ZATÍŽENÍ VYUČUJÍCÍCH HLUKEM V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZATÍŽENÍ VYUČUJÍCÍCH HLUKEM V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY"

Transkript

1 ZATÍŽENÍ VYUČUJÍCÍCH HLUKEM V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY Ladislav Bláha; Vladimír Hladík 1 Univerzita J. E. Purkyně; Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu 1 BERYL, spol. s r.o. terénní pracovník Úvod Kromě zvuků pocházejících z přirozeného přírodního prostředí vlivem např. povětrnostních podmínek je člověk nucen vnímat řadu zvuků, které působí nelibě, obtěžují ho a při dlouhodobém působení ovlivňují kvalitu jeho života. Moderní industriální společnost se zejména v posledních desetiletích stále častěji zabývá problematikou akusticky nevhodného prostředí negativně ovlivňující zejména zdravotní stav člověka. Povolenou hranici hlukové zátěže, které může být člověk specificky pro různá prostředí a různé situace vystaven, upravuje řada legislativních opatření v ČR (Hladík, 2010). Současná praxe ve snižování hluku a stanovení příslušných norem se soustřeďuje především na oblasti, které jsou obecně hlukově nejvíce závadné. Sem patří především hluk v dopravě a hluk v pracovním prostředí. V obou případech se jedná o technický hluk způsobený stroji a zařízeními, který je regulován úpravami zdroje hluku a úpravami okolního prostředí (Hladík, 2010). Problematika hluku, jehož zdrojem je sám člověk, jeho hlas, zvukové projevy, činnost, apod. je zákony upravena pouze okrajově. Jedná se především zákony související s lidským soužitím ve smyslu případného nežádoucího obtěžování nebo rušení hlukem. Vysoké hladiny hlukové zátěže se běžně dosahuje v prostorách s přítomností většího množství osob. Do jisté míry je přirozenou součástí běžného aktivního života člověka a nemusí být také vždy vnímán jako obtěžující nebo rušivý. Proto je běžně praktikované posuzování hluku, jehož zdrojem je člověk, poměrně tolerantní. Jistě ale existují jisté kombinace situačních podmínek a prostředí, u kterých by byl tento přístup ke zvážení. Podle našeho názoru mezi ně patří právě hlukové zatížení učitele v průběhu vyučovacího procesu. Že je tento problém aktuální, svědčí rovněž pozice WHO a jí stanovené trendy k ochraně žáků a učitelů před hlukem a vibracemi (Markvart, 2002). 1

2 Problém K přiblížení úskalí problematiky hlukové zátěže je nutné stanovit a přiblížit některá složitější východiska. Fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem se zabývá akustika. Zvukem je každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem (Reichel, 2006, retrieved from: Zvuková vlna představuje periodické stlačování a rozpínání pružného prostředí, v němž se šíří (např. vzduch, voda). Ve vzduchu např. dochází k periodickým změnám atmosférického tlaku, které uchem vnímáme jako zvuk určité hlasitosti. Hlasitost je veličina subjektivní a závisí na citlivosti sluchu. Pro objektivní hodnocení zvuku byla zavedena intenzita zvuku (Reichel, 2013). Ta je definována podílem výkonu zvukového vlnění a plochy, kterou vlnění prochází a je přímo úměrná energii kmitání, které zvukové vlnění v daném bodě vzbuzuje. Intenzitu zvuku určují změny tlaku vzduchu v daném místě a také výška tónu, přičemž lidské ucho je obzvláště citlivé při určitých frekvencích zvuku. Individuálně mírně se odlišujícími hranicemi intenzity zvuku jsou pro nás: 1. práh slyšení je charakterizován nejmenší intenzitou zvuku (resp. akustickým tlakem), od níž zvuk vnímáme, 2. práh bolesti - charakterizovaný takovou intenzitou zvuku, že tyto zvuky mohou v uchu vyvolat bolestivý pocit. Hladina intenzity (hlasitosti) zvuku se vyjadřuje pomocí logaritmické stupnice; jednotkou hlasitosti zvuku akustického tlaku je bel (značka B). V praxi se používají jednotky nižší - decibel (db). Číselné hodnoty tu není možno sčítat, odečítat, průměrovat. Působí-li současně dva zdroje, z nichž každý produkuje hladinu 50 db, není společný efekt 100 db, ale 53 db. Hladina 60 db představuje desetinásobek a 70 db stonásobek akustického tlaku oproti 50 db, každý posun o 10 db je 10 x silnější než předchozí). Pro představu slouží hodnoty uvedené v tabulce 1. 2

