Téma 9 Databáze úvod, modelování dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 9 Databáze úvod, modelování dat"

Transkript

1 Téma 9 Databáze úvod, modelování dat Obsah 1. Základní pojmy databází 2. Abstrakce, schémata, pohledy 3. Databázové modely 4. Modelování reálného světa 5. Entity a vztahy 6. Entity-elationship (E-) model 7. E- diagramy 8. Převod E- modelu na tabulky dat 9. Normalizace Základní pojmy Často se směšujípojmy databáze Vlastní data zpravidla ve formě tabulek systém řízení báze dat, databázový systém (stroj), DBMS Komplex softwarových komponent pro (pokročilou) práci s daty Základní terminologie databázových systémů Logická struktura dat abstrakce od fyzické organizace uložených dat založeno na vhodném modelu dat pohledy na data (data views) uživatelsky zajímavé dílčí údaje Prostředky pro rychlý přístup k datů klíče indexy organizované s ohledem na rychlost vyhledávání Prostředky pro pohodlné užívání dat sestavynebo formuláře; používají se pro výstup dat (tisk, prezentaci nebo pouhé zobrazení). Sestavy mohou být např. doplněny o filtry, které vyberou jen požadovanézáznamy. Ochranné prostředky uživatelská oprávnění definice přístupu uživatelů k objektům databáze verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 1 verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 2 Účel databázových systémů Historické databáze vystavěné jako soustava souborů přímo nad OS Nevýhody přímého použití souborů edundance a nekonzistence dat Nejednotné formáty souborů, duplikace informací v různých souborech Izolace dat Problémy s přístupem k datům Pro každou novou úlohu jee nutno napsat nový program Integritní problémy Integritní omezení(např. mzda > 0) je zanořeno někde v programu místo explicitního vyjádření v požadavcích na datový obsah Velmi obtížné aktualizace podmínek (přidání nebo změna) Atomicita operací s daty Havárie mohou nechat databázi v nekonzistentním stavu, když aktualizace proběhne jen částečně Příklad: Převod peněz z jednoho účtu na druhý musí proběhnou buď úplně nebo vůbec ne Souběžný přístup více uživatelů Souběh je nutný z aplikačního hlediska; neřízenépřístupy mohou vést k nekonzistencím Databázové systémy nabízejí řešení verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 3 Systém řízení báze dat(sřbd=dbms) Příklad DBMS obsahuje informace o určitém podniku Kolekce vzájemně provázaných dat Množina programů pro přístup a modifikaci dat Prostředí, které je uživatelsky přívětivé a při tom efektivní Aplikace databází Bankovnictví: veškeré transakce Aerolinky: rezervace, letové řády, opravy letadel,... University: registrace, studijní plány, rozvrhy, diplomy,... (KOS) Prodejci: zákazníci, katalogy, jednotlivé obchody Výroba: produkce, sklady, objednávky, zásobování Personalistika: záznamy o zaměstnancích, mzdy, daňové povinnosti,... Databáze jsou všude kolem nás verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 4

