PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET AKUSTICKÁ STUDIE. Gennet Letná s.r.o. Greif-akustika, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET AKUSTICKÁ STUDIE. Gennet Letná s.r.o. Greif-akustika, s.r.o."

Transkript

1 ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovice, , Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadnicový systém S - JTSK Gennet Letná s.r.o. GENNET AKUSTICKÁ STUDIE GE N D S P A K U

2 Kubíkova 12, Praha 8 Tel.: až 4, Fax: revize: 1.0 AKUSTICKÁ STUDIE v ulici Kostelní, Praha 7 - Holešovice zpracoval: spolupracoval: ověřil: schválil: Mgr. Kateřina Karlová Ing. Ondřej Smrž Ing. Libor Vágner [jednatel] datum vydání: číslo vydání: počet listů: externí přílohy: 5 Žádná část této zprávy nesmí být publikována a šířena jakýmkoli způsobem a v jakékoli podobě bez výslovného odsouhlasení správce dokumentace., 2014, Q , Logo GA, Greif a Greif-akustika jsou registrované ochranné známky. Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7965.

3 Obsah: 1. ZADÁNÍ: PODKLADY: HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU: HLUK VE VENKOVNÍM PROSTORU: Hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce: Hluk ze stavební činnosti: HLUK VE VNITŘNÍM PROSTORU: Hluk pronikající vzduchem zvenčí: Hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu: Hluk ze stavební činnosti: HLUK NA PRACOVIŠTI: POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MEZI MÍSTNOSTMI, OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ A JEJICH ČÁSTÍ: POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI MEZI MÍSTNOSTMI: Posuzování vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi: Posuzování kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi: POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ A JEJICH ČÁSTÍ: Posuzování neprůzvučnosti obvodových plášťů: Stanovení požadavků na neprůzvučnost oken: SITUACE: POPIS LOKALITY: POPIS OBJEKTU: NEJBLIŽŠÍ CHRÁNĚNÉ PROSTORY: Chráněné venkovní prostory staveb: Chráněný venkovní prostor: Chráněné vnitřní prostory staveb: Pracoviště: STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA NEPRŮZVUČNOST OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ: HLUK Z PROVOZU PARKOVACÍCH STÁNÍ: HLUK V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB: HLUK V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB: HLUK Z PROVOZU STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ: HLUK V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB A NA PRACOVIŠTI: Hluk z provozu vytápění a chlazení: Hluk z provozu vzduchotechniky parkovací stání: Hluk z provozu vzduchotechniky: Hluk z provozu trafostanice: Hluk z provozu výtahu: HLUK V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB: HLUK ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI: MECHANISMUS VÝPOČTU HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI: ROZDĚLENÍ VÝSTAVBY NA JEDNOTLIVÉ FÁZE A POPIS PROVÁDĚNÝCH PRACÍ: POPIS STAVENIŠTĚ: List č. 2

4 9.4 STAVENIŠTNÍ DOPRAVA: POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ MECHANIZMY: VÝPOČET A POSOUZENÍ HLUKU Z VÝSTAVBY: fáze Zařízení staveniště, příprava území, přeložky a úpravy inženýrských sítí, nové trubní inženýrské sítě, trafostanice: fáze Zvláštní zakládání piloty: fáze Zemní práce výkop pro základové konstrukce: fáze Zemní práce výkop pro základové konstrukce: fáze Obvodový a střešní plášť, vnitřní stavební, montážní a dokonč. práce, kompletace: fáze Komunikace, chodníky, drobné objekty, terénní a sadové úpravy: Připojení objektu přístavby ke stávajícímu objektu kliniky: Staveništní doprava: POSOUZENÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ: VNITŘNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE: Svislé konstrukce: Vodorovné konstrukce: OBVODOVÉ KONSTRUKCE: Svislé konstrukce: Vodorovné konstrukce: PŘEDPOKLADY VYPOČTENÝCH HODNOT VZDUCHOVÉ A KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI: ZÁVĚR: PŘÍLOHY: PŘÍLOHA 1 STANOVENÍ NEJISTOTY: PŘÍLOHA 2 ROZDĚLOVNÍK: EXTERNÍ PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1 Hluková mapa, stacionární zdroje hluku, výpočtová výška 2 m nad terénem, denní doba. PŘÍLOHA 2 Hluková mapa, stacionární zdroje hluku, výpočtová výška 4 m nad terénem, noční doba PŘÍLOHA 3 Hluková mapa, stacionární zdroje hluku, výpočtová výška 8 m nad terénem, noční doba PŘÍLOHA 4 Hluková mapa, stacionární zdroje hluku, výpočtová výška 12 m nad terénem, noční doba PŘÍLOHA 5 Hluková mapa, stacionární zdroje hluku, výpočtová výška 18 m nad terénem, noční doba List č. 3

5 1. Zadání: Zadavatel akustické studie, společnost AHK architekti, s.r.o., požaduje posoudit, zda hluk při provozu a realizaci přístavby Kliniky sv. Klimenta v ulici Kostelní v Praze 7 Holešovicích nepřekročí v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb, v chráněném venkovním prostoru a na pracovišti hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dále požaduje posoudit stavební konstrukce z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti dle ČSN Akustická studie je zpracována ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení). Předmětem akustické studie je: stanovení požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí, posouzení hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (vytápění, vzduchotechniky, chlazení, trafostanice, výtahu) v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb a na pracovišti, posouzení hluku z provozu podzemních garáží v chráněných vnitřních prostorech staveb a na pracovišti, posouzení hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb, posouzení stavebních konstrukcí z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Předmětem akustické studie není: výpočet šíření hluku VZT potrubím a návrh tlumičů do VZT (řeší projekt VZT). 2. Podklady: [1] Zákon 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. [2] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [3] ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků Požadavky. [4] ČSN ISO Akustika Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře. [5] ČSN ISO Akustika Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 2: Obecná metoda výpočtu. [6] ČSN ISO Akustika Popis, měření a hodnocení hluku prostředí. Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení. [7] ČSN ISO Akustika Popis, měření a hodnocení hluku prostředí. Část 1: Určování hladin hluku prostředí. [8] ČSN EN ISO Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. [9] ČSN EN ISO Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Kročejová neprůzvučnost. [10] ČSN EN Stavební akustika Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi. [11] ČSN EN Stavební akustika Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků. Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi. List č. 4

6 [12] ČSN EN Stavební akustika Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků. Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku. [13] Výkresová dokumentace s technickým popisem. [14] Konzultace s pracovníky zadavatele. [15] Akustická studie ve stupni DUR Přístavba Kliniky sv. Klimenta v ulici Kostelní, Praha 7 Holešovice,, prosinec/2011. [16] Podklady pro posouzení hluku ze stavební činnosti, POV Projekt, leden/ Hygienické limity hluku: Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle [2]. Konečné určení hygienických limitů hluku však náleží orgánu ochrany veřejného zdraví. 3.1 Hluk ve venkovním prostoru: Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle [2] 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru. (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikacích, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq,8h ). (3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 50 db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 db. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 db. (6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti L Aeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. POZNÁMKA Chráněným venkovním prostorem staveb se dle [1] rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným venkovním prostorem se dle [1] rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. List č. 5

7 3.1.1 Hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce: Pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů je pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor korekce 0 db. Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor: korekce pro charakter hluku:... 0 db korekce na denní dobu: den (od 6:00 do 22:00 hod.)... 0 db noc (od 22:00 do 6:00 hod.) pouze pro chráněný venkovní prostor staveb db Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněném ostatním venkovním prostoru pro tento charakter hluku je tedy: denní doba... L Aeq,T = = 50 db noční doba (chráněný venkovní prostor)... L Aeq,T = = 50 db noční doba (chráněný venkovní prostor staveb)... L Aeq,T = = 40 db Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 db. V případě hluku s tónovými složkami a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 db Hluk ze stavební činnosti: Pro hluk ze stavební činnosti jsou pro chráněný venkovní prostor staveb následující korekce. Chráněný venkovní prostor staveb: korekce pro charakter hluku: den (od 6:00 do 7:00 hod.) db den (od 7:00 do 21:00 hod.) db den (od 21:00 do 22:00 hod.) db noc (od 22:00 do 6:00 hod.) db korekce na denní dobu: den (od 6:00 do 22:00 hod.)... 0 db noc (od 22:00 do 6:00 hod.) db Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb pro tento charakter hluku je tedy: denní doba od 6:00 do 7:00 hod.... L Aeq,s = = 60 db denní doba od 7:00 do 21:00 hod.... L Aeq,s = = 65 db denní doba od 21:00 do 22:00 hod.... L Aeq,s = = 60 db noční doba... L Aeq,s = = 45 db Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 db. V případě hluku s tónovými složkami se přičte další korekce -5 db. List č. 6

8 3.2 Hluk ve vnitřním prostoru: Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle [2] 11 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb. (1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T a maximální hladinou akustického tlaku A L Amax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq,8h ). V případě hluku z leteckého provozu se hygienický limit v chráněných vnitřních prostorech staveb vztahuje na charakteristický letový den. (2) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 40 db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 db. (3) Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A L Amax se rovná 40 db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, se přičte další korekce -5 db. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím. (4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu L Aeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A L Aeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte v pracovních dnech pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce +15 db. POZNÁMKA Chráněným vnitřním prostorem staveb se dle [1] rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich Hluk pronikající vzduchem zvenčí: Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti. List č. 7

9 Lékařské vyšetřovny, ordinace: korekce na dobu pobytu: po dobu používání db Hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru staveb lékařské vyšetřovně, ordinaci je tedy: po dobu používání... L Aeq,T = 40-5 = 35 db V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 db. Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné Hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu: Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti. Lékařské vyšetřovny, ordinace: korekce na dobu pobytu: po dobu používání db Hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru staveb lékařské vyšetřovně, ordinaci je tedy: po dobu používání... L Amax = 40-5 = 35 db V případě hluku s tónovými složkami se přičte další korekce -5 db. Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné Hluk ze stavební činnosti: Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti. Lékařské vyšetřovny, ordinace: korekce pro hluk ze stavební činnosti: pracovní den (od 7:00 do 21:00 hod.) db korekce na dobu pobytu: po dobu používání db Hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru staveb lékařské vyšetřovně je tedy: denní doba od 7:00 do 21:00 hod. v pracovní dny... L Aeq,s = = 50 db po dobu používání (mimo dobu od 7:00 do 21:00 hod.)... L Aeq,s = = 35 db List č. 8