3 Tabulka 1 Orientační hodnoty akustického tlaku 0 db práh vnímání zvuků a bezzvukovost nejslabší zvuk, který slyší lidské ucho 20 db šeptaný hlas, zvuky v tiché knihovně 30 db zahrady, tichá obydlí 40 db tiché kanceláře 50 db normální hovor, tiše jedoucí automobil, tiché ulice 60 db středně hlučné ulice, šicí stroj, hlasitý (normální) rozhovor, ruch v davu 70 db statické (nehybné) stroje, silně frekventované ulice velkoměsta 80 db auta, motocykly, hlučné ulice, posluchačem vnímaný zvuk orchestru, křik 90 db hlučné křižovatky, pneumatická vrtačka, sekačka na trávu maximálně 8 hodin denně bez následků na sluch 100 db v blízkosti vlaků, těžkých nákladních aut, lanovek, řetězová pila maximálně 2 hodiny denně bez ochrany sluchu 110 db hlučné dílny, uvnitř velkého orchestru, klakson auta, rocková kapela maximálně 15 minut denně bez ochrany a bez rizika poškození sluchu 120 db válcovací stolice, buchary, velmi hlučné dílny, nízko přeletující letadla, rachot hromu 140 db proudová letadla, některé sirény, střelné zbraně, petardy zábavné pyrotechniky - tento hluk už způsobuje bolest a i krátká expozice může vážně poškodit sluch 160 db start kosmických lodí (až 200 db) (Špryňar & Peterková, 2001) upraveno Hlukem obecně rozumíme každý zvuk nebo zvuky, které škodí lidskému organismu a které vyvolají nepříjemný nebo rušivý vjem, pocit, přičemž mohou mít i další škodlivé účinky na lidský organismus (Špryňar & Peterková, 2001). Podle Němečka (1998) je hluk každý nežádoucí zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem, nebo poškozuje lidské zdraví (Smetana et al., 1998). Zachycený zvukový impuls je vždy podnětem, který dráždí určitá místa mozku. Podle typu člověka, jeho nálady nebo třeba podle zkušeností je vnímán jako podnět libý nebo naopak nežádoucí. Mezi zdroje hluku patří hlavně věci člověkem vyrobené nebo člověk sám (hluk ve třídě). Je zřejmé, že řada lidí je největší hlukové zátěži vystavena v průběhu zaměstnání. Proto také ochrana před hlukem a vibracemi při výkonu povolání patří k těm nejvíce propracovaným. Podle toho by z hlediska zvukových zátěží měli být i učitelé jako profesní skupina zkoumáni a chráněni. V našich podmínkách dochází k průzkumům 3

