutné posléze nahrát do systému na Facebooku. Poté je možnost sledovat, jak se jim daří na sociální síti. Zde uveden příklad mobilní reklamy Faurecia Bezděčín Obrázek č. 5. Mobilní reklama Faurecia Bezděčín Zdroj: Faurecia facebook.com 20

21 Propagace konkrétního příspěvku V tomto případě se jedná o propagaci nejnovějšího příspěvku, který je vložen na stránku. Tento druh propagace může být velice zajímavý, a to především díky tomu, že je zde možnost vložit zajímavé texty, obrázky či videa. Tyto inzeráty jsou vhodnou příležitostí, jak upoutat nové potenciální zákazníky. Oproti ostatním druhu propagace inzerátu jsou zajímavější, výraznější, ale zároveň i méně využívané, tudíž mají pro firmy velký potenciál. I tento druh obsahuje možnost kliknutí na To se mi líbí, tudíž inzerát zaujme a zároveň je možnost stát se následovatelem dané stránky. Zde uveden příklad propagace nejnovějšího příspěvku Faurecia Bezděčín. Obrázek č. 6. Propagace nejnovějšího příspěvku Zdroj: Faurecia facebook.com 21

22 Propagace pozvánek Jednou z dalších možností Facebooku je vytvoření události. Událost může být pozvánka do divadla, workshopy, koncerty a spoustu dalších kulturních událostí. Tudíž tento druh inzerce dokáže propagovat vytvořenou událost a tím pádem přilákat nové účastníky. V systému na vytváření inzercí na Facebooku si poté možnost nastavit, komu se daná událost bude zobrazovat a to na základě věku uživatelů či demografického rozpoložení uživatelů. Samotný inzerát je stejný jako sponzorovaný příběh. Rozdíl je pouze v tom, že na inzerátu se nachází informace s počtem účastníků dané události, eventuálně pozvat další uživatele, zajímat se o událost a možnost akceptovat danou událost, která se uloží do seznamu událostí na Facebookovém profilu. Jedná se o tlačítko Zúčastním se (Facebook, 2015). Obrázek č. 7. Událost na Facebooku (nezávislý výběr dle aktuální stránky) Zdroj: Zdroj kapitoly 2.2 Druhy reklamy na Facebooku ( 2.3 Platební metody reklamy Před vysvětlením reklamních kampaní je nutné, charakterizovat platební metody reklamy na sociálních sítích. Existuje několik formátu reklamy, které budou blíže uvedeny PPC reklama PPC zkratka vychází z anglické fráze pay per click což v překladu znamená platba za klik. Jak už samotná definice značí, zadavatel této formy reklamy neplatí za zobrazení reklamy, ale až za samotné kliknutí na reklamu. Existuje několik PPC systému např. Google AdWords a v neposlední řadě Facebook Ads. Tyto systémy jsou pro uživatele velice přijatelné a to zejména díky jejich 22

23 jednoduchosti. Pokud má firma dostatek finančních prostředků, v dnešní době se nachází spoustu společností, které tuto formu reklamy připraví. Při tvorbě této reklamy na Facebooku, musí inzerent nastavit částku tzv. bidu což je maximální cena za jedno kliknutí. Poté systém na Facebooku postaví veškeré nabídky proti sobě a na základě ceny se tedy začnou zobrazovat uživatelům. Proto je nutné, aby inzerenti zvolili vhodnou cenu, ale především i kvalitu dané reklamy ( CPM reklama CPM zkratka vychází z anglické fráze cost per mile to v překladu znamená platba za tisíc. V některých publikacích se také může nalézt pod zkratkou CPT cost per thousand, ale její význam se nemění. Inzerent platí až za 1000 zobrazení dané reklamy. Nebere se v potaz, zda reklama někoho zaujala nebo zda na ní někdo kliknul. Tato forma je také velmi využívána, ale je zde větší riziko než u PPC reklamy. Používá se pro zviditelnění společnosti či daného výrobku. Touto formou reklamy si především vydělávají uživatelé virálních videí, které se nacházejí na nejznámější stránce s videi youtube.com (Facebook, 2015) CPE reklama CPE zkratka vychází z anglické fráze cost per engagement to v překladu znamená platba za interakci či angažování. Nejedná se o klasické reklamy, ale spíše o příspěvky, hry či videa. Inzerent platí až v případě, kdy koncový uživatel provede interakci. Interakcí se myslí rozkliknutí příspěvku, sdílení příspěvku, či kliknutí na odkaz, který se nachází v daném příspěvku, který přemístí uživatele na stránky s produkty apod. Tato forma je bohužel často využívána podvodníky, která dokáže kliknutím na odkaz stáhnout do počítače nežádoucí soubory či viry (Google, 2015) CPF reklama CPF zkratka vychází z anglické fráze cost per follower to v překladu znamená platba následovníka. V tomto případě platí inzerent za reklamu pouze za předpokladu, že na základě reklamy začne koncový uživatel stránku následovat neboli tzv. odebírat. Model CPF využívá např. sociální sít Twitter (Mediaguru, 2013). 23

24 2.4 Reklamní kampaně Nyní budou uvedeny základní kroky, které je potřeba udělat, k započetí reklamní kampaně na Facebooku. Jako první krok je vytvoření účtu. Facebook jako takový nabízí možnost vytvoření dvou typů účtu osobní a obchodní účet. Osobní účet Je běžný účet, který si může vytvořit kdokoliv a může používat Facebook ve všech směrech od komunikace s přáteli po nahrávání fotek či hraní her. Pokud je rozhodnuto používání Facebooka k marketingu, není zde žádné omezení. Pokud by se jednalo o menší firmu či více lidí by spravovalo reklamní kampaně, je lepší založit druhý typ účtu. Obchodní účet Účet je specifický a neslouží k používání výše zmíněných nástrojů. Tento typ účtu je opravdu především pro úpravu a správu Facebookové stránky firmy či vytváření reklamních kampaní. Pokud bude uživatel jednat v zastoupení firmy, je zde předpoklad, že pokud by i další zaměstnanci dostali pokyn spravovat reklamní kampaně na Facebooku, osobní data prvního uživatele nebudou dostupná pro jiné zaměstnance. Jediná povinná věc, která je nutná při registraci je platný , nejlépe pracovní. Další bodem je všeobecné nastavení účtu, jako je název, společnost, fakturace, správce aj. Po vyplnění veškerých povinných údajů se otevírá možnost k vytvoření reklamy. Pro tuto práci použije autor Facebookový profil společnosti Faurecia Bezděčín. 24