10 V případě hluku s tónovými složkami se přičte další korekce -5 db. Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 3.3 Hluk na pracovišti: Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle [2] 3 Ustálený a proměnný hluk. (1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h se rovná 85 db, nebo b) expozicí hluku A E A,8h se rovná 3640 Pa 2 s, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na němž je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h se rovná 50 db. Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro kanceláře je tedy: pro osmihodinovou pracovní dobu... L Aeq,8h = 50 db 4. Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi, obvodových plášťů a jejich částí: Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi, obvodových plášťů a jejich částí jsou stanoveny dle [3]. 4.1 Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi: Posuzování vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi: Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost jsou stanoveny dle [3] kapitola 5.1 Posuzování vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi. Vážené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách, určené podle ČSN EN ISO z třetinooktávových hodnot veličin, změřených podle ČSN EN ISO (pro vnitřní dveře podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO ), nesmí být nižší než požadavky stanovené v následující tabulce. Požadavky platí ve směru přenosu zvuku. Posouzení se provádí pomocí veličin: vážená stavební neprůzvučnost R w, pro místnosti se společnou celou plochou stěny, příčky nebo stropu; vážená stavební neprůzvučnost R w, pro místnosti, které mají společnou jen část dělicí konstrukce, menší než je plocha příslušné stěny, příčky nebo stropu při pohledu z vysílací nebo přijímací místnosti. Je-li společná plocha S menší než 10 m 2 stanoví se plocha jako maximum z hodnot (S; V/7,5), kde V je objem přijímací místnosti (viz ČSN EN ISO 140-4, 3.5); vážená neprůzvučnost R w (laboratorní), pro vnitřní dveře a jiné výplně otvorů; vážený normovaný rozdíl hladin D nt,w, pro místnosti, které nemají společnou dělicí konstrukci (tj. bezprostředně spolu nesousedí), nebo ve speciálních odůvodněných případech, např. když dělicí plochu S nelze jednoznačně stanovit. List č. 9

11 Ve fázi návrhu a v projektové přípravě lze při posuzování též použít změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty neprůzvučnosti stavebních konstrukcí R w a provést přibližný přepočet na stavební váženou neprůzvučnost R w podle vztahu: R w = R w k 1 kde k 1 k 1 = 2 db k 1 = 2 až 5 db k 1 = 4 až 8 db je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku: základní hodnota platná pro všechny dělicí konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton). doporučené hodnoty pro těžké dělicí konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod.). doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce ve skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.). Pro složitější konstrukce nebo dispozice místností se doporučuje korekci stanovit individuálně. Přesnější odhad vlivu vedlejších cest lze získat výpočtem např. podle ČSN EN nebo jiným způsobem Posuzování kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi: Požadavky na kročejovou neprůzvučnost jsou stanoveny dle [3] kapitola 5.2 Posuzování kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi. Vážené normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku určené podle ČSN EN ISO z třetinooktávových hodnot veličin, změřených podle ČSN EN ISO 140-7, nesmí v chráněných místnostech překročit hodnoty požadavků stanovené v následující tabulce. Požadavky platí ve směru přenosu kročejového zvuku. Posouzení se provádí pomocí veličin: vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L n,w, pro místnosti se společnou celou plochou stropu se zkoušenou podlahou, nebo kde zkoušená podlaha je součástí společné části stropu, která je menší než plocha stropu při pohledu z přijímací místnosti (vertikální přenos z horní do spodní chráněné místnosti); vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L nt,w, pro místnosti, kde zkoušená podlaha nebo strop není součástí společného stropu (diagonální popř. horizontální přenos nebo přenos ze spodní místnosti do horní chráněné místnosti). Ve fázi návrhu a v projektové přípravě lze při posuzování použít změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropních konstrukcí s podlahami L n,w a provést přibližný přepočet na váženou stavební normovanou hladinu akustického tlaku kročejového zvuku L n,w, podle vztahu: L n,w = L n,w + k 2 kde k 2 je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku v rozsahu 0 db až 2 db. List č. 10

12 Pro složitější konstrukce nebo dispozice místností se doporučuje korekci stanovit individuálně. Přesnější odhad vlivu vedlejších cest lze získat výpočtem, např. podle ČSN EN nebo jiným způsobem. Tabulka 1 Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) Požadavky na zvukovou izolaci Řádka Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku) R w, D nt,w db Stropy Stěny Dveře L n,w, L nt,w db R w, D nt,w db R w db E Nemocnice, zdravotnická zařízení lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory (chodby, schodiště, haly) Hlučné prostory (kuchyně, technická zařízení budovy) L A,max 85 db ) G Administrativní a správní budovy, firmy kanceláře a pracovny 19 Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné prostory VYSVĚTLIVKY 8) U stěn s prosklenými částmi, přes které je nutný vizuální kontakt, lze požadavek snížit o 5 db a u celoplošných zasklení až o 10 db. POZNÁMKY Požadavky na zvukovou izolaci se přiměřeně vztahují i na obdobné situace zde neuvedené. 4.2 Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů a jejich částí: Posuzování neprůzvučnosti obvodových plášťů: Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodových plášťů jsou stanoveny dle [3] kapitola 6.1 Posuzování neprůzvučnosti obvodových plášťů. Vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů budov, určené podle ČSN EN ISO z třetinooktávových hodnot veličin změřených podle ČSN EN ISO 140-5, nesmí být nižší než požadavky stanovené v následující tabulce. Při kontrole v budovách se měřením posuzují prvky obvodového pláště podle veličin R 45,w, R tr,s,w, R rt,s,w, nebo obvodový plášť jako celek podle veličin D ls,2m,nt,w, D tr,2m,nt,w, D rt,2m,nt,w, a to v závislosti na venkovním hluku, vyjádřeném ekvivalentní hladinou akustického tlaku A ve vzdálenosti 2 m před fasádou, L Aeq,2m. Hodnoty požadované zvukové izolace obvodového pláště v následující tabulce se vždy vztahují k horní hranici příslušného rozmezí hladin akustického tlaku 2 m před fasádou. Přípustná je lineární interpolace požadavků podle skutečné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. List č. 11

13 Tabulka 2 Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R w *) nebo D nt,w *), db Druh chráněného vnitřního prostoru Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06:00 h h ve vzdálenosti 2 m před fasádou L Aeq,2m, db **) 50 Nemocniční pokoje (48) Druh chráněného vnitřního prostoru >50 55 >55 60 >60 65 >65 70 >70 75 Ekvivalentní hladina akustického tlaku pod dobu užívání ve vzdálenosti 2 m před fasádou L Aeq,2m, db **) 50 >50 55 Lékařské vyšetřovny, ordinace (53) Společenské a jednací místnosti, kanceláře a pracovny *) >55 60 >60 65 >65 70 >70 75 >75 80 > Jednočíselné vážené veličiny podle ČSN EN ISO 717-1, stanovené z veličin v třetinooktávových pásmech definovaných v ČSN EN ISO **) Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k ČSN EN ISO 140-5, zaokrouhlená na celé číslo. V případě požadované zvýšené ochrany místností před vnějším hlukem se doporučuje porovnávat hodnoty požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho prvků podle tabulek uvedených v tomto odstavci, s výslednými nebo změřenými hodnotami neprůzvučnosti obvodového pláště a jeho prvků, s uplatněním faktorů přizpůsobení spektru C nebo C tr v závislosti na typu zdroje Stanovení požadavků na neprůzvučnost oken: Požadavky na neprůzvučnost oken jsou stanoveny dle [3] kapitola 6.2 Stanovení požadavků na neprůzvučnost oken. Neprůzvučnost oken, dílců a částí obvodového pláště se vyjadřuje váženou neprůzvučností R w podle ČSN EN ISO 717-1, stanovenou z laboratorních hodnot neprůzvučnosti R v třetinooktávových kmitočtových pásmech podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO Požadavek na váženou neprůzvučnost oken R w, umístěných v obvodovém plášti, se stanoví podle následující tabulky. Určí se z požadavku R w (D nt,w ) pro celý obvodový plášť dle předchozí tabulky a z poměru ploch oken k celkové ploše obvodového pláště v místnosti. Snížení požadavků na neprůzvučnost oken vyplývá z níže uvedených podílů plochy oken na celé ploše obvodové konstrukce v místnosti a uplatní se jen tehdy, jestliže hodnota vážené neprůzvučnosti plné části obvodového pláště je nejméně o 10 db vyšší, než hodnota vážené neprůzvučnosti okna. Za plochu okna se považuje plocha okenního otvoru včetně rámu. Celková plocha obvodové konstrukce v místnosti je plocha obvodového pláště včetně oken při pohledu z místnosti. Výše uvedená pravidla pro stanovení požadavků na neprůzvučnost oken platí i pro všechny ostatní jednotlivé průhledné i neprůhledné dílce a části obvodového pláště. List č. 12

14 Tabulka 3 Stanovení požadavků na neprůzvučnost oken a dalších prvků obvodového pláště Podíl plochy oken S O k celkové ploše obvodového pláště místnosti S F % S O /S F < S O /S F 50 S O /S F > 50 Požadavek R w *) na okna, určený z hodnot R w (D nt,w ) podle předchozí tabulky db R w 5 R w 3 R w *) Snížené požadavky na okna platí za předpokladu, že hodnota vážené neprůzvučnosti plné části obvodového pláště při pohledu z místnosti, je nejméně o 10 db vyšší, než vážená neprůzvučnost okna. Požadavky platí i pro jiné prvky obvodového pláště (vnější dveře, světlíky, větrací prvky apod.) Je-li třeba vzduchovou neprůzvučnost oken R w kategorizovat, použijí se třídy uvedené v následující tabulce. Vyráběná a prodávaná okna se doporučuje označovat číslem třídy zvukové izolace (TZI). Tabulka 4 Třídy zvukové izolace oken TZI oken R w, db až až až až až POZNÁMKA Třídy zvukové izolace oken mají deklarativní charakter a nelze je použít jako vstupní údaje pro návrh nebo hodnocení obvodového pláště. Jsou pouze doplňkovým údajem ke stanovené vážené neprůzvučnosti oken R w, která se určuje laboratorním měřením podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO , popř. výpočtem podle ČSN EN Situace: 5.1 Popis lokality: Výstavba objektu přístavby Kliniky svatého Klimenta bude umístěna na parcele ležící v ulici Kostelní v Praze 7 Holešovicích. Nově navrhovaná přístavba bude napojena na stávající budovu Kliniky sv. Klimenta pomocí spojovacích krčků. V bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru se nachází pouze zástavba veřejných objektů. Severně v ulici Nad Štolou se nachází Gymnázium a Ministerstvo vnitra, východně v ulici Kostelní je Národní zemědělské muzeum a Národní technické muzeum, jižně jsou pozemky sportovišť tenisové kurty a budova jejich zázemí a západně se nachází venkovní sportoviště Gymnázia Nad Štolou a park Letenských sadů. Nejbližší obytná zástavba se nachází od posuzovaného záměru ve vzdálenosti cca 130 m, a jedná se o blokovou zástavbu v ulici Letohradská. List č. 13