4 sporadicky a z hlediska řady zátěží, kterým jsou vystaveni, mezi rizikové skupiny zatím zařazeni nebyli. V této souvislosti se v komentované brožuře WHO dá najít zmínka o tom, že učitelé patří do skupiny dlouhodobě exponované různým hladinám hluku z různých zdrojů, což se samozřejmě odráží negativně na jejich zdravotním stavu a na kvalitě jejich profesního života a života vůbec (Markvart, 2002). Zasluhovali by si větší pozornost a preventivní péči ještě z dalšího důvodu: nejen z hlediska expozice hluku, ale i proto, že většinovým zdrojem hluku jsou zvukové projevy žáků. Na otevřených sportovištích, ale zejména pak v uzavřených sportovních halách a v tělocvičnách pak tyto zvukové projevy umocňují zvuky náčiní a kumulované projevy např. herních činností, zvuky náčiní, pokřikování, povzbuzování apod., které sice často dokazují, jak se výuka daří a je zábavná, ale které také při dlouhodobém a opakovaném působení vyvolávají únavu, podrážděnost, stres a vedou k vyčerpání. Některé studie naznačují prokazatelný vliv akustické nepohody na výkon žáků i učitelů (Markvart, 2006). Tentýž autor zároveň do popředí klade právě typy činností, které hlučnost na školách zvyšují: manipulace lidí s předměty (pomůckami, herním náčiním, nářadím, nábytkem), lokomoce: kroky, skoky, údery, sportovní a tělocvičná činnost (tělocvična, školní hřiště), ústní komunikace, hlasové projevy. Pochopitelně je nutné rozlišovat zvuky a hluk žádoucí komunikace, řídící činnost doprovázená signály jsou jevy žádoucí. Problém tělocvičen spočívá v tom, že se jedná o uzavřené prostory. Zvuk se odráží od stěn, podlahy i stropu směrem zpět ke zdroji, čímž dochází k nárůstu hladiny akustického tlaku. Samozřejmě je otázkou, jak je zvuk pohlcován různými materiály a jak se tu vlny odrážejí (Kaňka, 2009). Také tady se jistě vyskytuje hluk z lidské činnosti, který je nežádoucí a rušivý. Jeho zdrojem se mohou stát samy účelné činnosti, jestliže zvuky z nich pocházející jsou nadměrné a přesahují přijatelnou hladinu hluku (u běžné konverzace se uvádí hodnota hladiny hluku db). Zdrojem rušivého hluku jsou spontánní projevy žáků, jako je křik až řev, dupot a další hluk z jejich pohybu. Tady se dostaneme v roli učitelů tělocvikářů do svízelné pozice, na jedné straně jsou z hlediska cílů vyučování projevy neúčelné, ale výuku tělesné výchovy doprovázejí, neboť mohou být i součástí duševní hygieny žáků. Na straně druhé vyučující i škola s rizikem jejich výskytu počítá a podle charakteru výuky je částečně připouští a na straně druhé jim předchází využitím optimálních řídících stylů, obsahem učiva apod. 4

5 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací vzhledem k danému typu prostředí upravuje: a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, c) hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. Jak uvádí Hladík (2010) jsou podle rozsahu stanovených hlukových limitů v zákonech a nařízeních platných pro akustická a jiná měření hlukových hladin uvedeny tabulky, které jsou zpracovány z příslušných zákonů a ukazují některé výchozí hodnoty použité pro základní měření. Obecně lze vycházet z hodnot uvedených v tabulce 2. Tabulka 2 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku na pracovištích v závislosti na pracovní době a druhu vykonávané práce (podle (NV č. 272/2011 Sb.). Prostředí Zvuk na pracovišti celkem Pracoviště max. LAeq,8h = 85 db *) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci Práce náročná na pozornost max. LAeq,8h = 50 db Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na němž je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci. Poznámky: L Aeq,8h = ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 8 hodin pracovní doby L Aeq,T = ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu T (hodin) rušivého zvuku *) jedná se jen o ochranu sluchu. Při překročení limitu LA eq,8h = 80 db musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pomůcky proti hluku. Při překročení limitu L Aeq,8h = 85 db musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanci osobní ochranné pomůcky používali. *Nevztahuje se: a) hluk z užívání bytu, b) hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí, c) akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského života, zdraví a majetku. 5