2 Úrovně abstrakce Fyzická úroveň popisuje, jak je uložen záznam (např. o zákazníkovi) Logická úroveň popisuje jakádata jsou v databázi uložena a vztahy mezi daty type customer = record customer_id: string; customer_name: string; customer_street: string; customer_zip: integer; end; Úroveň pohledů Aplikace zakrývají detaily dat. Pohledy mohou mít týžúčel, tedy např. zakrýt výši mzdy a zaručit tak důvěrnost či utajení některých údajů Pohledy Pohled 1 Pohled 2... Logická úroveň Fyzická úroveň Pohled n Schémata a instance Schéma logickástruktura databáze Analogie s typem (třídou) proměnné v programu Příklad: Databáze obsahuje informace o množiněvyučovaných předmětů, množiněčasových úseků učeben a vztahů mezi nimi (tj. kdy se kde co učí) Fyzické schéma: struktura databáze na fyzické úrovni Logické schéma: struktura databáze na logické úrovni Instance skutečný obsah databáze v daný okamžik Analogie s hodnotou proměnné(stavem objektu) v programu Nezávislost na fyzických datech možnost modifikovat fyzické schéma beze změny logického schématu Aplikace se opírají pouze o logickéschéma a nezávisí na fyzickém zobrazení Obecně: ozhraní mezi různými úrovněmi (vrstvami) a komponentami jsou přesnědefinována, takže změny v některých částech neovlivňují zbytek verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 5 verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 6 Modely dat Množina prostředků pro popis Vlastních dat Vztahůmezi daty Sémantiky dat Omezení kladených na data Historické modely dat Hierarchický model Síťový model elačnímodel dat v současnosti nejužívanější model Entity-elationshipmodel (E- model) abstraktní a konceptuální znázornění reality formální nástroj pro návrh databáze a jejího logického schématu Objektové modely dat Objektové databáze a Objektově relační databáze Polostrukturované datové modely sloužízpravidla pro výměnu dat mezi různými systémy typický příklad je XML (extensible Mark-up Language) Datově orientované jazyky (1) Jazyky pro manipulaci s daty Data Manipulation Languages (DML) Jazyk pro přístup k datům a manipulaci s daty (modifikaci) organizovanými podle příslušného modelu též dotazovací jazyk (query language) Dvě třídy DML Procedurální uživatel (programátor) udává jaká data chce a jak je získat Deklarativní(neprocedurální) uživatel (programátor) udává jaká data chce, aniž by zadával způsob jejich získání Nejrozšířenější dotazovací jazyk je SQL Structured Query Language deklarativní jazyk Příklad: select st_jmeno, st_prijmeni from studenti where st_login = xnovak verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 7 verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 8

3 Datově orientované jazyky (2) Jazyky pro definici dat Data Definition Language(DDL) Popis definice databázového schématu Příklad: create table ucet (cislo_uctu: char(10), zustatek: integer) PřekladačDDL generuje množinu tabulek uložených v tzv. slovníkem dat (data dictionary) Slovník dat obsahuje metadata(tj. data o datech znalosti ) Databázové schéma Způsob uloženídat a datové typy Specifikují se struktury datových souborů a způsoby přístupu Integritní omezení Doménová omezení (např. pouze nezáporná čísla) eferenční integrita (odkazy a vazby dat) Tvrzení (assertion) Obecnáomezení ve tvaru predikátůpopisujícípovinné podmínky, které nelze zahrnout do omezeníintegritních (např. katedra musí v každém semestru nabízet aspoň 5 předmětů) Autorizační informace Např. mzda je diskrétní údaj, který mohou vidět jen oprávnění uživatelé (např. šéf a mzdová účetní) verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 9 elační model dat Příklad tabelovaných dat v relačním modelu elace je množina ( ) zobrazená výčtovou tabulkou Sloupce se nazývají atributy Špatněnavrženo data se opakují Ukázka relační databáze Tabulka klient Tabulka ucet Tabulka vkladatel uvádí vztah mezi tabulkami klient a ucet verze: Jaro 2014 Databáze - úvod, modelování dat 10 SQL SQL nejrozšířenější neprocedurální dotazovací jazyk Příklad: Najdi jméno zákazníka s klient_id select klient.klient_jmeno from klient where klient.klient_id = Příklad: Najdi zůstatky všech účtů patřících klientovis klient_id select ucet.zustatek from where vkladatel, ucet vkladatel.klient_id = and vkladatel.ucet_id = ucet.ucet_id SQL standard je primárnědml, avšak mái DDLpříkazy Aplikační programy obvykle přistupují k databázím přes rozšíření příslušného programovacího jazyka, kteréumožňuje využívat SQL jako jazykový konstrukt např. propojeníphp s MySQL častépro webovéaplikace API knihoven schopných zaslat SQL příkazy databázovému (sub)systému např. ODBC = Open Database Connectivity či JDBC = Java DataBase Connectivity verze: Jaro 2014 Databáze - úvod, modelování dat 11 Návrh databází Obecný návrh databáze je složitý několikastupňový proces Logický návrh Vytváří se logickéschéma databáze. Cílem je nalézt dobře koncipovanou sadu datových tabulek a jejich vzájemných vazeb tak, aby schéma obsahovalo minimum duplicit a bylo co nejotevřenější pro případné modifikace struktury. Obecně úloha softwarového inženýrství Logický návrh zahrnuje dvě klíčová rozhodnutí: 1. ozhodnutí dle účelu: Jaká data mají být zaznamenávána v databázi 2. ozhodnutí o struktuře: Jak potřebná data rozdělit mezi tabulky dat (relace) a jak koncipovat příslušné databázové schéma. Fyzický návrh ozhodnutí o zobrazenídatových tabulek do samostatných komponent v databázi Důležité z pohledu efektivity a údržby dat verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 12