25 Obrázek č. 8. Facebookový profil Faurecia Bezděčín Zdroj: Faurecia facebook.com Vytvoření kampaně Nyní bude představen proces vytvoření reklamní kampaně na Facebooku. Pokud jsou účty vytvořeny, nyní je potřeba připravit veškeré materiály k výrobě reklamních inzerátu. Jedná se o obrázky, texty, reklamní sdělení, cílové webové stránky, pozvánky apod.. Následující krok je vložení výše zmíněných materiálů na přes nástroje pro zveřejňování neboli systém Facebook Ads. Toto může provést pouze administrátor. Obrázek č. 9. Nástroje pro zveřejňování Zdroj: Faurecia facebook.com Po vložení výše zmíněného, následuje vložení samotného inzerátu. Formát je popsán v části bakalářské práce. Je zde samozřejmě i možnost kliknout na 25

26 náhled inzerátu v podobě, který se bude zobrazovat dalším uživatelům. Pokud se nebude jednat o první reklamní kampaň, je zde i možnost nahrát dříve vytvořený inzerát. Dalším krokem je nasměrování reklamního inzerátu správnému okruhu lidí na sociální síti. V této fázi je nutné velmi dobře promyslet, komu se daný produkt, pozvánka a jiné bude zobrazovat. Jako příklad bude uveden např. mobilní telefon. Mobilní zařízení jsou v dnešní době každodenní záležitost především pro mladé lidi, tudíž reklamní kampaň by měla být především nasměrována na tento typ uživatelů. Jedná se o klíčový bod, který může být pro firmu kritický, pokud se zadá špatně. Na druhé straně pokud se zvolí vhodný okruh uživatelů, může to firmě přinést spoustu nových následovatelů, potencionálních zákazníků a především se firma dostane do povědomí na trhu. Reklamní inzerát může být zacílen několika způsoby: Demografické cílení na základě pohlaví uživatelů a jejich věku. Geografické cílení podle státu, kraje či měst. Je zde i možnost podle PSČ. Každá země, ale tuto možnost nemusí mít a to na základě rozlohy dané země. ČR má možnost zacílit podle státu a měst oproti Slovenské republice, která může zacílit pouze podle státu. Zájmové okruhy cílení na základě stránek, kde uživatelé klikli na tlačítko To se mi líbí. Uživatelské okruhy cílení na výše zmíněně uživatelé, neboli fanoušky dané stránky. Vzdělání cílení dle stupně dosaženého vzdělání učňovské, středoškolské, vysokoškolské atd. Pohlaví cílení na základě toho, zda má daný uživatel zájem o ženy či muže. Tato možnost lze též vložit při zakládání profilu. Zaměstnání cílení na základě zaměstnaní, které mají možnost uživatelé vyplnit při vytváření profilu. Další kategorie cílení podle toho, na jakém zařízení používáme sociální síť Facebook, rodinný status uživatelů či dle rodinných příslušníků. 26

27 Jazyk cílení podle jazyka, která uživatel používá na sociální síti. Po zvolení zacílení zbývá vyplnit pouze název celé kampaně, finanční rozpočet, dobu, kdy bude kampaň provozována a jaký platební model bude využíván. Poté má Facebook několik hodin na to, aby zhodnotil, zda reklama neobsahuje neetické a morální informace, které by mohli pohoršit uživatele. Jako příklad bude uveden propagace hlavní stránky Facebookového profilu Faurecia Bezděčín. Obrázek č. 10. Propagace Faurecia Bezděčín Zdroj: Faurecia facebook.com Rozpočet Pokud je rozhodnuto začít reklamní kampaň na sociální síti, je nutné nastavit finanční rozpočet pro danou reklamní kampaň. Pro nové uživatele na Facebooku je nastavena limit cca 800,- Kč/den. Pokud je tento limit vyčerpán a závazek vždy včas uhrazen, automaticky se zvýší limit pro reklamní kampaně a to až na částku 25000,- Kč. Pokud ale i tento limit nebude dostačující, je zde možnost požádat o ruční nastavení zvýšení. Jestli reklamní kampaň nebude spravována samostatně, je zde i možnost nastavit celkový limit účtu, aby nedošlo k vyššímu čerpání, než bylo domluveno. Zde je zmíněno, kolik Faurecia bude investovat do této reklamní kampaně. 27

28 Obrázek č. 11. Cena za propagaci Zdroj: Faurecia facebook.com Report Jakmile reklamní kampaň běží na Facebooku, je potřeba zjistit, jak si vede. Reporty se dají zobrazit za určité období, tudíž poté je přehledně vidět, jakou úspěšnost mají inzerce na Facebooku. Facebook nabízí možnost zaslat reporty na ovou adresu, tudíž pokud reklamní kampaň byla zadána k vytvoření a správě třetí osobě, funguje to jako zpětná kontrola, zda je o reklamní kampaň dobře postaráno. Při nastavení je zde možnost zvolení jednoho určitého inzerátu, jedné reklamní kampaně nebo více kampaní dohromady a jejich vzájemné porovnání. Porovnávat se mohou počty zobrazení reklam, kliknutí na reklamu nebo výdaje. Report je vyexportován ve formátu.csv, tudíž i poté je možnost dle libosti s daty pracovat. Další výbornou součásti reportů je i zobrazení rozdělení uživatelů. Report vyfiltruje demografické či geografické lokalizace uživatelů. Díky tomu je zjištěno, zda reklamní kampaň je správně zacílena nebo zda je potřeba upravit jednotlivé parametry cílení inzerátů. Zde příklad reportu Faurecia Bezděčín na základě země, města a jazyků. 28