15 Obrázek 1 Celková situace posuzovaného území s navrhovanou přístavbou kliniky obytná zástavba gymnázium Letenské sady stávající Klinika sv. Klimenta muzeum sportoviště gymnázia sportoviště UMÍSTĚNÍ NAVRHOVANÉ PŘÍSTAVBY KLINIKY Obrázek 2 Umístění kontrolních bodů pro výpočet hluku KB2A KB3 KB2 KB1 KB4 KB5 STAVENIŠTĚ KB1 KB4 KONTROLNÍ BOD CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR STAVEB KONTROLNÍ BOD CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR List č. 14

16 5.2 Popis objektu: Stávající klinika má 3 nadzemní podlaží a plochou střechu. Plánovaná přístavba bude umístěna jižně od stávajícího domu. Přístavba bude napojena na stávající objekt kliniky ze severu v úrovni 1.NP vstupu a v úrovni 3.NP. Propojení je prosklenými krčky. Nový dům má 4 nadzemní podlaží a 5.NP je ustupující technické podlaží. Střecha přístavby je plochá. 1.NP je vyjma schodiště, propojovacího krčku a výtahu volné stojí na sloupech. Ve vzniklém volném prostoru pod domem ve venkovním prostoru budou parkovat osobní automobily zaměstnanců kliniky. V 1.NP budou parkovací stání pro osobní automobily, výtah, spojovací krček a rozvodna slaboproudu. V 2.NP budou ordinace, sesterny, recepce, denní místnost, kancelář, WC a úklid, technická místnost a výtah. Ve 3.NP budou odpočinkové místnosti s vlastními koupelnami, sloužící pro odpočinek pacientů po ambulantních zákrocích, recepce, rozvodna slaboproudu, úklidová místnost a výtah. Zákrokové sály jsou situovány ve stávajícím domě a nejsou součástí nového objektu. Ve 4.NP bude kancelář open space, WC a úklidová místnost, technická místnost a výtah. 5.NP bude technické strojovny tepla a chladu, VZT. Trafostanice bude umístěna mimo objekt přístavby, a to na východ od přístavby na terénu. Provoz nástavby i celé kliniky bude pouze v denní době. Jedná se o zdravotnické zařízení bez lůžkového oddělení. Obrázek 3 Řez plánovanou přístavbou a částí stávající kliniky 5.3 Nejbližší chráněné prostory: Chráněné venkovní prostory staveb: Nejbližší chráněné venkovní prostory staveb jsou budova stávající Kliniky sv. Klimenta a dále budova Gymnázia a obytný blok činžovních domů v ulici Letohradská. List č. 15

17 Tabulka 4 Přehled nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb Označení kontrolního bodu Číslo popisné Typ objektu Počet nadzemních podlaží KB1 292 Klinika sv. Klimenta stavba občanského vybavení 3 KB2, KB2A* 1510 gymnázium stavba občanského vybavení 5 KB3 761/62 bytový dům 5 * kontrolní bod KB2A slouží pro vyhodnocení hluku ze staveništní dopravy. Obrázek 4 Klinika sv. Klimenta č.p. 292 (KB1) Obrázek 5 Gymnázium č.p (KB2, KB2A) Obrázek 6 Bytový dům č.p. 761/62 (KB3) Obrázek 7 Sportoviště (KB5) Chráněný venkovní prostor: Nejbližší chráněný venkovní prostor vzhledem k budoucímu objektu jsou následující pozemky: Tabulka 6 Přehled nejbližších chráněných venkovní prostorů Označení kontrolního bodu Číslo pozemku Využití pozemku KB4 2137/4 sportoviště a rekreační plocha KB5 2118/20 sportoviště a rekreační plocha Nejbližší chráněné venkovní prostory jsou sportoviště na parcelách č.2118/20, 2137/4 vedené v katastru nemovitostí jako sportoviště a rekreační plochy. Dále je to park Letenských sadů. Vzhledem k tomu, že prostory sportovišť se vůči nově navrhované přístavbě kliniky nacházejí blíže než park Letenských sadů, bude provedeno vyhodnocení pouze na hranici pozemku uvedených sportovišť Chráněné vnitřní prostory staveb: Chráněné vnitřní prostory staveb jsou ordinace a odpočinkové pokoje v objektu posuzované přístavby kliniky, a dále ordinace a ostatní chráněné místnosti ve stávajícím objektu Kliniky sv. Klimenta. List č. 16

18 5.3.4 Pracoviště: Pracoviště jsou kanceláře v navrhovaném objektu přístavby kliniky. 6. Stanovení požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště: Na základě naměřených hladin hluku z dopravy na pozemních komunikacích v chráněných venkovních prostorech staveb (viz akustická studie pro stupeň DUR [15]) a tabulky 2 byly dle ČSN stanoveny požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště včetně výplní stavebních otvorů. Vážená stavební neprůzvučnost se uvádí jednočíselnou hodnotou R w a faktory přizpůsobení spektru C a C tr, tedy R w (C,C tr ). Vzhledem k tomu, že dopravně zatížené komunikace se nacházejí ve větší vzdálenosti od navrhovaného objektu přístavby kliniky, není nutné splnit normový požadavek včetně faktoru přizpůsobení spektru C tr. V lokalitě navrženého objektu přístavby tedy doporučujeme u ordinací, odpočinkových místností a kancelářských prostor na všech fasádách objektu přístavby splnit pouze základní normový požadavek na obvodový plášť R w 30 db. V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí. Tabulka 7 Normou požadovaná zvuková izolace obvodového pláště R w (vážená stavební neprůzvučnost) a doporučená vážená laboratorní neprůzvučnost oken R w Podlaží Orientace fasády Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště R w (vážená stavební neprůzvučnost) Doporučená vážená laboratorní neprůzvučnost výplní stavebních otvorů R w všechna všechny R w 30 db R w 31 db* Jelikož výrobci oken uvádějí zpravidla váženou laboratorní neprůzvučnost oken, doporučujeme instalovat okna, u kterých výrobce deklaruje váženou laboratorní neprůzvučnost uvedenou v předchozí tabulce v pravém sloupci, jelikož dochází vlivem zabudování okna (balkónových dveří apod.) do stavebního otvoru ke snížení laboratorní neprůzvučnosti okna. Tento doporučený požadavek na váženou laboratorní neprůzvučnost platí pro okno včetně rámu. * R w = R w (30 db, základní požadavek normy, viz tabulka 7) k (cca -1 db, vliv zabudování okna těchto akustických parametrů do stavebního otvoru) = 31 db. Při splnění výše uvedených předpokladů a dodržení navržených akustických opatření budou, při dodržení požadované vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště, splněny hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb. Výše uvedené požadavky jsou minimem, co je nutné splnit. Pro zvýšení komfortu je samozřejmě možné použít obvodovou konstrukci s lepšími akustickými parametry. Uvedené požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho části platí pro ordinace, odpočinkové místnosti a kancelářské prostory. Na okna ostatních místností (např. sesterny) se normové požadavky nevztahují, doporučujeme však i zde instalovat okna se stejnou, výše uvedenou neprůzvučností. List č. 17

19 Na společné prostory objektu (např. společné chodby, schodiště) se normové požadavky rovněž nevztahují, doporučujeme zasklení standardním izolačním dvojsklem, nebo v závislosti na požadavcích investora. Uvedené požadavky na neprůzvučnost výplní stavebních otvorů musí splnit okno včetně rámu. 7. Hluk z provozu parkovacích stání: Parkovací stání pro zaměstnance jsou navržena v 1.NP objektu přístavby. Vjezd k parkovacím stáním je ze severu, výjezd z parkoviště je totožný s vjezdem. Parkovací stání v počtu 26 jsou otevřená bez obvodové konstrukce. Parkovací stání se v prostoru navrhované přístavby nacházejí již v sočasné době, tj. nebude docházek k navýšení vyvolané dopravy. 7.1 Hluk v chráněných vnitřních prostorech staveb: Hladina hluku na ploše parkovacích stáních může, např. při zavírání dveří automobilu, dosahovat okamžité hladiny hluku L Amax = 80 db. V následující tabulce je uveden výpočet hluku šířeného z prostoru parkovacích stání v 1.NP do ordinace v 2.NP. Vypočítaná vzduchová neprůzvučnost stropní konstrukce nad parkovacími stáními je uvedena v kapitole Tabulka 8 Výpočet hladiny akustického tlaku z provozu parkovacích stání v ordinaci nad parkovacími stáními L i+1 =L i -((R w +C+k)+10*log(A 2 /S)) = 27,1 [db] L i [db] 80,0 hladina hluku v prostoru parkovacích stání R [db] 62 stupeň vzduchové neprůzvučnosti C, C tr [db] -5 faktor přizpůsobení spektru Ctr k [db] -2 korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku a [m] 5,75 1. rozměr místnosti a zároveň 1. rozměr dělící stěny b [m] 5,87 2. rozměr místnosti a zároveň 2. rozměr dělící stěny S [m2] 33,75 plocha dělící stěny c [m] 3,00 3. rozměr místnosti α m [-] 0,150 střední součinitel zvukové pohltivosti α m =Σ(α i *S i )/ΣS i S v [m2] 137,2 celková plocha všech stěn v místnosti A 2 [m2] 20,6 celková pohltivost přijímací místnosti Σ(α i *S i ) 2 Hladina hluku z provozu parkovacích stání šířená vzduchovou cestou přes stropní konstrukci nepřekročí v ordinaci nad parkovacími stáními hygienické limity hluku platné po dobu užívání (L Amax = 35 db). Přenos hluku z provozu parkovacích stání vzduchovou cestou přes stropní konstrukci do ordinací bude tedy zatlumen dostatečnou vzduchovou neprůzvučností dělicí konstrukce. Požadavek na stropní konstrukci mezi ordinacemi a parkovacími stáními není dle [3] stanoven, proto doporučujeme splnit požadavek ČSN R w = 57 db, platný pro stropní konstrukce v bytových domech mezi obytnou místností a garáží. Normový požadavek na kročejovou neprůzvučnost mezi parkovacími stáními a ordinacemi není dle [3] stanoven. List č. 18