4 Entity-elationship model E- model je jedním z nejčastěji používaných návrhových prostředků Modeluje oblast zájmu (např. podnik) jako kolekci entit and a vztahů (relationships) mezi nimi Entita: je nějaká věc nebo objekt jednoznačně odlišitelná od ostatních Entita je popsána množinou svých atributů Vztah: propojení mezi dvěma či více entitami POZO: Nezaměňovat relace(relation) a vztah(relationship)! eprezentuje se graficky tzv. Entity-elationship diagramem (E- diagram) Objektově relační model a objektový model dat Objektověrelační model rozšiřuje relačnímodel o objektověorientovanékonstrukty Atributy mohou být hlouběji strukturované typy (objekty) včetně např. vnořených relací Zachovává principy relačního pohledu na data a deklarativní přístup k datům za současného rozšíření schopnosti modelování obecnějších dat Poskytuje (aspoňčástečnou) zpětnou kompatibilitu s existujícími relačně orientovanými databázovými jazyky Objektový model je plně objektově orientovaný Poskytuje možnosti klasického objektového náhledu na svět Zapouzdřování, dědění, třídy, vlastnosti, metody,... Při implementaci jsou značným problémem metody, realizované kódem, který by měl být uložen jako součást dat Existující objektovédatabáze poskytují bohatou škálu datových typůvčetněstrukturovaných, jako např. kolekce apod. verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 13 verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 14 XML: Extensible Markup Language XML původně definován WWW Consortium(W3C) Byl vyvinut jako značkovací(markup) jazyk pro dokumenty, nikoliv jako databázový jazyk Schopnost specifikovat novéznačky (příznaky, tagy) a možnost tvorby vnořovaných značkovaných struktur způsobila, že XLM se dodatečně stala skvělým prostředkem pro výměnu nejen dokumentů, ale zejména dat XML se tak stal základem téměřvšech soudobých systémů pro výměnu dat zejména mezi různými institucemi, např. přenosy účetních dokumentů (faktur) mezi podniky, daňová přiznání apod. Je k dispozici velké množství nástrojů pro analýzu, prohledávání a dotazování dat zachycených v XML formátu Nedávné analýzy však ukazují, že nadměrné rozšíření XML vzhledem ke své objemové náročnosti (XML je velmi ukecaný ) způsobilo dokonce i přetížení komunikačních kanálů počítačových sítí Nastudujte sami např. verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 15 E- modelování: Entity Entitaje objekt, který existuje a je odlišitelnáod ostatních objektů Příklad: určitá osoba, podnik, kulturní akce, technické zařízení Entity jsou obecné řeči obvykle vyjádřeny jako podstatná jména Entity mají vlastnosti označované jako atributy Příklad: lidé majíjménaa adresy Množinou entit rozumíme množinou tvořenou entitami stejného typu, tj. entitami s týmiž vlastnostmi Často se místo pojmu množina entit používá entitní typ Příklad: množina osob, množina stromů, množina bankovních půjček, množina údajů sbíraných z čidel klient pujcka verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 16