6 Uvažujeme-li o tělocvičnách, třídách a sportovních halách, je nutné si uvědomit, že nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) je 40dB + tzv. korekce, jejíž hodnota je odvislá od charakteru činnosti. Takže obsahuje-li zvuk tónové složky, nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce minus 5 db. Hluk s tónovými složkami je hudba nebo zpěv, informační charakter má řeč. Pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném vnitřním prostředí prostoru staveb platí u přednáškových síní a učeben korekce + 5 db a u sportovních hal + 20 db. Od 1. listopadu 2011 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací", které stanovuje hygienické limity pro hluk a vibrace v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb, v chráněném venkovním prostoru a na pracovištích. Toto nařízení oproti původnímu NV č. 148/2006 Sb. obsahuje několik změn. Podle nich se nově např. hodnocení hluku při měření v chráněném venkovním prostoru staveb hodnotí včetně nejistoty měření. A naopak, doba dozvuku ve školních učebnách a tělocvičnách se už nehodnotí. Zavedl se pojem hodnotitelná změna, který při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele určuje, jaký rozdíl hlukového ukazatele již lze hodnotit. Metodika Započtením výchozích hodnot a korekcí lze dojít k údajům, které sloužily jako východiska pro měření. Byla určena nejvyšší přípustná hodnota hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb stanovená pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu v denní i noční době: L Aeq = 40 db + 20 (korekce za sportovní halu ) - 5 db (korekce informačního charakteru hluku ). Sledovaná hodnota L Amax = 55 db. Pro potřeby měření hlukové zátěže osoby pro tento výzkum byla vyrobena a použita pracovní vesta k upevnění snímacího zařízení (obrázek 1). Umístění mikrofonu bylo požadováno ve vzdálenosti cca 10 cm od ucha měřené osoby. Vesta neměla omezovat pohyb vyučujícího v průběhu hodiny při vědomí, že může dojít k nepřesnostem při pohybu mikrofonu, jeho samovolném vysunutí, vypadnutí, při nějakém nárazu apod. Vyučující byl podrobně instruován o použití měřící techniky. K měření byl firmou BERYL zapůjčen moderní akustický měřicí přístroj: CELL 110 vyrobený italskou firmou CASELLA, i s příslušenstvím. Způsobilou osobou je přístroj před samotným použitím třeba kalibrovat dle platných norem a 6

7 nastavit příslušné hodnoty. Měření se neobešlo bez konzultací s pracovníky firmy BERYL, spol. s r.o. Vyučovací jednotka byla připravena ve vzájemné spolupráci s vyučujícím, přičemž se výrazně projevovaly rozdílné postupy učitelů. Před zahájením výuky došlo k proměření hlukového pozadí prázdného objektu. Tento záznam byl realizován před každým jednotlivým měřením, v prázdné tělocvičně. Délka záznamu měla trvání cca 5 min. Měření bylo zahájeno po domluvě s ohledem na zaměření hodiny a počátek činnosti, která měla být měřena. V průběhu měření docházelo k různým spontánním, náhodným i záměrným špičkám (výraz pro jednorázový záznam impulsního hluku), které byly monitorovány a zapisovány. Tyto údaje se staly součástí protokolu o provedeném náměru. V průběhu výuky tělesné výchovy (TV) během charakterově odlišných hodin při početně srovnatelných skupinách žáků byly naměřeny určité hodnoty akustického tlaku, který působí na učitele i na žáky, různou intenzitou v proměnlivých časoprostorových podmínkách (dvě odlišné tělocvičny). Tyto hodnoty byly následně porovnány a vyhodnoceny. Obrázek 1 Fotografie V. Hladík (2010) 7

8 Výsledky a diskuse V průběhu typově různých hodin výuky tělesné výchovy byly naměřeny rozdílné, obvykle ovšem poměrně vysoké hodnoty akustické zátěže. Příkladem jsou hodnoty ze sledování uskutečněné při výuce basketbalu (obrázek 2 a 3). Obrázek 2 Měření během výuky sportovních her - basketbal Ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq = 89,9 db Obrázek 3 Měření během výuky sportovních her basketbal hladina hluku L AFmax /L AFmin Hry - Hladina hluku L AFmax / L AFmin = 119,0 / 49,3 db 8