20 7.2 Hluk v chráněných venkovních prostorech staveb: Hluk z příjezdové komunikace k parkovacím stáním v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb před ordinacemi stávající kliniky i navrhovaného objektu přístavby byl posouzen v předchozím stupni dokumentace, viz podklad [15]. Výsledky výpočtu z programu LimA-Predictor jsou uvedeny v následující tabulce 9. Kontrolní výpočtové body jsou znázorněny na obrázku 8. Vypočtené hodnoty v tabulce 9 představují ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době pro 8 nejhlučnějších po sobě následujících hodin L Aeq,8h. Obrázek 8 Umístění kontrolních výpočtových bodů pro výpočet hluku z provozu na příjezdové komunikaci stávající klinika KB1 příjezdová komunikace KB2 přístavba kliniky Tabulka 9 Vypočtené hladiny hluku z provozu na příjezdové komunikaci Kontrolní bod KB1 KB2 Výška nad L Aeq,T [db] Hyg. limit Umístění KB Hodnocení terénem [m] den noc den / noc [db] 3 48,2-50 / 40 vyhovuje stávající objekt 6 44,7-50 / 40 vyhovuje kliniky 9 42,3-50 / 40 vyhovuje 6 43,2-50 / 40 vyhovuje 9 40,7-50 / 40 vyhovuje nová přístavba 12 38,9-50 / 40 vyhovuje kliniky 15 37,4-50 / 40 vyhovuje 18 35,9-50 / 40 vyhovuje Na základě vypočítaných hladin hluku lze konstatovat, že hluk z provozu na účelové komunikaci nepřekročí v chráněných venkovních prostorech staveb hygienické limity pro denní dobu (L Aeq,8h = 50 db). List č. 19

21 8. Hluk z provozu stacionárních zdrojů: 8.1 Hluk v chráněných vnitřních prostorech staveb a na pracovišti: Hluk z provozu vytápění a chlazení: Chlazení/vytápění budou zajišťovat 2 tepelná čerpadla vzduch voda CLIVET WBAN 202 a WBAN 262 (dále jen TČ), která budou umístěna na střeše 4.NP. Tabulka 10 Hlukové údaje o tepelných čerpadlech tepelné čerpadlo CLIVET WBAN 202 akustický tlak L pa v 1 m od jednotky tepelné čerpadlo CLIVET WBAN 262 akustický tlak L pa v 1 m od jednotky 65 db 66 db Uvnitř technické místnosti v 5.NP budou umístěna oběhová čerpadla společně s jednotkami VZT, viz kapitola 8.3. Hlučnost uvnitř technické místnosti byla stanovena na cca L Aeq,8h 75 db. Při výpočtu je uvažováno i s hlukovou rezervou na případné umístění třech venkovních split jednotek. Při výpočtu bylo uvažováno s hodnotou akustického tlaku L Aeq,8h 60 db v 1 m od každé venkovní jednotky (archiv ). Hladina hluku na střeše 4.NP z jednotek TČ v součinnosti s vyústěními VZT na fasádě v 5.NP a 3 ks venkovních split jednotek se bude pohybovat do cca L Aeq,8h 75 db. V následující tabulce je uveden výpočet přenosu hluku přes střešní konstrukci vzduchovou cestou do kanceláře pod jednotkami TČ. Výpočet a skladba střešní konstrukce jsou uvedeny v kapitole Tabulka 11 Výpočet hladiny akustického tlaku v kanceláři pod jednotkami TČ na střeše 4.NP vzduchová cesta L i+1 =L i -((R w +C+k)+10*log(A 2 /S)) = 25,0 [db] L i [db] 75,0 hladina hluku L Aeq,8h z provozu TČ a vyústek VZT na střeše R [db] 62 stupeň vzduchové neprůzvučnosti C, C tr [db] -6 faktor přizpůsobení spektru C, Ctr k [db] -2 korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku a [m] 11,74 1. rozměr místnosti a zároveň 1. rozměr dělící stěny b [m] 44,75 2. rozměr místnosti a zároveň 2. rozměr dělící stěny S [m2] 525,37 plocha dělící stěny c [m] 3,00 3. rozměr místnosti α m [-] 0,150 střední součinitel zvukové pohltivosti α m =Σ(α i *S i )/ΣS i S v [m2] 1 389,7 celková plocha všech stěn v místnosti A 2 [m2] 208,5 celková pohltivost přijímací místnosti Σ(α i *S i ) 2 Hluk z provozu TČ pro venkovní instalaci šířený vzduchovou cestou přes střešní konstrukci vyhoví na pracovišti hygienickému limitu pro osmihodinovou pracovní dobu L Aeq,8h = 50 db. List č. 20

22 Pro omezení hluku přenášeného vibracemi je nutné realizovat následující akustická opatření: jednotky tepelných čerpadel uložit na roznášecí základ, který bude pružně uložen na střešní konstrukci, viz obrázek 9. Jako pružnou podložku lze použít např. SYLOMER. potrubní rozvody doporučujeme kotvit pomocí pružných objímek a pružných závěsů (např. systém MÜPRO), prostupy potrubních rozvodů musejí být řešeny pružnými průchodkami, tzn. prostupující otvor musí být o cca 30 mm na každé straně větší než průměr potrubí; mezera musí být vyplněna minerální vatou a oboustranně zakryta (např. plechem). Zákryt se nesmí pevně dotýkat potrubí vhodné je např. pryžové těsnění, viz obrázek 10, čerpadla v technické místnosti pružně uložit (např. na odpružený betonový základ) nebo ukotvit, před a za čerpadla vložit funkční pružné členy, volit armatury a solenoidy s nízkou hladinou hluku. Obrázek 9 Schéma uložení jednotky TČ Obrázek 10 Řešení prostupu potrubí stěnou Hluk z provozu vzduchotechniky parkovací stání: Vzhledem k tomu, že jsou v objektu přístavby navrženy otevřená parkovací stání, je větrání parkovacích stání zabezpečeno přirozeným způsobem. Z tohoto důvodu nebude hluk z provozu vzduchotechniky parkovacích stání způsobovat problémy z hlediska hluku Hluk z provozu vzduchotechniky: Téměř celý objekt přístavby je větrán nuceným způsobem. V technických místnostech v 5.NP budou umístěny dvě jednotky VZT. Vyústění odvodního a přívodního VZT potrubí bude na fasádě v 5.NP. Tabulka 12 Hlukové údaje o VZT VZT akustický výkon L WA přívodní jednotky do okolí akustický výkon L WA odvodní jednotky do okolí akustický výkon L WA do sání akustický výkon L WA do výtlaku 65 db 55 db 60 db 60 db List č. 21

23 Uvnitř technické místnosti s umístěnými jednotkami VZT byla stanovena hlučnost cca L Aeq,8h 75 db. V následující tabulce je uveden výpočet přenosu hluku přes stropní konstrukci do kanceláře pod technickou místností. Výpočet a skladba stropní konstrukce jsou uvedeny v kapitole Tabulka 13 Výpočet hladiny akustického tlaku v kanceláři pod technickou místností v 5.NP L i+1 =L i -((R w +C+k)+10*log(A 2 /S)) = 24,0 [db] L i [db] 75,0 hladina hluku L Aeq,8h v technické mísnosti R [db] 62 stupeň vzduchové neprůzvučnosti C, C tr [db] -5 faktor přizpůsobení spektru Ctr k [db] -2 korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku a [m] 11,74 1. rozměr místnosti a zároveň 1. rozměr dělící stěny b [m] 44,75 2. rozměr místnosti a zároveň 2. rozměr dělící stěny S [m2] 525,37 plocha dělící stěny c [m] 3,00 3. rozměr místnosti α m [-] 0,150 střední součinitel zvukové pohltivosti α m =Σ(α i *S i )/ΣS i S v [m2] 1 389,7 celková plocha všech stěn v místnosti A 2 [m2] 208,5 celková pohltivost přijímací místnosti Σ(α i *S i ) 2 Hluk z provozu VZT jednotek v technické místnosti šířený vzduchovou cestou přes stropní konstrukci vyhoví na pracovišti v kanceláři hygienickému limitu pro osmihodinovou pracovní dobu L Aeq,8h = 50 db. Pro omezení hluku přenášeného vibracemi je nutné realizovat následující akustická opatření: VZT jednotky doporučujeme uložit na roznášecí základ, který bude pružně uložen na podlahu v technické místnosti, viz obrázek 9. Jako pružnou podložku lze použít např. SYLOMER. potrubní rozvody doporučujeme kotvit pomocí pružných objímek a pružných závěsů (např. systém MÜPRO), prostupy potrubních rozvodů musejí být řešeny pružnými průchodkami, tzn. prostupující otvor musí být o cca 30 mm na každé straně větší než průměr potrubí; mezera musí být vyplněna minerální vatou a oboustranně zakryta (např. plechem). Zákryt se nesmí pevně dotýkat potrubí vhodné je např. pryžové těsnění, viz obrázek 10. Pro splnění hygienického limitu hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb v ordinacích a odpočinkových místností L Amax = 35 db je nutné splnit požadavek L Amax 32 db/ 1 m od každé vyústky VZT. Pro splnění hygienického limitu hluku na pracovišti kanceláří L Aeq,8h = 50 db je nutné splnit požadavek L Aeq,8h 40 db/ 1 m od každé vyústky VZT Hluk z provozu trafostanice: Trafostanice UKL 3024 bude umístěna ve venkovním prostoru na terénu východně od fasády navrhovaného objektu přístavby. Na základě měření obdobných zařízení byla stanovena hlučnost trafostanice L Aeq,1h 50 db/ 1 m. List č. 22