29 Obrázek č. 12. Zobrazení reportu Zdroj: Faurecia facebook.com Statistika V reportech se nacházejí statistiky, které slouží firmám ke sledování úspěšnosti reklamy. Ta se nalézá taktéž v systému pro správu reklam. Zde jsou všechny data aktualizována každých patnáct minut. Jedná se o základní sledování uživatelů, kteří se pře inzerát dostali na stránku na Facebooku. Pokud je potřeba, firmám může posloužit pro více informací FB Insight, který je schopný říci, co daný uživatel na stránce udělal, kam se podíval apod. Pro upřesnění, jedná o statistiku Facebookové stránky společnosti, pokud je potřeba zjistit, jaká je návštěvnost webové stránky společnosti, k tomu se už musí použít jiné měřící nástroje jako je např. Google Analytics. Tento nástroj je velice užitečný a to především, že dokáže říci, kolik uživatelů přešlo díky inzerátu na Facebooku na webovou stránku společnosti či dokonce, zda došlo k samotnému nákupu produktů. Tato část toho nástroje se nazývá Report overview. Je to vynikající nástroj, který dokáže mimo výše zmíněného přechodu z FB na stránku firmy i zobrazit přechody z ostatních sociálních sítích či webových vyhledávačů jako je seznam.cz či google.com apod. Je tedy velmi 29

30 důležité, jelikož dokáže jasně zobrazit, zda reklamní kampaň má na Facebooku vůbec smysl nebo zda má společnost investovat do reklamy jiným způsobem Optimalizace Nyní reklama funguje na sociální sítí a je zobrazována uživatelům. Proto je nutné, aby reklamní inzerát byl neustále kontrolován a aktualizován. Jak je zmíněno výše, při zvolení platební metody PPC, inzerent nastaví částku za klik, Facebook postaví všechny inzeráty proti sobě a na základě toho je inzerát zobrazován. Jelikož na Facebooku je spoustu uživatelů, cena se neustále mění, proto je nutné i měnit cenu za kliknutí. Je nutné, aby cena za kliknutí nebyla podhodnocena, jelikož pokud se tak stane, inzerát se přestane zobrazovat uživatelům. Další co je potřeba aktualizovat jsou texty či obrázky, protože bez optimální aktualizace reklama zanikne a nebude dále někoho oslovovat. Počet obměn a aktualizací si musí firma nastavit sama tak, aby dosáhla co nejlepších výsledků. Velký vliv má i to, co je inzerováno uživatelům, zda se jedná o produkty či pozváni na události apod. K tomu slouží firmám výše zmíněný Facebookový systém na reklamy, kde na základě statistik zjistí, jak se daří či nedaří reklamě. Velký vliv hraje i to, že na Facebook lidé většinou nejdou nakupovat, proto je nutné zaujmout co nejlepším způsobem. Zároveň i zvolený text musí odpovídat věkové skupině, které produkt nabízíme. Pro mladé uživatele je použit uvolněná forma textu a pro starší uživatele serióznější formu textu. Pokud mají firmy finanční prostředky, je možné provádět obměnu inzerátu na denní či týdenní bázi. Na základě statistik si poté firma může zjistit, jaké inzeráty měli větší úspěšnost. Zde výběr reklamních kampaní společností Faurecia Bezděčín a jejich účinnosti. 30

31 Obrázek č. 13. Statistika reklamních kampaní Faurecia Bezděčín Zdroj: Faurecia facebook.com V této kapitole byla představena sociální síť Facebook a jeho historie, včetně několika informací o Marku Zuckerbergovi. Dále byly uvedeny formy reklamy, které se používají na Facebooku, následované platebními metodami, které se využívají v prostředí sociálních sítí. Poté bylo zaměření na vytváření reklamních kampaní společnosti Faurecia Bezděčín. Jednotlivé kroky od založení účtu až po optimalizaci reklamní kampaně. 31

32 3 Analýza vybraných nástrojů marketingu na sociálních sítích V této části bude zanalyzováno celkové uplatnění reklamních inzercí na Facebooku, platební metody PPC a jak je úspěšný Facebookový profil společnosti Faurecia Bezděčín včetně nejúspěšnějšího příspěvku. 3.1 SWOT analýza reklamních inzercí Součástí této práce je vytvoření SWOT analýzy, kde na základě slabých stránek bude zpracován návrh na zlepšení Tabulka č. 1. SWOT analýza reklamních inzercí Silné stránky Propagace téměř čehokoliv Rychlé vytvoření Aplikace Více reklamních kampaní najednou Možnost okamžitě reagovat Zobrazení zadarmo Příležitosti Možnost vytvoření reklamy pro jiná zařízení Originalita Inzerce více druhů reklamy Slabé stránky Přehlcení reklam Účel používání facebooku Špatné cílení uživatelů Rizika internetu Ohrožení Jiné sociální sítě Uživatelé nemají sociální síť Rozpočet Návrhy na zlepšení Cílem této práce je navržení zlepšení na základě SWOT analýzy. U každého bodu slabých stránek bude zmíněn návrh na zlepšení. Přehlcení reklam Bohužel na Facebooku se v současné době nachází někdy až příliš mnoho reklam, proto je nutné, aby reklama byla vytvořena velmi originálně. Nejlepší způsob, jak někoho na Facebooku zaujmout, je přes moderní prvky jako jsou aplikace, hry či videa. Především přes nápaditá nebo virální videa. Pokud je video vytvořeno firmou a nahráno na sociální síť youtube.com, je možné touto cestou 32