9 Hodina basketbalu se také z pohledu akustické zátěže ukázala jako ta s nejvyššími hodnotami a v tabulce jsou vybrané hodnoty uvedeny v souvislosti s charakterem činnosti během výuky (tabulka 3). V tabulce je rovněž uvedena distribuční procentní hladina hluku L90, která znázorňuje hodnotu kritéria vzhledem k 90% hladině hluku v uvedeném časovém úseku. Tabulka 3 Porovnání hodnot kritérií naměřených u tělovýchovných činností Druh A. B. C1 C2 D kritéria Atletické Gymnastické Herní Herní Úpolové L Aeq 82,8 db 77,1 db 89,9 db 87,1 db 72,7 db L Fmax 101,4 db 104,3 db 119,0 db 120,7 db 92,4 db L Fmin 51,5 db 29,5 db 49,3 db 46,2 db 32,1 db L 90 66,5 db 52,5 db 70,5 db 64,5 db 50,0 db Vysvětlivky: Pro vliv na člověka je důležitá zejména celková akustická energie zvuku působící na člověka v určitém časovém intervalu: Ekvivalentní hladina akustického tlaku = L Aeq (L Aeq,T = ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu T (hodin) rušivého zvuku) L 90 = distribuční procentní hladina hluku, která znázorňuje hodnotu kritéria vzhledem k 90% hladině hluku v uvedeném časovém úseku. L AFmax : hodnota maximální hladiny akustického tlaku L AFmin : hodnota minimální hladiny akustického tlaku Obě hodnoty jsou výsledkem vyhodnocení měření daného měřícího zařízení se zhodnocením nastavených kritérií. U atletických činností se ukázalo, že vliv impulsního hluku, který je obvykle vytvářen údery, nárazy, výkřiky a jinými ostrými zvuky je v hodinách s atletickou náplní činnosti minimální. Výrazně rozdílně působí gymnastické činnosti (hlavní část obsahovala cvičení na kruzích a prostná), kde se v hlavní části zvýšil předpoklad kumulace impulsního hluku. U her došlo k měření při basketbalu a volejbalu. Jedním ze sledovaných kritérií byl hluk impulsního charakteru, jehož zdrojem byla siréna u basketbalu a píšťalka u volejbalu. Potvrdila se pro velkou většinu herních činností charakteristická nadprůměrně vysoká hladina akustického tlaku, vzhledem ke spontánním projevům při hře a činnosti s převažujícím impulsním hlukem. 9