24 Vzhledem ke svému umístění ve venkovním prostoru nebude trafostanice významným zdrojem hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb Hluk z provozu výtahu: Navrhovaný objekt přístavby je vybaven jedním výtahem se strojovnou umístěnou v šachtě. Jedná se o výtah KONE mono Space 500 typ PW015/10 s udávanou hlučností v šachtě L Aeq,8h = 55 db a hlukem v horní části šachty v blízkosti výtahového stroje L Amax = 62 db. Výtahová šachta je umístěna v komunikačním jádru odděleně od chráněných vnitřních prostorů staveb a pracovišť. Výtahová šachta přímo nesousedí s chráněnými vnitřními prostory staveb, proto hluk z provozu výtahu šířený vzduchovou cestou bude dostatečně utlumen a nebude v ordinacích ani odpočinkových místnostech překračovat hygienický limit hluku L Amax = 35 db. Rovněž nebude docházet k překračování hygienického limitu na pracovišti kanceláří L Aeq,8h = 50 db. Dominantní přenosovou cestou je však zpravidla přenos vibrací po konstrukcích. Pro omezení přenosu vibrací z výtahové šachty je nutné realizovat následující akustická opatření: a) výtahový stroj pružně uložit na pryžové silentbloky, b) pružně uložit rozvaděč, c) před uvedením do provozu pečlivě zabrousit vodicí lišty kabiny a veškeré vedení výtahu a jeho pohyblivé části vyčistit od prachu a promazat, d) zajistit pružný dojezd šachetních dveří, e) minimalizovat vůli na brzdovém kotouči. 8.2 Hluk v chráněných venkovních prostorech staveb: Hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku umístěných ve venkovním prostoru navrhované přístavby byl modelován ve výpočtovém programu LimA-Predictor. Při výpočtu byly uvažovány zdroje hluku uvedené v následující tabulce. Při výpočtu bylo uvažováno i s případnou instalací třech venkovních split jednotek s hodnotou akustického tlaku L Aeq,8h 60 db/ 1 m. Kontrolní body byly umístěny v chráněných venkovních prostorech staveb posuzované přístavby i stávajícího objektu kliniky, viz následující obrázek. Provoz stávající kliniky i navrhované přístavby je pouze v denní době. Vzhledem k tomu, že venkovní zdroje hluku mohou být v provozu i v noční době, bylo provedeno posouzení hluku i u nejbližších obytných domů. Průběh hlukových pásem je znázorněn v hlukových mapách, které jsou uvedeny v externích přílohách 1 5 této studie. Tabulka 14 Akustické parametry stacionárních zdrojů hluku ve venkovním prostoru Zdroj hluku Hladina akustického výkonu Hladina akustického tlaku Uvažovaný provoz denní / noční doba 5.NP fasády VZT sání (2x) L WA 60 db - ano / ano VZT výtlak (2x) L WA 60 db - ano / ano venkovní split jednotka (3x) - L Aeq,1h 60 db/ 1 m ano / ano 4.NP střecha TČ CLIVET WBAN 202 L WA 82 db L Aeq,1h 65 db/ 1 m ano / ano TČ CLIVET WBAN 262 L WA 83 db L Aeq,1h 66 db/ 1 m ano / ano na terénu trafostanice UKL L Aeq,1h 50 db/ 1 m ano / ano List č. 23

25 Obrázky 11, 12 Umístění kontrolních bodů v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb KB5 KB2 KB4 KB1 KB3 bytový dům v ul. Letohradská gymnázium KB6 KB7 KB8 KB9 List č. 24

26 Tabulka 15 Vypočtené hladiny hluku ze stacionárních zdrojů hluku objektu přístavby kliniky v kontrolních bodech Kontrolní bod Výška nad terénem [m] Umístění KB Denní doba L Aeq,8h [db] Noční doba L Aeq,1h [db] chráněné venkovní prostory staveb KB1 4 37,0 - přístavba 8 35,4 - Z fasáda 12 43,4 - KB2 4 37,6 - přístavba 8 37,9 - S fasáda 12 47,1 - KB3 4 27,5 - přístavba 8 29,1 - J fasáda 12 33,8 - KB4 4 37,1 - přístavba 8 32,9 - V fasáda 12 30,2 - KB5 4 stávající klinika 33,2-8 J fasáda 40,3 - KB6 3 17,0 17,0 gymnázium 9 28,0 28,0 J fasáda 18 34,5 34,5 KB7 3 20,9 20,9 bytový dům 9 26,0 26,0 J fasáda 18 25,2 25,2 chráněný venkovní prostor KB8 2 KB9 2 hranice sportoviště hranice sportoviště Hyg. limit den / noc [db] Hodnocení 50 / 40 vyhovuje 50 / 40 vyhovuje 50 / 40 vyhovuje 50 / 40 vyhovuje 50 / 40 vyhovuje 50 / 40 vyhovuje 50 / 40 vyhovuje 35,2 35,2 50 / 50 vyhovuje 26,4 26,4 50 / 50 vyhovuje Hluk z provozu stacionárních zdrojů nebude v chráněných venkovních prostorech staveb překračovat hygienické limity pro denní L Aeq,8h = 50 db ani noční dobu L Aeq,1h = 40 db. List č. 25

27 9. Hluk ze stavební činnosti: 9.1 Mechanismus výpočtu hluku ze stavební činnosti: Metoda výpočtu hlukové expozice ze stavební činnosti ve venkovním prostoru je složena z pěti hlavních částí: V první části je proces výstavby rozdělen na jednotlivé etapy a fáze, vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby se průměrná denní hluková expozice mění, na základě nasazených strojů a zařízení. Jiná je na začátku výstavby (zemních pracích), jiná při dokončovacích pracích. V druhé části je definován prostor staveniště, který se rozdělí na jednotlivé sledované sektory. Počet sektorů závisí na velikosti staveniště, umístění chráněných bodů vzhledem ke staveništi, typu použité technologie výstavby, možnostech pasivní ochrany před hlukem apod. V této fázi je určena i pracovní doba (tj. zahájení a konec prací v běžném pracovním dni). Třetí část výpočtu specifikuje použitá zařízení a prováděné činnosti s ohledem na jejich hluk a provozní dobu ve sledovaném dni a sektoru staveniště. Z těchto údajů je stanovena hluková expozice na staveništi v daném sektoru. Výpočet nahlíží na stavební mechanismy a činnosti prováděné v daném sektoru jako na stacionární zdroje, které jsou dle postupu stavebních prací přemísťovány po ploše daného sektoru. Vypočtená hluková expozice v daném stavebním sektoru pak reprezentuje ekvivalentní hladinu hluku při běžném pracovním dni a běžné souhře zařízení a činností aplikovaných na staveništi v reálném čase, rozpočtená na dobu pracovního dne. Ve čtvrté části je vypočtena hluková expozice v daném sektoru staveniště přepočtena se vzdáleností do kontrolních bodů, které zpravidla reprezentují nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. Přepočet se vzdáleností respektuje odrazy okolních ploch, útlum hluku stíněním (např. přirozené bariéry, oplocení nebo mobilní akustické zástěny apod.) a velikost a vzdálenost sektoru od kontrolních bodů. Výsledkem výpočtu jsou přírůstky hlukových expozic ze stavební činnosti z jednotlivých stavebních sektorů v kontrolních bodech. V poslední, páté části, jsou s ohledem na současnost výstavby v jednotlivých sektorech "sečteny" příspěvky z jednotlivých sektorů a vyčíslena celková hluková expozice ze stavební činnosti v kontrolních bodech. S ohledem na složitost technologie výstavby je tento výpočet orientační a slouží spíše pro stanovení času používání strojů, než striktního vytyčení technologie výstavby. Nejistota výpočtu je odvislá od způsobu zjištění vstupních údajů, volby velikosti sektorů, vzdálenosti kontrolních bodů, meteorologických parametrů v době ověřování apod. Největší chyba však zpravidla pramení z překročení časového nasazování jednotlivých strojů, resp. činností. 9.2 Rozdělení výstavby na jednotlivé fáze a popis prováděných prací: Předpokládaná doba výstavby objektu přístavby je 22 měsíců, a to v termínu od do , s předpokládanou kolaudací List č. 26

28 Hluk ze stavební činnosti objektu přístavby bude složen z několika dominantních stavebních činností, zdrojů hluku. Stavební činnosti jsou pro účely akustické studie rozděleny do 6 fází: 1. fáze Zařízení staveniště, příprava území, přeložky a úpravy inženýrských sítí, nové trubní inženýrské sítě, trafostanice: V této fázi budou vybudovány dočasné objekty zařízení staveniště a bude provedena příprava území. Dále bude vybudována přeložka jednotné kanalizace, budou vybudovány nové trubní inženýrské sítě a ve východní části staveniště bude osazena nová trafostanice. 2. fáze Zvláštní zakládání piloty: V této fázi bude realizováno pilotové zakládání objektu, vrty pro piloty, vystrojení pilot a betonáž pilot. Součástí je i odvoz vyvrtané zeminy na skládku. 3. fáze Zemní práce výkop pro základové konstrukce: V této fázi bude proveden výkop pro základové konstrukce. 4. fáze Plošné základové konstrukce, nosná konstrukce: V této fázi budou provedeny plošné základové konstrukce základové patky, pasy a desky (bednění, výztuž, betonáž, odbednění). Dále budou realizovány nosné železobetonové konstrukce svislé a vodorovné. Součástí jsou i zděné nosné konstrukce vč. zděných obvodových stěn. 5. fáze Obvodový plášť, střešní plášť, vnitřní stavební, montážní a dokončovací práce, kompletace: V rámci této fáze budou realizovány střešní a obvodové pláště a fasády včetně osazení výplní otvorů (okna, dveře). Dále budou provedeny veškeré vnitřní stavební práce, montáže rozvodů instalací, VZT a ostatních technologií, montáže technologických zařízení, úpravy povrchů, dokončovací práce, kompletace stavební a technologické části. 6. fáze Komunikace, chodníky, drobné objekty, terénní a sadové úpravy: V této fázi budou provedeny čisté terénní úpravy, venkovní objekty komunikace, parkovací plochy, chodníky, terénní a sadové úpravy. Stavební a montážní práce budou prováděny při sedmidenním pracovním týdnu v době od 7 do 21 hod. Podklady zadavatele akustické studie a projektové dokumentace slouží ke stanovení běžného pracovního dne na stavbě a k určení hodnoty hladiny hluku ze stavební činnosti. Stavební práce budou prováděny pomocí standardních technologií. Hluk ze stavební činnosti bude posuzován v jednotlivých kontrolních bodech chráněných venkovních prostorech staveb, viz obrázek Popis staveniště: Staveniště bude umístěno v blízkosti jižní fasády stávajícího objektu Kliniky sv. Klimenta, a to pouze na pozemku kliniky. Vjezd/výjezd na/ze staveniště je pouze jeden, a to ve východní části staveniště v místě napojení stávající příjezdové komunikace vedoucí od ulice Kostelní na navrhovanou zpevněnou plochu parkoviště v 1.NP. Vzhledem k velikosti staveniště, byl pro výpočet vytvořen pouze jeden sektor 1, který zahrnuje celé staveniště. List č. 27