5 E- modelování: Atributy Entita je reprezentována množinou atributůpopisujících vlastnosti všech prvkůpatřících do příslušnémnožiny entit. Fakticky je tím definována struktura datového typu (záznamu), který nese informaci o jednom každém prvku množiny Příklad: klient = (klient_id, klient_jmeno, klient_ulice, klient_mesto) pujcka = (pujcka_id, castka) Doména atributu množina přípustných hodnot pro každý atribut Typy atributů Jednoduché a složené atributy Jedno- nebo vícehodnotové atributy Příklad vícehodnotového atributu: telefonni_cisla Odvozené (též počítané) atributy Dají se vypočítat z hodnot jiných atributů Např. věk, je-li známo datum_narození Složené atributy Složené a složkové atributy Složkové atributy verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 17 verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 18 E- modelování: Vztahy Vztah definuje propojení mezi dvěma či více entitami Příklad: Novák ukládá na A-102 entita klient vztah vkladatel entita ucet (zobrazeno jako entita) Vztahy obvykle představují slovesné fráze Množina vztahů je množina propojenímezi dvěma (či více) množinami entit matematicky zapsáno: množina vztahůmezi n 2 entitami je množina n-tic, kde každý prvek n-tice je vybrán z jedné množiny entit {(e 1, e 2, e n ) e 1 E 1, e 2 E 2,, e n E n } kde (e 1, e 2,, e n ) je vztah matematicky jde o relaci Příklad: (Novák, A-102) vkladatel klient Množina vztahů Množiny vztahůvyjádřeny tabulkami podobně jako entity Mohou mít dokonce připojené atributy např. datum poslední splátky Množiny vztahůmohou propojovat více množin entit např. (zaměstnanec, pozice, oddělení) většinou se ale používají binární množiny vztahů propojení dvou množin entit pujcka množina vztahů dluzi dluzi verze: Jaro 2014 Databáze - úvod, modelování dat 19 verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 20

6 Kardinalita vztahů Kardinalita určuje počet prvků množiny entit přidružené prostřednictvím množiny vztahů Pro binární množiny vztahůjsou možné4 typy 1 : 1 1 : N N : 1 M : N Poznámka: V množinách entit mohou existovat i prvky, kterénejsou propojeny s žádným prvkem v druhé množině. verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 21 Klíče Klíčem množiny entitje atribut nebo skupina atributů, jejichž hodnota určuje jednoznačně konkrétní entitu Takových skupin atributů může být více někdy se říká superklíč Minimální superklíče jsou kandidáti na to, aby se stali klíčem Mezi potenciálními kandidáty bude zvolen jeden primární klíč Např. klient_id bude zvolen za primární klíč množiny entit klient Někdy se zavádí samostatný (syntetický) atribut, aby sloužil jako klíč Superklíčemmnožiny vztahůje kombinace (zřetězení) primárních klíčů participujících množin entit též značené jako složkové klíče (klient_id, pujcka_id) je superklíčem vztahu dluzi Pak ovšem nelze mít ve vztahu dluzi více údajůo splátkách půjčky Logickou strukturu pro tato data je nutno navrhnout jinak Volba kandidátů a výběr primárního klíče vztahu závisína kardinalitě vztahu Pro 1:1 může být primárním klíčem kterýkoliv složkový klíč Pro ostatní případy zřetězení složkových klíčů verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 22 E- Diagramy E- diagram s vícehodnotovými, složenými a odvozenými atributy klient_jmeno klient_ulice datum klient_id klient_mesto pujcka_id castka klient dluzi pujcka Obdélníky množiny entit Kosočtverce množiny vztahů Ovály atributy zdvojené ovály se užívají pro vícehodnotové atributy čárkované ovály značí odvozené (počítané) atributy Podtržené atributy značí primární klíče verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 23 verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 24