33 vydělat finanční prostředky. Tudíž pokud jsou investovány peníze do reklamy na Facebooku, touto cestou je možnost získat je zpět a zároveň se firma zviditelní. Účel používání Facebooku Spoustu firem nabízí produkty a služby na Facebooku, je ale zapomenuto, že Facebook není internetový obchod, ale stránka, kam lidé chodí za komunikací, zábavou, hraní her a v dnešní době zjišťovat informace. Proto pokud jsou přes Facebook nabídnuty produkty, musí být reklama vytvořena tak, že potenciálního zákazníka zaujme, předá mu informace a nasměruje ho na profil firmy na Facebooku. Až tam teprve je vhodné uživatelé vhodným způsobem přesměrovat na webové stránky firmy, kde už může proběhnout samotný obchod. Cílem tedy je v první fázi vytvořit vhodnou reklamu, která zaujme potenciálního zákazníka daného Facebookového profilu, čímž následně dojde k přesměrování na stanovenou webovou stránku s obchodním produktem. Špatné cílení uživatelů Jak je zmíněno výše, při vytváření reklamy je inzerentům dovoleno své reklamy zacílit na určité skupiny lidí na základě věku, bydliště, povolání apod. Stává se velmi často, že firmy při nastavování tohoto zacílení se snaží zacílit na všechny uživatele bez rozdílu. To bohužel ve velkém množství reklam nepřinese firmě žádný užitek, ale spíše ztrátu. Facebook na základě ceny za kliknutí postaví všechny reklamy, které mají stejné specifické body zacílení na uživatele. Proto je lepší, když uživatel nastaví opravdu jenom tu sortu uživatelů, kterým chce produkt službu či pozvánku nabídnout. Těch totiž není na Facebooku mnoho, tudíž cena za kliknutí může být nižší, než kdyby bylo zacílení na všechny uživatele SWOT analýza platební metody PPC Součásti této práce je vytvoření SWOT analýzy, kde na základě slabých stránek bude zpracován návrh na zlepšení. 33

34 Tabulka č. 2. SWOT analýza platební metody PPC Silné stránky Rychlost vytvoření PPC reklamy Nižší počáteční náklady Platba za skutečné uživatele, kteří klikli na reklamu Možnost kontroly na denní bázi Zobrazení reklamy zadarmo Přesně zacílení na uživatele dle nabídky Příležitosti Originalita Nabídnout to, co není na trhu Pravidelná kontrola úspěšnosti Téměř každý si může vytvořit Rychlé zviditelnění firmy Oslovení uživatelů za krátkou dobu Slabé stránky Nižší cena za klik než u ostatních inzerentů, reklama nebude tolik zobrazována Složitost řízení reklamních kampaní Více kliknutí než samotných konverzí Ohrožení Pokud je produkt určen pro věkovou skupinu, která se moc nevyskytuje na sociální síti Velká konkurence na trhu Vybrat správnou agenturu na provozování reklamy Přehlcení PPC reklamních kampaní Návrhy na zlepšení Cílem této práce je navržení zlepšení na základě SWOT analýzy. U každého bodu slabých stránek bude zmíněn návrh na zlepšení. Nižší cena za kliknutí Nižší cena za klik než u ostatních inzerentů, reklama nebude tolik zobrazována. Při nastavování ceny si musí uživatelé dát pozor, jakou částku si chtějí nastavit. Pokud cena bude velmi nízká, tak poté v aukci mezi ostatními inzerenty prohrají a reklama se nebude zobrazovat. Proto je nutné nastavit optimální cenu za kliknutí. Pokud konkurenti budou mít nekvalitní inzeráty, stačí nastavit nižší cenu za klik, protože kvalita a originalita hraje důležitou roli na Facebooku. Složitost řízení reklamních kampaní Pokud si uživatelé udělají reklamní kampaň, ale nemají čas se starat, je nutné si objednat agenturu, která to bude dělat za uživatele. Jakmile je reklama bez pravidelné kontroly, je odsouzena k zaniknutí. Ceny se mění každý den a obměna reklam je také důležitá. Pokud firmy nemají dostatečný kapitál na agentury, 34

35 v dnešní době se dá sehnat spoustu materiálů, jak správně vytvořit a udržovat PPC reklamní kampaň. V současné době se na trh koná i spoustu přednášek na toto téma. Více kliknutí než samotných konverzí Jestliže je zjištěno, že reklama láká potencionální uživatele, ale ti pak neprovedou žádný nákup, je nutné reklamní kampaň opět změnit. Všechny tyto informace, se dají lehce získat z reportů, které systém tvoření reklam na Facebooku poskytuje. 3.3 SWOT analýza reklamních kampaní Faurecia Bezděčín Součásti této práce je vytvoření SWOT analýzy, kde na základě slabých stránek bude zpracován návrh na zlepšení. Tabulka č. 3. SWOT analýza reklamních kampaní Faurecia Bezděčín Silné stránky Pravidelné inzerce Věcné informace Možnost zjistit, jaké jsou otevřené pracovní pozice Propojení s ostatními webovými stránkami pod záštitou sítě Faurecia Příležitosti Více videí nebo aplikace Získat více následovatelů Vyzkoušet úspěšnost pod správou najmuté agentury na reklamní inzerce Propagace na školních portálech Slabé stránky Málo placených inzercí Více obrázků ze závodu Propojení s instagramem Více optimalizace se zacílením Ohrožení Reklamní kampaně ostatních firem z Mladoboleslavska Reklamní kampaně konkurentů, kteří pracují ve stejném odvětví Návrhy na zlepšení Cílem této práce je navržení zlepšení na základě SWOT analýzy. U každého bodu slabých stránek bude zmíněn návrh na zlepšení. 35