29 9.4 Staveništní doprava: Dopravní trasy obslužné staveništní dopravy jsou zobrazeny na obrázku 13: - Příjezd na staveniště: Veletržní Nad Štolou Letohradská Muzejní Kostelní příjezdová komunikace ke stávajícímu objektu polikliniky. - Výjezd ze staveniště je veden po stejných komunikacích pouze v opačném pořadí. Obrázek 13 Dopravní trasa staveništní dopravy Intenzita obslužné staveništní dopravy v jednom směru je uvedena v následující tabulce. Pro posouzení hluku ze staveništní dopravy byl proveden výpočet hluku pouze pro stavební fázi s nejvyšší intenzitou dopravy, tj. pro 5. fázi, kdy je uvažováno s 9 NA/ 1 h v jednom směru. Tabulka 16 Intenzity obslužné staveništní dopravy dle [16] Fáze výstavby 1. fáze 2. fáze 3. fáze 4. fáze 5. fáze 6. fáze Maximální počet jízd za den/ 1 hod jedním směrem TNA nákladní automobil nad 3,5 t (MERCEDES, MAN, Tatra apod.) 8/ 2 4/ 2 6/ 2 8/ 2 10/ 3 6/ 2 LNA nákladní automobil do 3,5 t (AVIA, IVECO 8/ 2 1/ 1-6/ 1 18/ 3 4/ 2 apod.) TNA automix (doprava betonu) Celkem nákladních vozidel 2/ 1 4/ 2-12/ 3 5/ 3 2/ 2 Využití hod. 9 hod. (7 17 h) 9 hod. (7 17 h) 11 hod. (7 19 h) v době betonáže 18/ 5 9/ 5 6/ 2 26/ 6 33/ 9 12/ h List č. 28

30 9.5 Použitá zařízení, stavební mechanizmy: Stavební práce jsou navrženy v tradičních technologiích. Přepokládané stavební stroje jsou následující: a) rypadlo CAT 312 (315), b) rypadlo nakladač (CAT, Komatsu apod.), c) kolový nakladač CAT 914G, d) kolový nakladač (Bobcat apod.), e) autojeřáb (AD20 apod.), f) cirkulárka / motorová pila, g) úhlová bruska s řezacím kotoučem, h) válec silniční, i) vibrační válec pro zásyp rýh, j) vrtná souprava, k) věžový jeřáb, l) čerpadlo betonové směsi, m) ponorný vibrátor, n) svářecí trafo, o) kompresor + sbíjecí kladivo, p) stavební výtah NOV 1000, q) drobná mechanizace (vrtačky apod.), r) silniční vibrační válec, s) stavební míchačka TOP 1402 HR. Stavební stroje, které budou použity na stavbě při konkrétní fázi výstavby, jsou vždy uvedeny v kapitole týkající se dané fáze výstavby. Uvedené hladiny hluku jsou ve vzdálenosti 10 m od stavebního stroje umístěného ve venkovním prostoru. 9.6 Výpočet a posouzení hluku z výstavby: V tabulkách v následujících kapitolách jsou uvedeny výpočty hladin akustického tlaku v kontrolních bodech, viz obrázek 2 v kapitole 5.1, šířeného ze sektoru 1 posuzovaného staveniště. V tabulkách jsou rovněž uvedeny uvažované stavební mechanizace, jejich hlučnosti a doba provozu během 14 hodinové pracovní doby (7 21 h). Tabulka 17 Vysvětlivky ke zkratkám používaným v tabulkách pro výpočet hluku ze stavební činnosti L i T i L Aeq R e K R i K odr D bar L Aeq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku stavebního stroje korigovaná filtrem A ve vzdálenosti R e doba provozu stavebního stroje celková ekvivalentní hladina akustického tlaku na staveništi ve vzdálenosti R e za 14 hodin, vypočítaná podle vztahu L Aeq = 10*log((Σ(T i *10 Li/10 ))/840) vzdálenost, ve které je sledována hladina hluku stavebního stroje konstanta útlumu respektující velikost zdroje hluku a jeho vzdálenost od sledovaného bodu vzdálenost kontrolního bodu od středu daného sektoru staveniště konstanta respektující vliv odrazivosti okolních ploch směrem ke kontrolnímu bodu útlum hluku překážkou směrem ke kontrolnímu bodu výsledná hladina hluku v kontrolním bodě způsobená stavební činností v daném sektoru staveniště, vypočítaná podle vztahu L Aeq,T = L Aeq +K*log(R e /R i )+K odr -D bar List č. 29

31 fáze Zařízení staveniště, příprava území, přeložky a úpravy inženýrských sítí, nové trubní inženýrské sítě, trafostanice: Tabulka 18 Výpočet hluku šířeného z prostoru staveniště do kontrolních bodů během 1. fáze Fáze výstavby Sektor staveniště 1. fáze Sektor 1 i Stavební stroj motorová pila kolový nakladač (bobcat) autojeřáb vibrační válec malý Hluk L i [db(a)] Doba provozu T i [min.] Ekvivalentní hladina akustického tlaku na staveništi L Aeq [db(a)] 69,5 kontrolní bod R e [m] K [-] R i [m] K odr [db] D bar [db] L Aeq,T [db(a)] KB 1 KB 2 KB 3 KB 4 KB 5 KB 6 KB 7 KB 8 KB 9 KB 10 10, ,0 64,0 140,0 37,0 23, Ve všech kontrolních bodech chráněných venkovních prostorech staveb je hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti dodržen fáze Zvláštní zakládání piloty: Tabulka 19 Výpočet hluku šířeného z prostoru staveniště do kontrolních bodů při vrtání pilot během 2. fáze Fáze výstavby 2. fáze (vrtání pilot) Sektor staveniště Sektor 1 i 1 Stavební stroj Hluk L i [db(a)] Doba provozu T i [min.] vrtná souprava Ekvivalentní hladina akustického tlaku na staveništi L Aeq [db(a)] 69,5 kontrolní bod KB 1 KB 2 KB 3 KB 4 KB 5 KB 6 KB 7 KB 8 KB 9 KB 10 R e [m] 10,0 K [-] R i [m] K odr [db] D bar [db] L Aeq,T [db(a)] ,0 64,0 140,0 37,0 23, List č. 30

32 Tabulka 20 Výpočet hluku šířeného z prostoru staveniště do kontrolních bodů během 2. fáze Fáze výstavby 2. fáze Sektor staveniště Sektor 1 i Stavební stroj Hluk L i [db(a)] Doba provozu T i [min.] kolový nakladač CAD úhlová bruska s řezacím kotoučem kolový nakladač (bobcat) autojeřáb Ekvivalentní hladina akustického tlaku na staveništi L Aeq [db(a)] 69,5 kontrolní bod KB 1 KB 2 KB 3 KB 4 KB 5 KB 6 KB 7 KB 8 KB 9 KB 10 R e [m] 10,0 K [-] R i [m] K odr [db] D bar [db] L Aeq,T [db(a)] ,0 64,0 140,0 37,0 23, Ve všech kontrolních bodech chráněných venkovních prostorech staveb je hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti dodržen fáze Zemní práce výkop pro základové konstrukce: Tabulka 21 Výpočet hluku šířeného z prostoru staveniště do kontrolních bodů během 3. fáze Fáze výstavby 3. fáze Sektor staveniště Sektor 1 i Stavební stroj Hluk L i [db(a)] Doba provozu T i [min.] kolový nakladač CAD rypadlo CAD kolový nakladač (bobcat) Ekvivalentní hladina akustického tlaku na staveništi L Aeq [db(a)] 69,6 kontrolní bod KB 1 KB 2 KB 3 KB 4 KB 5 KB 6 KB 7 KB 8 KB 9 KB 10 R e [m] 10,0 K [-] R i [m] K odr [db] D bar [db] L Aeq,T [db(a)] ,0 64,0 140,0 37,0 23, Ve všech kontrolních bodech chráněných venkovních prostorech staveb je hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti dodržen. List č. 31

33 fáze Zemní práce výkop pro základové konstrukce: Tabulka 22 Výpočet hluku šířeného z prostoru staveniště) do kontrolních bodů během 4. fáze Fáze výstavby 4. fáze Sektor staveniště Sektor 1 i Stavební stroj Hluk L i [db(a)] Doba provozu T i [min.] kolový nakladač CAD ponorný vibrátor cirkulárka / motorová pila 80 5 autojeřáb čerpadlo betonové směsi věžový jeřáb svářecí trafo Ekvivalentní hladina akustického tlaku na staveništi L Aeq [db(a)] 69,5 kontrolní bod KB 1 KB 2 KB 3 KB 4 KB 5 KB 6 KB 7 KB 8 KB 9 KB 10 R e [m] 10,0 K [-] R i [m] K odr [db] D bar [db] L Aeq,T [db(a)] ,0 64,0 140,0 37,0 23, Ve všech kontrolních bodech chráněných venkovních prostorech staveb je hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti dodržen fáze Obvodový a střešní plášť, vnitřní stavební, montážní a dokonč. práce, kompletace: Tabulka 23 Výpočet hluku šířeného z prostoru staveniště do kontrolních bodů během 5. fáze Fáze výstavby 5. fáze Sektor staveniště Sektor 1 i Stavební stroj Hluk L i [db(a)] Doba provozu T i [min.] kompresor a sbíjecí kladivo stavební míchačka TOP 1402 HR stabilní pumpa na beton malá mechanizace stavební výtah Ekvivalentní hladina akustického tlaku na staveništi L Aeq [db(a)] 69,1 kontrolní bod KB 1 KB 2 KB 3 KB 4 KB 5 KB 6 KB 7 KB 8 KB 9 KB 10 R e [m] 10,0 K [-] R i [m] K odr [db] D bar [db] L Aeq,T [db(a)] ,0 64,0 140,0 37,0 23, Ve všech kontrolních bodech chráněných venkovních prostorech staveb je hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti dodržen. List č. 32