7 ole Vztahy nemusí propojovat různé množiny entit Pak je vhodné zavést rolea označit tak význam částí vztahu Označení řídí a je_řízen specifikují, jak jsou jednotliví zaměstnanci vzájemně podřízeni přes vztah pracuje_pro ole v E diagramech jsou nepovinné, zlepšují čitelnost a vyjadřují sémantiku Vyjádření kardinality vztahů Značení je nejednotné Základní metoda: Pokud se všechny entity z dané množiny musí účastnit množiny vztahů, znázorňuje se to tlustou nebo dvojitou čarou a nazývá se to omezení účasti ve vztahu(participation constraint). Pokud se každá entita z množiny může účastnit maximálně jednoho vztahu z množiny, je to znázorněno šipkou od množiny entit k množině vztahů, je to nazýváno klíčové omezení (keyconstraint). Ke znázornění vztahu, kdy každá entita z množiny se účastní právějednohovztahu z množiny, se používátlustášipka. verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 25 verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 26 Kardinalita a omezení- příklady Každý klient máprávě jednu půjčku Alternativní vyjádření omezení kardinalitou vztahů Několik klientů májednu společnou půjčku Jeden klient má několik půjček (nebo také žádnou) Několik klientů participuje na několika půjčkách Klient může mít libovolný počet půjček (nebo také žádnou), avšak každá existující půjčka musí mít svého klienta Alternativně se též používá značení Crow s feet Ke každé půjčce musí existovat aspoň jeden klient avšak ne každý klient musí mít půjčku verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 27 verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 28

8 Otázky návrhu modelu Entita nebo atribut? Volba závisí na struktuře modelované reality a na sémantice příslušného atributu Často entita místo vícehodnotového nebo složeného atributu Použít množinu entit nebo množinu vztahů? Možným vodítkem je právě význam: vztahy jsou slovesné fráze popisující akce, které se dějí mezi entitami Např. klient ukládá_na účet Binární nebo n-ární množiny vztahů? Kvůli zlepšení čitelnosti jsou často vhodnějšín-ární množiny vztahů, neboť je zřejmé, že více entit participuje na jednom vztahu Z implementačního pohledu jsou binární vztahy efektivnější n-árnívztahy lze převést na sadu binárních Připojovat atributy k množinám vztahů? Připojení jednoduchého atributu k množině vztahůje sice efektivní, může však způsobit komplikace při modifikaci modelu složitější atributy ke vztahům jsou nevhodné verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 29 Binární vs. n-ární vztahy Některévztahy vypadající ne-binárně je lépe reprezentovat binárními vztahy Příklad: Ternárnívztah rodičepropojujícídítěs jeho matkou a otcem je vhodnější nahradit dvojicí binárních vztahů je_otcem a je_matkou To dokonce přinese výhodu reprezentace možnosti zakotvenéjižve starořímském právu: Jistá je vždy jen matka Existují ale vztahy, které jsou ze své sémantiky ne-binární Např.: Máme množiny entit: studentske_projekty vedouci_ucitele a studenti a k nim množinu vztahůpracuje_na_a_vede_ho, kterépopisují, který student pracuje na kterém projektu pod vedením kterého učitele. Kdybychom nahradili takovýto ternární vztah binárními vztahy ucitel_projekt a ucitel_student, tak sice zachováme informaci o tom, že učitel Novák vede studenty Karla a Petra a že učitel Novák řídíprojekty A a B, ale nebudeme mít informaci o tom, že Karel řeší projekt A a Petr řeší projekt B verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 30 Formální převod n-árních vztahů na binární Ne-binární vztahy lze reprezentovat binárními Zavedeme abstraktní množinu entit E a nahradíme vztahy mezi množinami entit A, B a C množinou entit E a třemi množinami vztahů: 1. A, které propojujíe a A 2. B, propojujíe a B 3. C, propojujíe a C Vytvoříme klíč pro množinu Ea případnéatributy vztahů v přesuneme do E Pro každý jeden vztah (a i, b i, c i ) v vytvoříme 1. novou entitu e i v množiněe 2. přidáme (e i, a i ) do A 3. přidáme (e i, b i ) do B 4. přidáme (e i, c i ) do C Při tomto převodu mohou nastat problémy s omezeními souvisejícími s kardinalitou verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 31 Slabé množiny entit Při modelováníreality se někdy vytvářímnožiny entit, kterésamy o soběnemajísmysl Jsou součástí celku daného souvislostí s jinou množinou entit. Takové množiny entit se nazývají slabé (též slabý entitní typ) Existence slabé množiny entit závisí na existenci identifikující množiny entit Musí existovat vztah 1:N vedoucí z identifikující ke slabé množině entit Identifikující vztah se označuje v E- diagramu zdvojeným kosočtvercem Primární klíč slabého entitního typu primární klíč identifikující množiny plus vhodný rozlišujícíatribut slabé množiny (tzv. diskriminátor či rozlišovač ) Slabémnožiny entit se značízdvojeným obdélníkem a jejídiskriminátor se podtrhává čárkovaně Příkladem slabé entity jsou položky faktury, které samy o sobě nemají smysl, pokud nejsou vztaženy ke konkrétní faktuře. Identifikující množinou budou faktury a diskriminátorem číslo položky Jiný příklad verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 32