36 Málo placených inzercí Na základě prozkoumání obchodního účtu Faurecia Bezděčín bylo zjištěno, že většina příspěvků byla propagována bez použití placené systému. Příspěvky, které byly placené, zaznamenaly větší úspěšnost, proto bylo doporučeno administrátorovi, aby více příspěvků bylo zadáno jako placená reklama a na základě reportů za určité období vyhodnotil, jaká byla úspěšnost. Ne jen na základě kliknutí na reklamu, ale i na počtu nových následovatelů. Málo obrázku ze závodu Faurecia Bezděčín využila na své stránce spoustu obrázku, ale jelikož hlavním cílem je informovat, ale i zároveň vyhledávat nové uchazeče na pracovní pozice, bylo by vhodné přidat více obrázku především z výrobní části, aby si potencionální uchazeč mohl utvořit alespoň nějaký obrázek o společnosti a jak to uvnitř vypadá. Vzhledem k vlastní zkušenosti autora práce lze uvést, že fotografie reálného pracovního prostředí (výroba, administrativa apod.) představují významný rozhodovací atribut pro případného uchazeče o práci. Zároveň by to byla inovace v rámci automobilového průmyslu, protože není moc firem, které by tento typ fotografií přidávali na Facebooku. Propojení s Instagramem Facebook nabízí možnost propojit Facebookový učet s další sociální sití a to je Instagram. Především mladí lidé využívají tuto síť současně s Facebookem, proto to je viděno jako potencionální reklama pro uchazeče o práci. Zároveň to ukáže, že Faurecia jde s dobou a že nezaostává za ostatními společnostmi. Jelikož je Faurecia mezinárodní společnost a některé její pobočky již jsou na Instagramu, může to znamenat větší zvýraznění v rámci celé společnosti. Více optimalizace se zacílením Na základě prostudování statistik a reportů, Faurecia Bezděčín při zakládání příspěvků použila stejné nastavení zacílení inzerátů. Proto bylo doporučeno zaexperimentovat a za pomocí placených reklam vyzkoušet jiný typ zacílení. Většina příspěvků byla zaměřena na Mladou Boleslav. Je nutné se tedy zaměřit na místa, kde působí konkurence. Hlavním cílem by bylo získat následovatele a to především při otevření pracovních pozic. 36

37 3.4. Analýza nejúspěšnější inzerce Na druhé straně, Faurecia Bezděčín dokázala na základě neplacené reklamy oslovit spoustu lidí. Jednalo se o příspěvek, který obsahoval fotografii s pozváním na ples Faurecia. Příspěvek byl určen především pro zaměstnance Faurecie, ale jak je viděno níže, úspěšnost byla veliká. Jedná se výjimečnou událost, která zaujala velké množství lidí. Proto pokud bude v budoucnosti vytvořen příspěvek, reklama či aplikace podobného rázu, získá tím Faurecia spoustu nových uživatelů a tím i potenciálních nových zaměstnanců. Lidé v dnešní době nechtějí stereotyp, ale chtějí něco, co zaujme a zároveň i pobaví. Facebook profil Faurecia Bezděčín není založen příliš dlouho, proto by se touto cestou měla Faurecia dál ubírat. Obrázek č. 14. Statistika nejúspěšnější inzerce Zdroj: Faurecia facebook.com V této kapitole byly představeny silné a slabé stránky reklamních inzercí, platebního metody PPC a především reklamní kampaně společnosti Faurecia Bezděčín. Tato společnost využívá krátce, ale celkem efektivně svůj Facebookový profil. Za nejslabší články je považováno především nevyužití placených reklamních inzercí. Jako velký potenciál je přidání více fotografií ze samotného závodu a propojení se sociální sítí Instagram. Autor by doporučil spojení se specializovanou agenturou, která by měla správu nad tímto účtem a na základě 37

38 výstupů, je možnost vidět, jestli se Faurecia více zviditelnila. Na základě analýzy nejúspěšnějšího příspěvku je viděno, že Faurecia dokáže oslovit více lidí, proto bylo doporučeno vytvoření reklamních inzercí, podobného rázu. Jelikož na Mladoboleslavku se nachází velká konkurence, zaměření především na školy, které dokáží nalákat potenciální nové zaměstnance. Doporučeno bylo taktéž zvýšení následovatelů na Facebooku, kteří dokážu vzbudit pozitivní dojem na celou společnost. Toho se docílí, jak je již výše zmíněno, placenými reklamními inzeráty. 38

39 Závěr Cílem bakalářské práce byla analýza reklamní inzerce na sociální síti Facebook, s následnou aplikací platební metody PPC a analýzy Facebookového profilu ve vybrané společnosti, včetně způsobu optimální a efektivní reklamní inzerce. U úvodní části práce jsou uvedeny základní východiska a poznatky, čímže je poskytnut základní náhled na stávající situaci řešené problematiky. K dosažení stanovených cílů práce byly použity informační zdroje a informace, které byly poskytnuty zvolenou společností Faurecia Bezděčín. Na základě získaných informací pak byly vytvořeny SWOT analýzy, které uvádí silné a slabé stránky spolu s příležitostmi a hrozbami, které mohou ovlivnit rozvoj začínající společnosti na trhu či již její vytvořený profil. Za silnou stránku reklamních inzercí lze považovat především jejich jednoduchost a rychlost zpracování. V případě, kdy je uživatel dostatečně obeznámen s principem jejich fungování, může být firemní reklama poskytnuta i bez vynaložení finančních prostředků. Slabou stránkou pak je především nevědomost, jak správně nástroje využívat pro danou inzerci, resp. špatné vyhodnocení cílové skupiny a koncového uživatele. Největší hrozbou je samotný internet, který informace může zkreslovat, avšak hrozbou může být také malý rozpočet nebo konkurenční sociální sítě. Vhodným příkladem potenciální aplikace marketingových nástrojů je Facebook, který představuje jednu z nejpoužívanějších sociální sítí na světě. Lze uvést, že společnost Faurecia Bezděčín úspěšně započala svůj Facebookový profil, kterému zároveň věnuje dostatečnou pozornost a soustavně jej udržuje v aktuální podobě. K tomuto účelu využívá moderní marketingové nástroje na střední úrovni a významným přínosem jsou rovněž osobní zkušenosti zaměstnanců, které jsou zmíněny na uvedeném profilu. Cílem společnosti je, aby byl profil doplněn o další podstatné informace a získal více uživatelů. K tomuto účelu mohou sloužit různá zajímavá videa, fotografie či aplikace, jelikož běžný uživatel Facebooku převážně na síti komunikuje či relaxuje. Závěrem lze konstatovat, že tato bakalářská práce nalezne uplatnění v oblasti aplikace vhodných marketingových nástrojů na Facebooku či jiných sociálních sítí, prostřednictvím kterých lze propagovat vybranou společnost a to zejména v rozvojové fázi. 39