10 Hlavní část hodiny, tedy hra, se podílela impulsním charakterem zvuku na celkové vysoké hodnotě ekvivalentní hladiny akustického tlaku v hodině tělesné výchovy zaměřené na basketbal. Toto zvýšení dosáhlo hodnoty 3,4 db což lze, na tak relativně krátkém časovém úseku, považovat za velmi výrazné zvýšení, které nebylo zaznamenáno u jiných obdobných náměrů. U hodiny volejbalu se rovněž, podobně jako u basketbalu siréna, projevilo časté používání píšťalky. U úpolových cvičení byl zvuk impulsního charakteru tvořen převážně projevy žáků jako výkřiky, dupání apod. a dosahoval výrazně nižších hodnot než u předešlých měření. Překvapením bylo naměření vyšších hodnot hlukové zátěže u nové budovy stavěné podle novějších norem oproti budově z počátku 20. století (LAeq A = 77,2 db; LAeq B = 84,2 db). Výsledky potvrdily složitost šetření a zejména velký vliv počtu účastníků a charakteru činnosti na zjištěné hodnoty. Zjištěné hodnoty se pohybují nad úrovní jednoduchého měření při výuce v učebnách učiněného Hořínkem (2004), který udává průměrné hodnoty v učebnách v různých hodinách na úrovni 53,1 db až 66,5 db, o přestávkách na úrovni 69,5 db (stejnou metodou měření v traktoru ukázalo průměrnou hodnotu 79,5 db). Ačkoli metody měření byly odlišné, potvrdily okamžiky velmi exponovaného zvýšení hlučnosti, které při celkové kumulaci pobytu mohou působit na lidský organismus negativně. Závěry a doporučení Druh vykonávané činnosti je hlavním činitelem, který v průběhu vyučovací hodiny významně zvyšuje hladinu hluku. Platí to zejména v případě herních činností a pro použití prostředků, které neúměrně zvyšují hodnoty impulsního hluku (píšťalka, siréna). Ty se ukazují jako hlukově velmi náročné až zdraví nebezpečné. Editace měření, tedy výpočetní odstranění hodnot impulsního charakteru, a hodnoty distribuční hladiny hluku L 90 vypovídají o průměrné hladině akustického tlaku v hodinách tělesné výchovy. Z provedených měření vyplývá, že hladina hluku v celém průběhu vyučovací hodiny je na horní hranici snesitelnosti pro lidský organismus a může tedy přímo ovlivňovat kvalitu vyučovacího procesu i zdraví přítomných osob. Pomocné měření skupin žáků potvrdilo, že v charakterově podobných hodinách tělesné výchovy s větším počtem žáků se dosahuje výraznějšího nárůstu akustického tlaku při než v hodinách s malým počtem žáků. Vyšší počet žáků tedy znamená zvýšení hladiny hlukové zátěže přítomných osob. 10

11 Možnosti učitele jak efektivně ovlivnit hladinu hluku v hodinách TV jsou velmi omezené a případné snahy o omezení hluku by zřejmě šly proti smyslu tohoto vyučovacího předmětu. Pro řadu vyučujících je naopak jistá oblast zvuků známkou úspěšnosti vyučovacího procesu a znamením, že výuka splnila i své psychohygienické poslání. Je zřejmé, že jisté řešení lze hledat v alternativních programech v jiném prostředí apod. Zároveň je patrné, že pro vyučujícího TV je z dlouhodobého hlediska větší hlukové zatížení namáhavé a má potenciál negativně ovlivňovat jeho zdraví. Cestou ke zlepšení může být jiná kvalita výuky, jako např. dělení velkých skupin žáků, úpravy rozvrhu hodin, spolupráce s dalšími vyučujícími, střídání hlukově náročných činností s činnostmi umožňujícími částečnou či úplnou fyziologickou regeneraci. Ke zvážení je také nadměrné používání zvukových signalizačních prostředků. Samozřejmě, nelze zapomínat na případnou regulaci zbytečně a nevhodně používaných zvukových projevů žáků. Literatura 1. Hladík, V. (2010). Hlukové zatížení vyučujícího tělesné výchovy v průběhu vyučovacího procesu [bakalářská práce]. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta. 2. Hořínek, M. (2004). Hlučnost školního prostředí. Opava: MSŠZe a VOŠ. 3. Smetana, C. et al.(1998). Hluk a vibrace, měření a hodnocení. Praha: Sdělovací technika. 4. Kaňka, J. (2009). Akustika stavebních objektů. Brno: ERA. 5. Markvart, K. (2002). Světová zdravotnická organizace - Série č informační materiály pro místní samosprávu. Praha: Státní zdravotní ústav. 6. Markvart, K. (2006). Zdroj: Světová zdravotnická organizace, Státní zdravotní ústav. Retrieved from: clanky_skolstvi/ceske_skolstvi_hluk.html. 7. Němeček, P. (1998). Hluk v technické praxi. Liberec: Technická univerzita. 8. Reichel, J. (2006). Fyzika. Retrieved from: view/208-zakladni-definice. 9. Světová zdravotnická organizace (2001). Hluk a zdraví., informační materiály pro místní samosprávu. Praha: Státní zdravotní ústav. 10. Sbírka zákonů 2006, Nařízení vlády č.148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Praha: Ministerstvo vnitra. 11