9 Přehled hlavních symbolů E- diagramů E WE slabá množina entit MA vícehodnotový atribut W množina entit množina vztahů idetifikující množina vztahů pro slabou množinu entit verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 33 A DA atribut odvozený atribut povinná účast ve vztahu A primární klíč A diskriminátor slabé množiny entit vztah M:N vztah 1:1 1.. K E E vztah N:1 vymezení kardinality vztahu Převod E- modelu na logické schéma Data uložená v tabulkách (relace ) Množina entit Pojmenovaná tabulka Pojmenovanésloupce jsou atributy, každý atribut má svůj datový typ (datum, řetězec znaků dané délky, číslo integer,...) Řádky jednotlivé entity (instance) K prohledávání tabulky slouží primární klíč Množina vztahů Pojmenovaná tabulka Sloupce jsou primárníklíče entitníchtabulek, kteréjsou vztahem propojeny; mohou být přidány další sloupce popisující atributy vztahu Řádky jednotlivé dvojice (nebo n-tice) provázaných entit Primárním klíč závisí na kardinalitě vztahu pro vztah 1:1 stačí jediný atribut, jinak zřetězení primárních klíčů propojených entit Slabá množina entit Opět tabulka se sloupcem obsahujícím primární klíč identifikující entity a sloupcem obsahujícím diskriminátor Zřetězení těchto dvou atributů je primárním klíčem slabého entitního typu verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 34 Převod E- modelu na logické schéma (pokr.) Složené atributy Zpravidla se převedou na skupinu jednoduchých atributů (několik sloupců v tabulce) Např. Složený atribut jmeno se složkami prvni_jmeno a prijmeni se převede na dvojici jednoduchychatributůjmeno.prvni_jmeno a jmeno.prijmeni Vícehodnotové atributy Pro takový atribut se vytvoří samostatnátabulka s dvěma sloupci (atributy) První sloupec je primární klíč základní množiny entit a druhý sloupec je konkrétníhodnota zobrazovaného vícehodnotového atributu Tabulka atributu klient.telefon Takto dekomponovanétabulky s atomickými atributy tvoří schéma v tzv. první normální formě Skvělý výklad je na verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 35 Normalizace databází Je to teorie umožňujícírigoróznínávrh databáze s ohledem na její korektní aktualizace a užití (Edgar F. Codd 1971) Příklad: Problém: Co zvolit jako klíč? Ani jeden z atributůnení klíčem => klíčemmusí být zřetězení atributů Nevhodně a redundantně se opakují data Druhá normální forma ozklad tak, aby klíče byly jednoduché atributy Avšak i nadále trváproblém: Když se Kovářová vdá, budou se měnit klíče a na ty mohou být navázány další vztahy. Další argumenty viz verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 36