Online komunikace Hurá na internet!

Online komunikace Hurá na internet! Online komunikace Hurá na internet! Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Internet V dnešní době médium číslo 1 a přitom nejlevnější. Obracíme se na něj pro informace, pro zábavu, komunikaci, nákup. Snadno jeho

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Facebook, propagace na sociální síti Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Jedním ze základu úspěchu je umět originálně a atraktivně reagovat na

Více

Firmy na sociálních sítích Trendy na sociálních sítích Zlatá pravidla marketingu na sociálních sítích

Firmy na sociálních sítích Trendy na sociálních sítích Zlatá pravidla marketingu na sociálních sítích Sociální sítě Facebook Twitter LinkedIn Google+ Instagram Firmy na sociálních sítích Trendy na sociálních sítích Zlatá pravidla marketingu na sociálních sítích Virtuální propojení skupiny lidí Sdílení

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

10 chyb marketingu na sociálních sítích

10 chyb marketingu na sociálních sítích WWW..EU 10 chyb marketingu na sociálních sítích 10 chyb marketingu na sociálních sítích Adam Dolanský, Radim Koláček 1 Obsah Úvod... 3 Snažíte se být všude... 3 Jste egoističtí... 4 Nezkoumáte, co funguje

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

VHK V MÉDIÍCH Články a fotografie v tištěných médiích a jejich internetových verzích Zpravodajství na radiových vlnách Televizní reportáže Outdoorová reklama U příležitosti významných utkání a událostí

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání Užitečné weby Co dělaly děti ve škole Učitel sestavil skupiny a každé skupině rozdal pracovní listy s obrázky internetových stránek. Žáci ve skupině vybírali ty stránky, které znají, a diskutovali spolu

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ 35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ KREATIVNÍ PRÁCE 1. TVORBA BLOGU Nezáleží na tom, o čem váš blog je. Důležité je, aby byl neustále aktuální, s relevantními informacemi a aktivní ve

Více

ASPEKTY FACEBOOKOVÝCH KAMPANÍ V ČR Z POHLEDU POSKYTOVATELE

ASPEKTY FACEBOOKOVÝCH KAMPANÍ V ČR Z POHLEDU POSKYTOVATELE ASPEKTY FACEBOOKOVÝCH KAMPANÍ V ČR Z POHLEDU POSKYTOVATELE Jiří Rosík ÚVOD Internetový marketing se stává stále silnějším hráčem na poli reklamy. Sociální sítě v čele s Facebookem jsou tvůrci nových reklamních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Analýza tradičních vs. inovativních způsobů internetové reklamy opřené o sérii případových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martin Tuma Brno, 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz

Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz Obchodní podmínky programu affiliate Root.cz umístěného na internetové adrese http://partner.root.cz/prihlaseni/ (dále jen provizní systém ) Poskytovatelem provizního systému je: Společnost: Internet Info,

Více

Kategorie Základní školy

Kategorie Základní školy Obsah: Kategorie základní školy... 3 1. kolo... 3 2. kolo... 6 3. kolo... 9 Kategorie Střední školy...13 1. kolo...13 2. kolo...16 3. kolo...2 Porovnání stejných otázek u ZŠ a SŠ...23 Kategorie Základní

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Ceník služeb platný od 18.4.2016

Ceník služeb platný od 18.4.2016 Ceník služeb platný od 18.4.2016 Alexandr Zlesák, DiS. info@azcomputers.cz + 420 605 905 218 1. Tvorba webových stránek, e-shopů A. tvorba www stránek individuální nabídka ceny pro každý projekt (zahrnuje

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Znáš někoho, komu může tento dokument zdarma pomoci? Klidně ho s ním sdílej. Stačí, když mu pošleš odkaz na http://123-nakup.

Znáš někoho, komu může tento dokument zdarma pomoci? Klidně ho s ním sdílej. Stačí, když mu pošleš odkaz na http://123-nakup. Znáš někoho, komu může tento dokument zdarma pomoci? Klidně ho s ním sdílej. Stačí, když mu pošleš odkaz na http://123-nakup.cz/-veci Copyright 2015 123-Strategy, s.r.o. Všechna práva vyhrazena Co odlišuje

Více

Úplná pravidla soutěže Každé dítě může být Superstar

Úplná pravidla soutěže Každé dítě může být Superstar Úplná pravidla soutěže Každé dítě může být Superstar ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Každé dítě může být Superstar (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem 6/10 Co dělají přátelé? Všechna výše uvedená nastavení se týkají především vašich vlastních aktivit na Facebooku. Mnohem častěji ale budete pracovat s částí označenou Hlavní stránka. Hlavní stránka je

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Zhotovení interaktivního webového portálu a mobilních aplikací

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Zhotovení interaktivního webového portálu a mobilních aplikací Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Zhotovení interaktivního webového portálu a mobilních aplikací 1 Členění zakázky... 2 1.1 Webový portál... 2 1.1.1 Obecné požadavky... 2 1.1.2 Seznam databází...