34 fáze Komunikace, chodníky, drobné objekty, terénní a sadové úpravy: Tabulka 24 Výpočet hluku šířeného z prostoru staveniště do kontrolních bodů během 6. fáze Fáze výstavby 6. fáze Sektor staveniště Sektor 1 i Stavební stroj Hluk L i [db(a)] Doba provozu T i [min.] rypadlo - nakladač CAT kolový nakladač (bobcat) silniční válec autojeřáb Ekvivalentní hladina akustického tlaku na staveništi L Aeq [db(a)] 69,3 kontrolní bod KB 1 KB 2 KB 3 KB 4 KB 5 KB 6 KB 7 KB 8 KB 9 KB 10 R e [m] 10,0 K [-] R i [m] K odr [db] D bar [db] L Aeq,T [db(a)] ,0 64,0 140,0 37,0 23, Ve všech kontrolních bodech chráněných venkovních prostorech staveb je hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti dodržen Připojení objektu přístavby ke stávajícímu objektu kliniky: Stavební práce, které budou zajišťovat připojení objektu přístavby ke stávajícímu objektu kliniky, budou přednostně probíhat mimo provozní dobu kliniky, tj. o víkendech nebo mimo ordinační hodiny. V případě, že by došlo ke stavebním pracím při souběžném provozu kliniky, je nutné zajistit splnění hygienických limitů hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech staveb kliniky, a to v pracovních dnech v denní době od 7.00 do hod. L Aeq,s = 50 db, resp. po dobu používání mimo pracovní dny od 7.00 do hod L Aeq,s = 35 db Staveništní doprava: Tabulka 25 Vypočtené hladiny hluku šířeného ze staveništní dopravy do kontrolních bodů během 5. fáze (maximální intenzita staveništní dopravy 9 NA/ 1 h v jednom směru) Kontrolní bod KB1 Výška nad Umístění KB terénem [m] 4 stávající klinika J fasáda Pracovní doba 7 21 h L Aeq,s [db] 63,8 Hyg. limit L Aeq,s [db] Hodnocení 65 vyhovuje 8 61,3 KB2A 3 60,6 gymnázium 9 59,7 J fasáda 18 58,0 65 vyhovuje KB3 3 61,4 bytový dům 9 59,8 J fasáda 18 57,6 65 vyhovuje KB4 2 hranice sportoviště 46,5 65 vyhovuje KB5 2 hranice sportoviště 49,9 65 vyhovuje List č. 33

35 Ve všech kontrolních bodech chráněných venkovních prostorech staveb je hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti dodržen. 10. Posouzení akustických vlastností stavebních konstrukcí: U stavebních konstrukcí byla zjišťována vážená laboratorní neprůzvučnost R w a vážená stavební neprůzvučnost R w. Výsledky výpočtů jsou porovnány s požadovanou váženou stavební neprůzvučností R w,p dle ČSN Požadavek je splněn, pokud R w R w,p. U vodorovných stavebních konstrukcí byla navíc zjišťována vážená laboratorní normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L n,w a L nt,w a vážená stavební normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L n,w a L nt,w. Výsledky výpočtů jsou porovnány s požadovanou váženou stavební normovanou hladinou akustického tlaku kročejového zvuku L n,w,p, resp. L nt,w,p dle ČSN Požadavek je splněn, pokud L n,w L n,w,p, resp. L nt,w L nt,w,p. Předpokladem pro výpočet kročejové neprůzvučnosti je kvalitní provedení tzv. těžké plovoucí podlahy, tzn. důsledné oddělení jednotlivých vrstev skladby, oddělení plovoucí podlahy od svislých konstrukcí a použití kročejové izolace pro dané zatížení. Ve výpočtu není zahrnut vliv omítek a nášlapné vrstvy. Posouzeny jsou pouze konstrukce, na které se vztahuje požadavek normy ČSN Vnitřní stavební konstrukce: Svislé konstrukce: SDK stěna KNAUF W 112 tl. 125 mm: mezi ordinací a ordinací, sesternou, chodbou (recepcí), mezi odpočinkovou místností a odpočinkovou místností, chodbou (recepcí), mezi kanceláří a chodbou, sociálním zařízením. Skladba: > 2x SDK tl. 12,5 mm mm > dutina vyplněná minerální izolací tl.40 mm * mm > 2x SDK tl. 12,5 mm mm Vážená neprůzvučnost této konstrukce je R w = 53 db**. Přibližným přepočtem, s uvažováním korekce závislé na vedlejších cestách šíření zvuku k 1 = 6 db (viz kapitola 4.1.1), získáme váženou stavební neprůzvučnost R w = 47 db. Požadavek na stěnu mezi dvěma ordinacemi, resp. ordinací a chodbou nebo sesternou, a dále mezi dvěma odpočinkovými místnostmi, resp. odpočinkovou místností a chodbou nebo recepcí je dle [3] R w,p = 47 db. Požadavek na stěnu mezi kanceláří s běžnou administrativní činností a chodbou (schodištěm), pomocným prostorem (sociálním zařízením) je dle [3] R w,p = 37 db. Posuzovaná konstrukce vyhoví oběma požadavkům normy ČSN * izolace KNAUF Insulation TP 115 nebo TI 140 Decibel ** hodnota převzata z katalogového listu List č. 34

36 Prosklená stěna mezi kanceláří a halou: Je nutné splnit požadavek na stěnu mezi kanceláří s běžnou administrativní činností a pomocným prostorem, který je dle [3] R w,p = 37 db. Prosklená stěna mezi chodbou a halou v 2.NP a 3.NP: Pro tento typ stěny není dle [3] stanoven normový požadavek. Přesto doporučujeme splnit stejný požadavek R w,p = 37 db, jako na prosklenou stěnu mezi kanceláří a halou. Dveře mezi ordinací, resp. odpočinkovou místností a chodbou: Dveře mezi kanceláří a chodbou (schodištěm), sociálním zařízením: Je nutné splnit požadavek na dveře oddělující ordinace a odpočinkové místnosti od pomocných prostorů (chodby, schodiště), který je dle [3] R w = 27 db Vodorovné konstrukce: P2 Stropní konstrukce mezi 1.NP (parkovací stání) a 2.NP (ordinace, sesterny, recepce, chodby, hala), Stropní konstrukce mezi 2.NP (ordinace, sesterny, recepce, chodby, hala) a 3.NP (odpočinkové místnosti): Skladba: > nášlapná vrstva... 5 mm > roznášecí deska anhydritový podlahový potěr (2000 kg/ m 3 ) mm > separační PE fólie... 0,2 mm > kročejová izolace z elastifikovaného polystyrenu EPS T 3500 (s 30 MN/m 3 ) mm > tepelná izolace stabilizovaný expandovaný polystyren EPS 100 S mm > ŽB monolitická deska (2300 kg/m 3 ) mm Vypočítaná vážená neprůzvučnost této konstrukce je R w (C,C tr ) = 62 (-2,-5) db. Přibližným přepočtem, s uvažováním korekce závislé na vedlejších cestách šíření zvuku k 1 = 2 db (viz kapitola 4.1.1), získáme váženou stavební neprůzvučnost R w = 60 db. Požadavek na stropní konstrukci mezi ordinacemi a parkovacími stáními není dle [3] stanoven, doporučujeme splnit požadavek R w,p = 57 db jako je pro stropní konstrukce v bytových domech mezi obytnou místností a garáží. Požadavek na stropní konstrukci mezi odpočinkovými místnostmi a ordinacemi, pomocnými prostory (chodby) je dle [3] R w,p = 52 db. Posuzovaná konstrukce vyhoví oběma požadavkům normy ČSN Vypočítaná vážená laboratorní normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku stropní konstrukce je L n,w = 44 db. Přibližným přepočtem, s uvažováním korekce závislé na vedlejších cestách šíření zvuku k 2 = 2 db (viz kapitola 4.1.2), získáme váženou stavební normovanou hladinu akustického tlaku kročejového zvuku L n,w = 46 db a pro horizontální a diagonální přenos L nt,w 46 db. Požadavek na kročejovou neprůzvučnost mezi odpočinkovými místnostmi a ordinacemi (vertikální přenos) i mezi chodbou a ordinací (vertikální i horizontální přenos) je dle [3] L n,w,p = 58 db, resp. L nt,w,p = 58 db. Stropní konstrukce vyhoví požadavku normy ČSN List č. 35

37 P3 Stropní konstrukce mezi 3.NP (odpočinkové místnosti) a 4.NP (open space): Skladba: > nášlapná vrstva mm > roznášecí deska anhydritový podlahový potěr (2000 kg/ m 3 ) mm > separační PE fólie... 0,2 mm > kročejová izolace z elastifikovaného polystyrenu EPS T 3500 (s 30 MN/m 3 ) mm > tepelná izolace stabilizovaný expandovaný polystyren EPS 100 S mm > ŽB monolitická deska (2300 kg/m 3 ) mm Vypočítaná vážená neprůzvučnost této konstrukce je R w (C,C tr ) = 62 (-2,-6) db. Přibližným přepočtem, s uvažováním korekce závislé na vedlejších cestách šíření zvuku k 1 = 2 db (viz kapitola 4.1.1), získáme váženou stavební neprůzvučnost R w = 60 db. Požadavek na stropní konstrukci mezi kancelářemi a odpočinkovými místnostmi je dle [3] R w,p = 52 db. Posuzovaná konstrukce vyhoví požadavku normy ČSN Vypočítaná vážená laboratorní normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku stropní konstrukce je L n,w = 45 db. Přibližným přepočtem, s uvažováním korekce závislé na vedlejších cestách šíření zvuku k 2 = 2 db (viz kapitola 4.1.2), získáme váženou stavební normovanou hladinu akustického tlaku kročejového zvuku L n,w = 47 db a pro horizontální a diagonální přenos L nt,w 47 db. Požadavek na kročejovou neprůzvučnost mezi kancelářemi a odpočinkovými místnostmi (vertikální přenos) je dle [3] L n,w,p = 58 db. Požadavek na kročejovou neprůzvučnost mezi chodbou a kancelářemi (vertikální i horizontální přenos) je dle [3] L n,w,p = 63 db, resp. L nt,w,p = 63 db. Stropní konstrukce vyhoví oběma požadavkům normy ČSN P8 Stropní konstrukce mezi 4.NP (open space) a 5.NP (technologické místnosti): Skladba: > nášlapná vrstva... 2 mm > roznášecí deska beton C16/20 vyztužený KARI sítí (2300 kg/ m 3 ) mm > separační PE fólie... 0,2 mm > kročejová izolace z elastifikovaného polystyrenu EPS T 4000 (s 10 MN/m 3 ) mm > ŽB monolitická deska (2300 kg/m 3 ) mm Vypočítaná vážená neprůzvučnost této konstrukce je R w (C,C tr ) = 62 (-2,-5) db. Přibližným přepočtem, s uvažováním korekce závislé na vedlejších cestách šíření zvuku k 1 = 2 db (viz kapitola 4.1.1), získáme váženou stavební neprůzvučnost R w = 60 db. Požadavek na stropní konstrukci mezi kancelářemi a pomocnými prostory (technickou místností) je dle [3] R w,p = 47 db. Posuzovaná konstrukce vyhoví požadavku normy ČSN Vypočítaná vážená laboratorní normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku stropní konstrukce je L n,w = 36 db. Přibližným přepočtem, s uvažováním korekce závislé na vedlejších cestách šíření zvuku k 2 = 2 db (viz kapitola 4.1.2), získáme váženou stavební normovanou hladinu akustického tlaku kročejového zvuku L n,w = 38 db a pro horizontální a diagonální přenos L nt,w 38 db. List č. 36