10 Funkční závislosti Dalšínormálníformy jsou založeny na tzv. funkčních závislostech: Funkční závislostí rozumíme vazbu (omezení) platnou mezi dvěma množinami atributů v téže "tabulce" (relaci ) v databázi Primitivní příklad: odne_cislo Datum_narozeni (datum narození lze z rodného čísla odvodit). Nikoli však obráceně! Podmínka, z níž lze odvodit závěr, se nazývá determinant závislosti Příklady: Zde lze odvodit následující "funkční" závislosti: Triviální (konkrétní student studuje konkrétní semestr) Netriviální závislosti (méně zjevné): { { Z poslední závislosti vyplývá, že { je superklíčem K čemu je to dobré? verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 37 Boyce-Coddova normální forma (BCNF) Definice BCNF: elace je v BCNF právětehdy, když pro každou netriviální závislost X Y, kde X a Y jsou množiny atributů a zároveňy není podmnožinou X, platí, že X je nadmnožinounějakého klíče, nebo X je klíčem relace. Jinak řečeno relace je v BCNF tehdy a jen tehdy, když každý determinant funkčnízávislosti v relaci je zároveňkandidátním klíčem relace. Tabulky (relace) v BCNF umožňují jednoznačně odpovídat na "datové dotazy" ( ) Např.: je v BCNF Dotaz: "Kdo používá učebnici TannenbaumMOS?" je jednoznačně zodpověditelný verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 38 BCNF a další normalizace Bohužel tabulky v BCNF trpímnohdy tzv. aktualizačními problémy. Přijde-li nový učitel databází a bude používat tytéž dvě učebnice, bude nutno doplnit dva záznamy. Bude proto vhodné rozložit naši tabulku na dvě: To pak vede na tzv. 4. NF, kde můžeme najít dalšídrobné problémy. Závěr: Teorie normalizace databází je matematicky hluboce propracovaná V učebnicích lze najít devět stupňů normálních forem Zájemci nechť se obrátí ke specializovaných publikacím nebo k předmětům, kterése věnují výhradnědatabázím a jejich teorii Např. A4B33DS, A7B36DBS apod. verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 39 Dotazy verze: Jaro 2014 Databáze- úvod, modelování dat 40

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie Úvod Databáze a databázové technologie mají velký vliv na rostoucí používání počítačů. Bylo by správné říci, že databáze hrají kritickou roli

Více

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Kudr Studijní program:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2.

ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2. ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL Management znalostí NEC AČR Funkční vzor MENTAL pro instalaci do Štábního informačního systému AČR FV MENTAL v2.0 2011 Univerzita obrany, Brno 2011 1 Úvod Funkční vzor znalostního

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS GENEROVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy C1 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (1. část) 1. Základní pojmy 2. Struktura DBS 3. Vztahy a relace 4. Datová integrita 2 Proč používat DBS Základn kladní pojmy Poskytuje rychlejší

Více

2 Konceptuální modelování a návrh databáze

2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2 Konceptuální modelování a návrh databáze 2.. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze... 2 2.2. E - R modely... 6 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu... 22 2.4. Transformace

Více

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění Bc. Jana Klváčková Diplomová práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Strukturované metodologie

Strukturované metodologie Strukturované metodologie Strukturovaný přístup aplikace má podobu hierarchie funkcí, která je realizována strukturovanými programy styl práce: AKCE OBJEKT Entitně relační model (ERA) alternativní názvy:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více