12 11. Nařízení vlády ze dne 24. Srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (2011). Praha: Ministerstvo zdravotnictví. Retrieved from: Špryňar, M. & Peterková, L. (2001). Hluk a jeho vliv na lidský organismus. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. Příspěvek byl konzultován s firmou BERYL spol. s.r.o. Kontaktní adresa: Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. KTVS PF UJEP České mládeže Ústí nad Labem E mail: 12

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006 STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Základní definice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ Základní

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

SOČ. Hlučnost školního prostředí

SOČ. Hlučnost školního prostředí 8. Ochrana a tvorba životního prostředí SOČ Hlučnost školního prostředí Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace Autor Ročník studia: Adresa školy: Kraj:

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S Akustická měření Michaela Špačková, 1.S Akustická měření: Měříme: - akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů - hluk ve vnitřních i vnějších prostorech a pracovištích - vibrace v

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY nezávislá společnost Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz interní číslo zakázky: standard: revize: 1.1 zpracoval: spolupracoval:

Více

Akustika pracovního prostředí

Akustika pracovního prostředí Akustika pracovního prostředí Zvuk je energie Zvuk je vlnění Akustický tlak Lp (db) Čtyřmotorové letadlo ve vzd. 100 m 120 Válcování plechu na vzd. 10 m 105 Sbíječka na vzd. 10 m 90 Cirkulárka na vzd.

Více

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Bytové domy v severovýchodní části komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Hluková studie budoucího stavu Zpracoval: listopad 2007 Centrum protihlukové

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

BOZP v Dokončovacím. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

BOZP v Dokončovacím. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace BOZP v Dokončovacím zpracování Autor:

Více

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Zkoumání vztahů mezi hlukem a jeho zdravotními účinky Vztah mezi hlukem a výskytem

Více

Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 40. konzultační den Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. SZÚ Praha 1 Návrh na úpravu limitů vzhledem

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

M E T O D I C K Ý N Á V O D

M E T O D I C K Ý N Á V O D MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 19. února 2007 Č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306 M E T O D I C K Ý N Á V O D pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu Ministerstvo

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. SŠSaD Frýdek-Místek, Pionýrů 2069 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK)

Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK) Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK) Garant předmětu: PhDr. Renata Malátová, PhD. Vyučující předmětu: Mgr. Dominika Hýsková, PaedDr. Jaroslava Tenglová, CSc., Mgr. Zdeněk Tomšíček

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO Budova: ISŠ CHEB, Na Hrázi1, Cheb HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 11/2012 Zpracovatel: Energetická agentura s.r.o. Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 tel: 281867178,

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody Dvě uši slyší lépe než jedno Slyšet, jak je dáno od přírody Je čas slyšet Společnost Phonak patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie. Ve svém sídle ve švýcarské Stäffě nedaleko Curychu

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Technický list Chameleon, VHM-E

Technický list Chameleon, VHM-E Obsah Teorie... - 2-1.1 Stanovení optimálního výkonu tepelného čerpadla... - 2-1.2 Rozdělení tepelných čerpadel TC MACH... - 2-1.2.1 Typové řady... - 3-1.2.2 Hmotnost tepelných čerpadel... - 4-1.2.3 Hmotnost

Více

Vliv hluku na člověka

Vliv hluku na člověka Vliv hluku na člověka Tomáš Řiháček Katedra psychologie Fakulta sociáln lních studií MU Brno trihacek@volny. @volny.cz Lidstvo se bude muset vypořádat s hlukem stejně tak razantně, jako se vypořádalo s

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Hradec Králové 18.11.2014 18.11.2014 NRL pro komunální hluk 1 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing. Dana Potužníková tomas.hellmuth@zuova.cz

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu.