38 Požadavek na kročejovou neprůzvučnost mezi pomocnými prostory (technickou místností) a kanceláří (vertikální přenos) je dle [3] L n,w,p = 63 db. Stropní konstrukce vyhoví požadavku normy ČSN Obvodové konstrukce: Svislé konstrukce: Obvodová železobetonová stěna: Skladba: > kontaktní zateplovací systém na bázi EPS nebo minerálních vláken mm > ŽB monolitická deska (2300 kg/m 3 ) mm Vypočítaná vážená neprůzvučnost této konstrukce je R w (C,C tr ) = 57 (-2,-7) db. Zateplovací systém na bázi minerální vlny sníží váženou neprůzvučnost o cca 2 db, zateplovací systém na bázi EPS sníží váženou neprůzvučnost o cca 4 db na R w (C,C tr ) = 53 (-2,-7) db (pro variantu s EPS). Přibližným přepočtem, s uvažováním korekce závislé na vedlejších cestách šíření zvuku pro těžké obvodové stěny k 3 = 1 db (viz [3] kapitola 6.4), získáme váženou stavební neprůzvučnost R w = 52 db, resp. R w + C tr = 45 db. Nejvyšší požadavek na obvodový plášť je dle [3] stanoven na R w,p = R w 30 db. Posuzovaná konstrukce vyhoví požadavku normy ČSN Vodorovné konstrukce: R1 Technologická střecha s posypem kačírku (hlavní plochy střechy): R2 Plochá střecha s betonovou dlažbou: R3 Plochá střecha s intenzivní zelenou střechou: Skladba: > nášlapná vrstva... min. 30 mm > separační geotextilie > vrchní, celoplošně natavený pás z modifikovaného bitumenu > podkladní pás z modifikovaného bitumenu > tepelná izolace polystyren EPS 200 S (např. BACHL) mm > parozábrana 2x pás celoplošně nataveného modifikovaného bitumenu > penetrační nátěr (např. Penetral ALP) > spádový beton lehčený (např. LB3,5-600 LIAPOR (600 kg/m 3 )... min. 20 mm > ŽB monolitická deska (2400 kg/m 3 ) mm Vypočítaná vážená laboratorní neprůzvučnost této konstrukce je R w (C,C tr ) 62 (-2,-6) db. Přibližným přepočtem, s uvažováním korekce závislé na vedlejších cestách šíření zvuku pro těžké obvodové konstrukce k 3 = 1 db (viz [3] kapitola 6.4), získáme váženou stavební neprůzvučnost R w 61 db. Nejvyšší požadavek na obvodový plášť je dle [3] stanoven na R w,p = R w 30 db. Posuzovaná konstrukce vyhoví požadavku normy ČSN List č. 37

39 10.3 Předpoklady vypočtených hodnot vzduchové a kročejové neprůzvučnosti: Hodnoty některých stavebních vzduchových neprůzvučností stěnových konstrukcí byly převzaty z katalogových listů jednotlivých výrobců. Tyto hodnoty jsou uvedeny pro nenarušenou konstrukci. U provádění především zděných příček je nutné dbát technologických předpisů. Uvedené hodnoty vážených laboratorních neprůzvučností jsou převzaty od výrobce. Vzduchová neprůzvučnost stěny je zkoušena v laboratorních podmínkách, kde přesnost zdění je pečlivě sledována. Výpočtově jsou navržené stěny vyhovující a jejich neprůzvučnost se pohybuje na hranici požadovaných hodnot. Je proto nutné pečlivě dbát na kvalitní provedení zdění tvarovky musí být kladeny přesně mezery mezi tvarovkami zeslabují výslednou naměřenou vzduchovou neprůzvučnost. Aby tedy byly splněny převzaté hodnoty vzduchové neprůzvučnosti, nesmí být stěnová konstrukce narušena žádnými technologickými a elektrickými rozvody, ani nesmí být nijak zeslabena a jakékoli změny oproti laboratorním podmínkám je nutné konzultovat s výrobcem. U stavebních konstrukcí, kde jsou ve výpočtu převzaty hodnoty vzduchových neprůzvučností jednotlivých výrobků z katalogových listů, je nutné užít výrobky s uvedenou objemovou hmotností. Pro omezení přenosu vibrací z technologie do stěn musí být dodrženo pružné uložení jednotek a rozvodů. 11. Závěr: Při splnění výše uvedených předpokladů a dodržení navržených akustických opatření nebude hluk při provozu a výstavbě objektu přístavby Kliniky sv. Klimenta v ulici Kostelní v Praze 7 Holešovicích překračovat v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb, v chráněném venkovním prostoru a na pracovišti hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při splnění výše uvedených předpokladů vyhovují stavební konstrukce požadavkům ČSN z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi i z hlediska neprůzvučnosti obvodového pláště a jeho částí. List č. 38

40 12. Přílohy: Příloha 1 Stanovení nejistoty: Stanovení rozšířené nejistoty měření vypočteného výsledku - akustické studie. Proces: vstupní údaje výrobce - výpočet (modelování) - měření po realizaci. Standardní nejistota typu A (dle měřicí metody): Standardní nejistota typu B (dle měřícího přístroje): u A = 0,8 [db] u Bm = 0,7 [db] číslo veličina odhad odychlek pravděpodobnostní rozdělení R = rovnoměrné standardn í nejistota citlivostní koeficient příspěvek nejistoty N = normální i Xi ± xi typ κ u(xi) Ai ui(y) 1 Li 1,5 N 2,00 1,50 1 1,50 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Standardní nejistota typu B (odhad odchylek výpočtových procesů): popis text dominantní zařízení u Bv = 1,5 [db] Kombinovaná nejistota výsledku: Rozšířená nejistota výsledku (95% oboustranný konfidenční interval, k = 2): u AB = 1,838 [db] U = ± 3,7 [db] Metoda stanovení nejistot měření: Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí č.j. HEM Dokumentem zpracovaným NRL pro stanovení nejistot hladiny LpAmax, dle ISO/CD :2001. ČSN ISO 9612 Akustika - Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí, příloha D. TPM Stanovení nejistot při měřeních. Výukové materiály ČMI - úřední měření. Příloha 2 Rozdělovník: číslo výtisku popis uloženo zodpovídá podpis datum 0 matrice PHA RZ kopie zákazník zákazník dotisk zákazník zákazník List č. 39

41

42

43

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

INTERNÍ STANDARD. AKUSTICKÉ KAPOTY TURBÍNY MOTORY GENERÁTORY přehled referenčních akcí

INTERNÍ STANDARD. AKUSTICKÉ KAPOTY TURBÍNY MOTORY GENERÁTORY přehled referenčních akcí Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 INTERNÍ STANDARD REFERENCE AKUSTICKÉ KAPOTY závaznost dokumentu: PRO INFORMACI

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO

HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO Budova: ISŠ CHEB, Na Hrázi1, Cheb HLUKOVÁ STUDIE TEP. ČERPADLO PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 11/2012 Zpracovatel: Energetická agentura s.r.o. Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 tel: 281867178,

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY nezávislá společnost Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz interní číslo zakázky: standard: revize: 1.1 zpracoval: spolupracoval:

Více

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Bytové domy v severovýchodní části komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Hluková studie budoucího stavu Zpracoval: listopad 2007 Centrum protihlukové

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Akustický design. - přináší nový pohled na akustiku - myslí především na psychický stav při užívání našeho bydlení

Akustický design. - přináší nový pohled na akustiku - myslí především na psychický stav při užívání našeho bydlení Akustický design Akustický design - přináší nový pohled na akustiku - myslí především na psychický stav při užívání našeho bydlení Snaží se řešit naši hlukovou situaci v jakékoliv fázi stavby: - nejsnazší

Více

"HVĚZDA - občanské sdružení" PLOCHY OBJEKTU HOSPIC HVĚZDA - SOKOLOVSKÁ 967, 763 02 MALENOVICE 030 341,43 600 1061,66 CELKEM HOSPIC HVĚZDA 1403,09

HVĚZDA - občanské sdružení PLOCHY OBJEKTU HOSPIC HVĚZDA - SOKOLOVSKÁ 967, 763 02 MALENOVICE 030 341,43 600 1061,66 CELKEM HOSPIC HVĚZDA 1403,09 REKAPITULACE PLOCH OBJEKTU SO 02 DLE NÁKLADOVÝCH STŘEDISEK - HOSPIC HVĚZDA, SOKOLOVSKÁ 967 NÁKLADOVÉ STŘEDISKO PLOCHA V m 2 030 341,43 600 1061,66 CELKEM HOSPIC HVĚZDA 1403,09 Ing. Pavlína Knotová, ekonom

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. SŠSaD Frýdek-Místek, Pionýrů 2069 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY Realitní společnost REALITY ALBATROS s.r.o. Vám touto cestou nabízí k výstavbě SRUBOVÉ DOMY a ROUBENKY na celém území České republiky za bezkonkurenční ceny vyberte si z našeho katalogu na rok 2010-2011

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA VI/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.5. VZDUCHOTECHNIKA F.5.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY KZM

REKONSTRUKCE BUDOVY KZM VERZE 4 zodpovědný projektant:, ČKAIT 1400087 Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod tel/ fax: 569 431 005, 608 419 357, 604 595 808 efekt projekt@seznam.cz B. Fendrych: 723 134 653 fendrych@efektprojekt.cz

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S Akustická měření Michaela Špačková, 1.S Akustická měření: Měříme: - akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů - hluk ve vnitřních i vnějších prostorech a pracovištích - vibrace v

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY NOVÉ stropní AKUSTICKÉ podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY SÍDLO FIRMY A VÝROBNÍ ZÁVOD je VE SLAVKOVĚ U BRNA Spojení příček a podhledů je současným vrcholem našeho vývoje. Tento systém garantuje akustické,

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více