Více

Marketingový plán Marketingový rozpočet

Marketingový plán Marketingový rozpočet Marketingový plán Marketingový rozpočet Marketingový plán Dobrý marketingový plán je klíčem k úspěchu každé firmy. Je důležitý pro koordinaci všech propagačních a marketingových aktivit. Jeho cílem je

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory

Manuál pro administrátory. Manuál. Verze 1.0.11. pro administrátory Manuál Verze 1.0.11 pro administrátory Obsah 1 Přihlášení do administračního rozhraní... 3 2 Administrační rozhraní... 5 2.1. Hlavní stránka... 5 2.2. Společnost... 6 2.2.1 Stav online... 6 2.2.2 Uživatelé...

Více

Fotobezhranic.cz. Eshop, který se specializuje na foto vybavení + malířské stojany (momentálně stažené z nabídky)

Fotobezhranic.cz. Eshop, který se specializuje na foto vybavení + malířské stojany (momentálně stažené z nabídky) Fotobezhranic.cz Eshop, který se specializuje na foto vybavení + malířské stojany (momentálně stažené z nabídky) - Eshop je ve vyhledávačích zboží: zbozi.cz, heuréka.cz, srovname.cz - Dále se vytvářím

Více

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol 1. Co jsou Shopletáky.cz... 2 2. Jak webová služba Shopletáky.cz funguje... 3 3. Registrační údaje...... 5 4. Podmínky použití webu Shopletáky.cz... 6

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz

Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz Přehled a ceník bannerových a textových reklamních ploch na webovém portálu Senivia.cz 2013 Obsah 1. 1.1 Představení portálu Proč spolupracovat právě se Senivia.cz 2. Reklamní balíčky 3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Více

Přínosy internetového marketingu pro vybranou společnost ve zdravotnictví

Přínosy internetového marketingu pro vybranou společnost ve zdravotnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Přínosy internetového marketingu pro vybranou společnost ve zdravotnictví Bakalářská práce Autor: Eva Votočková Ekonomika a management

Více

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 2015 SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 Obsah On-page faktory...4 1. Technický stav stránek www.stranka.cz...4 2. Hodnocení on-page

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování)

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) PŘÍLOHY Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) Příloha II- Seznam slevových

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa...

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa... Obsah Digitální fotografie tisk, úprava a prohlížení v ACDSee Úvod... 9 Co naleznete uvnitř této knihy... 9 Co nenaleznete v této knize... 9 Komu je kniha určena... 9 Příklady používané v knize... 10 Používané

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Nové trendy vyhledávání SEO 2015. Adam Švanse. www.cstechnologies.cz

Nové trendy vyhledávání SEO 2015. Adam Švanse. www.cstechnologies.cz Adam Švanse Harmonogram školení #1 SEO #2 Novinky #3 Jak na to? Ukazatele výkonnosti Jak měřit SEO? Typy dotazů Navigační Informační Transakční (komerční) Statistiky hledanosti Zdroje návštěvnosti

Více

Úvod. Základní informace o šetření

Úvod. Základní informace o šetření Úvod Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat,

Více

Prosíme, věnujte nejprve pozornost podmínkám inzerce: http://www.mimibazar.cz/page.php?id=3

Prosíme, věnujte nejprve pozornost podmínkám inzerce: http://www.mimibazar.cz/page.php?id=3 Návod pro inzerci na Mimibazaru // Připravili jsme pro Vás přehledný návod pro inzerci. Kliknutím na nadpis rozbalíte požadované téma. Pokud v návodu potřebnou informaci nenajdete, kontaktujte nás: podpora@mimibazar.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Vedlejší specializace: Malé a střední podniky v tržním prostředí Marketingová strategie VOYO.cz Diplomová

Více

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario a) Funkcionalita doplňku Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario Doplněk Parametry Plus slouží k rozšíření základních parametrů produktů, které obsahuje IS Vario. Hlavní zaměření doplňku je kompletní možnost

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Kristýna Nejmanová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Marketingová

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 2 odst.

Více

Co je to sociální síť?

Co je to sociální síť? Sociální sítě Co je to sociální síť? Sociální síť je webová služba, která umožňuje jednotlivcům: vybudování veřejného nebo poloveřejného profilu v omezeném systému vytvořit seznam uživatelů, s nimiž něco

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 11 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 11 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 11 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 12 Kapitola 1 Světem Internetu s prohlížečem 13 Kde se Internet v počítači bere 13 Prohlížíme Internet

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nakupování v internetovém obchodì http://shop.sonepar.cz V pøípadì jakýchkoliv nejasností ohlednì nak upování v našem internetovém obchodì, k ontaktujte svého obchodního zástupce.

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu

Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu Spouštíme Digisemestr - vzdělávání studentů v oblasti digitálního marketingu O masivním rozvoji oboru digitálního, u nás častěji označovaného jako internetového, marketingu už dnes asi není sporu. Předpokládá

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

Seminární práce. Téma. Jméno, Příjmení, rok,

Seminární práce. Téma. Jméno, Příjmení, rok, Seminární práce Téma Jméno, Příjmení, rok, Obsah 1. O projektu... 2 2. Procházení webu... 2 3. Phishing... 3 a. Co dělat, pokud se stanu obětí phishingu?... 3 b. Falešné webové stránky neboli Spoofing...

Více

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.

Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová strategie společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dana Skálová Jana Rozková Brno 2013 Tímto

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Distribuce Číslo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Analýza možností zavedení internetového prodeje pro firmu Zahradnictví V Ráji

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Analýza možností zavedení internetového prodeje pro firmu Zahradnictví V Ráji VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení Analýza možností zavedení internetového prodeje pro firmu Zahradnictví V Ráji bakalářská práce Autor: Radek Duba Vedoucí práce: Ing. Martina Chalupová

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

1. Základní informace o WOM

1. Základní informace o WOM 1. Základní informace o WOM 1.1 Co je to WOM 1.2 Registrace 1.3 Různé typy členství 2. SPRÁVA PROFILU 2.1 PŘIHLÁŠENÍ k účtu a navigace 2.2 Všeobecné informace o firmě (popis firmy) 2.3 Správa a uveřejňování

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný

Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ. Petr Podhorný Analýza využití nástrojů marketingového komunikačního mixu v organizaci XYZ Petr Podhorný Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix. Teoretická

Více

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod Věrnostní programy Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je přehled problematiky věrnostních programů, jejich zaměření, typologie, plánování, problémy a rizika včetně souvisejících legislativních aspektů.

Více

Nabídka manažerských simulátorů z EF JU

Nabídka manažerských simulátorů z EF JU Nabídka manažerských simulátorů z EF JU Na EF JU jsou od roku 2009 soustavně vyvíjeny online počítačové manažerské simulátory, které jsou využívány interně pro trénink manažerského rozhodování v oblastech

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketing ve veřejné správě Marketing in Public Administration Viktor Nový Cheb 2012 VLOŽENÉ OFICIÁLNÍ ZADÁNÍ Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Restaurator. Semestrání projekt předmětu PDA

Restaurator. Semestrání projekt předmětu PDA Restaurator Semestrání projekt předmětu PDA Restaurator...3 Profil uživatele...3 Akivity...3 Systémová podpora...4 Kontext...4 Prototyp...4 Start systému...4 Start aplikace...6 Manuální zadání pozice pro

Více

BANNEROVÁ REKLAMA V DESÍTKÁCH REKLAMNÍCH SÍTÍ

BANNEROVÁ REKLAMA V DESÍTKÁCH REKLAMNÍCH SÍTÍ BANNEROVÁ REKLAMA V DESÍTKÁCH REKLAMNÍCH SÍTÍ Online se stal nutnou součástí mediálního mixu při realizování úspěšných kampaní. Nabízí možnosti a variabilitu při využití svěřeného rozpočtu no marketéři

Více

Metodický manuál. 16 18 let SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ZÁKLAD. nástroje zdroje. aplikace TABLETY DO ŠKOL. Petr Kofroň

Metodický manuál. 16 18 let SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ZÁKLAD. nástroje zdroje. aplikace TABLETY DO ŠKOL. Petr Kofroň Metodický manuál pro nástroje, zdroje a aplikace využitelných v oborové výuce TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Metodický manuál SPOLEČENSKO-VĚDNÍ ZÁKLAD 16 18 let nástroje

Více

Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Marie Adamová, Petra Beníčková

Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Marie Adamová, Petra Beníčková Marketingový plán pro období 2007-2008 (změna loga a positioningu) Slůně svět t jazyků,, s.r.o. Marie Adamová, Petra Beníčková Obsah marketingového plánu Situační analýza (podniková, produktová, cenová,

Více

NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT S DŮRAZEM NA INTERNETOVÝ MARKETING

NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT S DŮRAZEM NA INTERNETOVÝ MARKETING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT S

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Petra Koťátková

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Petra Koťátková EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Proč mít podnikatelský plán Jednotlivé části podnikatelského plánu Konkrétní příklady

Více

Smluvní podmínky. Smluvní podmínky. 1. Úvod

Smluvní podmínky. Smluvní podmínky. 1. Úvod Smluvní podmínky Smluvní podmínky 1. Úvod Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.:

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní On-line marketing ve vybraném podnikatelském subjektu Libor Pilař Bakalářská práce 2014 PROSTOR PRO ZADÁVACÍ LIST PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Forma výkladu 9 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 10

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Forma výkladu 9 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 10 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Forma výkladu 9 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 10 Kapitola 1 Světem Internetu s prohlížečem 11 Kde se Internet v počítači bere 11 Prohlížíme Internet

Více

NÁVRH ZMĚN V MARKETINGOVÉM MIXU SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ V HORECA SEKTORU

NÁVRH ZMĚN V MARKETINGOVÉM MIXU SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ V HORECA SEKTORU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH ZMĚN V MARKETINGOVÉM MIXU SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍCÍ

Více

Firmy.cz jsou službou, která kombinuje fulltextové hledání, oborové kategorie a region při hledání v největší databázi firem na českém internetu.

Firmy.cz jsou službou, která kombinuje fulltextové hledání, oborové kategorie a region při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Produktový list O službě Firmy.cz jsou službou, která kombinuje fulltextové hledání, oborové kategorie a region při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Moderní design i snadné ovládání

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

Semestrální práce C1- Test s uživatelem

Semestrální práce C1- Test s uživatelem Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce C1- Test s uživatelem Testovaná služba: Google+ Tým číslo 3: Lukáš Löwinger David Král Aleksandr Primak Kamil Hendrich Vladislav Telehuz 2013 Úvod Předmětem

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU FACEBOOK PRO FIRMY

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU FACEBOOK PRO FIRMY PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU FACEBOOK PRO FIRMY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 ÚVOD A FILOZOFIE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Přibližně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komunitní weby a jejich význam pro marketingové aktivity firem Social Networking Sites and their Importance for Marketing Activities of

Více

Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 3.0

Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 3.0 Profesionální software pro tvorbu a správu internetového obchodu verze 3.0 WebCzech E-commerce PRO 3.0 je již třetí verzí jednoho z nejúspěšnějších systémů pro výstavbu a provoz vlastního elektronického

Více