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. KANCELÁŘ PRAHA Kováků 24 150 00 Praha 5 Tel.: 225 067 945 KANCELÁŘ

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Zdroj: ENVIGEA, s.r.o. Zpracovatelka: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních

Více

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ Jsou mobilní telefony nebezpečné? Protikladné zprávy o škodlivém vlivu mobilních telefonů na zdraví se začaly objevovat na konci 90. let. Do vědeckého výzkumu škodlivosti

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

VŠE O EKOLOGICKÝCH ŠTÍTCÍCH

VŠE O EKOLOGICKÝCH ŠTÍTCÍCH VŠ O KOLOIKÝH ŠTÍTÍH V září 2014 budou v vropě uvedeny nové energetické štítky na vysavače. o se s příchodem štítků změní? V této příručce značky Rowenta se dozvíte více o těchto nových štítcích a způsobu,

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

POZNEJTE NÁS JINAK! Výstava fotografií dětí a mladých lidí s Williamsovým syndromem:

POZNEJTE NÁS JINAK! Výstava fotografií dětí a mladých lidí s Williamsovým syndromem: Výstava fotografií dětí a mladých lidí s Williamsovým syndromem: POZNEJTE NÁS JINAK! Koncept výstavy: Hana Kubíková Autorka fotografií: Dagmar Petrásková Realizace výstavy: Martina Michalová mám nemocné

Více

METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE

METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE Pavel Němeček 1 1. Anotace Speech understandability in passanger car cabin. The contribution describes the method and fundamental result of subdequent phase

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY NOVÉ stropní AKUSTICKÉ podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY SÍDLO FIRMY A VÝROBNÍ ZÁVOD je VE SLAVKOVĚ U BRNA Spojení příček a podhledů je současným vrcholem našeho vývoje. Tento systém garantuje akustické,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 1. r.

Výrobní číslo: OBOROVÉ ZVUKOVÁ TVORBA 1. r. Pedagogické vedení: Ing. Bukovský, prof. Bláha Datum: Podpis:.. Název cvičení dle Bílé knihy: Charakteristika zadání: CVIČNÁ MIXÁŽ DANÝCH ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Na zadaném úkolu si má student uvědomit významovou

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Ing. Dana Potužníková dana.potuznikova@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 24.11.2010 Cíl prezentace HRA a PVZ Základní postup Podklady Ukázky

Více

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc ČVUT Stavební fakulta katedra pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e-mail: gatter@fsv.cvut.cz Atelier P.H.A., s.r.o.

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Akustické aplikace pro IB

Akustické aplikace pro IB Akustické aplikace pro IB Ondřej Jiříček jiricek@fel.cvut.cz Marek Brothánek, Vojtěch Jandák Akustické aplikace pro IB p.1/12 Hodnocení kvality zvuku Akustické aplikace pro IB p.2/12 Kvalita zvuku Zvuk

Více

Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor. Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o.

Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor. Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o. Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o. Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor OBSAH 1) Akustika co to znamená 2) Materiály a jejich

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 113/2008-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Akustická diagnostika

Akustická diagnostika Akustická diagnostika doc. Dr. Ing. Pavel Němeček Fyzika Co je zvuk Vlnění Vibrace Vlnění v pevných látkách HLUK Zvuk Vlnění ve vzduchu Zvuk a hluk Zvuk Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí (vzduchu)

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

Týdenní rozvrh FAMU 2013 / 2014 letní semestr

Týdenní rozvrh FAMU 2013 / 2014 letní semestr Katedra zvukové tvorby 1. ročník bakalářského studia SOUBOR CH CVIČENÍ 2 (praktikum) zvuk. studio Klimentská P T F Z 2 Moudrý STŘIH ZVUKU A HUDBY Moudrý, Pekárek 1x za 14dní ELEKTRO- AKUSTIKA 1 Urban HAMU

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů Fyzika pokus 10 Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů Projekt TROJLÍSTEK podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0044 Pokus číslo

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více